Каталог захищених дисертацій в України за 2007 рік

2007 Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушень синтезу оксиду азоту
з метою нефропротекції при артеріальній гіпертензії
2007 Пептична виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, не асоційована з
Helicobacter pylori: клініка, діагностика, лікування.
2007 Підвищення теплової ефективності повітроохолоджувачів суднових систем
рефрижерації
2007 Підвищення ефективності суднового пропульсивного комплексу з малообертовим
двигуном мінімального типорозміру
2007 Удосконалення технології виробництва порошкової стрічки для зносостійкого
наплавлення деталей, працюючих в умовах абразивного та газо абразивного
зношування
2007 Європейська політика Великої Британії у 1863-1878 роках
2007 Лікарський контроль за спортсменками, які займаються складнокоординаційними
видами спорту
2007 Рівень фізичного здоров’я студентів як клініко-фізіологічна основа
фізичного виховання у вузі
2007 Реформування правової системи як засіб підвищення її ефективності.
2007 Поетика історичної прози Романа Іваничука (особливості часопросторових
концепцій).
2007 Наукова методологія О. Котляревського: генеза, еволюція, трансформації.
2007 Особливості реології та еритроцитарної ланки гемостазу в симетричних
регіонах кровообігу у тварин та людей
2007 Філософсько-правова спадщина С. Оріховського: феномен професіоналізму
правоохоронця
2007 Організація обчислювальної мережі для розподіленого логічного моделювання
цифрових систем
2007 Обґрунтування нового методу формування антирефлюксного
ілеотрансверзоанастомозу після правобічної геміколектомії
2007 Забезпечення економічної безпеки України в контексті транснаціоналізації
високотехнологічного сектору економіки
2007 Політико-комунікативна безпека України у євроінтеграційному контексті
2007 Процес формування іміджу України в медійному просторі сучасної Румунії
2007 Поетика прози Григорія Сковороди.
2007 Формування готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних
досягнень молодших школярів
2007 Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський аналіз
2007 Системи повітророзподілення при зональній вентиляції турбінних відділень
АЕС
2007 Проблема розмежування публічного і приватного права у правовій думці
України ХІХ — початку ХХ століття
2007 Правова природа та проблеми кваліфікації захоплення заручників у
міжнародному кримінальному праві.
2007 Забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні митних процедур
(організаційно-правові аспекти)
2007 Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації
навчального процесу (в ВНЗ системи МВС)
2007 Аномальні явища, обумовлені збудженням поверхневих поляритонів оптичного
діапазону на дифракційних ґратках
2007 Державне регулювання розвитку фармацевтичного ринку в Україні.
2007 Організаційно-економічний механізм формування корпоративного сектору
України.
2007 Методологічні засади структуризації економічної теорії.
2007 Драматургія в історико-культурному контексті (на матеріалі творчості
Теннессі Уїльямса)
2007 Діалогічна природа рок-твору
2007 Просторові образи в літературному творі (на матеріалі творів І.О. Буніна)
2007 Поняття художньої єдності (на матеріалі оповідань М.О.Булгакова)
2007 Феномен “двовір’я” у вітчизняній релігійній культурі.
2007 Особливості вияву комунікаційної функції релігії у християнських конфесіях.
2007 "Вічний" сюжет про Дон Жуана в індивідуально-авторських інтерпретаціях
Дж.Байрона, О,Пушкіна, Лесі Українки.
2007 Розробка конструкції та технології виготовлення спеціального взуття
литтєвого методу кріплення із застосуванням нових матеріалів.
2007 Ціннісні основи модернізації в сучасному суспільстві.
2007 Модель приватної практики в стоматології в період переходу до ринкових
відносин
2007 Удосконалення методів ціноутворення в умовах невизначеності ринкової
кон`юнктури
2007 Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку
2007 Двокільцевий динамічно настроюваний гравіметр авіаційної гравіметричної
системи
2007 Корозійна поведінка конструкційних матеріалів для обладнання озонних
синтезів кисневмісних похідних піридину
2007 Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур у
машинобудуванні
2007 Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в управлінні машинобудівними
підприємствами
2007 Математичне моделювання нестаціонарних стохастичних енергопотоків на основі
трикутної моделі
2007 Розробка технології питних молочних напоїв геродієтичного призначення з
подовженим терміном зберігання
2007 Розробка технології виробництва пресервів і рибних консервів з
використанням лактоферментованої сировини
2007 Розробка маловідходної технології переробки атеріни чорноморської
2007 Удосконалення технології яблучного соку з використанням вакууму
2007 Розробка технології висококалорійних соковмісних напоїв з використанням
зерна злакових та бобових культур
2007 Інтенсифікація процесу сушіння фруктово-ягідної сировини в завислому шарі
2007 Удосконалення технології виробництва комбікормів для собак
2007 Механізми переносу заряду та фотоелектричні процеси в діодних структурах на
основі Hg3In2Te6
2007 Оствальдівське дозрівання в сплавах і гетероструктурах в умовах змішаної
дифузії
2007 Вплив параметрів режиму роботи газопроводу на його безаварійну експлуатацію
2007 Історико-краєзнавчі дослідження і пам’яткоохоронна робота на Волині у
1920-х — 1930-х роках.
2007 Конституційно-демократична партія Росії та українське питання (1905 — 1918
рр.).
2007 Закономірності формування газонасиченого порового об’єму сховищ з газовим
режимом роботи
2007 Система адаптивного навчання на принципах нечіткої логіки
2007 Методи удосконалення гусеничного рушія шляхом адаптивної настройки його
ланцюга.
2007 Аналітичні та інформаційні моделі і методи ідентифікації рухомих об’єктів
для систем управління вантажопотоками
2007 Розвиток методів синтезу оптимальних вимірювальних полігармонічних сигналів
з нормованим спектром.
2007 Ідея об’єднаної Європи та пошук шляхів її реалізації у 1945-1952 рр.
2007 Правоцентристські партії у політичній системі Болгарії (1899-1908 рр.)
2007 Урбанофлора Кіровограда
2007 Модифікація жанру сімейного роману в творчості Енн Тайлер.
2007 Методи організації руху даних в розподілених комп’ютерних системах на
основі матричних моделей
2007 Методи паралельних обчислень та обґрунтування рівня криптографічного
захисту інформації в комп’ютерних мережах
2007 Авторефлексивний текст Євгена Пашковського як явище українського
постмодернізму.
2007 Синтез коагулянтів із алюмінату натрію та оцінка їх ефективності при
очищенні води
2007 Підвищення ефективності гальмування піднімально-транспортних машин
застосуванням нових фрикційних матеріалів
2007 Флора Хотинської височини (Прут-Дністровське межиріччя): аналіз,
порівняльна характеристика й охорона
2007 Формування громадянської компетентності учнів у процесі навчання
правознавства
2007 Підвищення зносостійкості різальних елементів робочих органів
ґрунтообробних машин
2007 Покращання показників стійкості триланкових автопоїздів у граничних режимах
руху
2007 Біолого-екологічні особливості ехінацеї пурпурової (Еchinacea purpurea (L.)
Мoench) в умовах Лісостепу України.
2007 Кримінально-процесуальні гарантії прав і законних інтересів особи, яка
підозрюється у вчиненні злочину
2007 Транснаціональні комп’ютерні злочини як об’єкт криміналістичного
дослідження
2007 Визначення мас великих астероїдів на основі наземних позиційних
спостережень
2007 Організація науково-методичної роботи в школах сільської місцевості
2007 Формування основ духовності у молодших школярів у процесі навчання
образотворчого мистецтва
2007 ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ
2007 Літературна творчість Х.Д. Алчевської
2007 Мемуаристика П.В. Анненкова: жанрова своєрідність та літературний контекст
2007 Поетика простору і часу в „малій” прозі М.О. Булгакова
2007 Літературна діяльність А.А. Дельвіга
2007 Джерела з історії Нової Дніпровської лінії укріплень (1770-1791 рр.)
2007 Внесок Олександра Домбровського в розвиток української історичної науки в
діаспорі
2007 Кінематичний синтез шестиланкових механізмів четвертого класу з вистоєм
вихідної ланки
2007 Розрахунковий метод оцінювання довговічності при динамічній повзучості
оболонкових елементів конструкцій
2007 Лікування внутрішньосуглобових переломів проксимального відділу
великогомілкової кістки
2007 Програмовані логічні контролери з вбудованими засобами тестового та
функціонального діагностування
2007 Клініко-патогенетичне обґрунтування терапії хворих на дуоденальну виразку,
поєднану з хронічним пієлонефритом
2007 Акустико-емісійна оцінка воднево-корозійного розтріскування сталей
2007 Автоматизована система обробки інформації для підтримки прийняття рішення
добору і розподілу персоналу підприємства
2007 Інструментальні засоби обробки зображень гістологічних зрізів на основі
еволюційних моделей
2007 Інформаційно-вимірювальна система ідентифікації джерел радіовипромінювання
для пасивної локації об’єктів
2007 Клініко-імунологічне обґрунтування комплексного лікування гнійно-запальних
захворювань післяпологового періоду
2007 Антенатальна охорона плода у вагітних з порушеним мікробіоценозом пологових
шляхів в умовах спостереження в жіночій консультації
2007 Закономірності процесів галогенування та гідрогалогенування N-заміщених
п-хінонмоноімінів.
2007 Клініко-патогенетичні аспекти генітального ендометріозу, оптимізація
діагностики, лікування та реабілітації репродуктивної функції жінки
2007 Диференційована терапія гестаційної гіпертензії.
2007 Вплив in vitro пептидогліканів та ліпополісахаридів бактерій на
функціональну, метаболічну активність та апоптоз моноцитів і Т-лімфоцитів
2007 Організаційно-правові засади реформування системи державної служби в
Україні
2007 Особливості одержання, структура та властивості заевтектоїдної сталі з
кулястим графітом.
2007 Етнографічна діяльність Бориса Грінченка
2007 Особливості адаптаційних реакцій людини в зв’язку із вмістом важких металів
в організмі
2007 Творчість Шейха Ґаліба в контексті літератури індійського стилю
2007 Геопросторова організація антарктичного туризму
2007 Клініко-мікробіологічні особливості перебігу гастроінтестинальної форми
сальмонельозу у дітей на тлі колонізації кишечника умовно-патогенними
мікроорганізмами, сучасні підходи до лікування
2007 Гіменолепідоз: стан ендогенної інтоксикації та дисбіотичні порушення;
методи корекції
2007 Організація та ефективність біржової торгівлі сільськогосподарською
продукцією в Україні
2007 Інтеграція знань з методики фізики і психолого-педагогічних дисциплін у
підготовці майбутнього вчителя фізики
2007 Оптимізація лікування хворих хронічними гепатитами на фоні аліментарного
ожиріння
2007 Державне регулювання зайнятості в Україні
2007 Соціальні умови розвитку неформальних практик підприємництва у гірських
районах Закарпаття
2007 Державне регулювання митної вартості
2007 Релаксація як соціально-технологічна функція сучасної культури
2007 Метафора у літературознавчому тексті 90-х років ХХ століття: семантика,
структура, функції
2007 Гендерна концептологія: мовна репрезентація концептів "Дім" і "Любов" у
жіночій поезії
2007 Удосконалення технології піролізу вугілля з додатками високомолекулярних
сполук
2007 Підвищення ефективності управління проектами розробки програмного
забезпечення з відкритим вихідним кодом
2007 Управління інвестиційними проектами виробництва в умовах невизначеності
2007 Йодпероксидаза та цитокератин № 17 в доопераційній діагностиці папілярного
раку щитовидної залози та визначенні резистентності його метастазів до радіойоду
2007 Особливості тактики і вибір методу хірургічного лікування злоякісних пухлин
щитоподібної залози в період після аварії на Чорнобильській АЕС
2007 Формування віброакустичних характеристик машин очистки коренебульбоплодів
періодичної дії для підприємств харчування
2007 Технологія молочно-білкових напівфабрикатів зі сколотин для виробництва
структурованої десертної продукції
2007 Якість і збереженість свіжих тепличних томатів із застосуванням обробки
плівкоут-ворювальною композицією
2007 Особливості взаємодії водонасичених основ, що мають властивість повзучості,
з будинками і спорудами
2007 Державне стимулювання інноваційного підприємництва в трансформаційній
економіці
2007 Господарська культура як фактор сучасного суспільного відтворення
2007 Рід Linum L. у флорі України
2007 Діагностика, прогнозування метастазування раку передміхурової залози з
врахуванням динаміки простатичного специфічного антигену та його похідних.
2007 Удосконалення технологічних режимів та конструктивних параметрів машин для
виправлення відносно тонких смуг розтягуванням із згином
2007 Удосконалення технології та обладнання процесів сумісної холодної прокатки
між неприводними і приводними робочими валками
2007 Удосконалення технології вирощування помідора в продовженій культурі
зимових блокових теплиць четвертої світлової зони
2007 Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на родючість чорнозему
опідзоленого Правобережного Лісостепу України, врожай та якість сортів ячменю
ярого
2007 Клініко-морфологічні особливості лейоміоми матки у жінок пізнього
репродуктивного віку
2007 Тактика лікування жінок з аденоміозом у поєднанні з запальними процесами
геніталій
2007 Заміна покарання більш м’яким при його відбуванні за кримінальним правом
України.
2007 Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.
2007 Кримінально-правова юрисдикція України щодо злочинів, вчинених за її межами
2007 Історико-методичний аналіз розвитку методів розв’язування задач з алгебри в
загальноосвітній школі
2007 Методична система контролю і коригування знань та умінь студентів технічних
спеціальностей у процесі навчання вищої математики
2007 Фізіологічні механізми пристосування організму хлопчиків 10-16 років до
систематичних циклічних навантажень
2007 Регулювання збуту продукції машинобудування: методи і напрями удосконалення
2007 Вдосконалення системи адміністративно-територіального устрою в Україні.
2007 Лучні степи Київського плато: флора, рослинність, популяції рідкісних видів
та охорона.
2007 Літолого-фаціальний аналіз тектонічних структур Керченського півострова
2007 Обґрунтування тактики комплексного лікування хворих на місцево
розповсюджений конвенційний нирково клітинний рак
2007 Значення імуногенетичних маркерів крові для відбору донорів
антистафілококової плазми.
2007 Продуктивність свиней в залежності від інтенсивності росту ремонтного
молодняку та поєднання вихідних генотипів
2007 Соціально-економічні засади формування системи міжбюджетних відносин в
Україні
2007 Моделі та методи формування оптимальної структури та розмірів виробництва
сільськогосподарських підприємств
2007 Реконструкція поверхонь в просторі за невпорядкованими даними аерозображень
2007 Особистісно-орієнтований підхід у навчанні дисциплін гуманітарного циклу
студентів агротехнічного інституту
2007 Параметричні моделі і статистичний аналіз сигналів зі стохастичною
повторюваністю
2007 Дослідження і розроблення системи автоматизованого проектування книжкових
видань
2007 Історія становлення та розвитку луківництва в Україні (друга половина ХІХ –
ХХ століття).
2007 Моделі та інформаційна технологія управління розвитком розподілених
ієрархічних систем (на прикладі вищого навчального закладу)
2007 Нові хіральні естери та 1-арил-спіро[2,5]октан-4-они на основі
(+)-ізоментона в рідкокристалічних системах
2007 Узгодження тиристорного перетворювача частоти на основі резонансного
інвертора з індукційною плавильною установкою
2007 Клініко-патогенетичні особливості дисциркуляторних енцефалопатій з
визначенням критеріїв експертної оцінки здоров’я військовослужбовців
2007 Особливості антиоксидантного захисту дріжджів Saccharomyces cerevisiae на
різних фазах росту культури
2007 Інтенсивність окиснювальних процесів та активність компонентів системи
детоксикації в мікросомній фракції карциноми Герена та печінки попередньо
опромінених щурів.
2007 Синтез пероксидних похідних хітозану для створення полімерних композиційних
матеріалів
2007 Теоретичні засади планування та організації розслідування злочинів
2007 Моделювання, практична стійкість і оптимізація систем зі зміною вимірності
фазового простору
2007 Діалектика естетичного та економічного у соціокультурних проявах людської
життєтворчості
2007 Естетичні механізми формування моральнісної свідомості
2007 Апоптоз, імунофенотип та функціональна активність гемопоезу у хворих на
мієлодиспластичний синдром у віддалений період після опромінення
2007 Антропогенетичні фактори виникнення карієсу у практично здорових міських
юнаків і дівчат Подільського регіону України
2007 Анатомічні особливості пієлоуретерального сегмента в ранньому періоді
онтогенезу людини
2007 Прогнозування та профілактична корекція невиношування вагітності та стану
новонародженого у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В.
2007 Інформаційне забезпечення управління формуванням кадрового потенціалу АПК
2007 Розрахунковий метод оцінювання довговічності при динамічній повзучості
оболонкових елементів конструкцій
2007 Розробка зносостійких безкарбідних наплавочних матеріалів для експлуатації
в умовах абразивного зношування
2007 Антитоталітарні рухи в Чехословаччині (1969-1989 рр.)
2007 Методи та засоби забезпечення живучості інформаційних систем.
2007 Метафора в поетичному дискурсі Івана Драча.
2007 Особливості нейроендокринної регуляції і корекція її порушень у недоношених
новонароджених з гіпоглікемією/
2007 Національний міфосвіт поезії Б.-І.Антонича: аспект художнього
образу-символу.
2007 Проблема самотності: ґендерний контекст.
2007 Поняття та система злочинів проти моральності у кримінальному праві
України.
2007 Організаційно-правові аспекти діяльності природоохоронної прокуратури.
2007 Толерантність як ціннісна детермінанта політичної культури
2007 Прийняття управлінських рішень в інформаційному суспільстві
(соціально-філософський аналіз)
2007 Патогенетичне лікування хворих на генералізований пародонтит:
обгрунтування, ефективність, прогноз
2007 Хірургічне лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням
системної ензимотерапії і пентоксифіліну
2007 Вдосконалення технології і параметрів переливу сталі з проміжного ковша в
кристалізатор високошвидкісної сортової МБЛЗ
2007 Алгебраїчний метод побудови та аналізу структурно-логічних моделей
предметних областей інформаційних систем
2007 Температурна поведінка оптичної анізотропії нелінійних діелектриків з
центросиметричною парафазою
2007 Удосконалення систем дефектоскопії деталей ходової частини рухомого складу
2007 Розробка та застосування методів аналізу та контролю якості текстильних
матеріалів
2007 Адміністративно-правові засади діяльності міського голови
2007 Правове регулювання фіскальних правовідносин в Україні
2007 Визначення оптимальних параметрів заготівлі, розстилу та механічної обробки
лляної соломи
2007 Удосконалення процесу тіпання із застосуванням вібраційних дій
2007 Моделі і алгоритми побудови автоматизованих адаптивних систем управління
машинобудівним виробництвом
2007 Фантазія для лютні XVI століття: становлення жанру
2007 Жанр реквієму в хоровій творчості українських композиторів порубіжжя
тисячоліть.
2007 Удосконалення оцінки ефективності управління підприємством.
2007 Підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства .
2007 Використання бюрократичних інструментів в адміністративному управлінні
підприємством .
2007 Вдосконалення механізму стимулювання розвитку промисловості приморських
регіонів
2007 Розвиток сфери рекреаційних послуг регіону в умовах транскордонного
співробітництва (на прикладі єврорегіону “Верхній Прут”)
2007 Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей
університету
2007 Методика технологічної підготовки учнів старших класів сільських
загальноосвітніх навчальних закладів
2007 Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів у
процесі професійної підготовки
2007 Формування управлінських умінь і навичок у майбутніх інженерів у вищих
технічних навчальних закладах
2007 Біотичний кругообіг мінеральних елементів та шляхи його регулювання в
соснових деревостанах Центрального Полісся України
2007 Геологія альпійських утворень залізисто-кременистої формації Криворізького
басейну.
2007 Реконструкція умов карбонового торфонакопичення за палінологічними та
вуглепетрографічними даними (на прикладі Донецького басейну).
2007 Ситуаційне управління першою стадією подрібнення залізної руди в режимі
енергозбереження.
2007 Державний контроль у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС
та надзвичайних ситуацій
2007 Соціальна політика радянської держави та її реалізація в Донбасі у 1943 –
середині 1960-х років.
2007 Удосконалення електрофізіологічного методу та засобів диференційної
діагностики шлунково-кишкового тракту людини
2007 Двовимірні задачі теорії пружності для клинових систем із тонкими,
радіально розташованими дефектами
2007 Дослідження полів напружень і переміщень навколо тонких пружних включень
при усталених коливаннях
2007 Побудова розв’язків просторових задач теорії пружності з використанням
методу голоморфних функцій двох комплексних змінних
2007 Вплив технологічної спадковості підготовки поверхонь деталей авіаційних
двигунів при газодетонаційному напилюванні.
2007 Еволюція ліберального руху в 1971 — 2003 рр.
2007 Флора та рослинність депресій Лівобережжя Нижнього Дніпра
2007 Аудит як форма фінансового контролю та елемент адміністративно-правової
інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні
2007 Розвиток державного антикризового регулювання щодо санаційної
реструктуризації електроенергетики
2007 Фізіолого-біохімічне обгрунтування оптимізації марганцевого живлення
сільськогосподарських культур
2007 Дія ретардантів на морфогенез, період спокою і продуктивність картоплі.
2007 Методика діагностування стану зовнішнього обводу крила літака у польоті
2007 Психологічні особливості формування основ професійного іміджу у майбутніх
педагогів.
2007 Психологічні особливості осіб з різним рівнем стресостійкості (на прикладі
працівників стресогенних професій)
2007 Психологічні особливості схильності особистості до переживання почуття
провини
2007 Психологічні особливості особистісної релігійності
2007 Психологічні особливості професійно важливих якостей особистості
практичного психолога з різним стажем роботи
2007 Юридичні гарантії права людини на соціальний захист в Україні
2007 Договір про професійну підготовку у вищому навчальному закладі.
2007 Інноваційні трансформації інституту освіти як фактор оптимізації формування
творчої особистості ( соціологічний аналіз)
2007 Мирова угода у цивільному судочинстві
2007 Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів економічних
спеціальностей
2007 Підготовка майбутнього вчителя до формування математичних уявлень і понять
в учнів початкової школи
2007 Композиційні електрети на основі полівінілхлориду та комплекс їх
властивостей.
2007 Координаційні здібності як передумова технічної підготовки
веслувальників-початківців
2007 Технічна підготовка спортсменів-танцюристів на основі підвідних вправ та
опорних точок фігур програми STUDENT
2007 Науково-методичні основи формування нормативної бази багатоборства
військово-спортивного комплексу
2007 Управління регіональними інвестиційними процесами в АПК
2007 Зміни нейрогуморального стану, системної гемодинаміки та фібринолітичних
факторів у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом комбінованого лікування
периндоприлом та триметазидином
2007 Екологічні особливості підвищення продуктивності та біологічної стійкості
лісів Полісся та Лісостепу Київщини.
2007 Агроекологічна оцінка різних систем удобрення картоплі.
2007 Організація обліку і контролю діяльності в системі сільського туризму (на
прикладі суб`єктів господарювання Південного регіону України та АР Крим)
2007 Облік і аудит нематеріальних активів (на прикладі підприємств харчової
промисловості)
2007 Дисфункція ендотелію, стан агрегації тромбоцитів та гемодинамічні зміни у
хворих на Q-інфаркт міокарда з гострою серцевою недостатністю
2007 Внутрішньосерцева гемодинаміка та діастолічна функція лівого шлуночка у
пацієнтів з початковими стадіями артеріальної гіпертензії
2007 Управління інноваційними процесами машинобудівних підприємств
2007 Економічне оцінювання та вибір варіантів інноваційного розвитку підприємств
машинобудування
2007 Технологія напівфабрикату кісткового харчовогота паштетних печінкових мас з
його використанням
2007 Технологія соусів емульсійного типу з використанням борошна вівсяної та
перлової круп
2007 Технологія фаршу з яловичини ферментованої та кулінарних виробів на його
основі
2007 Технологія молочно-білкових фаршів з використання йодовмісної водоростевої
добавки
2007 Сеймик Волинського воєводства у другій половині XVII століття.
2007 Соціально-побутова адаптація українців із Польщі в УРСР у 1944-1950-х рр.
(на матеріалах західних областей України).
2007 Особливості урахування вітрового навантаження в оцінках стійкості сталевих
вертикальних циліндричних резервуарів
2007 Формування у студентів психологічної готовності до використання
комп’ютерних технологій у професійній діяльності психолога
2007 Психологічні умови розвитку пізнавальної сфери офіцерів
оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України
2007 Фотостимульована модифікація і оптичні властивості плівок алмазоподібного
вуглецю.
2007 Фотоелектричні властивості поверхні (111) алмазних полікристалічних плівок
2007 Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності
бурякоцукрового підкомплексу АПК
2007 Міжнародне співробітництво кооперативних організацій у процесі європейської
інтеграції України.
2007 Методи частотного та часового аналізу в системах обробки випадкових
сигналів типу електроенцефалограм
2007 Механізм утворення електрохімічно активних часток у розплавах вольфраматів
лужних та лужноземельних металів
2007 Міграційні процеси і їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбасу в
1939-1959 pp
2007 Зміна структури бур’янового компонента агрофітоценозів ланки сівозмін
східного Лісостепу під впливом агротехнічних та хімічних факторів
2007 "1. Удосконалення технології виробництва молока на територіях, забруднених
радіоактивними речовинами"
2007 Ріст та диференціація клітин кореня Brassica rapa L. в умовах
мікрогравітації та кліностатування
2007 Крайові періодичні задачі для гіперболічних рівнянь другого порядку
2007 Закономірності структуроутворення евтектичного силуміну з підвищеним рівнем
механічних властивостей після керованого переходу з рідкого стану в твердий
2007 Дослідження процесів формування факторів технологічної спадковості при
виготовленні деталей газотурбінних двигунів із титанових сплавів
2007 Комплексна маловідходна іонообмінна технологія очистки стічних вод від
іонів важких металів
2007 Особливості взаємодії помірного бактеріофага Р1 Escherichia coli з
фітопатогенними бактеріями роду Erwinia
2007 Бактеріоциногенні і пробіотичні властивості лактобацил
2007 Облікове забезпечення оподаткування прибутку підприємств
2007 Проблеми вітчизняної університетської педагогічної освіти в ХІХ – на
початку ХХ століття
2007 Педагогічні умови формування професійних навичок майбутніх правоохоронців у
процесі тактико-спеціальної підготовки у вищих навчальних закладах МВС України
2007 Ефективність медикаментозної корекції регенерації склери у хворих первинною
відкритокутовою глаукомою
2007 "1. Агрохімічна оцінка застосування добрив при вирощуванні тритикале ярого
на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті північної частини Лісостепу України"
2007 Вдосконалення способів виведення та використання трутнів української породи
бджіл
2007 Розвиток лексики офіційно-ділового стилю української мови на початку ХХ
століття (1917-1933 рр.).
2007 Транспортні та нелінійно-оптичні властивості композитів на основі іонних
рідких кристалів метал-алканоатів.
2007 Дослідження механізмів загибелі неонатальних кардіоміоцитів щура в культурі
при моделюванні аноксії-реоксигенації: роль протеасомного протеолізу
2007 Організаційно-економічний механізм формування ринку земель
сільськогосподарського призначення в Україні
2007 Регіональні особливості розвитку торгово-побутової сфери
2007 Управління інноваційним оновленням матеріально-технічної бази виробництва
2007 Розробка оцінки якості навчального процесу в вищому навчальному закладі
методом науково-технічного прогнозування
2007 Нейро- та психофізіологічний аналіз стану тривожності у людини
2007 Стан мінерального гомеостазу у дітей з хронічними захворюваннями органів
травлення в ендемічній зоні, шляхи корекції.
2007 Кількісні характеристики синонімії іменника в сучасній німецькій мові.
2007 Критерії та індикатори сталого розвитку лісового господарства в контексті
формування національної лісової політики України (на прикладі підприємств
Львівського обласного управління лісового господарства)
2007 Принципи та інструменти економічного стимулювання ефективного використання
природних рекреаційних ресурсів (на прикладі Львівської області)
2007 Вікові особливості проявлення оксидативного стресу при гіпотиреозі в нормі
та при фізичному навантаженні.
2007 Організаційно-управлінські аспекти становлення та функціонування
інформаційно-технологічних підприємств (за матеріалами підприємств-розробників
програмних продуктів)
2007 Засада диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України.
2007 Кримінально-правова охорона представників влади і громадськості, які
охороняють правопорядок.
2007 Правове регулювання комплексного використання водних ресурсів Дніпровського
басейну.
2007 Методичні аспекти управлінського обліку і внут-рішнього аудиту
науково-дослідних та конструк-торських робіт
2007 Облік та аналіз фінансового результату в управлінні суб’єктами малого
підприємництва
2007 Формування здорового способу життя молодших підлітків у позаурочній
фізкультурно-спортивній роботі.
2007 Підвищення якості виготовлення листових панелей в дрібносерійному
виробництві
2007 Конструктивно-географічний аналіз лісових ландшафтів як основи розвитку
природоохоронних територій Чернівецької області
2007 Автоматизоване оцінювання та прогнозування гідрохімічного стану водних
ресурсів Подільського Придністер’я
2007 Просторово-часовий розподіл каланоїдних копепод родини Eucalanidae в
Аравійському морі
2007 Інформаційно-психологічний вплив на війська та населення противника
(1939-2000 рр.)
2007 Українсько-російські відносини у політичній діяльності Народного Руху
України (1989-1998 рр.)
2007 Династія грецьких купців Петрококіно в економічному і соціокультурному
житті Російської імперії (XIX — початок ХХ ст.)
2007 Українські землі у сприйнятті польськомовної центральноєвропейської преси
(середина десятих — шестидесяті роки ХІХ ст.)
2007 Методи та засоби прогнозування розвитку структури генеруючих потужностей
Об’єднаних електроенергетичних систем в умовах ринкового регулювання діяльності
в електроенергетиці
2007 Клініко-гематологічна ефективність терапії інтерфероном альфа 2 b хворих на
ідіопатичний мієлофіброз
2007 Поетика постмодерністської притчі у творчості Джуліана Барнса
2007 Вплив тривалого застосування добрив і вапна на родючість ясно-сірого
лісового ґрунту та продуктивність культур сівозміни.
2007 Сорбційні властивості і рухливість іонів в матеріалах на основі фосфатів
Zr(IV) і Mo(VI).
2007 Проблема формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у
вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття)
2007 Навчальна книга як засіб родинного виховання молодших школярів у Західній
Україні (1919-1939 рр.)
2007 Механізми взаємодії мишачих макрофагоподібних клітин лінії J774.2 з
клітинами-мішенями
2007 Прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС
2007 Обгрунтування параметрів подрібнювача-живильника-дозатора сипких хімічних
консервантів на лінії заготівлі вологих кормів
2007 Морфогенез та медикаментозна корекція пластичної недостатності міокарда при
хронічній гіперхолестеринемії
2007 Стабілізатори постійної напруги з цифровою адаптацією до видів
широтно-імпульсної модуляції
2007 Соціально-економічні проблеми розвитку села та шляхи їх вирішення
(регіональний аспект)
2007 Клінічне значення урофлоуметрії та міографії для діагностики енурезу у
дітей
2007 Інформаційні інтеракції у політико-владному полі великого міста
2007 РIII-Фосфорильовані аміди полігалогенкарбонових кислот
2007 Підвищення ефективності роботи гусеничного рушія сільськогосподарських
тракторів
2007 Прогнозування показників курсової стійкості легкового автомобіля з
урахуванням розкиду жорсткісних характеристик шин
2007 Комплексне лікування деструктивного панкреатиту з використанням
безперервного лаважу та сорбентів (клініко-експериментальне дослідження)
2007 Розвиток експортного потенціалу підприємства (за матеріалами
молокопереробних підприємств України).
2007 Односторонні акти держав у сучасному міжнародному праві
2007 Правові основи створення фінансових установ в Україні та ліцензування їх
операцій
2007 Підготовка спеціалістів для морського флоту в Україні в останній чверті
ХVІІІ – на початку ХХ ст.
2007 Організацайно-методичні засади розвитку фахової компетентності викладачів
інформати вищих навчальних закладів за дистанційною формою підвищення
кваліфікації
2007 Економічне діагностування кризового стану та загрози банкрутства
машинобудівного підприємства
2007 1. Формування та реалізація інноваційної стратегії машинобудівного
підприємства
2007 Забезпечення ресурсозбереження тепловозних дизелів активацією змащувальних
олив
2007 Система і механізми державного управління в умовах значимої
соціально-економічної диференціації країни
2007 Механізм державного забезпечення умов для прискореного економічного
розвитку країни
2007 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах
олійножирової галузі України
2007 Інституційні форми розвитку конкурентних відносин
2007 Моделі та методи апаратного моделювання несправно-стей цифрових систем на
крислах
2007 Методи діагностики комп’ютерних систем та мереж з використовуванням
експертних систем реального часу
2007 Моделі та методи апаратного моделювання цифровиз систем на кристалах
2007 Математичні моделі та інструментальні засоби плану-вання та управління
відновленням працездатності органі-заційних систем
2007 Категорні моделі і метод поповнення ієрарххічних баз знань предметних
областей автоматизованих систем
2007 Експлікація місцевого самоврядування в програмах політичних партій України
2007 Реалізація державної влади на територіальному рівні
2007 Становлення і діяльність сільських товариств "Просвіта" Правобережної
України (1905 1923 рр.).
2007 Роль прозапальних цитокінів у маніфестації та прогресуванні
гломерулонефриту у дітей.
2007 Імунозапальні аспекти патогенезу професійного бронхіту у поєднанні з
артеріальною гіпертензією.
2007 Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування хворих з поєднаним перебігом
хронічного гастриту типу В та залізодефіцитної анемії.
2007 Обгрунтування режимних характеристик виморожуючих установок для опріснення
та очищення природної і промислової вод
2007 Зростання та розподіл нулів цілих функцій скінченного lambda- типу.
2007 Пластбетон на модифікованій фурановій зв’язуючій речовині підвищеної
довговічності
2007 Важкі бетони для відновлення несучої здатності транспортних споруд
2007 Стан здоров`я дітей дошкільного віку в промисловому регіоні та шляхи його
поліпшення
2007 Акціонерні товариства на ринку капіталів України
2007 Стилістична транспозиція термінологічної лексики в сучасній українській
мові (кодифікаційний аспект)
2007 Регулювання розвитку фондового ринку в Україні
2007 Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку промислового
виробництва
2007 Стратегічне планування економічного розвитку вантажних портів України
2007 Удосконалення банківського та небанківського фінансування інноваційної
діяльності в Україні
2007 Фінансова стратегія розвитку банку в умовах посилення конкуренції
2007 Методи навчання історії у вітчизняній школі другої половини ХІХ — початку
ХХ століття
2007 Облік та контроль витрат на ремонт основних засобів виробничого
призначення: методика та організація
2007 Моделювання кредитно-депозитної та інвестиційної стратегії банку в умовах
конкурентного середовища
2007 Обліково-статистичні джерела з історії дворянства Лівобережної України
кінця ХІХ — початку ХХ ст.
2007 Взаємообґрунтування моралі та права у філософії П.Д. Юркевича
2007 Інноваційний потенціал торгової марки під-приємства
2007 Стратегія економічного розвитку м’ясопереробної промисловості
2007 Ефективність модифікованого "реваскуляризуючого" втручання у комплексному
лікуванні хворих на сенільну макулярну дегенерацію
2007 Формування та використання персоналу в системі ресурсозабезпечення
сільськогосподарських підприємств
2007 Формування та розвиток регіонального ринку м’яса.
2007 Шляхи розвитку особистих селянських господарств
2007 Розвиток агротуризму як напрямок диверсифікації особистих селянських
господарств.
2007 Морфофункціональний стан тканин сечоводу при зшиванні його різними
хірургічними нитками в експерименті.
2007 Граничні задачі для одного класу процесів на ланцюгу Маркова
2007 "1. Державний контроль за використанням та охороною земель
сільськогосподарського призначення"
2007 Організаційно-правові засади охорони прав на торговельну марку
2007 Аудиторська діяльність в аграрному секторі АПК
2007 Українська історія в творчій спадщині Івана Франка.
2007 Управління інвестиційним процесом на регіональному рівні
2007 Цінові важелі реформування ЖКГ як засоби регулювання розвитку міст (на
прикладі підприємств водопостачання та теплопостачання Харківського регіону)
2007 Страхування кредитних ризиків: цивільно-правові аспекти
2007 Закономірності розвитку інформаційного ринку в сучасних умовах.
2007 Наслідки спінальної травми з ураженням спинного мозку на рівні поперекового
відділу хребта та методи їх коррекції в період реабілітації
2007 Особливості черепно-мозкової травми на фоні епілептичних нападів: клініка,
діагностика, лікування, профілактика
2007 Трансформації ментальних моделей в осіб середнього віку у кризових життєвих
ситуаціях.
2007 Формування психологічної готовності до управління керівників аграрних
формувань.
2007 Психологічні особливості корекції невротичних переживань першокласників.
2007 Синтез механізмів ефективної платіжної політики великого металургійного
комплексу
2007 Фінансовий механізм корпоративного управління підприємствами
водно-каналізаційного господарства
2007 Механізми фінансового менеджменту підприємства водопровідно-каналізаційного
господарства
2007 Цільова функція економічної політики держави: питання теорії
2007 Науково-методичні засади оцінки характеру насичення пластів і положення
газонафтового контакту з використанням геоелектричної моделі присвердловинної
зони (на прикладі нафтогазоконденсатних родовищ Західно-Сибірської
нафтогазоносної провінції)
2007 Первинний фінансовий моніторинг в банках України як засіб запобігання
легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом
2007 Удосконалення методів гідравлічного розрахунку рибозахисної споруди типу
"плавучий заплавень"
2007 Формування логістичної системи на підприємствах легкої промисловості
2007 Енергоекономічна оцінка технологій виробництва зерна
2007 Молекулярно-генетичні зміни при Ph’-позитивних лейкеміях та їхня
діагностика
2007 Становлення та тенденції розвитку органів місцевого управління в Україні
(середина XVII — початок ХХІ століть)
2007 Державне управління реформуванням вищої освіти в Україні в контексті
Болонського процесу
2007 Еволюція просторових систем українського драматичного театру: типи
організації, функції, людина (від натуралізму до авангарду).
2007 Політична цензура в Україні в 1920-1930-х рр.
2007 Відносини між Греко-католицькою та Римо-католицькою церквами на
українсько-польському порубіжжі (1939-1946 рр.).
2007 Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до комплексного використання
творів пластичного мистецтва у вихованні старших дошкільників
2007 Динамічні тенденції формування букових лісів Прикарпаття
2007 Бархат амурський (Phellodendron amurence Rupr.) в лісових культурах
Західного Лісостепу України
2007 Діагностика, профілактика та корекція стану тромбонебезпеки при
ендопротезуванні кульшового суглобу
2007 Національна ідея німецької музики у творчості композиторів ХVIII-ХХ століть
2007 Португальська музична культура від Середньовіччя до епохи Романтизма
2007 Семантика та прагматика з’ясувальних складнопідрядних речень
2007 Семантика оптатива та засоби його вираження в сучасній українській мові
2007 Односкладні речення із семантичним суб’єктом (на матеріалі поетичних
текстів 50-х — 60-х р.р. ХХ століття)
2007 Метафоричні процеси у формуванні української економічної лексики
2007 Особливості клінічного перебігу та лікування трофічних та
гнійно-некротичних уражень стопи у хворих похилого та старечого віку, що
страждають на цукровий діабет
2007 Історично-науковий аналіз становлення та функціонування Придніпровської
залізниці (друга половина XIX — початок XX століть).
2007 Гекафторофосфати лужних металів: синтез, властивості, застосування у
суперконденсаторах.
2007 Формування гуманістичних цінностей студентів культурно-мистецьких
спеціальностей у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін
2007 Розробка технологічних основ локального зміцнення виробів із залізних
сплавів на основі закономірностей структуроутворення при діянні дугового розряду
2007 Продуктивність кукурудзи залежно від технології вирощування в Північному
Лісостепу України
2007 Підвищення надійності стикувальних вузлів коксових батарей
2007 Інформаційне забезпечення системи управління машинобудівних підприємств
2007 Економічний механізм управління проектами на прикладі виробництва
металоконструкцій
2007 Становлення сільськогосподарських підприємств на пореформеному етапі
розвитку (на матеріалах Черкаської області)
2007 Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, які
посягають на права інтелектуальної власності
2007 Гарантії парвового захисту процесулаьної самостійності та незалежності
слідчого
2007 Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на
здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення
2007 Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі
музично-сценічної діяльності
2007 Рід Festuca (Poaceae) у флорі західних регіонів України
2007 Психологічні особливості розвитку управлінської компетентності майбутніх
магістрів військового профілю
2007 Концептуальні напрями розвитку організації стоматологічної допомоги
дорослому населенню в системі державних амбулаторних закладів великих міст
України
2007 Особливості термодинамічних, електричних і магнітних властивостей потрійних
сполук із структурою ThMn12
2007 Структурні дослідження перовскітоподібних систем в області
низькотемпературних фазових перетворень.
2007 Економічна ефективність галузі скотарства в сільськогосподарських
підприємствах Північно-Західного Полісся
2007 Формування експортного потенціалу молокопродуктового підкомплексу АПК
2007 Гарантії суб’єктів провадження у справах про адміністративні проступки
2007 Вербальний біхевіоризм у діяльності органів внутрішніх справ:
філософсько-правовий аспект
2007 Респіраторний дистрес-синдром у новонароджених з дуже малою масою тіла
(профілактика, клініка, лікування).
2007 Якість життя, фізична працездатність, міокардіальний резерв та шляхи їх
підвищення у вагітних з вродженими вадами серця
2007 Діяльність Д.І. Журавського (1821-1891) в контексті розвитку залізничного
транспорту
2007 Систематизація знань старшокласників у процесі навчання математики з
комп’ютерною підтримкою
2007 Методика визначення оптимального періоду проведення технічного
обслуговування повітряних суден вітчизняного виробництва.
2007 Зовнішньоторговельна політика країн — членів ЄС в умовах екологізації
економічного розвитку
2007 Механізм запобігання та протидії міжнародним фінансовим кризам на
глобальному та національному рівнях
2007 Мотиваційна сфера і світоглядно-ціннісні орієнтири сільської молоді в
релігійному вимірі.
2007 Тепловіддача дротових теплообмінних поверхонь спіральної та
спірально-тороїдальної форми
2007 Формування інвестиційних чинників раціонального землекористування
2007 Екологічне підприємництво у забезпеченні сталого економічного зростання
2007 Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при
використанні земель
2007 Організаційно-економічні засади продовольчого забезпечення та напрями його
удосконалення в регіоні
2007 Початки теорії ймовірностей та математичної статистики в змісті
математичної освіти коледжів фінансово-економічного спрямування
2007 Підвищення оптико-механічних характеристик багатошарових інтерференційних
покриттів шляхом введення до їх складу захисних алмазоподібних плівок
2007 Діаграма плавкості та закономірності кристалізації алмазу в системі Al-Ni-C
при високих тисках
2007 Вроджені щілини губи і/або піднебіння: поширеність серед новонароджених і
чинники ризику виникнення
2007 "1. Особливості створення лісових культур в дібровах Придністров’я"
2007 Регулювання демпінгового імпорту агропродовольчої продукції в умовах вступу
України до СОТ
2007 Державне гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні
2007 Підвищення шумової завадостійкості приймального пристрою широкосмугових ЧМ
сигналів, модульованих груповим мовним повідомленням.
2007 Матеріали на основі композиції Al2О3 — SiC — C для сталерозливних стаканів
з підвищеною стійкістю до окиснення
2007 Гострий панкреатит у потерпілих з тяжкою поєднаною травмою органів черевної
порожнини
2007 Лінгвостилістична характеристика німецьких гумористичних віршів
2007 Комплексна радіонуклідна діагностика функціонального стану печінки та
жовчного міхура у хворих на цукровий діабет.
2007 Підготовка педагогічних кадрів для національної кримськотатарської школи
(початок ХІХ — кінець ХХ ст.).
2007 Клінічні та морфофункціональні особливості ураження тканин пародонта у
дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, їх лікування та профілактика
2007 Фазові рівноваги в системах з двохіонним заміщенням на основі сполук
Rb3(Cs3)Sb2(Bi2)Br9(I9), одержання та властивості монокристалів твердих
розчинів.
2007 Фазові рівноваги та властивості проміжних сполук у системі Tl2Se — GeSe2 -
SnSe2.
2007 Ефективність використання короткострокових кредитів аграрними
підприємствами та шляхи її підвищення
2007 Рід Juglans L. (Juglandaceae) в Україні (морфолого-біологічні та
географічні особливості, систематичне положення та народногосподарське значення)
2007 Організаційно-економічний механізм формування і ефективного використання
людського капіталу
2007 Портфельне інвестування в умовах розвитку фінансового ринку України.
2007 Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на
середньострокову перспективу
2007 Підвищення ефективності роботи печей графітаціі електродних виробів
2007 Удосконалення техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболістів в
умовах атаки швидким проривом.
2007 Дидактичні умови організації навчального діалогу в процесі вивчення
суспільно-гуманітарних предметів у старшій школі.
2007 Зміни обміну оксиду азоту в організмі щурів при його гіперпродукції та
можливості їхньої корекції (ЕПР спектроскопічні дослідження).
2007 Еволюція відображення зв’язку групових стилів життя та соціальної структури
в соціологічних концепціях.
2007 Іслам в Східній Україні: його сутність та історичні трансформації.
2007 Політика країн Скандинавії щодо процесу європейської інтеграції (50 рр. -
поч. 70-х рр. ХХ ст.).
2007 Формування тарифів на змішані перевезення вантажів
2007 Розвиток творчої активності вчителів музики в системі підвищення
кваліфікації
2007 Розробка технології сухих сумішей з гідролізованим білком для дитячого
харчування
2007 Філософсько-екзистенційний контекст творчості Володимира Винниченка
2007 Формування системи управління інноваційним розвитком підприємств легкої
промисловості
2007 Документальна історико-бібліографічна спадщина М.Ю. Брайчевського
(1924-2001).
2007 Програмні засоби підтримки прийняття управлінських рішень щодо захисту
інформації у автоматизованих системах
2007 Українсько-російські торговельно-економічні відносини в умовах глобальної
інтеграції
2007 Методи оцінки інтермодуляційних завад при множинних впливах на вхідні
каскади радіоприймального пристрою
2007 Взаємодія вуглецевих одностінних нанотрубок з органічними молекулами
2007 Повсякденне життя населення Донбасу в 1945 — 1953 рр.
2007 Технологічне забезпечення якості поверхонь деталей машин обробленням
струменем незв’язаних твердих тіл
2007 Обґрунтування структури і конструктивних параметрів вібраційних синфазних
машин з електромагнітним приводом та складним рухом робочого органа
2007 Діалог "автор — герой — читач" у творчості Володимира Набокова"
2007 Літературна репутація роману Е.Хемінгвея "По кому подзвін" в
американському, російському та українському літературознавстві
2007 Типологія художнього осмислення тоталітаризму в антиколоніальній прозі
другої половини ХХ століття (романи Р. Іваничука та Ґ. Ґріна)
2007 Карнавальна поетика та жанрові особливості міжвоєнної експериментальної
прози Майка Йогансена та Вітольда Ґомбровича (на матеріалі романів "Пригоди
Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших" і "Фердидурке")
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)