Каталог захищених дисертацій в України за 2007 рік

2007 Ступенева антибіотикотерапія офлоксацином при катаральній бронхопневмонії
телят
2007 Ветеринарно-санітарна і якісна оцінка яловичини за відгодівлі бугайців
кормами, збагаченими гуматом натрію та метіонатами кобальту і йоду
2007 Стан, продуктивність та відновлення дубових деревостанів в умовах
аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі рівнинної частини західного
регіону України)
2007 Трансформація гносеологічних концепцій науки ХХ століття: методологічний
аналіз
2007 Соціальний час українського етносу: аксіологічний аспект
2007 Філософсько-методологічні передумови перекладознавства
2007 Комунікативна природа смислу
2007 Педагогічна антропологія в соціально-філософському контексті
2007 Особистість в умовах інформатизації освіти (соціально-філософський аспект)
2007 Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин
людини: підстави кримінальної відповідальності.
2007 Інформатизація навчального процесу вищих навчальних закладів фізичної
культури з урахуванням когнітивних якостей студентів.
2007 Соціальна адаптація дітей-сиріт засобами фізичного виховання і спорту
2007 Підготовка баскетбольних команд в гуманітарних вищих навчальних закладах з
урахуванням психофізіологічних здібностей гравців
2007 Клініка, діагностика та лікування проникаючих ушкоджень стравоходу та їх
ускладнень
2007 Оцінювання роботоздатності та довговічності елементів трубопроводів,
підданих дії статичних навантажень та корозійних середовищ
2007 Розроблення пасиваційного розчину для підвищення корозійної тривкості
алюмінію і його сплавів у середовищах хімічних виробництв
2007 Нові явища у функціонально-стильовій диференціації безсполучникових
складних речень в українській мові
2007 Узуальне та оказіональне в інноваціях сучасної української мови: тенденції
оновлення лексико-словотвірної категорії назв особи
2007 Мовленнєвий контакт у сучасному російському спілкуванні:
комунікативно-прагматичний і соціокультурний аспекти
2007 Мовні засоби втілення концептосфери роману В.В.Набокова «Дар»
2007 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів лемішно-барабанного
сепаратора ґрунту
2007 Стан фетоплацентарної системи у вагітних при наявності урогенітальних
інфекцій
2007 Оптимізація діагностичного алгоритму диспепсії як синдрому і як
захворювання
2007 Експериментально–морфологічна оцінка печінки при алкогольних інтоксикаціях
в умовах впливу ендотоксину і антиоксидантної корекції.
2007 Морфофункціональні зміни печінки тварин за дії іонізуючого випромінювання і
солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження)
2007 Оптимізація лікування хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім
остеоартрозом
2007 Обгрунтування технологічних та конструктивних параметрів пружної підвіски
корпусу плуга
2007 Повнота списку атрибутивних системних параметрів
2007 Філософська антропологія як методологія синтезу знань про людину
2007 Моделі і методи структурної ідентифікації мобільних агрегатів
2007 Адаптивна система керування режимами резонансних вібраційних технологічних
машин
2007 Медико-соціальна характеристика інвалідності дітей з хворобами нервової
системи та удосконалення регіональної системи її профілактики і реабілітації
2007 Випромінюваня електромагнітних хвиль конфрмними сферичними антенами
2007 Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з її дійовим
каяттям
2007 Значення змін рівня деяких цитокінів у крові хворих на рак шийки матки,
асоційований з вірусом папіломи людини.
2007 Морфогенез в культурi in vitro сегментiв стеблa i клональне
мiкрорoзмноження Arnica chamissonis Less. ssp. foliosa (Nutt.) Maguire
2007 Тілесна дія як предмет онтології
2007 Містобудівна оцінка якості житлового середовища
2007 Прогнозування та профілактика ускладнень при штучному перериванні
незапланованої вагітності на ранніх термінах
2007 Розробка методики експрес-оцінки напружено-деформованого стану породного
масиву навколо геотехнічних об’єктів
2007 Особливості правового режиму земель автомобільного транспорту та дорожнього
господарства
2007 РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТУЖНИХ ПОДОВИХ ЩІЛИННИХ ПАЛЬНИКІВ ДЛЯ ВОДОГРІЙНИХ
БАШТОВИХ КОТЛІВ
2007 Клініко-інструментальна діагностика та лікування цереброваскулярних
порушень, обумовлених патологічною звивистістю, гіпо- та аплазією
прецеребральних артерій при вродженій слабкості сполучної тканини у дітей
2007 Психологічні засади формування індивідуального стилю
професійно-педагогічного спілкування у майбутніх викладачів вищого аграрного
навчального закладу
2007 Когнітивний ресурс підвищення стрес-стійкості кваліфікованих спортсменів
(на прикладі студентів ВНЗ фізкультурного профілю)
2007 Розвиток естетичного смаку молодших школярів у діяльності аматорського
дитячого театру ляльок
2007 Акторське «переживання в ролі» як творчий процес
2007 Особливості перебігу та діагностики поєднаного туберкульозу легень і нирок
2007 Управління якістю металевих стрічок на основі вдосконалення режиму розливу
розплаву
2007 Клініко-імунолоґічне обґрунтування застосування флуренізиду в комплексному
лікуванні хворих на реактивні артрити, поєднані з хронічним уроґенітальним
хламідіозом
2007 Відродження етнічної ідентичності німців України
2007 Трансформація ролі субнаціональних регіонів у сучасних політичних процесах
2007 Паралельно-ієрархічні методи передачі та обробки інформації у
автоматизованій геоінформаційно-енергетичній системі
2007 Розробка методів організації транспортно-експедиційного обслуговування
залізниць
2007 Регулятивний потенціал британських прислів’їв як засобів мовного втілення
концептів ЧОЛОВІК та ЖІНКА
2007 Продуктивність щеплених рослин помідора залежно від елементів технології
його вирощування в зимових гідропонних теплицях
2007 Формування мікрофітобентосу верхньої частини Канівського водосховища за
умов антропогенного впливу
2007 Продукція і таксономічний склад фітопланктону середньої притоки Дніпра
2007 Художній твір у контексті пізнання: соціально-філософський аналіз (на
прикладі творчості Івана Франка та Наталії Кобринської)
2007 Глобалізація як вимір сучасності: соціально-філософський аналіз
2007 Підвищення гідроабразивної зносостійкості литих деталей з високохромистих
чавунів
2007 Імовірнісна оцінка термічної та динамічної стійкості елементів
електропостачальних систем до струмів короткого замикання
2007 Регіональна політика як чинник суспільної стабільності: європейський досвід
і Україна
2007 Ціннісний вимір функціонування груп політичних інтересів в Україні
2007 Гомоцистеїн та ендотеліальна дисфункція, їх корекція при ішемічній хворобі
серця.
2007 Ефективність xDSL технології на мережі абонентського доступу
2007 Соціологічні виміри релігійної свідомості
2007 Соціальні умови формування успішної кар’єри
2007 Галицьке москвофільство міжвоєнного періоду.
2007 Візантія і кочівники Північного Причорномор’я Х-ХІ ст.: історіографія
проблеми.
2007 Карбонатний бетон на золоцементному в’яжучому, модифікованому лужною
алюмоферитною добавкою
2007 Вдосконалення технології армування укосів геосинтетичними матеріалами
2007 Cталезалізобетонні нерозрізні локально попередньо напружені балки
2007 Клініко-психопатологічна характеристика соматоформної вегетативної
дисфункції

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)