Каталог захищених дисертацій в України за 2007 рік

2007 Удосконалювання технології продувки конвертерної ванни з рідкофазним
відновленням добавок марганцевмісної сировини
2007 Лексикалізований концепт ГАРМОНІЯ в сучасній англійській мові: структура і
комбінаторика.
2007 Лексичні новотвори в сучасній іспанській мові: структурний та семантичний
аспекти
2007 Творча діяльність балетмейстера А.Ф.Шекери в контексті історії української
хореографічної культури 60-90 років ХХ століття
2007 Орнаментальне мистецтво як феномен художньої культури
2007 Формування координації рухів як засіб корекції мовленнєвих порушень у
старших дошкільників
2007 Методика використання наочності в процесі формування теоретико-літературних
понять в учнів 5-7 класів на уроках зарубіжної літератури
2007 Правове регулювання діяльності багатонаціональних компаній.
2007 Принцип справедливості в римському праві і у сучасному зобов’язальному
праві України.
2007 Причинний зв’язок у цивільному праві України.
2007 Правові засоби захисту персональних даних працівника.
2007 Шляхи імплементації міжнародно-правових стандартів професійної підготовки
плавскладу в українському законодавстві.
2007 Приватноправовий механізм охорони морського середовища від забруднення із
суден.
2007 Семіотичні аспекти дослідження соціальної реальності
2007 Становлення громадянського суспільства на пострадянському соціокультурному
просторі (український вимір)
2007 Філософський аналіз спів-буття наукового та не-наукового знання.
2007 Формування готовності до викладання української літератури в студентів
філологічних факультетів у процесі педагогічної практики
2007 Протипригарні покриття на основі пірофіліту для лиття алюмінієвих сплавів
за моделями, що газифікуються
2007 Соціально-педагогічні засади профілактичної роботи з важковиховуваними
підлітками
2007 Сучасні підходи до лікування трубної вагітності
2007 Онлайнові лексикографічні системи.
2007 Національно-визвольна війна українського народу середини ХVII ст. в
сучасній російській історіографії
2007 Взаємини Запорожжя і Кримського ханства періоду Нової Січі (1734-1775 рр.)
2007 Вільнокозацький рух на Півдні України (1917-1918 рр.)
2007 Дипломатичні взаємини Української Народної Республіки з країнами Антанти за
доби Директорії (листопад 1918-1921 рр.)
2007 Земельні відносини в менонітських колоніях Півдня України та їх суспільні
наслідки (в 60 — 90-ті роки XIX століття).
2007 Сучасна українська та російська історіографія нової економічної політики
2007 Становище єврейського населення в Херсонській губернії в ХІХ — на початку
ХХ століття
2007 Геноцид проти єврейського населення Півдня України в роки
німецько-румунської окупації (1941-1944 рр.)
2007 Маркетингові дослідження на ринку цінних паперів
2007 Управління економічною стійкістю підприємств
2007 Методичні засади взаємодії викладача та студента у процесі навчання гри на
фортепіано
2007 Саморегуляція діяльності вчителя у кризових ситуаціях педагогічної
взаємодії.
2007 Адаптація як соціальний процес: буттєвісні вияви та практичні експлікації.
2007 Методичні основи впровадження Світової геодезичної системи WGS-84 для цілей
цивільної авіації
2007 Методичні основи геодезичного забезпечення мобільної картографічної системи
2007 Підвищення показників якості багаточастотних вузькосмугових трактів
передавання
2007 1. Дослідження механізмів модуляції синаптичної передачі аналогом
поліфосфатів, що не гідролізується, в гіпокампі щура.
2007 Особливості селективності та проникності клонованих кальцієвих каналів
Т-типу
2007 Редокс модуляція АТР- та протон- активованих рецепторів плазматичної
мембрани центральних і периферійних нейронів.
2007 Маркетингове забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції (за
матеріалами молокопереробних підприємств України)
2007 Організація інформаційно-консультаційного забезпечення системи управління
якістю продукції птаховиробників.
2007 Науково-методичні засади розробки стратегій розвитку регіональних систем
охорони здоров’я
2007 Культурно-освітня діяльність Василіянського Чину в Галичині (друга половина
ХІХ початок ХХ ст.).
2007 Психологічна стать як чинник становлення особистісної ідентичності у
юнацькому віці.
2007 Особливості мотивації учіння підлітків з девіантною поведінкою.
2007 Обґрунтування параметрів локалізації забруднення підземних вод у зоні
впливу відвалів фосфогіпсу
2007 Обґрунтування технології відкритої розробки родовищ з великою потужністю
пластів (на прикладі родовищ Йорданії)
2007 Обґрунтовування параметрів ін’єкційної закладки при свердловинній підземній
газифікації вугілля (СПГВ)
2007 Планування та організування страхування у державному секторі економіки
2007 Інформаційне забезпечення оцінювання та регулювання інвестиційної
привабливості виробничо-господарських структур
2007 Педагогічні умови антиалкогольного виховання старшокласників засобами
фізичної культури
2007 Професійне становлення студенток у вищих аграрних навчальних закладах
2007 Еколого-економічне оцінювання потенційно небезпечних підприємств
2007 Кирило Трильовський — організатор українських парамілітарних сил у Галичині
(кінець ХІХ -30-рр. ХХ ст.).
2007 Церкви Холмської єпархії.
2007 Економіко-екологічна регламентація розвитку водогосподарського комплексу
Поліського регіону України
2007 Системний підхід до діагностики, психокорекції та психопрофілактики
дезадаптації стоматологічних хворих
2007 Морфоадаптивні властивості кісткової тканини при однобічній меніск-ектомії
2007 Профілактика та лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей залежно
від умісту фтору в питній воді.
2007 Успадкування ознак видів-полоноїдів у міжвидових гібридів пшениці
2007 Соціально-економічні проблеми та перспективи використання трудового
потенціалу сільської місцевості регіону
2007 Дослідження задач класифікації в умовах невизначеності та розробка
алгоритмів їх розв’язання на теоретико-графових моделях
2007 Дослідження задач реберного покриття графів і гіперграфів та розробка
ефективних алгоритмів їх розв’язання
2007 Оцінка та шляхи покращення інвестиційної привабливості аграрного сектору
економіки.
2007 Обґрунтування сейсмічних параметрів зон скупчень метану у відпрацьовуваній
вугленосній товщі Донбасу
2007 Потенційні можливості бістатичних радіометричних систем ДДЗ
2007 Радіолокаційна система виявлення повітряних об’єктів в полі підсвічування
мобільного зв’язку.
2007 Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості емотивних
висловлювань негативної оцінки
2007 «Взаємодія GaSb та GaAs з водними розчинами HNO3-HHal-органічна кислота»
2007 «Фольклор чудес» у підрадянській Україні 1920-х рр.
2007 Інтегровані датчики потужності випромінювань на основі комбінованих
твердотільних структур
2007 Особливості ендотелійзалежних порушень антикоагулянтної ланки системи
гемостазу та можливості їх корекції при застосуванні периндоприлу в комплексній
терапії хворих на стенокардію напруги.
2007 Антропоцентризм як принцип філософської інтерпретації історії (на матеріалі
творчості Г.С.Сковороди)
2007 Діагностика та лікування дисфункції синоатріального вузла вегетативного
генезу при брадіаритміях.
2007 Проблеми співвідношення філософії історії та конкретно-історичних
досліджень (на матеріалі слов’янофільської історіографії).
2007 Особливості церебральної гемодинаміки та біоелектричної активності
головного мозку у хворих з транзиторними ішемічними нападами
2007 Формування у студентів медичного коледжу готовності до пропаганди і
реалізації ідей здоровго спосбу життя у майбутній професійній діяльності.
2007 Інститут місцевого самоврядування в політичному процесі сучасної України.
2007 Розробка технології одержання одноланцюгових антитіл в Escherichia coli
2007 Аналіз та синтез систем розпізнавання рукописних математичних текстів
2007 Жанрова специфіка композиційно-смислової структури поетичного тексту:
лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі творів американського поетичного
ренесансу).
2007 Кристалічна інженерія тривимірних координаційних полімерів мікропористої
будови на основі 4,4′-біпіразолів
2007 Російський молодіжний сленг Києва (кінець ХХ — початок ХХІ ст.)
2007 Кількісні параметри фотооксидаційної деградації поліолефінів.
2007 Отримання каталітично активних оксидів на алюмінію з водних розчинів
плазмохімічним методом.
2007 Оцінка та добір селекційного матеріалу кукурудзи на жаро- та
посухостійкість
2007 Організаційно-економічний механізм моніторингу ефективності використання
фінансових ресурсів будівельного підприємства
2007 Основи формування конкурентоспроможності регіонів України (на прикладі
Полтавського регіону)
2007 Основи формування регіональної політики розвитку малого підприємництва
2007 Кримінальна субкультура в механізмі злочинності неповнолітніх
2007 Значення вітаміну А для фізіологічного стану кобил
2007 Педагогічні умови застосування інноваційно-комунікаційних технологій у
процесі навчання іноземних мов студентів вищих економічних навчальних закладів
2007 Вибір оптимального методу гормонотерапії при генітальному ендометріозі з
урахуванням індивідуальної чутливості.
2007 Перетворення мір та еволюційні потоки зі взаємодією в нескінченновимірних
просторах
2007 Концепції морального виховання учнів у сучасній педагогічній науці США
2007 Проблеми організації педагогічної праці вчителя народних шкіл (друга
половина ХІХ – початок ХХ століття)
2007 Історико-філософська концепція В.П.Петрова (методологічний аспект аналізу).
2007 Розум і віра в філософській концепції П. Юркевича
2007 Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України
2007 Мовний синкретизм питальних та відносних займенників у французькій мові:
діахронія та синхронія
2007 Походження назв населених пунктів Сумської області
2007 Організаційно-економічний механізм забезпечення екологічної безпеки регіону
2007 Проблеми сталого землекористування в трансформаційний період (національний
та глобальний зріз)
2007 Інституціональні засади раціонального землекористування в умовах формування
ринку міських земель
2007 Підвищення ефективності механізмів державного управління в контексті
міжнародних податкових договорів України
2007 Відновлення біологічної стійкості організму при хірургічній кровотечі
2007 Розвиток політичного плюралізму та трансформація партійної системи в
Республіці Болгарія.
2007 Голокост у Північній Буковині та Хотинщині в роки Другої світової війни.
2007 Вплив кріопротекторів і модифікаторів цитоскелет-мембранного комплексу на
стан еритроцитів в умовах осмотичного і температурного шоку
2007 Вплив кріопротекторів і режимів кріоконсервування на збереженість
меристемних тканин рослин
2007 Чинник слухача в англомовному неофіційному діалогічному дискурсі
2007 Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої
інстанції.
2007 Обґрунтування електротехнічних параметрів магнітного вилучення продуктів
зносу робочих органів обладнання із потоків дробленого зерна
2007 Підвищення ефективності роботи малогабаритних зернових молоткових
кормодробарок
2007 Регіональні проблеми формування ефективності виробництва і реалізації зерна
2007 Підвищення економічної ефективності виробництва мя’са великої рогатої
худоби в сучасних умовах господарювання
2007 Обґрунтування параметрів вибухопідготовки будівельної сировини в умовах
гранітних кар’єрів з метою підвищення ефективності буровибухових робіт
2007 Трансформація економічних функцій держави в умовах ринкових перетворень
2007 Еколого-технологічні принципи поводження з відходами нафтогазового
комплексу
2007 Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з
дизартрією до навчання в школі
2007 Корекція психофізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями зору
засобами ритміки
2007 Міри відвідування
2007 Комплексне лікування пошкодження сухожиль згиначів пальців кисті в
критичній зоні
2007 Вплив глюкокортикоїдів та антигомотоксичних препаратів на суглобовий хрящ
при його механічному пошкодженні у спортсменів (експериментально-клінічне
дослідження)
2007 Економічний механізм маркетингових досліджень на підприємствах швейної
галузі промисловості
2007 Роль та місце 13С-октаноєвого дихального тесту в діагностиці та лікуванні
порушень моторно-евакуаторної функції шлунку при захворюваннях
езофагогастродуоденальної зони.
2007 Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрній сфері АПК
2007 Формування і реалізація кредитної політики регіональних банків
2007 Управління ризиками в банку
2007 Оцінка та формування конкурентних переваг промислових підприємств
2007 Інвестиційна діяльність промислового підприємства з використанням
інструментів фондового ринку
2007 Ресурсне проектування робочих лопаток вентиляторів авіаційних ГТД з
урахуванням контактної взаємодії в з’єднаннях
2007 Мотивація інженерно-технічного персоналу промислового підприємства в умовах
ринкових відносин
2007 Диференціювання кислотних властивостей та сольові ефекти в прямих та
обернених мікроемульсіях
2007 Особливості перебігу і терапії бронхіальної астми у дітей з респіраторним
хламідіозом
2007 Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з гестаційною
патологією нирок
2007 Обгрунтування технологічного процесу і параметрів комбінованого очисника
вороху кормових буряків
2007 Удосконалення технології підготовки зерна рису до переробки
2007 Технологія отримання біологічно активної добавки при переробці бобів сої в
соєве молоко
2007 Підвищення ефективності керування технологічними процесами залізничних
станцій шляхом удосконалення засобів контролю та управління
2007 Оптимізація умов остеоінтеграції при внутрішньокістковій імплантації з
застосуванням препарату соєвих ізофлавонів
2007 Ідея української соборності у творчій спадщині й діяльності М. Драгоманова
та І. Франка.
2007 Художні вироби зі шкіри на Гуцульщині ХІХ — ХХ ст. (витоки, типологія,
художні особливості, збереження традиції).
2007 Контекстні методи моделювання навантаження у пакетних мережах
2007 Англомовний сугестивний дискурс
2007 Англомовна реклама у віртуальному просторі
2007 Удосконалення технологічних режимів процесу та конструкцій обладнання для
виправлення труб та трубних заготовок
2007 «Удосконалення технологічних режимів та конструкційних параметрів оснащення
для маловідходного штампування в роз’ємних матрицях»
2007 Інституціоналізація безперервної освіти в Україні: факторна обумовленість.
2007 Дослідження динамічних систем під впливом швидких випадкових осциляцій
2007 Методика формування професійно-орієнтованої евристичної діяльності
студентів вищих технічних навчальних закладів на практичних заняттях з вищої
математики
2007 Формування комбінаторних знань та вмінь у процесі вивчення математики в
основній школі
2007 «Філософія абсурду» і театральна естетика ХХ століття
2007 Синтез, будова та властивості координаційних сполук міді(ІІ) та (ІІІ) з
тетрадентатними лігандами оксимно-гідразидного типу
2007 Історія розвитку прикладної механіки в Україні в XIX — першій чверті XX ст.
2007 Тяжкі ускладнення пломбування кореневих кaналів зубів: причини виникнення,
особливості клініки, лікування та попередження
2007 Відродження ідеї природного права в філософії України (кінець ХІХ — початок
ХХ ст.).
2007 Вплив зовнішнього магнітного поля на критичну поведінку тривимірного
ізингоподібного магнетика
2007 Вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів вищих
навчальних закладів МНС України.
2007 Теорія і практика фізичного виховання гімназистів Слобожанщини у другій
половині ХІХ — початку ХХ ст.
2007 Удосконалення фізичної підготовки багатоборців військово-спортивного
комплексу.
2007 Клініко-лабораторна характеристика та лікування хронічного верхівкового
періодонтиту у хворих на хронічний пієлонефрит
2007 Генеза локальної типологічно гетерогенної народновокальної традиції (на
матеріалах обрядових наспівів із околиць на північний захід від горган).
2007 Львівська вокальна школа другої половини ХІХ — першої половини ХХ століття
2007 Stabat Мater в аспекті жанрово-стильової динаміки
2007 Фортепіанна творчість Анатолія Кос-Анатольського у стилетворчих процесах
другої половини ХХ століття
2007 Організаційно-економічні механізми інвестиційної діяльності комерційних
банків
2007 Статеве виховання молодших школярів засобами українського фольклору
2007 Організаційно-виховна робота куратора академічної групи у вищих технічних
навчальних закладах
2007 Оптимізація спеціальної підготовки в рукопашному бою з урахуванням
індивідуальних особливостей спортсменів.
2007 Вибір ігрового амплуа у ватерполістів 12-15 років на підставі аналізу
структури спеціальної підготовленості
2007 Формування інтересу до занять фізичною культурою та спортом у школярів 6-11
класів
2007 Виховання учнів початкової школи на традиціях лемківської сім»ї.
2007 Соціокультурне виховання учнів початкової школи засобами українського
фольклору
2007 Формування духовності майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної
підготовки
2007 Соціально-педагогічні умови формування сучасних гендерних стереотипів у
процесі соціалізації жіночої молоді
2007 Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до формування культури
здоров’я школярів
2007 Обґрунтування шляхів удосконалення діагностики та лікування алергічних
ринітів
2007 Логістична стратегія управління витратами великого багатопрофільного
промислового підприємства
2007 «Формування системи управління якістю продукції підприємств ливарного
виробництва»
2007 Вплив економічної інформації на планування господарської діяльності
підприємства
2007 Дифтерія у хворих, що не отримали специфічної терапії
2007 Кінезотерапія хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта.
2007 Магнітно-резонансна томографія в діагностиці пухлин опорно-рухового
апарату.
2007 Етнонаціональне буття людини в умовах культурної глобалізації:
філософсько-антропологічний аналіз.
2007 Методика оперативного виправлення та оновлення геопросторової моделі
місцевості в геоінформаційній системі військового призначення
2007 Історія формування і розвитку теорії кольоровості органічних сполук у
науковій школі академіка НАН України А.І. Кіпріанова (30-70 рр. ХХ ст.)
2007 Діагностика та лікування травматичних пошкоджень виросткового відростка
нижньої щелепи у дітей
2007 Еволюція концепту ГЕРОЇЗМ в англійській мові
2007 Навчально-виховна робота з обдарованими дітьми 5-6 років у дошкільних
навчальних закладах (кінець ХХ — початок ХХІ століття)
2007 Зміст початкової освіти в українських школах на західноукраїнських землях
(1919 — 1939 рр.)
2007 Інноваційні процеси в українській церковно-релігійній лексиці (на матеріалі
художньої прози ХХ ст.).
2007 Семантико-синтаксична структура речень з іллокутивними предикатами.
2007 Соціально-філософські погляди Андрея Шептицького.
2007 Вплив режимів живлення ізрошення на урожай і якість коренеплодів цукрових
буряків у південній зоні України.
2007 Формування продуктивності сортів та гібридів соняшнику на різних
агротехнічних фонах з використанням біостимуляторів росту в умовах південного
Степу України
2007 Агромеліоративна ефективність використання кальцієвмісних меліорантів на
зрошуваних чорноземах південних.
2007 Продуктивність та якість продовольчої картоплі залежно від способів
внесення мінеральних добрив в умовах зрошення півдня України
2007 Травматичні пошкодження попереково-крижового відділу хребта та їх
лікування.
2007 Мінералогія золотоносних комплексів Туарегського щита (Алжир).
2007 Лікування посттравматичних ушкоджень куприка у дітей
2007 Фактори міжклітинної кооперації імунної системи у хворих на хронічний
сечостатевий хламідіоз та можливості впливу на них нових імунотропних препаратів
2007 Інтенсивна терапія порушень функції нирок у хворих на цукровий діабет при
критичних станах
2007 Акція як об’єкт права власності
2007 Формування раціональної структури автопарку в умовах випадкових
характеристик потоку замовлень на перевезення вантажів
2007 Підвищення ефективності вакуумних підсилювачів гальмівних приводів
автотранспотрних засобів
2007 Системне моделювання житлового середовища для оцінки його якості
2007 Оцінка фінансового стану промислових підприємств — багатовимірний підхід.
2007 Генерування і випромінювання електромагнітних полів вибухово-магнітними
генераторами і плазмовими антенами.
2007 Державна політика у сфері забезпечення захисту прав дитини в Україні
2007 Організаційно-економічний механізм управління видатками місцевих бюджетів
2007 Акустооптичні фільтри зображення з підвищеною селективністю на основі
других порядків брегівської дифракції для систем дистанційного дослідження Землі
2007 Мотивація праці в сільськогсподарських підприємствах
2007 Клініко-патогенетичні предиктори розвитку змін мінеральної щільності
кісткової тканини та їх корекція у хворих на хронічні обструктивні захворювання
легень
2007 Міжнародний тероризм і його вплив на світову політику
2007 Евристична функція емоційного переживання (філософсько-методологічний
аналіз)
2007 Роль символу в конструюванні реальності
2007 Методи та засоби побудови територіально розосереджених комп’ютерних мереж
2007 Інтеграційні процеси в Африці: рівні, фактори, спрямованості та
закономірності розвитку (1960-2005рр.)
2007 Зліченноточкові крайові задачі для диференціальних рівнянь у просторі
обмежених числових послідовностей
2007 Організація обліку та контролю діяльності фермерських господарств
2007 Методи та засоби формування баз онтологічних знань на підставі джерел
табличних структур
2007 Клініко-експериментальне обгрунтування застосування фотохімічно активованих
мазей у хірургічному лікуванні перитоніту
2007 Хірургічне лікування гострого деструктивного панкреатиту із застосуванням
імунотропних препаратів
2007 Математичні моделі та методи аналізу й оптимізації експортного потенціалу
електроенергетичної системи
2007 Вдосконалені методи та засоби сумісної передачі голосу та даних по
проводових каналах зв’язку на базі xDSL технологій.
2007 Органозберігаючі операції у дітей із злоякісними пухлинами опорно-рухової
системи.
2007 Цінності освіти і виховання у педагогічних системах Німеччини та України
2007 Розподіл напружень біля отворів у обмежених і нескінченних пластинках при
усталених коливаннях
2007 Підготовка майбутніх учителів музики до використання української
музично-педагогічної спадщини у професійній діяльності
2007 Створення поліуретанів на основі похідних гідразину, стійких до корозії,
індукованої мікроорганізмами
2007 1. Епізоотологічні особливості та удосконалення профілактики лептоспірозу
великої рогатої худоби в господарствах Житомирської області
2007 Застосування еластичної пластмаси ПМ-01 для оптимізації клінічного
функціонування та вдосконалення конструкції покривних знімних пластинкових
протезів
2007 Методи залучення підприємствами ресурсів на міжнародних фінансових ринках
2007 Протокольна форма дізнання.
2007 Реформування системи управління стоматологічним забезпеченням
2007 Контактні задачі для циліндричних спряжень з малою некруглістю контурів та
зношуванням
2007 Надійність постачання цільового продукту в складних трубопровідних
транспортних системах
2007 Обґрунтування мережі парковки автомобільного транспорту в умовах міста (на
прикладі м. Харкова)
2007 Розвиток теорії і технології процесів одержання заготівок з високим рівнем
механічних властивостей на основі гвинтової екструзії
2007 Удосконалення і реалізація методів розробки калібровок валків і технології
виробництва трубних заготовок великих діаметрів на обтискно-заготовочному стані
2007 Номінативний і комунікативний аспекти парцеляції в сучасній німецькій мові
2007 Діатези віддієслівних іменників у сучасній англійській мові
2007 Державне регулювання ринку праці в умовах трансформації економіки
2007 Наповнені суперпластифіковані цементно-водні суспензії для герметизації і
підсилення обводнених тунелів
2007 Релятивiстський розрахунок параметрiв надтонкоi структури спектрiв важких
атомiв та багатозарядних iонiв
2007 Система додаткового стимулювання праці робітників на промислових
підприємствах.
2007 Роль механічних властивостей їжі в процесі функціонування зубних протезів
2007 Особливості клініки і перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічного
генезу у хворих із супутніми холециститами та шляхи медикаментозної корекції
2007 Діяльність білоруських національних організацій у Польщі (1921-1939 рр.)
2007 Нові точно та квазі-точно розв’язувані квантові системи
2007 Дослідження характеристик моделей металічних систем із сильно неідеальною
електронною підсистемою
2007 Профілактика девіантної поведінки молодших школярів у навчального виховному
процесі.
2007 Розробка захисних покриттів з підвищеною зносостійкістю на основі
епоксидних композитів, модифікованих кремнійорганічним лаком КО-921.
2007 Удосконалення процесу обробки арахісової сировини електромагнітним полем
надвисокої частоти
2007 Методичні засади висвітлення історичних постатей у шкільних курсах історії
(30 — 80-ті рр. ХХ ст.)
2007 Регулювання руху фінансово-інвестиційних ресурсів у відкритій економіці в
контексті завдань інноваційного розвитку
2007 Теорія грошового обігу у спадщині М.І.Тугана-Барановського
2007 Автоматизація процесів алгоритмізації і програмування при побудові систем
розпізнавання
2007 Поліпшення експлуатаційних характеристик деталей приладів шляхом формування
функціональних поверхонь з дискретно-орієнтованою топографією
2007 Ціннісна детермінація морального становлення особистості в юнацькому віці.
2007 Психологічна прфілактика агресивних проявів в учнів професійно-технічних
навчальних закладів.
2007 Формування стратегії управління інноваційною діяльністю промислового
підприємства
2007 Обґрунтування методики прогнозування покладів вуглеводнів на суходолі з
використанням матеріалів аерокосмічних та геохімічних досліджень (на прикладі
нафтогазоносних площ Дніпровсько-Донецької западини)
2007 Економічні аспекти відновлення та організації використання рекультивованих
земель в сільському господарстві
2007 Формування амортизаційної політики вугледобувних підприємств.
2007 Удосконалення планування виробничих затрат металургійного підприємства.
2007 Підготовка майбутніх офіцерів тилу Державної прикордонної служби України до
професійної діяльності
2007 Формування професійної мобільності майбутніх офіцерів у процесі навчання у
вищих військових навчальних закладах
2007 Моделювання системи кредитного менеджменту комерційного банку
2007 Моделювання інтелектуальної системи маркетингового управління підприємством
2007 Хемілюмінесцентна система визначення антиоксидантної активності біооб’єктів
2007 Організаційно-економічні методи регулювання процесів поглинання суб’єктів
господарювання.
2007 Облік та аудит житлового фонду у балансоутримувачів
2007 Формування та еволюція зовнішньополітичної стратегії України (1991 — 2004
рр.)
2007 Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України та
зарубіжних країн: порівняльний аналіз.
2007 Наука і освіта в ноосферній концепції В.І. Вернадського.
2007 Заперечення у сучасній французькій мові: структурно-семантичні та
функціональні параметри.
2007 Фонетична еволюція французького мовлення етнічних французько-німецьких
білінгвів.
2007 Професійна підготовка соціальних педагогів із застосуванням електронних
засобів навчання
2007 Формування діалогічних умінь дітей старшого дошкільного віку в іграх за
сюжетами художніх творів
2007 Соціально-педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх
менеджерів-аграріїв.
2007 Педагогічні умови організації самостійної іншомовної діяльності майбутніх
вихователів дошкільних навчальних закладів
2007 Формування готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у
вищих морських навчальних закладах.
2007 Формування пізнавальної самостійності майбутніх перекладачів у процесі
професійної підготовки.
2007 Удосконалення методу визначення сумарних витоків повітря через ізольовані
пожежні дільниці
2007 Механізм управління інформаційними ресурсами промислових підприємств
2007 Ефективність організаційних форм трансферу технологій на виробничих
підприємствах
2007 Народне ополчення та винищувальні батальйони в обороні Києва (1941 р.)
2007 Метод та засоби експертного оцінювання властивостей повторно
використовуваних компонентів програмного забезпечення
2007 Бюджетування в системі управління фінансами підприємства
2007 Бюджетний механізм активізації економічного розвитку України
2007 Фінансове забезпечення заходів з ядерної та радіаційної безпеки
2007 Аудит ефективності виконання бюджетних програм у системі державного
фінансового контролю України
2007 Формування податкових надходжень бюджету в умовах трансформації економіки
України
2007 Першовиконання музичного твору як феномен сучасного соціокультурного
континууму
2007 Облік і контроль збуту в операційній діяльності сільськогосподарських
підприємств
2007 Модернізація змісту професійної підготовки робітників у профтехучилищах
будівельного профілю
2007 Формування креативності у майбутніх учителів математики засобами
мультимедіа
2007 Інтелектуальний капітал державного управління: стан і тенденції розвитку.
2007 Удосконалення методів прогнозування, діагностики та корекції метаболічних
порушень у недоношених дітей за умов хронічної внутрішньоутробної гіпоксії.
2007 Стан центральної і регіональної гемодинаміки у новонароджених, народжених
від матерів з захворюваннями серцево-судинної і ендокринної систем, які
перенесли внутрішньоутробну гіпоксію.
2007 Діагностично-прогностичне значення клініко-лабораторних показників у дітей
з хронічним гепатитом В.
2007 Демократичний цивільний контроль над воєнною сферою у контексті
національної безпеки України
2007 Забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників трикотажної
продукції
2007 Облік і контроль витрат цукрового виробництва та формування собівартості
продукції
2007 Біологічні показники гідробіонтів за умов іонізуючого опромінення та
забруднення іонами свинцю (II) водного сереовища.
2007 Трансрегіональна стабільність як чинник зовнішньої безпеки України
2007 Лікування уретероцеле подвоєних сечоводів у дорослих пацієнтів
2007 Формування готовності майбутнього вчителя фізики до використання освітніх
технологій у професійній діяльності.
2007 Алгоритмічний підхід у навчанні майбутніх інженерів-гірників вищих
технічних навчальних закладів.
2007 Домашнє навчання в системі професійної освіти США.
2007 Особистісно орієнтоване навчання природознавства майбутніх вихователів
дошкільних навчальних закладів у педагогічному коледжі.
2007 Методика вивчення інженерної графіки у вищих технічних навчальних закладах
водогосподарчого профілю.
2007 Вдосконалення економічних важелів організації використання земель населених
пунктів
2007 Вдосконалення розвитку і управління банківською діяльністю в регіоні
2007 Методологія формування та управління фінансовими потоками регіону
2007 Територіальна організація промисловості та шляхи її удосконалення (на
прикладі Східного регіону України)
2007 Заходи адміністративного примусу у боротьбі з корупцією в Україні
2007 Детінізація економічних відносин в Україні (кримінально-правове та
кримінологічне забезпечення)
2007 Ветеринарно-санітарна оцінка якості яловичини NOR, PSE, DFD та
удосконалення методів визначення її свіжості
2007 Вербальний образ як лінгвокогнітивна структура (на матеріалі англомовних
поетичних творів)
2007 Трансформування економічних механізмів управління вищою освітою.
2007 Організаційно-економічне забезпечення та регулювання житлово-комунального
обслуговування населення
2007 Рецепція Роберта Бернса в Україні, Росії та Польщі
2007 Образ автора як форма експресивно-смислової оповіді у прозі Макса Фріша
2007 Забезпечення надійності трансмісійних елементів сільськогосподарських
агрегатів на основі моделювання і прискорених випробувань
2007 Граничний аналіз розподілів сум випадкових величин
2007 Математичне моделювання, розрахунок та дослідження динамічних характеристик
лопатевої системи робочого колеса вертикальної гідротурбіни осьового типу
2007 Ефективність нового способу непрямої селективної лазерної коагуляції у
лікуванні хворих віковою макулопатією
2007 Клініко-експериментальне обгрунтування корекції ліпофільної антирадикальної
системи органа зору у хворих віковою катарактою в післяопераційному періоді
2007 Економіко-математичне моделювання функціонування систем, які забезпечують
круїзне судноплавство
2007 Оцінка рівня якості туристичних послуг водного транспорту
2007 Оптимізація стратегії оновлення парку портальних кранів у морських портах
України
2007 Організаційно-економічний механізм активізації конкурентних переваг судна
на локальному фрахтовому ринку
2007 Вейвлет-аналіз у статистиці сумішей
2007 Вплив побічних факторів на кінетику реакції Бєлоусова-Жаботинського, що
каталізується фероїном
2007 Конкуренція та ефективність товарних ринків в Україні.
2007 Вплив легування та ультразвукової ударної обробки на фізико-механічні
властивості інварних ГЦК сплавів системи Fe — Ni — С
2007 Адаптивні підходи цифрової обробки даних методами псевдоінверсії та
структурно-параметричної оптимізації
2007 Іпотека як господарсько-правова конструкція залучення інвестицій в
економіку
2007 Особливості методики розслідування порушень авторського права щодо
незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм
2007 Примусове лікування від наркоманії: кримінально-правовий та кримінологічний
аспекти.
2007 Шляхи підвищення ефективності роботи залізничного транспорту в умовах
ринкової економіки
2007 Удосконалення державного регулювання транспортного комплексу України
2007 Вплив приватизації підприємств залізничного машинобудування на процес змін
у трансформаційній економіці України
2007 Вдосконалення відносин власності у сфері незавершеного будівництва в
перехідній економіці України
2007 Особливості імунних порушень та їх імунокорекція у дітей з рецидивними
бронхітами
2007 Перебіг та лікування розсіяного склерозу (енцефаломієліту) у хворих з
персистенцією герпесвірусної інфекції.
2007 Теоретико-методичні основи геоінформаційного картографування лісового
господарства України
2007 Формування маркетингових каналів розповсюдження продукції підприємствами
легкої промисловості
2007 Асимптотичні властивості М-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії
2007 Розвиток творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної
освіти
2007 Якісний зв’язок між властивостями розв’язків диференціальних та відповідних
різницевих рів-нянь
2007 Диференціально-операторні включення в банахових просторах з w лямбда
0-псевдомонотонними відображеннями
2007 Кінетика формування нанокомпозитних плівок Si-SiOx та їх світловипромінюючі
характеристики
2007 Наукове обгрунтування та розробка засобів профілактики йоддефіцитних
захворювань у дітей
2007 Радіаційно-гігієнічна оцінка монацитових пісків узбережжя Азовського моря,
профілактика несприятливої дії
2007 Регуляризаційні та псевдоінверсні методи в задачах моделювання лінійних
динамічних систем з розподіленими параметрами
2007 Облік і контроль використання матеріально-технічних ресурсів у капітальному
будівництві
2007 Розвиток конкурентного середовища на ринках житлово-комунальних послуг в
Україні
2007 Організаційно-економічний механізм управління інноваційним потенціалом
відкритих акціонерних товариств
2007 Вплив академічної науки на технологічний розвиток України (на прикладі НАН
України)
2007 Оцінка рентабельності грошових потоків при управлінні
фінансово-господарською діяльністю підприємства
2007 Формування та розвиток фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері
2007 Фортуна як елемент світоглядних орієнтацій людини: соціально-філософський
аналіз
2007 Активність амінотрансфераз та аргінази в деяких органах щурів при дії
хлориду кобальту та ртуті
2007 Розробка методу конструктивного модифікування жіночого легкого одягу з
урахуванням властивостей матеріалу
2007 Механізми державного управління безперервною освітою в Україні
2007 Коректне проектування апаратно-програмних засобiв обчислювальної технiки на
основi логiчних мов специфiкацiй i сучасних мов опису дискретних систем
2007 Маловідходна технологія очищення вовни
2007 Вплив сортових відмінностей безнаркотичних конопель на якість волокна
2007 Музична діяльність Гнатьа Хоткевича в контексті української культури першої
третини ХХ століття (за матеріалами Центрального Державного історичного архіву,
м. Львів).
2007 Метилтіопірондимеркаптиди як аналітичні форми для концентрування та
визначення Осмію.
2007 Розробка складу та технології таблеток на основі подрібненого листя горіху
грецького та каштану кінського
2007 Фармакогностичне дослідження Grindelia squarrosa
2007 Хіміко-токсикологічне дослідження амлодіпину
2007 Розробка складу та технології супозиторіїв комбінованої дії
«Проктопантезин» для лікування проктологічних захворювань
2007 Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти — потенційні антиоксиданти з
антигіпоксичними властивостями
2007 Організаційно-економічне забезпечення регіонального розвитку підприємництва
в сфері послуг
2007 Формування експортного потенціалу обробної промисловості України
2007 Управління організаційною стійкістю виробничо-господарських систем
2007 Формування механізму регулювання споживчого ринку
2007 Управління інноваційним потенціалом підприємств України
2007 Організаційно-економічний механізм управління бюджетними ресурсами великого
промислового регіону
2007 Екструзійний пластмасовий сцинтилятор для експериментів фізики високих
енергій.
2007 Пористі сцинтилятори для визначення альфа- і бета-випромінюючих
радіонуклідів в природних водах
2007 Ліпідний і жирно кислотний склад та перекисні процеси у тканинах ембріонів
і гусенят за різного вмісту ліпідів і вітаміну Е в раціоні гусок
2007 Механізми порушення кисень-транспортної функції крові щурів за інтоксикації
кадмієм та шляхи його корекції
2007 Державне регулювання трансфертного ціноутворення в системі
транснаціональних корпорацій
2007 Синтез і реалізація швидких лінійних перетворень на основі паралельних
обчислювальних структур
2007 Нейромережні інформаційні технології прогнозування параметрів
соціально-економічних та технологічних систем
2007 Розробка організаційно-технологічних рішень ремонту та відновлення
трубопроводів водовідведення відкритим способом
2007 Розробка організаційно-технологічних рішень, що підвищують експлуатаційний
ресурс залізобетонних конструкцій мостів і шляхопроводів
2007 Філософсько-методологічний аналіз взаємозв’язку першої і другої проблем
Гільберта
2007 Особистість воїна-професіонала в інформаційному суспільстві
(соціально-філософський аналіз)
2007 Формування і використання сільського соціально-трудового потенціалу регіону
(на матеріалах Івано-Франківської області).
2007 Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств: аналіз, оцінка,
прогноз
2007 Патофізіологічна оцінка функціонального стану вегетативної нервової системи
при астеновегетативному синдромі з використанням пупілометрії
2007 Якість продукції в системі факторів конкурентоспроможності підприємства
2007 Історико-науковий аналіз становлення і розвитку основних напрямів
фізіології репродукції тварин в Україні
2007 Механізми підвищення еколого-економічної ефективності управління
підприємством
2007 Судочинство у справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та
оголошення її померлою
2007 Відшкодування шкоди, завданої органами внутрішніх справ України
2007 Право спільної сумісної власності фізичних осіб
2007 Формування ринку зерна в трансформаційний період
2007 Євроінтеграційний вектор розвитку аграрного сектора економіки
2007 Маркетингове забезпечення зайнятості економічно активного населення в
аграрній сфері
2007 Вплив постнатальної тимектомії у мишей лінії СВА/Са на клітини-попередники
кісткового мозку і формування кістки в зрілому віці.
2007 Формування і функціонування сільськогосподарських обслуговуючихкооперативів
при сільських гомадах
2007 Розвиток інтеграції виробництва, переробки та реалізації продукції
молочного скотарства
2007 Формування інноваційної інфраструктури в Україні.
2007 Дослідження реакційної здатності гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот в
реакції з фенілізотіоціанатом
2007 Економічне управління кредитною діяльністю торговельного підприємства
2007 Комплексно-легована цементувальна сталь з мінімальними поводками при
термічній обробці.
2007 Моделювання ущільнення ливарних форм і прогнозування дефектів виливків
2007 Підвищення стійкості і збереження рослинного біорізноманіття соснових лісів
Західного Полісся України
2007 Еколого-економічні пріоритети організації і розвитку лісоресурсного
комплексу України
2007 Картографування телекомунікаційних систем України: теоретико-методологічні
основи, практична реалізація.
2007 Облік і аналіз залученого капіталу підприємств (на прикладі підприємств
молочної промисловості)
2007 Організація торгівлі текстильними товарами в умовах ринкової економіки.
2007 Дослідження кінетики пульсаційного розмелу рослинної сировини і створення
млина
2007 Флора водоростей водойм Дніпровсько-Орільського природного заповідника
(Україна)
2007 Лишайники природного заповідника «Медобори»
2007 Картографування банківської системи і ринку фінансових послуг України:
теоретико-методологічні основи, практична реалізація
2007 Обгрунтування параметрів захисних та ємнісних властивостей гірничого масиву
відроблених родовищ корисних копалин
2007 Обґрунтування параметрів перехідної ділянки крутопохилого конвеєра з
притискною стрічкою.
2007 Обґрунтування параметрів способу підвищення стійкості зсувонебезпечних
схилів за допомогою струминної технології закріплення ґрунтів
2007 Реформування економічного механізму користування надрами
2007 Методичні засади інтенсифікації інноваційної діяльності підприємств
2007 Еколого-економічна оцінка інвестиційної привабливості територій
туристично-рекреаційної спрямованості
2007 Організаційно-економічні засади функціонування сучасного підприємства як
суб’єкту природокористування (на прикладі підприємств харчової та переробної
промисловості).
2007 Організаційно-економічний розвиток промислового виробництва
2007 Оцінка рівня та наслідків концентрації суб’єктів господарювання в
промисловості
2007 Реструктуризація системи управління промислових підприємств
2007 Управління діяльністю промислових підприємств в процесі інтеграції
2007 Управління соціальним розвитком трудових колективів машинобудівних
підприємств
2007 Вдосконалення інформаційного забезпечння управлінських рішень на
підприємствах машинобудування
2007 Формування системи мотивації праці в сільському господарства
2007 Удосконалення спеціалізації сільськогосподарського виробництва
2007 Ефективність використання ресурсного потенціалу особистих селянських
господарств в регіоні
2007 Лицьова будівельна кераміка, виготовлена методом напівжорсткої екструзії
2007 Механізм державного регулювання стійкого розвитку енергетичного сектора
економіки
2007 Економічний механізм підвищення ефективності сільськогосподарських
підприємств
2007 Економічні засади формування сільськогосподарських підприємств в сучасних
умовах земельних відносин
2007 Методи нормування технологічних допусків у виробництві стільникових
заповнювачів для авіакосмічної техніки
2007 Організаційно-правові форми соціального захисту людини і громадянина в
Україні.
2007 Правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади
2007 Магнітофорез брому та магнітотерапія в реабілітації хворих з синдромом
вегето-судинної дистонії, що зумовлений закритою черепно-мозковою травмою та
церебральним арахноїдитом
2007 Застосування на госпітальному етапі електромагнітних хвиль дециметрового та
міліметрового діапазонів при лікуванні хворих на ревматизм
2007 Духовна консисторія в системі управління Київської митрополії 1721-1786 рр.
(кадрове наповнення та функціонування)
2007 Вплив структурних компонентів бактерій та глутаргіну на функціональну
активність природних кілерів in vitro
2007 Морфофункціональна адаптація серця до стомлення і розвитку некрозу міокарда
до та після гіпоксичного тренування.
2007 Обґрунтування параметрів комплексу ґрунтообробних машин
сільськогосподарського підприємства
2007 Обґрунтування параметрів колісних рушіїв машинно-тракторних агрегатів на
основі взаємодії з ґрунтовим середовищем
2007 Еколого-біологічні особливості аренних соснових лісів Присамар’я
Дніпровського.
2007 Аналітичні процедури, моделювання та прийняття рішень в аудиті (на прикладі
підприємств пивоварної промисловості України).
2007 Теоретичні основи державного регулювання інноваційних процесів в економіці
перехідного типу
2007 Соціально-економічні аспекти розвитку вищої освіти в Україні
2007 Еколого-економічні проблеми раціонального землекористування (на прикладі
земель водного і лісового фондів)
2007 Системний розвиток навчально-реабілітаційного центру як умова формування
життєвих компетенцій в учнів з обмеженими можливостями здоров’я
2007 Розвиток диференційованих форм логопедичної допомоги дітям з вадами
мовлення в Україні
2007 Автономія сторін в міжнародному приватному праві
2007 Правове регулювання використання та охорони природних ресурсів виключної
(морської) економічної зони України
2007 Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України
2007 Методика навчання історії середніх віків у 7 класі загальноосвітньої школи
2007 Черевоногі молюски крейдових відкладів Волино-Подільської окраїни
Східноєвропейської платформи та їх стратиграфічне значення.
2007 Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади
серед населення України (1941-1944 рр.).
2007 Банківське кредитування в системі суспільного відтворення.
2007 Державний кредит у забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку
України.
2007 Злочини, пов’язані з банкрутством, в Україні: кримінально-правова
характеристика.
2007 Лінгвостилістичні особливості іспанських поетичних текстів «Золотого віку»
2007 Економічний механізм формування і функціонування ринку льонопродукції
2007 Аграгативна стійкість водних суспензій діоксиду титану
2007 Клінічні прояви та морфо-функціональні зміни в організмі тварин при
моделюванні сетаріозу
2007 Організація і управління інноваційним розвитком твердосплавного виробництва
2007 Комплексна оцінка науково-технічного потенціалу Української академії
аграрних наук та її місце в академічному секторі науки України
2007 Економічний механізм підвищення якості оліє-жирової продукції
2007 Ефективність діяльності господарств сільських жителів
2007 Прогнозування розвитку сільського господарства і АПК у забезпеченні
продовольчої безпеки території
2007 Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в регіоні
2007 Організаційно-економічні основи комплексного розвитку районного АПК (на
матеріалах Харківської області)
2007 Розвиток системи соціального захисту населення регіону.
2007 Адміністративно-правові засади управління у сфері охорони прав на об’єкти
інтелектуальної власності
2007 Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу
2007 Економічний механізм стимулюючої системи оподаткування сільського
господарства
2007 Параметричний синтез кільцевих робочих органів без механічних опор для
підвищення технічного рівня машин з прямим приводом
2007 Удосконалювання кругогвинтових зубчастих передач синтезом зачеплення з
асиметричною функцією передавального відношення.
2007 Конкурентоспроможність підприємства в системі маркетингу
2007 Грошова оцінка сільскогосподарських угідь степової зони Криму та її
використання для підвищення їх економічної ефективності
2007 Колоїдно-хімічні закономірності техногенного метаморфізму шаруватих
силікатів та карбонатів під впливом техногенних факторів
2007 Транзит як форма міжнародної торгівлі послугами
2007 Гігієнічна оцінка техногенно підсилених радіоактивних джерел природного
походження, що утворюються на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості
Полтавської області.
2007 Сучасний стан фауни рукокрилих України в умовах антропогенної трансформації
середовища
2007 Молюски північної частини Азовського моря (фауна, зоогеографія, екологія).
2007 Розв’язання групових конфліктних ситуацій на довільних маршрутах в умовах
гарантованого рівня безпеки польотів
2007 Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат на хлібопекарних
підприємствах
2007 Облік та аудит фінансових інвестицій
2007 Електрохімічне формування напівпровідних та надпровідних шарів на основі
германію з неводних розчинів

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)