Каталог захищених дисертацій в України за 2006 рік

2006 Стан гіпоталамуса при хронічній недостатності мозкового кровообігу (клініко-експериментальне дослідження)
2006 Ефективність використання методів нелінійної обробки сигналів для систем з корелятивним кодуванням
2006 Оптимізація розподілу операцій технології оброблення пошти між вузлами мережі поштового зв’язку
2006 Антенатальна діагностика, тактика ведення вагітності і пологів при переношуванні
2006 Синтез та моделювання алгоритмів виявлення скритних радіосигналів з невідомою структурою
2006 Профілактична ефективність вінборону при гіпоксичних станах (експериментальне дослідження)
2006 Порушення адаптації подружньої пари при міомі матки у дружини та його психотерапевтична корекція
2006 Комп’ютерно-томографічна семіотика формування посттравматичних змін головного мозку при його вогнищевих контузіях
2006 Оптимізація доз згодовування ліпроту молодняку кролів при вирощуванні на м’ясо
2006 Моделі, методи й інформаційна технологія економічного моніторингу наукоємного високотехнологічного виробництва
2006 Вплив аденозинтрифосфатвмісних сполук на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу за умов інтенсивного фізичного навантаження
2006 Патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування осіб молодого віку, хворих на бронхіальну астму.
2006 Політика радянської влади щодо православної церкви в Україні в період НЕПу (1921-1928 рр.)
2006 Шляхи удосконалювання технічної системи штампування панелей облицювання кузовів автобусів на багатоконтурних електрогідравлічних пресах
2006 Аналіз безпеки і експрес-методики оцінки стану АЕС з ВВЕР під час аварій.
2006 Динамічна взаємодія кальцієвих каналів плазматичної мембрани з внутрішньоклітинними кальцієвими депо в сенсорних нейронах щура
2006 Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах українського духовного життя ХІХ — першої третини ХХ століття
2006 Перекладення як процес переосмислення засобів оркестрової виразності
2006 Комплексний підхід до формування виконавської майстерності піаніста.
2006 Формування мотивації фізичної підготовки в системі професійної освіти працівників МВС України
2006 Антималоросійський дискурс української літератури 1920-х — початку 1930-х років (на матеріалі «Літературно-наукового вістника»)
2006 «Інтеграція України до світового господарства в контексті процессу транснаціоналізації»
2006 „»Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок»
2006 Формування у майбутніх учителів початкових класів професійної готовності до створення виховних ситуацій
2006 Підготовка студентів педагогічного коледжу до управління навчальною діяльністю молодших школярів
2006 Формування соціально-моральної позиції у старшокласників
2006 Гігієнічна оцінка факторів ризику та прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються статевим шляхом серед молоді
2006 Становлення термінологічного апарату аналізу музичних творів.
2006 Формування продуктивності овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи залежно від інтенсивності їх росту
2006 Особливості перебігу ешерихіозу птиці на фоні зеараленонтоксикозу.
2006 Продуктивність сої та якість її зерна залежно від систем живлення в умовах зрошення півдня України
2006 Оцінка тварин північно-східного молочного типу бурої породи за продуктивними та технологічними ознаками
2006 Політика російської окупаційної адміністрації в Східній Галичині у 1914-1917 рр.
2006 Римо-Католицька церква на Поділлі кінця XVIII-початку ХХ ст.: економічний, суспільний та культурний аспекти.
2006 Оптимізація прийомів вирощування ярих капустяних, злакових і бобових культур у сумісних посівах на зелений корм в північному Степу України
2006 Соціокультурний розвиток німецьких і менонітських колоній Північного Приазов’я (ХІХ — початок ХХ століття).
2006 Бюджетний устрій держави та особливості його формування в Україні
2006 Рівень оподаткування доходів підприємств та його вплив на їх економічну діяльність
2006 Механізми вдосконалення парламентського фінансового контролю (на прикладі Автономної Республіки Крим)
2006 Статус інституту місцевого самоврядування у вимірах сучасної комунікативної парадигми
2006 Слова і лексикалізовані сполуки із займенниковим компонентом що в українській мові
2006 Проблемно-стильові домінанти романів О.Слісаренка
2006 Інтелектуальна проза В.Петрова: жанрово-стильові особливості
2006 Оптимізація гібридного складу кукурудзи в умовах східної частини Степу України.
2006 Біологічні особливості та ефективність способів конвейєрного вирощування цукрової кукурудзи
2006 Система циклiв вiдтворення як основа управлiння науково-технiчним прогресом
2006 Неавтоклавний пінобетон на активованій розчинній складовій
2006 Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу
2006 Розвиток змісту музично-фольклористичних дисциплін у системі вищої музичної освіти України (20-ті рр. ХХ — поч. ХХІ ст.)
2006 Асинхронний електропривод з векторним керуванням напругою фазного ротора
2006 Онтологічний зміст концепту «енергейність мови»
2006 Філософія історії Ф.В.Й.Шеллінга
2006 Удосконалення методів лікування деструктивних форм періодонтиту із застосуванням циклофосфану
2006 Методика побудови автоматизованих систем контролю та аналізу ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах
2006 Особистісні детермінанти розв’язання конфліктних ситуацій у пізньому юнацькому віці
2006 Дослідження впливу пробіотиків на організм лабораторних тварин за умов експериментальної цинкової інтоксикації
2006 Індивідуалізм як складова розвитку демократії
2006 Агрохімічна оцінка фосфоритоносних агроруд Західного регіону України (на прикладі місцевих зернистих та жовнових фосфоритів
2006 Грунтотворення та раціональне використання піщаних і супіщаних грунтів борових терас річок лівобережного Лісостепу України
2006 Вилучені зі зрошення землі: спрямованість грунтових процесів, оцінка агроекологічного стану та шляхи його поліпшення
2006 Організаційно-правові аспекти застосування підрозділів Збройних сил України в миротворчих операціях
2006 Адміністративно-правовий статус посадової особи податкової міліції (організаційно-правові аспекти)
2006 Формування соціокультурної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови в процесі професійної підготовки
2006 «Високий стиль» хорового концерту кінця XVII — XVIII ст.: до проблеми музично-поетичної цілісності.
2006 Загартування в фізкультурно-оздоровчій роботі з молодшими школярами
2006 Стан ниркової гемодинаміки і уродинаміки верхніх сечових шляхів при обструктивних уропатіях за даними ультразвукової допплерографії
2006 Вплив антагоністів кальцію і селективних альфа1-адреноблокаторів на клініко-гемодинамічні та імунологічні показники у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією
2006 Виникнення арабо-єврейського конфлікту в Палестині (1897–1930).
2006 Репаративний остеогенез при переломах довгих кісток у осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС (експериментальне та клінічне дослідження)
2006 Управління інвестиційною діяльністю підприємств на засадах функціонального підходу
2006 Формування ланцюга поставок на товарному ринку підприємств нафтохімічної промисловості
2006 Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб.
2006 Поняття, підстави та форми кримінальної відповідальності за кримінальним правом Франції та України: порівняльний аналіз.
2006 Підвищення ефективності застосування матеріалізованих представлень в автоматизованих комп’ютерних системах з реляційними базами даних
2006 Управління якістю напоїв для спортсменів
2006 Класичний і некласичний підходи у філософсько-правовому дослідженні феномену влади
2006 Роль екологічного маркетингу в розвитку сучасного олімпійського спорту
2006 Наукові і художні аспекти мистецької діяльності піаніста-концертмейстера.
2006 Хорове життя Дрогобиччини першої половини ХХ ст. в контексті духовного розвитку Галичини.
2006 Екзистенційні мотиви світобачення модерністського Майстра (на матеріалі камерної музики 20-х років ХХ століття в Україні).
2006 Становлення незалежної грецької держави: 1797-1844.
2006 Гродський суд у системі владних структур Київського, Брацлавського та Волинського воєводств (друга половина ХУІ — перша половина ХУІІ ст.).
2006 Геологія Саксаганського насуву Криворізької структури і його роль у формуванні покладів багатих залізних руд.
2006 Вдосконалення методів розрахунку параметрів дегазації зближених пластів, що підробляються
2006 Підвищення ефективності провітрювання залізорудних шахт після масових вибухів
2006 Моделі та методи організаційно-технологічної структури дискретних процесів виробництва
2006 Оцінка параметра постійного сигналу при близьких до гауссівських адитивних завадах
2006 Ферментативна активність і морфокінетичні властивості сперміїв людини до і після низькотемпературного консервування.
2006 Нелінійні структури та хвилі в пружних системах з обмеженою геометрією
2006 Комплексне лікування хворих на активні форми сифілісу з урахуванням метаболічних змін в клітинах імунної системи
2006 Структурно-метаболічні зміни в тканинах порожнини рота при цукровому діабеті та їх профілактика
2006 Пошук нових потенційних міотропних детрузороселективних сполук в ряду похідних гуанідину.
2006 Розробка та впровадження комплексу нормативної документації з організації метрологічного забезпечення залізничного транспорту України
2006 Управління грошовими потоками підприємства (на прикладі суднобудівних і судноремонтних підприємств)
2006 Моделювання процесу економічного зростання регіону
2006 Оцінка і регулювання грошових доходів населення з урахуванням інфляційних процесів
2006 Маркетинг послуг на ринку складно-технічних товарів
2006 Психічні розлади у ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, що страждають на тиреопатії у віддаленому періоді (клініка, діагностика, підходи до лікування)
2006 Патогенетичне обґрунтування використання лікувальної гімнастики і рефлекторного масажу при спастичному церебральному паралічі у дітей.
2006 Радіаційні ефекти в польових транзисторах на базі гетеропереходів AlGaN/GaN.
2006 Клінічний перебіг інфекційно-алергічного (реактивного) та ювенільного ревматоїдного артритів у дітей з НВV-інфекцією та диференційоване лікування.
2006 Специфічна і неспецифічна профілактика формування бронхіальної астми у дітей з алергійним ринітом.
2006 Роль іпотечних банків у проведенні столипінської аграрної реформи в Україні (1906 — 1916 рр.)
2006 Рання діагностика, патогенез і оптимізація лікування уражень нирок у хворих на подагру
2006 Особливості морфофункціонального стану серцево-судинної системи у дітей дошкільного віку та скринінгові методи його оцінки
2006 Диференційні критерії діагностики доброякісних та злоякісних пухлин яєчників
2006 Обґрунтування вибору методу терапії атопічного хейліту у дітей та підлітків.
2006 Обґрунтування діагностики та вибору хірургічної тактики при мультифокальному раку нирки
2006 Розвиток професійної готовності викладачів загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності у вищих військових навчальних закладах
2006 Типологія символізму в творах Ф.С.Фіцджеральда та Т.Осьмачки
2006 Дискурс індивідуальної пам’яті у сучасному французькому романі(1970-ті-2000 рр.).
2006 Розв’язність початкової задачі для позитивних систем лінійних функціонально-диференціальних рівнянь
2006 Розроблення методу визначення розподілу теплових потоків в елементах автомобільних дискових гальм на тривимірних моделях
2006 Фізіологічні особливості функціонування серцево-судинної та дихальної систем у слабозорих дітей молодшого шкільного віку
2006 Деякі механізми біологічної дії нонілбензолів
2006 Однополюсне ендопротезування проксимального відділу стегнової кістки при медіальних переломах її шийки
2006 Експериментально-клінічне обґрунтування пункційної вертебропластики у хворих з компресійними переломами ми грудних та поперекових тіл хребців при остеопорозі
2006 Автоматизована система визначення життєздатності клітин (на прикладі культивованих фібробластів)
2006 Випадкові коливання та прогнозування безвідмовності рам візків вагонів електропоїздів
2006 Тонка структура поля біолюмінесценції як показник агрегованості планктонних організмів та її зв’язок з динамічним режимом водних мас.
2006 Динаміка вмісту глікогену та сумарних ліпідів у мідії Mytilus galloprovincialis Lam. Одеської затоки
2006 Арешт суден на забезпечення морських вимог (цивілістичні аспекти).
2006 Повноваження представника та його реалізація за цивільним законодавством України.
2006 Клініко-патогенетична гетерогенність гемокоагуляційних порушень та судинного гемостазу при ревматичних захворюваннях, методи їх корекції
2006 Відшкодування шкоди, завданої здоров’ю та життю особи, яка без відповідних повноважень рятувала майно іншої особи.
2006 Гетероциклізації на основі продуктів арилювання та гетарилювання ненасичених сполук
2006 Польсько-литовсько-руські відносини пізнього середньовіччя у польській історіософії другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст.
2006 Реформування системи вищої освіти в Україні (90-ті рр. ХХ — початок ХХІ ст.): історичний аспект
2006 Законодавчо-розпорядчі інституції України в контексті трансформації соціуму (90-ті роки ХХ — початок ХХІ століття)
2006 Формування та використання людських ресурсів аграрного сектору України
2006 Структурні і люмінесцентні властивості поруватого кремнію, отриманого методом анодного електрохімічного травлення.
2006 Особливості перебігу та лікування персистуючої бронхіальної астми у поєднанні з хронічним холециститом у осіб жіночої статі.
2006 Порушення скорочувальної здатності міакарда та ендотеліальна дисфункція у хворих на симптоматичну артеріальну гіпертензію ниркового генезу.
2006 Розв’язування текстових задач арифметичними способами в основній школі
2006 Методика і організація обліку та аналізу фінансових результатів діяльності на малих підприємствах
2006 Дослідження стійкості та спостереженості нечітких дискретних систем
2006 Раннє хірургічне лікування хворих на опікову хворобу та особливості профілактики ранових ускладнень.
2006 Мохоподібні природного заповідника Горгани
2006 Методи і моделі створення природно-мовного інтерфейсу експертної системи медичної діагностики
2006 Клініко-лабораторні особливості мікозів і оніхомікозів ступнів у осіб похилого та старечого віку, методи терапії і профілактики
2006 Засоби комплексної обробки інформації для систем диспетчерського управління та обліку електроенергії
2006 Роль селезінки в регуляції еритропоезу через вплив серотоніну на процеси вільнорадикального окислення.
2006 Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення техногенної безпеки в Україні
2006 Малоінвазивні технології у лікуванні перитоніту при перфоративній виразці дванадцятипалої кишки
2006 Підвищення ефективності протипожежного захисту об’єктів із застосуванням вогнезахищеної деревини
2006 Продуктивність і обмін речовин курей кросу «Іса-Браун» при використанні в комбікормах амінокислот і полімінеральної суміші
2006 Chlorophyta континентальних водойм Донецько-Приазовського Степу (Україна)
2006 Застосування пародонтальних плівок з метронідазолом і міконазолом для лікування захворювань пародонту.
2006 Асимптотичні властивості розв’язків систем диференціально-функціональних рівнянь.
2006 Лексика права у старослов’янській та давньоруській мовах: семантична мотивованість, шляхи концептуалізації
2006 Прозапальні цитокіни периферичної крові на початкових етапах формування цукрового діабету 1 та 2 типу
2006 Формування виконавської майстерності студентів музично-педагогічних факультетів у процесі колективного музикування.
2006 Фізико-технічні основи побудови оптичних запам’ятовуючих пристроїв на фотолюмінесцентних носіях
2006 Історична еволюція масових свят українців
2006 Трансформація музею як соціокультурного інституту (ХХ — початок ХХІ століття)
2006 Біологічні властивості міксобактерій природних біоценозів півдня України
2006 Диференційована седативна підготовка дітей 7-11 років при хірургічній санації порожнини рота.
2006 Розробка і клінічне обґрунтування застосування індивідуальних зубоясневих запобіжників з мате-ріалу «Боксил-Екстра».
2006 Формування та використання трудового потенціалу рекреаційного комплексу Криму
2006 Поезія М.С.Гумільова і література Срібного століття: творчі зв’язки
2006 Забезпечення ефективності транспортного обслуговування туристів
2006 Податковий контроль в умовах трансформаційної економіки України.
2006 Розподілена САПР схемотехнічного моделювання з використанням технології Grid
2006 Підвищення ефективності роботи підшипників із тонкостінними вкладишами суднових дизелів
2006 Розміщення пожежонебезпечних об’єктів з урахуванням впливу небезпечних чинників пожежі на навколишнє середовище
2006 Визначення пожежонебезпечного температурного режиму при розвитку гніздового самонагрівання рослинної сировини
2006 Перетворення видимого світла в інфрачервоне випромінювання в монокристалах германію
2006 Протизапальна активність водного екстракту з кори осики
2006 Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння.
2006 Оцінка впливу оточуючого середовища на стратегічні плани підприємства в умовах невизначеності (на прикладі підприємств пивоварної галузі України).
2006 Українська інтелігенція Галичини наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: соціально-професійний аспект.
2006 Організаційно-економічний механізм ефективної операційної діяльності підприємства
2006 Інтегроване управління групами підприємств
2006 Структурування державної соціальної політики в регіоні як основа її ефективності
2006 Формування й оцінка соціальних напрямків державної інвестиційної політики в регіоні
2006 Удосконалення управління високоліквідними оборотними коштами підприємств хлібопекарської промисловості
2006 Рівень життя сільського населення: оцінювання та напрями поліпшення (на матеріалах Кіровоградської області)
2006 Теплогідравлічні процеси в каналах ядерних реакторів на аварійних режимах при порушенні охолодження активної зони
2006 Вокально-педагогічна творчість, як передумова виконавської діяльності співака
2006 Взаємодії між рослинами в угрупованнях галофітної рослинності Криму: алелопатичний аспект
2006 Нейрохірургічне лікування хворих з апалічним синдромом
2006 Розвиток матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів за концепцією маркетингу
2006 Оптимізація діагностики і лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з Helicobacter pylori інфекцією, у дітей.
2006 Конструювання керувань та оцінок стану у динамічних системах на основі асимптотичного аналізу поведінки оптимальних алгоритмів
2006 Експресія рецептора CD150 та CD150-опосередковані сигнальні шляхи в нормальних та злоякісно трансформованих В-лімфоцитах
2006 Синтез та фізико-химічні властивості термоеластопластів зі структурою напів-взаємопроникних полімерних сіток на основі модифікваних поліетиленів та каучуків
2006 Релаксація ентальпії в ціклах охолодження/нагрівання термопластичних полімерних нанокомпозитів на основі поліпропопілену та поліаміду-6
2006 Корекція плацентарної недостатності у вагітних з вірусним гепатитом В у анамнезі
2006 Соціально-психологічні умови підвищення ефективності управлінської діяльності в системі державної служби
2006 Взаємодія органів державного управління і місцевого самоврядування з громадськістю: теоретико-методологічний аспект
2006 Державно-громадське управління загальноосвітніми навчальними закладами на районному рівні
2006 Державне управління якістю медичної допомоги в системі охорони здоров’я України
2006 Електоральна культура населення України в умовах трансформації суспільства.
2006 Номінаційні процеси у ботанічній лексиці східнополіських говірок
2006 Конкурентоспроможність продукції на регіональному продовольчому ринку та напрями її підвищення (на прикладі Кіровоградського регіону)
2006 Фінансово-кредитне забезпечення розвитку харчової промисловості регіону (на матеріалах Черкаської області)
2006 Методи оцінки та засоби підвищення надійності програмного забезпечення
2006 Інтенсифікація витягування порожнистих тонкостінних виробів з використанням профільованих заготовок
2006 Формувальні суміші з комплексним зв’язувальним матеріалом на основі бентоніту Костянтинівського родовища.
2006 Моделювання та методи визначення зонної часової структури електрокардіосигналу в автоматизованих діагностичних системах
2006 Розробка матеріалів, що містять фосфор, для електродугового наплавлення шарів з підвищеними триботехнічними характеристиками.
2006 Сортові особливості плодоутворення і технологія вирощування конюшини повзучої на насіння в умовах Центрального Полісся України
2006 Фізіологічна активність мінеральної води «Нафтуся» до і після її мікробної депривації
2006 Організаційно-правові засади діяльності державної виконавчої служби в Україні
2006 Молюски підродини Planorbinae (Gastropoda: Pulmonata) України (фауна, систематика, поширення, екологія).
2006 Регіональний механізм відновлення основних фондів міського електротранспорту
2006 Оцінка способу та рівня життя населення регіону
2006 Конкурентоспроможність українських підприємств на ринках програмного забезпечення
2006 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля
2006 Юридичні факти в системі правовідносин
2006 Реалізація прав національних меншин в Україні
2006 Особливості просторової структури тубуліну як основа клітинної відповіді рослин на дію гербіцидів динітроанілінового та фосфороамідного рядів
2006 Педагогічні умови оптимізації методичної підготовки майбутніх вчителів музики в процесі педагогічної практики
2006 Удосконалення антропометричних методів діагностики трансверзальних аномалій зубних рядів і прикусу та терапія захворювань пародонту при ортодонтичному лікуванні
2006 Оцінювання інвестиційної діяльності підприємств
2006 Формування конкурентної стратегії підприємства
2006 Властивості нейродинамічних та психомоторних функцій у студентів з різним рівнем спортивної кваліфікації
2006 Особливості віддалених наслідків черепно-мозкової травми у підлітків
2006 Захисні механізми в особистісній структурі лікарів-психіатрів та їх психотерапевтична корекція
2006 Перехідні газодинамічні процеси при витіканні з ємностей та їх моделювання.
2006 Комплексний метод розрахунку форсажно-вихідних пристроїв турбореактивних двоконтурних двигунів
2006 Клініко-лабораторні критерії ефективності лапароскопії в лікуванні безпліддя у жінок, які перенесли змішані генітальні інфекціїЇ
2006 Клініко-параклінічне обгрунтування терапії вагітних з прееклампсією
2006 Удосконалення технології сирів голландської групи при застосуванні мікроелементів
2006 Оцінка функції правих відділів серця у новонароджених в нормі і при патології
2006 Біологічні особливості шавлії лікарської (Salvia officinalis L.) у Передгірному Криму
2006 Підвищення тріщиностійкості бетону в умовах тепловогневого впливу.
2006 Часова та просторова самоорганізація в електрохімічних системах.
2006 Формування професійної культури майбутнього вчителя іноземної мови
2006 Педагогічні основи корекції рухової сфери слабозорих підлітків засобами плавання
2006 Статистичний аналіз ринку цукру в Україні
2006 Післяопераційна реабілітація хворих із портальною гіпертензією
2006 Особливості статевого розвитку та структурно-функціонального стану кісткової тканини у дівчат-підлітків при аменореї.
2006 Юридична практика в правовій системі України
2006 Образ “Чарівного” у французькій народній казці (лінгвокогнітивний аспект).
2006 Іспаномовний Інтернет-дискурс: комунікативно-прагматичний та лінгвостилістичний аспекти (на матеріалі форумів з проблематики родинних стосунків)
2006 Плазмова обробка поверхні виробів імпульсними високовольтними газовими розрядами за умов атмосферному тиску
2006 Формування механізму забезпечення стійкості підприємств на основі розвитку підприємництва.
2006 Граничні теореми для керованих систем
2006 Лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти авторського жіночого мовлення в романах Маргеріт Дюрас.
2006 Економічні фактори виникнення та запобігання валютним кризам (регіональний аспект).
2006 Методика формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів у навчанні читання англомовних публіцистичних текстів
2006 Особливості поширеності, діагностики, клінічного перебігу алергічного контактного дерматиту, спричиненого косметичними засобами
2006 Галогенідні макробіциклічні трис-діоксимати заліза (ІІ): синтез, структура та реакційна здатність.
2006 Літературний розвиток учнів 5-7 класів у процесі навчально-ігрової діяльності.
2006 Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40 — 10 тис. років тому)
2006 Динамічна стійкість пружних систем при стохастичному параметричному навантаженні
2006 Педагогічні умови гуманітаризації природничо-наукової освіти старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах України
2006 Виховання національної самосвідомості старшокласників у процесі вивчення іноземної мови
2006 Виховання толерантності у старшокласників середніх загальноосвітніх ліцеїв Франції
2006 Лінійні ігрові задачі керування рухомими об’єктами.
2006 Політика Польської держави стосовно християнських конфесій (1918-1926 рр.)
2006 Методичні концепти вивчення драматичних творів у старших класах загальноосвітньої школи
2006 Визначення параметрів двигунів змінного струму при полігармонійному живленні обмоток статора
2006 Ріст, розвиток і продуктивність гібридів кукурудзи залежно від строків сівби і густоти стеблостою в умовах східного Лісостепу
2006 1. Епістемологічні засади формування поняття розвитку в науках про культуру (В. Дільтей, Баденська школа, М. Вебер).
2006 Заміщення післяопераційних кісткових порожнин щелеп остеопластичним матеріалом з плацентної тканини
2006 Ресурсозберігаюча технологія вирощування насіння буряка столового.
2006 Обґрунтування елементів і прийомів технології вирощування цибулі ріпчастої з насіння та сіянки в лісостепу України.
2006 Сімейні традиції у формуванні моральних цінностей старшокласників.
2006 Духовний розвиток учнівської молоді в регіональному культурно-освітньому просторі
2006 Підготовка майбутнього вчителя музики до організації спільної навчальної діяльності учнів
2006 Поширення та екологічні особливості бульбочкових бактерій сої в різних регіонах України
2006 Реакція магнітосфери Землі на перебудову геліосферного магнітного поля
2006 Договір позички за римським приватним правом та його рецепція у сучасному цивільному законодавстві України.
2006 Розвиток мовлення глухих учнів 5-7 класів у процесі вивчення дієслова
2006 Наукова та громадсько-політична діяльність І.В.Лучицького
2006 Вплив перфторану на функції легень, гемодинаміку та кисневий статус у післяопераційному періоді у хворих онкоторакального профілю
2006 Лексико-семантичні і граматичні характеристики англійського дієслова у художньому творі: лінгвостатистичний аспект (на матеріалі популярних політичних романів).
2006 Ділове спілкування як феномен соціальної дійсності
2006 Попелиці (Homoptera, Aphidoidea) деревно-чагарникової рослинності України.
2006 Навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення (початковий ступінь)
2006 Механізм управління фінансовою безпекою підприємства
2006 Формування та активність мікробного угруповання ризосфери злакових культур за дії комплексу мікробних препаратів та органо-мінеральних добрив
2006 Трофічні зв’язки імаго риючих ос (Hymenoptera, Sphecidae) з квітковими рослинами
2006 Екологічне обґрунтування системи захисту ярого ячменю від шведських мух (Oscinella pusilla Mg., Oscinella frit L.) в північному Степу України
2006 Формування художнього світогляду майбутнього вчителя музики в процесі вивчення музично-історичних дисциплін
2006 Дихотомія права: право публічне та право приватне.
2006 Конституційне право громадян України брати участь в управлінні державними справами: проблеми теорії і практики.
2006 Правовий механізм реалізації та захисту прав і законних інтересів суб’єктів податкових правовідносин.
2006 Формування системи керівництва на промислових підприємствах
2006 Державне регулювання діяльності природних монополій
2006 Удосконалення тактики та хірургічного лікування післяопераційних внутрішньочеревних ускладнень
2006 Внутрішньодуоденальне стентування в комплексі хірургічних методів лікування стенозуючих пілородуоденальних виразок, ускладнених кровотечею
2006 Демонологічна лексика української мови
2006 Іменники зі значенням подібності: способи творення та сфери використання
2006 Синтез нових сполук з протитуберкульозною дією на основі ряду похідних азолідонів та ізонікотинової кислоти
2006 Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування діабету
2006 Особливості ортопедичного лікування часткової втрати зубів конструкціями зубних протезів у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця.
2006 Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, обтяжена дуоденогастральним та гастроезофагеальним рефлюксами: поширеність, особливості клінічної картини і лікування.
2006 Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів в оптовій торгівлі України.
2006 «1. Профілактика порушень мінерального обміну в організмі корів із застосуванням сполук біогенних мікроелементів»
2006 Судово-медична діагностика морфофункціональних змін в системі епіфіз мозку-гіпофіз-надниркові залози в пост травматичному періоді у загиблих
2006 Формування української екологічної термінології.
2006 Особливості взаємозв’язку політики та економіки в умовах постсоціалістичних трансформацій
2006 Індивідуально-типологічні особливості реагу-вання людини на дію запахів ефірних олій лимону і лаванди
2006 Дзеркальна гра набутками культури: романтична та постмодерністська модель (на матеріалі романів М.Шеллі «Франкенштейн, або Сучасний Прометей» і П.Зюскінда «Парфуми. Історія одного вбивці»)
2006 Патоморфологічні особливості та фраг-ментація ДНК у новоутвореннях молочних залоз собак
2006 Моніторинг, прогноз та контроль чтсельності лучного метелика і комплексу саранових в Україні
2006 Фармакологічні властивості біологічно активної композиції “Гіпокловойл”
2006 Підвищення ефективності пірацетаму за гострої гіпоксії шляхом застосування блокаторів глутаматних рецепторів
2006 НЕЛІНІЙНА ПОВЗУЧІСТЬ В’ЯЗКОПРУЖНИХ ОДНОСПРЯМОВАНИХ ВОЛОКНИСТИХ КОМПОЗИТІВ ТА ЇХ КОМПОНЕНТІВ ЗА УМОВ РОЗТЯГУ
2006 Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання.
2006 Дидактичні умови творчого розвитку старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу загальноосвітньої школи.
2006 Формування стохастичних уявлень в учнів 1-6 класів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін.
2006 Очистка пилогазових потоків в циклоні з ступеневим відведенням пилу
2006 Портландцементи з комплексними модифікаторами на основі полікарбоксилатів
2006 Синтез і властивості електроактивних матеріалів на основі полімерних анізидинів та аміноацетофенонів.
2006 Синтез і фізико-хімічні властивості полімер-ванадійоксидних композитів.
2006 Створення та модифікація структур Me-CdZnTe-Me для детектування гамма-випромінювання
2006 Водний і сольовий режими системи озер Кугурлуй-Ялпуг в умовах їхнього зарегулювання
2006 Організаційно-економічний механізм поетапної реструктуризації підприємств машинобудування
2006 Методи прогнозування взаємопов’язаних показників соціально-економічного розвитку України
2006 Підстави виникнення зобов’язань за римським приватним правом і сучасним цивільним законодавством України.
2006 Правочини, які порушують публічний порядок за цивільним законодавством України.
2006 Добровільне представництво у цивільному процесі України.
2006 Інформаційно-вимірювальна система для автоматичного розпізнавання голосу
2006 Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав
2006 Судовий захист неповнолітніх осіб у цивільному процесі України
2006 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як суб»єкт забезпечення національної безпеки України
2006 Структурно-функціональні особливості зимостійкості деяких видів роду Magnolia L.
2006 Вплив важких металів на підсистему «ґрунт-рослина» в лісових культурбіогеоценозах м. Кременчука.
2006 Формування конкурентоспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні.
2006 Українсько-турецьке співробітництво як фактор регіональної безпеки.
2006 Педагогічні умови виховання культури міжстатевих стосунків у студентів вищих навчальних закладів
2006 Концептуальна семантика субстантивних композитів-бахуврихі (на матеріалі антропосемічної лексики сучасної англійської мови)
2006 Методика активізації творчої діяльності студентів педагогічних університетів у процесі музично-інструментальної підготовки.
2006 Критеріальне моделювання в задачах чутливості оптимального керування режимами електроенергетичних систем
2006 Науково-методичні аспекти приватизації об’єктів трубопровідного транспорту
2006 Вплив рутину, кверцетину та їх комплексів з алюмінієм на динаміку скорочення скелетного м’язу жаби
2006 Методика підготовки майбутніх учителів до викладання біології англійською мовою
2006 Використання воднево-кисневого полум’я для напилення покриттів.
2006 Суспільно-географічні засади дослідження територій з критичною екологічною ситуацією (на прикладі Київської області)
2006 Війська НКВС (МВС) в Україні (1939-1953 рр.): історико-правовий аспект
2006 Кримінальна відповідальність за контрабанду
2006 Парадоксальні висловлення в англомовному художньому дискурсі: лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти.
2006 Оптимізація методів діагностики патології епітелію шийки матки у хворих на генітальний ендометріоз
2006 Обґрунтування параметрів висувної секції з вертикальною фрезою для обробітку ґрунту в садах інтенсивного типу
2006 Флора Чивчинських гір (Українські Карпати): аналіз, созологічна характеристика й охорона
2006 Серби в Україні (XVIII – початок XІX ст.).
2006 СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ВИКОРИСТАННЯ В МОЛЕКУЛЯРНОМУ ДИЗАЙНІ НОВИХ СУРМАВМІСНИХ КЛАТРОХЕЛАТІВ Fe (II).
2006 Покращення показників курсової стійкості легкового автомобіля з урахуванням силової неоднорідності його шин
2006 Покращання показників техніко-експлуатаційних властивостей автомобілів при їх переобладнанні.
2006 Аортопексія, трахеопластика та транслокація діафрагми при хірургічному лікуванні обструкції дихальних шляхів у дітей.
2006 Організаційно-методичні аспекти оптимізації фізичної активності жінок-учителів 36-55 років
2006 Розвиток координаційних здібностей могулістів на етапах початкової та попередньої базової підготовки
2006 Фізична реабілітація осіб першого зрілого віку з хребетно-спинномиозковою травмою шийного відділу в післяопераційний період
2006 Фізична реабілітація осіб з нижньою параплегією внаслідок травми грудного та поперекового відділів хребта та спинного мозку в умовах стаціонару
2006 Рідкісні та зникаючі види флори Донецького кряжу
2006 Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах реформування та регулювання аграрного сектора економіки
2006 Правове регулювання праці осіб, які вимагають особливого захисту.
2006 Засоби публіцистичної виразності та дієвості (на матеріалах памфлетів і нарисів Миколи Хвильового)
2006 Формування та розвиток системи кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій).
2006 Клітинна селекція пшениці на стійкість до Fusarium graminearum Schwabe.
2006 Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми
2006 Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля.
2006 Лікування аномалій форми та зміни кольору окремих зубів
2006 Особливості перебігу ендометріозу у робітниць, контактуючих з малими дозами летючих ароматичних вуглеводів
2006 Роль генетичних маркерів спадкової схильності та факторів середовища у виникненні та перебігу бронхіальної астми.
2006 Особливості таксаційної будови, сортиментна і товарна структура штучних соснових лісостанів Західного та Центрального Полісся України
2006 Геометрія світлотіней при змінному природному освітленні стосовно задач архітектурного формоутворення
2006 Організаційно-економічний механізм бюджетного регулювання економікою регіону (на матеріалах Закарпатської області)
2006 Оцінка різноманітності екосистем Черемського природного заповідника на основі картографічного моделювання.
2006 Продуктивність культур зерно-бурякової сівозміни залежно від систем удобрення в Лісостепу України
2006 Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука (1883-1940 рр.).
2006 Педагогічні умови підвищення якості навчання іноземних мов курсантів вищих військових навчальних закладів
2006 Соціологія молоді: процеси концептуалізації в контексті соціокультурних змін
2006 Соціокультурний контекст становлення та розвитку підприємництва в Україні
2006 Участь національних меншин у суспільно-політичному та економічному житті Харківської губернії (ХІХ- початок ХХ ст.)
2006 Підвищення ефективності процесу вібраційної обробки великогабаритних виробів
2006 Інтерполяційні задачі в узагальнених класах Неванлінни та Стілтьєса.
2006 До теорії збіжності просторових відображень зі скінченним скривленням довжини
2006 Гіпермодулі у теорії просторових відображень зі скінченним спотворенням
2006 Інвестиційний портфель комерційних банків України
2006 Корпоративний сектор у трансформаційній економіці: особливості становлення і тенденції розвитку
2006 Атомно-абсорбційний спектрофотометр із капілярним електротермічним атомізатором
2006 Малі комічні форми в західноєвропейських літературах високого Середньовіччя і Ренесансу.
2006 Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики в Україні на новому етапі (1990-2005 рр.).
2006 Василь Витвицький: музикознавча та композиторська спадщина
2006 Еґо-белетристика як жанр: питання поетики (на матеріалі японської та української прози).
2006 Культурно-освітній комплекс регіону і його територіальна організація (на матеріалах Тернопільської області).
2006 Поняття гештальту в онтології
2006 Організаційно-економічне обгрунтування реструктуризації підприємств м`ясної промисловості на рівні регіону.
2006 Оптимізація елементів технології вирощування стевії в умовах Лісостепу України
2006 Іммобілізовані на поверхні кремнезему фталексони — твердофазні реагенти для сорбційно-спектрофотометричного і візуального тест-визначення Pb(II), Zn(II), F- і C2O42-.
2006 Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності
2006 Правовий статус свідка в кримінальному процесі України
2006 Публічність та диспозитивність у кримінальному судочинстві
2006 Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного інспектора міліції
2006 Зберігання яблук сортів Ренет Симиренка, Голден Делішес та Кримське зимове, оброблених розчином хлориду кальцію після збирання, в степовій зоні Криму
2006 Теоретико-методичні основи формування знань про фізичне здоров’я в системі фізичного виховання у старшокласників
2006 Історичні передумови і організаційно-методичні основи підготовки спортсменів до Олімпійських ігор
2006 Формування у молодших школярів уміння працювати з підручником
2006 Автоматизована система розпаралелювання послідовних програм для паралельних обчислювачів з розподіленою пам’яттю
2006 Вдосконалення механізму відтворення основного капіталу промислових підприємств
2006 Організаційно-економічний механізм інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств
2006 Методи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства
2006 Антикризове управління машинобудівним підприємством
2006 Управління податковими платежами підприємства
2006 Формування господарського механізму стабілізації середовища підприємства
2006 Організація управління реалізацією стратегії підприємства.
2006 Удосконалення організаційно-економічного механізму управління витратами на вугільних шахтах.
2006 Оцінка впливу тінізації діяльності вугільних шахт на фінансову результативність.
2006 Інформаційне забезпечення діяльності підприємства.
2006 Механізми державного управління системою первинної медико-санітарної допомоги міському населенню
2006 Оптимізація лікування хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з хронічним необструктивним бронхітом.
2006 Мистецький Український Рух: модернізація літературної традиції і модернізм.
2006 Диверсифікація авторської свідомості в інтелектуальній прозі В.Домонтовича.
2006 Розробка градієнтних теплозахисних покриттів та електронно-променевої технології їх осадження на лопатки газових турбін.
2006 Симетрія і точні розв’язки нелінійних рівнянь дифузії
2006 Особливості становлення ціннісних орієнтацій у процесі професійної підготовки військовослужбовців
2006 сиходіагностика та корекція особистісних дезадаптацій у шахтарів, які постраждали в аваріях.
2006 Оптимізація хіміопроменевого лікування хворих на рак шлунка з застосуванням мелатоніну, вітамінів А і Е (клініко-експериментальне дослідження).
2006 1Н ЯМР in vivo для встановлення зв’язку між локальним станом головного мозку людини і магніторезонансними характеристиками церебральних метаболітів
2006 Інформаційна система оперативного управління організаційно-технічними об’єктами гірничорудних кар’єрів
2006 Моделі і методи підтримки прийняття рішень у системах автоматизованого управління бібліотекою ВНЗ
2006 Психологічна корекція ускладненого спілкування в учнів шкіл-інтернатів
2006 Розвиток управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства на основі системного та стратегічного підходів
2006 Обґрунтування обсягів збуту та політики розподілу споживчих товарів
2006 Структурування змісту інтегративного підручника з іноземних мов для майбутніх фахівців інженерних спеціальностей
2006 Формування управлінської культури керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти
2006 Педагогічні умови прилучення молодших школярів до духовних цінностей на уроках музики
2006 Методи і алгоритми опрацювання і компресії мовних сигналів та їх реалізація в комп’ютерних системах
2006 Математичне моделювання первинних термоперетворювачів на основі балансного наближення чебишовськими нелінійними сплайнами.
2006 Інноваційні технології в державному регулюванні соціально-економічного розвитку регіону
2006 Державне регулювання розвитку культури на регіональному рівні
2006 Поетика драматургії Миколи Куліша 1927-1932 років
2006 «Історичні зміни в морфемній будові слів сучасної української мови (перерозподіл та ускладнення)»
2006 Поетика та жанрова система прози М.Горького 1890 — 1900-х років
2006 Організаційно-технологічне обґрунтування підвищення ефективності управління парком будівельних машин
2006 Удосконалення методів управління вартістю будівельних проектів
2006 Становлення і розвиток системи дошкільного виховання в УСРР (1919-1933 рр.)
2006 Визначення термопружного стану тіл з отворами і тріщинами за допомогою уточнених формул обернення перетворення Лапласа
2006 Фінансове забезпечення розвитку банківського маркетингу
2006 Оптимізація просторово-часової обробки сигналів у бістатичних системах з синтезуванням апертури антени
2006 Економіко-організаційний механізм державного регулювання інноваційної діяльності в Україні та її регіонах
2006 Організаційно-економічний механізм управління трудовими ресурсами в регіоні
2006 Розвиток системи податкового регулювання діяльності промислових підприємств в Україні
2006 Інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку малого підприємництва в регіоні
2006 Зсувостійкість асфальтобетонів на бітумах, модифікованих полімерами.
2006 Вплив кореляцій на фазові переходи індуковані шумом у просторово-розподілених системах
2006 Міжфазний тепломасообмін у генераторі водяної шуги при випарному охолодженні розсолу
2006 Підвищення ефективності шліфування важкооброблюваних матеріалів за рахунок удосконалення кінематики процесів
2006 Корекція відновних процесів у породіль з прееклампсією після кесаревого розтину з урахуванням реактивності організму.
2006 Сучасні методи лікування вагітних з рецидивуючим генітальним герпесом
2006 Удосконалення технологій та обладнання для виробництва листового металопрокату з профільованими по довжині геометричними характеристиками
2006 Інтертекстуальність як проблема перекладу (на матеріалі англомовних перекладів української постмодерністської прози).
2006 Нові технології та устаткування для отримання титанової губки і переплавки її в зливок
2006 Лужні базальтовмісні цементи та бетони на на їх основі
2006 Лікувальна ефективність холецистокініну октапептиду (26-33) при цукровому діабеті» (експериментальне дослідження)
2006 Економічний механізм формування і функціонування ринку ріпаку та продуктів його переробки
2006 Особливості плазмової кінетики в жевріючому розряді в багатокомпонентних газових сумішах.
2006 Використання окислювачів на етапі хірургічного лікування хворих на рак молочної залози.
2006 Комбіновані спектроскопічні методи визначення Pb(II), Cd(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) іммобілізованими на силікагелі сульфарсазеном та бромбензтіазо
2006 Символіка збройних сил України 1917-1920 рр.
2006 Хірургічне лікування травматичних дефектів термінальних відділів пальців кисті.
2006 Мономери і полімери що містять імідні групи.
2006 Формування та використання трудового потенціалу в сільському господарстві регіону
2006 Вплив хірургічної менопаузи на стан організму та систему опори та руху жінки.
2006 1.Організація обліку і контролю у фермерських господарствах (на прикладі господарств Тернопільської області)
2006 Інваріантні множини стохастичних диференціальних рівнянь із стрибками
2006 Імпульсні диференціальні рівняння з многозначною та розривною правою частиною
2006 Діагностика та лікування хворих з ураженням колінного суглоба при псоріатичному артриті
2006 Остеоартроз колінних суглобів у жінок в пері– та постменопаузальному періоді, особливості діагностики та лікування
2006 Історико-науковий аналіз діяльності професора О.О.Коротнєва в контексті розвитку біологічної науки ( остання чверть ХІХ — початок ХХ століть).
2006 Етіотропна, патогенетична та реабілітаційна терапія хворих на постгонорейні ураження сечостатевого тракту та інші урогенітальні інфекції, ускладнені вторинним безпліддям
2006 Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській мові.
2006 Аксіологічна прагмасемантика англомовного рекламного тексту.
2006 Хіміко-технологічна оцінка плодів чорної смородини і йошти та оптимізація технології некріплених виноматеріалів з них
2006 Кополімери на основі акрилонітрилу як стабілізатори орієнтації рідкого кристалу
2006 Механізм регулювання міграційних процесів сільського населення
2006 Періоди обертання і подвійність обраних астероїдів
2006 Моделювання розсіювання світла планетними реголітами
2006 Попередження ранніх післяопераційних ускладнень гнійно-запального характеру при травматичних пошкодженнях печінки (експериментально-клінічне дослідження).
2006 Холінергічна регуляція серця у статевонезрілих щурів з експериментальним гіпотиреозом
2006 Роль шишкоподібної залози у регуляції хроноритмів діяльності нирок за умов іммобілізаційного стресу (експериментальне дослідження)
2006 Експериментальне обгрунтування ролі статевих гормонів у перебігу ішемічно-реперфузійних пошкоджень мозку в щурів різних вікових груп
2006 Застосування електрофоретичних зубних щіток та зубної пасти, що містить пелоїди, в індивідуальній гігієні порожнини рота хворих із запальними захворюваннями пародонту
2006 Педагогічні умови формування конфліктологічної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу
2006 Організація профільного навчання в загальноосвітній школі в умовах регіону
2006 Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки
2006 Поєднання індивідуальних і групових форм навчальної діяльності в інтелектуальному розвитку молодших школярів
2006 Взаємодія електромагнітних хвиль з активними хвилями в періодичних напівпровідникових структурах
2006 Формування ринку насіння зернових колосових культур
2006 Становлення і розвиток підприємництва в аграрному секторі регіону
2006 Демографічні процеси в грецькій меншині Донеччини (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
2006 Структура та семантика складного речення в ідіостилі Євгена Гуцала ?на матеріалі художньої прози?
2006 Роль опіоїдних пептидів в модуляції імунної відповіді хворих на дисциркуляторну енцефалопатію у віддалений період після опромінення
2006 Порівняльна оцінка різних режимів терапії артеріальної гіпертензії з діабетичною неропатією.
2006 Систолічна та діастолічна функція лівого шлуночка у дітей у віддаленому періоді після хірургічної корекції природжених вад серця.
2006 Клініко-параклінічна характеристика та особливості перебігу гострого бронхіту у дітей на сучасному етапі.
2006 Мінливість та успадкування основних господарсько-цінних ознак у міжсортових гібридів льону-довгунця
2006 Формування ринку цінних паперів в трансформаційній економіці
2006 Порівняльні аспекти контрацепції у жінок з нейроциркуляторною астенією.
2006 Соціальне сирітство як соціокультурний феномен.
2006 Синтез, властивостi та бiологiчна активнiсть магнетиту i магнiтокерованої рiдини
2006 Експериментальне обгрунтування використання нового препарату — гранул цеоліту як ентеросорбенту при патології шлунково-кишкового тракт
2006 Розробка складу та технології таблеток елагової кислоти
2006 «1. Обґрунтування оптимального віку племінного використання корів української м’ясної породи»
2006 Облік та звітність регіональних університетських центрів

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)