Каталог захищених дисертацій в України за 2007 рік

2007 Синтез нанокомпозиційних порошків в системі Si — C — N — O і створення
керамічних матеріалів на їх основі.
2007 Наднаціональні інституції Європейського Союзу в теоріях інтеграції.
2007 Фінансово-інституційні інструменти управління ризиками у
зовнішньоекономічній діяльності
2007 Граф-операторне моделювання для багатокритеріальної оптимізації
технологічних систем глушіння свердловин
2007 Традиції та новації в різдвяно-новорічній обрядовості українців
Карпатського регіону (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.)
2007 Оптимізація тактики ведення вагітності у жінок з ВІЛ-інфекцією.
2007 Диференційований підхід до призначення гормональної контрацепції у жінок з
цукровим діабетом 1 типу.
2007 Оцінка довговічності насосних штанг з урахуванням експлуатаційних факторів
2007 Реактанти гострої фази за нейропатичної виразки у хворих на цукровий діабет
2 типу
2007 Клінічні, гормональні та метаболічні особ-ливості нейроендокринного
ожиріння з ураху-ванням рівня пролактину у жінок
2007 Розслідування підроблення документів та їх використання у сфері
підприємництва
2007 Особливості розслідування викрадень майна, вчинених із використанням
комп’ютерних технологій
2007 Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану
2007 Криміналістична характеристика шахрайств та основні положення їх
розслідування
2007 Арешт як вид кримінального покарання та особливості праввого регулювання
його виконання та відбування
2007 Попереджувальна аналгезія як компонент анестезіологічного забезпечення
операцій на щитоподібній залозі.
2007 Удосконалення технології дублювання напіввовняних тканин для створення
деталей одягу з прогнозованою формостійкістю.
2007 Особливості перебігу та лікування негоспітальної пневмонії на стаціонарному
етапі з урахуванням клініко-етіологічних факторів.
2007 Історія становлення тракторобудування на території України в першій третині
ХХ століття
2007 Гігієнічна оцінка навколишнього середовища при роботах із насипними
вантажами в портах
2007 Динамічна теорія розсіяння рентгенівських променів в циліндрично вигнутих
кристалах з мікродефектами
2007 Організація науково-дослідної діяльності старшокласників у загальноосвітніх
навчальних закладах
2007 Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя початкових
класів до особистісно орієнтованого навчання молодших школярів
2007 Гуманізація навчального процесу в основній школі засобами інформаційних
технологій (на прикладі предметів гуманітарного циклу)
2007 Конкурентна політика держави та механізми її впровадження у трансформаційну
економіку
2007 Формування політико-адміністративної еліти і особливості прояву її
суб’єктного потенціалу на регіональному рівні
2007 Розвиток державного регулювання електроенергетики в Україні
2007 Тріщиностійкість конструкційних матеріалів та їх зварних з’єднань в умовах
статичного та ударно-втомного навантажень
2007 Напружено-деформований стан шаруватих ґрунтових основ при взаємодії із
транспортними спорудами
2007 Суспільно-політичне становище та культурний розвиток угорської національної
меншини Закарпатської області (1991 – 2004 рр.)
2007 Холодне формування заготовок з мінімальними радіусами кривизни з
важкодеформівних листових матеріалів
2007 Темброва еволюція в українській народно-оркестровій музиці
2007 Популяційний аналіз бобових на заплавних луках річки Псел в умовах
господарського користування.
2007 Геологічна будова та механізми формування Липнязької граніто-гнейсової
структури
2007 Механізм справляння податку на додану вартість в Україні
2007 Міксоміцети Національного природного парку «Гомільшанські ліси»
2007 Формування доходної частини місцевих бюджетів на прикладі бюджету АР Крим
2007 Розробка спеціального термозахисного одягу для ведення аварійно-рятувальних
робіт
2007 Боротьба таємної поліції Російської імперії проти українських політичних
партій (1900-1914 рр.)
2007 Оптимізація продукційного процесу рослин озимої пшениці за використання
регулятора росту природного походження, створеного на основі вермикомпосту
2007 Італійська опера ХХ століття: основні тенденції і напрямки розвитку
2007 Західноукраїнські землі в 1939-1941 рр.: історіографічний аналіз.
2007 Громадсько-політична діяльність Костя Левицького (остання чверть ХІХ ст. -
1918 р.)
2007 Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860-1917 рр.)
2007 Верифікація динамічних параметрів електронних пристроїв на основі
K-значного моделювання
2007 Вплив статеворольових стереотипів на кар’єрні домагання молоді.
2007 Зміни тиреоїдного гомеостазу у хворих на залізодефіцитну анемію та
патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування
2007 Розробка процесів сушіння кизилу та продуктів на його основі
2007 Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного
обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням
2007 «Інституціональні перетворення пенсійної системи України в умовах
трансформації світової економіки»
2007 «Соціально-економічне управління умовами та охороною праці на промисловому
підприємстві»
2007 «Державне регулювання зовнішньої трудової міграції»
2007 Особливості пластичної деформації та руйнування перехідних ОЦК металів у
нанообємі.
2007 Застава в системі запобіжних заходів у кримінальному процесі України
2007 Належність та допустимість доказів в кримінальному процесі України
2007 Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах становлення незалежної
Української держави
2007 Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (кримінально-правове та
кримінологічне дослідження)
2007 Фізична підготовленість і функціональні особливості студентів з різним
рівнем фізичного здоров’я
2007 Корекція порушень статодинамічної постави молодших школярів засобами
фізичного виховання
2007 Формування об’ємно-планувальної структури бейсбольних споруд в Україні.
2007 Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на
туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією
2007 Методична система вивчення геометричних тіл у загальноосвітній школі
2007 Національна специфіка семантики турецьких фразеологізмів з
компонентом-зоонімом
2007 Правові засади зовнішньополітичної діяльності Української РСР як члена ООН
(40-і — початок 60-х років ХХ століття).
2007 Організаційно-правові питання діяльності Верховної Ради Автономної
Республіки Крим
2007 Пенітенціарна теорія та практика в Російській імперії в кінці ХVІІІ — на
початку ХХ ст.: історико-правове дослідження (на прикладі українських губерній).
- Рукопис.
2007 Теоретико-методологічні основи юридичного прогнозування
2007 Казна як суб’єкт цивільних правовідносин
2007 Право на медичну допомогу та його здійснення
2007 Державно-правові погляди І.І. Петрункевича
2007 Акти правотворчості президента в республіках зі змішаною формою правління
(загальнотеоретичний аспект).
2007 Забезпечення якості з’єднань,що обертаються, складанням з термодією
2007 Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні
2007 Українська преса другої половини ХІХ — початку ХХ ст. як чинник формування
національної свідомості українців Галичини.
2007 Історіографія українського національного руху в Галичині ХІХ — початку ХХ
ст.
2007 Забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні
2007 Вплив кріопротекторів і низьких температур на термодинамічні параметри та
структурний стан компонентів кордової крові і плаценти людини
2007 Взаємодія компонентів в системах Er-{Mn, Fe, Co, Ni}-In (фазові рівноваги,
кристалічна структура та властивості сполук).
2007 Географо-генетичні особливості фізичного стану грунтів Передкарпаття.
2007 Суспільно-географічні аспекти політичної поведінки населення регіону (на
матеріалах Львівської області)
2007 Геометричне моделювання розподілу значень локальних кутових коефіцієнтів
випромінювання на множині точок площини
2007 Бетони підвищеної водонепроникності і морозостійкості для
гідромеліоративних споруд
2007 Авторський голос у художній структурі творів Тодося Осьмачки
2007 Дохристиянське минуле в українській літературі ХХ століття: проблема
кореляції наукового і художнього пізнання
2007 Намисто і підвіски населення Криму III ст. до н.е. — IV ст. н.е.
2007 Організаційно-економічний механізм державного регулювання формування і
розвитку систем управління якістю продукції в Україні
2007 Огороджуючи багатошарові конструкції із композитів з наповнювачем із
виноградної лози
2007 Створення і використання в селекції генофонду люпину жовтого за ознаками
ранньостиглості та фузаріозостійкості
2007 Продуктивність гірчиці білої залежно від технологічних прийомів вирощування
в Лісостепу
2007 Східноукраїнський поетичний «канон» (за творчістю В.Сосюри, В.Стуса,
Л.Талалая, П.Вольвача).
2007 Педагогічне стимулювання професійного зростання вчителів загальноосвітніх
навчальних закладів.
2007 Формування зв’язків із громадськістю в неурядових організаціях України:
соціологічний аналіз
2007 Оптимізація індивідуальної тренувально-оздоровчої програми для студентів
вищих педагогічних навчальних закладів.
2007 Дерматогліфічні ознаки як прогностичні маркери фізичної працездатності
школярів різних вікових груп
2007 Пропедевтична підготовка розумово відсталих дітей до оволодіння спортивними
іграми
2007 Зміна рівня фізичної підготовленості молодших школярів під впливом
спеціальних вправ, спрямованих на покращення функціонального стану аналізаторів
2007 Франко-німецькі політичні відносини у контексті євроінтеграційних процесів
(друга половина 40-х — друга половина 60-х років ХХ ст.).
2007 Моделі оцінки та методи забезпечення функціональної безпеки
інформаційно-управляючих систем з урахуванням помилок контролю
2007 Семантичні моделі, методи та інформаційна технологія підвищення надійності
програмного забезпечення інформаційно­-управляючих систем
2007 Металоостеосинтез і металоцементний остеосинтез навколо –
внутрішньосуглобових переломів кісток у людей літнього та старечого віку
(клініко – експериментальне дослідження)
2007 Теплофізичні властивості модифікованих епоксидних полімерів
2007 Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в процесі профільного
трудового навчання старшокласників.
2007 Принципи формування архітектурно-планувальних рішень сільського садибного
житла Західного Поділля.
2007 Алгоритмічний та програмний розв’язок прямих та обернених задач гравіметрії
та магнітометрії у класі тіл, що задані горизонтальними пластинами.
2007 Взаємодія вірусних та полінуклеотидних індукторів з клітиною як первинний
сигнал продукції інтерферонів І типу.
2007 Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці України.
2007 Синергетична інтерпретація сучасної інформаційної парадигми (методологічний
аспект)
2007 Методологічна роль біоетики в осмисленні коеволюції суспільства та природи
2007 Феномен екуменізму в сучасному християнстві: філософсько-релігієзнавчий
аналіз
2007 Розроблення технології голландського брускового сиру з використанням
гомогенізації молока
2007 Розробка бактеріального препарату для ферментованих м’ясних продуктів
2007 Зміст і методика вивчення курсу «Основи виробництва. Інформаційні
технології виробництва» в загальноосвітній школі
2007 Девіантність творчої особистості
2007 Соціальний конфлікт у побуті
2007 Шахтарський страйковий рух України в 1989 — 1999 роках.
2007 Модифікування мікроструктури цементного каменю в бетоні комплексними
хімічними добавками.
2007 Визначення напружено-деформованого стану сталевих конструкцій з урахуванням
пружної податливості флангових зварних швів
2007 Кільцева гниль картоплі та заходи щодо обмеження її розвитку в умовах
Полісся України
2007 Кременецький ліцей в системі освіти Другої Речі Посполитої.
2007 Вертеброгенні предиктори артеріальної гіпертензії,
диференційно-діагностичні критерії та особливості лікування
2007 Сітки сингулярностей в оптичних полях
2007 Психофізіологічні особливості осіб, які займаються плаванням за різних
типів погоди
2007 Хроноритмологічні аспекти клініки і лікування хворих на остеоартроз та за
супутньої артеріальної гіпертензії
2007 Діяльність адміністративних установ Подільської губернії (1793-1914 рр.).
2007 Використання трудових ресурсів у відбудові важкої промисловості України
(1943-1950 рр.).
2007 Вуглецеві нанотрубки — носії оксидних каталізаторів реакції окиснення СО
2007 Втомна міцність арматурного прокату класу А500С та його зварних з’єднань
2007 Дослідження основних характеристик ядер і ядерно-ядерної взаємодії у
модифікованому наближенні Томаса-Фермі
2007 Комплексна терапія псоріазу з урахуванням патогенетичних механізмів
порушень мікроциркуляції в шкірі
2007 Особливості діагностики та оптимізації лікування гострого коронарного
синдрому без елевації сегмента ST на електрокардіограмі у хворих з метаболічними
факторами ризику
2007 Обґрунтування вітамінотерапії і корекції біоценозу у хворих на синдром
подразненої кишки
2007 Міжчастинкові взаємодії та розчинність речовин різної природи в гліколях та
змішаних розчинниках на їх основі
2007 Диференційоване застосування різновидів кальцій-фосфатної кераміки для
пластики порожнинних кісткових дефектів.
2007 Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей у центрах
науково-технічної творчості
2007 Контракції та реалізації алгебр Лі
2007 Прогнозування та профілактика спайкової хвороби очеревини на основі
прогностичних критеріїв її виникнення
2007 Комплексне лікування вузлових форм зоба та профілактика післяопераційних
ускладнень
2007 Хірургічне лікування хворих на гострий панкреатит, ускладнений синдромом
жовтяниці
2007 Показання та протипоказання до виконання прицільної резекції ішемізованого
сегменту шлунка в хірургічному лікуванні виразкової хвороби – прогнозування
ранніх та віддалених результатів
2007 Математичне моделювання мережевих систем із сингулярними рівняннями станів
2007 Моделі та інструментальні засоби автоматизованого управління поведінкою
соціальних груп
2007 Профілактика та лікування місцевого больовогосиндрому ампутаційних кукс
нижніх кінцівок.
2007 Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних
прийомів згодовування корму та постачання води
2007 Обґрунтування ефективності використання симентальської худоби різних
виробничих типів
2007 Інваріантні частотні ємнісні перетворювачі рівня для систем контролю і
керування літальних апаратів
2007 Господарська діяльність монастирів Степової України в XVI-XVIII ст.
2007 Синтаксико-стилістичні функції речень з дієприслівником у стилях сучасної
української мови
2007 Інтертекстуальність ліричного циклу М. Волошина
2007 Когнітивно-семантичні та функціональні особливості градації в російській
мові
2007 Вплив низьких температур на деякі біофізичні та біохімічні характеристики
фолікулярної рідини яєчника людини
2007 Управління кадровими ресурсами в умовах модернізації державної митної
служби України
2007 Еквівалентність за Марковим просторів і відображень
2007 Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем нелінійних
звичайних диференціальних рівнянь другого порядку
2007 Категорія часу в фортепіанній поетиці С. В. Рахманінова.
2007 Принципи визначення та формування лікувальної тактики у хворих на синдром
Меллорі-Вейсса
2007 Хірургічне лікування хронічного панкреатиту, ускладненого псевдокістою, з
застосуванням малоінвазивних методик
2007 Методи та моделі оцінювання зрілості процесів захисту інформації
2007 Методи та засоби контролю якості передачі мови в цифровій телефонії
2007 Суспільно-географічні аспекти адміністративно-територіального устрою
обласного регіону (на прикладі Одеської області)
2007 Зміни гуморальної та клітинної ланки імунної системи, параметрів гемостазу
у хворих на ішемічну хворорбу серця, які зазнали впливу іоінзуючої радіації в
низьких дозах
2007 Цивільно-правові відносини при здійсненні рекламної діяльності.
2007 Структурне моделювання складних геометричних об’єктів у літакобудуванні
2007 Санітарні керамічні вироби на основі полозьких глинистих матеріалів
2007 Аспідогастреї (Plathelminthes, Aspidogastrea) — паразити перлівницевих
(Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України
2007 Публічний договір (цивільно-правовий аспект)
2007 Представництво в цивільному праві
2007 Хімічний склад океанічної води пермського періоду за результатами
дослідження включень у галіті морських евапоритів Центрально- та
Східноєвропейського басейнів
2007 Стійкість і оцінювання розв’язків стохастичних динамічних систем
нейтрального типу з пуассоновими збурюваннями
2007 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективної діяльності
підприємств житлово-комунального комплексу.
2007 Безфундаментні башти-атракціони з високоточним стовбуром.
2007 Зміни в порожнині рота при лікуванні різними конструкціями ортодонтичних
апаратів.
2007 Моделі та методи проектування комунікаційних систем комп’ютерних мереж
масштабу підприємства
2007 Автоматизація систем забезпечення заданої температури з альтернативними
джерелами енергії
2007 Розвиток готовності вчителів у післядипломній педагогічній освіті до
формування оцінювальних умінь молодших школярів
2007 Організаційно-педагогічні заклади оцінювання управлінської діяльності
керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
2007 Генетико-демографічні процеси як основа відтворення населення
2007 Технологія перероблення полімінеральної калійної руди з конверсією
важкорозчинних мінералів у каїніт
2007 Університетська організація в контексті трансформаційних процесів
2007 Навчальний тренінг як засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів
організації в економічних університетах.
2007 Метаболічні механізми розвитку імобілізаційного стресу та їх корекція
2007 Роль порушень кальцієвого гомеостазу в патогенезі розладів системної
гемодинаміки в гострому періоді травматичної хвороби
2007 Предмет доказування в цивільному позові у кримінальному процесі.
2007 Теоретичні проблеми та питання практики криміналістичного опису особи за
зовнішністю.
2007 Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність працівника
правоохоронного органу.
2007 Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері випуску та обігу цінних
паперів.
2007 Методи комп’ютерної алгебри та символьних перетворень при проектуванні
математичних систем учбового призначення
2007 Формування і розпад аномально пересичених твердих розчинів Al-Sc, Al-Zr та
Al-Hf, отриманих швидким гартуванням з рідкого стану
2007 Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого
дошкільного віку.
2007 Засоби підвищення релевантності пошуку в інформаційних системах наукових
бібліотек
2007 Формування професійно-педагогічної готовності офіцерів-прикордонників до
виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій
2007 Формування професійної готовності курсантів-дівчат до прикордонної служби
2007 Генеза та потенціал ідеалу науковості гуманітарного знання
2007 Нормативність і свобода в структурі методологічного потенціалу наукового
пізнання
2007 Онтогенез флюорит-барит-кварцових жил Берегівського рудного поля.
2007 Оцінка ефективності способів стимуляції запліднювальної здатності корів
2007 Оцінка продуктивності і відтворювальної здатності овець буковинського типу
асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною
2007 Удосконалення технології УФ-лакування відбитків офсетного друку
2007 Розробка епоксидних композитних матеріалів для покриттів, модифіклваних
ультразвуковим полем
2007 Вплив кверцетину (корвітину) на функціональну активність нейтрофілів та
ендотеліоцитів за умов хронічної гіперімунокомплексемії
2007 Обґрунтування параметрів універсального висівного апарата для просапних
культур
2007 Система комп’ютерної ідентифікації та регулювання розрідження пульпи в
млинах першої стадії подрібнення
2007 Матричні задачі над алгебраїчно незамкненими полями
2007 Навчальна практика як засіб реалізації прикладної спрямованості навчання
математики в основній школі
2007 Діагностика, прогнозування та профілактика патологічних родів у свиноматок
2007 Доочистка стічних вод на установках з волокнисто-пінополістирольним
завантаженням
2007 Інституціональні засади формування та функціонування обласних державних
адміністрацій в Україні
2007 Механізм державного регулювання ринків (на прикладі ринків металургійної
продукції)
2007 Балки з тонкою поперечно гофрованою стінкою при дії статичного навантаження
2007 Василенко О. М. Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.).
2007 Інформаційне мовлення Національної радіокомпанії України: сутність і
структура
2007 Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному процесі України
2007 Речові права на чуже майно.
2007 Підготовка цивільних справ до судового розгляду як стадія цивільного
процесу.
2007 Володимир Січинський в науковому, громадському і освітянському житті
України та української еміграції (перші десятиріччя — початок 60-х рр. ХХ ст.)
2007 Функціональний стан систем дихання, кровообігу та фізична робото здатність
хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
2007 Оцінка самозапилених ліній кукурудзи для створення гібридів придатних до
механізованого вирощування та збирання
2007 Київ у державній системі Речі Посполитої 1569-1648 рр.
2007 Корекція порушень репродуктивного здоров’я у молодих жінок з
гіперандрогенією на тлі запальних захворювань геніталій.
2007 Корекція порушень енергетичного і мінерального гомеостазу при тяжкій
пневмонії у дітей першого року життя.
2007 Захист прав інтелектуальної власності зa цивільним законодавством України.
2007 Правовідносини, що виникають у зв’язку з порушенням прав споживачів
внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).
2007 Основні етапи роботи з джерелами особистісної інформації у процесі
розкриття та розслідування злочинів.
2007 Проблеми євроатлантичних відносин у парадигмальному полі американського
неоконсерватизму.
2007 Зовнішньополітичні чинники врегулювання Придністровського конфлікту.
2007 Птахи-індикатори стадій сукцесії водно-болотних угідь Полісся та Лісостепу
України
2007 Проліферативна активність клітин кореневої меристеми гороху (Pisum sativum
L.) за умов кліностатування
2007 Генетичний контроль утворення сахаридної частини ландоміцину А
2007 Іонізаційні та енергетичні прилади на основі радіоізотопу тритію
2007 Комплексні методи діагностики та заходи профілактики післяродових
ускладнень у корів
2007 Вплив нітратно-нітритного токсикозу на активність системи антиоксидантного
захисту організму бичків та його корекція
2007 1 Агроекологічне обґрунтування насичення короткоротаційних сівозмін різними
зернофуражними культурами у південній частині Лісостепу України
2007 Вікові особливості модуляції обміну ліпідів та зовнішньосекреторної функції
печінки щурів флавоноїдами.
2007 Військово-інженерне забезпечення оборонної політики Візантії у Північному
Причорномор’ї (кінець IV — початок VII ст.).
2007 Хірургічне лікування нагноєних кіст щелепних кісток з використанням
місцевої сорбційної та антицитокінової терапії.
2007 Предиктори розвитку аритмій у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні
з цукровим діабетом типу 2 та ефективність застосованих методів лікування
2007 Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання
легень у жінок в залежності від гормонального профілю та можливості
мадикаментозної корекції
2007 Флуктуації та закони збереження у релятивістському адронному газі
2007 Ріст, будова та формоутворення кісток скелета під впливом підвищеного рівня
глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенезу
(анатомо-експериментальне дослідження).
2007 Діяльність академіка В.Г.Дроботька в контексті розвитку мікробіологічної
науки в Україні (1885-1966)
2007 Співвідношення політичної та конституційно-правової відповідальності у
здійсненні державної влади.
2007 Право та мораль: теоретико-правові проблеми співвідношення та взаємодії
2007 Психологічне обгрунтування змісту і структури модульно-розвивального
підручника для середньої загальноосвітньої школи.
2007 Перфекціоністські настанови як чинник професійної готовності майбутніх
практичних психологів.
2007 Психологічна структура і динаміка особистісної адаптованості учнів
загальноосвітніх шкіл.
2007 Емпатійні чинники професійної адаптації медичних сестер.
2007 Моделі та інструментальні засоби оперативно-диспетчерського управління
кар’єрним автотранспортом
2007 Спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду: соціальний та
економічний аспекти (50-70-ті рр. ХХ ст.)
2007 Удосконалення аерозолевої вогнегасної речовини на основі солей калію та
обґрунтування умов її застосування
2007 Моделювання систем розпізнавання на основі показників віроігдності для
малих тестових вибірок
2007 Математичне моделювання стрічкопровідних систем ротаційних машин
2007 Моделювання системи фундаментальних параметрів Землі на основі геодезичних
та астрономічних даних
2007 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів
знаряддя для міжрядного обробітку овочевих культур на крапельному зрошуванні
2007 Обґрунтування схеми і параметрів агрегату для оранки ґрунту одночасно з
подрібненням рослинних решток
2007 Концептуальні підходи до пізнавальної та комунікативної взаємодії Я та
Іншого: методологічний аналіз.
2007 Діалог: соціокомунікативні та дискурсивні аспекти
2007 Магнітний коерцитиметричний контроль технічного стану зварних з’єднань
2007 Правове регулювання двостороннього співробітництва України і Республіки
Польща.
2007 Етносоціальний вектор культурної політики України: стратегічні пріоритети
2007 Громадянська ідентифікація особи як чинник формування української
політичної нації
2007 (Min,max)-еквівалентність скінченних частково впорядкованих множин та
додатна визначеність квадратичної форми Тітса
2007 Суб’єктність міжнародних неурядових організацій у світовій політиці
2007 Клініко-експериментальне дослідження впливу виробничих факторів повітряного
середовища ливарного виробництва на верхні дихальні шляхи
2007 Адаптація серцево-судинної системи і функціональний стан вищої нервової
системи організму людини при тривалих фізичних навантаженнях.
2007 Зовнішньоторговельна політика України в умовах європейського вибору:
механізми реалізації національних економічних інтересів
2007 Формування відтворювальної здатності у бугаїв-плідників західного
внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи
2007 Індивідуалізація самостійної роботи майбутніх учителів математики засобами
мультимедіа
2007 Формування готовності вчителів до професійної діяльності в умовах
полікультурного середовища в системі післядипломної освіти
2007 Медико-психологічна реабілітація психовегетативних розладів у робітників
атомно-енергетичного комплексу в умовах санаторію
2007 Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики.
2007 Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої
роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів
2007 Електронні та спектральні властивості донорно-акцепторних поліметинових
барвників
2007 Особливості біології основних шкідників рису та удосконалення системи
захисту посівів в Україні.
2007 Формування фізичних понять в учнів основної школи засобами інформаційних
технологій навчання
2007 Корекція гіпоцитратурії та гіперурикозурії в комплексній профілактиці
повторного каменеутворення у хворих на щавлевокислий нефролітіаз
2007 Прогнозування вихідних характеристик шин понаднизького тиску для
автомобілів і тракторів.
2007 Підвищення паливної економічності дизеля на польових роботах застосуванням
універсально регулятора
2007 Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони
України (1941-1943 рр.).
2007 Фітомікроперифітон різнотипних субстратів частково зарегульованої річки (на
прикладі річки Тетерів)
2007 Наукові засади професійного засвоєння лінгводидактичної термінології
студентами філологічних факультетів
2007 Професійно-мовленнєва підготовка педагога-нефілолога в умовах
багатомовності
2007 Екзистенційні тенденції української культури в європейському контексті.
2007 Архетипові образи Сходу в масовій культурі Заходу.
2007 Енергозбереження тракторних агрегатів при збиранні коренеплодів цукрового
буряка
2007 Обгрунтування параметрів сепаратора з нахиленим повітряним каналом для
розділення зернових сумішей
2007 Організаційно-економічне регулювання розвитку послуг автотранспортними
системами (комплексами)
2007 Регулювання ефективності використання інвестицій й оцінка інвестиційних
ризиків
2007 Особливості функціонального стану нирок у підлітків із первинною
артеріальною гіпертензією
2007 Клінічні та імунобіохімічні прояви остеоартрозу у підлітків на тлі
гіпермобільного синдрому.
2007 Синтез і реалізація оптимальної багатошарової періодичної системи типу
поліетилен-германій
2007 Зменшення енерговитратності трубопро-відного транспорту нафти шляхом впливу
на її реологічні властивості
2007 Духовні християни в Україні наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ
століть
2007 Закономірності статичного та динамічного деформування елементів
радіоелектронної апаратури з врахуванням експлуатаційно-технологічних факторів.
2007 Вплив кінематичних та фізико-механічних параметрів на динамічні процеси у
рухомих одновимірних нелінійно-пружних системах
2007 Вдосконалення технології доменної плавки на підставі контролю
газодинамічних властивостей шихтових матеріалів.
2007 Термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку
2007 Методика формування соціокультурної компетенції учнів основної школи в
процесі навчання англійського діалогічного мовлення.
2007 Рахункові палати як органи фінансового контролю в Україні та Європі:
конституційно-порівняльний аналіз
2007 Методика навчання німецького писемного мовлення студентів-заочників вищих
мовних навчальних закладів на основі використання дистанційного курсу.
2007 Оптоелектронні високоточні операційні пристрої дискретної обробки сигналів
2007 Імуногенетичний аналіз особливостей гібридних популяцій зелених жаб
комплексу Rana esculenta фауни України
2007 Вербалізація пропозиційних тривалентних предикатів в українській мові
2007 Обґрунтування призначення рекомбінантного еритропоетину при виразкових
гастродуоденальних кровотечах
2007 Розробка високоточних та швидкодіючих систем фазового автопідстроювання
ведених пристроїв тактової синхронізації
2007 Вплив самоузгодженого заряджання пороши¬нок на електродинамічні процеси у
запорошеній плазмі
2007 Тепловий рух молекул води згідно експериментальних даних з квазіпружного
некогерентного розсіювання повільних нейтронів
2007 Програмування фізкультурно-оздоровчих занять аквафітнесом з жінками першого
зрілого віку
2007 Розвиток координаційних здібностей стрибунів у воду 5-7 років на етапі
початкової підготовки
2007 Робота з персоналом в органах прокуратури України: організаційно-правові
питання
2007 Конституційно-правове положення грецької національної меншини та її
асоціації в Україні
2007 Фінансово-правові засади соціальних гарантій військовослужбовців в Україні
2007 Взаємодія органів внутрішніх справ з державною податковою службою у
здійсненні правоохоронної діяльності
2007 Синтез і перетворення функціоналізованих
2,3(3,4)-дигідро-1,3-азин-4(2)-онів та їх конденсованих аналогів
2007 Синантропні акаридієві кліщі (Acariformes, Acaridіa) Закарпаття
2007 Трихінели (Nematoda, Trichinellidae) диких тварин Карпат і Полісся України
2007 Розрахунок ширини розкриття тріщин залізобетонних конструкцій з урахуванням
ефекту порушення суцільності
2007 Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації
факторами штучного гіпобіозу
2007 Особистісне і документальне в мемуарній і біографічній прозі (На матеріалі
української лі-тератури кінця ХХ ст.)
2007 Чарлз Діккенс і українська література: проблеми рецепції та типології
2007 Наративні особливості художньо-біографічної прози: автор і читач
2007 Художня та літературно-музична інтерпретації образу І. Мазепи (епопея Б.
Лепкого «Мазепа» та опера П. Чайковського «Мазепа»)
2007 Рецепція Ґете у російській літературі кінця XIX — початку XX століть
2007 Феномен мовчання в художньому тексті (на матеріалі болгарської прози
60-90-х рр. ХХ ст.)
2007 Боярство Галицько-Волинської держави (XII-XIV ст.)
2007 Невротичні розлади в працівників вугільної галузі (клініка, діагностика,
принципи відбудовної терапії й профілактики).
2007 Електронні процеси у напівпровідниках в умовах фото-Ганн-ефекту
2007 Формування культури спілкування майбутніх фахівців мистецьких
спеціальностей у вищих навчальних закладах
2007 Управління АПК України в умовах трансформаційної економіки
2007 Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії
«людина-людина».
2007 Показання обвинуваченого в кримінальному процесі України.
2007 Ефективність як складова діяльності політичного лідера.
2007 Рецепція прози І. Качуровського в англомовному світі (на матеріалі
англомовних перекладів романів «Шлях невідомого», «По той бік безодні»).
2007 Підвищення корозійної стійкості бетонів поверхневою обробкою
олігоорганосилоксанами
2007 Публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність Олександра Барвінського
2007 Етичний інтелектуалізм у публіцистиці Івана Дзюби і Вацлава Гавела
2007 Типологічні особливості періодичної преси Запорізького краю (1904-1920 рр.)
2007 Українська спортивна періодика Галичини 20-30-х рр. XX ст.:
історико-функціональний аспект і проблемно-тематичні домінанти
2007 Публіцистика В. Ґренджі-Донського 20-30-х рр. ХХ ст. у контексті
національного відродження Закарпаття
2007 Вдосконалення процесу теплової обробки бурякової стружки в дифузійних
установках бурякоцукрового виробництва
2007 Гемодіафільтрація як метод підвищення адекватності діалізної терапії у
хворих на хронічну хворобу нирок
2007 Вплив статинів на ліпідний профіль і функціональний стан ендотелію у
хворих, які лікуються програмним гемодіалізом
2007 Формування мотиваційно-вольової готовності шестирічних дітей із загальним
недорозвиненням мовлення до шкільного навчання.
2007 Автоматизація процесу виготовлення блоків із кварцового скла
2007 1. Клініко-епідеміологічні та імунопатогенетичні особливості
HВeAg-негативного HBV DNA-позитивного хронічного гепатиту В
2007 Опікунська діяльність релігійних організацій Української греко-католицької
церкви у Галичині (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст. )
2007 Правове регулювання торгівлі товарами в рамках спільної торговельної
політики Європейського співтовариства.
2007 Енергозберігаюча система пневмотранспортування продуктів розмолу на
борошномельних підприємствах.
2007 Теоретичні передумови техно-логічного процесу виготовлення гвинтових
гофрованих заготовок
2007 Технологічне забезпечення точності виготовлення керамічних розпилювачів
2007 Формування професійно орієнтованого естетичного смаку майбутніх викладачів
юридичних дисциплін
2007 Моделі та інфораційна технологія розвитку та реінжинірингу
просторово-розподіленої комп’ютерної мережі організації
2007 Моделі, методи та інформаційна технологія оцінки якості програмного
забезпечення на основі профілювання та засіву дефектів
2007 Православна церква в політиці радянської влади 20-х років ХХ ст.: на
матеріалах Донеччини
2007 Вплив легування та ізотопічного заміщення на оптичні явища в кристалі
Li2B4O7
2007 Проектування раціонального силового набору лонжеронного крила із
композиційних матеріалів
2007 Проектування раціональних силових конструкцій багатостінкових крил малого
подовження безпілотних літальних апаратів
2007 Аномальна релаксація в структурно — невпорядкованих діелектричних
матеріалах у приладових системах
2007 Земельно-правові засади городництва громадян
2007 Фітобіота екотонів у агроландшафті Правобережного Лісостепу
2007 Властивості математичних моделей задач з дробово-лінійною цільовою функцією
на розміщеннях та методи їх розв’язування
2007 Нові аспекти патогенезу невиношування вагітності, лікування та профілактика
2007 Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез.
2007 Розробка комплексу профілактичних заходів карієсу зубів при інтоксикації
солями важких металів
2007 Вплив кристалографічної орієнтації кристалітів сплаву АД-1 на процеси
руйнування при втомному навантаженні
2007 Оцінка залишкового ресурсу конструкційних алюмінієвих сплавів по еволюції
деформаційного рельєфу поверхні.
2007 Алелопатичний вплив вищих водяних рослин на функціональну активність
планктонних синьозелених водоростей
2007 Формування толерантних відносин студентів у полікультурному середовищі
вищого навчального закладу
2007 Педагогічні умови соціалізації молодших школярів у стосунках з однолітками
2007 Метод оцінки впливу експлуатаційних факторів на запас газодинамічної
стійкості компресорів ГТД
2007 Особливості конфліктної поведінки розумово відсталих підлітків
2007 Організаційно-економічне регулювання використання та розвитку
інтелектуального потенціалу
2007 Інтеграція України до світового ринку металу
2007 Регулювання ринку праці старопромислового регіону
2007 Регулювання ринку праці України в контексті євроінтеграційних процесів
2007 «Трансформація світової фінансової системи в контексті економічної
глобалізації»
2007 Морфогенетичний аналіз раннього ембріогенезу свиней при одержанні зародків
in vitro.
2007 Роль генотипу шовковичного шовкопряда в прояві ефекту гетерозису,
неспецифічної стійкості та успадкуванні кількісних ознак після електромагнітного
опромінення.
2007 Селекційно-генетичні аспекти створення високопродуктивного молочного стада.
2007 Формування системи державного управління корпоративними структурами в
Україні
2007 Державна регуляторна політика сприяння розвитку малого підприємництва
2007 Державне регулювання розвитку системи пенсійного страхування в Україні
2007 Державне регулювання соціального розвитку регіону
2007 Артропластика в комплексному лікуванні уражень ліктьового суглоба при
ревматоїдному артриті
2007 Стійкість морських бурових платформ на м’яких та рухливих ґрунтах
2007 Взаємовплив електричних мереж електроенергетичної системи в процесі
оптимального керування їх режимами
2007 Застава майнових прав як спосіб забезпечення виконання зобов’язань
2007 Крайня необхідність як обставина, що виключає злочинність діяння
2007 Реабілітація жінок, які перенесли травми шийки матки при перших пологах.
2007 Структурно-функціональні зміни серця при експериментальній
дисліпопротеїдемії та за умов її корекції препаратами з політропною дією
2007 Українська академія сільськогосподарських наук: становлення та діяльність
(1956-1962 роки)
2007 Відтворення вищої освіти України у Європейському освітньому просторі..
2007 Детектування оптичних сигналів з використанням мікрохвильової модуляції
2007 Прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії
2007 Методичні основи застосування навчальних мережних комплексів у процесі
підготовки майбутніх учителів інформатики
2007 Державний фінансовий контроль у забезпеченні економічної безпеки України
2007 Формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності
до іншомовного спілкування
2007 Вдосконалення породоруйнівних інструментів різальної дії для буріння
похило-скерованих і горизонтальних свердловин
2007 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування карведилолу та краталу в
комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію
2007 Продуктивність гібридів цукрових буряків на стерильній основі залежно від
структури материнського компонента
2007 Інструменти управління реалізацією інноваційних проектів в умовах діючого
виробництва
2007 Гетероциклізації бета-хлорозаміщених енамідонітрилів з N- і S-нуклеофілами
2007 Реабілітація репродуктивної функції жінок після лапароскопічного лікування
кіст і доброякісних пухлин яєчників.
2007 Трубна вагітність після допоміжних репродуктивних технологій: діагностика,
лікування і реабілітація
2007 Розвиток вищої освіти в УРСР (1965-1985 рр.).
2007 Релігійна свідомість сучасного студентства в контексті світоглядного
плюралізму (на матеріалах України).
2007 Український рідновірський релігійний рух у діаспорі ХХ століття.
2007 Хронічні риносинусити хламідійної етіології: діагностика та лікування.
2007 Правовідносин подружжя в міжнародному приватному праві.
2007 Містичні досвід і практика в концепції обоження (історико-філософський
аналіз традиції ісихазму).
2007 Психофізичний розвиток як фактор готовності шестилітніх дітей до навчання в
школі.
2007 Інноваційна технологія викладання легкої атлетики на факультетах фізичної
культури вищих навчальних закладів
2007 Технологія навчання гри в баскетбол учнів загальноосвітньої школи.
2007 Соціальна інтеграція глухих дітей на основі рухової активності.
2007 Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після мозкового ішемічного
інсульту.
2007 Організаційні аспекти інформаційного забезпечення вищих навчальних закладів
фізкультурного профілю.
2007 Структурно-функціональні властивості гемаглютиніну і нейрамінідази різних
штамів віруса грипу H9N2
2007 Комп’ютерна реалізація непараметричних моделей динамічних об’єктів
2007 Вольтамперометрія іонів Zr(IV) та Hf(IV) в присутності азобарвників.
2007 Штам-продуцент антистафілококового антибіотика батуміну і його
біосинтетична активність
2007 Методи обробки даних в когерентних радіолокаційних системах дистанційного
дослідження атмосфери та земної поверхні
2007 Локальна очистка побутових стічних вод в неканалізованих районах
2007 Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі навчання фізики з
використанням проектної технології
2007 Визначення енергетичних характеристик екзотермічних стержнів при ремонті й
утилізації суден
2007 Обґрунтування методів хірургічного лікування генералізованого пародонтиту у
хворих на туберкульоз легенів
2007 Вплив технологічної пошкодженності бетону на міцність та тріщиностійкість
залізобетонних елементів, що згинаються, по нормальним перерізам
2007 Удосконалення технології варених ковбасних виробів з використанням амаранту
2007 Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними
2007 Оптимізація формування особистості курсантів в процесі їх професійної
підготовки у цивільному вищому навчальному закладі
2007 Психологічне забезпечення діяльності операторів радіолокаційних станцій в
особливих умовах
2007 Розробка малошумливих підсилювачів міліметрового діапазону з використанням
модифікованої моделі транзисторів з високою рухливістю електронів
2007 Особливості ендометрію щодо виявлення рецепторів до лектинів, естрогенів та
прогестерону.
2007 Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів
електричної акти-вності риненцефальних структур лабораторних тварин (щурів,
мишей, морсь-ких свинок)
2007 Конституційне право людини і громадянина на невтручання в їх особисте і
сімейне життя та його забезпечення органами внутрішніх справ України
2007 Українська радикальна партія — Українська соціалістично-радикальна партія:
ідеологія, організація, політика (1918-1939 рр.).
2007 ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИТЯЧИХ УСТАНОВ УРСР У 1943 — 1950 рр.
2007 Краківська академія мистецтв у контексті українсько-польських мистецьких
взаємин у 20-30-х роках ХХ століття
2007 Оптимізація діагностики ранніх порушень функції біліарної системи та
обгрунтування їх профілактики у дітей в процесі адаптації до систематичного
навчання.
2007 Становлення та розвиток вищої аграрної освіти в Україні (ХІХ – ХХ століття)
2007 Становлення і розвиток єврейської освіти в Україні (20-30 рр. ХХ століття)
2007 Формування системи понять еколого-економічного змісту в процесі професійної
підготовки студентів технічного коледжу
2007 Моделювання та оптимізація лінійних дискретних систем керування з крайовими
умовами.
2007 Романічна проблематика християнського міфу «Quid est Veritas?» («Що є
істина?») Наталени Королеви.
2007 Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів
2007 Лісостепові полісся Правобережної України: структура, класифікація,
раціональне використання.
2007 Містичне спрямування духовної практики християнського Середньовіччя .
2007 Суб’єкти права соціального забезпечення України.
2007 Конституювання і розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі.
2007 Прогнозування та профілактика гестаційного пієлонефриту у вагітних з
безсимптомною бактеріурією
2007 Україна та українці в концепціях польської опозиції 1976-1989 років.
2007 Психологічні засади організації навчання іноземної мови у дошкільних
навчальних закладах.
2007 Соціально-психологічні умови формування комунікативної толерантності
викладача вищого навчального закладу.
2007 Психосимптоматика хронічних неінфекційних захворювань у дітей.
2007 Креативность как фактор профессиональной успешности руководителя
дошкольного учебного заведения.
2007 Семантика пластичних символів народної танцювальної культури українців
2007 Технологія м’ясних кулінарних виробів функціонального призначення з
використанням фукусів.
2007 Підсумки та перспективи використання інтродуцентів у міських лісах Києва
2007 Участь протеїназ та системи полі-АДФ-рибозилювання у
радіаційно-індукованому апоптозі клітин тимуса та селезінки щурів.
2007 Моделі та методи синтезу бази нечітких квантів знань у розробці експертної
системи для складання розкладів у ВНЗ
2007 Фазові переходи в тетрагональних антиферомагнетиках
2007 Бетони, модифіковані компонентами, що містять вапно з відходів гірничої
промисловості.
2007 Високорухливі бетонні суміші для ремонту підводних транспортних споруд.
2007 Властивості електронних і екситонних спектрів та їх перенормування
взаємодією з фононами у відкритих квантових точках
2007 Формування готовності майбутнього вчителя математики до творчої професійної
діяльності
2007 Формування художньої культури майбутніх учителів праці засобами народного
мистецтва.
2007 Розробка та дослідження електросталеплавильного комплексу з
індукційно-дуговим перетворенням електроенергії
2007 Обгрунтування застосування оксімезотерапії та пелоїдотерапії в комплексному
лікуванні себорейного дерматиту
2007 Соціально-педагогічні засади управління освітою сільського району в
сучасних умовах.
2007 Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін
психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету
2007 Розвиток управлінської культури професійно-технічного навчального закладу
2007 Управління якістю професійної діяльності викладачів вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації.
2007 Споживні властивості нових пресервів на основі прісноводної риби
2007 Вплив сперміну на транспорт іонів Са в мітохондріях міометрія
2007 Лізогенний шлях розвитку помірного бактеріофага ZF40 Erwinia carotovora.
2007 Архітектурні принципи формування світлокольорового середовища сучасного
міста
2007 Колористика в системі композиційних засобів архітектури модерна в Україні
2007 Педагогічні умови діяльності дитячих творчих колективів Полтавщини
2007 Формування духовного ідеалу у старшокласників ліцею гуманітарного профілю у
процесі вивчення української мови і літератури
2007 Формування еститчного досвіду студентів філологічних факультетів вищих
педагогічних навчальних закладів
2007 Педагогічне прогнозування розвитку творчої особистості старшокласника
2007 Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ від матері немовляті
2007 Соціальні параметри ризиків
2007 Методологія історико-філософського дослідження: від раціоналістичного
монізму Г.В.Ф. Гегеля до комунікативного плюралізму К. Ясперса.
2007 Інтервальне моделювання складних систем
2007 Математичні моделі якості зв’язку в телекомунікаційних системах
2007 Військове формування Січових Стрільців Наддніпрянщини в боротьбі за
державність України в 1917-1919 рр.
2007 Очищення газів від композиційних домішок
2007 Потреба влади як психологічний чинник політичної свідомості студентів.
2007 Засоби підвищення ефективності спеціального програмного забезпечення
підготовки та редагування технічної документації
2007 Підвищення ефективності засобів виявлення помилок передачі даних в
комп’ютерних системах і мережах
2007 Режисерське мистецтво В.М.Скляренка в контексті історії української
театральної культури 20-х-70-х років XX століття
2007 Гігієнічна оцінка навколишнього середовища сільських районів Львівської
області та його впливу на стан здоров’я населення
2007 Гігієнічне обгрунтування критеріїв безпеки для здоров’я дітей підгузників,
виготовлених на основі полімерних матеріалів
2007 Закономірності накопичення цезію-137 макроміцетами та їх використання в
лісах Полісся України
2007 Правове регулювання міграції та реєстрації фізичних осіб в Україні
(адміністративно-правовий аспект)
2007 Адміністративно-правові засади встановлення і застосування
адміністративного арешту, виправних та громадських робіт
2007 Кримінальні покарання майнового характеру за законодавством України
2007 Кримінологічна характеристика та попередження корисливих злочинів на
залізничному транспорті (за матеріалами УМВСУ на Львівській залізниці)
2007 Аналіз ландшафтів із застосуванням екологічної концепції ніші (на прикладі
ландшафтів рівнинної частини території України)
2007 Обґрунтування конструктивних параметрів і структури жорстко-пружного
абразивного інструмента та розроблення режимів шліфування масивної деревини
2007 Ідентифікація закономірностей технологічних операцій процесу сушіння
букових пиломатеріалів
2007 Маркетингові засоби формування іміджу політичного лідера у
трансформаційному суспільстві: політологічний аналіз.

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)