Каталог захищених дисертацій в України за 2007 рік

2007 Політичний порядок як форма організації політичного життя:
теоретико-методологічний аспект.
2007 Індігенізаційний підхід у сучасному дискурсі політичної модернізації.
2007 Клініко-параклінічна характеристика та прогнозування перебігу гострого
періоду внутрішньомозкових геморагій підкоркової локалізації
2007 Прогнозування і профілактика захворювань шийки матки у сексуально активних
дівчат-підлітків
2007 Патогенетичні механізми запальних захворювань жовчовидільної системи у
дітей та особливості їх реабілітації в санаторно-курортних умовах
2007 Комплексне лікування жінок із ускладненими формами сечостатевого
трихомоніазу
2007 Підвищення працездатності різального інструменту із вуглецевих та
низьколегованих сталей шляхом лазерної твердотільної імплантації
2007 Вибір і обгрунтування параметрів робочого обладнання для безтраншейного
прокладання розподільних газопроводів методом заглиблення
2007 Прогнозування вантажопотоків на наземних видах транспорту у міжнародному
сполученні
2007 Результати океанографічних і рибогосподарських досліджень Чорного та
Азовського морів на базі супутникової інформації
2007 Інноваційна система фізичного виховання школярів з використанням аеробних
технологій
2007 Комплексна оцінка впливу занять футболом в умовах різних рухових режимів на
морфофункціональний розвиток школярів 11-17 років
2007 Метод підвищення завадостійкості радіометричних систем землеогляду на
основі придушення зосереджених завад у радіометрі при підвищенні чутливості за
рахунок накопичення та декореляції шумів.
2007 Поняття службової особи у кримінальному праві України.
2007 Позбавлення права приватної власності
2007 Міжнародне правонаступництво держав у практиці Співдружності Незалежних
Держав
2007 Функції на одновимірних многовидах
2007 Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на серцево-судинну систему
лабораторних тварин в умовах загального охолодження.
2007 Архітектурно-композиційні закономірності садибно-паркових утворень Київщини
кінця ХVIII — початку ХХ століть
2007 Патоморфологія проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку
шийки матки.
2007 Моніторинг якості освітніх проектів на основі моделей системної динаміки
2007 О.П.Довженко — педагог. Творчий пошук і метод
2007 Звук як компонент образної структури фільму
2007 Індивідуалізація методів декомпресії жовчних проток при механічній
жовтяниці з використанням мініінвазивних оперативних втручань.
2007 Хірургічна тактика у хворих на гострокровточиві пухлини травного каналу.
2007 Система принципів трудового права України
2007 Створення екологічно безпечного технологічного процесу та устаткування для
утилізації побутових органічних відходів методом багатоконтурного циркуляційного
піролізу
2007 Визначення головних елементів рятувальних суден
2007 Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia pneumoniae
2007 «1. Закономірності динаміки чисельності популяцій ратичних (Artiodactyla) в
лісових біоценозах Гірського Криму»
2007 Оцінка стану деревного ярусу лісових насаджень Лівобережного Лісостепу
України за даними моніторингу
2007 Україна в зовнішній політиці Республіки Польща: євроатлантичний та
європейський інтеграційний вимір
2007 Адаптивність сортів та способи вирощування суниці в північно-східному
Лісостепу України
2007 Українсько-італійське міждержавне співробітництво в контексті європейської
інтеграції (1991-2006 рр.).
2007 Вплив радіаційно-кондуктивного теплообміну на теплові режими вирощування
оксидних кристалів з розплаву
2007 Формування спеціальних умінь у майбутніх пілотів міжнародних авіаліній на
основі міжпредметних зв’язків технічних дисциплін.
2007 Формування інформаційної культури студентів технічних спеціальностей у
вищих навчальних закладах
2007 Методика формування математичного мислення студентів технічного
університету в процесі вивчення дисципліни «Теорія коливань»
2007 Чисельне моделювання аеродинаміки роторів вертикально-осьових
вітроенергетичних установок на основі нестаціонарних рівнянь Нав’є-Стокса
2007 Кореневі гнилі огірка у зимових блокових теплицях і удосконалення заходів
щодо обмеження їх розвитку
2007 Аскохітоз насіннєвої люцерни і комплекс заходів з обмеження його розвитку
та шкодочинності у Східному Лісостепу України
2007 Історичний роман Г.Сенкевича «Вогнем і мечем»: джерела і художній дискурс
2007 Методи і засоби вимірювання імітансних та хвилевих параметрів
потенційно-нестійких чотириполюсників.
2007 Оптоелектронні образні нейроподібні мережі око-процесорного типу
2007 Пародійна творчість Д. Д. Мінаєва
2007 Ф.Сологуб та Ан.Чеботаревська: проблема творчої взаємодії
2007 Російська жіноча драматургія другої половини 80-х — 90-х років ХХ століття
(герой, конфлікт, хронотоп )
2007 Літературна творчість М.В. Станкевича
2007 Клініко-гемодинамічна характеристика та обгунтування диференційованої
терапії кардіогенних ішемічних інсультів
2007 Клінічна оцінка магістрального периферичного кровотоку, структурних змін
судинної стінки та потікзалежної вазодилатації у хворих з хронічною серцевою
недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка
2007 Історико-філософська спадщина Петра Кудрявцева
2007 Вплив русифікаторської політики на економічне, соціальне і культурне життя
України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
2007 Аеродинамічна компоновка арочного крила з повітряним гвинтом.
2007 Господарсько-біологічна оцінка сортів і підщеп вишні в північному Лісостепу
України
2007 Організаційне управління якістю в проектах щодо надання транспортних послуг
2007 Удосконалення основного обробітку грунту за вирощування ячменю ярого після
стерньового попередника в умовах Західного Лісостепу
2007 Вплив підсівання бобових трав на продуктивність лучних угідь у північному
Лісостепу України
2007 Відеоендоскопічні хірургічні втручання у хворих зі зміненою архітектонікою
порожнини носа та приносових пазух після раніше перенесених операцій.
2007 Формування проектно-орієнтованої системи стратегічного управління розвитком
міста
2007 Адаптація до професійної діяльності на державній службі:
соціально-психологічний аспект
2007 Лексико-семантична система англомовної травматологічної термінології
2007 Теорія і практика естетичної підготовки майбутніх учителів у Харківському
університеті (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
2007 Педагогічні умови формування критичного мислення курсантів у процесі
навчання у вищих військових навчальних закладах
2007 Індивідуальний підхід в естетичному вихованні учнівської молоді у
навчальних закладах України другої половини ХІХ — початку ХХ століття
2007 Національні меншини Харківщини в умовах здійснення політики коренізації
(20-ті – початок 30-х років ХХ століття)
2007 Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV — ІХ ст.
2007 Недержавний сектор промисловості України в умовах нової економічної
політики (1921-1928 рр.)
2007 Обернені задачі для параболічних рівнянь з виродженням
2007 Формування соціокультурної компетенції як складової професійної підготовки
курсантів вищих військових навчальних закладів
2007 Формування адаптаційної готовності цивільних викладачів до педагогічної
діяльності у вищому військовому навчальному закладі
2007 Визначення параметрів технологічного процесу перевезення пасажирів
автомобільним транспортом з урахуванням стану організму водія
2007 Розподіл транспортних кореспонденцій по альтернативних шляхах прямування
2007 Ефективність функціонування агрегованих трубопровідних транспортних
розподільних систем
2007 Ефективність експресних маршрутних перевезень пасажирів у найбільших
містах.
2007 Політична комунікація як фактор соціокультурної реінтеґрації сучасного
українського суспільства
2007 Розробка технології підвищення якості коксу шляхом внесення мінеральних
добавок.
2007 Обгрунтування раціонального складу вугільних шихт для коксування за
показником оптичної густини вугільних екстрактів
2007 Диференціально-символьний метод розв’язування задач з нелокальними
крайовими умовами для рівнянь із частинними похідними
2007 Оптимальний позиційно-слідкуючий електропривод оптичного телескопа
2007 Функціонально-семантична категорія потенційності в українській мові
2007 Проблема формування особистості у змісті підручників з читання для
початкової школи (50-ті роки ХІХ ст. – 50-ті роки ХХ ст.).
2007 Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до формування моральних
якостей молодших школярів
2007 Підготовка магістрантів і аспірантів гуманітарних спеціальностей до
застосування засобів математичної статистики
2007 Підготовка майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ
безпечної поведінки
2007 Підготовка майбутніх учителів до основ ґендерної освіти старшокласників у
процесі навчально-професійної діяльності.
2007 Адаптаційні зміни лейкоцитів периферичної кові при дії дозованого фізичного
навантаження
2007 Підвищення безвідмовності вагона електропоїзда прогнозуванням
працездатності й удосконалюванням динамічних властивостей екіпажної частини
2007 Дослідження математичних моделей просторово-часових систем із запізненням.
2007 Напружено-деформований стан ґрунтової основи зсувонебезпечної території
2007 Коливні спектри стекол As(Ge)xS100-x при варіації енергії збуджуючих
фотонів та першопринципні розрахунки властивостей кластерів As(Ge)nSm
2007 Відшкодування шкоди, завданої громадянинові службовими особами органів
внутрішніх справ України.
2007 Міжнародно-правові аспекти участі України у боротьбі із незаконним обігом
наркотичних засобів
2007 Договір морського страхування
2007 Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку законодавства про
дисципліну праці в Україні
2007 Особливості інтерпретації німецької поезії в українській вокальній музиці.
2007 Музично-просвітницька діяльність о. Порфирія Бажанського в контексті
соціокультурної практики греко-католицького духовенства Галичини в ХІХ — початку
ХХ століття.
2007 Чисельне моделювання руйнування призматичних тіл на основі
напіваналітичного методу скінчених елементів
2007 Сенсори контролю параметрів довкілля на основі провідних полімерів
2007 Розробка інтенсифікованих процесів чотирибічного радіального кування на
гідравлічному кувальному пресі
2007 Удосконалення вузлів ущільнень направляючих ковальсько-пресового обладнання
на основі розроблених гідравлічно-регульованих посадочних з’єднань.
2007 Лікування вагітних з невиношуванням за наявності генітального герпесу.
2007 Чернігівський магістрат: статус, структура та основні напрями діяльності
(друга половина ХVІІ — ХVІІІ ст.).
2007 Національний образ світу та питання стилеутворення в російському симфонізму
60-70-х років ХІХ століття.
2007 Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі
2007 Проблема Нагірного Карабаху в російсько-ірансько-азербайджанських
відносинах (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.).
2007 Оптимізація роботи кожухотрубного теплообмінника шляхом впливу на
гідродинаміку потоку
2007 Математичне моделювання в комп’ютерній томографії з використанням
інтерфлетації функцій
2007 Структурно-семантична організація жанру рецензії ХІХ-ХХ ст.
2007 Образ героя-естета в російській літературі ХІХ-ХХ століть (генезис і
типологія).
2007 Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні.
2007 Відповідальність соціального суб’єкта: філософський аналіз.
2007 Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Кіровоградської
області.
2007 Особливості формування Я-концепції в професійному становленні особистості.
2007 Рефлексія як чинник розвитку художньої творчості учнів музичних шкіл.
2007 Психосемантична структура професійної свідомості психолога-практика.
2007 Динаміка супутника із тросовою системою гравітаційної стабілізації
2007 Вібраційне горіння в низькоемісійних камерах згоряння газотурбінних
установок
2007 Формування інформаційної культури май-бутнього соціального працівника в
процесі професійної підготовки
2007 Ділова гра як засіб підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності
2007 Напружено-деформований стан похилих перерізів залізобетонних елементів, що
згинаються
2007 Напружено-деформований стан трубобетонних елементів, що працюють на розтяг
2007 Обґрунтування і розробка раціональної технології виготовлення залізничних
коліс підвищеної якості з урахуванням історії деформування
2007 Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних
країнах:порівняльно-правовий аспект.
2007 Особливості роботи арсенід-галієвих польових транзисторів Шоткі в
напружених режимах
2007 Християнські конфесії Катеринославщини останньої чверті ХVIII-початку ХХ
ст.
2007 К.М.Бестужев-Рюмін — історіограф, джерелознавець, археограф.
2007 Державне регулювання роботи залізничного транспорту
2007 Державне регулювання розвитку обслуговуючої кооперації в аграрній сфері
2007 Стратегія реформування системи охорони природного середовища в
трансформаційному суспільстві: регіональний аспект
2007 Формування та розвиток організаційно-правової культури в діяльності
центральних органів виконавчої влади в Україні: методологічний аспект
2007 Механізм вдосконалення управління місцевим господарством
2007 Математичні моделі в задачах оцінювання вирішальних правил контролю
2007 Підвищення ефективності кластерних обчислювальних систем на основі
аналітичних моделей.
2007 Дрібнозернисті цементні бетони, активовані в обертовому електромагнітному
полі
2007 Енергозберігаючі системи на основі абсорбційних термотрансформаторів
2007 Вікові особливості формування імунітету проти хвороби Гамборо і
антиоксидантного статусу та методи їх корекції у курей кросу ISA BROWN
2007 Роль оксиду азоту в механізмах ураження печінки ксенобіотиками
2007 Оптимізація функціонування симбіотичної системи RHIZOBIUM — TRIFOLIUM
поліфункціональним комплексом мікроорганізмів
2007 Профільне навчання в середній школі Федеративної Республіки Німеччини
2007 Педагогічна система В.О.Сухомлинського у науковому доробку вітчизняних
учених
2007 Українська народна балада: естетичний аспект.
2007 Лікування постраждалих з полісистемними та поліорганними пошкодженнями в
сільській місцевості.
2007 Професійна підготовка студентів факультетів дошкільної педагогіки до роботи
у сім’ях.
2007 Специфіка комічного у поетичній спадщині Івана Франка.
2007 Обгрунтування параметрів чизельно-дискового культиватора для комбінованого
мілкого обробітку грунту
2007 Особливості клінічного перебігу та профілактики карієсу молочних зубів
2007 Особливості формування тонкої кристалічної структури та оптимізація
процесів гарячої штамповки порошкових сталей.»
2007 Феномен есхатології: релігійний та культурно-історичний аспекти
2007 Цитологічна діагностика і прогнозування малігнізації епітелію шийки матки у
вагітних.
2007 Обґрунтування експлуатаційних вимог до підбору та експлуатації моторних
олив по технічному стану в засобах транспорту
2007 Вибір малоінвазивного метода хірургічного лікування ускладненого
холелітіаза у хворих з високим операційним ризиком
2007 Виникнення та еволюція української козацької старшини Гетьманщини
(1648-1782 рр.). Історіографія проблеми
2007 Фортепіанна мініатюра в українській музичній культурі (кінець ХІХ — перша
третина ХХ ст.)
2007 Аксіоматичні системи cпецифікацій програм над номінативними даними
2007 Принципи формування центрів професійно-трудової реабілітації інвалідів та
інших маломобільних груп населення.
2007 Шляхи покращання функціональних результатів низьких резекцій прямої кишки
2007 Діагностика та вибір лікувальної тактики при хронічному проктогенному
колостазі
2007 Управління трафіком в мережах з заданою якістю обслуговування на основі
прогнозуючих моделей
2007 Моделі та методи інженерії нечітких квантів знань для дедуктивного виводу
рішень в експертній системі при складанні розкладів у ВНЗ
2007 Дисфункція ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця та гіпертонічну
хворобу, ускладнених хронічною серцевою недостатністю
2007 Соціальне здоров’я молоді в умовах сучасного українського суспільства.
2007 Механізми порушень гуморальних систем за умов дії іонізуючого
випромінювання
2007 Свобода людини: індивідуальний та соціальний виміри.
2007 Використання мультикомпонентних та доміно-реакцій для синтезу похідних
2-тіоксо-2,3-дигідро[1,3]тіазолів
2007 Синтез та реакційна здатність 3-гетерилкумаринів з азольними та азиновими
фрагментами
2007 Розробка складу і технології вагінальних супозиторіїв сперміцидної дії з
рослинним комплексом «Глюкорібін».
2007 Експериментальне вивчення фармакологічної ефективності нового похідного
тіазолідину при гіпоксичному синдромі
2007 Удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин
у приватному секторі регіональної аптечної мережі
2007 Створення гомеопатичного лікарського засобу на основі отрути бджолиної.
2007 Управління процесами комерціалізації інтелектуальної власності у
фармацевтичній галузі
2007 Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі «Мірам еф» для
лікування запальних та мікробних захворювань шкіри
2007 Техногенез та еколого-геоморфологічні проблеми Львівської області
2007 Інтродукційне випробування видів роду Crataegus L. на південному сході
України
2007 Взаємостосунки запорізьких і донських козаків кінця XV — початку XVIII ст.:
історіографія проблеми.
2007 Синтез та дослідження біядерних комплексів Купруму(ІІ) з ацилдигідразонами
бета-дикетонів
2007 Сукупність злочинів за кримінальним правом України
2007 Формування триботехнічних властивостей композиційних електролітичних
покриттів на основі нікелю створенням градієнтних структур
2007 Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки та гастроезофагеальна рефлюксна
хвороба: особливості поєднаного перебігу, діагностики та лікування.
2007 Особливості структурно-просторової організації кровоносного русла серця в
умовах пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та її хірургічної
корекції (експериментально-морфологічне дослідження)
2007 Ріст та формоутворення довгих кісток скелету при загальному зневодненні
залежно від типу вегетативної нервової системи
2007 Післяопераційна лапароскопія в діагностиці та динамічний лапароскопічний
адгезіолізис в лікуванні спайкової хвороби
2007 Обґрунтування застосування еубіотиків у лікуванні гнійних ран
2007 Вплив низькоінтенсивного гама-випромінювання на систему крові при
хронічному запаленні.
2007 Підвищення пір’яно-пухової продуктивності гусей шляхом використання йодо-
та селеновмісних препаратів
2007 М’ясна продуктивність бугайців при відгодівлі під впливом штучної
аероіонізації та ультрафіолетового опромінення
2007 Розробка способу підвищення стійкості виробок шляхом формування армованих
породобетонних конструкцій, розчинами, що розширюються
2007 Удосконалення контролю змінних струмів і напруг дотику для безпечної
експлуатації електроустановок
2007 Організаційно-правові засади діяльності підрозділів юридичної служби
органів внутрішніх справ України
2007 Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності щодо підприємництва
2007 Місце та роль зовнішньої взаємодії у слідчій діяльності
2007 Роль умовно патогених мікроорганізмів в розвитку запальних процесів слинних
залоз
2007 Мікробіологічне обґрунтування принципу створення комплексних антимікробних
препаратів з упереджувальними властивостями щодо формування
антибіотико-резистентності
2007 Мікробіоценоз порожнини товстої кишки у хворих на грип
2007 Антимікробна активність та біологічна дія нових антисептичних препаратів
четвертинного амонію
2007 Удосконалення лабораторних методів діагностики туберкульозу на основі
сучасних уявлень про біологію його збудника
2007 Військовополонені українці в таборах Австро-Угорщини і Німеччини в період
Першої світової війни: вишкіл та організація побуту
2007 Гарантування державної безпеки України: історичний досвід провідних держав
та сучасність
2007 Лікування деструктивних форм періодонтиту у дітей
2007 Лікування багатоформної ексудативної еритеми з різними клінічними проявами
на слизовій оболонці порожнини рота у дитячому віці
2007 Категорія тіла в історико-філософській традиції раннього
західноєвропейського Середньовіччя.
2007 Семантика й прагматика неповних речень в українській мові
2007 Мовна творчість Трохима Зіньківського в контексті творення літературних
норм української мови другої половини ХІХ століття
2007 Соціальна діяльність ломбардів підросійської України (1886-1917 рр.)
2007 Формування та функціонування симбіозу Mesorhizobium ciceri — Cicer
arietinum в агроценозах південного Степу України
2007 Договірні форми реалізації соціально-економічних прав та інтересів
працівників в Україні.
2007 Клініко-морфологічне обґрунтування корекції нігтьової пластинки в
хірургічному лікуванні врослого нігтя в дітей.
2007 Комплексне лікування апендикулярного перитоніту у дітей.
2007 Поведінка споживача в умовах становлення та розвитку рекламного простору
(соціологічний аналіз).
2007 Диференціація властивостей частин виливка модифікуванням чавуну в ливарній
формі
2007 Процесуальні та етико-психологічні питання забезпечення рівності сторін в
кримінальному судочинстві України.
2007 Сучасний стан та перспективи розвитку криміналістичного дослідження
вогнепальної зброї.
2007 Електрично керовані фазообертачі НВЧ на основі мікрополоскових та
копланарних ліній
2007 Ідеологічні детермінанти людської життєдіяльності: соціально-філософський
аналіз
2007 Розвиток мислення учнів під час вивчення фізики за модульною технологією
(на матеріалі електродинаміки)
2007 Розслідування злочинів про порушення правил безпеки дорожнього руху та
експлуатації транспортних засобів (криміналістичні та процесуальні аспекти)
2007 Правовий статус неповнолітнього обвинуваченого на досудовому розслідуванні
2007 Європейська політика Австрійської республіки.
2007 Роль та місце 13С-дихальних тестів в діагностиці зовнішньосекреторної
недостатності підшлункової залози.
2007 Метацетиновий дихальний тест в діагностиці і оцінці ефективності лікування
хронічних дифузних захворювань печінки різної етіології.
2007 Клініко-імунологічний стан тканин зубоаль-веолярного сегмента при
хронічному гранулю-ючому періодонтиті тимчасових молярів у дітей 7-11 років.
2007 Лікування крилопіднебінного гангліоніту імунобіологічними препаратами.
2007 Жанровий пошук у балетній музиці В.Губаренка.
2007 Зовнішньополітична стратегія США в регіоні Центральна Азія
2007 Рід Picea A.Dietr. у Правобережному Лісостепу України (інтродукція,
біологічні особливості та використання)
2007 Методика вивчення індивідуального стилю письменника на заняттях з
української літератури в педагогічному коледжі
2007 Наступність фізико-математичної підготовки в ліцеях і вищих навчальних
закладах III-IV рівнів акредитації
2007 Дидактичні умови використання нових інформаційних технологій у навчанні
біології і хімії в медичних коледжах
2007 Структурно-функціональна організація каротоворіцинів та їх роль в
мікробному антагонізмі
2007 Структурно-параметричний синтез робастних систем управління польотом
2007 Використання еквігравітуючих фігур для опису гравітаційного поля небесних
тіл
2007 Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства.
2007 Регулятивний потенціал духовно-етичних цінностей в умовах глобалізації.
2007 Дослідження методів побудови сервісно-орієнтованих систем автоматизації
електронного навчання.
2007 Методи добування тематичної інформації з глобальної мережі на основі
агентного підходу.
2007 Проза Докії Гуменної (проблемно-тематичні та жанрово-стильові особливості).
2007 Психологічні засади гуманізації професійної підготовки студентів-інвалідів
за соціономічним профілем.
2007 Психологічні особливості старших підлітків з низьким рівнем навчальних
досягнень в умовах профорієнтації
2007 Формування психологічної готовності майбутніх аудиторів до професійної
діяльності
2007 Патогенез та індукована стійкість у рослин родини Solanaceae, уражених
вірусом бронзовості томатів
2007 Формування екологічної культури студентської молоді в умовах системних
трансформацій в сучасній Україні
2007 Розсіяння Х-променів шаруватими періодичними структурами та діагностика їх
параметрів
2007 Конструювання ґендерних ідентичностей в дискурсах реклами
2007 Соціальні аспекти комунікації в мережі Інтернет: феноменологічний аналіз
2007 Болеани G-просторів
2007 Спільна політика Європейського Союзу у сфері безпеки та оборони в умовах
його розширення.
2007 Клініко-ехокардіографічна діагностика і моніторинг перебігу інфекційного
міокардиту у дітей
2007 Розробка та застосування методу складних перерізів для розрахунку
залишкових деформацій від зварювання поздовжніх швів одномірних конструкцій.
2007 Клініко-патогенетичне значення ендотеліальної дисфункції та її корекція при
хронічній ревматичній хворобі серця
2007 Особливості перебігу, патогенезу і лікування остеоартрозу на фоні цукрового
діабету
2007 Етносоціальний розвиток дрібної шляхти в Галичині (1772-1914 рр.).
2007 Післяродовий гіпогонадизм у корів (клініко-експериментальні дані та
розробка комплексної терапії)
2007 Ветеринарно-санітарна експертиза, якість і безпека харчових мідій
2007 Специфіка російського бароко XVII століття в прозі Симеона Полоцького
2007 Розвиток ліричних жанрів у поезії російського зарубіжжя 1920-х — 1930-х
років
2007 Пікареска в російській прозі 20-30-х років ХХ століття: генезис,
проблематика, поетика
2007 Проблеми поетики І. Л. Сельвинського: ліричний суб’єкт, портрет, пейзаж.
2007 Рання творчість М.О.Волошина як етап ідейно-філософських шукань
2007 Особливості індивідуального стилю Бориса Чичибабіна
2007 Оптимізація енергетичного і протеїнового живлення індичат, які вирощуються
на м’ясо
2007 Вплив вітамінно-мінерального преміксу на якість спермопродукції
бугаїв-плідників
2007 Обґрунтування параметрів механічного опору породам підошви виїмкових
виробок при відпрацьовуванні лав зворотним ходом
2007 Геомеханічне обґрунтування параметрів анкерних систем для забезпечення
стійкості гірничих виробок.
2007 Режими листового штампування хромонікелевої аустенітної сталі з урахуванням
впливу деформаційно-структурних факторів на формозміну та властивості виробів
2007 Поетика пейзажу в російській і китайській прозі першої третини ХХ століття
(на матеріалі творів А.П.Чехова, І.О.Буніна, Лао Ше і Ба Цзіня)
2007 Громадянська злагода як необхідна умова розвитку сучасного українського
суспільства
2007 Динаміка формування ціннісного світу молодіжної культури України
2007 Формування механізмів реалізації прав громадян через місцеве самоврядування
2007 Органи самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування
2007 Стабілізація динамічних систем імпульсним і гібридним керуванням
2007 Фізичні властивості багатокомпонентних вузькощілинних твердих розчинів
АІІВVI
2007 Особливості соціокультурної ідентифікації суспільства.
2007 Інституційний вимір зовнішньої політики Європейського Союзу (політологічний
аспект)
2007 Розвиток демократичних тенденцій в Запорозькій Січі і Гетьманщині (друга
половина ХVII — початок XVIII ст.)
2007 Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки Лівобережної України
(90-і рр. ХІХ ст. — 1917 р.)
2007 Регуляція гістаміном апоптозу лімфоїдних клітин
2007 Застосування аналізу варіабельності серцевого ритму для оптимізації
анестезії в оперативній пульмонології.
2007 РОЗВИТОК МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ РАДІАЦІЙНОГО ТЕПЛООБМІНУ В НИЗЬКОЕМІСІЙНИХ
ТОПКАХ
2007 Діазотрофи кореневої зони Valeriana officinalis L. і Calendula officinalis
L. та їх вплив на урожайність і якість лікарської сировини
2007 Безбаластний МоО3-електрод для літієвих хімічних джерел струму
2007 Розробка методу прогнозу умов раціональної підробки будівель на вугільних
родовищах
2007 Клінічна ефективність різних методів лікування гастроезофагеальної
рефлюксної хвороби у хворих на бронхіальну астму
2007 Уніфікація міжнародного приватного права в Європейському Союзі.
2007 Стан імунної системи та протеолізу у хворих на пептичну виразку
дванадцятипалої кишки тяжкого перебігу та їх корекція імунофаном
2007 Система організації влади великого міста: політологічний аналіз
2007 Господарська компетенція місцевих державних адміністрацій
2007 Локальне нормативно-правове регулювання праці в умовах ринкової економіки
2007 Ліквідація багатопартійності в Україні (1920 — 1925 рр.): історіографія
проблеми
2007 Діагностика та лікування хворих із хронічною критичною ішемією нижніх
кінцівок (клініко-експериментальне дослідження).
2007 Методика застосування філософських джерел у процесі вивчення зарубіжної
літератури (9-11 кл.)
2007 Cистема творчих завдань у процесі навчання зарубіжної літератури учнів 5-8
класів
2007 Хірургічні аспекти профілактики та лікування порушень функцій печінки та
нирок при перитоніті
2007 Удосконалення профілактики гнійно-септичних ускладнень пуерперію залежно
від мікробіоценозу піхви.
2007 Санаторно-курортне лікування порушень репродуктивної сфери дівчаток
пубертатного віку з остеопенічним синдромом
2007 Патогенетичні і клінічні аспекти відновлю-вального лікування хворих на
постінфарктний кардіосклероз на санаторному етапі.
2007 Особливості остеокластичної резорбції кістко-вої тканини при зниженні
опорного навантаження
2007 Адміністративно-правове забезпечення права громадян на освіту
2007 Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних
2-R-4(3Н)хіназолону(тіону).
2007 Корекція плацентарної недостатності у жінок з хронічною патологією печінки
та жовчовивідних шляхів.
2007 Нанопланктон палеоцен-еоцену південної периферії Східно-Європейської
платформи
2007 Біостратиграфія середньо- та верхньоміоценових відкладів Південної України
за остракодами
2007 1. Мікрофітофосилії вендських відкладів Волині та їх стратиграфічне
значення
2007 Геологічні фактори диференціації вугленосних відкладів Донбасу за магнітною
сприйнятливістю
2007 Оптимальна організація процесів моделювання в паралельному моделюючому
середовищі
2007 Розроблення технології високозцукреної патоки із пшениці
2007 Метонімічні зміщення у вираженні означальних, об’єктних і суб’єктних
відношень в українській мові
2007 Омбудсмен у системі інститутів правової держави: порівняльно-політологічний
аналіз
2007 Політико-правові засади екологічно безпечного розвитку України
2007 Біологічні особливості бур’янів і удосконалення захисту від них посівів
цукрових буряків
2007 Оптимізація лікувально-діагностичного процесу у постраждалих з ушкодженнями
тазу при політравмі.
2007 Кримінальна відповідальність за шахрайство за законодавством Єгипту,
Йорданії, України (порівняльно-правове дослідження)
2007 Морфофункціональні зміни та регенераторні процеси в печінці при важких
опіках в умовах ранньої некректомії і використання ліофілізованої ксеношкіри
2007 Підвищення показників якості цифрової телефонної мережі
2007 Дослідження та розробка алгоритмів підвищення ефективності передачі
інформації в каналах з частотною і фазовою модуляцією
2007 Удосконалення технології продуктів високотемпературної коекструзії
підвищеної харчової цінності
2007 Удосконалення технології солоду із сої
2007 Заочеревинні лімфатичні кісти при комбінованому лікуванні хворих на рак
шийки матки
2007 Комп’ютерна грамотність як складова професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи
2007 Удосконалення технології вилучення цукрози з бурякової сировини
2007 Автоматизоване управління складними об’єктами за умов невизначеності на
основі гібридних імітаційних моделей
2007 Девіантність особистості в умовах комп»ютеризації суспільства:
соціально-філософський аспект
2007 Метатеорія свідомості: аксіологічний аспект
2007 Знання у змісті свідомості: соціально-філософський аспект
2007 Освіта в контексті ціннісних орієнтацій (соціально-філософський аспект)
2007 Нервова анорексiя (клiнiка, дiагностика, терапiя)
2007 Порушення венозного кровообігу у хворих з віддаленими наслідками закритої
черепно-мозкової травми та їх диференційована корекція
2007 Вікові особливості перебігу віддалених наслідків легкої закритої
черепно-мозкової травми (структурно-функціональні та цереброваскулярні
порушення)
2007 Роль структурно-функцiональних змiн стiнки внутрiшньої сонної артерiї у
патогенезi атеротромботичного iнсульту
2007 Диференційоване застосування гірудотерапії в комплексному лікуванні
алкогольної та опіоїдної залежності
2007 Клініко-діагностичні особливості залізодефіцитних станів у
дівчаток-підлітків: методи лікування та профілактики
2007 Стан гемодинаміки, оксидантної та антиоксидантної систем при гострих
лейкозах у дітей.
2007 Соціально-субстанційна природа людини в умовах техногенного суспільства:
філософсько-культурологічний аналіз.
2007 Філософські аспекти модернізму в контексті українського соціокультурного
дискурсу.
2007 Підвищення ефективності тепловідведення замкнутих систем охолодження
суднових енергоустановок з занурюваними пластинчастими теплообмінними апаратами
2007 Композиційні аспекти формування квартальної забудови Львова кінця ХVІІІ -
початку ХХ століть
2007 Розвиток розпланувально-композиційної структури середмістя
Івано-Франківська у XVII — XXст.
2007 Пластичний образ у творчості М.Ю.Лермонтова: структура, семантика, функції.
2007 Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні України: стан та шляхи
вдосконалення
2007 Проблеми реалізації судово-правової реформи в Україні (1991-2004 рр.)
2007 Комплексне лікування гонартрозу (клініко-експериментальне дослідження)
2007 Системотворчі моделі ідіографії Валерія Шевчука
2007 Професійно-політична культура юриста (філософсько-правовий аналіз)
2007 Окупаційна політика гітлерівської Німеччини стосовно етнічних німців у
Рейхскомісаріаті «Україна»
2007 Мова як трансценденція
2007 Гідрологічні чинники формування кисневого режиму Канівського водосховища
2007 Метрична та ймовірнісна теорія чисел, представлених рядами Остроградського
1-го виду
2007 Соціально-психологічне забезпечення діяльності рятувальних підрозділів
цивільної оборони МНС України у 2000-2006 рр. (історичний аспект).
2007 Інформаційно-психологічне протиборство у воєнних конфліктах другої половини
ХХ ст.
2007 Характеристика локального імунітету як критерій прогнозу та
імунореабілітації хворих після операції на органах черевної порожнини.
2007 Функціонально-семантична категорія можливості в класичній перській мові (на
матеріалі “Шагнаме” Фердоусі)
2007 Активні процеси у перській комп’ютерній субмові.
2007 Арабські біографічні словники як джерела з історії ісламу та
арабо-мусульманської культури на Східному Кавказі у VII–XIII ст.
2007 Фізичні властивості малонаселених груп галактик Місцевого надскупчення
2007 Вплив магнітних полів на поширення та енергетичний спектр космічних
променів надвисоких енергій
2007 Наративний дискурс у прозі Мистецького Українського Руху
2007 Методи та засоби безсловникового тестування цифрових систем
2007 Розвиток культурно-історичного туризму на Миколаївщині (друга половина ХХ -
початок ХХІ ст.)
2007 Еволюція ідеалу краси в динаміці української моди (кінець ХІХ — початок ХХІ
століття)
2007 Психологічні чинники схильності молоді до соціального утриманства.
2007 Правовий статус Рахункової палати України
2007 Вивчення індивідуального кислотоінгібуючого впливу блокаторів Н+, К+,
АТФ-ази при пептичних пілородуоденальних захворюваннях за даними
гастро-рН-моніторингу
2007 Система автоматичного керування електромагнітними динамічними
віброгасниками
2007 Розробка методів визначення стану земної поверхні при масових вибухах у
кар’єрах.
2007 Розробка засобів локалізації вузлів пиловиділення при
навантажувально-розвантажувальних роботах на відкритих складах залізорудних
окатишів.
2007 Жанрово-стильові особливості драми Ґергарта Гауптмана: натуралістичний
об’єктивізм (німецько-українські типологічні паралелі)
2007 Проза Миколи Вінграновського і проблеми художньої майстерності.
2007 Суспільно-політична сатира І. Франка та В. Теккерея: типологічні
відповідності
2007 Кування дископодібних поковок із попередньо сформованим полем деформацій
для підвищення технологічної пластичності металу.-
2007 Ансамблево-виконавська творчість бандуриста: мистецтвознавчий та
психолого-педагогічний аспекти
2007 Зовнішньополітичні аспекти формування і реалізації політики національної
безпеки Республіки Польщі в сучасних умовах.
2007 Реалізація моделі пластичності бетону у розрахунку залізобетонних
конструкцій методом скінчених елементів.
2007 Вплив антропогенних чинників на підземний стік річок зони надмірного і
недостатнього зволоження території Украіїни.
2007 Удосконалення методу проектування складчастих поверхонь в конструкціях
жіночого поясного одягу
2007 Удосконалення методу проектування конструкцій жіночих шитих головних уборів
з текстильних матеріалів
2007 Дослідження 2-м телескопа для підвищення якості астрофізичних спостережень
2007 Елементи та пристрої автоматики на базі потенційно-нестійких двозатворних
напівпровідникових структур Шоттки.
2007 Декомпозиційні методи моделювання розвитку розподілених технологічних
систем
2007 Моделі та методи дослідження абстрактних обчислювальних структур в
категорній аксіоматиці
2007 Фізіологічна оцінка функціональної (змагальної) готовності і придатності
борців 9-16 років до ефективної спортивної діяльності.
2007 Моделі та алгоритми ресурсного забезпечення науково-дослідних програм
моніторингу довкілля
2007 Морфологічні особливості та кровопостачання м’яких тканин пародонту в нормі
та при цукровому діабеті (експериментальне дослідження).
2007 Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному
судочинстві.
2007 Правове регулювання заходів щодо відновлення платоспроможності боржника
2007 Правове регулювання укладення і виконання господарських договорів
2007 Раціональність у науковому та позанауковому знанні: контекст
комплементарності
2007 Формування вокально-хорової майстерності в процесі фахової підготовки
майбутніх учителів музики
2007 Розвиток ідей соціального виховання школярів у вітчизняній педагогічній
теорії та практиці (друга половина ХХ століття).
2007 Реформування професійної підготовки майбутніх учителів середніх навчальних
закладів Франції
2007 Роль співвідношення метаболітів головного мозку в перебігу епілепсії та
епілептичних синдромів у дітей.
2007 Методика підвищення якості моделювання багатосупутникової низькоорбітальної
системи дистанційного зондування Землі подвійного призначення
2007 Оптимізація системи організації надання стоматологічної допомоги
військовослужбовцям Збройних Сил України в сучасних умовах
2007 Гетерогенно-каталітичне окиснення фенолів у системі перекис водню-бентоніт-
вода
2007 Напружено-деформований стан нерозрізних залізобетонних балок
2007 Імуно-гормональні критерії ефективності галотерапії у хворих на бронхіальну
астму в залежності від стану неспецифічної реактивності бронхів.
2007 Оптимізація методів діагностики та лікування хворих з доброякісними
захворюваннями матки в поєднанні з патологією щитоподібної залози після
гістероваріоектомії.
2007 Соціолект підлітків як субкультура сучасного лінгвосоціуму.
2007 Оптичні спектри і дисперсія елементарних збуджень у тетрагональних
гіротропних кристалах та формування наночастинок сполук АІІВV2 та АІІВV4 в
цеолітних матрицях
2007 Цитологічні та імуноцитохімічні особливості епітелію шийки матки і
цервікального каналу жінок фертильного віку при вірусному та бактеріальному
інфікуванні
2007 Психологічні особливості формування продуктивного білінгвізму у майбутніх
перекладачів.
2007 Психологічні особливості соціалізації підлітків в умовах родинної
депривації.
2007 H-модель алгоритму і універсальна SH-модель обчислювача та їх використання
для дослідження комп’ютерних засобів
2007 Математичне моделювання перехідних процесів у квантових логічних елементах
2007 Розробка методів апроксимації трансферних функцій з використанням
неперервних дробів в системах синтезу мови
2007 Моделі та методи візуалізації графів для комп’ютерних видавничих систем
2007 Моделювання сховищ даних з невизначеностю на основі реляційної моделі
2007 Удосконалення заходів боротьби з сифункулятозами та бовікольозом великої
рогатої худоби
2007 Обґрунтування параметрів перевантажувального патрубка гвинтового конвейєра
2007 Комплексна корекція біоритмологічних порушень гормонів адаптації,
інтерлейкінів у хворих на хронічну екзему
2007 Опрацювання складу, технології та дослідження фітопрепаратів з берези
бородавчастої для лікування дерматологічних захворювань
2007 Українське питання в політиці Румунії (1918 — 1927 рр.)
2007 Чехи на півдні України (60-ті рр. ХIХ — 30-ті рр. ХХ століття)
2007 Розвиток професійної компетентності вчителів географії у системі
післядипломної педагогічної освіти.
2007 Структура ґрунтового покриву Волинської височини
2007 Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Волині в кінці ХVІ -
першій половині ХVІІ століття.
2007 Демократичні тенденції в українському православному житті 20-х рр. ХХ ст.
2007 Ультразвукові допплерографічні показники перебігу хронічного гепатиту та
цирозу печінки.
2007 Етнопедагогічні аспекти виховання характеру в українській педагогіці
Галичини (1919-1939 рр.)
2007 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої
роботи
2007 Розпилення та модифікація поверхні плівок вольфраму при опроміненні пучками
іонів дейтерію та вуглецю
2007 Особливості відтворення в перекладі гендерної ідентичності суб’єкта
жіночого поетичного дискурсу (на матеріалі англомовних перекладів з
української).
2007 Відтворення авторської алюзії в художньому перекладі (на матеріалі
українських перекладів англомовної прози ХХ століття).
2007 Лінгвопрагматичні характеристики питальних речень у сучасній французькій
мові.
2007 Трансформація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період.
2007 Соціально-психологічні умови формування організаційної культури
промислового підприємства.
2007 Вплив гендерних експектацій на соціально-рольову позицію майбутнього
фахівця.
2007 Університетська психологія в Україні першої половини ХІХ ст.
2007 Українські періодичні видання у Німеччині (1919-1945 рр.): формування та
функціонування
2007 Всеукраїнська загальнополітична газета 1998-2006 рр. (в контексті
утвердження суспільної моралі в Україні)
2007 Формування ринку китайської місцевої газети в перехідний період
(1978-2005рр.)
2007 Інтегрований брендинг як стратегія медіа-діяльності
2007 Використання комунікативних методів побудови політичного іміджу в засобах
масової інформації
2007 Відновлення провадження та проведення розслідування у справі за
нововиявленими обставинами
2007 Удосконалення технології виготовлення пористих проникливих матеріалів з
використанням відходів промислового виробництва.
2007 Удосконалення методів зажиттєвої діагностики бабезіозу собак
2007 Біологічні особливості Bipolaris sorokiniana (Sacc. in Sorokin) Shoemaker і
діагностика збудників кореневої гнилі та чорного зародку ярого ячменю
2007 Удосконалення терапії прееклампсії на основі корекції патогенетичних змін в
системі L-аргінін-NO. -
2007 Формування покриття на шкірі забарвленими поліуретанами
2007 Моральне виховання старшокласників у навчально-виховному процесі.
2007 Соціальна адаптація старших дошкільників засобами ігрової діяльності.
2007 Задачі евклідової комбінаторної оптимізації на поліпереставленнях та методи
їх розв’язування
2007 Клініко-лабораторне обгрунтування застосування «Трофосану» у комплексному
лікуванні хворих з одонтогенними абсцесами.
2007 Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму
2007 Правове забезпечення громадського екологічного контролю в Україні
2007 Слобідсько-Українські військові поселення російської армії в 1817 – 1832
рр.: адміністративно-господарська структура.
2007 Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні.
2007 Політична еліта України: проблема легітимації.
2007 Гігієнічне обґрунтування вимог до влаштування, обладнання і організації
роботи комп’ютерних ігрових закладів та проведення в них дозвілля дітей
2007 Визначення ролі нітратного забруднення питної води і ґрунтів в синтезі
N-нітрозамінів і формуванні канцерогенного ризику
2007 Порівняльна характеристика ефективності пренатальної діагностики
хромосомної патології у I та II триместрах вагітності
2007 ВНЕСОК ГЕНЕТИЧНО ДЕТЕРМІНОВАНОЇ ПАТОЛОГІЇ В ЧАСТОТУ ТА СПЕКТР
РЕПРОДУКЦІЙНИХ ВТРАТ ПОПУЛЯЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2007 «Інвестиційна стратегія країн, що розвиваються»
2007 «Соціально-економічний механізм регулювання пенсійного страхування
населення»
2007 «Механізм інтеграції України до Європейського Союзу і Єдиного Економічного
Простору «
2007 Удосконалення процесів витягування виробів зі змінною товщиною стінок і дна
з профільних заготовок
2007 Обгрунтування диференційованої антибактеріальної терапії та оцінка її
ефективності у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту.
2007 Обґрунтування вибору ендодонтичного пломбувального матеріалу для підвищення
ефективності лікування хронічних періодонтитів
2007 Фонологічна та морфологічна системи єгипетського діалекту арабської мови
2007 Параметри внутрішнього лексикону дитини шкільного віку
2007 Профілактика та лікування синдрому субакроміального конфлікту при переломах
великого горбика плечової кістки (експериментально — клінічне дослідження)
2007 Традиційна культура греків Приазов’я
2007 Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів
2007 Механізми ураження захисного слизового бар’єру при дуоденальній виразці в
сполученні з пролапсом мітрального клапану у студентів.
2007 Клініко-патогенетичні і терапевтичні аспекти хронічних захворювань
гастродуоденальної системи у хворих на цукровий діабет.
2007 Діагностика та лікування хронічного панкреатиту, сполученого з хронічним
необструктивним бронхітом, у хворих, що перенесли резекцію шлунка
2007 Клініко-патогенетична характеристика та лікування холестерозу жовчного
міхура в поєднанні з ожирінням
2007 Поліпшення експлуатаційних властивостей легкових автомобілів
удосконалюванням методики вибору гальмових колодок
2007 Підвищення ефективності автомобільних перевезень партіонних вантажів з
використанням розподільчих центрів
2007 Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні.
2007 Правове регулювання податкового обліку в Україні
2007 Підвищення механічних властивостей сталі 10Г2ФБ усуненням перлітної
смугастості
2007 Кристалічна структура нових багатокомпонентних алюмінійсиліцидів та
алюмінійгерманідів Pr (Tb) і d-елементів Ni (Zr, Hf)
2007 Біомоніторинг видами Bryophyta техногенно трансформованого середовища
південного сходу України.
2007 Обґрунтування параметрів витікання метану із вугілля і прогнозування часу
формування небезпечних концентрацій газу у замкнутих об’ємах
2007 Добір вихідного матеріалу за ознаками скоростиглості при селекції
ранньостигнлих гібридів кукурудзи
2007 Створення та добір селекційного матеріалу сочевиці, адаптованого до умов
північної підзони Степу України
2007 Організація контролю за виконанням нормативно-правових актів в органах
виконавчої влади
2007 Удосконалення механізмів державного управління фінансовим оздоровленням
промислових підприємств
2007 Соціальна відповідальність органів державної влади в умовах розбудови
соціальної держави
2007 Механізм державного управління запровадженням накопичувальної системи
пенсійного забезпечення в Україні
2007 Механізм вдосконалення взаємодії органів податкової служби з громадськістю
2007 Повторювана швидконатікаюча повзучість бутової кладки мостових опор під
механоелектричною дією
2007 Подовження термінів служби рейок системним шліфуванням в процесі
експлуатації.
2007 Естрадно-джазова музика в акордеонно-баянному мистецтві України другої
половини ХХ століття: композиторська творчість і виконавство
2007 Творчість Ярослава Стельмаха в контексті «нової хвилі» української
драматургії 80-х років ХХ століття.
2007 Повісті Бориса Харчука. Проблеми поетики
2007 Розробка гум з цинк- та кремнійвмісними композиційними добавками
2007 Анаеробні клейові композиції, модифіковані низькомолекулярними каучуками
2007 Особливості гідразинолізу похідних 1,4-дигідропіридин- та
піридиндикарбонових кислот
2007 Синтез, властивості та перетворення в ряду похідних пуриндіону-2,6
2007 Клініко-інструментальні критерії діагностики комбінованих порушень ритму
серця у дітей
2007 Струмові стани в надпровідних композиціях з просторовою неоднорідністю
структури
2007 Удосконалення контролю якості лікарських засобів на регіональному рівні
2007 Розробка складу, технології та дослідження мазі для застосування на стадії
репарації ран
2007 Епідеміологічні та екологічні особливості 7-ї пандемії холери в Україні
2007 Доробок вчених та інженерів Полтавщини у розвитку аерокосмічної галузі у ХХ
столітті.
2007 Корекція гематологічних порушень та оптимізація якості життя хворих на
солідні пухлини
2007 Модифікація поверхні пористого кремнію та її вплив на оптичні властивості.
2007 Удосконалення тягових характеристик локомотивів шляхом підвищення
коефіцієнта використання зчіпної маси
2007 Поліпшення мікроклімату шахт Донбасу способом перерозподілу
тепловологісного потенціалу рудникового повітря.
2007 Ідентифікація параметрів і координат асинхронного електропривода в режимі
реального часу.

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)