Каталог захищених дисертацій в України за 2006 рік

2006 Діяльність молодіжних структур ОУН як складова українського національно-визвольного руху у 1939-1955 рр.
2006 ГРУПИ З ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ ПІДГРУП, БЛИЗЬКИХ ДО НОРМАЛЬНИХ
2006 Властивості розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі
2006 Організація та регулювання ефективного використання трудового потенціалу аграрного сектора економіки регіону
2006 Управління розвитком людського капіталу в організаціях системи вищої освіти
2006 Оцінка і профілактика впливу важкої праці у шкідливих умовах на гірників, зайнятих молотковим вийманням вугілля
2006 Міжнародне економічне співробітництво України і Королівства Марокко: проблеми та перспективи.
2006 Фронтальне вологоперенесення над територією України
2006 Ідентифікація параметрів силової схеми та навантаження в перетворювачах частоти.
2006 Типологія психологічних механізмів самоконституювання суб`єкта
2006 Російська постмодерністська література кінця XX — початку XXI століття: стильові модифікації та стратегії художнього пошуку (на матеріалі прози і драматургії)
2006 Російська документальна проза 1917-1920 років («Несвоєчасні думки» О.М.Горького, «Окаянні дні » І.О.Буніна, «Листи до Луначарського» В.Г.Короленка)
2006 Концепція особистості в драматургії Л.Андреєва
2006 Притча та притчевість в історичній прозі Валерія Шевчука
2006 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до національного виховання учнів засобами мистецтва.
2006 Принцип свободи договору в правовому регулюванні зовнішньоекономічного контракту.
2006 Алгогенна дія RFa-подібних пептидів на периферичні сенсорні нерви: дані in vitro та in vivo
2006 Контроль відстаней до пошкоджень в низькочастотній лінії зв’язку імпульсним та фазовим методами, що використовуються почергово
2006 Створення букального препарату з інсуліном та оцінка його ефективності при корекції стоматологічних порушень у хворих на діабет 1-го типу
2006 Консортивнi зв’язки Phoca caspica з його гельмiнтофауною в екосистемi Каспiйського моря.
2006 Нумізматичні операції Національного банку України: методичний та маркетинговий аспекти.
2006 Підбір бджолозапильних гібридів та удосконалення технології вирощування огірка у плівкових теплицях на соломі
2006 Розвиток усвідомленої саморегуляції довільної активності майбутніх вчителів
2006 Інформаційне обслуговування іноземних студентів в університетській бібліотеці
2006 Ведення вагітності та пологів у жінок з аномаліями розвитку матки
2006 Перебіг та лікувальна тактика клімактеричних порушень у жінок з гіпотиреозом
2006 Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти
2006 Агробіологічна оцінка клонових підщеп для аличі та її розмноження в умовах північної частини Правобережного Лісостепу України
2006 Природні дубові ліси верхів’я басейну Сіверського Дінця та удосконалення господарювання в них
2006 Становлення та ефективність функціонування сільськогосподарських виробничих структур різних організаційно-правових форм.
2006 Підвищення економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств.
2006 Розвиток зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна
2006 Ефективність енергетичних витрат у молочному скотарстві
2006 Особливості нейроендокринної регуляції кальцієвого обміну у новонароджених дітей від матерів із залізодефіцитною анеміє.
2006 Стан здоров’я та серцево-судинної системи і розвиток факторів ризику серцево-судинних захворювань у хлопчиків шкільного віку.
2006 Активність нейропептиду Y і добовий профіль артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу в динаміці лікування.
2006 Когнітивні чинники еволюції назв осіб в англійській мові ХХ століття.
2006 Континентальні витоки аналітичної філософії: історико-філософське дослідження.
2006 Методика геоінформаційного математично-картографічного моделювання проектної регіональної екомережі в басейні Росі.
2006 Вигуки сучасної англійської мови (системний та дискурсивний аспекти).
2006 Взаємовідносини Німеччини і країн Вишеградської групи (1991-2004 рр.)
2006 Сучасна чеська суспільно-політична лексика: семантика, структура, динаміка
2006 Типологія факультативних прислівних компонентів речення
2006 Композиційна роль безеквівалентної лексики в поетичному тексті
2006 Структурно-семантичні, стилістичні та текстові функції епітета в історичному романі (на матеріалі творів другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст.)
2006 „Міжнародні пасажирські перевезення в контексті інтеграції України до світового господарства”
2006 „Інтеграція металургійного комплексу України до світового господарства”
2006 Державно-правовий механізм захисту прав неповнолітніх в Українській РСР (60-і — поч. 80-х рр. ХХ ст.)
2006 Біологічне обгрунтування системи захисту черешні від вишневої мухи (Rhagoletis cerasi L.) в умовах півдня України.
2006 Визначення концентрації зшивок і розривів макромолекул за кінетикою накопичення гелю у полімері
2006 Забезпечення системної ефективності будівництва автомобільних доріг
2006 Системні аспекти забезпечення ефективності функціонування автотранспортних підприємств
2006 Стратегічне партнерство в українсько-російських відносинах
2006 Застосування локального дистанційного кріовпливу у хворих на аутоімунний тиреоїдит з післяопераційним гіпотиреозом
2006 Формування особистісного досвіду старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи
2006 Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних тех-нологій у професійній діяльності
2006 Підготовка майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного ви-ховання молодших школярів
2006 Математична модель психосоціальної сфери людини для системи підтримки прийняття психодіагностичних рішень
2006 Математичні моделі вентильного реактивного двигуна з буферами енергії для проектування їх електромеханічного перетворювача..
2006 Виховання доброчесності в учнів 7-9 класів загальноосвітньої школи засобами нової української літератури
2006 Формування мовленнєвої компетентності учнів 5-7 класів у процесі засвоєння виражальних засобів української мови
2006 Організаційно-педагогічні умови активізації процесу самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету
2006 Тенденції розвитку форм навчання середньої школи Німеччини в другій половині ХХ ст.
2006 Властивості і технологія бетону на модифікованому залізом цементі в умовах зимового бетонування.
2006 Удосконалення конструктивної форми металевих ґратчастих башт вітроагрегатів
2006 Вплив екструдату сої на молочну продуктивність корів
2006 Ефективність виробництва та використання силосу на основі амаранту у раціонах поросних свиноматок
2006 Підвищення життєздатності кріоконсервованих статевих клітин півнів.
2006 Ефективність використання мінеральної добавки анальцим в годівлі курок-несучок.
2006 Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів
2006 Окиснення білків і ліпідів у дріжджів Saccharomyces cerevisiae та можлива роль каталаз у його запобіганні
2006 Середовище вироблення державної політики (теоретико-методологічні аспекти)
2006 Зміна парадигми в державному управлінні інформаційною сферою: комунікативний аспект
2006 Механізм формування кадрового потенціалу державної служби в Україні.
2006 Метод синтезу топологічної структури мережі передачі даних за критерієм мінімальної вартості з використанням генетичного алгоритму
2006 Реалізація НЕПу в економіці Південних районів України.
2006 Структура грунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір’я.
2006 Методи та моделі управління конфігурацією проекту вдосконалення системи пожежогасіння в сільському адміністративному районі (на прикладі Львівської області)
2006 Роль музичних комп’ютерних технологій у сучасній композиторській практиці.
2006 Корекція заплідненості корів і телиць та метаболізму в їх організмі препаратом глютам
2006 Удосконалення технології шліфування кремнієвих структур з діелектричною ізоляцією
2006 Формування почуття відповідальності у молодших школярів
2006 Проблема Квебеку і канадський федералізм (1960-1982 рр.)
2006 Дослідження історії України в польській історіографії кінця ХІХ — початку ХХ століття.
2006 Розробка та дослідження математичних моделей динамічних систем з післядією
2006 Архітектурно-планувальне формування центрів образотворчого мистецтва.
2006 Психологічні засоби подолання деструктивних конфліктів педагогів із старшокласниками
2006 Бделоідні коловертки (Rotifera, Bdelloidea) України (систематика, фауна, екологія).
2006 Соціально-педагогічні умови надання допомоги засудженим похилого віку у виправній колонії.
2006 Вплив настоянки перстачу прямостоячого на функціональний стан печінки за умов норми та експериментального гепатиту
2006 Реакції фенілселенійтригалогенідів з 2-(2-пропенілтіо)-, 2-(2-пропінілтіо)тієнопіримідин-4(6)-онами та 1,3,4-оксадіазолами
2006 Єврейське населення Лівобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
2006 Олександр Кониський у громадсько-політичному і культурно-освітньому житті України (друга половина ХІХ ст.)
2006 Формування концепцій етногенезу українського народу (історіографія проблеми)
2006 Визначення видової належності, статі, краніотипу і зросту за морфологічними та остеометричними ознаками скроневих кісток (на скелетованих, фрагментованих і спалених черепах)
2006 Властивості купратних метало-оксидів, пов’язані з анізотропією електронного спектру і кулонівськими кореляціями
2006 Особливості розвитку фузаріозу колоса зернових колосових культур в умовах Полісся України та вдосконалення захисних заходів
2006 Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення тактичних дисциплін курсантами вищих військових навчальних закладів
2006 Діагностика та корекція порушення чоловічої фертильності в залежності від стану вільнорадикальних процесів
2006 Фосфорилювання похідних 2-амінотіофену галогенідами фосфору (ІІІ)
2006 Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування бронхітів у дітей у поєднанні з остеопенією
2006 Хірургічна тактика при оклюзійно-стенотичному ураженні екстракраніальних артерій, термінального відділу аорти та магістральних артерій нижніх кінцівок
2006 Морфологічні особливості структурної будови плаценти у жінок із затримкою росту плода
2006 Структурно-функціональні особливості адаптаційно-компенсаторних процесів в судинному руслі очного яблука при токсичній дистрофії сітківки
2006 Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення
2006 Василіанські монастирі Перемишльської єпархії: інституційний розвиток, економічне становище та релігійна діяльність (кінець XVII–XVIII ст.)
2006 Немодальна теорія сталості зсувних течій плазми
2006 Управління організаційною системою на основі поведінкової моделі людини в середовищі виробничого соціуму
2006 Автоматизована інформаційно-пошукова система, що ґрунтується на нечіткій моделі портрета людини
2006 Технологія обстеження і ремонту підводної частини споруд для підйому суден по похилій площині
2006 Статистичний аналіз інфляційного процесу в економіці України
2006 Циганський етнос в Україні (історіографія та джерела)
2006 Асоціативно-семантична група як форма парадигматичної організації лексики (на матеріалі назв сезонів у російській мові)
2006 Ars nova: вимір та раціоналізація музичного часопростору.
2006 “Цвіт папороті” Євгена Станковича: проблема жанру.
2006 Клініко-патогенетична характеристика та лікування в амбулаторних умовах хронічного некалькульозного холециститу, сполученого з хронічним обструктивним захворюванням легень
2006 Передумови залучення та ефективного використання іноземних інвестицій в АПК України
2006 Механізм формування конкурентоспроможності галузей агропромислового комплексу на зовнішньому і внутрішньому ринках
2006 Удосконалення процесів формування внутрішньої порожнини охолоджуваних лопаток ГТД
2006 Стилістичний аналіз складних синтаксичних конструкцій як засіб удосконалення граматичного ладу мовлення учнів 7-9 класів.
2006 Особливості вихідного матеріалу західноевропейського екотипу і створення на його основі сортів озимої пшениці для умов Лісостепу і Полісся України
2006 Облік та внутрішній аудит витрат олійно-жирового виробництва
2006 Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства
2006 Становлення і функціонування транспортно-логістичної інфраструктури в Україні
2006 Динамічна ентропія автоморфізмів груп та групових алгебр
2006 1. Усереднення диференціальних форм на многовидах складної мікроструктури
2006 Формування психологічної готовності майбутніх фахівців з вищою освітою до використання комп’ютерної техніки
2006 Проблемна міжособистісна взаємодія особового складу військової частини та особливості її діагностики і попередження
2006 Підготовка майбутніх перекладчів засобами інформаційно-комунікаційних технологій у вищих військових навчальних закладах
2006 Міське громадянство Львова XV-XVIII ст. (за реєстрами прийняття до міського права).
2006 Українське питання у польській консервативній суспільно-політичній думці міжвоєнного періоду (1918-1939).
2006 Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови у сфері новітніх технологій
2006 Англомовний комерційний контракт: лінгвопрагматичний та лінгвокогнітивний аспекти
2006 Україна і Польща: особливості розвитку двосторонніх відносин (1991-2004 рр.).
2006 Містечка Правобережної України в добу Української революції 1917-1920 рр.
2006 Метод захисту кабельних ліній зв’язку телекомунікаційних мереж від потужних імпульсних електромагнітних завад
2006 Віолончельна творчість В.Барвінського в контексті розвитку жанру в українській музиці першої половини ХХ століття
2006 Особливості утворення і будови кристалічних комплексів галогенідів Cu(І) з N-алільними онієвими солями моноазотистих ароматичних гетероциклів.
2006 Фізична модель ендоцитозу
2006 Принципи організації та функціонування державної служби в Україні
2006 Формування стратегії росту прибутку на підприємствах харчової промисловості.
2006 Обґрунтування методики формування і оцінки ефективності багатосупутникових угруповань дистанційного зондування Землі.
2006 Організаційно-економічний механізм стабілізації фінансового стану транспортних підприємств
2006 Керамзитовий гравій покращеної якості з використанням сапонітової породи.
2006 Дослідження ефективності прямотечійних циклонів
2006 Історико-науковий аналіз розвитку приладобудування України як складової машинобудівного комплексу у 80-ті роки ХХ століття
2006 Управління операційними грошовими потоками підприємства
2006 Теплофізичні і електрофізичні властивості та релаксаційні процеси в металонаповнених епоксидних полімерах
2006 Тепло — електрофізичні фактори еволюції високотемпературних частинок в газі
2006 Маркетингова діяльність підприємств на ринку м’ясопродуктів.
2006 Становлення регіональних владних еліт в Україні.
2006 Фінансово-кредитні інституції національного господарського руху в Західній Україні впродовж 1848-1939 років
2006 Комплексні дослідження та оцінка малолускатого коропа нивківського відгалуження третього селекційного покоління
2006 Підвищення ефективності рибогосподарського використання континентальних водойм з нестабильною мінералізацією
2006 Організаційно-методичне забезпечення управління інноваційною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів в умовах великого міста
2006 Облік і аудит готової продуції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)
2006 РОЗРОБКА ПАРКС-JAVA ТЕХНОЛОГІЇ ПАРАЛЕЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ
2006 Дослідження структури і експлуатаційних властивостей економнолегованої високоміцної сталі для різних умов експлуатації
2006 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування електромагнітних хвиль міліметрового діапазону в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на хронічний невиразковий коліт и синдром подразненої кишки
2006 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування озонотерапії у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки
2006 Комплексне лікування вагітних з ранніми гестозами, що обтяжені залізодефіцитною анемією з застосуванням мінеральної води «Миргородська» та нормобаричної гіпоксітерапії
2006 Cинтез системи управління телекомунікаційними мережами з застосуванням умовних критеріїв переваги в умовах надзвичайних ситуацій
2006 Підвищення показників якості системи управління телекомунікаційними мережами з застосуванням механізму кореляції подій
2006 Діяльність адміністративної служби міліції по припиненню правопорушень (організаційно-правовий аспект)
2006 Способи забезпечення виконання податкового обов’язку
2006 Функціональні характеристики нелітерних знаків французької мови.
2006 Іконоборські ідеї в духовному житті Київської Русі та Московської держави: релігієзнавчий аспект
2006 Перебіг вагітності, стан плода і тиреоїдний гомеостаз у вагітних з цукровим діабетом 1 типу.
2006 Голокост на території Київщини: загальні тенденції та регіональні особливості (1941 — 1944 рр.)
2006 Внесок підприємців в освітньо-культурний розвиток України (остання третина ХІХ — початок ХХ ст.)
2006 Населення черняхівської культури за матеріалами антропології
2006 Вплив протестантизму на становлення державності в Німеччині (XVIII-XX ст.)
2006 Методична система реалізації функцій задач в навчанні планіметрії
2006 Тюремні установи в Україні в системі карально-охоронного механізму держави (кінець ХІХ — середина ХХ ст.)
2006 Оцінка клініко-патогенетичних факторів розвитку змін кісткової тканини при системному червоному вовчаку та обгрунтування використання комбінованого препарату кальцію з вітаміном Д3
2006 Становлення змісту шкільної початкової мате-матичної освіти в Україні (60–і роки ХІХ – 30–і роки ХХ ст.)
2006 Бібліотечна, книговидавнича та культурно-просвітницька діяльність М.П. Балліна (1829-1904)
2006 Особливості впливу професійних факторів та умов життєдіяльності на організм військовослужбовців миротворчих підрозділів.
2006 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)
2006 Медична допомога постраждалим із пошкодженнями опорно-рухового апарату при політравмі в умовах сільськогосподарського регіону
2006 Система оцінки техногенної безпеки промислових підприємств: методологія та алгоритм розрахунку
2006 Різці на пам’ятках пізнього палеоліту Північно-Західного Причорномор’я
2006 Управління процесом адаптації підприємства до ринкових умов господарювання
2006 Механізм формування диверсифікаційної політики підприємства в умовах трансформаційної економіки
2006 Ефективність управління корпоративною власністю в умовах транзитивної економіки
2006 Механізми державного регулювання використання трудового потенціалу населення
2006 Формування і розвиток механізмів державного регулювання зовнішньоторговельних зв’язків України
2006 Трансформація системи державного управління соціальним захистом населення
2006 Організаційно-економічний механізм розвитку місцевого самоврядування
2006 Державне регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку
2006 Стильові основи Одеської хорової школи
2006 Удосконалення процесу ковшового вакуумування на основі математичного моделювання.
2006 Удосконалення роботи печей безперервної дії прокатного виробництва з метою енергозбереження.
2006 Меропланктон прибережних вод Криму (чорноморський сектор)
2006 Eкологiя, фiтоценологiя i культивування чорноморських водоростей роду Gracilaria
2006 Єдність гносеологічного та соціально-практичного в контексті гуманістичного відношення людини до природи.
2006 Структурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосистем Чорногори (Українські Карпати).
2006 Громадська думка у системі оцінки діяльності органів внутрішніх справ
2006 Соціальний захист в органах внутрішніх справ України (соціологічний аспект аналізу)
2006 Пенітенціарна система Російської імперії в ХІХ — на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній).
2006 Історичний розвиток концепцій обґрунтування в логіці і філософії права (від античності до початку XIX століття).
2006 Особливості правового регулювання праці науковців і його вдосконалення
2006 Правове регулювання відносин в системі загальнообовязкового державного соціального страхування на випадок безробіття
2006 Удосконалення методів, моделей елементів і пристроїв локальних підсистем керування для рішення траєкторних задач.
2006 Соціально-демографічні процеси в Донбасі у 1943 – 1955рр.
2006 Удосконалення технології радіально-ротаційного профілювання ободів коліс транспортних засобів
2006 Правосуб’єктність міжнародних неурядових організацій в умовах глобалізації міжнародного економічного права
2006 Дидактичні умови формування економічних знань у студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
2006 Дидактичні засади застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення науково-природничих дисциплін у медичних коледжах
2006 Дидактичні умови використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання студентів медико-технічного профілю.
2006 Вивчення творчості українських письменників ХІХ — початку ХХ століття як засіб формування християнських моральних цінностей у старшокласників
2006 Стохастичні потоки із взаємодією
2006 Селекційно-генетична оцінка продуктивних ознак баранів-плідників таврійського внутріпородного типу асканійської тонкорунної породи.
2006 Гідродинаміка та тепломасообмін автокаталітичного процесу співполімеризації сірки з дициклопентадієном.
2006 Інтенсифікація екстрагування цільових компонентів з твердої фази вакуумуванням ситеми.
2006 Оптимальне керування роботою багатоцехових компресорних станцій з різними типами приводів.
2006 Профілактика тромбогеморагічного синдрому після спленектомії у хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру
2006 Зміни Са2+-чутливості скоротливого апарату гладеньких м`язів судин в умовах блокади протеїнкінази С при вазоспастичних станах різного генезу (експериментальне дослідження)
2006 Управління впровадженням інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу.
2006 Фізіотерапевтичні пристрої зі стохастичним просторово-неоднорідним низькочастотним електромагнітним полем
2006 Трансформація виноградарсько-виноробного комплексу Криму в умовах переходу до ринкового господарства
2006 Медико-соціальна реабілітація інвалідів внаслідок бронхіальної астми
2006 Геологічні чинники формування колекторських властивостей пісковиків в південно-західної частини Донбасу.
2006 Удосконалення буропідривної технології проведення польових виробок шляхом обґрунтування раціональних параметрів конструкцій прямих врубів.
2006 Розробка засобів і способів підготовки та підривання обводнених гірських порід неводостійкими вибуховими речовинами найпростішого складу
2006 Вплив неоднорідностей поверхні на перенос заряду в тонких плівках металів.
2006 Електронні релаксації радіаційних дефектів при-поверхневого шару кристалів цезій галоїдів та екзоемісія електронів.
2006 Енергетичний стан печінки при гіпотермічному зберіганні та нормотермічній реперфузії
2006 Розробка технології комплексної переробки сої з отриманням консервованих продуктів
2006 Удосконалення технології борошняних кондитерських виробів на основі композитних сумішей
2006 Природна резистентність свиней – детермінація, особливості реалізації в різних умовах мікроклімату
2006 Зоогігієнічне обґрунтування умов утримання кнурів у господарствах з низькою щільністю забруднення радіонуклідами.
2006 Педагогічні умови забезпечення наступності вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх школах та професійно-технічних училищах
2006 Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет
2006 Підвищення ефективності алмазного шліфування важкооброблюваних інструментальних сталей при обробленні зі збільшеними дугами контакту круга із заготовкою.
2006 Формування естетичних почуттів у майбутнього вчителя комплексом мистецтв у процесі навчальної діяльності
2006 Роль ендоплазматичного ретикулуму у регуляції внутрішньоклітинної Са2+-сигналізації та функціонування ацинарних клітин підщелепної слинної залози
2006 Вплив ізовалентної домішки свинцю на термічне та радіаційне дефектоутворення в кремнії
2006 «1. Комплекс фітонематод агроценозів пшениці в умовах відкритого та закритого ґрунту і способи регулювання їх чисельності»
2006 Внесок греків в економічний розвиток Північного Приазов’я (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
2006 Обласні привілеї Волині та Київщини: генеза і функціонування в другій половині ХУ — першій третині ХУІ ст.
2006 Народна педагогіка як етноформуючий чинник
2006 Морально-психологічний потенціал державних службовців (організаційно-управлінський аспект)
2006 Державне управління системою формування кадрового потенціалу медичної служби Збройних Сил у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України
2006 Організація діяльності органів місцевого самоврядування в сфері надання послуг зв’язку
2006 Динаміка когерентних міжфазних границь при структурних перетвореннях мартенситного типу
2006 Формування механізму стратегічного управління соціально-економічним розвитком акціонерного товариства
2006 Соціально-економічні аспекти маркетингової діяльності промислових підприємств
2006 Методичне забезпечення розвитку фінансових ресурсів промислового підприємства
2006 Управління розвитком діяльності промислових підприємств
2006 Реформування структури власників підприємств чорної металургії України
2006 Логістичний підхід в управлінні матеріальними запасами на машинобудівному підприємстві
2006 Соціальні наслідки реструктуризації підприємств вугільної промисловості
2006 Формування організаційно-економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю великої компанії
2006 Хірургічне лікування пацієнтів з феноменом Рейно.
2006 Вибір метода повторної операції у хворих з пізніми ускладненнями аорто-стегнових реконструкцій при облітеруючих захворюваннях
2006 Розробка метода фрактального стискування відеопотоків в автоматизованих системах управління хірургічними операціями
2006 Інформаційна технологія прискорення синтезу нейронних мереж для вирішення задач прогнозування при прийнятті рішень
2006 Роль «Українсько-руської Видавничої Спілки» (1899-1932) у формуванні національних засад редакційно-видавничої діяльності.
2006 Періодичні видання для жінок в Україні: динаміка розвитку та концептуальні особливості.
2006 Сексуальна дезадаптація при хронічному простатиті та система її психотерапії (медико-психологічні аспекти)
2006 Становлення та розвиток міжрегіонального співробітництва прикордонних областей України і Російської Федерації (наприкінці ХХ ст. — на початку ХХІ століття)
2006 Морфологічні особливості регенерації кісткової тканини в умовах гіпоксії та впливу загального опромінення і солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження)
2006 Удосконалення обладнання та систем автоматизації потужних штампувальних гідравлічних пресів з насосно-акумуляторним приводом
2006 Удосконалення технологічних режимів і конструктивних параметрів чистових робочих клітей широкоштабових станів гарячої прокатки
2006 Оптимальне поєднання сорту, способу сівби і удобрення в енергозаощаджуваній технології вирощування насіння ріпаку ярого в південно-західній частині Лісостепу України.
2006 Конструктивні та реконструктивні заходи в стоматологічній терапії при використанні незнімних реставрацій (клініко-експериментальне дослідження).
2006 Ф. Ернст у пам’яткоохоронному русі України 1917-1933 рр.
2006 Соціально-психологічні чинники виникнення міжособистісних конфліктів у ранньому юнацькому віці
2006 Стан йонного транспорту у хворих на судинну деменцію та хворобу Альцгеймера.
2006 Інтертекстуальність у драматургії Михайла Булгакова
2006 Декомпозиції вільних добутків напівгруп
2006 Організація маркетингової діяльності малих переробних підприємств АПК
2006 Управління попитом та пропозицією на товарному ринку (на прикладі підприємств споживчої кооперації Західного регіону України)
2006 Явища стохастизації траєкторій іонів домішки та потоків частинок у високотемпературній плазмі у стелараторі
2006 Альфвенівські власні коливання та континуум магнітогідродинамічних хвиль у стелараторах
2006 Організаційно-економічний механізм управління фіскальним ризиком оподаткування доходів працівників підприємств
2006 Формування інвестиційних ресурсів промислових підприємств небанківськими фінансовими організаціями
2006 Окислювальне сполучення метану на перовскитних каталізаторах в нестаціонарних умовах.
2006 Спектральні та фотохімічні властивості метал-напівпровідникових нанокомпозитів на основі ZnO та CdS.
2006 Особливості структурно-функціональних змін лівого шлуночка і показників гемодинаміки у хворих з хронічною мітральною недостатністю
2006 Змiни апарата аортального клапана, структури та функцiї лiвого шлуночка, гемодинамiчних параметрiв, їх медикаментозна корекцiя у хворих з хронiчною аортальною недостатнiстю
2006 Трансформаційні процеси в православних конфесіях України (90-ті роки ХХ ст.)
2006 Поезія Євгена Маланюка в контексті українсько-польських літературних зв’язків.
2006 Право загального землекористування громадян.
2006 Лазерна поляриметрія об’єктів з ізотропною деполяризацією.
2006 Правове регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи (історично-правовий аспект)
2006 Нові аналітичні форми на основі різнолігандних комплексів європію (ІІІ) з деякими антибіотиками
2006 Людський розвиток як чинник економічного зростання в Україні.
2006 Фактори ризику, діагностика і попередження загрози невиношування вагітності у жінок після екстракорпорального запліднення.
2006 Про класифікацію нелінійних систем з обмеженнями на керування в околі точки спокою
2006 Опуклі гіперповерхні у ріманових просторах недодатної кривини
2006 Зміни морфофункціональних параметрів еритроцитів периферичної крові при дії фізичних навантажень
2006 Структурні та ультраструктурні особливості мікроциркуляторного русла кон’юнктиви ока при старінні і цукровому діабеті
2006 Вплив зовнішніх факторів на паливно-енергетичний комплекс України
2006 Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб
2006 Загальні засади призначення покарання та їх кримінально-правове значення
2006 Особливості визнання та виконання рішень іноземних судів
2006 Правовідносини в сфері обігу векселів в Україні.
2006 Напівгрупи перетворень із деформованим множенням
2006 Оскарження рішень органів виконавчої влади в адміністративному порядку
2006 Фізична і розумова працездатність студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості.
2006 Поєднаний розвиток фізичних і пізнавальних здібностей дітей 5 і 6 років у процесі фізичного виховання
2006 Удосконалення технологічних та конструктивних параметрів високошвидкісної розливки сталі на сортових МБЛЗ
2006 Лейкотриєни крові дітей, хворих на бронхіальну астму, на фоні сучасної терапії
2006 Використання стратегічної діагностики в розробці стратегії підприємства.
2006 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства.
2006 Формування комплексу продажів на підприємствах харчової промисловості.
2006 Організаційно-економічний механізм активізації науково- технологічного розвитку промислового комплексу України
2006 Пріоритети використання інвестиційного потенціалу у борошномельно-круп’яній і комбікормовій промисловості
2006 Методичне забезпечення регулювання процесів відтворення основних засобів харчової промисловості (на прикладі плодоовочевої консервної промисловості України)
2006 Вимір і оцінка конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої консервної промисловості
2006 Економічні складові механізму взаємодії операторів у сфері телекомунікацій
2006 Структурно-функціональні особливості слизової оболонки шлунка щурів різних вікових періодів при зміні імунного статусу.
2006 Епідеміологія грипу і гострих респіраторних інфекцій в Україні та удосконалення моніторингу за епідеміями грипу
2006 Обґрунтування параметрів робочого органу глибокорозпушувача для об’ємного смугового обробітку ґрунту
2006 Підвищення ефективності технологічного процесу дозування концентрованих кормів
2006 Створення чоловічостерильних компонентів для гібридів F1 моркви на основі сучасних методів біотехнології
2006 Формування промислово-аграрних структур у господарському комплексі регіону
2006 Обґрунтування клінічного використання сучасних хірургічних методів при внутрішньокістковій дентальній імплантації.
2006 Сечокам’яна хвороба домашніх кішок (патогенез, діагностика і лікування)
2006 Методика самостійної роботи студентів аграрного коледжу в процесі вивчення спеціальних дисциплін.
2006 Асимптотичні властивості оцінок функції інтенсивності пуассонівських процесів та полів
2006 Формування професійної майстерності майбутніх учителів музики і художньої культури
2006 Вдосконалення системи корпоративного управління /на прикладі підприємств легкої промисловості/
2006 Економічний механізм регулювання розвитку хлібопікарної промисловості
2006 Організаційно-економічний механізм регулювання безробіття в Україні
2006 Імпульсні крайові задачі для систем з переключеннями
2006 Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів
2006 Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідіолекті Євгена Гуцала.
2006 Взаємодія лантаноїдних зсуваючих реагентів з біфункціональними флавоноїдами
2006 Метод дослідження надійності і ефективності захисних систем безпеки АЕС на етапі експлуатації
2006 Поглиблення інтеграційних можливостей обліку в управлінні формуванням витрат підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.
2006 Основні засоби: методика обліку і формування облікової політики
2006 Система професійної підготовки майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл в університетах Канади
2006 Функціональний стан системи цитокінів у хворих з хронічною серцевою недостатністю
2006 Утилізація залізовмісних відходів виробництва пігментного титану (IV) оксиду
2006 Розподіл атомів вуглецю та азоту в твердих розчинах втілення-заміщення на основі заліза та його вплив на фізико-механічні властивості сплавів
2006 Лінгвостилістичний потенціал фразеології у творах В.Стефаника
2006 Логіко-системні аспекти проблеми вимірювання
2006 Епідеміологія мозкового інсульту за даними регістру у місті Сумах (епідеміологічне і клініко-морфологічне дослідження)
2006 Магнітні, транспортні і резонансні властивості самодопійованих та допійованих кальцієм манганітів
2006 Прогнозування результатів санаторно-курортного лікування хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів
2006 Хрононiми як особливий розряд власних iмен.
2006 Патологічна анатомія формоутворення раку шлунка (макро- та мікроскопічні кореляції).
2006 Нейрогуморальні та ендотеліальні фактори у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім цукровим діабетом II типу в динаміці антигіпертензивного лікування
2006 Патогенетичні механізми і терапевтичні аспекти дисфункції ендотелію при аритміях у хворих хронічною ішемічною хворобою серця в поєднанні з супутньою патологією.
2006 Проблема співвідношення тілесності і соціальності в людині і суспільстві
2006 Механізм формування комплексної стратегії інноваційного розвитку промислових регіонів
2006 Механізми державного регулювання і стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в матеріальному виробництві
2006 Механізми державного управління підготовкою співробітників органів внутрішніх справ
2006 Протимікробна та фармакологічна дія антисептиків — похідних фенолу і четвертинного амонію
2006 Соціально-психологічний клімат в колективах працівників міліції та його оптимізація
2006 Інформаційна безпека держави: Кримський регіон
2006 Інвестиційна поведінка суб’єктів господарювання в трансформаційній економіці
2006 Делегування повноважень місцевими органами влади: організаційно-правовий аспект.
2006 Акти Кабінету Міністрів України: теоретичні засади видання та реалізації.
2006 Правове регулювання національно-культурної автономії: світовий та вітчизняний досвід.
2006 Адміністративно-правова охорона комунальної власності
2006 Нелінійний згин пластини з отвором
2006 Вплив диференційованого навчання хворих на цукровий діабет 1 типу на досягнення компенсації захворювання та перебіг діабетичної нефропатії
2006 Петрологія вогентривів на основі карбіду кремнію (в процесі їх виготовлення та після експлуатації)
2006 Групова злочинність та її попередження
2006 Договори перевезення вантажів автомобільним транспортом
2006 Розвиток здатностей до управлінської діяльності у фахівців бібліотечної сфери
2006 Педагогічні умови розвитку художнього смаку у студентів класу акордеона засобами естрадного мистецтва
2006 Формозберігаюче наближення сплайнами з фіксованими вузлами.
2006 Мартенситні перетворення в сплавах на основі Ni-Al, легованих B і Re
2006 Протезування легеневого стовбура в хірургії вроджених вад серця.
2006 Обґрунтування тактики хірургічного лікування хворих на хронічний панкреатит, яка спрямована на збереження функції підшлункової залози.
2006 Статистика ринку праці в сільській місцевості регіону (на прикладі Вінницької області)
2006 Термофотовольтаїчні перетворювачі випромінювання високотемпературних технологічних процесів
2006 Удосконалення процесу обмолоту льону та обґрунтування параметрів плющильно-молотильного апарата
2006 Корекція статичної похибки вимірювального перетворювача температури
2006 Особливості становлення менструальної функції у підлітків після штучного аборту та комплексний підхід до її реабілітації.
2006 Формування культури ділового спілкування майбутніх міжнародників-аналітиків у вищих навчальних закладах.
2006 Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій.
2006 Система контролю цифрових телекомунікаційних мереж зі спільноканальною сигналізацією
2006 Інформаційно-вимірювальна система для автоматичного контролю параметрів роторних систем
2006 Стан серцево — судинної системи у хворих на бронхіальну астму та при її поєднанні з артеріальною гіпертензією і ефективність медикаментозної корекції.
2006 Клінічні особливості стенокардії напруження і безбольової форми ішемічної хвороби серця при різному рівні гомоцистеїнемії і ії корекція.
2006 Правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи в Україні
2006 Правові аспекти земельних сервітутів в Україні
2006 Геометричне моделювання квазіеліпсоїдів з неточковими фокусами, що спираються на задані просторові лінії
2006 Геометричне моделювання механічних коливальних систем на прикладі власних коливань підресореного вантажу
2006 Вихідний матеріал для селекції сортів сої харчового напряму для умов лісостепової та степової зон України
2006 Вплив тривалості вегетаційного періоду на господарсько корисні ознаки сортів і ліній озимої м’якої пшениці на півдні України
2006 Розробка та експериментальне вивчення властивостей вуглецевих ДНК-вмісних імуносорбентів з підвищеною потужністю
2006 Протекторні властивості бактерій роду Pseudomonas за умов клонального мікророзмноження та товарного виробництва картоплі (Solanum tuberosum L.)
2006 Управління політичною партією як соціально — філософська проблема
2006 Психологічні особливості формування професійної компетентності працівників ОВС
2006 Напружений стан ортотропних некругових циліндричних оболонок змінної товщини в уточненій постановці
2006 Клапанозберігаючі операції при вродженій недостатності мітрального клапана
2006 Оцінка імунотоксичних ефектів за комбінованої пероральної дії пріоритетних забруднень водного середовища (експериментальні дослідження)
2006 Особливості статевого та фізичного розвитку дівчат-підлітків в екологічно несприятливих районах півдня України
2006 Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості перепелів за різних рівнів лізину та метіоніну в комбікормах
2006 Психологічні особливості засвоєння природничого матеріалу молодшими школярами з порушенням мовленнєвого розвитку
2006 Вміст ліпідів у тканинах щурів за дії хлоридів важких металів та в умовах профілактичного введення пентоксифіліну
2006 Флуоренонокраунофани і катенани на їх основі: синтез, структура і властивості
2006 Комплекси алкілпіридилпохідних ізотритіондитіолів з солями перехідних металів
2006 Функціональна активність політених хромосом і прояви кількісних ознак у Drosophila melanogaster Meig. у зв’язку з генотипом та дією ювенільного гормону
2006 Структурно-семантичні і комунікативно-прагматичні особливості висловлювань із концептом «порада».
2006 Концепція соціального мислення в соціології знання Карла Мангейма.
2006 Міжетнічна взаємодія в умовах великого міста.
2006 Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування хворих з Helicobacter pylori-асоційованими дуоденальними виразками у поєднанні з гіпертонічною хворобою
2006 Клініко-патогенетичні підходи до терапії хворих на хронічний панкреатит, сполучений з хронічним необструктивним бронхітом
2006 Клініко-патогенетична характеристика хронічного алкогольного гепатиту, сполученого з хронічним некалькульозним холециститом, та лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах
2006 Організація та методика бухгалтерського обліку договірного процесу (на прикладі діяльності промислових підприємств України)
2006 Єврейське громадське землеоблаштування в Україні (20-ті – 30-ті роки ХХ століття)
2006 Господарсько-правове забезпечення державної підтримки малого підприємництва в Україні
2006 Управління інноваційною діяльністю підприємств легкої промисловості
2006 Регуляція навчально-пізнавальної діяльності: соціально-філософський аналіз
2006 Діагностика і реабілітація порушень репродуктивної функції у жінок з хронічним ендометритом
2006 Медична технологія профілактики і лікування жирової емболії у хворих з механічною травмою опорно-рухової системи
2006 Фізичні аспекти розвитку НВЧ вологометрії дисперсних середовищ
2006 Інтелектуальна система менеджменту й інтеграції різнорідної інформації на основі стандартизованих моделей знань
2006 Дидактичні засади структурування змісту гуманітарної освіти майбутніх учителів фізичного виховання.
2006 Наступність форм навчання в загальноосвітній школі і вищому закладі освіти як засіб дидактичної адаптації студентів.
2006 Проектування засобів оптимізації процесу навчання з природничих дисциплін у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.
2006 Підвищення експлуатаційної надійності машин і обладнання тваринництва прогнозуванням кількісного та номенклатурного складу запасних частин
2006 Обгрунтування технологічних режимів і параметрів пристрою для лазерного передпосівного опромінення насіння овочевих культур
2006 Господарський договір про надання консультаційних послуг
2006 Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура
2006 Застосування магніто-ультразвукової терапії в комплексному лікуванні вперше виявлених хворих на туберкульоз легень
2006 Формування гуманістичної спрямованості майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки
2006 Моделювання гнучких виробничих систем з часовим резервуванням
2006 Державне регулювання господарських систем в умовах лібералізації та капіталізації економічного розвитку.
2006 Дослідження з теорії терагерцових коливань, що збуджуються дрейфом електронів у квантових ямах
2006 Реконструктивні операції у хворих на деформацію перегородки носа з порушенням його функцій
2006 Патологія вуха та стан слухового аналізатора у дітей із природженим незрощенням піднебіння
2006 Громадсько-політична діяльність М. Міхновського
2006 Романістика С.Кличкова в контексті неоміфологічних пошуків літератури «срібного віку».
2006 Проза Вацлава Гонсьоровського: генеза і структура історичного дискурсу.
2006 Епістолярна спадщина В.Винниченка: адресування і стиль
2006 Організаційно-правові засади захисту інформаційних ресурсів України.
2006 Вдосконалення моніторингу осушуваних земель шляхом застосування біологічних критеріїв.
2006 Індикатори психологічного клімату спортивної команди
2006 Організаційно-методичні спрямування реформування бухгалтерського обліку в країнах СНД
2006 Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів
2006 Особливості функціонування пізнавальної та емоційної сфери осіб, які мешкають в зоні посиленого радіоекологічного контролю.
2006 Формування життєвих перспектив у ранній юності.
2006 Поляризаційні методи визначення швидкості корозії металів та їх метрологічна оцінка
2006 Наведена анізотропія та релаксаційні ефекти в аморфних халькогенідах
2006 Організаційно-економічні фактори регулювання розвитком соціальної інфраструктури села (на матеріалах Закарпатської області)
2006 Функціональний стан лімфоцитів жінок із звичним невиношуванням вагітності за умов імунізації алогенними лейкоцитами.
2006 Карбідкремнієві вогнетриви на нітридкремнієвій зв’язці
2006 Подружня дезадаптація при параноїдній шизофренії у жінок у період ремісії та її психокорекція
2006 Афективні розлади в хворих на епілепсію (клініка, реабілітація, профілактика)
2006 Прогноз та закономірності здимання шаруватих порід підошви гірничих виробок.
2006 Синтез і дослідження фізичних властивостей плівок стабілізованої при низьких температурах дельта- фази Bi2O3
2006 Стафілококоз перепелів (біологічні властивості збудника, діагностика, профілактика)
2006 Удосконалення технології білих ігристих вин на основі розробки критеріїв придатності сорту винограду
2006 Розробка технології виробництва ігристих вин з підвищеними пінистими властивостя-ми.
2006 Особливості статевого та фізичного розвитку дівчат-підлітків в екологічно несприятливих районах півдня України
2006 Структурні зміни в кристалах кремнію, опромінених високоенергетичними частками, за даними Х-променевої дифрактометрії та внутрішнього тертя.
2006 Формування української моделі державно-церковних відносин
2006 Вимагання: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз.
2006 Наруга над могилою: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз.
2006 Кримінальна відповідальність за спонукання неповнолітніх до застосування допінгу.
2006 Відповідальність за хабарництво за кри-мінальним правом Німеччини, Швейцарії та України (порівняльно-правове дослідження).
2006 Клініко-патогенетичне обгрунтування комбінованого застосування інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту та системної ензимотерапії при діабетичній ретинопатії
2006 Можливості відновлення функціонально-морфологічного стану зорового аналізатору під дією «Трофіну» при метаноловій інтоксикації.
2006 Обґрунтування параметрів скребкового конвеєра із похилою прямолінійною забірною віткою.
2006 Кінетичні властивості Mg2+-залежної АТРази плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин
2006 Розвиток мовленнєвих умінь молодших школярів під час вивчення граматичного матеріалу на засадах функціонально-комунікативного підходу.
2006 Судово-медична діагностика дистанції пострілу з обрізу мисливської рушниці
2006 Соціалізація підлітків у клубних об’єднаннях за місцем проживання
2006 Військово-інженерна справа Київської Русі (ІХ — перша половина ХІІІ ст.)
2006 Періодика української військової еміграції в Європі як джерело вивчення історії національних збройних формувань (1914-1939 рр.)
2006 Діагностика забезпечення економічної безпеки держави на регіональному рівні
2006 Організаційно-економічні засади інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку
2006 Топологічна та символьна складність унімодальних відображень
2006 Інкорпорація Криму Російською імперією у 1783–1796 рр.: політичний та етносоціальний аспекти
2006 Агрокультура українців Буковини другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
2006 Передшлюбна весільна обрядовість українців Буковини (кін. ХІХ — ХХ ст.).
2006 Елементи енергозберігаючої технології вирощування насіння цибулі ріпчастої в умовах південної зони України.
2006 Енергозберігаюча технологія виробництва насіння капусти білоголової пізньостиглої у Криму.
2006 Біологічні властивості збудника, удосконалення діагностики та лікувально-прфілактичних засобів при сальмонельозі птиці.
2006 Видовий склад, поширення та заходи боротьби з іксодовими кліщами овець у Криму.
2006 Процес розкладу алжирських фосфоритів у виробництві амонізованого суперфосфату неперервним способом
2006 Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та оптимізація
2006 Фінансові оцінки та контроль митної вартості товарів
2006 Програмні засоби моделювання модульних нейронних мереж та їх використання
2006 Становлення та розвиток системи краєзнавчої роботи в школах Північно-Східної України (20-30-ті рр. ХХ ст.)
2006 Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Великій Британії
2006 Зміст шкільних підручників як фактор полікультурного виховання молодших школярів у Зака-рпатті (1919 – 1939 рр.).
2006 Структура популяцій справжніх ящірок (Lacertidae) в умовах центрального лісостепу України. Популяційний аналіз
2006 Особливості розвитку, перебігу і лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у військовослужбовців
2006 Організаційно-педагогічні умови соціалізації підлітків у неформальних молодіжних об’єднаннях.
2006 Економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств
2006 Система математичної підготовки майбутніх учителів фізики в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій
2006 Територіальні структури Дунай-Дністровського межиріччя (кінець XIV — середина XVII ст.)
2006 Рух української громадськості за національну початкову освіту: кінець ХІХ ст. — початок 1917р.
2006 Формування іншомовної комунікативної культури майбутніх учителів засобрм педагогічної риторики.
2006 Формування професійної майстерності майбутніх учителів у системі вищої педагогічної освіти Канади
2006 Педагогічні умови підвищення якості загальновійськової підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів з використанням віртуального моделювання
2006 Індивідуально-диференційоване навчання читати молодших школярів
2006 Удосконалення технології підземної розробки крутоспадних родовищ в умовах відкрито-підземної відробки.
2006 Обґрунтування параметрів селективної технології видобування вапняків для потреб цукрової промисловості.
2006 Розвиток методів розрахунку калібровок для прокатки кутових профілів різної конфігурації

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)