Каталог захищених дисертацій в України за 2007 рік

2007 Ступенева антибіотикотерапія офлоксацином при катаральній бронхопневмонії
телят
2007 Ветеринарно-санітарна і якісна оцінка яловичини за відгодівлі бугайців
кормами, збагаченими гуматом натрію та метіонатами кобальту і йоду
2007 Стан, продуктивність та відновлення дубових деревостанів в умовах
аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі рівнинної частини західного
регіону України)
2007 Трансформація гносеологічних концепцій науки ХХ століття: методологічний
аналіз
2007 Соціальний час українського етносу: аксіологічний аспект
2007 Філософсько-методологічні передумови перекладознавства
2007 Комунікативна природа смислу
2007 Педагогічна антропологія в соціально-філософському контексті
2007 Особистість в умовах інформатизації освіти (соціально-філософський аспект)
2007 Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин
людини: підстави кримінальної відповідальності.
2007 Інформатизація навчального процесу вищих навчальних закладів фізичної
культури з урахуванням когнітивних якостей студентів.
2007 Соціальна адаптація дітей-сиріт засобами фізичного виховання і спорту
2007 Підготовка баскетбольних команд в гуманітарних вищих навчальних закладах з
урахуванням психофізіологічних здібностей гравців
2007 Клініка, діагностика та лікування проникаючих ушкоджень стравоходу та їх
ускладнень
2007 Оцінювання роботоздатності та довговічності елементів трубопроводів,
підданих дії статичних навантажень та корозійних середовищ
2007 Розроблення пасиваційного розчину для підвищення корозійної тривкості
алюмінію і його сплавів у середовищах хімічних виробництв
2007 Нові явища у функціонально-стильовій диференціації безсполучникових
складних речень в українській мові
2007 Узуальне та оказіональне в інноваціях сучасної української мови: тенденції
оновлення лексико-словотвірної категорії назв особи
2007 Мовленнєвий контакт у сучасному російському спілкуванні:
комунікативно-прагматичний і соціокультурний аспекти
2007 Мовні засоби втілення концептосфери роману В.В.Набокова "Дар"
2007 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів лемішно-барабанного
сепаратора ґрунту
2007 Стан фетоплацентарної системи у вагітних при наявності урогенітальних
інфекцій
2007 Оптимізація діагностичного алгоритму диспепсії як синдрому і як
захворювання
2007 Експериментально–морфологічна оцінка печінки при алкогольних інтоксикаціях
в умовах впливу ендотоксину і антиоксидантної корекції.
2007 Морфофункціональні зміни печінки тварин за дії іонізуючого випромінювання і
солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження)
2007 Оптимізація лікування хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім
остеоартрозом
2007 Обгрунтування технологічних та конструктивних параметрів пружної підвіски
корпусу плуга
2007 Повнота списку атрибутивних системних параметрів
2007 Філософська антропологія як методологія синтезу знань про людину
2007 Моделі і методи структурної ідентифікації мобільних агрегатів
2007 Адаптивна система керування режимами резонансних вібраційних технологічних
машин
2007 Медико-соціальна характеристика інвалідності дітей з хворобами нервової
системи та удосконалення регіональної системи її профілактики і реабілітації
2007 Випромінюваня електромагнітних хвиль конфрмними сферичними антенами
2007 Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з її дійовим
каяттям
2007 Значення змін рівня деяких цитокінів у крові хворих на рак шийки матки,
асоційований з вірусом папіломи людини.
2007 Морфогенез в культурi in vitro сегментiв стеблa i клональне
мiкрорoзмноження Arnica chamissonis Less. ssp. foliosa (Nutt.) Maguire
2007 Тілесна дія як предмет онтології
2007 Містобудівна оцінка якості житлового середовища
2007 Прогнозування та профілактика ускладнень при штучному перериванні
незапланованої вагітності на ранніх термінах
2007 Розробка методики експрес-оцінки напружено-деформованого стану породного
масиву навколо геотехнічних об’єктів
2007 Особливості правового режиму земель автомобільного транспорту та дорожнього
господарства
2007 РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТУЖНИХ ПОДОВИХ ЩІЛИННИХ ПАЛЬНИКІВ ДЛЯ ВОДОГРІЙНИХ
БАШТОВИХ КОТЛІВ
2007 Клініко-інструментальна діагностика та лікування цереброваскулярних
порушень, обумовлених патологічною звивистістю, гіпо- та аплазією
прецеребральних артерій при вродженій слабкості сполучної тканини у дітей
2007 Психологічні засади формування індивідуального стилю
професійно-педагогічного спілкування у майбутніх викладачів вищого аграрного
навчального закладу
2007 Когнітивний ресурс підвищення стрес-стійкості кваліфікованих спортсменів
(на прикладі студентів ВНЗ фізкультурного профілю)
2007 Розвиток естетичного смаку молодших школярів у діяльності аматорського
дитячого театру ляльок
2007 Акторське "переживання в ролі" як творчий процес
2007 Особливості перебігу та діагностики поєднаного туберкульозу легень і нирок
2007 Управління якістю металевих стрічок на основі вдосконалення режиму розливу
розплаву
2007 Клініко-імунолоґічне обґрунтування застосування флуренізиду в комплексному
лікуванні хворих на реактивні артрити, поєднані з хронічним уроґенітальним
хламідіозом
2007 Відродження етнічної ідентичності німців України
2007 Трансформація ролі субнаціональних регіонів у сучасних політичних процесах
2007 Паралельно-ієрархічні методи передачі та обробки інформації у
автоматизованій геоінформаційно-енергетичній системі
2007 Розробка методів організації транспортно-експедиційного обслуговування
залізниць
2007 Регулятивний потенціал британських прислів’їв як засобів мовного втілення
концептів ЧОЛОВІК та ЖІНКА
2007 Продуктивність щеплених рослин помідора залежно від елементів технології
його вирощування в зимових гідропонних теплицях
2007 Формування мікрофітобентосу верхньої частини Канівського водосховища за
умов антропогенного впливу
2007 Продукція і таксономічний склад фітопланктону середньої притоки Дніпра
2007 Художній твір у контексті пізнання: соціально-філософський аналіз (на
прикладі творчості Івана Франка та Наталії Кобринської)
2007 Глобалізація як вимір сучасності: соціально-філософський аналіз
2007 Підвищення гідроабразивної зносостійкості литих деталей з високохромистих
чавунів
2007 Імовірнісна оцінка термічної та динамічної стійкості елементів
електропостачальних систем до струмів короткого замикання
2007 Регіональна політика як чинник суспільної стабільності: європейський досвід
і Україна
2007 Ціннісний вимір функціонування груп політичних інтересів в Україні
2007 Гомоцистеїн та ендотеліальна дисфункція, їх корекція при ішемічній хворобі
серця.
2007 Ефективність xDSL технології на мережі абонентського доступу
2007 Соціологічні виміри релігійної свідомості
2007 Соціальні умови формування успішної кар’єри
2007 Галицьке москвофільство міжвоєнного періоду.
2007 Візантія і кочівники Північного Причорномор’я Х-ХІ ст.: історіографія
проблеми.
2007 Карбонатний бетон на золоцементному в’яжучому, модифікованому лужною
алюмоферитною добавкою
2007 Вдосконалення технології армування укосів геосинтетичними матеріалами
2007 Cталезалізобетонні нерозрізні локально попередньо напружені балки
2007 Клініко-психопатологічна характеристика соматоформної вегетативної
дисфункції серця та серцево-судинної системи у осіб молодого віку.
2007 Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача вищого
військового навчального закладу.
2007 Формування професійної культури майбутніх прикордонників у процесі вивчення
дисциплін гуманітарного циклу
2007 Педагогічна технологія професійного становлення майбутніх офіцерів
Державної прикордонної служби України
2007 Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів до управлінської
діяльності
2007 Пізній протестантизм в Україні: інституційний та суспільно-політичний
аспекти (1991-2004 рр.)
2007 Особисті підсобні господарства в соціально-економічному житті України (ІІ
половина 40-х — середина 60-х рр. ХХ ст.
2007 Німецька окупаційна політика у соціокультурній сфері в рейхскомісаріаті
"Україна" (1941-1944 рр.)
2007 Системний підхід до виховання молодняку чистокровної верхової породи
2007 Світлодіодні освітлювальні системи медичних ендоскопів для
оториноларингології
2007 Моделі та методи формування і контролю вимог в управлінні якістю і змістом
проектів створення складної техніки
2007 Структурний та параметричний синтез прогнозних моделей бізнес-процесів в
умовах дефіциту маркетингової інформації
2007 Фільваркові господарства східних регіонів Речі Посполитої в другій половині
ХVІ — першій половині XVII ст. (на прикладі Руського та Белзького воєводств)
2007 Поєднання електромагнітного і магнітного методів при ферозондовій
дефектоскопії великогабаритних деталей
2007 Поліпшення функціональних характеристик шестеренного насоса шляхом
регулювання подачі
2007 Сингулярні інтегральні рівняння та нові класи дискретних систем типу
Вінера–Хопфа.
2007 Особливості збереження і регенерації історико-архітектурного середовища в
умовах надмірної вологості і радонових забруднень
2007 Замкові комплекси XII – XVII ст. Хмельницької області на сучасному етапі:
стан, проблеми збереження і використання
2007 Стильові домінанти німецького романтичного дискурсу та їх мовна
об’єктивація
2007 Обгрунтування параметрів технологічного процесу і робочих органів сівалки
прямого сіву
2007 Пошук нових антиамнестичних і церебропротекторних засобів серед модуляторів
глутаматних рецепторів
2007 Розробка електронних схем сенсорів теплових величин
2007 Естетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України
2007 Префіксальні конверсивні пари в англійській мові: семантика, парадигматика,
термінотвірність.
2007 Генетичні ефекти поверхневих і підземних вод Львівщини та корекція
мутагенних фонів природними або синтетичними сорбентами.
2007 Структурно-фукнціональна модель професійної компетентності майбутнього
лікаря як основа діагностування його фахових якостей.
2007 Сценічні прочитання трагедії "Гамлет" В. Шекспіра у львівських театрах
(1796 — 1997 рр.)
2007 Обґрунтування застосування гіпосенсибілізуючої терапії у хворих з
переломами нижньої щелепи
2007 Підвищення фармакотерапевтичної ефективності ітраконазолу при дисемінованій
формі мікозів шляхом комбінованого застосування з препаратами протизапальної та
антиагрегантної дії.
2007 Агроекологічне обґрунтування технології вирощування ярого пивоварного
ячменю в умовах Правобережного Лісостепу України.
2007 Підвищення ефективності ремонту шестеренних насосів гідросистем
транспортних засобів
2007 Розвиток екологічної свідомості підлітків — учасників скаутського руху.
2007 Психологічна підготовка вчителя початкових класів до роботи із соціально
занедбаними учнями.
2007 Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів.
2007 Підвищення ефективності ремонту дизелів транспортних засобів оптимізацією
ремонтно-обслуговуючих дій
2007 Принципи формування архітектурного середовища дитячих освітньо-виховних
закладів
2007 Підвищення ефективності процесів та обладнання для теплової обробки вапняку
з використанням СВЧ — енергії.
2007 1. Закономірності теплообмінних процесів при випаровуванні лужних та
термолабільних розчинів в плівковому апараті нової конструкції
2007 Горизонтальний реактор турбулентного змішування для інтенсифікації процесів
тепло-масопереносу в гетерогенних системах.
2007 Закономірності масопередачі в процесі вакуум-імпульсної десорбції
легколетких компонентів із рідких відходів хімічних підприємств
2007 Морально-правовий конформізм як соціально-філософський феномен
2007 Мораль та право як регулятори відносин у сучасному українському соціумі
2007 Співвідношення етнічної та національної ідентичностей
2007 Особистість і форми її самореалізації.
2007 Удосконалення процесу пуску суднових аварійних дизель-генераторів
2007 Підвищення довговічності суднових дизелів з відновленими головками поршнів
2007 Продуктивність сортів сої залежно від прийомів технології вирощування в
умовах правобережного Лісостепу України.
2007 Розробка технології та модернізація серійного обладнання для лиття під
тиском з вакуумом секцій радіаторів з алюмінієвих сплавів.
2007 Удосконалення діагностики лейкозу великої рогатої худоби
2007 Імуностимуляція курчат екстрактом лімфоїдним птахів-реконвалесцентів при
щепленні проти ньюкаслської хвороби
2007 Підвищення точності різання напівпровідникових монокристалів за рахунок
зменшення нерівномірності натягу корпуса відрізного круга.
2007 Корекція змін мінеральної щільності кісткової тканини в опечених хворих
2007 Фізичні властивості грунтів як критерії їх бонітування
2007 Наукове обгрунтування використання методів дистанційного зондування в
моніторингу грунтів
2007 Зниження антропогенного навантаження на довкілля від пилових викидів
деревообробної промисловості
2007 Правове забезпечення формування комунальної власності на землю.
2007 Вимірювання товщини металевих виробів ЕМА методом з використанням
спектральної обробки автокореляційної функції
2007 Оцінка тварин симентальської породи вітчизняної та зарубіжної селекціїза
екстерєрним типом
2007 Технологічні способи підвищення молочної продуктивності і відтворювальної
здатності корів різних конституційних типів.
2007 Вимірювання гранулометричного складу порошкоподібних речовин з
використанням лазерного випромінювання
2007 Підвищення ефективності суднових котлів при спалюванні водопаливних
емульсій.
2007 Радіочастотні методи та засоби вимірювань параметрів хвилеводів із
діелектричним заповненням
2007 Засоби контролю рівня периферичної мікроциркуляції
2007 Обґрунтування підходів до корекції морфо-функціональних змін верхніх
відділів травної системи у хворих на хронічний калькульозний холецистит з
урахуванням порушень окислювального гомеостазу
2007 Організаційно-правові питання оптового ринку сільськогосподарської
продукції в Україні.
2007 Клініко-патогенетична характеристика, діагностика та лікування холестерозу
жовчного міхура в поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця
2007 Утворення Християнсько-демократичного союзу і його участь у державотворчому
процесі Німеччини (1945-1950 рр.).
2007 Синтез, будова та реакційна здатність координаційних сполук іонів деяких
d-металів та ураніл-іону з С-гетерилнітронами
2007 Підвищення ефективності протипухлинної глікопептидної вакцини за допомогою
CрG ДНК з Bacillus subtilis (експериментальні дослідження).
2007 Соціокультурний компонент підготовки майбутніх учителів початкової школи у
Великій Британії.
2007 Становлення та розвиток післядипломної педагогічної освіти в Автономній
Республіці Крим.
2007 Розробка теплофізичних і технологічних засад рециркуляції та регенерації
водню при відновленні залізниних порошків
2007 Композиційно-мовленнєві засоби створення комічного в тексті англійської
комедії
2007 Словотвірні та семантичні характеристики англійської термінологічної
підсистеми машинобудування.
2007 Лікування та профілактика інфекційно-гнійних ускладнень у хворих,
оперованих з приводу облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок
2007 Інтенсифікація технології вирощування гречки в умовах південно — західного
Лісостепу України
2007 Наукове обґрунтування строків, способів сівби та удобрення різних сортів
гречки в правобережному Лісостепу України
2007 Формування продуктивності гречки залежно від сортових особливостей і
елементів технології вирощування в південно — західному Лісостепу України
2007 Удосконалення елементів технології вирощування сортів ячменю ярого в умовах
південної частини західного Лісостепу України
2007 "Генетико-демографічний аналіз наркоманії в Ізраїлі"
2007 Художній часопростір в історичних романах Павла Загребельного
2007 Конфлікти і характери в романній історії Руїни
2007 Формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами
позааудиторної роботи
2007 Епізоотологічний моніторинг та розробка серологічної діагностики ієрсиніозу
тварин
2007 Структурно-функціональна характеристика лакунарних інфарктів головного
мозку, особливості їх перебігу
2007 Топологічні напівгрупи матричних одиниць і Lambda-розширення Брандта
топологічних напівгруп
2007 Методи формування ансамблів складних сигналів із покращеними
взаємокореляційними властивостями для систем радіозв’язку з кодовим розділенням
каналів
2007 Адміністративна відповідальність юридичних осіб: процесуально-правовий
аспект
2007 Органи внутрішніх справ в організаційно-правовому механізмі реалізації
виконавчої влади в Україні
2007 Адміністративна відповідальність юридичних осіб за правопорушення в сфері
обігу наркотичних засобів
2007 Особливості розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного
житла
2007 Внутрівідомчий контроль як засіб забезпечення дисципліни і законності в
органах внутрішніх справ
2007 Адміністративно-правові відносини в діяльності органів прокуратури:
загальнотеоретичні аспекти.
2007 Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах фізичного виховання і
спорту до практичної діяльності з глухими дітьми.
2007 Корекція екзаменаційного стресу у ліцеїстів засобами фізичної культури.
2007 Негативні психічні стани та реакції працівників аварійно-рятувальних
підрозділів МНС України в умовах надзвичайної ситуації
2007 Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови (на матеріалі
документів першої половини ХХ століття).
2007 Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зовнішнього
дихання у підлітків Поділля
2007 Правове забезпечення видобування корисних копалин
2007 Архаїзаторські тенденції у мові грецької історіографії II-III ст. (на
матеріалі твору Арріана "Анабазис Александра").
2007 Розробка біологічних замінників синовіальної рідини для профілактики і
лікування остеоартрозу (експериментальне дослідження)
2007 Підготовка студентів педагогічного коледжу до науково-дослідної роботи
2007 Підготовка майбутніх учителів до організації дозвіллєвої діяльності
старшокласників
2007 Формування культури професійного спілкування у майбутніх офіцерів МВС
України в процесі навчання
2007 Формування комунікативних умінь майбутніх учителів музики в процесі фахової
вокально-хорової підготовки
2007 Господарсько-біологічна оцінка сортів та елітних гібридних форм агрусу в
умовах Правобережного Лісосотепу України
2007 Фрактальне узагальнення енергетичного критерію квазікрихкого руйнування
твердих тіл
2007 Розвиток методу добутку областей для розв’язування задач скруту
призматичних стрижнів полігонального профілю
2007 Афінно-хроматографічний аналіз шаперонінів у нормі та під впливом іонів
кадмію.
2007 Геометричні моделі потокорозподілу ресурсів в складних соціотехнічних
системах
2007 Психологічні особливості формування відповідального ставлення до вивчення
іноземної мови у студентів вищих навчальних закладів.
2007 Психологічні особливості проявів агресивності в ранньому юнацькому віці.
2007 Самоактуалізація особистості як умова профільного навчання старшокласників
2007 Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку
основних рухових умінь і навичок.
2007 Педагогічні умови формування суб’єктності майбутніх юристів у процесі
вивчення психолого-педагогічних дисциплін.
2007 Вихровий зонально-неоднорідний термоелемент
2007 Розвиток креативності студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігор
2007 Науково-методичні засади інтеграції знань з фізики і хімії студентів вищих
навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації технічно-технологічного профілю.
2007 Політична етика у сучасних соціотрансформаційних процесах: український
контекст.
2007 Концепція української держави в ідеології ОУН (1939-й — 1950-і роки).
2007 Діагностика і визначення способу корекції судинних уражень за даними
сонографії черевного відділу аорти у хворих на ішемічну хворобу серця та
артеріальну гіпертензію
2007 Імунологічна реактивність у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої
кишки під впливом вихрового імпульсного магнітного поля
2007 Умови осадконакопичення перехідної зони від північно-західного шельфу до
глибоководної западини Чорного моря в пізньоплейстоцен-голоценовий час.
2007 Вплив нацистської окупації на соціальну сферу України (1941-1943 рр. За
матеріалами Донецької, Луганської і Харківської областей)
2007 Трудова діяльність молоді України в умовах війни (1941 — 1945 рр. За
матеріалами Донбаського регіону)
2007 Становлення та розвиток сільського підприємництва в Україні (середина 80-х
років XX — XXI століття)
2007 Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного
навчального закладу.
2007 Організація соціально-педагогічної діяльності в позашкільних закладах
України (20-80 рр. ХХст.)
2007 Теорія та практика навчання співу у початкових школах Слобожанщини (друга
половина ХІХ –початок ХХ ст.)
2007 Педагогічні умови організації виробничої практики у професійно-технічних
училищах швейного профілю в Україні (друга половина ХХ ст.)
2007 Формування економічної культури майбутніх учителів у фаховій підготовці
2007 Лікування периферійних уражень лицевого нерва продуктами
ембріофетоплацентарного комплексу.
2007 Творча індивідуальність Миколи Понеділка-епіка
2007 Особливості дегазації металу при позапічній обробці для отримання якісної
безперервної заготовки
2007 "Розробка та освоєння технології інжекційної обробки сталі твердими
шлакоутворюючими сумішами "
2007 Технології захисту поверхонь нагріву котлів та мінімізація втрат енергії
під час простоювання енергоблоків 200 і 300 МВт
2007 Неоіндуїзм: історія появлення, еволюції та розповсюдження
2007 Удосконалення режимів експлуатації повітронагрівачів доменних печей з метою
збільшення їх терміну служби та температури дуття
2007 Політика органів державної влади щодо ЗМІ в Україні: проблеми взаємодії.
2007 Еволюція політичного режиму Республіки Білорусь
2007 Вплив фіксуючих елементів часткових знімних пластинкових протезів на опорні
зуби.
2007 Морфогенез в культурі in vitro різних експлантів ярого ячменю (Hordeum
vulgare L.) і одержання форм, стійких до борошнистої роси (Erysiphe graminis DC
f. sp. hordei Marchal)
2007 Проблеми обрання та оскарження запобіжного заходу у вигляді взяття під
варту в досудовому провадженні по кримінальній справі.
2007 Обгрунтування комплексного лікування гіперестезії зубів
2007 Вплив стану присінку порожнини рота в осіб молодого віку на вибір тактики
стоматологічних втручань
2007 Розробка та обґрунтування методу профілактики і лікування хронічного
кандидозу порожнини рота в осіб із зубними протезами
2007 Клінічні та хірургічні аспекти первинного гіперпаратиреозу
2007 Значення інфекційного чинника в хірургічному лікуванні гострого панкреатиту
2007 Особливості підходу до хірургічного лікування гострого калькульозного
холециститу у людей похилого і старечого віку
2007 Конотативні компоненти лексичної семантики як параметр міжмовного
зіставлення (на матеріалі української та англійської мов)
2007 Этапное хирургическое лечение болезни Гиршпрунга у дітей.
2007 Розробка електропровідної композиційної кераміки на основі каоліну та
терморозширеного графіту
2007 Заходи поліпшення якості та підвищення врожайності насіння кукурудзи в
центральному Лісостепу України
2007 Мутації cn і vg, локус Adh і пристосованість генотипів Drosophila
melanogaster Мeig.
2007 Національно-територіальне районування в УСРР (20-30-ті роки ХХ ст.)
2007 Інститут банкрутства в системі державного регулювання ринкової економіки
2007 Етико-естетична парадигма кримськотатарської прози 60-80 рр. XX століття.
2007 Синтез, структура та властивості композиційних матеріалів на основі
складних оксидів титану та мангану.
2007 Використання функцій комплексного змінного для побудови поверхонь технічних
форм
2007 Розвиток процесу управління персоналом (на прикладі митної служби України)
2007 Парламентаризм як основа розвитку держави: теорія і практика Республіки
Таджикистан
2007 Сорбційні властивості іонообмінних матеріалів та їх вплив на процес
електродеіонізаційного вилучення іонів нікелю (II).
2007 Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних
працівників в умовах педагогічного університету
2007 Концепт РІВНОВАГА в сучасних американських оповіданнях: лексико-граматичний
та наративний аспекти.
2007 Емоційність та емотивність сучасного англомовного дискурсу: структурний,
семантичний і прагматичний аспекти
2007 Профілактична діяльність вихователя приймальника – розподільника для
неповнолітніх МВС України та психологічні засади її удосконалення
2007 Особливості розвитку Римо-Католицької церкви в сучасній Україні
2007 Удосконалення технології і обладнання переробки вторинних полімерних
матеріалів комбінованим видавлюванням
2007 Удосконалення процесу деформування та розробка поковок підвищеної точності
з використанням методу скінчених елементів
2007 Психологічні чинники професійної адаптації інспекторів прикордонної служби
2007 Типи дисліпідемій та їх корекція вобензимом і кверцетином у хворих на
цукровий діабет, поєднаний зі стеатогепатитом
2007 Роль хронічної серцевої недостатності у розвитку остеопатій та їх лікування
2007 Вплив деформації на електронні та діркові стани в напружених квантових
точках InAs/GaAs
2007 Вплив термічних дефектів на магнітні властивості монокристалічного та
ниткоподібного кремнію
2007 Діагностичне та прогностичне значення експресії маркерів при диспластичних
та неопластичних процесах шийки матки (імуноморфологічні аспекти)
2007 Морфофункціональні зміни сімяників при асептичному запаленні та корекції
його трансплантацією кріоконсервованої плаценти
2007 Синтагматичні та парадигматичні властивості прислівників у сполученні з
дієсловами в сучасній німецькій мові (на матеріалі художніх і публіцистичних
текстів)
2007 Розмір та частота вживання різних типів речень у німецькій мові (на
матеріалі художньої прози та публіцистики)
2007 Інгресія та інхоативність як кореляти зачинної фазовості у сучасній
англійській Мові
2007 Функціонально-стилістичні особливості прономінальної транспозиції в різних
типах тексту (на матеріалі англійської мови)
2007 Динамічні процеси у формуванні української терміносистеми інформатики
(словотвірний аспект)
2007 Кримінологічні основи амністії
2007 Призначення покарання за кримінальним правом США
2007 Розвиток споживчої кооперації на землях Наддніпрянської України у другій
половині XIX – на початку XX ст. (історико-правове дослідження)
2007 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням
винного з потерпілим
2007 Ергонімія м. Луганська: структурно-семантичний і соціально-функціональний
аспекти
2007 Розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогіки
(кінець ХІХ – поч. ХХ ст.)
2007 Розвиток естетичного виховання в середніх навчальних закладах освіти Півдня
України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)
2007 Технології паралельних обчислень в методі групового урахування аргументів
2007 Особливості біохімічних змін та молекулярно-генетичний аналіз в сім’ях з
високим ризиком хвороби Гоше
2007 Формування екологічного світогляду старшокласників ліцею
медико-біологічного профілю
2007 Обгрунтування технологічного процесу та розробка конструкції вібраційного
дозатора мобільного комбікормоприготувального агрегату.
2007 Природа символу у творчості М.І. Цвєтаєвої
2007 Пушкінські мотиви в творчості М. Булгакова
2007 Постмодернізм і традиція: трансформація жанру в чарівній казці Людмили
Петрушевської
2007 Фактори ризику, прогноз та діагностика порушень стану серцево-судинної
системи у дітей з рецидивуючою та хронічною патологією органів дихання.
2007 Розробка технології ліпофільного фітокомплексу протизапальної дії та
супозиторіїв на його основі
2007 Розробка технології ліпофільного фітокомплексу протизапальної дії та
супозиторіїв на його основі
2007 4-Арил-5-ацетил-3,4-дигідропіримідин-(1Н)-2-они та їх похідні: реакційна
здатність та методи отримання
2007 Судова експертиза як засіб доказування при розгляді цивільних справ щодо
порушення права на об’єкти інтелектуальної власності
2007 Військові частини як суб’єкти цивільного права
2007 Cинергічне посилення фітотоксичної дії гербіцидів — інгібіторів
ацетил-КоА-карбоксилази
2007 Взаємозв"язок азотфіксації і лектинової активності симбіотичної системи сої
за різних рівнів її ефективності
2007 Адміністративно-правове регулювання і забезпечення дотримання правил
благоустрою населених пунктів в Україні
2007 Кульшово-поперековий синдром у хворих похилого віку.
2007 Динаміка функціонального стану м’язів обличчя у постраждалих з переломами
верхньої щелепи.
2007 Роль Львівської та Перемиської єпархії в унійних процесах кінця XVI -
початку XVIII століть
2007 Синтез, будова і властивості комплексів краун-етерів з галогено-,
галогенодипероксо-, ди- та трихроматами натрію, калію й амонію
2007 Тритерпеновi глiкозиди калопанакса семилопатного Kalopanax septemlobum
(Thunb.) Koidz.
2007 Патоморфологія легеневих судин у дітей при первинній та вторинній
пульмональній гіпертензії
2007 Квалітативні та квантитавні стромально-паренхіматозні взаємоємовідносини в
преінвазивних та інвазивних карциномах молочної залози.
2007 Українська та російська історіографії декабристського руху в Україні (20-ті
рр. ХХ ст. — початок ХХІ ст.).
2007 Особливості клінічного перебігу, психоемоційного стану та фармакотерапії у
дітей дошкільного віку з бронхіальною астмою
2007 Моделі та інформаційні технології комп’ютеризованих систем навчання на базі
ієрархічних функціональних мереж
2007 Система підтримки прийняття рішень при управлінні навчальним процесом
загальноосвітнього закладу
2007 Інформаційна підтримка прийняття рішень при управлінні корпоративним
підприємством
2007 Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії
2007 Імідж політичного лідера в контексті розвитку української політичної
культури: особливості формування та механізми реалізації
2007 Хіміко-токсикологічне дослідження зопіклону
2007 Розробка складу та технології мазі з мірамістином для застосування в
урології.
2007 Формування системних знань про живу природу в учнів основної школи.
2007 Дендрофлора парків Полтавщини: сучасний стан, шляхи збереження та розвитку.
2007 Інтродукція унабі (Zizyphus jujuba Mill.) в Лісостепу України
(біоекологічні особливості, ріст, розмноження).
2007 Псевдобулеві теоретико-ігрові моделі з прецедентною початковою інформацією
і їх застосування у системах підтримки прийняття рішень
2007 Теорія шаблонів у задачах навчання за прецедентами та вибору моделей
2007 Дільничний інспектор міліції як суб’єкт профілактики правопорушень:
організаційно-правовий аспект
2007 Господарська діяльність з управління майном: поняття, суб’єкти, види
(господарсько-правовий аспект).
2007 Страх смерті як екзистенційна проблема. Морально-етичні аспекти.
2007 Міфологічні парадигми художнього мислення в драматургії Лесі Українки.
2007 Корейське питання в зовнішній політиці США (90-і рр. ХХ — початок ХХІ ст.).
2007 Антимікобактеріальна терапія хворих на хронічний туберкульоз легень
2007 Гостинність в українській побутовій культурі ХІХст.
2007 Рослини Бернської конвенції в Україні (поширення, екологія, ценологія та
охорона)
2007 Метарегіональна парадигма сучасної політичної регіоналістики.
2007 Групи інтересів в засобах масової інформації: вплив на політичний процес в
Україні.
2007 Розвиток механізмів державного управління інтелектуальною промисловою
власністю у контексті інноваційного розвитку регіону
2007 Державне управління інвестиційною діяльністю в будівництві
2007 Математичне моделювання та оптимізація системи дистанційного навчання
освітнього закладу
2007 Математичне моделювання та оптимізація комплексу ремонтно-консерваційних
операцій
2007 Метод швидкого обчислення вагового перетворення Радона в задачі погодження
при різноракурсній реєстрації об’єктів
2007 Псевдо SH-модель алгоритму та її використання для покращання характеристик
складності блок-схем програм та пристроїв асоціативної пам’яті.
2007 Моделі і методи інженерії квантів знань для прийняття рішень за умов
імовірнісної невизначеності
2007 Імітаційна бінарна автоматна модель поведінки динамічних процесів з великою
кількістю взаємодіючих об’єктів
2007 Вплив гендерних установок на статеворольове самовизначення старших
підлітків
2007 Гендерні особливості довільного та мимовільного запам’ятовування художнього
та науково-популярного тексту студентами
2007 Порядок набуття права власності на земельну ділянку в Україні
2007 Кримінологічні аспекти запобігання некорисливої насильницької злочинності
2007 Неповнолітній як суб`єкт адміністративної відповідальності
2007 Співвідношення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування: теоретичні та практичні питання.
2007 Математичні моделі процесу розвитку гіпоксії при інфекційних захворюваннях,
ішемічній хворобі серця та їх аналіз.
2007 Теоретичні та методичні основи судової гірничотехнічної експертизи
2007 Продовольча політика урядів Української Держави гетьмана Павла
Скоропадського.
2007 Проблеми організації розслідування вбивств, що вчиняються групою осіб в
умовах неочевидності
2007 Високоефективне перетворення частоти на діодах з бар’єром Шотткі та
малошумливі приймачі міліметрового діапазону
2007 Підхід до обробки інформації на основі деревоподібних баз знань зі змішаною
схемою виведення.
2007 Патогенетичне обгрунтування застосування електромагнітних хвиль
міліметрового діапазону в комплексному лікуванні хворих на виразкову хворобу
дванадцятипалої кишки на госпітальному етапі
2007 Застосування пеловіту і гідролазерної терапії в корекції
структурно-функціональних змін кісткової тканини у робітників промислових
підприємств
2007 Застосування озонотерапії та електросну у відновлювальному лікуванні хворих
на гіпертонічну хворобу
2007 Ефективність магнітотерапії та ультрафонофорезу хондроксиду на різних
етапах відновлювального лікування хворих на коксартроз
2007 Сучасний патоморфоз шизофренії (клініко-епідеміологічне та
клініко-генетичне дослідження)
2007 Комп’ютерна технологія автоматизованого тривимірного геологічного
моделювання
2007 Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь нескінченного порядку
2007 Молекулярно-біологічні особливості злоякісних пухлин яєчника з фенотипом
лікарської резистентності
2007 Обґрунтування вибору тактики лікування хворих з ранніми формами раку прямої
кишки(T1-2N0M0)
2007 Лексика перекладів книг Святого Письма у контексті розвитку української
літературної мови в другій половині ХІХ — на початку ХХ століття
2007 Формування фахової компетентності майбутнього вчителя музики
2007 Методика підготовки майбутніх учителів музики до естетичного виховання
школярів засобами музично-театрального мистецтва
2007 Розробка засобів та синтез пристроїв визначення місцезнаходження мобільних
станцій в мережі мобільного зв’язку
2007 Формування професійної готовності майбутніх вихователів до здійснення
фізичного виховання дошкільників на засадах народних традицій.
2007 Громадський контроль за діяльністю міліції
2007 Комплексний контроль і корекція навчальної діяльності студентів вищих
технічних навчальних закладів у процесі вивчення загальної фізики
2007 Художній розпис у змісті професійної підготовки майбутнього вчителя
образотворчого мистецтва.
2007 Лікування аномалій положення окремо стоячих зубів та прикусу
індивідуальними трейнерами
2007 Прогностичне значення тимідинкінази сироватки крові при гострих
мієлобластних лейкеміях.
2007 Лектинофільні вуглеводні компоненти мембрани злоякісних клітин при
мієлоїдних і лімфоїдних пухлинах.
2007 Клініко-патогенетичне лікування урогенітальних мікоплазмозів у жінок
репродуктивного віку.
2007 Емоційний стан особи, яка вчинила злочин, за кримінальним законодавством
України.
2007 Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного
характеру.
2007 Відображення стану тривоги персонажа в англомовній художній
прозі:семантико-когнітивний та наративний аспекти
2007 Зарядові і розмірні ефекти в металевих кластерних структурах
2007 "Небезпечні внутрішні перенапруги на елементах комбінованої ізоляції (умови
виникнення та заходи обмеження на прикладі ТН типу НОМ-10)"
2007 Структура та фотокаталітичні властивості мезопористих плівок діоксиду
титану, модифікованих діоксидом цирконію та сріблом
2007 Моделювання діяльності міської амбулаторної стоматологічної служби на
основі системи управління якістю ISO 9001
2007 Вплив динамічних режимів поз на психосоматичні характеристики адаптаційних
можливостей організму підлітків
2007 Антиноцицептивна дія низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання
надвисокої частоти
2007 Обґрунтування ефективності трансуретральних методів лікування звужень
сечівника у чоловіків
2007 Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці ХІХ — початку ХХ
століття
2007 Доказування у правозастосовчій діяльності: загальнотеоретичні питання.
2007 Обмінні процеси, продуктивні та м’ясні якості бугайців за мікроелементної
корекції раціонів.
2007 Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України: історія
створення, становлення та розвитку
2007 Хронологія могильників передгірного Криму I ст. до н.е. — III ст.. н.е.
2007 Юхнівська культура
2007 Методи та моделі адаптації проектів в проектно-орієнтованих організаціях
2007 Організаційно-методичні особливості підготовки фахівців з фізичної
реабілітації в Йорданії
2007 Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до формування культури
харчування учнів 5-9 класів
2007 Тактика ведення хворих з хронічним сальпінгоофоритом при системному
червоному вовчаку.
2007 "Особливості клінічного перебігу рака яєчника, асоційовані з біологічними
властивостями пухлинної тканини та рівнем фактора некрозу пухлин у крові
хворих."
2007 Синтез і оптимізація схем очищення стічних вод промислових підприємств
2007 Формування агроценозу жита озимого та його продуктивності залежно від
технології вирощування в умовах північного Лісостепу України
2007 Продуктивність різновікових лучних травостоїв залежно від удобрення та
режимів використання в західному Лісостепу
2007 Обґрунтування параметрів та режимів руху пруткових конвеєрів
бурякозбиральних машин
2007 Вилучення іонів важких металів із водних розчинів з використанням
азотвмісного полімерного реагенту
2007 Політика партії та радянського уряду у відношенні релігійних культів у
40-60-ті роки ХХ століття (на матеріалах Криму)
2007 Старообрядництво в Південній Україні: формування та розвиток у другій
половині XVIII — на початку XX ст.
2007 Проблема "ліквідації" університетів України в радянській журнальній
публіцистиці 1920-х — початку 1930-х років
2007 Голод 1946-1947 років на території півдня УРСР
2007 Обгрунтування методу підвищення працездатності та параметрів дисків
викопуючого пристрою коренезбиральної машини
2007 Енергії водневих зв’язків, що стабілізують конформацію гідратованих
колагенових структур
2007 Удосконалення теплового режиму процесу коксування вугільної шихти
2007 Рівняння нескінченних ланцюгів нелінійних осциляторів: задача Коші,
періодичні розв’язки, біжучі хвилі
2007 Характеристика нейрогуморального статусу і вітамінного забезпечення дітей,
що перенесли гостру нейроінфекцію та особливості їх реабілітації
2007 Самоузгоджена теорія розряду, що підтримується поверхневими хвилями за умов
низьких тисків
2007 Хірургічне лікування нестабільних переломів шийки стегнової кістки
2007 Психолого-історичний аналіз якісно-кількісних характеристик мимовільного
запам’ятовування (у порівнянні з даними П.І. Зінченка)
2007 Екологічна оцінка антропогенного впливу на біологічну активність ґрунтів
(на прикладі агроекосистем України).
2007 Скінченновимірні редукції нелінійних динамічних систем типу Кортевега-де
Фріза та їх повна інтегровність
2007 Надшвидке заморожування та відтавання ембріонів корів з використанням
мембраностабілізуючих речовин
2007 Структурні ліпіди кератину вовни овець у зв’язку з ростом, процесами
пожовтіння, фізико-хімічними властивостями та годівельними факторами
2007 Удосконалення методів і алгоритмів інформаційного забезпечення
диспетчерських центрів управління наземним транспортом.
2007 Релігійна свідомість та релігійні практики населення сучасної України як
предмет соціально-філософського аналізу
2007 Віртуальне проектування інтелектуалізованих роботів для розвідки і
нейтралізації небезпечних екологічних подій
2007 Прогнозування перебігу тяжких позалікарняних пневмоній у дітей.
2007 Металоостеосинтез і металоцементний остеосинтез переломів проксимального
кінця стегнової кістки у людей літнього та старечого віку (клініко -
експериментальне дослідження).
2007 Функціонально-фенотипічна модифікація фібробластів хронічних венозних
виразок з використанням методів клітинного культивування.
2007 Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду
2007 Соціально-педагогічна робота з юними матерями у США та Великій Британії
2007 Формування музично-естетичних орієнтацій майбутніх учителів у
позанавчальній діяльності
2007 Педагогічні умови застосування медіаосвіти у процесі професійної підготовки
майбутніх учителів
2007 Формування особистісної готовності майбутніх психологів до
діагностико-корекційної роботи з підлітками
2007 Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері погашення
податкового боргу.
2007 Раціональні методи лікування собак з частковими втратами зубів та
порушенням прикусу
2007 Бактеріальний некроз і почорніння деревини винограду на півдні України
2007 Вплив поляризованого світла на маркери гемостазу та перебіг
дисциркуляторної енцефалопатії ІІ ступеню різного ґенезу
(клініко-експериментальне дослідження).
2007 Допрофесійна підготовка майбутніх учителів освітньої галузі "Технологія" в
умовах профільного навчання.
2007 Моделювання спеціальної фізичної підготовленості борців високої
кваліфікації в заключному макроциклі на етапі максимальної реалізації
індивідуальних можливостей
2007 Кінезітерапія і масаж в системі комплексної фізичної реабілітації студентів
з клінічними ознаками вегетативного дисбалансу.
2007 Запобігання органами внутрішніх справ незаконному культивуванню
наркотиковмісних рослин.
2007 Правова природа адміністративного огляду, що здійснюється працівниками
міліції
2007 Процеси міжмолекулярного фотоіндукованого перенесення електрону в
наноструктурних титанокремнеземах
2007 Формування культури побуту молодших школярів у системі естетичного
виховання
2007 Формування комунікативного потенціалу майбутнього вчителя іноземної мови
засобами культурологічно орієнтованого навчання.
2007 Соціально-психологічні умови подолання комунікативних бар’єрів студентської
молоді.
2007 Етносоціальні установки студентської молоді у структурі міжособистісної
взаємодії.
2007 Соціально-психологічні особливості професійної інтеракції у соціальній
роботі.
2007 Селективно культивовані гемопоетичні стовбурові клітини у корекції
експериментального променевого імунодефіциту.
2007 Особливості особистості вчителя в системі розвивального навчання
2007 Формування педагогічних умінь майбутніх офіцерів-радіоінженерів у процесі
підготовки до професійної діяльності
2007 Організація контролю навчального процесу підготовки фахівців Державної
податкової служби України
2007 Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності керівників
Державної прикордонної служби України
2007 Нітрогенвмісні похідні моно- і дикарбонових кислот з норборненовим
фрагментом
2007 Міграція сільського населення до Львова в 50-80-х роках ХХ століття.
2007 Археологічна наука у Львові у ХІХ — на початку ХХ століття.
2007 Елементи та пристрої автоматики на основі транзисторних оптонегатронів.
2007 Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування
2007 Розробка принципів побудови і структурної організації динамічної пам’яті на
волоконно-оптичних лініях
2007 Структура та фізико-механічні властивості дентальних сплавів на основі
систем Co-Cr-Mo та Ni-Cr-Mo при послідовних переплавах
2007 Метод підвищення точності систем діагностики технічного обладнання на
основі стаціонаризації вимірювальної інформації
2007 Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі
(порівняльно-правове дослідження).
2007 Фемінний дискурс другої половини ХХ — початку ХХІ століття.
2007 Каталітичне окиснення метану та водню на напівпровідникових матеріалах на
основі SnO2, модифікованих Pt або Pd, та чутливість відповідних сенсорів
2007 Конституційний принцип рівності людини і громадянина в Україні.
2007 Кримінальне переслідування: зміст та форма
2007 Соціально-педагогічні умови формування позитивно спрямованої поведінки
молоді засобами соціальної реклами
2007 Знезалізнення підземних вод на фільтрах з стільниковим кордієритовим
завантаженням
2007 Особистісні детермінанти гуманізації взаємин у педагогічному процесі.
2007 Криміналістичне дослідження документів із спеціальними засобами захисту
2007 Планування поливів сільськогосподарських культур в умовах обмежених
ресурсів
2007 Лікування хворих на тяжкий флюороз зубів ке-рамічними вінірами
2007 Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї.
2007 Ортопедичне лікування стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією та
корекція їх станів комплексом психотерапевтичних процедур.
2007 Туберкульоз молодняку великої рогатої худоби (епізоотологія та діагностика)
2007 Обґрунтування критеріїв придатності столового винограду до
низькотемпературного заморожування
2007 Дослідження еволюційних рівнянь точно розв’язуваних моделей статистичної
механіки
2007 Деякі класи операторів, що діють в просторах аналітичних функцій і
пов’язані з комутаційними співвідношеннями
2007 Можливості стрес-ехокардіографії з добутаміном для об’єктивізації важкості
перебігу ішемічної хвороби серця та виявлення гібернованого міокарду
2007 Участь тромбоксану в загибелі гепатоцитів щурів в культурі
2007 Японські лексичні запозичення в контексті міжкультурної комунікацїї.
2007 Лексико-граматична структура турецького газетного тексту
2007 Вираження картини світу в лексиці японської мови.
2007 Юридична термінологія корейської мови: структура та семантика.
2007 Епідеміологічна характеристика та профілактика гепатитів В і С у
Полтавській області.
2007 Епідеміологічна характеристика вітряної віспи в Україні та її
вакцинопрофілактика.
2007 Підсилення основ фундаментів тисками ущільнення
2007 Стійкість та підсилення схилів узбережжя Азовського моря
2007 Організаційно-правові аспекти інформаційної культури в управлінській
діяльності
2007 Розробка методів та алгоритмів розв’язування задач про математичний сейф
2007 "1. Обґрунтування параметрів технологічного процесу і робочих органів
бурякозбирального агрегату з системним трактором"
2007 Нормативна конструкція ретроспективної юридичної відповідальності в
публічному праві сучасної України
2007 Механізм реалізації права громадян на участь у здійсненні державної влади
2007 Оптимізація використання кадрового потенціалу підприємств фа-рмацевтичного
виробництва
2007 Високоефективний привід для ультразвукової віброударної обробки металів
2007 Використання оперативної інформації як підстави для застосування заходів
процесулаьного примусу у кримінальному судочинстві
2007 Процесуальний порядок вирішення справ про суспільно-небезпечні діяння осіб,
які не досягли віку кримінальної відповідальності
2007 Фактор часу в "психологічному профілі" керівника.
2007 Стенокардия напруження: клінико-гемодінамічна характеристика, функція
ендотелію та обмін ліпідів під впливом медикаментозного лікування і
реваскуляризації
2007 Взаємозв’язок вегетативної регуляції артеріального тиску з ремоделюванням
міокарда лівого шлуночка у чоловіків молодого віку з артеріальною гіпертензією і
методи корекції
2007 Фізичний і статевий розвиток хлопців, на-роджених від батьків-ліквідаторів
аварії на Чорнобильській АЕС
2007 Розробка технології пастеризованого молока з подовженим терміном зберігання
2007 Удосконаленя технології рибних консервів у томатному соусі
2007 Розробка технології низьколактозних молочних продуктів з використанням
ферментних препаратів ?-га-лактозидази
2007 Розробка технології лактоферментованих овочевих консервованих продуктів
2007 Удосконалення процесу обробки зерна в комбінованих мийних машинах
2007 Морфофункціональний стан кровоносних судин і паренхіми яєчка в нормі, після
перенесеного епідидимо-орхіту та водянки
2007 Підвищення ефективності експлуатації ліфтових колон свердловин підземних
сховищ газу
2007 Становлення та розвиток інформаційної цивілізації
2007 Низькотемпературні п’єзорезистивні характеристики ниткоподібних кристалів
p-Si як чутливих елементів сенсорів механічних величин
2007 Східно-карпатська операція та приєднання Закарпаття до СРСР (вересень 1944
р.-червень 1945 р.).
2007 УНР і ЗУНР: військово-політичне співробітництво у 1918-1919 рр.
2007 Удосконалення технологічного процесу і агрегату для приготування
комбікормів в умовах господарств.
2007 Формування мовленнєвих навичок учнів основної школи на уроках російської
мови у процесі вивчення простого речення (у школах з українською мовою навчання)
2007 Удосконалення технології резервуарного періодичного способу виробництва
шампанського.
2007 Удосконалення технології виробництва десертних виноматеріалів відповідно до
вимог стандартів ISO 9000
2007 Розробка методів визначення та оцінки гігієнічних властивостей пакетів
матеріалів для технологічного одягу фармацевтичної промисловості
2007 Методика створення і використання відеофраґментів художніх творів у процесі
вивчення української літератури в педагогічному коледжі
2007 Розробка технології отримання багатокомпонентної пряжі з використанням
конопляного котоніну
2007 Розробка технологічного процесу одержання короткого лляного волокна
підвищеної якості
2007 Патофізіологічні механізми рецидивування та хронізації бронхіту у дітей
молодшого шкільного віку
2007 Трифазно-двофазне джерело живлення постійного струму для зварювання в
середовищі СО2.
2007 Вплив симетрійних та структурних факторів на формування енергетичного
спектру поблизу забороненої зони складних напівпровідників
2007 Електронні стани надґраток і вплив на них дефектів росту та зовнішніх
факторів
2007 Комплексне лікування хворих з цервікальними інтраепітеліальними
неоплазіями, асоційованими з вірусами папілом людини, із застосуванням
інтерферонотерапії
2007 Наукове обґрунтування і розроблення моделі зниження смертності немовлят на
етапах надання медико-профілактичної допомоги
2007 Стан здоров’я немовлят: медико-соціальна характеристика та наукове
обґрунтування шляхів його покращення
2007 Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування геморою та покази до них
2007 Концептуальні засади та інституційні механізми політики Європейського Союзу
у сфері туризму.
2007 Товарознавча експертиза предметів з дорогоцінних металів для сервірування
столу
2007 Товарознавчі дослідження борошняних кондитерських виробів підвищеної
біологічної цінності
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)