Каталог захищених дисертацій в України за 2007 рік

2007 Пресовані термостійкі та вібролиті хромоксидні вогнетриви з тонкодисперсних
мас для печей виробництва скловолокна
2007 Оцінка вітрових ресурсів Аравійського півострова і можливість їх
використання в цілях вітроенергетики
2007 Гра на флейті як художній феномен.
2007 Жанрова модель камерного безсюжетного балету в контексті теорії гри (на
матеріалі музики Д. Поліщука).
2007 Взаємодія гетерогенності та адитивності в регіональній музичній культурі
Дніпропетровщини: від витоків до сучасності.
2007 Ідентифікація та оцінка ланцюга пропозиції промислового підприємства
2007 Фрактальний аналіз серцевого ритму у спортсменів з аномальною
електрокардіограмою
2007 Преса української політичної еміграції як джерело вивчення гетьманського
руху (міжвоєнний період).
2007 Використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах
2007 Удосконалення процесів забезпечення ефективності банківських послуг для
фізичних осіб
2007 Засади розвитку приморських регіонів в системі міжрегіонального
співробітництва
2007 Фактори і тенденції розвитку економічних зв’язків прикордонних територій
(на прикладі Чернівецької області та єврорегіону «Верхній Прут»)
2007 Регулювання кредитних ризиків банків
2007 Армія Української Народної Республіки в умовах боротьби за українську
державність (вересень 1919 — листопад 1920 рр.).
2007 Соціальний захист військовослужбовців Збройних Сил України (1991-2005 рр.).
2007 Територіальна організація агропромислової інтеграції України
2007 Конкурентоспроможність регіонального ринку рекреаційних послуг (на прикладі
АР Крим).
2007 Економічна ефективність виробництва плодів кісточкових культур і основні
організаційно-економічні чинники її підвищення.
2007 Психологічні особливості амбівалентності як чинника розвитку особистості в
ранньому юнацькому віці в умовах сім’ї
2007 Ідентифікація параметрів вхідного потоку заявок за спостереженнями роботи
обслуговуючих приладів
2007 Оподаткування прибутку підприємств та його вплив на інвестиційну діяльність
в ринкових умовах
2007 Розвиток податкового потенціалу в умовах трансформаціїд бюджетної системи
України
2007 Неспецифічна реактивність бронхів на фоні медикаментозного лікування дітей
з бронхіальною астмою
2007 Інтерпретація музики бароко на баяні (теоретико-виконавський аспект)
2007 Диференційоване ведення і лікування вагітних із синдромом утрати плода,
обумовленим тромбофілією
2007 Пісенна творчість А. Кос-Анатольського в контексті становлення розважальної
музики Галичини.
2007 Теоретичні засади перетворення та технологічні аспекти використання
фторвмісних сполук у фосфорно-тукових виробництвах
2007 Розробка та властивості порошкових магнітно-м’яких матеріалів на основі
композиційних залізних порошків для деталей електротехнічного призначення
2007 Подільське село в роки НЕПу. Соціально-економічний та громадсько-політичний
розвиток (1921-1928 рр.)
2007 Участь інтелігенції у реалізації українського національного проекту в 50 -
70-х рр. ХІХ ст.
2007 Генеза та функціонування художніх образів у китайській поезії доби Тан
(VII-X ст.).
2007 Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філософсько-релігійних
традицій.
2007 Стильова парадигма перської новелістики 20-х — 40-х років ХХ ст.
2007 Підготовка до друку офіційних видань: законодавчий, редакційний та
видавничий аспекти (на матеріалах Парламентського видавництва та відділу
редакційної роботи Управління правового забезпечення Секретаріату Кабінету
Міністрів України)
2007 Кримськотатарська преса періоду 1917-1928 років: тенденції розвитку й
національна своєрідність
2007 Психолого-педагогічні умови організації процесу виховання у притулку для
неповнолітніх
2007 Ґенеза формування та домінанти удосконалення системи регулювання сфери
валютно-фінансових відносин України
2007 Формування і функціонування ринку ягід в Україні.
2007 Розв’язання задач про побудову дискретних образів за допомогою кольорових
шаблонів
2007 Адміністративно-територіальна лексика української мови
2007 Категорія роду іменників у словацькій мові
2007 Вплив іноземного фінансування на розвиток країн з транзитивною економікою.
2007 Роль технічної допомоги в ринкових перетвореннях країн з перехідною
економікою.
2007 Зниження залишкових зварювальних напружень у кільцевих швах трубопроводів
обробкою вибухом
2007 Удосконалення технології перевезень вагонами операторських компаній на
основі ресурсозбереження
2007 Суспільно-політична діяльність неформальних об’єднань молоді України у
1953-1991 роках
2007 Оптимізація стратегій інтенсивної терапії хворих на сепсис на основі
клініко-статистичної моделі PIRO
2007 Модифіковані срібні каталізатори технології формальдегіду
2007 Забезпечення конкурентостійкості підприємства через
інноваційно-інвестиційний механізм
2007 Використання багатоспектрального космічного сканування та геоінформаційних
систем у дослідженні грунтового покриву Полісся України
2007 Оцінювання дефляційних процесів за умов різноманітного технологічного
навантаження грунтів та деякі шляхи їх захисту у зоні Північного Степу України
2007 Підвищення точності та швидкості вимірювання розподілу електричної
провідності томографічним методом
2007 Економіко-організаційне забезпечення системи оптової реалізації
агропродовольчих ресурсів АПК
2007 Вдосконалення методів ідентифікації та аналізу пізніх шлуночкових
потенціалів серця системі електрокардіографії високого підсилення
2007 Методи та засоби донозологічної діагностики функціонального стану людини
2007 Економічна оцінка інноваційного потенціалу
2007 Оцінка інтегрального ефекту від впровадження інновацій
2007 Стратегічне управління інноваційною діяльністю промислових підприємств
України
2007 Дидактичні засади професійної підготовки вчителів природничих дисциплін з
безпеки життєдіяльності.
2007 Безекстракційне спектрофотометричне визначення Фосфору та Арсену з
використанням гетерополікомплексів.
2007 Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності
професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів
2007 Дослідження механізмів кардіопротекторного впливу омега-3 поліненасичених
жирних кислот рослинного походження при пошкодженні міокарда різного генезу
2007 Патогенетична характеристика імунотропних ефектів бальнеотерапевтичного
трускавецького комплексу в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
2007 Динаміка розвитку патріотичної рефлексії у молодших школярів
2007 Оцінка інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості
(територіально-галузевий підхід)
2007 Методика вивчення української казки з опорою на розкриття її космогонічного
походження
2007 Фасціольозно-парамфістомозна інвазія великої рогатої худоби (особливості
епізоотології, діагностика та заходи боротьби)
2007 Організаційно-економічні аспекти розвитку торговельних мереж в Україні.
2007 Інтегрована оцінка персоналу банку.
2007 Моделювання і управління системними ризиками в логістиці
2007 Удосконалення системи епідеміологічного нагляду за кором на етапі
елімінації даної інфекції
2007 Особливості правового режиму оподаткування суб’єктів спеціальних
економічних зон в Україні
2007 Особливості формування та трансформації релігійного міфу (релігієзнавчий
аспект)
2007 Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості молодняку кролів
за різних рівнів обмінної енергії і сирого протеїну в комбікормах.
2007 Оперативний облік і контроль у системі менеджменту виробничого підприємства
2007 Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності в
паливно-енергетичному комплексі України
2007 Науково-організаційні основи розвитку корпоративного сектору економіки
2007 Механізм економічного регулювання корпоративного сектору державної форми
власності
2007 Формування регіональної стратегії підвищення конкурентоспроможності
бурякоцукрового виробництва
2007 Нелінійні особливості скорочення камбало видного м’язу щура
2007 Вплив неметалевих включень на підвищення довговічності конструкційних
матеріалів поверхневою модифікацією
2007 «Особливості вегетативних розладів при тиреотокикозі і гіпотиреозі та їх
корекція немедикаментозними методами у комплексному лікуванні»
2007 Використання інформаційного ресурсу для розвитку підприємств та установ (
на прикладі цивільної авіації України).
2007 Комунікативна категорія ввічливості в корейській мові
2007 Формування стратегій підвищення конкурентоспроможності авіапідприємств
2007 Механізм управління інноваційною діяльністю освітніх організацій
2007 Розробка технологічних та організаційних рішень ремонту та відновлення
оглядових шахт каналізаційних мереж з використанням армованих шлаколитих
конструкцій
2007 Пінобетонні суміші одностадійного приготування та ефективні безавтоклавні
бетони на їх основі.
2007 Тепло- і звукоізоляційні вироби на основі гіпсобетону.
2007 1. Ономастикон художніх творів Миколи Хвильового.
2007 1. Категорія атрибутивності в структурі простого українського речення.
2007 1. Історія української мови в науковій концепції А.Ю. Кримського.
2007 Мовні засоби створення комічного ефекту в короткому оповіданні (на
матеріалі творів О.Генрі, Е.Кестнера, А.П.Чехова)
2007 Концепти “Дім” і ”Родина” в російській, англій-ській та французькій мовній
свідомості
2007 Трансформація міжнаціональних та міжетнічних відносин у Західній Європі в
1980-1990-ті рр.
2007 Концентрація капіталу в трансформаційній економіці
2007 Підвищення ефективності промислового та індивідуального тепло- та
водопостачання на основі комбінованого використання вторинних та альтернативних
енергоресурсів
2007 Розвиток залізничного транспорту Півдня та Сходу України в другій половині
ХІХ століття — на початку ХХ століть.
2007 Розробка організаційно-економічного забезпечення розвитку АТП
2007 Методичні осови розробки фінансової стратегії підприємства
2007 Вдосконалення оцінки ефективності реальних інвестицій на промислових
підприємствах
2007 Організація беззбиткової господарської діяльності підприємств у
постприватизаційний період
2007 Розвиток методичного забезпечення антикризового управління на підприємстві
2007 Управління маркетинговою діяльністю автотранспортного підприємства
2007 Стиснені сталезалізобетонні елементи зі стрічковим армуванням
2007 Розрахунок міцності косозігнутих залізобетонних елементів з урахуванням
повної діаграми фізичного стану бетону
2007 Удосконалення ветеринарно-санітарного контролю загальної кількості бактерій
в молоці відповідно до сучасних вимог
2007 Черезчеревна резекція при раку проксимального відділу прямої кишки:
показання, результати лікування, прогноз.
2007 Гігієнічна оцінка впливу довкілля на формування онкогінекологічної
патології та обґрунтування заходів щодо її профілактики
2007 Оптимізація лікування негоспітальної пневмонії у хворих із факторами ризику
2007 Засвоєння учнями старших класів комунікативних стратегій в процесі роботи з
науково-навчальним текстами предметів гуманітарного циклу
2007 Північне Причорномор’я у системі зовнішньоторговельних зв’язків Російської
імперії (90-і рр. ХІХ ст. — 1914 р.).
2007 Барвники на основі ядер ксантилію з електронодонорними замісниками
2007 Європейський компонент структурної трансформації світового фінансового
ринку
2007 Просторова екстраполяція показників моніторингу осушуваних грунтів
2007 Статистичне забезпечення моніторингу виконання Державного бюджету України
2007 Ідентифікація параметрів моделей та оптимізація режимів системи
електропривода трамвая з тяговими електродвигунами постійного струму
2007 Облік та контроль виробничих запасів (на матеріалах підприємств
хлібопекарного виробництва)
2007 Оцінка фінансового стану підприємств побутового обслуговування
2007 Формування стратегії розвитку торговельної діяльності промислового
підприємства
2007 Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної
торгівлі
2007 Гігієнічне обґрунтування профілактичних та оздоровчих заходів при литті
металів у постійні металеві форми
2007 Особливості перебігу хронічного пієлонефриту в осіб похилого і старечого
віку
2007 Підвищення корозійної стійкості аустенітних зварних швів шляхом
мікролегування РЗМ
2007 Метод і прилади підвищення точності технологічного обладнання з ЧПК при
виготовленні деталей приладів
2007 Розробка і дослідження асинхронних електроприводів з векторним
полеорієнтованим керуванням багатомірними ковзними режимами та ідентифікацією
координат.
2007 Підвищення ефективності технології фінішної обробки деталей пар тертя
поршневих насосів
2007 Техніко-тактична підготовка дзюдоїстів високого класу на основі аналізу
модельних характеристик
2007 Швидкісно-силова підготовка кваліфікованих регбістів у підготовчому періоді
2007 Вплив спеціальних засобів навантаження на стан технічної майстерності
волейболістів різних вікових груп.
2007 Ефективність комплексного застосування вправ з різним рівнем гравітаційного
навантаження у фізичному вихованні студенток.
2007 Формування конкурентоспроможності нових індустріальних країн Азії в умовах
транснаціоналізації світової економіки.
2007 Управління системою нормування праці на підприємствах різноманітних форм
власності
2007 Управління витратами виробництва на підприємствах суднобудування»
2007 «Стратегія розвитку підприємств-металотрейдерів в Україні»
2007 Гіпергомоцистеїнемія у хворих з хронічною нирковою недостатністю: зв’язок з
ураженням серцево-судинної системи, вітамінним статусом та дисліпідемією
(клініко-експериментальне дослідження)
2007 Удосконалення економічного механізму вико-ристання природних ресурсів (на
прикладі водних ресурсів України)
2007 Слідчі помилки та шляхи їх подолання
2007 Статистичний аналіз формування структури та динаміки валового внутрішнього
продукту
2007 Особливості розвитку образу «Я» дітей-сиріт в навчальному закладі
інтернатного типу.
2007 Емоційні та психосоціальні чинники ставлення до здоров’я
2007 Організаційна свідомість: діалектика індивідуального і суспільного
2007 Дисциркуляторна гіпертензивна енцефалопатія: особливості добового ритму
артеріального тиску, церебральної та центральної гемодинаміки.
2007 Патоморфологія пухлини Вільмса (нефробластоми).
2007 Патоморфологія міоепітеліальних карцином молочної залози.
2007 Організація матеріального стимулювання персоналу підприємств залізорудної
промисловості.
2007 Оцінка дивідендного потенціалу акціонерного товариства.
2007 Моделі бінарних логічних мереж та їх застосування в штучному інтелекті
2007 Спектральний аналіз сингулярно збурених диференціальних операторів другого
порядку
2007 «Генетичний аналіз схильності до ішемічного інсульту та остеохондрозу в
харківській популяції»
2007 Гуманітарна інтелігенція Донбасу в період нової економічної політики (1921
- 1928 рр.)
2007 Продуктивність та кормова цінність різностиглих гібридів кукурудзи залежно
від строку сівби і позакореневого підживлення в умовах Правобережного Лісостепу
2007 Продуктивність льону олійного залежно від норм висіву та мінеральних добрив
в умовах Полісся України.
2007 Кріоконсервування фібробластоподібних клітин-попередників ембріональної
печінки людини
2007 Збереженість сперматозоїдів гусаків в залежності від умов кріоконсервування
2007 Природно-ресурсне забезпечення гібридних геліо-вітроенергетичних систем (в
межах рівнинної території України)
2007 Природно-ресурсний потенціал Харківської області. Оцінка, управління,
прогноз на основі геоінформаційних систем
2007 Геологічні чинники формування олігоценових порід-колекторів Внутрішньої
зони Передкарпатського прогину та їх нафтогазоносності
2007 Повзучість та пошкоджуваність осесиметричних конструктивних елементів машин
2007 Педагогічні засади інноваційної управлінської діяльності керівника
загальноосвітнього навчального закладу
2007 Любов як форма екзистенції особистості
2007 Теоретичні основи формування структури банківського капіталу.
2007 Формування вмінь використовувати засоби інформаційних технологій у
майбутній професійній діяльності вчителя початкової школи
2007 Дидактичні умови розвитку допитливості учнів 1 класу
2007 Спецвиди технічних документів: книгознавчий та бібліографічний аспекти
2007 Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтаксису у мовній освіті
вчителів української мови та літератури
2007 Морфофункціональний стан секреторних компонентів серця в нормі та в умовах
дії різних факторів
2007 Мобілізаційний розвиток національних економік в умовах глобалізму
2007 Обґрунтування параметрів хімічної регенерації водозабірних свердловин
2007 Сільське господарство Лівобережної України наприкінці ХІХ – на початку
ХХ ст.
2007 Розвиток методів подібності при теплообміні в охолоджуючих каналах обмоток
трансформаторів для удосконалення їх теплового захисту
2007 Розробка методів розрахунку теплофізичних процесів під час роздування шлаку
та факельного торкретування футерівки конвертера
2007 Методи та моделі функціонально-семантичної обробки текстів природної мови у
системах штучного інтелекту
2007 Епідеміологічна характеристика та роль водного фактору в поширенні гепатиту
А в м. Одесі
2007 Формування у дітей старшого дошкільного віку позитивного ставлення до
занять фізичною культурою в умовах села.
2007 Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великій Британії.
2007 Антинімецька інформаційно-пропагандистська діяльність ОУН і УПА серед
населення окупованої України (1941-1944 рр.).
2007 Культурно-виховна робота в Збройних Силах України (1991-2005 рр.):
історичний аспект.
2007 Транспортне забезпечення комплексного розвитку продуктивних сил України
Карпатського регіону на прикладі Львівської залізниці)
2007 Вплив тривалого використання добрив на родючість сірого лісового ґрунту і
продуктивність зерно-просапної сівозміни.
2007 Побут та дозвілля сільського населення України (1920-1930 рр.)
2007 Педагогічні засади організації діяльності дозвіллєвої творчої майстерні
студентів вищих мистецьких навчальних закладів
2007 Формування музичного сприйняття студентів вищих мистецьких навчальних
закладів засобами духовної музики
2007 Логіка запитань і валідизація соціологічного опитувальника.
2007 Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації
2007 Обернена задача наближення та оцінки норм цілих функцій експоненціального
типу і многочленів
2007 Існування, характеризація та єдиність елементів найкращого наближення з
обмеженнями.
2007 Удосконалення реального інвестування підприємств харчової промисловості на
основі системи кредитних відносин
2007 . Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей
реалізації стратегії
2007 Інформаційне забезпечення управління витратами на виробництво продукції
скотарства
2007 Мотивування керівників в системі управління підприємством
2007 Cтратегії розвитку та регулювання регіонального ринку теплової енергії
2007 Формування врожайності та якості зерна озимої пшениці залежно від
підживлення та засобів захисту в умовах північного Степу України
2007 Напружений стан тіл із взаємонерухомими тонкими жорсткими включеннями за
антиплоскої деформації
2007 Пристрої потокового шифрування підвищеної стійкості до спеціальних впливів
2007 Розвиток інноваційно-орієнтованого землекористування.
2007 Формування та ефективне використання виробничого потенціалу молочної
промисловості регіону
2007 Підвищення ефективного використання оборотних засобів у приватних та
приватно-орендних сільськогосподарських підприємствах
2007 Формування системи маркетингу у зернопродуктовому підкомплексі АПК регіону
2007 Ефективний розвиток підприємницької діяльності в аграрному секторі
економіки регіону
2007 Кредитні відносини сільськогосподарських підприємств з банками.
2007 Платоспроможність населення і ефективність сільськогосподарського
виробництва.
2007 Лізинг у технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств.
2007 Енергетичні характеристики хемілюмінесценції сироватки крові
2007 Розробка фізико-хімічних критеріїв для оцінки парціальних термодинамічних
властивостей і розподілу елементів в системі «чавун-шлак»
2007 Формування та ефективність використання технічних засобів рослинництва в
сільськогосподарських підприємствах
2007 N-(трифторометилсульфоніл)імінопохідні сірчистої, трифторометансульфінової-
і сульфокислот
2007 Система оподаткування та її вплив на соціально-економічний розвиток і
фінансове забезпечення регіону
2007 Розвиток людського ресурсу і міжнародна конкурентоспроможність країн
2007 Стратегії ТНК у сфері науково-технологічного обміну
2007 Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в системі ф`ючерсного ринку
(на прикладі ринку зернових)
2007 Збройні Сили України як елемент Воєнної організації держави.
2007 Концептуальні підходи та політико-правові засади забезпечення
індивідуальних і колективних прав національних меншин.
2007 Політична наука і освіта в Україні: передумови виникнення, процес
становлення, перспективи розвитку
2007 Метафоричність казки як засіб активного соціально-психологічного навчання.
2007 Формування гендерної ідентичності студенток педагогічного коледжу.
2007 Когнітивні стилі як чинник професійного становлення майбутніх психологів.
2007 Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність Омеляна
Партицького
2007 Управління конкурентоспроможністю банку в умовах фінансової лібералізації
2007 Обмін масою у тісних подвійних зірках на стадії утиснення до головної
послідовності.
2007 Приватна промисловість Москви в роки нової економічної політики
2007 Регулювання інноваційного розвитку регіону
2007 Регіональні чинники системи управління ресурсовикористанням аграрних
підприємств
2007 Ринок житлово-комунальних послуг: регіональний вимір
2007 Моделі та методи автоматизованої підтримки прийняття рішень щодо
технологічної підготовки складального виробництва в літакобудуванні
2007 Моделі та метод конфігураційного синтезу інформаційно-управляючих систем з
використанням раніше розроблених компонентів
2007 Прогнозування виникнення гнійно-запальних ускладнень та їх профілактика у
породіль з патологічною крововтратою під час пологів
2007 Система управління проектами реформування і розвитку житлово-будівельних
кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
2007 Синтез та фізико-хімічні властивості полілюмінолу
2007 Фізико-хімічні закономірності взаємодії «полімер-поверхнево-активна
речовина» у водних системах на основі поліметакрилової кислоти
2007 Тепловологісні процеси при заморожуванні у флюїдизаційному
швидкоморозильному апараті
2007 Ультраструктурна морфологія компонентів аерогематичного барєєру при
хронічному бронхіті
2007 «Інтеграція України до світового ринку праці через використання трудового
потенціалу»
2007 «Механізм управління якістю трудового життя «
2007 Оцінка єфективності методів оперативного лікування первинних і рецидивних
пахвинних гриж.
2007 Оптимізація природного вигодовування немовлят з урахуванням вітамінної
забезпеченості матерів — годувальниць і дітей.
2007 Удосконалення складу та технології виробництва таблеток антидіабетичної дії
2007 Удосконалення організаційно-правової системи регулювання обігу рецептурних
і безрецептурних лікарських засобів
2007 Стан нейро-імунно-ендокринноi регуляцiї у хворих на ювенільний ревматоїдний
артрит на санаторно-курортному етапі реабілітації.
2007 Патогенетичні механізми дерматореспіраторного синдрому у дітей і способи
корекції на різних етапах реабілітації.
2007 Кардіогемодинамічні зміни у здорових осіб та хворих на артеріальну
гіпертензію в умовах компресійного впливу на передню черевну стінку
2007 Зміни функціонального стану органів травлення та їх корекція після
холецистектомії з приводу жовчнокам’яної хвороби
2007 Організаційно-економічний механізм регулювання ринку зерна кукурудзи та
продуктів його переробки
2007 Механізми визначення інвестиційної вартості активів на міжнародних ринках
титулів власності.
2007 Кадровий менеджмент в підприємствах АПК
2007 Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі
науково-технічної інформації
2007 Розвиток агропромислової інтеграції на регіональному рівні
2007 Прискорення заряджених частинок кільватерними полями в діелектрику і
хвилями просторового заряду в релятивістському електронному пучку
2007 Комунікативний аспект музично-виконавського висловлювання.
2007 Академічне народно-інструментальне ансамблеве мистецтво України ХХ ст.:
історико-виконавський аспект.
2007 «Буття людини в геномній перспективі»
2007 Моделювання як метод аналізу політичних процесів.
2007 Політичний аналіз інтеграційної ролі релігії в умовах модернізації
українського суспільства.
2007 Просторово-часові виміри політики: принципи реалізації.
2007 «1. Технологічна оцінка окремих елементів вирощування баклажана при
краплинному зрошенні у Правобережному Лісостепу України»
2007 Розробка способів отримання целюлози підвищеного виходу з деревини тополі
2007 Організація і розвиток сучасної судової системи України.
2007 Кримінально-правова та кримінологічна характеристика громадських робіт як
виду покарання.
2007 Стратегія розвитку логістичної інфраструктури прикордонних територій
2007 Розвиток маркетингових кооперативів в овочівництві
2007 Механізм забезпечення комплексності регіонального розвитку промисловості
2007 Приєднані групи, будова та лієва структура артінових кілець
2007 Конфлікт моральної та естетичної мотивації в генезі творчої особистості
2007 Особливості становлення репродуктивної функції у дівчат-підлітків, які
навчаються в умовах активного використання комп’ютерних програм.
2007 Патогенетично обґрунтовані підходи при лікуванні запальних захворювань
придатків матки.
2007 Клініко-патогенетичні особливості затримки статевого розвитку у
дівчаток-підлітків, які виховуються в різних мікросоціальних умовах.
2007 Ефективність профілактики впливу моніторів комп’ютерів на орган зору
2007 Клініко-експериментальне обґрунтування лікування ураження зорового
аналізатора при ремітуючому типу розсіяного склерозу (клініко-експериментальне
дослідження)
2007 Система дослідницьких задач як засіб розвитку продуктивного мислення
старшокласників у навчанні фізики
2007 Управління виробничим потенціалом промислових підприємств
2007 Розвиток та ефективність функціонування підприємств цукробурякового
підкомплексу
2007 Маркетинг підприємств молокопродуктового підкомплексу України на ринку
Російської Федерації
2007 Організаційно-економічний механізм формування капіталу промислових
підприємств
2007 Управління маркетингом на підприємствах сфери послуг
2007 Формування стратегій управління продуктово-організаційними структурами
видавничо-поліграфічних підприємств
2007 Управління фінансовим потенціалом підприємств
2007 Серологічний моніторинг лейкозу великої рогатої худоби в Автономній
Республіці Крим.
2007 Оцінка економічного потенціалу та ефективності використання комунальної
власності
2007 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу і суміжних галузей
2007 Організаційно-економічний механізм реформування житлового господарства (на
прикладі Харківського регіону)
2007 Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст і районів (на
рівні АР Крим)
2007 Вплив обмежених енергоресурсів на якість життя населення (на прикладі
Харківського регіону)
2007 Регіональні особливості ефективного розвитку міських комплексів України (на
прикладі м. Харкова)
2007 Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери
в радіоактивно забруднених регіонах
2007 Контроль маркетингової діяльності в управлінні підприємствами торгівлі
2007 Торгівля житловою нерухомістю та механізм її удосконалення
2007 Фотомистецтво в художній культурі Харкова останньої третини Хх століття (на
матеріалі пейзажного жанру)
2007 Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах
Харкова).
2007 Становлення та розвиток ринку цукрових буряків у зоні інтенсивного
бурякосіяння
2007 Приватне право в системі права України: поняття, критерії виокремлення,
структура
2007 Правове регулювання договірних відносин генеральних підрядників та
субпідрядників у капітальному будівництві
2007 Формування м’ясної продуктивності у тварин створюваного крупноекстер’єрного
типу поліської м’ясної породи.
2007 Лікування артеріальних аневризм головного мозку у людей похилого віку.
2007 Шлях адаптації елементів технології вирощування озимого ячменю в
перед-гірному Криму
2007 Клональне мікророзмноження і оздоровлення лаванди in vitro
2007 Облік і аналіз фінансових інвестицій (на прикладі промислових підприємств
України)
2007 Керекеша Д. П. Метод спряження аналітичних функцій в теорії
інтегро-диференціальних рівнянь з майже різницевими ядрами
2007 Морфофункціональні зміни та реадаптаційні перетворення в кістках скелета
при термічному ураженні в умовах впливу на організм солей важких металів в різні
вікові періоди (анатомо-експериментальне дослідження)
2007 Розробка засобів специфічної профілактики бруцелаовісної та хламідійної
іінфекцій
2007 Роль бактерій Сlostridium perfringens в патології сільськогосподарської
птиці
2007 Особливості мікоплазменно-вірусної інфекції курей в птахогосподарствах
південно-східного регіону України
2007 Профілактика ускладнень гестаційного періоду у жінок, які до вагітності
перенесли операцію на придатках матки.
2007 Наступність у формуванні цілісного сприйняття природи між дошкільною та
початковою ланками освіти
2007 Облік і аналіз ліквідних активів (на прикладі суднобудівних та
судноремонтних підприємств АР Крим)
2007 Особливості фотоперіодичних змін прооксидантних процесів, антиоксидантної
системи та надниркових залоз за умов екзогенної гіпоксії
2007 Міфо-символічні джерела прозової спадщини Василя Барки.
2007 Щедрівка у контексті календарно-обрядової пісенності : на матеріалі
фольклору Волині.
2007 Вміст мРНК, активність ключових ферментів антиоксидантної системи та
швидкість газообміну при старінні дрозофіл, мишей і щурів
2007 Діагностика та лікування спастичного синдрому у хворих із застарілими
ускладненими пошкодженнями хребта
2007 Українсько-французькі зовнішньоекономічні зв’язки та перспективи їх
розвитку
2007 Мезофазо- і склоутворення, будова та властивості алканоатів лантану і
неодиму та систем на їх основі»
2007 Синтез, флуоресцентні та електрохімічні властивості фталоціанінових
комплексів цинку, цирконію, гафнію
2007 Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів
у вищих мистецьких навчальних закладах
2007 Економічне оцінювання та регулювання туристичної привабливості території
2007 Формування системи логістичного обслуговування клієнтів промислового
підприємства в ланцюгу поставок
2007 Фінансове планування в банках
2007 Фінансові пріоритети приватизації в умовах суспільного вибору
2007 Центральний банк в системі валютного регулювання
2007 Патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування уражень слизової
оболонки шлунка у хворих на цироз печінки
2007 Оптимізація післяопераційного періоду при хірургічному лікуванні хворих на
генералізований пародонтит шляхом поєднаного використання етамзилату та
куріозину
2007 Вдосконалення методів визначення метрологічних характеристик
магнітометричних інформаційно-вимірювальних систем
2007 Організаційно-економічний механізм формування ринкової вартості морських
суден.
2007 Забезпечення економічної стійкості вищого навчального закладу шляхом
оптимізації управління ресурсами
2007 Дискусія як засіб мотивації навчальної діяльності учнів 7-8 класів на
уроках історії
2007 «Поховальна обрядовість українців Слобожанщини ХІХ — ХХІ ст.»
2007 Естетична система Михайла Ореста: генеза, творча реалізація.
2007 Поетика української весільної поезії Придунав’я
2007 Семантико-квантитативні характеристики полісемічних прикметників у сучасній
англійській мові
2007 Стратегічне управління розвитком підприємства
2007 Організація інноваційного процесу на ранній стадії його здійснення
підприємством
2007 Удосконалення залучення інвестиційних ресурсів машінобудівними
підприємствами за допомогою цінних паперів
2007 Управління диверсифікацією виробництва промислових підприємств
2007 Маркетингове ціноутворення на підприємствах сільськогосподарського
машинобудування України
2007 Державне регулювання інвестиційної діяльності в промисловості
2007 Державне регулювання ринку транспортних послуг
2007 Державне регулювання зайнятості населення в Україні
2007 Формування механізмів державного регулювання розвитку харчової
промисловості
2007 Організаційно-економічний механізм управління податковими зобов’язаннями
підприємства
2007 Моделювання процесів управління конкурентноздатністю комерційного банку
2007 Механізми підвищення ефективності системи державного управління економікою:
організаційно-методологічні аспекти
2007 Удосконалення державного управління вищою освітою в контексті
євроінтеграції
2007 Ефективність застосування регуляторів росту, біо- та мікропрепаратів при
вирощуванні проса в умовах південної частини західного Лісостепу України
2007 Організація основних процесів діяльності в установах з жорсткими
обмеженнями
2007 Управління фінансовими ризиками в комерційних банках України
2007 Управління інвестиційним процесом при формуванні конкурентних переваг
підприємства
2007 Оцінка та прогнозування впливу господарських ризиків на операційну
діяльність вугільних шахт
2007 Формування системи внутрішньої управлінської інформації підприємств та
об’єднань
2007 Соціально-політичні орієнтації молоді у контексті трансформаційних змін в
Україні на початку ХХІ століття (регіональний аспект).
2007 Інституційні процеси в етнонаціональній сфері Республіки Польща (на
прикладі української національної меншини).
2007 Моделі і методи оцінки ефективності комп’ютерних мереж з неоднорідним
багатокомпонентним потоком даних
2007 Удосконалення теоретичних основ проектування прив’язних підводних систем з
гнучкими елементами
2007 Статистичні методи кластеризації для систем контекстного пошуку зображень
2007 Удосконалення елементів технології вирощування гібридів кукурудзи та їх
батьківських форм в північному Степу України
2007 Управління оборотними коштами підприємства
2007 Розвиток і регулювання ринку цінних паперів в регіоні
2007 Формування та розвиток податкового менеджменту на підприємстві
2007 Організаційно-економічний механізм реалізації венчурних інвестиційних
проектів
2007 Формування конкурентоспроможності зерновиробництва в регіоні
2007 Економічна ефективність інвестиційної діяльності в сільському господарстві
регіону
2007 Диверсифікація виробництва в аграрній сфері
2007 Технологія інерційного способу утилізації авіаційних боєприпасів з
урахуванням критерію безпеки
2007 Обчислювальні методи оцінювання статистичних властивостей змінних і
параметрів математичних моделей технологічних об’єктів газотранспортних систем
2007 Програмно-технічні засоби діагностики систем керування технічними об’єктами
2007 Управління страховими резервами страховика
2007 Фінансово-кредитне забезпечення розвитку інноваційної діяльності малих
підприємтсв
2007 Планування фінансової діяльності банку
2007 Математична модель та метод прогнозу газоспоживання з урахуванням
циклічності
2007 Державне регулювання зайнятості сільського населення в умовах реформування
аграрного сектора економіки
2007 Зв’язки з громадськістю як інститут державного управління
2007 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації
художньо-технічної творчості учнів
2007 Розробка енергозбережної низькоінвестиційної технології спирту в
брагоректифікації
2007 Дослідження і розробка технологічних принципів модифікації кам’яновугільних
пеків для електродного виробництва
2007 Дослідження і розробка методів впливу на вихід і властивості
кам’яновугільної смоли добавками високомолекулярних речовин
2007 Формування професійних здібностей у майбутніх кваліфікованих робітників
сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах
2007 Підготовка майбутнього вчителя до профільного навчання фізики в
загальноосвітніх закладах
2007 Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств та його
ефективність
2007 Керування умовами гетероепітаксійного росту з рідкої фази у неізоперіодній
системі GaSb/InAs
2007 Клінічне обгрунтування і апробація конструкції знімного мостоподібного
протеза.
2007 Дослідження та розробка методик ефективного проектування лінійних трактів
волоконно-оптичних систем передавання зі спектральним розділенням каналів.
2007 Хірургічна санація порожнини рота в осіб, що зазнали дії іонізуючого
випромінювання (експериментально-клінічне дослідження)..
2007 Морфометричні показники каротидного клубочка у людей різного віку і будови
тіла та структурно-функціональні особливості його різних відділів.
2007 Критичні стани подовжених балкових та оболонкових конструкцій під дією
рухомих навантажень
2007 Народна метеорологія українців Центрального Полісся кінця ХІХ — початку ХХІ
ст.
2007 Державне регулювання процесами формування акціонерної власності в
перехідній економіці України
2007 Психологічні умови розвитку творчої обдарованості студентів вищих технічних
навчальних закладів
2007 Психологічні засади особистісно орієнтованого навчання курсантів у вищому
військово-морському навчальному закладі
2007 Формування сміхової культури українців у студентів-філологів у процесі
підготовки до народознавчої роботи в школі.
2007 Дефектно-домішкова взаємодія в кремнії, легованому ізовалентними домішками
2007 Нелінійно-оптичний відгук системи рідкий кристал з домішкою органічного
барвника
2007 Організаційно-економічні методи регулювання заробітної плати в ринкових
умовах
2007 Роль прозапальних цитокінів (TNF-альфа, IL-6) та CRP у розвитку і
прогресуванні серцевої недостатності та їх зв’язок із структурно-функціональним
станом міокарда
2007 «Сучасні конкурентні переваги металургійної галузі України на зовнішніх
ринках»
2007 Стирилціаніни для флуоресцентної детекції нуклеїнових кислот за одно- та
двофотонного збудження
2007 Формування системи багатостороннього співробітництва країн-членів
Вишеградської четвірки (1991-2004 рр.)
2007 Підвищення екологічної безпеки нафтових родовищ на кінцевій стадії
розробки.
2007 Діяльність видавництв «Карпати» в краєзнавчому русі України (1945 — 1991
рр.)
2007 Еколого-економічний механізм формування раціонального використання і
охорони земельних ресурсів (на прикладі Львівської області)
2007 Еколого-економічна оцінка інвестицій у лісогосподарське виробництво (на
прикладі підприємств Львівського обласного управління лісового господарства)
2007 Оптимізація раннього хірургічного лікування опікових ран шляхом подолання
дефіциту донорських ресурсів шкіряного покрову у важкообпечених.
2007 Хірургічна тактика та лікування хворих з місцево–розповсюдженими тимомами.
2007 Діяльність органів міського громадського управління Херсона, Миколаєва,
Одеси в 1785-1870 рр.
2007 Місце і роль українського драматичного театру Наддніпрянщини другої
половини ХІХ — початку ХХ ст. в національно-культурному відродженні
2007 Покращення репродуктивного здоров’я жінок з урогенітальною вірусною
інфекцією
2007 Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм підвищеного рівня
глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенеза
(анатомо-експериментальне дослідження).
2007 Екосистемний підхід у веденні лісового господарства Буковинських Карпат і
Передкарпаття в аспекті збалансованого розвитку регіону
2007 Морфофункціональні перетворення нирок при комбінованому впливі іонізуючого
випромінювання і солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження).
2007 Міфопоетиична парадигма в українській та західноєвропейській «прозі про
землю» кінця ХІХ — першої третини ХХ ст.
2007 Соціалізація української молоді кінця ХІХ — початку ХХІ століття
2007 Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності
підприємств (за матеріалами харчових підприємств Херсонського регіону)
2007 Стилетворчі функції міфо-ритуальних форм у поезії вісімдесятників
(В.Герасим’юк, І,Римарук, І.Малкович).
2007 Горизонт сподівань та його функціонування в літературному процесі (на
матеріалі української літератури 20-30-х років ХХ ст.).
2007 Формування у студентів педагогічного університету вмінь і навичок
самостійної роботи засобами бібліотечних технологій
2007 Формування екологічної свідомості майбутніх вчителів початкових класів
2007 Правове регулювання створення і функціонування вільних економічних зон в
Україні.
2007 Параметричний синтез нечіткого регулятора системи автоматичного управління
підйомом антенної щогли військових засобів радіозв’язку
2007 Повістева творчість Богдана Лепкого. Типи нарації.
2007 Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку
2007 Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими
можливостями у педагогічній спадщині М. Монтессорі
2007 Стан гемодинаміки в системі „мати-плацента-плід” у вагітних із
захворюваннями серцево-судинної системи.
2007 Рання діагностика та удосконалення терапії новонароджених від матерів,
інфікованих вірусом герпесу звичайного 2 типу.
2007 Інститут моральної шкоди в кримінальному судочинстві України.
2007 Кримінально-правова характеристика передачі або збирання відомостей, що
становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави.
2007 Просторова організація медичних систем Харківської області та шляхи її
вдосконалення.
2007 Модифікація дефектної структури напівпровідникових сполук А2В6 та А3В5
високочастотним електромагнітним випромінюванням
2007 Про конфігурації підпросторів у гільбертовому просторі
2007 Затухання спінових хвиль в магнетиках з виродженими станами.
2007 Особливості психічних станів осіб з вираженим типом функціональної
асиметрії мозку.
2007 Психолінгвістичні особливості перекладу семантичних одиниць іншомовних
текстів.
2007 Формування здатності до професійного самозростання студентів в умовах
інноваційного навчання.
2007 Вплив пероксиду водню на концентрацію кальцію в тимоцитах щура
2007 Релігія в контексті духовного світу особистості
2007 Ваххабізм у сучасній Росії: історичні корені та тенденції розвитку.
2007 Зміна фізико-механічних властивостей лесових просідаючих ґрунтів у зоні
промислової забудови (на прикладі Черкаського ВАТ «Азот»)
2007 Родина Brassicaceae у флорі Південного Сходу України (таксономічний склад,
біологічні та популяційні особливості).
2007 Демпфірування згинних коливань тонких в’язкопружних пластин за допомогою
розподілених п’єзоелектричних сенсорів та актуаторів.
2007 Підвищення ефективності та надійності АСДК (автоматизована система
диспечерського керування) для моніторингу втрат потужності в електроенергетичних
системах
2007 Напружено-деформований стан і довговічність рам напівпричепів
2007 Стан імунної реактивності та фетоплацентарного бар’єру при герпесвірусних
інфекціях
2007 Автоматизація прийняття рішень при проектуванні стратегії експлуатації
автодорожніх мостів
2007 Агроекологічна оцінка земель сільськогосподарського призначення
2007 Надходження та трансформація важких металів в екосистемах Біосферного
заповідника «Асканія-Нова».
2007 Порівняльний аналіз ключових понять і категорій основ національної безпеки
України
2007 Ефективність діяльності морського порту в логістичних системах
2007 Особливості функціональних і метаболічних порушень у хворих на пептичну
виразку два-надцятипалої кишки, поєднану з хронічним холециститом і ожирінням та
їх корекція.
2007 1 Принципи формування комфортного світлового архітектурного середовища у
країнах Арабського Сходу
2007 Хірургічне лікування і остеопластика при переломах вилицевого комплексу
2007 Міфо-ритуальні основи дитячих ігор (на матеріалах Слобожанщини кінця
XIX-початку ХХ ст.)
2007 Культурно-просвітня діяльність як засіб адаптації дітей в інтернатних
закладах спортивного профілю
2007 Територіальна організація збройних сил Франціі.
2007 Обґрунтування психофізіологічних критеріїв професійного відбору лікарів до
служби в Збройних Силах
2007 Збройні етнополітичні конфлікти та шляхи їх врегулювання в контексті
забезпечення національної безпеки держави
2007 Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної
апроксимації
2007 Соціально-педагогічні умови подолання конфліктів у молодій сім’ї
2007 Культура і побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ
ст. 1939 р.).
2007 Молекулярно-генетичні особливості розвитку резистентності мікобактерій
туберкульозу до лікарських засобів
2007 Патогенез порушень ниркових функцій при експериментальному токсичному
гепатиті, індукованому чотирихлористим вуглецем.
2007 Вогнетривкі алюмосилікатні і кремнеземисті бетони на основі модифікованих
лужних в’яжучих
2007 Системи вентиляції зі струминними елементами регулювання
2007 Вдосконалення методів розрахунку динаміки пневмоапаратів та пневматичного
гальмівного приводу автотранспортних засобів
2007 Методика формування просторової уяви студентів у процесі навчання нарисної
геометрії з використанням динамічних стереоскопічних моделей
2007 Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у
процесі навчання комп’ютерних дисциплін
2007 Внутрішньополітичні дискусії в Англії стосовно зовнішньої політики країни
на початку ХХ століття (1902 — 1914 рр.)
2007 Прогнозування ступеня важкості прееклампсії та адресатності терапії у
вагітних з патологією сечовидільної системи
2007 Рання діагностика та профілактика спайкового процесу після гінекологічних
операцій
2007 Держава Максиміліана в Мексиці: плани створення, становище та причини
падіння (60-і рр. ХІХ ст.)
2007 Архітектура єврейських театрів в Україні. Принципи типології та
проектування.
2007 Архітектурний ордер у забудові Львова XVI-XVII ст. (Принципи застосування і
методи реставрації)
2007 Формування архітектури житла в умовах соціальних трансформацій (на прикладі
житлової архітектури Львова радянського та пострадянського періодів).
2007 Рух за впровадження української мови в навчальних закладах України в кінці
ХІХ – на початку ХХ століття.
2007 1. Відновлення опорності передніх відділів хребта грудної та поперекової
локалізації шляхом індивідуального ендопротезування.
2007 Формування стилю мислення суб’єкта державно-управлінської діяльності:
теоретико-методологічні аспекти
2007 Філософські проблеми правового виховання молоді (на прикладі закладів
освіти МВС України)
2007 Взаємодія територіальних органів внутрішніх справ із місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці
адміністративних правопорушень
2007 Ціннісна динаміка масової культури
2007 Особливості валеологічної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищих
навчальних закладах
2007 Наслідування як психолоогічний механізм розвитку творчих здібностей у
дошкільному віці
2007 Психолого-педагогічна корекція шкільної неуспішності молодших школярів
2007 Організаційно-економічні засади лібералізації в портовій діяльності України
2007 Механізм формування економічної стійкості розвитку морських торгових портів
2007 Організаційно-економічний механізм управління твердими відходами
виробництва та споживання продовольчої продукції
2007 Інноваційна стратегія реформування житлово-комунального господарства
2007 Формування ефективного механізму використання інноваційного потенціалу в
промисловості
2007 Організаційно-економічні чинники розвитку нафтопереробної галузі
2007 Стратегія економічного розвитку сезонних галузей харчової промисловості (на
прикладі плодоовочевої консервної промисловості України)
2007 Економічний механізм управління інвестиціями у плодоовочевій консервній
промисловості України
2007 Еволюція композиційних прийомів формування внутрішнього простору
православних храмів Слобожанщини XVII-поч.XXІст..
2007 Вплив соціального стресу щурів у першому тpимecтpi вагiтностi на
репродуктивну систему нащадків
2007 Вплив екологічних чинників на стан популяцій комах-фітофагів озимої пшениці
в Лісостепу України
2007 Підготовка майбутніх учителів до організації позакласної дозвіллєвої
діяльності старшокласників
2007 Педагогічні умови навчання іноземних мов майбутніх інженерів програмістів
засобами мультімедійних програм
2007 Вимірювання об’єму псевдоакомодації та його клінічне значення при артифакії
2007 «Клініко-патогенетична характеристика артропатій у хворих з гіпотиреозом»
2007 Сухі суміші та розчини на їх основі для влаштування підлог промислових
будівель
2007 Цивільно-правове регулювання комерційних контрактів в Україні
2007 Кримінально-правова характеристика системи злочинів прти сім»ї та
неповнолітніх
2007 Філософські та релігійні аспекти проблеми діалогу: компаративний аналіз
творчості Мартіна Бубера та Михайла Бахтіна.
2007 Освіта як чинник соціальних змін (методологічний аспект).
2007 Риторична структура стилю.
2007 Варіантна структура локативних синтаксем
2007 Функціонування системи ЄС у світовому господарстві (суспільно-географічний
аналіз).

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)