Каталог захищених дисертацій в України за 2007 рік

2007 Товарознавча оцінка епоксидних лакофарбових матеріалів.
2007 Вплив мелатоніну на іонорегулювальну функцію нирок в умовах стресу та дії
солей алюмінію і свинцю
2007 Анатомія лозоподібного сплетення та яєчкових вен у ранньому періоді
онтогенезу людини
2007 Вплив добору шовковичного шовкопряда за параметрами екологічної та
етологічної структур на його біологічні ознаки
2007 Сушіння пастоподібних матеріалів у нерухомому шарі.
2007 Екстрагування з твердих тіл в умовах періодичного вакуумування системи
2007 Оптимізація лікування гострої мезентеріальної ішемії, ускладненої інфарктом
кишки
2007 Екзистенціалістська модель українського інтелектуального роману 20-х років
ХХ століття
2007 Синтез, перетворення та біологічна активність нових спіранових та
неконденсованих біциклічних похідних на основі 4-тіазолідонів
2007 Пружно–пластичні деформації корпусу гідроімпульсних приладів з урахуванням
хвильових процесів динамічного навантаження
2007 Двовимірні задачі магнітопружності для багатозв’язних середовищ
2007 Нерівності типу Колмогорова для похідних дробового порядку та їх
застосування в теорії апроксимації
2007 Односторонні наближення функцій алгебричними поліномами
2007 Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях
України (1939-1953 рр.).
2007 Взаємодія церкви та інститутів громадянського суспільства: політологічний
аналіз.
2007 Соціоантропологічний дискурс філософії постмодерну.
2007 Статистичне оцінювання параметрів поверхонь в активно-пасивних системах
дистанційного зондування
2007 Особливості перебігу та лікування гіпертонічної хвороби у жінок в період
перименопаузи.
2007 Музичне виконавство в ситуації постмодернізму
2007 Виконавсько-методичні засади фортепіанної школи Вілема Курца як джерело
розвитку львівської піаністики
2007 Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови у
містах України
2007 Контекстно-вільні граматичні конструкції для розпізнавання зображень
текстових та графічних документів
2007 Мікрохвильова обробка насіння цукрових буряків
2007 Оптимізація елементів технології вирощування гібридного насіння цукрових
буряків у південно-східній частині Криму
2007 Променева діагностика змін легень та серця у дітей та підлітків, хворих на
системний червоний вовчак
2007 Єдність істини, добра і краси у філософії В.С.Соловйова.
2007 Хірургічне лікування ішемічнох хвороби серця у людей похилого віку
2007 Ендоваскулярний метод лікування хворих ІХС з нестабільною стенокардією
2007 Профілактика несприятливої дії шуму і вібрації на репродуктивну функцію
жінок у ткацькому виробництві.
2007 Багатоступенева термопереробка твердого палива. Енерготехнологічне
використання бурого вугілля.
2007 Вплив експериментально-індукованого діабету і змін позаклітинного рівня рн
на низькопорогові потенціалкеровані кальцієві канали в первинних сенсорних
нейронах щурів.
2007 Порівняльна ефективність блокатора кальцієвих каналів дилтіазему та
бета-адреноблокаторів з різними фармакологічними властивостями в лікуванні
хворих,що перенесли гострий коронарний синдром без зубця Q
2007 Зміни структурно-функціонального стану міокарда у хворих з персистуючою та
постійною формами фібриляції передсердь
2007 Фітотрофні мікроміцети Новгород-Сіверського Полісся
2007 Клініко-інструментальні критерії діагностики гастроезофагеального рефлюксу
у дітей
2007 Структурна організація кровоносного русла пілоричного відділу шлунка людини
в нормі.
2007 Доступність правосуддя та гарантії його реалізації
2007 Художнє виховання як чинник формування чуттєвої культури
2007 Кримінологічна характеристика умисних убивств і заподіяння тяжкої шкоди
здоров’ю особи та їх попередження (за матеріалами Республіки Тива).
2007 Удосконалення технології виробництва сидру
2007 Удосконалення технології виробництва білих столових вин на основі
використання препаратів деревини дуба
2007 Формування громадянської позиції учнів у навчально-виховному процесі
педагогічного ліцею
2007 Вплив фізичних навантажень тренувального процесу на стан імунних та
метаболічних показників в спортсменів, які займаються паверліфтінгом
2007 Мікробіологічний моніторинг етіології та антибіотикорезистентності
збудників опортуністичних інфекцій
2007 Неоміфологічні тенденції в хоровому мистецтві України 80-90-х років ХХ
століття
2007 Садово-паркові ансамблі України ХVІІІ — ХІХ століть в історико-природничому
контексті
2007 Соціально-правова культура литовсько-польського періоду в історії України
(XIV-XVIст.)
2007 Розвиток творчої уяви молодших школярів як компонент становлення їхньої
суб’єктності.
2007 Синтез 4-оксо-3,4-дигідрохіназолінів на основі амідів та гідразидів
2-N-ацилантранілової кислоти, їх хімічні та біологічні властивості
2007 Вивчення біологічно активних речовин листя Robinia pseudoacacia та
отримання субстанцій на їх основі
2007 Стаціонарні властивості джозефсонівських тунельних контактів на основі
близькісних структур надпровідник/феромагнетик.
2007 Двоскладні речення з одновалентними дієслівними предикатами в українській
мові.
2007 Лексика творів Уласа Самчука: народнорозмовні джерела, семантична структура
та стилістичні функції.
2007 Методика тематичного контролю навчальних досягнень учнів 5-7 класів з
історії України
2007 Моделі і методи управління бюджетом проектів і портфелів проектів в
проектно-орієнтованих організаціях
2007 Збереження опороздатності у хворих із глибокими трофічними розладами
нижньої кінцівки
2007 Стан агрегаційної здатності тромбоцитів у хворих на хронічні запальні
захворювання легень
2007 Методика контролю технічного стану аналогових модулів радіоелектронних
засобів озброєння на місці їх зберігання з використанням параімпульсного методу
діагностування.
2007 Використання лазерних методів в задачах діагностики та метрології при
виробництві оптоелектронних компонентів радіоелектронних засобів озброєння
2007 Методи розширення інформаційної здатності систем пеленгації джерел шумових
завад
2007 Курдська проблема в контексті врегулювання іракської кризи.
2007 Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і
кримінологічний аспекти.
2007 Правові основи валютного контролю.
2007 Правові основи податкових систем України та Німеччини. Порівняльно-правовий
аналіз.
2007 Судово-медична діагностика отруєнь алкоголем з урахуванням концентрації
його в гематомах
2007 Діагностика давності настання смерті методом лазерного поляриметричного
моніторингу тканин людини
2007 Інформаційна політика Китайської Народної Республіки в сучасних міжнародних
відносинах
2007 Тенденції та перспективи євроінтеграційних процесів в газетній періодиці
України та Польщі
2007 Форми синтезу ідейно-публіцистичного та образно-художнього начал у творах
Івана Багряного
2007 Жанрові діалогічні форми сучасного українського телебачення
2007 "Складні речення з недиференційованими типами зв’язку в староукраїнській
мові"
2007 Дериваційний потенціал іменників у сучасній українській мові (назви знарядь
праці, частин тіла, металів).
2007 Прагматичні й функціонально-комунікативні аспекти ввічливості (на матеріалі
сучасної української мови).
2007 Технологія реструктурованих напівфабрикатів на основі рибної сировини
2007 Технологія термоформованих гарнірів на основі знежирених зародків пшениці
та їх використання у складі супів
2007 Удосконалення процесів виробництва безалкогольних напоїв
2007 Мікропотужні оптоелектронні логічні елементи цифрових інтегральних схем на
твердотільних світловипромінюючих і фотоелектричних приладах
2007 Підвищення ефективності ущільнення горілих порід вибором раціональних
параметрів вібраційної котка
2007 Політологічний аналіз формування та розвитку системи соціального захисту
2007 Місце та роль неконвенційної політичної участі в функціонуванні політичних
систем.
2007 Проблеми партійної розбудови незалежної України у вимірах демократичних
стандартів
2007 "Поезія В. Стуса: художня семантика та структура (на матеріалі збірки
"Палімпсести")"
2007 Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав
2007 Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених із
застосуванням комп’ютерних технологій
2007 Організаційно-правові засади взаємодії Державної податкової служби з
населенням
2007 Розслідування вбивств, вчинених неповнолітніми
2007 Адміністративно-правова охорона тваринного світу та роль міліції у її
здійснені
2007 Провадження із звернень громадян в органах внутрішніх справ: теоретичний та
практичний аспекти
2007 Морфофункціональні основи адаптації серця при отруєнні токсинами блідої
поганки
2007 Представництво у трудовому праві України.
2007 Цивільно-правовий захист комп’ютерного програмного забезпечення.
2007 Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні.
2007 Опіка за римським приватним правом та сучасним цивільним законодавством
України.
2007 Юридичні факти в кримінальному процесі України.
2007 Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуального доказування.
2007 Діяльність РСДРП (меншовиків) в Україні (1907-1914 рр.)
2007 Розробка методів та засобів підвищення ефективності стиску мовних сигналів
в телекомунікаційних системах для ІР-телефонії.
2007 Пристрої і системи захисту та контролю об’єктів на основі збурення
електромагнітного поля
2007 Удосконалення процесу формування жіночих головних уборів
2007 Розробка та дослідження текстильних композиційних матеріалів для виробів
медичного призначення
2007 Особливості психофізіологічного статусу водіїв спеціального автотранспорту,
критерії професійної придатності
2007 Імунореактивність поросят різного віку при пероральному і парентеральному
методах імунізації проти сальмонельозу
2007 Прикметники зі значенням „старанний, працьовитий" у німецькомовній картині
світу.
2007 Функціональні особливості англійських та українських морфолого-синтаксичних
утворень у текстах міжнародних договорів.
2007 Анатомо-морфологічна мінливість хвої видів роду Pinus L. на території
України
2007 Функціональний стан та адаптаційні можливості підлітків, які проживають в
радіоактивно забрудненій зоні
2007 Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного
забрудненняПорівняльна характеристика вікових структурно-функціональних змін
вентромедіального ядра і латеральної області гіпоталамуса та особливості їх
реакції на стрес
2007 Технологічні особливості одержання карбідосталей на основі швидкорізальної
сталі з використанням гарячого штампування порошкових заготовок в пористих
оболонках
2007 Методи структурно-параметричної компараторної ідентифікації моделей
багатофакторного оцінювання і вибору рішень.
2007 Адаптивні моделі та методи організації поставок в системах електронної
комерції
2007 Застосування зенітної артилерії Сухопутних військ у воєнних конфліктах
кінця другої половини ХХ ст.
2007 Біотехнічна система лазерного ділення ембріонів у тваринництві
2007 Підвищення ефективності засобів передачі інформації по каналам з обмеженою
смугою
2007 Удосконалення комплексної системи радіоакустичного та акустичного
зондування пограничного шару атмосфери
2007 Методи регулювання заробітної плати на сучасному етапі (правові проблеми).
2007 Вимоги до працівників за трудовим правом України
2007 Клініко-експериментальне обгрунтування застосування амізону та біфіформу у
комплексному лікуванні герпетичних стоматитів у дітей і дорослих
2007 Обґрунтування застосування пробіотиків для профілактики загострення
генералізованого пародонтиту
2007 Вазокоригуюча терапія у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
2007 Порівняльна клініко-лабораторна оцінка знімних пластинкових протезів,
виготовлених методом пресування й мікрохвильової полімерізаціі
2007 Обґрунтування процесу роботи і параметрів двоступеневого подрібнювача
зелених кормів для свиней і водоплавної птиці
2007 Обґрунтування параметрів релізерного пристрою для доїльного апарата
2007 Оптимізація структури, властивостей та умов виготовлення Cr-Cu композицій
для вакуумних дугогасильних контактів з підвищенною електроерозійною стійкістю
2007 Екологічний вимір землеробства в Україні (60-80-і рр. ХХ ст.)
2007 Наукове обґрунтування удосконалення фінансування первинної
медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини.
2007 Наукове обгрунтування методичних підходів до оптимізації медичної допомоги
сільському населенню з хворобами системи кровообігу.
2007 Людина в сучасному російському словотворі (субстантивна похідна лексика
’особи’)
2007 Внутрішньополітична інтеграція сучасного українського суспільства в
контексті державотворення
2007 Політичне прогнозування як засіб забезпечення ефективності функціонування
сучасного суспільства
2007 Ефективність застосування азотних добрив під яру м’яку пшеницю на чорноземі
опідзоленому Правобережного Лісостепу України
2007 Кіркоутворення на грунтах Північно-західного регіону країни як один з видів
їх деградації: причини, попередження
2007 Феноменологічне обґрунтування пізнання психічного
2007 Семіотика архітектурно-пейзажних формоутворень доби класицизму в Україні на
прикладі білоцерківського парку "Олександрія".
2007 Cвій/чужий в образній системі романів Г.Гріна: семантико-когнітивний аспект
2007 Ідіоматичний простір “homo socialis” у сучасній англійській мові:
лінгвокогнітивний та комунікативно-функціональний аспекти
2007 Вирощування бугайців на м"ясо за обмеженого використання незбираного
молока.
2007 Кон’юнктивально-синовіальний синдром мікоплаз- мозного походження у
молодняку великої рогатої худоби
2007 Вплив бентонітів на структуроутворення алюмосилікатних та
карбонатно-залізооксидних дисперсних систем
2007 Розробка, верифікація та аналіз тривимірної CFD-моделі теплового стану
охолоджуваної лопатки ГТД у спряженій постановці
2007 Методика формування і оцінки функціонально-планувальної організації
готельних комплексів на ранніх стадіях проектування.
2007 Взаємодія паль-колон з грунтом основи при дії вертикального і
горизонтального навантажень
2007 Клініко-патогенетичне обґрунтування методів вторинної профілактики у дітей
із перинатальними факторами ризику алергіних захворювань
2007 Розв’язання задач про вільні коливання прямокутних в плані пологих оболонок
змінної товщини на основі сплайн-апроксимації
2007 Формування культури мислення старшокласників засобами дослідницької
діяльності
2007 Інтеграція педагогічної та комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутнього
викладача спеціальних дисциплін професійно-технічного навчального закладу
2007 Особливості осморегулюючої функції нирок у вагітних щурів при нефропатії
2007 Пародонтопротекторна ефективність ліпоєвої кислоти при експериментальному
хронічному генералізованому пародонтиті
2007 Роль інтерферону-2альфа в патогенезі експериментального епілептичного
синдрому
2007 Патогенетичні особливості експериментальної черепно-мозкової травми за умов
модуляції системи цитокінів та дофамінергічної системи мозку
2007 Ендотелійзалежні фактори патогенезу хронічної серцевої недостатності в
динаміці лікування антагоністами рецепторів ангіотензина ІІ.
2007 Роль прозапальних цитокінів у прогресуванні діабетичної нефропатії.
2007 Патогенетичне обґрунтування антиоксидантної та метаболічної терапії
кардіоміопатії у комплексному лікуванні хворих на тиреотоксикоз.
2007 Стан фетоплацентарного комплексу у вагітних з ендокринною патологією.
2007 Клініко-патогенетичне обгрунтування відновлювального лікування породіль, що
перенесли акушерські кровотечі
2007 Морфологічні особливості строми основних гістологічних форм раку шлунка на
різних етапах їх прогресії.
2007 Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, хворих на дитячий
церебральний параліч та корекція його порушень на етапі реабілітації
2007 Метрологічне забезпечення та оптимізація вузлів обліку сирої нафти
2007 Прогнозування та профілактика дисбіозу у вагітних з прееклампсією
2007 Оптимізація лікування гнійно-запальних захворювань геніталій у жінок
репродуктивного віку
2007 Творчість Річарда Бротігана в континуумі американської літератури
1960-1970-х рр.
2007 Семантична структура юридичних термінів української та англійської мов.
2007 Мініінвазивне хірургічне лікування хворих на гострий холецистит
2007 Неоад’ювантна терапія в комбінованому лікуванні раку шийки матки Т1b стадії
2007 Розробка багатоцільового оздоблення целюлозовмісних тканин на основі
застосування водорозчинного силікону
2007 Інтенсифікація процесів колорирування бавовняних тканин прямими і кубовими
барвниками
2007 Розробка технологічного процесу одержання трести із соломи конопель із
застосуванням активованих середовищ
2007 Розробка низькомодульної технології кольорування і заключної обробки
штучного трикотажного хутра
2007 Люмінесцентне визначення деяких біологічно активних речовин за допомогою
комплексів лантанідів з похідними оксохінолін-3-карбонової кислоти
2007 Підвищення ефективності використання обладнанння авіаційних
телекомунікаційних систем
2007 Гідродинаміка та теплообмін потоку рідини в щілинних мікроканалах.
2007 Відтворення дубових лісів у Передкарпатті
2007 Сучасний стан лісів зеленої зони м.Рівне та заходи щодо посилення їх
еколого-захисних функцій
2007 Адміністративно-правове регулювання екологічної діяльності
2007 Синтез структури глобальних комп’ютерних мереж з технологією MPLS
2007 Метод оптимізації розподілення потоків в комп’ютерних мережах з технологією
MPLS
2007 Виховання самостійності молодших підлітків у процесі ігрової діяльності.
2007 Формування соціальної компетентності старшого підлітка з неповної сім’їст.
2007 Духовне виховання молодших підлітків засобами християнської етики.
2007 Підготовка старшокласників до виконання соціальної ролі громадянина в
процесі навчання предметам гуманітарного циклу.
2007 Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі
імовірнісних структурно-логічних моделей небезпек виробництв
2007 Прецизійна інформаційно-вимірювальна система визначення геометричних
характеристик деталей складної форми
2007 Лексико-семантичне поле звуконайменувань у сучасній українській
літературній мові (склад, структура, парадигматика)
2007 Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх у Російській Федерації
(1990 — 2005 pр.)
2007 Науково-педагогічна діяльність української еміграції в країнах Центральної
і Західної Європи (1919-1939рр.)
2007 Моделі та метод забезпечення відмовостійкості системи обробки інформації
безпілотних літальних апаратів на основі модулярної арифметики
2007 Організаційна модель та методи управління ризиками проектно-орієнтованого
підприємства
2007 Моделі та методи формування та планування реалізації портфеля проектів
розвитку автодоріг
2007 Енергетичний спектр і термодинаміка низьковимірних магнетиків з
анізотропною обмінною взаємодією
2007 Квазікласичне наближення для рівняння Дірака із скалярно-векторним зв’язком
у фізиці важко-легких кваркових систем
2007 Розробка методів ергономічної експертизи нещасних випадків у виробничих
системах людина-техніка-середовище.
2007 Обгрунтування параметрів процесу очищення повітряного потоку
пилоосаджувальною камерою вібровідцентрових зернових сепараторів
2007 "Творча особистість І.Костецького у літературному дискурсі ІІ половини ХХ
століття"
2007 Удосконалення віброакустичного методу діагностування паливної апаратури
автотракторних дизелів
2007 Прогнозування впливу техногенного забруднення на довкілля методом
непараметричного регресійного аналізу
2007 Історична наука у вищих навчальних закладах м. Харкова у повоєнний період
(1945-1955 рр.)
2007 Цивільно-правові аспекти вексельного обігу в Україні
2007 Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобовязань
2007 "1. Електротермомеханічний привод фрамуг теплиць на основі сплаву з ефектом
пам’яті форми."
2007 Вплив ультразвуку на процеси росту монокристалів твердого розчину
Ga0.03In0.97Sb з розплаву і шарів GaAs методом рідкофазної епітаксії
2007 Поліфункціональність метафори в індивідуальному стилі Юрія Клена.
2007 Мовностилістичні особливості створення портрета персонажа в іспанській
художній літературі ХІХ-ХХ століть.
2007 Необарокові тенденції в українській літературі ХХ століття.
2007 Державотворчі процеси в Наддніпрянській Україні у 1917-1920 рр.: історичний
аспект
2007 Творчість Бгараті Мухерджі у контексті американського мультикультуралізму.
2007 Моделі забезпечення гарантованої якості обслуговування інформаційного
трафіку у мультисервісних телекомунікаційних мережах
2007 Реляційна кластерна сегментація напівтонових зображень
2007 Мінералогія самородних металів із кімберлітів і лампроїтів України
2007 Правовий режим національних природних парків України (на матеріалах
Карпатського регіону України).
2007 Діяльність професора Б.Г. Іваницького в контексті розвитку
агролісомеліоративної дослідної справи в Україні (кінець ХІХ – перша половина ХХ
ст.)
2007 Лексико-стилістична парадигма української поезії пісенного жанру 60 – 80-х
років ХХ ст.
2007 Клініко-морфологічне обґрунтування нових методів хірургічного лікування
післяін’єкційних гнійних ускладнень опійної наркоманії
2007 Дослідження координаційних сполук лантаноїдів та уранілу з деякими
представниками CO-, PO-донорних лігандів
2007 Визначення залишкових напружень методом електронної спекл-інтерферометрії
2007 Комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної
хімічної і геологічної небезпеки
2007 Морфофункціональні зміни нервових структур малого кола кровообігу в умовах
експериментальної портальної гіпертензії.
2007 Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в
електромеханічних системах на основі машини подвійного живлення
2007 Проблеми забезпечення конституційних гарантій захисту прав і свобод людини
в Україні.
2007 Розв’язання проблем гармонізації законодавства України із законодавством
Європейського Союзу як передумова інтеграції України до Європейських
Співтовариств
2007 Міжнародні стандарти рівноправ’я та захисту прав жінок та практика України.
2007 Морфологічні взаємовідносини пазух твердої оболони головного мозку основи
черепа з венозними сплетеннями обличчя в пренатальному онтогенезі людини.
2007 Мікроводорості як кормові об’єкти личинок мідій і устриць
2007 Лікування загрози переривання вагітності у жінок з лейоміомою матки.
2007 Профілактика розвитку поліалергії та трансформації клінічних проявів атопії
у дітей раннього віку.
2007 Наступність допрофесійної і професійної підготовки майбутніх учителів
математики в умовах комплексу „ліцей – педагогічний університет”
2007 Підготовка майбутніх учителів музики до виховання у молодших школярів
морально-естетичних почуттів засобами народної музичної творчості
2007 Попередження раннього рецидиву кровотечі у хворих старше 60 років з
гострокровоточивою дуоденальною виразкою
2007 Поетика української мелодрами кінця ХІХ — початку ХХ століття (за творами
Л. Яновської, І. Тогобочного).
2007 Територіально-рекреаційний комплекс Вінницької області.
2007 Наукове обґрунтування раціонального методу відбору пацієнтів для графтингу
аутошкірою при хворобі Пейроні.
2007 Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на
прикладі Закарпатської області)
2007 Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів
проти власності.
2007 Прогнозування і профілактика тромботичних ускладнень в акушерській
практиці.
2007 Соціально-побутова сфера села центральних областей України в період
відбудови (1943 — 1950 рр.)
2007 Музейна справа та пам’яткоохоронна робота на Черкащині в другій половині ХХ
- початку ХХІ ст.
2007 Автоматизований синтез і моделі гнучких комп’ютерних професійних тренажерів
широкого призначення
2007 Правова природа безвідплатних договорів у цивільному праві України.
2007 Лікування аметропій високого ступеня з астигматизмом шляхом рефракційної
заміни кришталика з наступною ексимер-лазерною хірургією рогівки
2007 Трубчаста технологія спалювання газу і основи її ефективного застосування у
теплових енергоустановках
2007 Разробка показань та вибір малоінвазивних трансуретральних методів
відновлення сечовиділення у хворих при доброякісній гіперплазії передміхурової
залозию.
2007 Структуризація якісних характеристик зносостійких покриттів для підвищення
конкурентноздатності продукції машинобудування
2007 Об’ємно-просторова організація торговельних комплексів на основі реновації
промислових будівель
2007 Колоїдно-хімічні властивості пористих структур, які формуються при
селективному розчиненні системи Ag-Au
2007 Моделі та засоби оцінювання знань за допомогою гібридної нечітко-нейронної
інформаційної технології
2007 Дидактичні основи розробки та використання сучасних джерел випромінювання у
шкільному фізичному експерименті.
2007 Сучасні підходи до оперативного лікування варикоцеле
2007 Відеоендоскопічні втручання в хірургічному лікуванні хронічної венозної
недостатності
2007 Філософія "героїчної особистості" в художній літературі ХХ століття
2007 Формування психологічної готовності жінки до материнства.
2007 Психологічні умови розвитку управлінських здібностей майбутніх фахівців
економічного профілю.
2007 Психологічні детермінанти відповідальності менеджерів промислового
підприємства.
2007 Оптичні та спектральні властивості рідких кристалів з фоточутливою
хіральною стероїдною домішкою
2007 Електрооптика та структурні особливості системи "рідкий
кристал-наночастинки-полімер.
2007 Клініко-патогенетична характеристика уражень вегетативної і периферичної
нервової систем при дифтерії у дітей.
2007 Порівняльні аспекти контрацепції у жінок з різним індексом маси тіла.
2007 Передгравідарна підготовка і профілактика невиношування у жінок з
гіпотирозом.
2007 Правозастосування та його місце в процесі реалізації права.
2007 Правова свідомість як елемент правової системи в умовах демократичного
розвитку України
2007 Розвиток педагогічної майстерності як складової педагогічної майстерності
майбутнього вчителя в Полтавському педагогічному інституті (1970-1990 рр. ХХ
ст.)
2007 Організаційно-педагогічні умови створення сприятливого навчально-виховного
середовища в загальноосвітньому навчальному закладі
2007 Формування навчально-інтелектуальних умінь у студентів вищих закладів
освіти в Україні (кінець ХІХ — початок ХХ століття)
2007 Конструювання творчого компонента змісту музичної освіти в основній школі
2007 Соціальна адаптація особистості в суспільстві перехідного типу: зміна
ціннісних пріоритетів
2007 Політична комунікація як об’єкт соціологічного дослідження
2007 Удосконалення керування судновою електростанцією маломірного судна на
основі нейронечітких регуляторів
2007 Психологічні передумови задоволеності молодих військових фахівців службовою
діяльністю
2007 Температурно-вологісний режим огороджувальних конструкцій будівель
2007 Становлення архітектурно-проектної справи в містах Слобідською України
(друга половина XVIII — початок XX ст.)
2007 Зґвалтування: кримінологічна характеристика, детермінація та їх
попередження.
2007 Профілактика печінкової недостатності при перитоніті
2007 Громадсько-політична, наукова та історико-літературна діяльність
П.В.Феденка (1893-1981 рр.)
2007 Напружений стан оболонки довільної кривини з поверхневими тріщинами
2007 Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування
різноякісного насіння сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України
2007 Вихідний матеріал томата для селекції на гетерозис в умовах плівкових
теплиць
2007 Вплив різноякісності насіння на продуктивність рослин соняшнику в умовах
північно-східного Лісостепу України
2007 Вихідний матеріал редиски для створення гетерозисних гібридів на основі
самонесумісності
2007 Удосконалення нормування витрати дизельного палива маневровими тепловозами
2007 Удосконалення режимів ведення вантажного поїзда з електричною тягою
2007 Студентство міста Львова в українському національному русі (1944-1953).
2007 Кераміка для захисту від електромагнітного випромінювання
2007 Електричні та фотоелектричні процеси в сонячних елементах, детекторах
оптичного та гамма-випромінювання на основі CdxHg1-xTe (x>0.6)
2007 Підвищення жароміцності та зносостійкості литих ланцюгів і змичок, що
працюють при високій температурі, для печей у цементній промисловості.
2007 Механізми державного регулювання розвитку виробничого потенціалу
промислових підприємств регіону
2007 Адміністративна та культурно-просвітницька діяльність А. Я. Фабра на Півдні
України (30-ті — перша половина 60-х рр. XIX ст.)
2007 Підвищення ефективності запліднення in vitro при лікуванні жіночого
безпліддя трубного походження з врахуванням ролі антиоваріальних антитіл
2007 Психологізм прози Леоніда Первомайського 1960 — 70-х рр.
2007 Український роман зв’язку часів: проблеми поетики
2007 "Екзистенціалістські мотиви в "Сибірських но-велах" Б.
Антоненка-Давидовича"
2007 Гранична роздільна здатність зондоформуючих систем на базі параметричних
мультиплетів квадрупольних лінз
2007 Вплив двох зовнішніх шумів на статистичну поведінку сильно загасаючих
систем
2007 Синтез анельованих гетроциклічних сполук похідних 4-гідразинохіназоліну та
їх біологічна активність
2007 Мовна політика в Україні: стан та напрями оптимізації
2007 Синкретизм у системі членів речення.
2007 Авторська позиція в романах І.О.Гончарова
2007 Жанрово-стильові особливості української історичної малої прози ХХ століття
2007 Удосконалення антропометричної інформаційної бази для проектування
плечового одягу дівчат
2007 Розробка автоматизованого відцентрового змішувача безперервної дії з
додатковою зоною змішування для сипких матеріалів легкої промисловості
2007 Процеси фізико-технічної лазерної обробки та лазерно-плазмово-іонного
зміцнення.
2007 Підвищення якісних характеристик деталей та РІ завдяки адаптивному
управлінню технологічними параметрами плазмово-іонної та комбінованої обробки
2007 Удосконалення методів гідравлічного розрахунку збірників атмосферних
стічних вод
2007 Розробка зміцнених наральникових сошників сівалок для технологій
мінімального обробітку грунту
2007 Комплексне лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану перекисного
окислення ліпідів, білків, нуклеїнових кислот та антиоксидантної системи.
2007 Дослідження інформативності клітинних моделей для попередньої оцінки
біологічної активності речовин
2007 Особливості пероксидазного окиснення фенольних сполук
2007 Дефектоутворення і електронні властивості матеріалів на основі заліза та
кремнію, опромінених лазером в режимі генерації ударних хвиль
2007 Розробка струменеформуючих пристроїв для розрізання матеріалів легкої
промисловості гідро- та гідроабразивним струменем
2007 Механізм та кінетика електродних процесів при осадженні та співосадженні
вольфраму та молібдену з кобльтом та нікелем з вольфраматних розплавів
2007 Різнолігандні та багатоядерні комплексні сполуки Со (III) з етаноламінами:
синтез, структура та каталітичні властивості.
2007 Ідея справедливості як основа концепції соціальної держави за доби
глобалізації
2007 Семантичні та лінгвопрагматичні характеристики концепту ЄВРОПА у сучасному
англомовному політичному дискурсі
2007 Синтез та властивості кремнеземів, модифікованих сполуками цирконію
2007 Синтез та властивості поліфункціональних магніточутливих нанокомпозитів
2007 Функціональні ускладнення нижніх сечових шляхів та їх корекція при
хірургічному та консервативному лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію
передміхурової залози.
2007 Діагностика та хірургічне лікування первинного і вторинного
гіперпаратиреозу
2007 Ендолімфатична терапія та колоносанація в комплексному лікуванні гострого
панкреатиту
2007 Оптимізація хірургічного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки
ускладненої перфорацією
2007 Калієві канали Kv-групи інтернейронів культури клітин гіпокампа
2007 Обернення хвильового фронту дипольно-обмінних спінових хвиль у плівках
залізо-ітрієвого гранату
2007 Врожденные пороки сердца у плода: усовершенствование диагностических
технологий и тактики ведения беременности .
2007 Німецькі запозичення у російській мові
2007 Вища освіта як механізм формування кар’єрного ресурсу спеціаліста
2007 Формування антропогенної моделі виховання студентів в умовах безперервної
освіти
2007 Сучасне українське суспільство: стратифікаційний вимір регіону
2007 Обґрунтування методів оцінки і добору кращих генотипів люцерни посівної за
ступенем самонесумісності
2007 Терапія супроводу альгінатами при хіміотерапії хворих на рак грудної залози
та жіночих геніталій.
2007 "1. Обґрунтування елементів технології вирощування капусти савойської в
Лісостепу України"
2007 Отримання та використання глюкозооксидази в технології харчових продуктів
2007 Подовження строків зберігання ковбасних виробів
2007 Розробка технології мясних виробів з використанням зернових культур
2007 Диспергування гетерогенних систем в роторно-пульсаційних апаратах
дисково-циліндричного типу.
2007 Генетичні маркери крові у хворих на хронічний гепатит С
2007 Ціннісно-смислова детермінація управління навчальним закладом
2007 Нові перетворення 2-арил-4-дихлорометилен-5(4Н)-оксазолонів та їх аналогів
2007 Розвиток книговидавничої справи в незалежній Україні
2007 Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих
порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики
2007 Гідродинаміка самозакипаючих потоків в дренажних каналах теплотехнологічних
систем
2007 Обґрунтування вибору методу завершення оперативного втручання при
перитоніті в залежності від його стадії
2007 Температурно-часові ефекти у неспівмірній фазі кристалів
тетраметиламін-тетерахлорметалатів
2007 Електронні та іонні процеси у твердих електролітах Ag2HgI4 і Ag2CdI4
2007 Клініко-імунологічна характеристика бронхіальної астми в дітей з різними
типами ацетилювання
2007 Основні шкідники капусти білоголової у Східному Лісостепу України. Екологія
і прогноз розвитку.
2007 Удосконалення систем опалення шляхом використання пасивного сонячного
теплонадходження
2007 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З АВТОМАТИЗОВАНОГО
УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРАМИ ПРОЦЕСІВ МЕХАНООБРОБКИ
2007 Діагностика і терапія сечостатевого кандидозу у жінок з урахуванням
особливостей клінічного перебігу та порушень складу мікрофлори піхви і кишечнику
2007 Князь Георгій Львов та його діяльність на чолі Всеросійського земського
союзу.
2007 Феноменологія музичної обробки (на матеріалі хорових творів українських
композиторів ХІХ-ХХ ст.)
2007 Клініко-діагностичне та патогенетичне значення поліморфізму гена рецептора
ангіотензину ІІ першого типу та В-натрійуретичного пептиду у хворих на
гіпертонічну хворобу, які перенесли інфаркт міокарда та мозковий інсульт
2007 Соціально-педагогічні умови соціалізації студентської молоді у виховному
процесі вищого навчального закладу
2007 Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізції ідеї
гендерної рівності в професійній діяльності.
2007 Підготовка майбутніх учителів літератури до інтерпретації художніх творів
2007 Чесько-словацькі міждержавні відносини: особливості становлення і розвитку
(1990-ті — 2005 роки)
2007 Гносеологічний аналіз історичних і філософських основ
генеративно-трансформаційної лінгвістики
2007 Профілактика аномалій пологової діяльності у жінок з інтраамніальним
інфікуванням.
2007 Стани електронегативних домішок в структурно невпорядкованих системах
2007 Технологія підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів
розв’язування розрахункових задач
2007 Формування механізмів державного управління зайнятістю в умовах
інноваційного типу розвитку економіки
2007 Особливості морфогенезу лімфоїдних органів у плодів великої рогатої худоби
2007 Електрофізіологічний аналіз розвитку уваги у дітей за допомогою
біологічного зворотного зв’язку по електроенцефалограмі
2007 Формування комбінованих оптичних вихорів у сімействі позаосьових світлових
пучків
2007 Технологічні властивості зерна пшениці залежно від режимів сушіння та
зберігання
2007 Методичні засади художньо-творчої самореалізації підлітків в умовах
діяльності ансамблю народної музики
2007 Розвиток рухової активності в учнів з дитячим церебральним паралічем
засобами нетрадиційних технологій навчання
2007 Розвиток силових якостей глухих підлітків у процесі фізичного виховання
2007 Розвиток гнучкості у слабозорих школярів молодших класів
2007 Принципи формування державних механізмів управління в рамках системної
парадигми
2007 Формування світорозуміння у дітей шестирічного віку засобами ігрової
діяльності.
2007 Педагогічні умови морального виховання учнів початкових класів у
позашкільних навчальних закладах.
2007 Формування здорового способу життя підлітків засобами фізичного виховання
2007 Механізми державного регулювання взаємодії великих промислових підприємств
з підприємствами малого і середнього бізнесу
2007 Мова драматичних творів Володимира Винниченка у лінгвокультурному аспекті.
2007 Екологічні особливості антропно трансформованих рослинних угруповань (на
прикладі Криворізького залізорудного басейну).
2007 Огляд місця події: тактика і психологія.
2007 Земельне законодавство Соціалістичної республіки В’єтнам і України:
порівняльно-правовий аналіз.
2007 Специфіка неореалізму О.І. Купріна
2007 Композиційно-оповідна організація роману П.І.Мельникова-Печерського "В
лесах"
2007 Українська література Донеччини 20-80-х років ХХ століття
2007 Клініко — фізіологічна характеристика рухових порушень та їх корекція в
гострому періоді ішемічного інсульту півкульної локалізації.
2007 Управління проектами ремонтно-відновлювальних робіт на мережах
водовідведення
2007 Становлення та розвиток сільськогосподарських освітніх закладів та
дослідної справи Черкащини (друга половина XIX – початок ХХ ст.)
2007 Токсикологічна характеристика дельтаметрину у формі децис форте
2007 Особливості розвитку і шкідливість оїдіуму винограду на Південному березі
Криму та вдосконалення системи захисту
2007 Діагностика та формування творчого математичного мислення молодших
школярів.
2007 Психологічні особливості формування здатності до логічної класифікації у
молодших школярів
2007 Психологічні чинники сприйняття молоддю епізодів насильства в художніх
фільмах.
2007 Психологічний аналіз лідерської обдарованості членів молодіжних громадських
об’єднань.
2007 Синтез обчислювальних структур для обробки відеоінформації у реальному часі
2007 Система аналізу результатів гемореологічних досліджень на основі
ієрархічної кластеризації діагностичних ознак
2007 Метод і засоби досліджень глибинних температур біологічних об’єктів
2007 Удосконалення радіометеорних систем вивчення динаміки нижньої термосфери та
методів обробки радіометеорної інформації
2007 Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування альфа-2В інтерферону в
лікуванні хворих на лейоміому матки.
2007 Підвищення точності і якості багатопозиційної обробки вибором структури і
параметрів агрегатованих технологічних систем
2007 Синтез автоматизованої системи управління якістю механічної обробки
поверхні на основі статистичної оцінки параметрів шорсткості
2007 Ідентифікація самозапилених ліній кукурудзи, створених на базі різних
генетичних плазм
2007 Біологічні та технологічні заходи підвищення продуктивності рослин і якості
зерна ярого ячменю в південно-західній частині Степу України
2007 Динамічні гасіння коливань мостових кранів із використанням хвильових
ланцюгових передач
2007 Боротьба з безробіттям у Харкові в 20-х — на початку 30-х рр. ХХ ст.
2007 Підвищення зносостійкості та технологічної міцності зносостійких сталей
системи C-Cr-Mn-Ti-Si
2007 Підвищення довговічності гільз циліндрів дизельних двигунів реновацією їх
робочої поверхні
2007 Обґрунтування цілеспрямованої гормонотерапії в комплексному лікуванні
ендометріоїдного рака яєчника.
2007 Авторський стиль Й.Брамса (теоретико-методологічний та аналітичний
аспекти).
2007 Екологічні знання як чинник гуманітаризації шкільного курсу фізики
2007 Основи піролізу природного газу в рідкому високотемпературному теплоносії
2007 Основи технології одержання бензинової фракції та етилену аерозольним
нанокаталізом
2007 Вдосконалення форми напірної характеристики малогабаритної насосної ступені
шнекового типу
2007 Дослідження гідродинамічних характеристик торцевих дроселів та динаміка
торцевих ущільнень.
2007 Робочий процес і характеристики вихрової ежекторної ступені вакуумного
агрегату
2007 Робочий процес динамічних насосів нетрадиційних конструктивних схем на
газорідинних сумішах
2007 Удосконалювання енергетичних характеристик струминних нагнітачів.
2007 Ефективність лікування дітей з алергічними захворюваннями в умовах камер
штучного мікроклімату соляних шахт в залежності від ступеня сенсибілізації та
природньої резистентності організму
2007 Особливості розвитку емоційної пам’яті у старшокласників
2007 Патоморфологія сполучної тканини печінки та її роль в патогенезі і
морфогенезі хронічного вірусного гепатиту В і хронічного алкогольного гепатиту
2007 “Патоморфологія артерій серця при раптовій смерті в осіб молодого віку”
2007 Функціональні похідні тіакалікс[4]арену
2007 Ефект па’мяті форми в наповнених епоксидних полімерах
2007 Артеріальна гіпертензія і супутня патологія у хворих літнього віку: оцінка
стану антигіперзіивної терапії в лікарняних закладах України
2007 Розвиток організаторських здібностей особистості в підлітковому віці
2007 Ландшафтно-екологічні засади територіально-функціональної організації
гірських біосферних резерватів (на прикладі української частини міжнародного
біосферного резервата "Східні Карпати").
2007 Лінгвокогнітивні особливості соматичних фразеологізмів іспанської мови.
2007 Каліксаренфосфонові кислоти
2007 Реакція гліальних клітин у гіпокампі при ішемічному ушкодженні мозку
2007 Пострадянський розвиток держави та права в Україні
2007 Становлення та розвиток внутрішніх функцій української держави
2007 Територіальна організація автомобільних пасажирських перевезень в Україні
2007 Формування структури поверхневих шарів нелегованих сталей при лазерному
легуванні диборидом титану
2007 Вплив рольових очікувань подружжя на характер сімейного спілкування.
2007 Удосконалення транспортного обслуговування вантажовласників у транспортних
вузлах
2007 Науково-педагогічна й громадська діяльність М.Ф. Кащенка (1855-1935 рр.)
2007 Ландшафтознавчі основи оптимізації природно-заповідного фонду Миколаївської
області
2007 Рекреаційно-туристські ресурси Івано-Франківської області: структура та
сучасний стан використання
2007 Комплексна оцінка сучасних кліматичних умов життєдіяльності людини на
території України
2007 Структура та властивості композитів на основі гексабориду лантану,
отриманих спрямованою кристалізацією
2007 Синтез, адсорбційні та каталітичні властивості активованого вугілля з
нанесеними кислотними центрами
2007 Геометричне моделювання поведінки динаміних систем з нечіткими параметрами.
2007 Тріщиностійкість, деформативність та міцність двовісно працюючих
слабоармованих плит за умов різнознакової дії моментного навантаження
2007 Українсько-британські відносини у 1991–2004 рр. (політичне та військове
співробітництво)
2007 Розробка комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними
показниками
2007 Земельне питання в Чернігівській губернії (лютий 1917 — березень 1921 рр.).
2007 Протиерозійна стійкість чорноземів типових Правобережного Лісостепу за
різних агротехнічних заходів
2007 Патоморфологичні зміни при парвовірусній інфекції свиней
2007 Правове становище холдингових компаній за законодавством України.
2007 Зовнішньоекономічні угоди з комерційним фінансуванням.
2007 Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством
України.
2007 Націократичні концепції в українській політичній думці першої половини ХХ
століття.
2007 . Адсорбція молібдену(VI), вольфраму(VI) та ванадію (V) на поверхні
модифікованих силікагелів.
2007 Синтез та дослідження похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу
2007 Циклоприєднання та ацилювання хлорангідридами карбонових кислот похідних
піримідо[2,1-a]ізоіндолону, триазоло[5,1-а]ізоіндолу та імідазо[2,1-a]ізоіндолу
2007 Методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку (на
матеріалі українського фольклору)
2007 Зміни ліпідного складу, вмісту продуктів переокиснення компонентів
плазматичних мембран кардіоміоцитів і формених елементів крові за умов
експериментальної гіперхолестеринемії та стресу і можливості їх фармакологічної
корекції.
2007 Поліморфізм ДНК у популяціях пінгвінів Pygoscelis papua
2007 Впровадження української мови як державної у сферу освіти України в 90-ті
роки XX — на початку XXI ст.: історичний аспект (на матеріалах вищих навчальних
закладів).
2007 Конституційно-правовий статус військовослужбовців в Україні
2007 Адаптивно-насінницький потенціал та елементи зонального насінництва
малопоширених культур і цибулі ріпчастої в Криму.
2007 Насіннєва продуктивність капусти білоголової пізньостиглої при використанні
добрив в умовах лівобережного Лісостепу України.
2007 Методи оптимізації композиційних мікропрограмних пристроїв керування з
розділенням кодів на FPGA
2007 Стилі життя молоді як соціальне явище в умовах сучасного українського буття
2007 Фізіологічні аспекти оцінки та корекції забезпеченості водорозчинними
вітамінами (С, РР, В1, В2) практично здорових людей
2007 Синтез та спектральні властивості мероціанінових барвників на основі
малононітрилу та барбітурової кислоти
2007 Вплив кислотно-лужного стану на показники мінерального обміну в організмі
щурів різного віку, отруєних Кадмієм
2007 Клініко-експериментальне обгрунтування застосування гліцинатів заліза та
кобальту курчатам-бройлерам
2007 Динаміка окремих хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери над
територією України
2007 Удосконалення швидкісно-силових якостей висококваліфікованих легкоатлетів у
річному тренувальному циклі (на прикладі потрійного стрибка).
2007 Морфофункціональна та психофізіологічна обумовленість ефективності захисних
дій юних футболістів 11-15 років.
2007 Підвищення ефективності тренувальної діяльності спортсменів шляхом
використання комплексу антиоксидантів.
2007 Організація влади в містах зі спеціальним статусом (на прикладі м.
Севастополь)
2007 Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні
2007 Методична система формування музичного мислення студентів мистецьких вищих
навчальних закладів
2007 Формування досвіду сприйняття поліфонії у майбутніх учителів музики
2007 Диференційований підхід до лікування хвороб, що передаються статевим
шляхом, та ВІЛ/СНІД у підлітків сільських регіонів
2007 Удосконалення лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень
та рецидиви захворювання, які виділяють мультирезистентні МБТ
2007 Напівпровідникові перетворювачі з підвищеною ефективністю заряду
акумуляторів імпульсними асиметричними струмами
2007 Метод кластерних розкладів представлення розв’язків рівнянь Боголюбова
деяких багаточастинкових динамічних систем.
2007 Створення пневматичних класифікаторів з динамічно активними робочими
органами для збагачення та фракціонування будівельного піску
2007 Хірургічне лікування защемлених гриж черевної стінки з використанням
алопластичних матеріалів
2007 Інформаційна технологія для підтримки прийняття рішень в задачах
гідрогеохімічного моніторингу
2007 Формування психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії
з учителями в умовах конфлікту
2007 Метаболічні порушення та структурно-функціональні зміни серця у хворих на
гіпертонічну хворобу, асоційовану з цукровим діабетом другого типу та ожирінням
і шляхи їх корекції
2007 Виконавський аналіз музичного твору: теоретичний і практико-методичний
аспекти (на прикладі діяльності піаніста-інтерпретатора).
2007 Музичний фольклор Хмельницького Поділля (етномузикологічний та
етносоціологічний аспекти дослідження).
2007 Український світоглядно-філософський гуманізм як засада розвитку
національної правової культури
2007 Особливості епідемічного процесу шигельозів в сучасних умовах і біологічні
властивості їх збудників
2007 Патоморфоз психічних розладів при епілепсії на прикладі популяції Криму.
2007 Удосконалення параметрів вагона і верхньої будови колії з урахуванням їх
механічної взаємодії
2007 Забезпечення ресурсозбереження шляхом удосконалення технології роботи
сортувальних станцій
2007 Удосконалення виготовлення та контролю колісних центрів рухомого складу
залізниць
2007 Підготовка молоді до сімейного життя в США
2007 Об’єктно-орієнтоване моделювання контактних задач механіки у
пружно-пластичній постановці
2007 Чисельний аналіз хвильових процесів та стаціонарного деформування
багатошарових циліндрів
2007 Методика розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті,
вчинених злочинними групами
2007 Теоретичні основи класифікації запитань у криміналістиці
2007 Мова творів Миколи Чернявського.
2007 Кличний відмінок у староросійській мові.
2007 Парцеляція в українському поетичному мовленні другої половини ХХ століття.
2007 Функціонування вставлених конструкцій у складі багатокомпонентних складних
речень (на матеріалі прози І.С. Тургенєва)
2007 Мовна модель поетичного світу В.Самійленка
2007 Фігури експресивного ситнтаксису в сучасній публіцистичній літературі
2007 Лінгвостилістичні особливості портретних описів у творах М. Коцюбинського
2007 Ойконімія Полтавської області
2007 Лексико-семантичні компоненти авторського стилю і мовна картина світу (на
матеріалі англомовної прози воєнної та мирної тематик)
2007 Математичне моделювання та параметричний синтез безступінчастих трансмісій
колісних тракторів
2007 Вплив -випромінювання з малою потужністю дози на клітинні реакції
лімфоїдних органів при хронічному запаленні.
2007 Організаційно-педагогічні умови військової підготовки студентів цивільних
вищих навчальних закладів
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)