Каталог захищених дисертацій в України за 2007 рік

2007 Формування професіоналізму майбутніх інженерів-механіків у процесі фахової
підготовки.
2007 Підготовка майбутнього вчителя як суб’єкта освітніх правовідносин
2007 Підготовка майбутніх учителів до формування у молодших школярів
художньо-естетичне ставлення до довкілля.
2007 Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Франції
2007 Формування морально-етичних норм поведінки в учнів допоміжних шкіл у
процесі соціально-побутового орієнтування
2007 Рання романістика Володимира Винниченка: еволюція жанрової свідомості та
динаміка морально-етичної концепції.
2007 Християнська символіка у поезії католицьких письменників Західної України
міжвоєнного періоду ХХ століття.
2007 Творчість Любові Яновської у літературному процесі кінця XIX — початку XX
століття.
2007 Проза Олекси Стороженка: жанрово-стильові особливості.
2007 Антиномія категорій "свій" / "чужий" у просторі української народної
чарівної казки.
2007 Особливості фізіологічних процесів і продуктивності лактуючих корів при
згодовуванні їм високобілкових сумішок за різного рівня нітратів у раціоні.
2007 Імунофізіологічний статус телят за впливу антимікробних препаратів та
імуномодуляторів
2007 Фізіологічні аспекти адаптації рослин Carex hirta L. до нафтового
забруднення
2007 Розробка методів підвищення частоти і розширення спектра індукованих
мутацій озимої пшениці.
2007 Моделювання робочих процесів у тангенціальній тихохідній авіаційній турбіні
з роздільними лопатками
2007 Географічні особливості сільськогосподарського виробництва в особистих
селянських господарствах Чернівецької області
2007 Вимірювальні перетворювачі струму з електронною компенсацією похибки для
електроенергетики та електротехнологічних установок
2007 Контроль технічного стану відцентрових нагнітачів газоперекачувальних
агрегатів на принципах нейронних мереж.
2007 Історія становлення та розвитку еволюційної морфології хребетних тварин в
Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)
2007 Ефективність та безпека застосування флуоксетину при лікуванні хворих на
ішемічну хворобу серця, коморбідну з соматогенними депресіями.
2007 Естетика І. Канта: продуктивна уява і принцип доцільності
2007 Формування державної ідеології виховання людини в умовах трансформації
суспільства: теоретико-методологічний аспект
2007 Неурядові організації як суб’єкти вироблення державної політики
2007 Діяльність органів державної влади з професійного вдосконалення й
кар’єрного розвитку державних службовців (світовий досвід і його застосування в
Україні).
2007 Формування престижу державної служби (на прикладі митної служби України).
2007 Гігієнічна оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення
атмосферного повітря міста з розвинутою хімічною промисловістю
2007 Гігієнічна оцінка впливу мінерального складу питних вод на здоров’я
населення
2007 Патоморфологія провідної системи серця при гострій ішемії міокарда.
2007 Метод аналізу параметричної чутливості електромаґнетних елементів систем
керування
2007 Історіографічний потенціал наукових праць студентів-істориків Університету
св. Володимира(1834-1920 рр.).
2007 Наукова та освітня діяльність Михайла Бережкова.
2007 Вплив короткочасних малоциклових навантажень на напружено-деформований стан
і міцність збірно-монолітних нерозрізних залізобетонних балок
2007 Оптимізація цифрової обробки координатної інформації при радіолокаційному
зондуванні протяжних морських об’єктів в умовах впливу пасивних завад
2007 Метод визначення роздільної здатності інфрачервоних систем дистанційного
зондування Землі в умовах льотних випробувань по пасивному тест — об’єкту.
2007 Політико-системний аспект об’єднання країни в стратегії Республіки Корея
2007 Система військового законодавства України
2007 Основи концепції правового регулювання інтернет-відносин в Україні
(загальнотеоретичні аспекти)
2007 Правовідносини за участю органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях:
теоретико-правовий аспект
2007 Правове регулювання відпусток цільового призначення.
2007 Громадсько-політична діяльність Яцка Остапчука (1873-1959)
2007 Західна Україна і голодомор 1932–1933 рр.: морально-політична і матеріальна
допомога населенню УСРР
2007 Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст.
2007 Військово-історичні дослідження Івана Крип’якевича (1886-1967)
2007 Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні злочинів
проти довкілля.
2007 Оптимізація антиноцицептивного захисту при операціях з приводу дифузного
токсичного зоба в умовах внутрішньовенної анестезії
2007 Особливості роботи П-подібних залізобетонних рам при короткочасних
малоциклових навантаженнях
2007 Професійно-прикладна фізична підготовка студентів технічних вищих
навчальних закладів на основі факторної структури їх рухової та
психофізіологічної підготовленості
2007 Хореографічна корекція фізичної підготовленості акробатів-стрибунів на
етапі спеціалізованої базової підготовки
2007 Синтез та властивості йоноактивних похідних нафталіміду
2007 Синтез і властивості RGD міметиків на основі азотовмісних гетероциклів
2007 Професійна правосвідомість: поняття, особливості, функції
2007 Особливості МРТ-семіотики уражень центральної нервової системи при
туберозному склерозі та нейрофіброматозі
2007 Оптимізація хірургічного лікування рецидивних пахвинних гриж
2007 Оперативне визначення втрат активної потужності на корону у високовольтних
лініях електропередач змінного струму
2007 Мала проза Богдана Лепкого в контексті західноукраїнської новелістики кінця
ХІХ — початку ХХ століття.
2007 Діазореакції вінілових етерів
2007 Розробка дезінфектанту комбінованої дії
2007 Соціально-філософський аналіз становлення громади та громадянського
суспільства як чинників духовного розвитку соціуму (на прикладі України).
2007 Виховання культури міжетнічних відносин старшокласників у позаурочній
діяльності.
2007 Синтез та властивості високотемпературної надпровідної кераміки на основі
талію та рідкісноземельних елементів
2007 Формування колективістської спрямованості підлітків у дитячому об’єднанні.
2007 Синтез некомутованих радіомереж з мінімізацією сумарної cмуги частот.
2007 Сферична дзеркальна антена зі спіральними опромінювачами.
2007 Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми
препарату тимічних гормонів
2007 Технологія і організація улаштування збірних покрівель з великорозмірних
килимів
2007 Діагностика та лікування хронічних інфекцій сечової системи у жінок
репродуктивного віку
2007 Зміни показників ЕЕГ людини, пов’язані з контрольованим больовим
подразненням та статичним напруженням м’язів
2007 Формування культури спілкування старшокласників у виховному процесі
загальноосвітніх навчальних закладів.
2007 Організаційно-педагогічні умови викладання правових дисциплін у вищих
навчальних закладах України (друга половина ХІХ — початок ХХ століття)
2007 Підготовка соціально-педагогічних кадрів у вітчизняній теорії та
практиці(20-30-ті рр. ХХ століття )
2007 Висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду в творчій спадщині К.Д.
Ушинського
2007 Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх офіцерів
у навчальному процесі вищого військового навчального закладу
2007 Драматичний цикл "Романтика" у творчості і долі М.І. Цвєтаєвої
2007 Мотив "марнота марнот" в українській поезії другої половини XVII — початку
XVIII століття
2007 Просторово-часова структура біогеоценозів Нижньодніпровського екокоридору.
2007 Статистичний аналіз і моделювання стохастичних циклічних навантажень при
дослідженні втоми елементів конструкцій.
2007 Методи планування експериментів для оптимізації математичних моделей на
основі інтервальних даних.
2007 Адаптивні засоби формування реакцій вузлів децентралізованих мобільних
комп’ютерних мереж динамічної структури
2007 Математичне та програмне забезпечення теплового проектування резисторних
надпровідних обмежувачів струму для захисту мікроелектронних пристроїв.
2007 Розробка методики оцінки кількісних і якісних параметрів лабрадоритових
покладів з метою їх геометризації.
2007 Математична модель і метод розв’язання оптимізаційної задачі розміщення
неорієнтованих багатокутників та кругів
2007 Аналіз напружено-деформованого стану та власних коливань вузлів турбін на
основі МСЕ
2007 Математичне моделювання розміщення опуклих n-вимірних політопів у
n-вимірному паралелепіпеді
2007 Розробка комплексу чисельно-аналітичних методів динамічного аналізу
циліндричних пружин стискання
2007 Варіативність інтонаційної моделі висловлення-подяки у мовленнєвій
комунікації (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського
діалогічного мовлення).
2007 Морфофункціональні та техніко-тактичні модельні характеристики
кваліфікованих дзюдоїстів.
2007 Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії у
післяопераційному періоді.
2007 Засоби степ-аеробіки в системі урочних занять з фізичної культури дівчат
13-14 років.
2007 Клубна форма організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах.
2007 Силова підготовка неповносправних баскетболістів.
2007 Удосконалення ударних рухів боксерів на основі використання технічних
засобів контролю.
2007 Поєднання базової і варіативної частин програми з фізичної культури
школярів.
2007 Фізична реабілітація жінок другого зрілого віку при дископатії шийного
відділу хребта
2007 Навчально-ігрове середовище як важливий чинник виховання емоційно-вольових
якостей молодших школярів на уроках фізичної культури.
2007 Фізична реабілітація жінок похилого віку після перелому проксимального
кінця стегнової кістки.
2007 Обґрунтування змісту та організації форм фізичної підготовки курсантів
вищих військових навчальних закладів технічного профілю.
2007 Процесори формування та цифрової обробки даних зірково-магістральних
комп’ютерних систем
2007 Особливості кристалічної та маґнітної мікроструктури LaGa-заміщених
епітаксійних плівок залізо-ітрієвого ґранату
2007 Психолого-педагогічні основи розвитку комунікативної компетентності
студентів (на прикладі вивчення англійської мови).
2007 Психологічні механізми становлення автентичності особистості в період
життєвої кризи.
2007 Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя.
2007 Продовження метричних структур
2007 Аналіз стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів
2007 Інформаційна нерівність як соціологічна проблема.
2007 Розробка методичних основ оцінки та обліку втрат декоративного каменю при
його видобуванні.
2007 Вдосконалення оцінки експлуатаційної придатності конструкцій промислових
будівель в умовах нерівномірних осідань основи
2007 Розробка та вивчення дезінфікуючих препаратів при туберкульозі
сільськогосподарських тварин
2007 Хірургічна реабілітація хворих з вентральними грижами, які поєднуються зі
спайковими процесами в черевній порожнині. 9045
2007 Удосконалення методів оцінки безпеки електрообладнання дільниць вугільних
шахт в аварійних режимах роботи мережі
2007 Вимірювальна система для контролювання формованої бляхи на основі
трианґулювання зображень
2007 Інформаційно-вимірювальний комплекс на базі радіотелескопа УРАН-3 для
дослідження слабких акусто-іоносферних збурень
2007 Малоформатний англомовний політико-біографічний текст: структурний і
прагматичний аспекти
2007 Методи та інформаційна технологія розробки компонентних функціональних
структур для забезпечення живучості бортових інформаційно-управляючих систем
2007 Моделі, метод та інформаційна технологія розробки багатоверсійних
інформаційно-управляючих систем на базі автоматів з програмованою логікою
2007 Моделі та методи автоматизації прийняття рішень з управління основною
діяльністю страхової компанії
2007 Деформація традиційної культури українців в кінці 20-х — на початку 30-х
років ХХ ст
2007 Динаміка апоптоз-опосередкованих та імунозапальних факторів при лікуванні
хронічної серцевої недостатності бета-адреноблокаторами
2007 Фізико-географічне районування Світового океану
2007 Фонд наукової бібліотеки: модель обігу документів, засоби рівневої
організації
2007 Вивчення стану фагоцитозу, прооксидантно-антиоксидантних процесів та
продукції цитокінів in vitro нейтрофілами та моноцитами хворих на хронічні
синусити, отити і тонзиліти
2007 Система ситуаційного управління з експертною базою знань процесом
відсадження вугілля
2007 Хірургічне лікування наслідків гострого панкреатиту
(клініко-експериментальне дослідження)
2007 Методи підвищення відтворної здатності корів українських чорно-рябої та
червоно-рябої молочних порід
2007 Механізми державного управління ресурсним забезпеченням
соціально-економічного розвитку регіону
2007 Механізми державного управління екологізацією надрокористування у вугільній
промисловості України
2007 Оптимізація використання в годівлі молодняку свиней висівок пшеничних,
ферментних препаратів (Гриндазим ГП 5000; Порзим-9300) та пробіотичних добавок
(Біо-Плюс 2Б; целюлозолітичний пробіотик).
2007 Розробка екологічно безпечних технологічних процесів очищення та
антикорозійної обробки елементів авіаційної техніки.
2007 Удосконалення елементів технології вирощування ярої пшениці в умовах
південного Степу України.
2007 Правова регламентація державної підтримки аграрних товаровиробників.
2007 Гарантований результат для конфліктно-керованих процесів
2007 Математичні моделі та обчислювальні методи аналізу багатокомпонентних
псевдопараболічних систем.
2007 Організаційно-педагогічні засади впровадження кредитно-модульної системи
підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах ІІІ-IV рівнів
акредитації
2007 Організаційно-педагогічні засади атестації керівників загальноосвітніх
навчальних закладів
2007 In silico дизайн інгібіторів протеїнкінази СК2
2007 Двовимірні задачі термоелектро- та термомагнітопружності
2007 Архітектурно-планувальна організація прибережної забудови приморських міст
України (на прикладі м. Одеса)
2007 Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек
2007 Дидактичні основи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів з
трудового навчання
2007 Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів трудового навчання
2007 Моделі та методи побудови автоматизованих інтегрованих систем життєвого
циклу виробів промислових підприємств
2007 Політичні імперативи інформаційного суспільства в контексті
євроінтеграційних процесів (на прикладі Європейського Союзу, Республіки Італія і
України)
2007 Мовні засоби відтворення концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ у сучасній американській
художній прозі та газетній публіцистиці
2007 Коментабельні конструкції в сучасній англійській мові
2007 Художній світ Івана Чендея
2007 Інтерсеміотичність у творчості письменників Нью-Йоркської групи (Емма
Андієвська і Віра Вовк)
2007 Корекція артеріальної гіпертензії у реципієнтів ниркових аллотрансплантатів
2007 Шляхи оптимізації діагностики та лікування постхолецистектомічного синдрому
2007 Підвищення продуктивності свердловин ударно-хвильовою дією на привибійну
зону неоднорідних та низькопроникних пластів
2007 Особливості діагностики та хірургічного лікування ушкоджень ліктьового
нерва на різних рівнях
2007 Розриви артеріо-венозних мальформацій півкуль великого мозку. Клінікa,
діагностика, лікування
2007 Психологічні умови формування технічного мислення в учнів 1-4 класів у
позаурочній роботі.
2007 Психологічні умови розвитку соціальної зрілості учнів вищого професійного
училища.
2007 1. Удосконалення діагностики та профілактики ринопневмонії коней
2007 Епізоотичний процес демодекозу собак в м. Одесі, клінічний перебіг та
заходи боротьби
2007 Удосконалення методів оцінки та створення селекційного матеріалу ріпаку
озимого в західному Лісостепу.
2007 Шаттл-тест в оцінці фізичної активності хворих на хронічні запальні
захворювання легень
2007 Технологія отримання препаратів інтерферонів І типу з використанням
індукторної системи багаторазової дії
2007 Розроблення технології кисломолочного продукту з сухим соєвим молоком
2007 Фактори прогнозу перебігу негоспітальної пневмонії і оцінки ефективності
лікування
2007 Формування гендерних ідентичностей рекламою.
2007 Особливості процесів теплоперенесення та кристалізації при загартуванні
металів з рідкого стану.
2007 Характеристика cтруктурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей,
які страждають на ревматоїдний артрит, і корекція виявлених порушень на етапі
санаторно-курортної реабілітації.
2007 Клiнiко-iмунологiчний перебiг бронхіальної астми у дiтей залежно вiд рiвня
фiзичного розвитку
2007 Підвищення надійності пристроїв управління цифрових систем комутації на
основі вдосконалення програмного контролю та діагностування
2007 Розробка і дослідження технологічного процесу та обладнання для формування
багатокомпонентних покриттів на лопатки ГТД
2007 Ранній гістогенез дихальної системи у людини в умовах типової та атипової
імплантації
2007 Особливості розмноження насінням і зеленими живцями та вирощування
саджанців хеномелесу в Правобережному Лісостепу України
2007 Фізико-хімічні закономірності кінетики процесів хімічного відновлення
олова, міді, свинцю з водних розчинів в умовах гідродинамічного режиму
2007 Політика польської влади щодо Української Військової Організації та
Організації Українських Націоналістів на Волині (1927-1939).
2007 Оцінка ефективності застосування малотравматичних втручань у хірургічному
лікуванні хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холециститу
2007 Дидактичні умови забезпечення якості знань з природознавства у розумово
відсталих учнів
2007 Вплив зміни параметрів вітру та вологості лісового пального матеріалу на
інтегральні характеристики низової лісової пожежі
2007 Образ тіла в культурі Давньої Греції (на матеріалі гомерівського епосу).
2007 Інфікування мікобактеріями, захворюваність на вперше діагностований
туберкульоз легень та особливості його перебігу в жінок репродуктивного віку
2007 . Кополімери на основі 9-вінілкарбазолу — інформаційні середовища для
засобів сучасної техніки
2007 Джерела з історії судочинства серед національних меншин за часів політики
коренізації в Україні.
2007 Діяльність державних комісій з розслідування злочинів нацистів на території
України (1941 — 1951 рр.): типо-видовий склад та інформаційний потенціал
джерельного комплексу
2007 Медико-соціальне обгрунтування створення закладів паліативної медицини.
2007 Виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів засобами
української народної казки
2007 Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі України.
2007 Інститут добровільного представництва у цивільному праві України.
2007 Парламентаризм в Україні другої половини ХІХ ст. — 1920 р.: історіографія.
2007 Трансформація естетики символізму в новелах М. Яцківа, О. Плюща, І. Липи.
2007 Філософські інтенції у лінгвістичних вченнях Ф. де Соссюра та Р. Якобсона.
2007 Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про
охорону праці (ст. 271 КК України).
2007 Територіальна організація агропродовольчого ринку Полтавської області та
основні напрями її удосконалення.
2007 Трансформація православ’я в глобалізованому світі: пострадянський контекст.
2007 Методи аналізу трафіку гетерогенних комп’ютерних мереж
2007 Кластеризація обчислювального процесу в системах та мережах розгалуженого
доступу
2007 Метод та засоби організації розподілених баз даних в комп’ютерній мережі
2007 Державне регулювання та контроль операцій з давальницькою сировиною в
зовнішньоекономічній діяльності
2007 Державне регулювання cфери туризму на регіональному рівні
2007 Формування структурно-інвестиційної політики в Україні
2007 Державне регулювання аграрного сектору економіки в ринкових умовах
2007 Рео- та аденовірусна інфекції і їх вплив на ефективність
вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту птиці
2007 Визначення розрахункових навантажень у витках багатошарової намотки
гумотросового каната
2007 Удосконалення буропідривної технології проведення виробок шляхом управління
імпульсом вибуху набоїв вибухових речовин
2007 Обґрунтування параметрів вибухового способу зведення торкретбетонного
кріплення при забезпеченні стійкості виробок
2007 Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів
мокрої магнітної сепарації залізних руд
2007 Підвищення точності автоматичного контролю і регулювання масової частки
заліза в продуктах збагачення магнетитових руд
2007 Інтелектуальне формування індивідуальної траєкторії навчання студента
2007 Моделі інтелектуального управління процесом навчання за допомогою
мультиагентних систем
2007 Захист прав потерпілого в провадженні в справах про адміністративні
правопорушення.
2007 Фізіолого-біохімічні процеси і продуктивність картоплі залежно від
застосування мікробіологічних препаратів і їх сумісної дії з мінеральними
добривами на чорноземах Центрального Лісостепу
2007 Біологічні процеси в рослинах і ґрунті та продуктивність кукурудзи при
застосуванні гербіциду Базис 75, Зеастимуліну і Рексоліну в умовах
Правобережного Лісостепу України.
2007 Імунний статус і його корекція у коней чистокровної та української верхових
порід
2007 Лісівничі особливості вирощування культур сосни звичайної в умовах
Волинського Полісся
2007 Прагматико-комунікативні та лінгвостилістичні характеристики драматургічних
текстів Томаса Бернхарда.
2007 Еволюція історичного ядра лексичної системи англійської та німецької мов в
VIII-XX ст. (структурний, семантичний, функціональний аналіз).
2007 З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії в системі державних та громадських
установ (1874 — 1918 рр.)
2007 Радянізація німецьких колоній в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст.
2007 Методи та засоби компресії інформативних сигналів систем керування
2007 Системна організація та алгоритми функціонування моделюючого сервісного
центру (для вугільної промисловості)
2007 Місцеве самоврядування в Україні: політико-правові аспекти становлення і
розвитку на сучасному етапі
2007 Підвищення ефективності використання теплового обладнання при первинній
переробці нафти
2007 Проекційно-ітераційні методи та їх застосування до розв’язування крайових
задач теорії пружності
2007 Пошкоджуваність матеріалів при складному навантаженні
2007 Плоскі задачі для складених анізотропних та п’єзоелектричних тіл з
зовнішніми міжфазними тріщинами
2007 Двопоршневий розчинобетононасос із примусовим завантаженням
2007 Біоконверсія рослинних відходів агропромислового комплексу та
агроекологічна оцінка застосування біодобрив у північному Степу України
2007 Агроекологічне обґрунтування сільськогосподарського використання
рекультивованих земель в умовах південного сухого Степу України (на прикладі
Камиш-Бурунського залізорудного родовища)
2007 ТЕХНОЛОГІЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ХАРЧОВИХ ЖИРІВ ЩОДО ОКИСНЮВАЛЬНОГО ПСУВАННЯ
2007 Особливості розвитку вольових якостей студентів у навчально-професійній
діяльності
2007 Психологічні складові проектування навчальної діяльності майбутніх
педагогів
2007 Моделювання мотивації пізнавальної діяльності підлітка в умовах навчання
іноземної мови
2007 Гуманістична спрямованість спілкування як умова подолання агресивних
тенденцій у підлітків
2007 Феномен П.Н.Толстякова в контексті української музичної культури ХХ
сторіччя.
2007 Шляхи оптимізації лікувально-діагностичної тактики у хворих хронічною
венозною недостатністю нижніх кінцівок на пізніх стадіях
2007 Хірургічна тактика у хворих з поєднаним ураженням сонних артерій, черевної
аорти та артерій нижніх кінцівок
2007 Експериментальна та клінічна оцінка застосування дентальних імплантатів
власної конструкції
2007 Регіонарна ендолімфатична комбінована терапія в комплексному лікуванні
перитонітів
2007 Діагностика та профілактика легеневих ускладнень у хворих на гострий
панкреатит
2007 Особливості діагностики та лікування реноваскулярної гіпертензії
природженої етіології
2007 Формування літературознавчих понять в учнів 5-7 класів на уроках зарубіжної
літератури
2007 Удосконалення конструкцій набійок зарядів вибухових речовин для підвищення
ефективності та безпеки вибухових робіт
2007 Формування умінь аналізу художньої деталі літературного твору в учнів 5-7
класів
2007 Основні шкідники суниці та заходи з обмеження їх чисельності в умовах
Центрального Лісостепу України.
2007 Вплив ремоделювання судин та мікроциркуляторного русла на швидкість
прогресування хронічної хвороби нирок
2007 Збудження іонів індію повільними електронами
2007 Національно-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу
(березень 1917 — 1920 рр.)
2007 Естетичні функції ліричного героя (на матеріалі української поезії початку
ХХ сторіччя)
2007 Ліричний світ як теоретико-літературна категорія.
2007 Екзистенційна природа символіки в поезії В. Стуса
2007 Іконічність художнього образу (на матеріалі творів І.С. Шмельова)
2007 Стильові виміри творчості Василя Барвінського
2007 Інструментальні концерти львівських композиторів у ментальному просторі
Галичини (1970-2000р.р.)
2007 Розвиток голоценових грунтів Середнього Придніпров’я
2007 Особливості повнодеревності та розмірно-якісна структура дерев забудованої
частини м. Києва
2007 Оптимізація структури травосумішок багаторічних трав для пасовищного
використання в умовах Лісостепу західного
2007 Формування продуктивності бобів кормових залежно від інокуляції та
позакореневих підживлень в умовах Правобережного Лісостепу України
2007 Кормова продуктивність тритикале ярого з капустяними та бобовими культурами
залежно від технологічних прийомів в умовах правобережного Лісостепу України
2007 Підвищення кормової продуктивності багаторічних трав залежно від їх добору
та удобрення в гірській зоні Карпат.
2007 Стан гіпофізарно-тиреоїдної системи і фізіологічного калоригенезу у білих
щурів при гострій дії холоду.
2007 Кінетична теорія електромагнітних процесів в середовищі
2007 Псевдосферичні та лінійчаті підмноговиди в евклідовому просторі
2007 Асимптотичні властивості спектра випадкових розріджених матриць
2007 Фармакогностичне дослідження рослин роду тополя
2007 Фармакогностичне вивчення представників родів Malus та Pyrus
2007 Ресурсний потенціал та структура господарської діяльності античних держав
Північного Причорномор’я у V — ІІІ ст. до н.е.
2007 Ремісниче та фабрично-заводське виробництва в містах і містечках
Подільської губернії кінця ХvІІІ — початку ХХ ст.: історичний аспект
2007 Електротехнологічні системи високочастотної індукційної термообробки
металів з глибоким регулюванням потужності.
2007 Дослідження та розробка алгоритмів підвищення сталості мережі тактової
синхронізації
2007 Поліпшення показників якості сучасних систем управління телекомунікаційними
мережами.
2007 Психологічні особливості самоактуалізації неповнолітніх, схильних до
протиправної поведінки
2007 Правовий статус обвинуваченого на досудовому слідстві
2007 Регулювання зовнішньої міграції адміністративно-примусовими методами
2007 Філософія українського неоромантизму: параментри розуміння людини.
2007 Особливості перебігу закону толерантності Шелфорда в світлі істинних
функціональних моделей (на прикладі Arnica montana L.)
2007 Світоглядні витоки сучасної есхатологічної свідомості
2007 Функція фетоплацентарного комплексу у вагітних з варикозним розширенням вен
нижніх кінцівок
2007 Екстракапсулярна екстракція катаракти у собак і котів
2007 Податкова перевірка як організаційно-правова форма реалізації податкового
контролю.
2007 Вербалізація концепту ВЛАДА у сучасному британському газетному дискурсі
2007 Розвиток пам’яткознавства на Харківщині в ХІХ — на початку ХХ ст.
2007 Удосконалювання прогнозу газовиділення на виїмкових дільницях антрацитових
шахт
2007 Прикметники смаку у творах Плавта, Горація та Петронія (лексико-семантичний
аспект).
2007 Українські науково-історичні центри в Канаді в 50-80-х роках ХХ століття:
основні напрями діяльності.
2007 Кримінальна відповідальність особи за вчинення злочину при виконанні
спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності
організованої групи або злочинної організації.
2007 Розробка селективних вимог до хімічного складу та технології
термомеханічної обробки катанки зі сталі Св-08Г2С, що забезпечують підвищення
деформування при волочінні
2007 Соціально-філософський аналіз детермінант формування екологічної
свідомості.
2007 Формування громадянської компетентності майбутніх учителів предметів
гуманітарного циклу.
2007 Любов як предмет філософського дискурсу (соціально-філософський аналіз
феномена).
2007 Електрохімічне визначення опійних алкалоїдів при проведенні
криміналістичної експертизи.
2007 Моделювання та визначення основних характеристик автомобільної трансмісії
із зубчасто-важільним варіатором.
2007 Вдосконалення автогрейдерів масою 15-16т комплектацією енергосиловими
модулями підвищеної надійності
2007 Аналіз і параметричний синтез механічних трансмісій сучасних швидкохідних
гусеничних машин
2007 Поліпшення гальмівних властивостей автомобілів категорії N3 при їх
конверсії
2007 Розрахунково-експериментальний метод вибору параметрів несучої системи
гоночних автомобілів
2007 Захист водних об’єктів від біогенних елементів та завислих речовин (на
прикладі м. Дніпродзержинська)
2007 Вплив "мокрої" консервації шахт на еколого-радиаційний стан навколишнього
природного середовища (на прикладі Луганської області)
2007 Розробка моделі формування сценарію розвитку міста
2007 Удосконалення характеристик систем обслуговування та ремонту перспективних
маневрових тепловозів
2007 Множинні внутрішньочерепні менінгіоми: діагностика, хірургічне лікування
2007 Особливості перебігу та лікування анемії, що зумовлена комбінацією дефіциту
заліза і вітаміну В12
2007 Рентгенофлуоресцентний аналіз природних та стічних вод із попереднім
кристалізаційним концентруванням та використанням полімерних плівкових
випромінювачів
2007 Вплив природи носія і модифікуючих добавок на структурні і функціональні
властивості монолітних паладійвмісних каталізаторів відновлення оксидів азоту
метаном.
2007 Дослідження інформаційних інфраструктур підготовки даних для прийняття
рішень.
2007 Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості
(українознавчий аналіз)
2007 Ефективність механізмів народовладдя як основа внутрішньополітичної безпеки
України
2007 Моделі та алгоритмічне забезпечення для раціональної організації і
автоматизації управління автомобільними перевезеннями.
2007 Сучасний геоморфогенез території Київського плато
2007 Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
2007 Правове забезпечення врахування екологічних вимог при санації та
приватизації об’єктів підвищеної небезпеки
2007 Договір про спільну діяльність
2007 Обґрунтування методу хейлопластики у хворих із вродженою двосторонньою
поєднаною розщілиною верхньої губи
2007 Локальні конфлікти в Республіці Індонезія (1975-2005)
2007 Розвиток релігійно-філософського руху бгакті в Північній Індії XIV–XVII
століть.
2007 Естетична свідомість студентської молоді в сучасній Україні в контексті
глобалізаційно — інформаційного аналізу
2007 Діагностика та лікування поверхневого кандидозу шкіри та слизових в осіб з
початковим порушенням вуглеводного обміну
2007 Удосконалення механізму страхового захисту підприємств аграрного сектора
АПК
2007 Оптимізація діагностики та лікування хворих з післяхолецистектомічним
синдромом в поєднанні з гіпертонічною хворобою.
2007 Використання низькомолекулярних гепаринів у хворих на діабетичну
нефропатію.
2007 Теорія криміналізації
2007 Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони
2007 Експертиза в митній справі: організаційно-правовий аспект
2007 Деліктологія порушень митних правил
2007 Суспільно-географічні дослідження наукової школи академіка М.М.
Паламарчука.
2007 Формування та функціонування ринку продукції птахівництва в Південному
регіоні України
2007 Теплова меліорація ґрунту скидною теплою водою за допомогою гідротехнічної
системи з теплообмінниками — рукавами (в умовах Західного Полісся України)
2007 Удосконалення процесів водорегулювання на осушувально-зволожувальних
системах засобами гідравлічної автоматизації
2007 Методика збереження живучості системи "літак-екіпаж-середовище" у польоті
2007 Синтез алгоритму керування відхиленням вектора тяги аеростатичного
літального апарату на етапі зльоту
2007 Підвищення ефективності дії свердловинних розосереджених зарядів для
руйнування гірських порід
2007 Мембранні глікопротеїни клітин за умов апоптозу: виявлення, характеристика,
біомедичні аспекти дослідження.
2007 Запорозький зимівник в соціально-економічному розвитку Запорозьких
Вольностей (1734-1775 рр.)
2007 Соціально-економічний розвиток Ратненського староства у ХVІ-ХVІІ ст.
(1500-1674 рр.)
2007 Просвітницька діяльність земств Херсонської губернії (60-ті роки ХІХ -
початок ХХ століття)
2007 Інтеграція українського козацтва до соціальної структури Російської імперії
у XVIII ст.
2007 Підвищення ефективності суднових дизельних установок при роботі на паливах
широкого фракційного складу.
2007 Формування структури сплаву АМг6 у званих з’єднаннях виробів
відповідального призначення тривалого терміну експлуатації.
2007 Методи і моделі створення мобільних інформаційно-аналітичних систем
управління кризисними ситуаціями
2007 Лексико-семантична група "рослинний світ" у німецькій мові: діахронічний
аспект
2007 Мовні засоби аргументації в юридичному дискурсі (на матеріалі англомовних
законодавчих та судових документів)
2007 Вербалізація концептосфери "фемінізм" в американському жіночому дискурсі
ХІХ-ХХ ст.
2007 Нова лексика та фразеологія англійської мови сфери охорони довкілля:
структурно-семантичні і функціональні параметри
2007 Прізвища сучасної Середньої Наддніпрянщини
2007 Лінгвокультурологічні особливості англомовних версій Біблії в діахронії
2007 Імідж працівника міліції як чинник розвитку правосвідомості громадян
2007 Екологічні чинники формування відновних умов та їх роль у генезисі
бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття
2007 Сільська інтелігенція УСРР та її вплив на розвиток культури та продуктивних
сил українського села в добу непу
2007 Протипожежна діяльність органів місцевого управління в Південній Україні в
другій половині ХІХ — початку ХХ ст.: історичний аспект
2007 Організаційно-правові засади діяльності суб’єктів виконавчого провадження
2007 Правове становище сільськогосподарських інспекцій
2007 Підвищення ефективності упорних і опорних підшипників ковзання суднових
валопроводів
2007 Удосконалення технології виробництва консервів із грибів шампіньйонів
2007 Формування аномалій погодних умов весняного сезону над Східною Європою
2007 Річний стік річок басейну р. Уссурі
2007 Східноєвропейський вектор у військово-політичній діяльності
Північноатлантичного Альянсу
2007 Міські поселення Північно-Східної Угорщини ХІ- першої чверті ХVІ ст.
2007 Правове регулювання працевлаштування в Україні
2007 Види забезпечення належного виконання зобов’язань у цивільному праві
України: єдність та диференціація
2007 Сумісництво та суміщення професій (посад) в трудовому праві
2007 Політико-правові погляди Ісмаїла Гаспринського.
2007 Особливості реалізації права на пенсію науковими (науково-педагогічними)
працівниками
2007 Систематизація договорів у цивільному праві.
2007 Процесуальні акти-документи з цивільних справ
2007 Виховання самостійності у навчанні учнів основної загальноосвітньої школи
(друга половина хх ст.)
2007 Проблеми українського шкільництва у жіночому русі Галичини (80-ті роки ХІХ
- 30-ті роки ХХ ст.).
2007 Тенденції розвитку іншомовної освіти у середніх навчальних закладах
Угорської Республіки
2007 Наукова та громадська діяльність Ярослава Пастернака (1913-1969 рр.).
2007 Синтез, модифікація та фізичні властивості нанопористого вуглецю
2007 Вдосконалення технології розробки багатопластових родовищ з нерівноміцними
колекторами
2007 Підвищення ефективності руйнування гірських порід при бурінні свердловин за
рахунок енергії пульсуючих потоків
2007 Розробка гуматно-біополімерного бурового розчину з низьким вмістом твердої
фази для буріння свердловин в умовах родовищ Дніпровсько-Донецької западини
2007 Радянсько-югославський конфлікт 1948 — 1956 років: передумови, етапи і
наслідки
2007 Магнітно-резонансна томографія в діагностиці ревматоїдного артрита
2007 Діагностика та хірургічне лікування пухлин стовбурових відділів головного
мозку у дітей
2007 Особливості електронної та магнітної структур сплавів Гейслера на основі Co
та Ir
2007 Діяльність академіка О.М. Нікольського (1858 — 1942) в контексті розвитку
біологічної науки
2007 Клініко-епідеміологічні особливості токсокарозу в сучасних умовах та
оптимізація лікувальних заходів
2007 Синтез автоматизованих систем управління теплоенергетичними установками на
основі квазістатичних математичних моделей процесів
2007 Формування духовних цінностей студентів коледжу у процесі вивчення
природничих дисциплін
2007 Педагогічні умови формування конфліктологічної компетенції учнів
загальноосвітнього навчального закладу
2007 Громадянське виховання молодших школярів
2007 Соціальне самопочуття як чинник політичної поведінки особистості.
2007 Агресія в системі комунікації "мати — дитина" як фактор соціальної
дезадаптованості молодших школярів.
2007 Оцінка екологічних умов розміщення виноградних насаджень на Правобережному
Нижньодніпров"ї
2007 Агроекологічний стан осушуваних торфових ґрунтів та розробка заходів їх
збереження і забезпечення високої продуктивності.
2007 Роль генетичних та середовищних факторів у розвитку патологічних станів на
ранніх етапах онтогенезу
2007 Комунікативні девіації в умовах українсько-російського білінгвізму
2007 Сповідально-молитовні мотиви в український класичній літературі (генеза,
типологія, ідіостилі)
2007 Парадигма зла в сучасному українському, польському й англійському романі
(Валерій Ше-вчук, Стефан Хвін, Вільям Ґолдінґ)
2007 Гамлет і гамлетизм у європейській літературі першої половини ХХ століття
2007 Синтетизм творчого мислення Івана Франка (проза початку ХХ ст.)
2007 Людський вимір у сучасному концепті соціального прогресу
(філософсько-історичний аналіз)
2007 Розвиток методу розрахунку контактних напружень з урахуванням кінематики
осередку деформації для удосконалення режимів обтисків при холодній прокатці
2007 Системні порушення імунітету та цитокінів при бронхіальній астмі у дітей.
2007 Диференційна діагностика, прогноз і лікування постраждалих із струсом та
ударом головного мозку в гострому періоді черепно-мозкової травми
2007 Клініко-діагностичні критерії та прогнозування транзиторно-ішемічних атак.
2007 Початкові форми цереброваскулярної патології у хворих на артеріальну
гіпотензію: патогенетичні, діагностичні і лікувальні аспекти
2007 Математичне моделювання поверхні тривимірного тіла з використанням
інтерлінації функцій
2007 Вплив анестетиків і інгібіторів аніонного транспорту на стійкість
еритроцитів до змін температурних і осмотичних факторів середовища
2007 Biogeocenological role of bats (Mammalia, Chiroptera) on the south part of
forest-steppe zone.
2007 Максимальний стік весняного водопілля і нормування його характеристик у
межах басейну р.Сіверський Донець
2007 Експериментальне вивчення ефективності застосування кріоконсервованої
культури мікрофрагментів підшлункової залози на моделі алоксанового діабету у
щурів.
2007 Розподіл населення західних областей України за групами крові у зв’язку зі
злоякісними захворюваннями та екологічною ситуацією
2007 Академік В.М. Ремесло (1907-1983) — вчений та організатор
сільськогосподарської дослідної справи в Україні
2007 Діяльність академіка П.П. Сушкіна в контексті розвитку біологічної науки
(остання чверть ХІХ — перша третина ХХ століть)
2007 Державне управління розвитком національної культури в умовах глобалізації
2007 Узгоджена цифрова фільтрація широкосмугових та кодових сигналів в часовій
області з використанням різниць.
2007 Знакові функції води в обрядах і віруваннях українців Карпат
2007 Проблеми та методи модернізації районів масової житлової забудови 60-70-х
років (на прикладі м.Києва)
2007 Системи дозування рідких металів з перехресними електричними і магнітними
полями при повздовжньому струмі в каналі
2007 Містобудівні принципи і методи утримання вулично-дорожньої мережі міста.
2007 Удосконалення режимів роботи ковальських пресів з насосно-акумуляторним
приводом при розвантаженні та зворотному ході
2007 Удосконалення процесів витягування на основі штампування у матрицях з
багатосекційними обертовими дисками
2007 Підвищення якості та розширення сортаменту товстолистового металопрокату на
основі удосконалення технології та обладнання для його гарячої правки
2007 Інтонація переконування в публічному мовленні (експериментально-фонетичне
дослідження).
2007 Назви військової форми одягу в українській мові.
2007 Морфофункціональний стан сперматозоїдів собак в залежності від умов
кріоконсервування
2007 Розробка методу розрахунку та теоретичний аналіз процесів пластичної
деформації металу в криволінійних машинах безперервного розливу заготовок
2007 Православний військовий храм: соціально — філософський аналіз становлення і
функціонування
2007 Ефективність параметричних і кодових методів виявлення помилок в адаптивних
системах зв’язку
2007 Механізми становлення та розвитку соціального партнерства публічної влади і
неурядових некомерційних організацій
2007 Механізми формування та реалізації регіональних стратегій розвитку
2007 Підвищення ефективності роботи сошника і прикочуючого котка посівної секції
просапної сівалки.
2007 Підвищення продуктивності токарних комплексів з двозахватними роботами
вдосконаленням структури та динамічних характеристик
2007 Методи мінімізації затримок транспорту на магістральній вулично-дорожній
мережі міст України
2007 Структурно-функціональний стан щитоподібної залози у хворих на цукровий
діабет 2 типу за умов йодної недостатності
2007 Прогнозування обсягів виробництва та споживання електричної енергії на
основі моделей міжпродуктового балансу
2007 Травматичні внутрішньомозкові крововиливи. Прогнозування результатів
лікування та оптимізація надання допомоги
2007 Припинення договору за цивільним законодавством України
2007 Гарантії фінансових установ як засіб цивільно-правового захисту прав та
інтересів учасників цивільних відносин.
2007 Підстави припинення права власності
2007 Договори на виконання підрядних робіт за державним замовленням.
2007 Техногенно-екологічні ризики і управління екологічною безпекою потенційно
небезпечних підприємств (на прикладі виробництв із гальванічними процесами)
2007 Розпізнавання гідрометеорологічних утворень бортовими метеонавігаційними
комплексами за поляризаційними характеристиками відбитих сигналів
2007 Метод стиску зображень на основі класифікаційного кодування трансформант
Уолша в телевізійних системах аерокосмічного моніторингу Землі
2007 Патофізіологічні механізми контролю підвищеної збудливості головного мозку
за умов впливу лазерним випромінюванням низької інтенсивності
2007 патогенез токсичної нефропатії, індукованої гентаміцином, і принципи її
корекції в експерименті
2007 Правовий режим власних надходжень бюджетних наукових установ
2007 Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом
2007 Розвиток медицини у Львові в XIV-XVIII ст.: історіографія проблеми.
2007 Системи прийому сигналів в каналах зі статистично неоднорідними
середовищами
2007 Спіновий транспорт в кристалах з сильними електронними кореляціями
2007 Договори в сфері реалізації майнових прав на музичний твір
2007 Оптимізація діагностики уражень органів травлення при хронічному
опісторхозі
2007 Адаптаційні можливості дітей на етапах прогредієнтного перебігу
перинатального ураження центральної нервової системи
2007 Підвищення рівня економічної безпеки держави на основі технологічної
реструктуризації промисловості
2007 Агробіологічна оцінка підщепи винограду сорту Таїровський 1
2007 Формування високопродуктивних посівів озимої твердої пшениці після різних
попередників у передгірному Криму
2007 Вплив ґрунтово-кліматичних та агротехнічних умов на формування врожаю
кукурудзяних стовпчиків з приймочками в умовах північного Степу України
2007 Застосування високотонової терапії в комплексному санаторно-курортному
лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію І та II стадій
2007 Застосування ультразвуку в комплексному лікуванні хворих на есенціальну
артеріальну гіпертензію
2007 Вплив мінеральної води Нафтуся на неспецифічну резистентність організму при
неопластичних процесах (експериментально-клінічне дослідження)
2007 Закономірності формування стійкості до вилягання різних за морфотипом
сортів гороху
2007 Вихідний матеріал для селекції скоростиглих гібридів кукурудзи в умовах
центрального Лісостепу України
2007 Створення вихідного матеріалу для селекції стійких до збудників фузаріозу
та аскохітозу сортів гороху в умовах східної частини Лісостепу України
2007 Мінливість та успадкування ознак у вихідних форм і створення на їх основі
гібридів соняшнику в умовах східної частини Степу України
2007 Вдосконалення технології розробки потужних пластів кам’яної солі в умовах
ДВО "Артемсіль"
2007 Рентгенхірургічні методи лікування портальної гіпертензії, що ускладнена
профузною кровотечею із флебектазій стравоходу й шлунка, у хворих на цироз
печінки
2007 Діагностика та лікування синдрому абдомінальної компресії в хірургії
гострої спайкової непрохідності кишок.
2007 Хірургічне лікування біліодигестивних кровотеч
2007 Поєданий вплив солей кадмію, кобальту та рентгенівських променів на захисні
системи тварин та шляхи корекції виявлених порушень
2007 Управління режимом гірничих робіт залізорудних кар’єрів при відпрацюванні
розкривних порід крутопохилими шарами
2007 Забезпечення надійності спеціальних промислових будівель
2007 Напружено-деформований стан стиснутих залізобетонних елементів з
високоміцних модифікованих бетонів, в тому числі в умовах нагрівання до +200 С
2007 Повітрообмін у приміщеннях житлових будинків і його вплив на мікроклімат
2007 Мембранні оболонки покриттів над трибунами стадіонів з великими вирізами на
еліптичному плані
2007 Вираження експресивності номінативних речень (на матеріалі сучасних
українських художніх текстів).
2007 Дорожні асфальтобетони з комплексно-модифікованою мікроструктурою з
використанням реакційноздатного термопласту Елвалой АМ
2007 Організація методичної роботи в педагогічному училищі в умовах реалізації
ступеневої професійної освіти вчителя
2007 Комунікативно-прагматичні параметри дескрипцій у текстах "малої прози"
кінця ХХ — початку ХХІ століття.
2007 Лексика і фраземіка інтимної лірики (на матеріалі українського фольклору).
2007 Природоохоронна діяльність Греко-католицької церкви в Галичині в 20-30-х
роках ХХ століття.
2007 Інститути конституційного права України: проблеми теорії та практики.
2007 Конституційно-правова регламентація об’єктного складу місцевого
самоврядування в Україні
2007 Формування у майбутніх менеджерів здатності до прийняття управлінських
рішень.
2007 Психологічний потенціал евристичної бесіди як форми навчальної роботи.
2007 Психологічні детермінанти аутоперцепції якості життя хворими на невротичні
розлади.
2007 Удосконалення способів щеплення для ефективної реконструкції
експлуатаційних насаджень винограду
2007 Мінливість продуктивності рослин в популяції сорту Мускат рожевий і відбір
високопродуктивних клонів
2007 Модифікація функціональної активності Са2+-АТФази і мембрано-цитоскелетного
комплексу еритроцитів під впливом гліцерину та кріоконсервування
2007 1.Функціональна реабілітація постраждалих з переломами нижньої щелепи з
урахуванням динаміки локальних м’язових порушень.
2007 Парадигма успіху в політичній сфері сучасного суспільства
2007 Ідеологічні домінанти діяльності політичних партій в умовах демократизації
українського суспільства
2007 Розмежування явищ повної лексичної омонімії та полісемії (словниковий та
функціонально-стилістичний аспекти)
2007 Особливості андрогенного забезпечення організму у чоловіків, хворих на
цукровий діабет типу 2, в залежності від чутливості до інсуліну
2007 Дендроніми у поетичних текстах першої половини ХХ століття (семантичний і
функціональний аспекти)
2007 Застосування кормових добавок мікробіологічного походження в комбікормах
для курей-несучок
2007 Згин пластин з коловою межею та прямолінійними тріщинами з урахуванням
контакту берегів тріщин
2007 Термонапружений стан феритових тіл з плоскопаралельними границями за дії
квазіусталених електромагнітних полів
2007 Модифікація акрилових полімерів малеїновою кислотою та дибутилмалеїнатом
2007 Хіральна анізотропія коливальних мод вуглецевих та нітридборних нанотрубок.
2007 Взаємодія регуляторних генів біосинтезу рибофлавіну і конструювання
штамів-надсинтетиків цього вітаміну у дріжджів Pichia guilliermondii.
2007 Прояви егоцентризму молодших школярів у процесі розуміння навчального
матеріалу
2007 Формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до
управління атестацією педагогічних працівників.
2007 Соціокультурні чинники сприймання виборцями рекламних повідомлень.
2007 Популяційно-генетична оцінка асканійської м’ясововнової породи овець з
використанням молекулярно-генетичних маркерів
2007 Використання математичних моделей для прогнозування несучості птиці
2007 Удосконалення технології виробництва гомогенних кормових суспензій та
ефективність їх використання при відгодівлі свиней
2007 Оцінка господарсько-корисних ознак ремонтних телиць знам’янського м’ясного
типу різної інтенсивності вирощування
2007 Моделі барицентричного усереднення та методи відновлення гармонічних
функцій
2007 Личинки коваликів і контроль їх чисельності на посівах цукрових буряків у
зоні Центрального Лісостепу України
2007 Напрями оптимізації структури енергетичної галузі України в контексті
економічної безпеки
2007 Розвиток регіональної енергетичної політики: концептуальні засади та
напрямки реалізації
2007 Інноваційний розвиток виробничого потенціалу регіону
2007 Економічне регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового
виробництва
2007 Депресивні територіальні суспільні системи та напрямки їх санації
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)