Каталог захищених дисертацій в України за 2005 рік

2005 Внутрішньоартеріальна хіміотерапія в консервативному лікуванні хворих на рак стравоходу та рак шлунка з поширенням на стравохід
2005 Соціально-економічна природа й динаміка безрбіття в трансформаційній економіці
2005 Конкурентна стратегія банку на ринку кредитних послуг
2005 Формування системи фінансової підтримки малого підприємництва в Україні
2005 Бандитизм за кримінальним правом України.
2005 Методика розслідування масових заворушень.
2005 Криміналістична техніка та її роль у розкритті і розслідуванні злочинів.
2005 Стернохондропластика в лікуванні лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей.
2005 Формування у підлітків ціннісних орієнтацій засобами художньої літератури у позанавчальний час
2005 Реабілітація репродуктивної функції жінок після різних варіантів оперативного лікування запальних захворювань геніталій
2005 Профілактика невиношування у жінок із запальними захворюваннями урогенітального тракту
2005 Керування живленням рудникових контактних електровозів при запобіганні електричних розрядів у струмознімальних контактах
2005 Підвищення якісних показників процесів керування слідкуючими електроприводами систем автоматичного супроводження
2005 Обґрунтування параметрів способу охорони підготовчих виробок при комбінованій системі розробки пологих пластів на великих глибинах
2005 Прогнозування і профілактика бактеріальних нозокоміальних інфекцій у новонароджених з високим перинатальним ризиком
2005 Методика навчання професійного російського мовлення студентів-іноземців вищого медичного закладу
2005 Формування моральних цінностей у майбутніх учителів засобами моделювання педагогічних ситуацій
2005 Обгрунтування методу прогнозу і параметрів переходу розривних малоамплітудних порушень
2005 Організаційно-економічний механізм формування цінової політики підприємства на основі планування витрат (на прикладі підприємств електротехнічної промисловості)
2005 Підвищення ефективності обміну даними в обчислювальних мережах на базі стека протоколів TCP/IP
2005 Ротаційні ефекти при пластичній деформації двовимірних полікристалів із ГЦК-граткою
2005 Температурна стійкість сірчаних бетонів і способи її підвищення
2005 Фіброполімерцементні суміші для улаштування високоміцних покриттів промислових підлог
2005 Особливості формування спектрів і каналів релаксації енергії електронних збуджень центрів активації в об’ємних та нанорозмірних кристалах Re2SiO5:Pr3+, Ce3+ (Re=Y, Lu)
2005 Комплексна оцінка та обґрунтування раціональних параметрів технологічних процесів видобутку вугілля при розробці тонких пологих пластів
2005 Обґрунтування технологічних параметрів колош-трекових бутових смуг, що зводяться вібропневмотра-нспортними машинами
2005 Продукційнй властивості масових видів двостулкових молюсків Чорного моря
2005 Розробка генераторів та фільтрів надвисокочастотного діапазону з діелектричними резонаторами
2005 Моделювання процесів інвестування та управління потоками платежів для фінансових інструментів з фіксованим доходом
2005 Пояснювально-ототожнювальні конструкції в українській мові: семантика, граматика, прагматика
2005 Особливості патоморфологічної діагностики змін тканин очей у хворих на туберкульоз легень
2005 Проблема самотності та криза людської суб`єктивності
2005 Організаційно-економічний механізм цільового управління витратами гірничо-видобувних підприємств.
2005 Підвищення ефективності виробництва залізорудного концентрату на основі оптимізації кар’єрних вантажопотоків руди.
2005 Вдосконалення методів формування та оцінки ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на гірничих підприємствах.
2005 Підвищення ефективності пилогазоподавлення при вибухових роботах в тупикових виробках рудних шахт.
2005 Динамічні ефекти дифузного розсіяння рентгенівських променів в складних гетероструктурах
2005 Нові підходи до ідентифікації молочнокислих бактерій.
2005 Оцінка антибіотичного та токсигенного потенціалу деяких видів мікроміцетів роду Aspergillus Mich.
2005 Обліково-аналітичне забезпечення виробничого менеджменту сільськогоспо-дарського підприємства
2005 Методика узагальнення та систематизації знань з біології учнів 7-9 класів
2005 Профілактика та лікування плацентарної дисфункції у вікових першородячих.
2005 Літературно-мистецьке життя Галичини кінця ХІХ — першої третини ХХ століття у контексті трансформації національної свідомості.
2005 Генетичні механізми регуляції біосинтезу ландоміцину Е у штаму Streptomyces globisporus 1912
2005 Принципи організації та методи синтезу інтегрованих комп’ютерних систем комерційного управління електричними об’єктами
2005 Формування методичних і нормативних засад для впровадження міжнародних стандартів ISO 9000 у вищих навчальних закладах
2005 Екстремальні задачі поліноміальної апроксимації функцій однієї та багатьох дійсних змінних
2005 Зрізи напівгруп перетворень.
2005 Категорні методи у теорії бімодульних задач і теорії кілець
2005 Вплив гідродинаміки потоку на характеристики роботи розподільчих трубопроводів
2005 Міжнародні правові стандарти співробітництва держав у галузі біотехнологій
2005 Правонаступництво України: міжнародно-правові аспекти
2005 Клінічна ефективність використання вітаміно-мінерального комплекса та остеопластичного матеріала в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (клініко-експериментальне дослідження)
2005 Дійсність господарських договорів
2005 Етнографічна лексика і фразеологія у складі сучасної української літературної мови.
2005 Аналіз, оцінка та оптимізація динаміки пучків з імпульсною дією
2005 Структурні моделі сегментації напівтонових зображень за ознакою зв’язаності
2005 Дезактивація цеолітів у карбоній-іонних реакціях перетворення вуглеводнів, характер і динаміка окислення утворюваного коксу
2005 Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями зору
2005 Правозастосовна діяльність міліції
2005 Різнорідна асоціація за участю іонів ксантенових барвників у водних розчинах
2005 Струминні течії нижніх рівнів у полях підвищеного тиску в холодний період
2005 Формування водних мас та циркуляція вод Східного Середземномор’я
2005 Анестезія диких тварин і птахів в умовах зоопарку
2005 Хімічна модифікація епоксидних смол гідропероксидами в присутності краун-етерів
2005 Пероксидація поліолефінових поверхонь і формування прищеплених біосумісних та антибактеріальних шарів.
2005 Система трудового законодавства України
2005 Правове регулювання припинення трудового договору: теоретичний аспект
2005 Колективний договір в умовах ринкової економіки
2005 Правове регулювання засобів стимулювання праці в умовах ринкової економіки: теоретичний аспект
2005 Функції профспілок при укладенні колективних договорів і угод у сучасних умовах ринкової економіки
2005 Діагностика ускладнень і прогнозування непереносимості сплавів металів зубних протезів
2005 Методологія та організація обліку і аналізу експортно-імпортних опреацій (на прикладі підприємтв пиво-безалкогольної галузі України)
2005 Оптимізація стадії пробірної плавки при визначенні благородних металів у рудах та продуктах їх переробки.
2005 Грошово-кредитна політика в умовах ринкових трансформацій в Україні
2005 Банківський іпотечний кредит в сучасних умовах України
2005 Механізм індивідуалізованого управління персоналом міжнародного підприємства
2005 Формування гнучкого цінового механізму підприємства
2005 Розвиток системи оподаткування комерційних банків в Україні
2005 Формування структури та зміцнення керамічних матеріалів на основі нітриду кремнію при високотемпературному деформуванні
2005 Нечіткі моделі та еволюційні методи оптимізації при створенні авіаційних двигунів
2005 Становлення демократичних інститутів і особливості їх функціонування в умовах реформування перехідних суспільств
2005 Державне регулювання енергозбереження в багатоукладній економіці
2005 Перспективність корекції інсулінорезистентності різного генезу похідними азолів та азолоазинів
2005 Корекція порушень функціонального стану нирок при гіпо- та гіпертиреозі
2005 Тяговий електропривод змінного струму з плавно мінливою структурою для рудникового акумуляторного електровозу
2005 Лікування переломів дистального епіметафіза плечової кістки стержневими апаратами
2005 Стабільно-функціональний остеосинтез переломів надколінка (експериментально — клінічне дослідження)
2005 Гострі пошкодження капсулярної зони присереднього меніска колінного суглоба (діагностика та хірургічне лікування)
2005 Слабкі обмінні взаємодії в біядерних ком-плексах купруму(II) з ацилдигідразонами 2-гідроксиацетофенонів
2005 Прогнозування наслідків гострого отруєння грибами на основі визначення у хворих показників динамічної міжфазової тензіометрії і реометрії периферичної крові.
2005 Вплив структури на динамічне руйнування оптичночутливих полімерів
2005 Вплив фізичних полів на структуру та властивості бінарних систем на основі поліуретану та ацетобутирату целюлози
2005 Управління ризиками інвестиційної діяльності будівельних організацій (на проикладі холдингової компанії "Київміськбуд".
2005 Асимптотичне розв’язання задачі Коші для вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь
2005 Підвищення фармакотерапевтичної ефективності ловастатину при гіперліпідеміях у хворих на ішемічну хворобу серця за допомогою текому та три-ві плюс
2005 Еколого-гiгiєнiчні аспекти збереження та зміцнення здоров’я дiтей дошкiльного вiку, якi мешкають в умовах хімічного забруднення атмосферного повітря
2005 Економіко-математичне моделювання еколого-економічних систем в умовах невизначеності
2005 Латеральні речовинні потоки Правобережної частини Поліського краю
2005 Розробка та системний аналіз математичних моделей для розв’язування прикладних задач інвестиційного менеджменту.
2005 Удосконалення оцінки шорсткості поверхні дорожнього покриття
2005 Вплив радіочастотного електромагнітного випромінювання на фізіолого-біохімічні особливості деяких дріжджів
2005 Формування системи стратегічного маркетингу на промислових підприємствах
2005 Удосконалення управління підприємством на основі розвитку інформаційних систем
2005 Аналіз проектних аварій для реакторної установки ВВЕР-1000 з використанням методики оцінки невизначеності даних.
2005 Зниження високочастотних кондуктивних перешкод в суднових електроенергетичних системах з напівпровідниковими перетворювачами
2005 Управління маркетинговими стратегіями міжнародних платіжних систем країн Центральної та Східної Європи.
2005 Алкалоїди водяних рослин та їх вплив на функціональну активність гідробіонтів.
2005 Переклад як процес декодування ментальної ідентичності нації (на матеріалі українських і німецьких етнолексем міфологічного походження).
2005 Хірургічна тактика і лікування хворих з дуоденальними та високими тонкокишковими норицями
2005 Еволюція виконавської техніки в українській баянній школі (друга половина ХХ століття)
2005 Фортепіанний Дитячий альбом: шляхи становлення, поетика жанру.
2005 Інформаційно-технологічний і творчий потенціал агенційної журналістики (вітчизняний і світовий досвід)
2005 "Громадська думка" / "Рада" (1905-1914 рр.) — перша щоденна українськомовна газета Наддніпрянської України: утвердження національної ідеї
2005 Система бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів медичних бібліотек Академії медичних наук України
2005 Формування культурно-інформаційних потреб підлітків в умовах дозвілля
2005 Формування готовності до творчої самореалізації майбутнього вчителя музики
2005 Оцінка та створення вихідного матеріалу бобів кормових (Vicia faba L.) для селекції на продуктивність
2005 Формування продуктивності тритикале ярого залежно від елементів технології вирощування в Лісостепу України
2005 Експериментальне обґрунтування підходів до вибору ефективних психофармакологічних засобів для лікування стійкого патологічного стану мозку
2005 Діагностика та хірургічне лікування пухлин ділянки задніх відділів ІІІ шлуночка головного мозку
2005 Легалізація малого та середнього підприємництва в умовах ринкової трансформації економіки
2005 Філософсько-методологічний потенціал соціосинергетики
2005 Психологічні новоутворення як проблема вікової психології
2005 Синдром Ейзенменгера:клiнiчний перебiг,морфо-функцiональний стан серця та результати лiкування при довготривалому спостереженнi.
2005 Ідея сталого розвитку в контексті екологічних проблем (соціально-культурний та праксеологічний аспекти).
2005 Обґрунтування параметрів подачі вогнегасних порошків при дистанційному гасінні підземних пожеж
2005 Ринок похідних фінансових інструментів та перспективи його розвитку в Україні
2005 Системність словотвору англійської мови та інноваційні процеси
2005 Структура, семантика та лексикографічна презентація англійської автомобільної термінології
2005 Лінгвостилістика української поезії для дітей
2005 Інноваційна фразеологічна вербалізація в англійській мові (лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний параметри)
2005 Лінгвокогнітивні та дискурсивні властивості епістемічної лексики сучасної німецької мови.
2005 Геометричне моделювання областей параметрів динамічних систем.
2005 Геометричне моделювання паралельних множин як графічного прояву реакцій гетерогенного типу
2005 Розробка технології консервування водяного горіха
2005 Удосконалення технології концентрованого яблучного соку
2005 Політична суб’єктність молодіжних об’єднань у державотворчих процесах України (період незалежності)
2005 Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів хлібопекарської промисловості
2005 Трудовий колектив як суб’єкт трудового права
2005 Пробопідготовка для атомно-абсорбційного та спектрофотометричного аналізу продуктів харчування та біооб’єктів
2005 Процеси синтезу та деградації ядерної ДНК при онкогенезі в попередньо опромінених тварин
2005 Кінетика сушіння щільного шару дисперсного матеріалу (на прикладі гречки) при різних способах підведення теплоти.
2005 Оцінка надійності електрообладнання при зниженій якості електроенергії
2005 Підготовка студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного виховання.
2005 Обґрунтування параметрів системи подачі виконавчого органу прохідницького комбайна з аксіальними коронками.
2005 Напівнескінчені матриці і многочлени, ортогональні на дійсній та уявній осях
2005 Роль М1-холіно-, D2-дофамінових рецепторів і L-Са2+ каналів у регуляції секреції, кровоплину та захисту слизової оболонки шлунка
2005 Стратегії реструктуризації потенціалу авіакомпаній.
2005 Метод функцій Ляпунова в задачах стійкості розв’язків диференціальних рівнянь з імпульсною дією
2005 Квазілінійні еволюційні рівняння в необмежених нециліндричних областях
2005 Захист трансформаторів напруги від пошкоджень ферорезонансними процесами в електромережах з заземленою нейтраллю.
2005 Клініко-імунологічні та ендокринологічні особливості перебігу синдрому хронічної втоми у дітей та підлітків
2005 Роль міліції в подоланні правового нігілізму в Україні
2005 Формування педагогічних переконань майбутніх учителів музики і хореографії у процесі методичної підготовки
2005 Провадження у справах про злочини, що вчинені організованими групами, на досудових стадіях кримінального процесу
2005 Клініко-гематологічна та імуноцитохімічна діагностика пухлин із зрілих В-, Т-лімфоцитів і натуральних клітин-кілерів в стадії лейкемізації.
2005 Рівномірне наближення розв’язків нелінійних задач в перфорованих областях. 9045
2005 Рівні та форми історичного пізнання в контексті постнекласичної науки (філософсько-історичний аспект)
2005 Полікультурне виховання старшокласників в процесі вивчення гуманітарних предметів.
2005 Управління маркетинговим ризиком підприємства
2005 Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування і розвитку туристично-рекреаційних підприємств
2005 Система моделей управління депозитним портфелем домогосподарства
2005 Обласний агропромисловий комплекс та удосконалення його галузево-компонентної і територіальної структури (на прикладі Львівської області)
2005 Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники
2005 Особистісні детермінанти успішної професійної підготовки майбутніх підприємців
2005 Формування професійної компетентності май-бутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур.
2005 Науково-методичні засади розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівни-ків України (1970-2004рр.).
2005 Бюджетування в системі фінансового планування (на прикладі ЗАТ транснаціональної фінансово-промислової нафтової компанії "Укртатнафта")
2005 Обгрунтування нового способу навивання канатів біжучими витками тертя на барабани шахтних підіймальних машин
2005 Оцінка екологічної ситуації в зоні впливу Бурштинської теплової електростанції
2005 Теорія процесів переносу у дисперсних системах
2005 Методи та пристрої селективного контролю стану ізоляції розподільної мережі з ізольованою нейтраллю
2005 Реакції внутрішньосферного заміщення і окиснення-відновлення в бісдіамінових комплексах кобальту(ІІІ)
2005 Життєдіяльність гіллястовусих ракоподібних в умовах впливу біологічно активних речовин.
2005 Неоязичництво як світоглядне явище (історико-філософський аналіз) .
2005 Методичні засади формування інтересу до народно-інструментального виконавства молодших школярів у позаурочний час.
2005 Дослідження польових ефектів у локально-ангармонічних та сегнетоелектричних системах з переходами лад-безлад
2005 Країни Центральної Європи в політиці Європейського Союзу (1989-2004 рр.).
2005 Цитотоксична дія лімфоцитів на пухлинні клітини хворих на колоректальний рак
2005 Показники енергетичного обміну в організмі тварин за умов штучного гіпобіозу
2005 Функції судів загальної юрисдикції в Україні: проблеми теорії та практики.
2005 Правове регулювання мовної політики в Україні наприкінці XVIII — на початку ХХІ с. (на матеріалах Криму).
2005 Оптимізація комплексного хірургічного лікування гнійно-запальних процесів м’яких тканин у наркоманів Буковинського регіону (клінічно — експериментальне дослідження).
2005 Роль шишкоподібного тіла у регуляції хроноритмів діяльності нирок при сулемовій інтоксикації організму
2005 Патогенетичні основи нейрохімічної та імунологічної дизрегуляції в самців-щурів із синдромом пренатального стресу
2005 Аневризми аорти: хірургічні аспекти з позицій доказової медицини
2005 Морфофункціональні зміни в кістках скелета в умовах гіпоксії і впливу радіації та солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження)
2005 Підвищення ефективності точіння за рахунок діагностики зношування інструменту по акустичному випромнюванню
2005 Гра та комунікація в соціальній віртуальній реальності.
2005 Здійснення радянської продовольчої політики на Катеринославщині в 1919-1923 роках: військово-політичний аспект
2005 Етнічне походження та формування українського козацтва (історіографія проблнми)
2005 Хвороба Марека: індикація і вивчення біологічних властивостей збудника та розробка засобів діагностики.
2005 Сучасні методи фізіотерапії і постізометрична релаксація при міофасціальних больових синдромах
2005 Групові методи вирощування профільованого сапфіру
2005 Асимптотичне поводження розв’язків напів’явних диференціальних систем
2005 Роль клітинних факторів імунітету тканин ясен в патогенезі хронічного генералізованого пародонтиту
2005 Асимптотичні зображення розв’язків диференціальних рівнянь п-го порядку з експоненціальною нелінійністю
2005 Маркетингова цінова політика на електроенергетичному ринку
2005 Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України)
2005 Електромагнітні процеси в асинхронних двигунах з екранованими полюсами
2005 Інфузорії планктону прибережної зони та лиманів північно-західної частини Чорного моря
2005 Дидактичні засади формування фахових знань у майбутніх учителів образотворчого мистецтва.
2005 Стимулювання творчої активності молодших школярів засобами поетичного слова.
2005 Інформаційне забезпечення оцінювання та планування споживання основних засобів на підприємствах
2005 Оцінювання та розвиток конкурентоспроможності промислових піжприємств
2005 Клініко-морфологічні особливості перебігу захворювань верхнього відділу травного каналу у дітей.
2005 Характеристика епідемічного процесу ВІЛ-інфекції в Україні в залежності від шляху інфікування
2005 Реформування економічних відносин в Польщі наприкінці 80-х — на початку 90-х років ХХ століття
2005 Конструктивні задачі як засіб розвитку творчого мислення учнів у процесі навчання алгебри
2005 Моделі і методи оптимізації надійності повітряних розподільних електричних мереж
2005 Активні фразеотворчі процеси в українській публіцистичній і художній прозі кінця ХХ — початку ХХІ століть
2005 Правовідносини страхування відповідальності судновласника перед третіми особами.
2005 Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди.
2005 Клініко-морфологічне обгрунтування антиоксидантної терапії хронічного ґелікобактерного гастриту
2005 Оптимізація діагностики та медикаментозної корекції дисфункцій біліарного тракту
2005 Феномен глобалізації: концептуальні виміри, інституціональні структури та геоісторична динаміка.
2005 Інвестиційна політика акціонерних підприємств в Україні
2005 Історіографія національно-демократичного руху за суверенізацію та незалежність України на рубежі 80-х — 90-х років ХХ століття
2005 Інноваційні аспекти сучасної боргової стратегії держави
2005 Державна політика фінансового вирівнювання місцевих бюджетів
2005 Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні
2005 Прямий темплатний синтез гетерометалевих комплексів 3-d металів.
2005 Інструментальні засоби автоматизації передпроектного аналізу та ранніх етапів проектування
2005 Громадянська соціалізація майбутніх учителів засобами мистецтвознавчого краєзнавства
2005 Формування у молодих сімей навичок усвідомленого батьківства засобами соціально-педагогічної підтримки в Північній Ірландії.
2005 Диференційований підхід до профілактики та лікування залізодефіцитної анемії вагітних.
2005 Термодинамічні властивості селенідів рідкісноземельних металів церієвої підгрупи та гадолінію.
2005 Механізми багатостадійного піролізу гідратцелюлози, імпрегнованої SiO2, та утворення волокон бета-SiC
2005 Отримання міжтрибних соматичних гібридів родини Brassicaceae, що містять активну гетерологічну систему транспозонів кукурудзи Spm/dSpm
2005 Екстрадиція в правовій системі України: основні кримінально-правові аспекти.
2005 Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення.
2005 Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект
2005 Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств.
2005 Ефективність сільськогосподарського виробництва та її залежність від фіскальної політики держави.
2005 Ефективність функціонування регіонального АПК в нових економічних умовах
2005 Агроекологічні аспекти використання мікробних препаратів у ланках польової сівозміни східного Степу України
2005 Підвищення ефективності міських пасажирських перевезень на основі удосконалення організації руху автобусів.
2005 Виховання у молодших школярів позитивного ставлення до традицій і звичаїв українського народу у процесі художньо-трудової діяльності.
2005 Вплив поліморфизму гену ангіотензинпертворюючого ферменту на клінічний перебіг та ефективність лікувіння у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію.
2005 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)
2005 Психосемантичні особливості сприймання студентами української орнаментальної символіки.
2005 Біологічні особливості тропічних і субтропічних рослин в умовах інтер’єрів різного типу.
2005 Методи синтезу моделей багатовимірних нелінійних об’єктів керування на основі нейромережевого підходу.
2005 Наукові основи та практика виробництва вуглецевого відновника для недоменних споживачів.
2005 Модель тіла людини як об’єкта захисту в електричних мережах до 1000 вольт
2005 Математичні моделі надійності ремонтованих об’єктів на основі розширення простору станів.
2005 Екологічні особливості інтродукції представників мікробоценозу (Paenibacillus та Enterobacter) в кореневу систему культурних рослин в умовах застосування пестицидів
2005 Ефективність застосування тарги супер і емістиму С у посівах сої в умовах правобережного Лісостепу України
2005 Порівняльний клініко-етологічний аналіз маніпулятивної поведінки при ендо- і екзогенних психозах
2005 Особливості клінічних метаболічних і гемодинамічних порушень у хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми
2005 Підвищення продуктивності віброабразивного оброблення незакріплених деталей накладенням квазіпостійного поля відцентрових сил
2005 Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства і його роль в українському національному відродженні
2005 Проблеми культурного життя півдня України на сторіниках періодичної преси (90-ті роки ХХ століття)
2005 Українська політична еміграція і Гетьманщина в 1710-1742 рр.: політико-дипломатичний аспект.
2005 Оптимізація технологічного процесу інкубації яєць кросу "ISA-WHITE" в інкубаторах кімнатного типу
2005 Енергетична оцінка окремих технологічних елементів, порід та систем виробництва продукції вівчарства в зоні Лісостепу України
2005 Відтворювальна здатність і продуктивність сірих сокільських овець з різними відтінками смушку
2005 Теорія та практика молодограматизму в українському і російському мовознавстві.
2005 Структура і функції конотативної сфери поетонімів та досвід їхньої лексикографічної інтерпретації
2005 Засоби вираження внутрішнього мовлення в художньому тексті.
2005 Особливості ураження гепатобіліарної системи у вагітних з прееклампсією та шляхи їх корекції.
2005 Ендотеліальна дисфункція у хворих на діабетичну нефропатію.
2005 Ефективність диференційованого застосування лікувальниз засобів у хворих на хронічний хо-лецистит у санаторних умовах.
2005 Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ремоделювання лівого шлуночка серця при нефрогенній гіпертензії.
2005 Логіко-граматичні аспекти категорії причини
2005 Розвиток підходів до оцінки ділової активності регіону в сучасних умовах
2005 Розвиток механізму інвестування регіонального електроенергетичного комплексу (на прикладі АР Крим)
2005 З’єднання елементів з деревинно-шаруватого пластику в ізоляційних несучих конструкціях.
2005 Формування та ефективність використання оборотного капіталу торговельних підприємств.
2005 Моделі та алгоритми в інформаційній технології персоналізованого агентно-онтологічного пошуку навчальних матеріалів в мережі Інтернет
2005 Комунікативні засади інтеграційних процесів у сучасному суспільстві.
2005 "Ризик в умовах соціальної нестабільності (слціально-філософський аналіз)".
2005 Просторовий розподіл фотопружності та акустооптичних параметрів в пристроях оптоелектроніки на прикладі одновісних ?-BaB2O4 та двовісних Cs2HgCl4 кристалів.
2005 Мирова юстиція на Лівобережній Україні за судовою реформою 1864 року.
2005 Правове регулювання вирішення земельних спорів
2005 Процеси подвійного обміну в розчинах ком-плексних фторидів.
2005 Оптимізація періодичності контрольно-регулювальних робіт систем живлення і запалювання бензинових автомобільних двигунів за показником токсичності відпрацьованих газів
2005 Оптоелектронні методи та засоби паралельної комутації у локальних оптичних мережах
2005 Застосування малоамплітудних вправ у поєднанні з розвантаженням хребта у фізичній реабілітації хворих на поперековий остеохондроз
2005 Гемодинамічні порушення та їх корекція при анестезіологічному забезпеченні реконструктивних операцій на аорті та артеріях нижніх кінцівок
2005 Дидактичні засади організації самостійної роботи з іноземної мови студентів вищих економічних навчальних закладів
2005 Методика формування пізнавальної самостійності студентів технічних спеціальностей в процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій.
2005 Удосконалення професійного мислення в курсантів-пілотів у процесі вивчення дисциплін пілотажно-навігаційного циклу
2005 Грошові потоки в логістиці торговельних підприємств: сутність та механізми оптимізації
2005 Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій
2005 Розробка технологій одержання лляної целюлози для хімічної переробки
2005 Архітектурно-планувальна організація міської забудови у зоні впливу транспортно-пересадочних вузлів
2005 Функціонально-планувальна структура житлових і громадських будівель з урахуванням вимог людей з інвалідністю
2005 "1. Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві"
2005 Квантові ефекти у зовнішніх сингулярних магнітних полях
2005 Формування структури підготовленості важкоатлетів високої кваліфікації в процесі довгострокової адаптації до фізичних навантажень
2005 Роль епіфізу та аденогіпофізу в перебігу вагітності з наступним виникненням пізнього гестозу.
2005 Розповсюдження вроджених вад розвитку плоду в Кримському регіоні, їх профілактика, рання діагностика і корекція у новонароджених.
2005 Концепт "козацтво" е історичному дискурсі: перекладознавчий аспект.
2005 Основні форми сучасного політичного насилля.
2005 Французький поетичний дискурс епохи Середньовіччя.
2005 Особливості інституціоналізації соціального партнерства (політологічний аналіз).
2005 Українські лексичні запозичення в польській літературній мові
2005 Формування і розвиток державної системи народної освіти кримських татар (1870–1920 рр.)
2005 І.І. Казас – просвітитель караїмів та кримських татар
2005 Диференційоване фізичне виховання сліпих та слабкозорих дітей в умовах спеціалізованого інтернату
2005 Еколого-ценотична та ресурсна характеристика видів роду Thymus L. на території Лівобережного Лісостепу
2005 Основні хвороби томатів та оптимізація заходів захисту в Північному Лісостепу України
2005 Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах трансформаційних змін
2005 Право Європейського Союзу та право України: теоретико-правові проблеми співвідношення та гармонізації (1991-2004 рр.)
2005 Хімічна взаємодія нелегованого та легованого CdTe з травильними композиціями на основі розчинів системи H2O2-HBr.
2005 Механізми дефектоутворення і термодинамічний n-p-перехід у бездомішковому та легованому кадмій телуриді при двотемпературному відпалі
2005 Типологія епідигматичних відношень полісемічних флороназв та їх похідних у лексиці сучасної української мови.
2005 Семантична структура речень із предикативами емоційного стану в сучасній українській мові
2005 Правове регулювання соціального забезпечення допомогами у зв’язку з народженням та вихованням дитини
2005 Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище.
2005 Біологічні основи оптимізації виробництва вірусних препаратів для захисту лісу від комах-хвоєгризів
2005 Вірулентність Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton та розробка методів створення донорів стійкості озимої пшениці до збудника очкової плямистості
2005 Вдосконалення технології ремонту автомобільних двигунів підвищенням якості гільз циліндрів
2005 Розробка моделей для удосконалення взаємодії споживачів і виробників послуг на транспортних ринках вантажних перевезень
2005 Моделювання маркетингового управління на підприємствах
2005 Взаємовідносини асоціантів мукозної мікрофлори шлунку та дванадцятипалої кишки у хворих на запально-виразкову патологію гастродуоденального тракту
2005 Палеогеографічні умови утворення травертинів Поділля.
2005 Природні умови палеоліту Північного Поділля.
2005 Правовий статус медичних працівників за трудовим законодавством України.
2005 Екологічна культура українського етносу: ментальні джерела й техногенні перспективи.
2005 Пункційна вертебропластика в лікуванні гемангіом хребта
2005 Організаційно-економічний механізм регулювання цін у природних монополіях
2005 Мережа з самомаршрутизацією та оптичною обробкою заголовка пакетів
2005 Теплотахнічні характеристики полімерних сонячних коллекторів для систем теплопостачання.
2005 Посттравматичний стресовий розлад у працівників дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції: профілактика, психологічна діагностика та корекція.
2005 Особливості надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах з використанням методу відеоконференцзв’язку
2005 Реалізація міжнародної правосуб’єктності України шляхом участі в діяльності МО.
2005 Підвищення ефективності будівництва на засадах проектного ланцюжка вартості.
2005 Концептуальні чинники формування державної політики України у сфері засобів масової інформації
2005 Реформування кадрових служб органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні
2005 Науково-теоретичні основи діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій в Україні
2005 Еколого-біологічні та агротехнічні основи вирощування сосни звичайної у тимчасових розсадниках Київського Полісся
2005 Лісівничі основи ведення мисливського господарства на кабана (Sus scrofa L.) та козулю (Capreolus capreolus L.) у лісах Східного Полісся України
2005 Комплексне лікування хворих з ранніми стадіями гонартрозу
2005 Удосконалення оцінки материнських сімей в технології виведення бджолиних маток
2005 Організація та функціональні засади діяльності касаційної інстанції (на прикладі судової палати Вищого господарського суду України).
2005 Розроблення технології оздоровчих продуктів з пророщеного зерна
2005 Технологія кормових добавок з використанням нетрадиційної сировини
2005 Роль епіфізу та аденогіпофізу в перебігу вагітності з наступним виникненням пізнього гестозу.
2005 Вібролиті корундошпінельні і корундопериклазові тиглі для плавки жароміцних сплавів
2005 Технологія очищення промислових рідких відходів в алмазному виробництві
2005 Економічне обґрунтування реструктуризації промислових підприємств в умовах перехідної економіки
2005 Організаційно-економічні основи врахування екологічної якості грунтів в оцінці сільськогосподарських земель
2005 Клініко-експериментальна оцінка дентальних сплавів для литва після багаторазової переплавки.
2005 Особливості клініки та лікування періодонтиту, викликаного бактеріально-грибковими асоціаціями.
2005 Розробка та обґрунтування методу діагносту-вання стану систем «підйомна посудина – ар-мування» при запобіжному гальмуванні
2005 Взаємозв’язок параметрів процесу зрушення та параметрів очисної виїмки положистих вугільних пластів
2005 Навчально-ігрове проектування у професійній підготовці майбутніх менеджерів організацій.
2005 Увиразнення мовлення майбутніх учителів історії професійно орієнтованими фразеологізмами
2005 Коригування мовлення дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності.
2005 Формування творчого потенціалу майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки
2005 Поля завад та спостереження об’єктів над земною поверхнею в радіотехнічних системах сантиметрових і міліметрових хвиль
2005 Управління соціальним розвитком трудового колективу
2005 Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства
2005 Управління стратегіями розвитку підприємства
2005 Оцінка організаційно-економічних факторів формування конкурентоспроможності підприємства
2005 Вивчення впливу факторів кріоконсервування на клітини гемопоетичної системи в умовах розвитку аутоімунних захворювань
2005 Оцінка експлуатаційного стану дорожніх покриттів на основі вдосконалення методів вимірювання рівності та зчіпних якостей.
2005 Теоретико-методичні основи формування й розвитку інтелектуального капіталу
2005 Управління соціальним розвитком промислових підприємств
2005 Формування трудового потенціалу суб’єктів господарювання
2005 Удосконалення гідроізоляції проїзної частини залізобетонних мостів на автомобільних дорогах
2005 Релятивiстський розрахунок характеристик дiелектронних сателiтiв спектральних лiнiй багатозарядних iонiв
2005 Екотоксикологічна оцінка мінеральних добрив за показниками поведінки миш’яку в агроекосистемах
2005 Формування художньої культури підлітків у Центрах дитячої творчості
2005 Теорія і практика екологічного виховання учнівської молоді у Великій Британії (етнопедагогічний аспект)
2005 Формування художнього світогляду старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи
2005 Еколого-естетичне виховання у школах Німеччини
2005 Організація та управління роботою суден в ролкерній транспортно-технологічній системі
2005 Управління портфелем замовлень в системі інноваційного менеджменту венчурного підприємства
2005 Особливості діагностики та лікування нозокоміальних пневмоній у хворих хірургічного профілю
2005 Збудження гребінок скінченного розміру у пристроях електроніки та антенної техніки НВЧ
2005 Розвиток інвестиційного кооперування у спільній підприємницькій діяльності в агропромисловому виробництві
2005 Математичне моделювання радіоекологічного стану територіально-розподілених об’єктів на прикладі Житомирської області
2005 Розробка ресурсозберігаючої технології шоколадних виробів та розширення їх асортименту
2005 Дослідження універсального регулятора швидкості дизелів колісних тракторів
2005 Методи й алгоритми розв’язування оптимізаційних задач на розміщеннях з додатковими умовами
2005 Потенціал промислового виробництва грецьких горіхів в Україні та шляхи його ефективного використання.
2005 Нейронні мережі зі змінною кількістю вузлів у задачах обробки інформації
2005 Гіпермедійні та нейромережеві методи і моделі в комп’ютерно-орієнтованих дидактичних системах
2005 Синтез, структура i властивостi оксимiв 2-амiнобензофенонiв та продуктiв iх перетворень
2005 Реакції гетероциклізації 1,6-дизаміщених діімідазо[1,5-a; 1’,5’- d]піразин-(4Н, 9Н)-5,10-діонів і 4,5-дизаміщених імідазолів
2005 3,4,6-Тризаміщені 1,2-дигідрохінолін-2-они і похідні на їх основі: синтез, структура, властивості
2005 Оптимізація елементів технології заморожування плодів сливи
2005 Вплив електроіонізованого повітряного середовища на тривалість зберігання плодів черешні
2005 Цивільно-правове регулювання договорів у вільних економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності
2005 Підстави набуття права власності на житло
2005 Правовi проблеми природокористування й охорони навколишнього середовища оздоровчих та рекреаційних місцевостей (на матеріалах Автономної Республіки Крим)
2005 Укладення та розірвання шлюбу за законодавством України
2005 Документальні фонди музеїв Київщини: історія формування, склад, організація, використання
2005 Участь нейромедіаторів головного мозку та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи птахів в реакції адаптації на хронічне охолодження
2005 Забезпечення інформаційної безпеки держави як складової системи національної безпеки (приклад США)
2005 Релігійно-світоглядні ідеї в давньоруських збірках афоризмів (за матеріалами редакцій “Бджоли”).
2005 Розроблення способів очищення дифузійного соку погіршеної якості з використанням мінералу глауконіту
2005 Фольклорні джерела творчості Р.Бернса та В.Скотта в контексті антиномії "історія-вигадка"
2005 Гігієнічна оцінка впливу природних та техногенних факторів навколишнього середовища на здоров я населення з хворобами органів дихання
2005 Обґрунтування та розробка системи моніторингу впливу навколишнього середовища на здоров’я населення великого промислового міста
2005 Система гарантування депозитів фізичних осіб в Україні
2005 Підвищення ефективності банківської системи регіону
2005 Сучасний дитячий фольклор: семантичний, структурний, функціональний аспекти
2005 Комплекс економіко-математичних моделей управління підприємством на засадах концепції левериджу
2005 "Стильові ососбливості моделювання жіночих характерів в українській літературі другої половини ХІХ -початку ХХ ст."
2005 Маркетингова орієнтація промислових підприємств в процесі оновлення продукції
2005 Ресурси соціалізації економіки регіону (на матеріалах Кіровоградської області)
2005 Організаційно-економічні механізми забезпечення беззбиткової діяльності підприємства
2005 Ефективність пасажирської маршрутної мережі міст
2005 Вдосконалення професійної підготовки операціоністів банківського відділення на основі контролю формування стресостійкості
2005 Моделі, методи та інформаційна технологія інженерії квантів знань для підтримки технологічних рішень в гарячештампувальному виробництві
2005 Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища
2005 Теорія і практика музично-педагогічної підготовки учнів педагогічних училищ України (1945 – 1985 рр.)
2005 Соціальний захист населення: проблеми та тенденції розвитку
2005 Правове забезпечення ефективного використання об’єктів комунальної власності
2005 Право на ділову репутацію суб’єктів господарювання і його позасудовий захист від неправомірного використання
2005 Варіанти, форми і психокорекція дезадаптації подружньої пари при позашлюбних зв’язках і венеричних захворюваннях жінок
2005 Обрядові пісні Верхньоприп’ятської низовини (мелотипологія — мелогеографія — культурогенеза).
2005 Українська нотовидавнича справа у Галичині, буковині на Закарпатті та на емірграціі ХІХ — першої половини ХХ століть.
2005 Глікозильованість фібронектинів і їх біологічна активність у нормі та при патологічних станах
2005 Розробка методів кількісного аналізу металографічних зображень в інформаційно-вимірювальних системах.
2005 Правовий режим малих річок в Україні
2005 Структурно-функціональний аналіз та синтез перетворювачів дискретної інформації для передпроцесорної обробки
2005 Явища переносу заряду та фотоелектричні процеси в тонкоплівкових СdТe діодних структурах
2005 Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури
2005 Інтеграція знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва
2005 Педагогічні основи комплексної оцінки професійної діяльності стройових підрозділів вищих навчальних закладів МВС України
2005 Обґрунтування параметрів пневматичного апарата внутрішнього заповнення для точного висіву насіння зернових колосових культур
2005 Обгрунтування параметрів процесу та засобу для приготування огано-мінеральної суміші
2005 Еколого-фауністичні і морфологічні аспекти вивчення прісноводних і солонуватоводних Сalanoida (Crustacea, Copepoda) України.
2005 Особливості локальних течій і рельєфу дна на ділянках Азово-Чорноморського узбережжя України й у районі української антарктичної станції "Академік Вернадський"
2005 Циркуляція і структура вод південно-західної частини Атлантичного океану і прилеглих акваторій Атлантичного сектора Антарктики
2005 Потенціал оборонної сфери в інноваційній моделі розвитку національної економіки
2005 Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки
2005 Професійна підготовка фахівців з охорони та захисту навколишнього середовища у вищих навчальних закладах Великої Британії.
2005 Розвиток культури міжнаціонального спілкування майбутнього вчителя початкових класів
2005 Розробка технології виготовлення спеціального взуття з використанням нових вогнезахисних сполук для кріплення низу
2005 Розробка складу, технології та дослідження антисептичних лікарських засобів для місцевого застосування з полігексаметиленгуанідину фосфатом
2005 Фармакогностичне дослідження тирличу ваточниковидного
2005 Морфо-експериментальне обґрунтування органозберігаючих оперативних втручань при травматичних пошкодженнях селезінки
2005 Розподіл атомів і ефект пам’яті форми в твердих розчинах на основі Fe-Mn
2005 Система поліпшення характеристик рушання й пуску електроприводів змінного струму
2005 Особливості екології капустянки звичайної (Gryllotalpa gryllotalpa L.) та методи обмеження її шкідливості в Лісостепу та Степу України
2005 Вплив агрометеорологічних умов на формування продуктивності посівів кукурудзи в Україні
2005 Управління конкурентоспроможністю енергогенеруючих підприємств в умовах виходу на зовнішній ринок (на прикладі підприємств атомної енергетики України).
2005 Оптимізація хірургічного лікування передракових захворювань та раку ендометрія ранніх стадій у хворих з ожирінням
2005 Репродуктивна функція, перебіг вагітності, пологів і післяпологового періоду в жінок з дефіцитом маси тіла екзогенного генезу
2005 Автоімунні ураження печінки у дітей та підлітків: критерії діагностики та диференційної діагностики.
2005 Обгрунтування раціональної фармакотерапії хронічних невірусних дифузних захворювань печінки з біліарною дисфункцією та кишковим дисбіозом
2005 Агрохімічна оцінка застосування добрив під огірок на темно-сірому опідзоленому грунті північного Лісостепу України
2005 Еколого-економічна оцінка ефективності технології промислового водоочищення (на прикладі ЦПВ)
2005 Підвищення надійності контролю вибухонебезпечності гірничих виробок шахт
2005 Мовостиль українського поетичного бароко
2005 Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кін. ХХ — поч. ХХІ ст.
2005 Управління економічною ефективністю інноваційних проектів
2005 Удосконалення організації управління процесами енергозбереження
2005 Дисфункція ендотелію, зміни добового профілю артеріального тиску, кардіогемодинаміки у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST на електрокардіограмі з артеріальною гіпертензією та їх медикаментозна корекція
2005 Методи представлення й обробки інформації в експертній системі для управління телекомунікаційною мережею спеціального призначення
2005 Адміністративно-територіальний устрій України в 1920-1930-х рр. і його впливи на організацію державного управління: історико-правове дослідження
2005 Застава як спосіб забезпечення банківського кредиту за цивільним законодавством України.
2005 Застосування капсульованих добрив для екологічної безпеки агросистем
2005 Семантика трансцендентного в соціальному бутті людини.
2005 Аеродинамічна інтерференція систем висотних будівель і споруд циліндричної форми
2005 Методи оцінювання вертикальних профілів вітрового навантаження на висотні будівлі і споруди.
2005 Принципи формування архітектури сільського житла німецьких колоністів 1772-1939рр в Галичині.
2005 Формування архітектури Трускавця у ХІХ — першій половині ХХ ст. (на прикладі курортної забудови.
2005 Принцип природовідповідності як утвердження пріоритету духовно-моральної складової у вихованні особистості (соціально-філософський аналіз)
2005 Правозастосувальна діяльність органів місцевого самоврядування України: питання теорії та практики
2005 Діагностика, лікування та профілактика прихованого сифілісу на основі вивчення епідеміології, серологічного та цитокінового статусу
2005 Поняття унікального в історико-культурних дослідженнях (методологічний аналіз)
2005 Лікування трихомонадно-бактеріальної інфекції з урахуванням клініко-епідеміологічних особливостей, складу мікробних асоціацій, морфології збудників та показників імунітету
2005 Методика визначення показників надійності для оцінки ризику експлуатації АЕС
2005 Автоматизована система технічної діагностики та компенсації латентних порушень в роботі складних систем
2005 Обґрунтування параметрів та умов застосування анкерного кріплення на вугільних шахтах
2005 Удосконалення механізму оцінки та регулювання соціального розвитку регіонів України
2005 Індивідуально-особистісні особливості менеджерів середньої ланки в кризових ситуаціях: психодинамічний підхід.
2005 Психологічний аналіз мисленнєвих процесів комп’ютерних користувачів
2005 Топологія душевного простору особистості
2005 Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у позааудиторній діяльності
2005 Автоматичне керування рухом самохідних підводних апаратів в умовах невизначеності
2005 Короткотермінове прогнозування процесів споживання електричної енергії на основі нейронних мереж з неітераційним навчанням
2005 Формування системи національного законодавства (деякі питання теорії і практики).
2005 Філософія права Новгородцева П.І.: осмислення права і держави в контексті суспільного ідеалу.
2005 Правова ситуація як онтологічна основа правової реальності
2005 Інвестиційне забезпечення реформування систем поводження з твердими побутовими відходами
2005 Еколого-економічна оцінка зовнішньоторговельної діяльності лісових підприємств України
2005 Підвищення ефективності процесу шліфування деревини дуба пелюстковим інструментом
2005 Педагогічні умови формування конструктивного ставлення до себе у молодших школярів у процесі навчальної діяльності
2005 Облік і аудит інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Західного регіону України).
2005 Валютний контроль в системі протидії „втечі капіталу" в країнах з перехідною економікою.
2005 Вплив ізовалентної домішки Mg на структурні та оптичні властивості кристалів ZnSe.
2005 Технологія одержання та фізичні властивості тонких плівок халькопіритних напівпровідників і прозорих оксидів металів для фотоперетворювачів
2005 Формалізація оціночного зонування міських земель з застосуванням ГІС-моделі
2005 Системний аналіз екологічно небезпечних процесів
2005 Теоретичне обґрунтування та оптимізація аптечного виготовлення ліків у сучасних умовах
2005 Експериментальне обгрунтування застосування комбінації глюкозаміну гідрохлориду та диклофенаку натрію при остеоартрозі
2005 Хіміко-токсикологічне дослідження дилтіазему
2005 Клініко-фізіологічні особливості мігрені у дітей та підлітків.
2005 Оптимзація діагностики гнійно-септичних ускладнень та використання антиботиків в інтенсивній терапії гострого панкреатиту
2005 Інноваційний чинник підвищення ефективності молочної промисловості
2005 Економічні чинники відтворення трудового потенціалу аграрної сфери
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)