Каталог захищених дисертацій в України за 2005 рік

2005 Розробка технології одержання композиційних матеріалів з полімерних сумішей та відходів шерсті
2005 Оцінка функціонального резерву і екстракардіальної регуляції діяльності серця та корекція виявлених порушень у дітей з метаболічною кардіоміопатією
2005 Клінічні дослідження по досягненню та підтриманню мідріазу.
2005 Розробка біосенсора для визначення концентрацій стероїдних глікоалкалоїдів
2005 Моделювання та багатовимірний аналіз ключових показників бізнесової діяльності суб’єктів господарювання
2005 "Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування хворих на гастродуоденальні та екстрагастроінтестинальні гелікобактерасоційовані захворювання".
2005 Шкідники агромеліоративних лісових насаджень передгірного Криму й заходи, що обмежують шкідливість найбільш небезпечних видів
2005 Регуляція С2-метаболізму у Acinetobacter sp. B-7005 — продуцента екзополісахариду етаполану
2005 Особливості енергетичного обміну штамів Neisseria gonorrhoeae з різною стійкістю до антибіотиків
2005 Використання гордеїнів як маркерів ступеня зимостійкості озимого ячменю
2005 Особливості успадкування господарсько-цінних ознак та добір у популяціях пізніх поколінь мутантно-сортових гібридів озимої пшениці
2005 Радіаційна стійкість галіту соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западини
2005 Геохімія та рудоносність зони зчленування Дніпровсько-Донецької западини з Приазовським мегаблоком Українського щита
2005 Клініко-психопатологічна характеристика та удосконалення профілактики й лікування психічних розладів, пов’язаних зі стресом, у гірників, що постраждали внаслідок аварій на вугільних шахтах Донбасу
2005 Культурно-освітній розвиток українського селянства в період українізації
2005 Розвиток селянського самоврядування в 1921-1929 роках
2005 Еколого-економічне обґрунтування раціонального водокористування у промисловому комплексі України
2005 Формування ринково орієнтованої системи регіонального продовольчого комплексу (на прикладі Черкаської області)
2005 Зображення автоматів за допомогою визначальних співвідношень їх поведінки
2005 Роль регіональних банків розвитку у структурних зрушеннях в економках країн Центральної та Східної Європи
2005 Відтворення основних фондів авіапідприємств з використанням лізингу.
2005 Оцінка ринкової вартості суден водного транспорту
2005 Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму.
2005 Споживні властивості і збереженність вафель з рослинними добавками.
2005 Формування джерел інвестицій в розвиток промислового виробництва
2005 Економічне обґрунтування використання територіальних ресурсів
2005 Осереднення фізико-механічних властивостей п’єзокерамічних та феромагнітних волокнистих композитів регулярної структури
2005 Нормальні хвилі у оточеному рідиною анізотропному шарі
2005 Підвищення експлуатаційних властивостей аустенітних марганцевих чавунів легуванням карбідоутворюючими елементами
2005 Етнічна ідентифікація на українському пограниччі.
2005 Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю
2005 Роль ендотоксину грамнегативної флори в патогенезі хронічного гнійного одонтогенного гаймориту.
2005 Професійна підготовка викладачів фізичного виховання в університетах США
2005 Педагогічні умови соціалізації студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у позанавчальній діяльності.
2005 Моральне виховання підлітків у загальноосвітніх школах США (друга половина ХХ століття).
2005 Українсько-китайські відносини (1949–1959)
2005 Союз чорних клобуків (тюркське об’єднання на Русі в ХІ-ХІІІ ст.)
2005 Патогенетичне обґрунтування лікування хворих на хронічні сіалоаденіти з урахуванням психонейрорегуляторних порушень.
2005 Інформаційно-тематична характеристика шпальти редактора в іранській пресі
2005 Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області.
2005 Психічні та поведінкові розлади в осіб молодого віку з комп’ютерною залежністю (клініка, корекція та профілактика).
2005 Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини
2005 Функціональна активність імунокомпетентних клітин здорових та хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз в умовах імунотропного впливу in vitro
2005 Еколого-економічне обгрунтування раціонального землекористування територіальних соціально-природних комплексів регіону
2005 Еколого-економічне обґрунтування оптимізації агроландшафтів Поліської зони в умовах здійснення земельної реформи (на прикладі Житомирської області)
2005 Синтаксичні функції синсемантичних дієслів
2005 Концепція Осьового часу Карла Ясперса у контексті сучасності (соціально-філософський аспект).
2005 Розробка прийомів підвищення якості прищепної і підщепної лози винограду на основі препаратів з біологічною активністю
2005 Організаційно-економічний механізм розвитку системи аграрно-технічного сервісу регіону
2005 Формування і функціонування регіонального ринку овочевої продукції
2005 Основні напрями підвищення економічної ефективності функціонування агроформувань в пореформений період
2005 Обгрунтування параметрів фільтрувального циклона для очищення аспіраційного повітря від деревного пилу
2005 Фазові рівноваги в квазіпотрійних системах Cu2X — HgX — DIVX2 (DIV — Ge, Sn; X — S, Se) і кристалічна структура тетрарних сполук
2005 Взаємодія та кристалічна структура сполук в системах HgS(Se,Te) — HgBr2 — HgI2
2005 Сенсорні кореляти рухової діяльності спортсменів
2005 Вплив налоксона, саліцилової кислоти і її похідних на електричну активність і транссинаптичні зв’язки нейронів виноградного равлика
2005 Вплив змінних магнітних полів надто низької частоти на гідрофобні взаємодії в білкових розчинах
2005 Комплексний аналіз поведінки користувачів комп’ютерних систем на основі нейромережевих моделей
2005 Керування формою вантових космічних рефлектрів
2005 Законне представництво у кримінальному процесі України.
2005 Інтеграція знань як фактор розвитку науки криміналістики.
2005 Проблема кордонів Польщі у зовнішній політиці Великої Британії у роки Другої світової війни (1939-1945 рр.).
2005 Екстремальні задачі про множини Помпейю
2005 Обернення локального перетворення Помпейю на евклідових та гіперболічних просторах
2005 Радіоадаптивна відповідь, індукована ультрафіолетовим випроміненням, у рослин.
2005 Вільнорадикальні процеси в крові при радіаційних ураженнях. Засоби їх корекції
2005 Діяльність П.М.Бучинського в контексті розвитку біологічної науки та освіти.
2005 Інвестиційна діяльність сільськогосподарських виробничих кооперативів
2005 Методи і засоби інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу технологій.
2005 Розвиток абсолютної інфінітивної конструкції в англійській мові (ХІІ-ХІХ ст.).
2005 Обгрунтування параметрів пневмогідравлічної системи дозування та подачі робочої рідини в обприскувачах
2005 Методика розвитку пізнавальних інтересів учнів 5-8-х класів у процесі вивчення історії України
2005 Полімерні біоциди на основі некласичних сульфонамідів.
2005 Нормативні показники ультразвукових параметрів серця у міських підлітків у залежності від антропогенетичних характеристик організму
2005 Кріокорд–С в комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит та гнійно-cептичну інфекцію в хірургії
2005 NO-залежні процеси в печінці та їх зв’язок з моноцитарно-ендотеліальними асоціаціями при хронічній гіперімунокомплексемії
2005 Оптимізація лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з урахуванням токсигенності Helicobacter pylori
2005 Моторно-евакуаторна дисфункція гастродуоденальної зони у пацієнтів з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки: оцінка тяжкості та корекція
2005 Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії у хворих з гіпотиреозом
2005 Жовчнокам’яна хвороба, асоційована з Helicobacter pylori: клініка і діагностика
2005 Роль ліпідів в адаптації мозку риб до дії важких металів
2005 Способи вирощування і стимулювання кроноутворення у саджанців яблуні для інтенсивних насаджень у правобережній частині Західного Лісостепу України
2005 Розробка завадостійких методів ідентифікації кольору при обробці зображень у вбудованих системах розпізнавання
2005 Гістерезисні та магнітострикційні ефекти в монокристалах діселеніду ніобію
2005 Структура та властивості полімерних композиційних матеріалів, сформованих у магнітному полі
2005 Обґрунтування параметрів пневмоімпульсної машини для сепарації насіння за густиною
2005 Структурно-композиційні та семантико-прагматичні особливості французького епістолярного роману XVIII-XX століть (на матеріалі творів Ш. де Лакло, О. де Бальзака, А. де Монтерлана)
2005 Морфофункціональні особливості підшлункової залози та нирок при набряковій формі гострого панкреатиту (експериментальне дослідження)
2005 Своєрідність трансформації мотивів гомерівської "Одіссеї" в європейській літературі ХХ ст.
2005 Творчість Вільяма Стайрона. Етика та естетика.
2005 Поезія Дімчо Дебелянова в контексті болгарського та європейського символізму.
2005 Удосконалення фінішної обробки плоских поверхонь деталей комбінуванням різання з поверхневим пластичним деформуванням
2005 Умовно-рефлекторна терапія опійної наркоманії
2005 Адсорбоелектричні ефекти в багатошарових структурах, стимульовані композитними плівками (CuxPd)
2005 Узагальнені функції дільників
2005 Стилі організації подружнього життя представників творчих професій.
2005 Психологічні функції ненормативних мовленнєвих конструктів у комунікативній поведінці особистості.
2005 Солітарна еозинофільна гранульома кісток (клініка, діагностика, лікування).
2005 Формування політичної культури особистості в умовах трансформації суспільства
2005 Закономірності зміни серця щурів при дії НВЧ-випромінювання в нормі і при коарктації аорти.
2005 Регіональні особливості розвитку і будови стінки серця в онтогенезі
2005 Прогнозування, профілактика та лікування синдрому хронічного тазового болю у жінок після запальних захворювань геніталій.
2005 Лікування невиношування вагітності, асоційованого з урогенітальними інфекціями та антифосфоліпідним синдромом.
2005 Психологічні аспекти формування виконавської художньої майстерності.
2005 Трансформація містерійних сюжетів в українській драматургії кінця ХІХ — ХХ століття.
2005 Політична коректність: концептуальні основи та технологічні прийоми.
2005 Формування ефективної експортоорієнтованої моделі економічного розвитку України
2005 Статистична оцінка взаємозв’язку ВВП України та монетарних показників
2005 Вплив функціонального стану АТФ-залежних калієвих каналів на процеси енергозабезпечення печінки і міокарда у щурів із різною резистентністю до гіпоксії
2005 Електрохімічна поведінка комплексів паладію(II) в гліцинатних електролітах.
2005 Методологічні засади статистичного дослідження соціальної структури суспільства
2005 Міцність композиційних матеріалів в умовах високих температур з урахуванням їх пошкодженості
2005 Діагностика стану компенсаторних систем та їх патогенетична корекція препаратом "Амізон" у лікуванні хворих на екзему.
2005 Конституційне право на життя людини і громадянина та забезпечення його реалізації органами внутрішніх справ
2005 Принципи соціальної держави: стан і перспективи їх реалізації в Україні
2005 Формування і діяльність недержавних вугільних підприємств на основі мотивації праці
2005 Удосконалення механізму визначення вартості майна підприємств, що ліквідуються
2005 Організаційно-економічний механізм управління відтворенням основних засобів підприємства (на прикладі підприємств хімічної промисловості)
2005 Управління стійкістю підприємства
2005 Обґрунтування параметрів видобування і переробки декоративного каменю на основі гірничо-геометричного аналізу структур покладів
2005 Особливості тектоніки та прогноз малоамплітудної порушеності шахтних полів Селезнівського геолого-промислового району Донбасу
2005 Удосконалення механізму визначення економічної доцільності використання основних виробничих фондів промислових підприємств
2005 Договір на створення та розповсюдження реклами
2005 Потенціал маркетингу в удосконаленні механізму господарювання промислових підприємств
2005 Укладення, зміна і розірвання договору у цивільному праві України
2005 Моделювання управління якістю праці персоналу оперативно-диспетчерської служби електроенергетичної галузі
2005 Розробка технології високонадійних термоелектричних модулів Пельтьє на основі кристалів твердих розчинів Bi-Te-Se-Sb
2005 Наукове обгрунтування ціноутворення медичної допомоги на прикладі хвороб системи кровообігу
2005 Управління операційними витратами на підприємствах з високим ступенем індивідуалізації продукту
2005 Вдосконалення технології дрібнорозмірних бетонних виробів способом вібраційних термосилових впливів
2005 Міграційні та етнічні процеси на Півдні України за доби радянської державності (на матеріалах Миколаївської та Херсонської областей)
2005 Дигідропіридинова чутливість ендогенних та клонованих кальцієвих каналів Т-типу
2005 Аграрна освіта в Україні: історичний аспект (90-ті роки ХХ — початок ХХІ ст.)
2005 Економічний механізм формування технічного потенціалу залізорудних підприємств.
2005 Маркетинговий механізм забезпечення конкурентоспроможності монопродуктового промислового підприємства
2005 Управління конкурентоспроможністю технічних систем транспортного машинобудування.
2005 Поетика агіографічних творів Єпіфанія Премудрого.
2005 Напружено-деформований стан товстостінних циліндрів з спірально ортотропними шарами при осесиметричному динамічному навантаженні
2005 Розв’язність та якісні властивості розв’язків рівнянь тонких капілярних плівок з нелінійною дифузією,конвекцією та абсорбцією
2005 Підвищення ефективності технологічних процесів детонаційного напилювання покриттів на основі комплексної математичної моделі
2005 Державне регулювання розвитку регіональноо продовольчого комплексу України (на прикладі Черкаської області)
2005 Обґрунтування умов застосування вогнегасних речовин в системах протипожежного захисту газокомпресорних станцій
2005 Нові метакрилові азополімери та їх фотоперетворення під дією УФ-випромінювання
2005 Мотиваційні механізми управління персоналом підприємств сфери послуг
2005 Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства
2005 Економічний механізм адаптації підприємств до конкурентного середовища
2005 Регулювання оплати праці управлінського персоналу на промислових підприємствах у сучасних умовах господарювання
2005 Авторизація наукового дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовних статей сучасних європейських та американських лінгвістів)
2005 Формування художньо-творчих умінь майбутних учителів музики у прцесі диригентсько-хорової підготовки
2005 Вивчення біохімічних механізмів пошкод-ження мембранних структур головного моз-ку в умовах інтоксикації хлоралканами та корекції нікотинамідом
2005 Синтез пристроїв прискореної автоматичної синхронізації підвищеної точності для автономних систем електропостачання.
2005 Правові засади застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні
2005 Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України
2005 Кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби
2005 Правове регулювання відносин представництва у цивільному праві
2005 Правове регулювання обмежень прав на землю в Україні
2005 Кінетика та механізм електроосадження міді, олова та їх сплавів із цитратних комплексів
2005 Педагогічні умови особистісно орієнтованого навчання учнів у гімназії
2005 Церковнопарафіяльні школи в системі початкової освіти на Волині (друга половина ХІХ –20-ті рр. ХХ століття)
2005 Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи
2005 Управління інфраструктурою інноваційного підприємництва
2005 Розподіл значень арифметичних функцій на спеціальних послідовностях.
2005 Інвестиційна привабливість аграрного сектора економіки України на міжнародному ринку капіталу.
2005 Фіскальна політика розвитку підприємництва в трансформаційній економіці
2005 Ендоскопічно-морфологічні співставлення при неускладненій і ускладненій пептичній виразці дванадцятипалої кишки та їх роль в обгрунтуванні тактики лікування
2005 Методика контролю навчальних досягнень студентів-аграрників у процесі вивчення спеціальних технічних дисциплін
2005 Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки.
2005 Психологічні особливості образу власного майбутнього в ранній юності.
2005 Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи в процесі розв’язування математичних задач фінансового змісту
2005 Підвищення довговічності вузлів трансмісій сільськогосподарської техніки ремонтними конструктивно-технологічними методами
2005 Творче використання спадщини В. О. Сухомлинського в КНР.
2005 Педагогічні умови соціалізації учнівської молоді в скаутських організаціях (вітчизняний і зарубіжний досвід)
2005 Експериментальне обгрунтування доцільності застосування донатора оксиду азоту глутаргіну та його комбінації з пірацетамом при гемічній гіпоксії
2005 Стреспротективна активність глюкозиламонієвої солі заміщеної фенілантранілової кислоти
2005 Фінансове забезпечення охорони навколишнього природного середовища.
2005 Мито як фіскальний ресурс державного бюджету та інструмент фінансової політики
2005 Соціально-філософські погляди Дмитра Донцова.
2005 Філософсько-світоглядні засади соціально-політичної концепції Б.Кістяківського.
2005 Кримінологічна характеристика та попередження незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (за матеріалами Автономної республіки Крим)
2005 Оптимізація ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні
2005 Лексика М.Клюєва та її зіставлення з лексикою С.Єсеніна (типологія парадигматичних структур)
2005 Оптимізація структури культур лускокрилих комах для програм біологічного методу захисту рослин
2005 Психологічні особливості шахрайства
2005 Психологічне забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України
2005 Психолого-правовые основы формирования личности будущих работников ОВД в процессе профессиональной подготовки
2005 Соціально-психологічні особливості формування особистості неповнолітніх правопорушників
2005 Економічні основи формування середнього класу в країнах ринкової трансформації
2005 Структурні зрушення зайнятості в трансформаційній економіці
2005 Пошарова вторинно-електронна спектроскопія монокристалічних сплавів
2005 Вплив різних методів інактивації токсинів сальмонел на продукцію цитокінів і циклічних нуклеотидів моноцитами, нейтрофілами та ентероцитами in vitro
2005 Автоматизована система визначення працездатності авіаційних операторів
2005 Формування української фіскальної системи в добу Гетьманщини (друга половина XVII — початок XVIIIст.).
2005 Наративні структури в українській аванґардній прозі 20-х років ХХ століття.
2005 Становлення давньоукраїнських літературних жанрів (за концепціями ХІХ-ХХ століть).
2005 Психоаналітична інтерпретація прози Ольги Кобилянської.
2005 Системна цілісність суспільства як фактор його прогресивного розвитку
2005 Клінічний перебіг та наслідки вірусного гепатиту В у реципієнтів ниркових алотрансплантатів
2005 Оптимізація процесу висушування квасної комбінованої закваски на розпилювальній сушарці
2005 Інтеграція в молокопродуктовому підкомплексі
2005 Розвиток адаптивних алгоритмів ідентифікації та керування на основі методу функцій Ляпунова
2005 Механізми участі трансформуючого фактора росту бета у відповіді ракових клітин на дію деяких протипухлинних препаратів
2005 Роль металотіонеїнів коропа (Cyprinus carpio L.) та рака Astacus leptodactylus Eschscholtz) в адаптації організму до забруднення водного середовища
2005 Особливості нейрогуморальної регуляції фетоплацен-тарного комплексу у вагітних з патологією щитоподібної залози
2005 Особливості фетоплацентарного комплексу на тлі змішаного вірусно-хламідійного інфікування вагітних
2005 Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)
2005 Вплив ізамбену (амізону) на ефективність імунопрофілактики та терапії дрібних домашніх тварин при захворюваннях різної етіології
2005 Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи профілактики захворювань серед підлітків на моделі хвороб органів дихання.
2005 Військово-політичні стосунки Угорського королівства з Галицьким та Галицько-Волинським князівством (кінець ХІІ — ХІІІ ст.)
2005 Технологія оцінювання характеристик якості програмного забезпечення автоматизованих систем контролю при сертифікаційних випробуваннях
2005 Феномен органа та органна концертна концепція в контексті європейської музичної культури.
2005 Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І.Крип’якевича.
2005 Регіоналізм як чинник політичного процесу у сучасній Україні.
2005 Особливості національної ідеї в політичних концепціях українського та російського консерватизму.
2005 Взаємодія поляризованого електромагнітного випромінювання з однорідними анізотропними середовищами.
2005 Морфо-функціональний стан яйцеклітини і зиготи в процесі їх розвитку у деяких квіткових рослин
2005 Полімерна модифікація мінеральної поверхні за допомогою пероксидовмісних олігомерів
2005 Фіторізноманіття та структура популяцій рудеральних рослин на урбанізованих територіях (на прикладі м. Суми)
2005 "Дослідження сутності живої сили в еволюції людської тілесності"(методолого-синергетичний аналіз)
2005 Організаційно-економічні аспекти мотивації трудової діяльності на підприємствах.
2005 Обґрунтування параметрів і розробка конструкції культиваторних лап з криволінійним лезом
2005 Сейсмотектонічні умови і сейсмічна небезпека платформної частини України (для цілей розміщення об’єктів атомної енергетики)
2005 Біологічні особливості та продуктивність дражованого і інкрустованого насіння ЧС гібридів цукрових буряків залежно від прийомів його підготовки
2005 Біологічні особливості та продуктивність насінників ЧС гібридів цукрових буряків залежно від умов вирощування в центральній підзоні Лісостепу України
2005 НАТО в системі взаємовідносин Росії та США очаток ХХІ ст.). (1990-ті роки — початок ХХІ ст.).
2005 Інформаційне забезпечення для моделювання та керування транспортними потоками у великих містах
2005 Управління активами страхових компаний
2005 Організація і методика обліку фінансових результатів підприємницької діяльності
2005 Облік і аналіз нарахування та використання амортизації
2005 Паліноморфологія представників родини Chenopodiaceae Vent. (для цілей систематики й спорово-пилкового аналізу).
2005 Структурні та жанрово-стилістичні особливості текстів інтерв’ю в сучасній французькій пресі (комунікативно-прагматичний аспект)
2005 Удосконалення депозитної політики в банках України
2005 Агроекологічна оцінка застосування комплексного біопрепарату і полімінерального добрива при вирощуванні ячменю з підсівом еспарцету.
2005 Лікування відкритих поєднаних пошкоджень передпліччя з травмою магістральних судин
2005 Зварювання в твердій фазі монокристалічного кремнію з боросилікатним склом
2005 Шляхи покращення та прогнозування ефективності медикаментозного лікування хворих на неускладнену доброякісну гіперплазію передміхурової залози
2005 Синтез та властивості S,N — гетероциклічних сполук на основі амідів поліфтороалкантіонкарбонових кислот
2005 Синтез та хімічні властивості поліфторалкіл-2-тіоксо-3-оксосульфонів
2005 Оптимізація режиму органічної речовини у легких за гранулометричним складом ґрунтах Полісся
2005 Комплексне лікування тромбоемболії легеневої артерії
2005 Вдосконалення технологічних параметрів та ефективності управління формоутворенням при литті по виплавляємих моделях
2005 Категорія суб’єкта в політичній промові(на матеріалі виступів федеральних канцлерів ФРН повоєнного періоду)
2005 Вплив блокаторів кальцієвих каналів на клінічний перебіг різних варіантів судинної легеневої гіпертензії, стан NO-системи та вільнорадикальні процеси ліпопереокислення
2005 Правовий захист від антиконкурентних дій в економічній конкуренції
2005 Урбанізація Донбасу у 1861-1917 роках
2005 Синтез моделей прийняття рішень на підприємстві при освоєнні нових ринків збуту продукції
2005 Механізми управління основним капіталом промислового підприємства
2005 Фрагменти фібронектину людини і їх імуноглобулін-зв’язуюча активність за норми і при запальних процесах в сполучній тканині
2005 Характеристика білка гліальних проміжних філаментів головного мозку щурів за умов впливу іонів алюмінію та іонізуючого опромінення
2005 Розвиток системи освіти в німців на Півдні України 1789 – 1938 рр.
2005 Результативність функціонування суб’єктів державного управління та місцевого самоврядування на основі впровадження корпоративної культури
2005 Державне управління стратегічним розвитком електроенергетики
2005 Домінанти державної політики розвитку місцевого самоврядування в Україні
2005 Особливості формування західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи в залежності від генотипових і паратипових факторів
2005 Східні впливи в орнаментальному оформленні українських ікон кінця XVI — XVII століть.
2005 Угорська вишивка Закарпаття ХІХ ­ першої чверті ХХ ст. (Художньо­функціональні та стилістичні особливості).
2005 Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в Україні
2005 Енергетичні параметри та механізми утворення і розпаду резонансних станів ядер 5Hе, 5Li, 6He
2005 Тепло- і масообмінні характеристики процесу гідротермічної обробки гіпсу в рідинному киплячому шарі під тиском
2005 Правовий статус централізованих позабюджетних цільових фондів
2005 Органи місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України
2005 Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з кломіфен-резистентними формами синдрому полікістозних яєчників після ендохірургічної стимуляції овуляції
2005 Клініко-патогенетичні механізми та діагностика функціональної диспепсії у дітей.
2005 Методика інтерактивного навчання писемного мовлення майбутніх учителів англійської мови
2005 Альтернативні питальні речення у французькій мові: структура, семантика, прагматика.
2005 Методика організації самостійної роботи студентів з англійської мови з використанням професійного мовного портфеля
2005 Навчання студентів мовних спеціальностей написання наукового проблемно-тематичного повідомлення англійською мовою
2005 Специфіка авторського самопізнання в прозі М.М. Зощенка ("Возвращённая молодость", "Голубая книга", "Перед восходом солнца")
2005 "Роман "Симеон Гордий" у системі циклу історичних хронік Д.Балашова про "Государів Московських""
2005 Містична символіка як художній компонент романтизму (за матеріалами творів російських поетів-романтиків першої чверті XIX століття)
2005 "Тонка структура монохроматичних та поліхроматичних сингулярних пучків у одноосьовому кристалі"
2005 Роль Ради Європи у зміцненні демократії у країнах Центрально-Східної Європи.
2005 Фотодіелектричний ефект у молібдаті свинцю PbMoO4.
2005 Трансуранові елементи в зоні впливу Чорнобильської атомної електростанції
2005 Радіоактивне забруднення грунтів і грунтових вод в районі об"єкта "Укриття"
2005 Утворення партії „Зелених” та її роль в суспільно-політичному житті ФРН (1977-1993 рр.).
2005 Формування експортних ресурсів зерна в сільськогосподарських підприємствах
2005 Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики
2005 Формування в учнів старших класів умінь аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем
2005 Розробка та застосування стоматологічних титанових імплантатів гвинтового типу з адаптивним модулюванням кісткового та імплантаційного ложа
2005 Скіфський сакральний центр Екзампай в контексті культурної спадщини України
2005 Економіко-математичне моделювання процесу прийняття управлінських рішень в інвестиційній діяльності промислових підприємств.
2005 Змочування та контактна взаємодія матеріалів на основі діоксиду цирконію з металевими розплавами
2005 Народна хореографічна культура кримських татар XIX — першої половини XX століття (до 1941 року) у Криму
2005 Популяційні різновиди роду Betula L. та їх оцінка для використання в Поліссі України
2005 Історіософія І. Лисяка-Рудницького в контексті націотворчих та державотворчих процесів в Україні
2005 Особливості правового статусу консула при виконанні нотаріальної функції: міжнародно- правовий аспект
2005 Психофізіологічні функції і успішність навчання дітей молодшого шкільного віку з різним фізичним та розумовим навантаженням.
2005 "Бароковий універсалізм" в українському художньому мисленні.
2005 Народна медицина у традиційній культурі українців Полісся (остання чверть ХХ — початок ХХІ століття).
2005 Діяльність І.І. Пузанова в контексті розвитку біологічної науки ХХ століття
2005 Запобігання поширенню наркотизму в Україні (кримінологічна та кримінально-правова характеристика).
2005 Формування в учнів 5-11 класів активної трудової позиції у процесі позаурочної предметно-перетворювальної діяльності.
2005 Формування елементарної математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку.
2005 Підвищення ефективності управлінської праці у корпоративних структурах
2005 Методи і засоби представлення та аналізу динамічної обстановки для геоінформаційних комплексів реального часу
2005 Методи та засоби побудови автоматизованих інтегрованих систем охорони особливо важливих об‘єктів
2005 Політична опозиція в Росії (кінець 1980-х — 2000 рр.)
2005 Управління портфельними інвестиціями в банках України
2005 Криміналістична профілактика як структурний елемент методики розслідування злочинів
2005 Управлiння науково-технiчним прогресом на основi удосконалення системи ризик-менеджменту iнновацiй
2005 Несуча здатність вдавлюваних паль у піщаних та глинистих грунтах
2005 Навчання майбутніх економістів іншомовного професійно спрямованого монологічного мовлення (монологу—презентації німецькою мовою)
2005 Статус народного депутата України: проблеми теорії і правового регулювання
2005 "Розвиток дослідницьких здібностей старшокласників у процесі діяльності Малої академії наук (на матеріалі фізики)"
2005 Управління якістю праці робочих на промислових підприємствах
2005 Розвиток теоретико-методичних основ регулювання ринку праці
2005 Моделювання розвитку електронного бізнесу
2005 Моделі оцінки конкурентоспроможності підприємств
2005 Формування системи податкового планування на підприємстві
2005 Управління формуванням інформаційних ресурсів підприємства
2005 Соціальний прогрес в контексті китайської філософії
2005 Психологічні умови запобігання травматизму та загибелі військовослужбовців Державної прикордонної служби України
2005 Організаційно-психологічні умови прогнозування професійної придатності військовослужбовців-контрактників за оцінкою їх інтелектуальних здібностей
2005 Формування готовності до професійної творчої діяльності майбутніх перекладачів
2005 Педагогічні основи вдосконалення професійної підготовки прикордонників в умовах службової діяльності
2005 Дискурс А. Платонова в контексті наукових інтерпретацій
2005 Міцність і деформативність розтягнуто-зігнутих сталевих елементів з урахуванням пластичної стадії роботи
2005 Стиснуті елементи зі сталевих складених двотаврів із боковими порожнинами, заповненими бетоном
2005 Математична модель руйнування еритроцитів у системі прогнозування медикаментозної алергії організму людини
2005 Організаційно-економічні механізми становлення і розвитку ринку нерухомості
2005 Самоосвіта особистості як соціокультурне явище
2005 Визначення хімічного складу планетарних туманностей з врахуванням неоднорідностей густини газу в їх оболонках.
2005 Формування в учнів 5-6 класів уявлень про об’єкти та явища навколишньої дійсності в навчально-пізнавальній діяльності загальноосвітньої школи.
2005 Формування розумової культури старшокласників у процесі навчально-творчої діяльності.
2005 Літературна творчість А.М.Нахімова
2005 Моделі часу в поезії Арсенія Тарковського
2005 Наступність у змісті природничо-математичної та спеціальної підготовки вчителя трудового навчання у вищих педагогічних закладах освіти
2005 Педагогічні умови успішності професійної діяльності викладача вищого навчального закладу
2005 Агробіологічна і технологічна оцінка сортів винограду Перлинка, Празднічний Магарача, Ай-Петрі і Кафа в західній передгірно-приморській зоні виноградарства Криму
2005 Порушення антиоксидантної та іон-транспортувальних систем сперматозоїдів при чоловічій неплідності та їх корекція
2005 Агробіологічна оцінка нових сортів винограду в умовах ґрунтово-кліматичної зони Запоріжжя
2005 Отримання трансгенних рослин яблуні шляхом генетичної трансформації за допомогою Agrobacterium tumefaciens
2005 Державне регулювання процесів інтеграції України в Європейську економічну систему.
2005 Економічні засади та держані механізми сприяння становленню середнього класу
2005 Механізм державного регулювання приватизації в Україні
2005 Організація навчального процесу з розвитку творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
2005 Освітньо-педагогічна діяльність Івана Семеновича Орлая (1770-1829 рр.)
2005 Педагогічні умови формування інтелектуальних умінь майбутніх інженерів у навчальному процесі вищого навчального закладу
2005 Формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів у процесі вивчення іноземних мов
2005 Вплив процесів глобалізації на розвиток регіонів України
2005 Науково-методичні основи розробки географічного атласу для вчителів середніх загальноосвітніх закладів
2005 Виставкова діяльність в АПК
2005 Кримінально-правова охорона моральності в Україні
2005 Удосконалення конструкції кабіни з поліпшенням мікроклімату для самохідної сільськогосподарської техніки
2005 Археологічне зібрання Чернігівського державного музею (1896 — 1948 рр.)
2005 Економічна оцінка ризику діяльності промислових підприємств
2005 Внутрішній економічний механізм інтегрованих металургійних комплексів
2005 Властивості систем з розвиненою поверхнею на основі поліхлортрифторетилену, йодиду срібла та діоксиду кремнію
2005 Квантово-хімічне дослідження взаємодії поверхні нанодисперсного кремнезему та вуглецевих нанотрубок з біологічно активними молекулами
2005 Архітектурно-художні аспекти формування дитячих дошкільних закладів (на прикладі Одеси)
2005 Обґрунтування процесу та параметрів знаряддя для механічного знищення бур’янів у посівах цукрових буряків
2005 Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України
2005 Раціоналізація механізмів управління приміськими зонами великих міст
2005 Реформи Російської Православної Церкви на Правобережній Україні (кінець XVIII перша половина ХІХ ст.ст.)
2005 Гідрохімічний режим та оцінка якості річкових вод басейну Західного Бугу на території України.
2005 Взаємовідносини Великої Британії з країнами Співдружності націй (середина 1940-х — друга половина 1980-х рр.)
2005 Моделювання взаємодії пальового фундаменту з нелінійною основою в умовах прибудови
2005 Ефективність фотодинамічної терапії пухлин з використанням 5-амінолевулінової кислоти (експериментальне дослідження)
2005 Населення Києва Х-ХІІІ ст. за даними палеопатології
2005 Дослідження технологічних властивостей модифікованих крохмалів і доцільність їх використання при виготовленні харчових концентратів швидкого приготування
2005 Емісійні характеристики та фізика процесів в лазерній плазмі галію, індію, свинцю, сурми і сполук на їх основі
2005 Формування естетичної культури студентів класичних університетів
2005 Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили
2005 Інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції АПК
2005 Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах України
2005 Управління портфелем цінних паперів підприємства
2005 Фінансово-кредитний інструментарій стимулювання зовнішньоекономічної діяльності у світовій економічній системі
2005 Особливості церебральної та центральної гемодинаміки у хворих з порушеннями мозкового кровообігу атеротромботичного генезу
2005 Клініко-психопатологічні особливості сучасних форм тривожно-депресивних розладів невротичного регістру
2005 Причини, механізми формування та психотерапевтична корекція еректильної дисфункції у молодих чоловіків без партнерки (медико-психологічні аспекти)
2005 Особливості пароксизмальних розладів свідомості при віддалених наслідках легкої черепно-мозкової травми в залежності від характеру структурних порушень та їх корекція
2005 Українське телебачення і проблеми формування духовності молоді.
2005 Громадське ТБ як форма організації та функціонування телемовлення (зарубіжний досвід та українські реалії).
2005 Формування комунікативної компетенції студентів-іноземців підготовчих факультетів у процесі навчання
2005 Теорія і практика підготовки домашніх наставників в Україні в другій половині ХІХ століття.
2005 “Історія лексико-семантичної групи “плати – податки – повинності” в українській мові XV–XVIII століть (на матеріалах українських пам’яток)”
2005 Забезпечення ресурсозбереження шляхом удосконалення технології роботи технічних засобів підсистеми розформування сортувальних станцій.
2005 Підвищення ефективності експлуатації точкового колійного датчика за рахунок структурного синтезу
2005 Удосконалення процесу електрохімічного синтезу іон-радикальних солей
2005 Склокристалічні матові покриття в системі Na2O — B2O3 — ZnO — TiO2 — SiO2 для виробів з маловуглецевих сталей
2005 Проблема становлення особистості в російській автобіографічній прозі початку ХХ століття (В.Короленко і М.Горький)
2005 Драматургія Пантелеймона Куліша: духовні виміри, проблематика, жанровий діапазон
2005 Закономірності і прогноз мінливості життєздатності популяції шовковичного шовкопряда
2005 Ефективність схрещування баранів м’ясної породи олібс з матками дніпропетровського типу асканійської м’ясо-вовнової породи
2005 "1. Характеристика селекційно-господарських ознак корів голштинської породи зарубіжної селекції"
2005 Склад та комунікативні функції вторинних часток.
2005 Фонетичні і словозмінні особливості рукописних апокрифічних збірників XVII — XVIII ст. у контексті становлення української літературної мови.
2005 Національне самовизначення територіально-політичних систем в контексті політичної лімології
2005 Конституційне право людини на свободу світогляду і віросповідання
2005 Український мовленнєвий етикет: синтаксично-стилістичний аспект.
2005 Формування інтересу до науково-педагогічних знань у майбутніх учителів початкових класів у педагогічному училищі.
2005 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування комунікативних умінь учнів в умовах відкритої соціально-педагогічної системи.
2005 Алгоритми модулярної арифметики великих чисел
2005 Розробка методів підвищення ефективності ірозширення функціональних можливостей ЛПД у короткохвильовій частині міліметрового діапазону
2005 Безелектролізна електроерозійна вирізна обробка у водопровідній воді при використанні генераторів уніполярних імпульсів
2005 Підготовка майбутніх учителів початкової школи до полікультурного виховання учнів
2005 Вплив похідних піролімідазолу та метилксантинів на ТТХ- чутливі та ТТХ- стійкі натрієві канали нейронів спінальних корінцевих гангліїв щурів.
2005 Організаційно-правові засади державного управління у паливно-енергетичному комплексі України
2005 Окиснення алкіларенів, ініційоване системами ацилпероксид — амонієва сіль
2005 Ліцензування як адміністративно-правовий інститут
2005 Адміністративна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин.
2005 Ісламський чинник у міжнародних відносинах на Балканах
2005 Вплив агоністів та антагоністів мембранних каналів на гемодинаміку і тонус судин.
2005 Особливості хірургічної тактики у лікуванні хворих на гострий холецистит із наявними поодинокими, множинними та поєднаними ускладненнями захворювання
2005 Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактика захворювань пародонту у працівників цукрового виробництва
2005 Моделювання пилового навантаження на органи дихання зварника для оцінки ризику професійної захворюваності
2005 Логістичне управління оборотними засобами
2005 Семантико-структурні особливості складнопідрядних з’ясувальних конструкцій у турецькій мові.
2005 Фотолюмінесценція у видимій області спектра плівок нанокристалічного кремнію, одержаних імпульсним лазерним осадженням
2005 Особливості показників езофаго-рН-моніторингу при пептичній виразці дванадцятипалої кишки в сполученні з рефлюкс-езофагітом
2005 Вегетативна регуляція серця та ефективність лікування хворих на хронічну серцеву недостатність еналаприла малеатом і метопрололом у амбулаторних умовах
2005 Неоліт Південно-Східної України
2005 Етикет у віртуальній англомовній комунікації (на матеріалі чатлайнових сесій)
2005 Суспільно-географічні аспекти трансформації етнічної структури населення (на прикладі Закарпатської області)
2005 Країни Союзу арабського Магрібу у регіональному та міжрегіональному співробітництві (1990-2004 рр.)
2005 Регуляція адаптивних реакцій рослин сої елементами мінерального живлення за умов свинцевого навантаження
2005 Інтенсифікація біотехнології вермікультивування і шляхи оптимізації використання черв’ячної біомаси та цеолітів у виробництві м’яса і яєць перепелів
2005 1. Стовпчаста іржа чорної смородини та обґрунтування заходів з обмеження її розвитку в північному Лісостепу України
2005 Ефективність терапії ішемічних уражень сітківки та зорового нерву, обумовлених антифосфоліпідним синдромом
2005 Ефективні кінетичні коефіцієнти макроскопічно сильно неоднорідних середовищ з нелінійністю та малою дисипацією
2005 Лінзи з просторовим зарядом для фокусування пучків негативних та позитивних іонів
2005 Інжекційно-термічні та рекомбінаційні процеси в багатобар’єрних А3В5 — навіпровідникових випромінювачах інфрачервоного діапазону
2005 Підвищення ефективності сумісної роботи повітроохолоджувачів і компресорів судно-вих систем мікроклімату.
2005 Вплив конструктивних параметрів одноланкової підводної буксированої системи з підйомним апаратом на її експлуатаційні характеристики.
2005 Психологічні особливості професійної діяльності дільничних інспекторів міліції (на прикладі сприйняття об’єкту професійного інтересу)
2005 Технологія борошняних формованих виробів функціонального призначення з йодвміщуючими добавками
2005 Формування якості цукатів з каротитнвміщуючої сировини в процесі їх виробництва та зберігання
2005 Технологія напівфабрикату на основі топінамбура для солодких збивних страв
2005 Каталітична олігомеризація олефінвмісних фракцій
2005 Функціональні і морфологічні результати алопластики гриж живота з урахуванням факторів ризику післяопераційних ускладнень.
2005 Прогнозування та комплексна профілактика гнійно-септичних ускладнень у хворих після абдомінальних операцій з підвищеним ризиком їх виникнення.
2005 Особливості функціонування асоціативної системи: шовковиця-азотфіксуючі бактерії роду Azospirillum
2005 Довгочасна повзучість та бетони з низькою деформативністю
2005 Дрібнозернисті дорожні бетони для виробів, що отримуються методом гіперпресування
2005 Біологічна активність ліпосомних форм комплексних сполук ренію(ІІІ) з органічними лігандами
2005 Спектральні теореми для сімей лінійно зв’язаних операторів із заданими спектрами
2005 Променеві методи моніторингу радіаційних змін у легенях при лікуванні раку легень і грудної залози
2005 Вплив кредитування на стабілізацію діяльності торговельних підприємств
2005 Фінансове планування в малому підприємництві
2005 Хіміко-токсикологічне дослідження лоратадину
2005 Розробка складу та технології рідких лікарських форм із силіксом
2005 Квазірівноважні та транспортні властивості збуджених одновимірних систем
2005 Волосся як об"єкт судово-біологічної експертизи
2005 Теоретичне дослідження руху границі розділу фаз та росту шарів в конденсованих розчинах
2005 Фізичні засади отримання високоміцних станів в метастабільних бета титанових сплавах методами швидкісної термічної обробки
2005 Інститут парламентаризму в контексті досвіду демократичної трансформації сучасних суспільств
2005 Розвиток ринку страхових послуг в умовах глобалізації
2005 Радіоіндукований цитогенетичний ефект і його модифікація in vitro в лімфоцитах периферичної крові осіб, які постраждали від дії факторів Чорнобильської аварії
2005 Закономірності розвитку мікробіологічних процесів у фасованій воді та умови їх стабілізації
2005 Еколого-генетичні аспекти репродукційного здоров’я жінок в умовах забруднення довкілля
2005 Токсиколого-гігієнічне обґрунтування нормативів іонів калію і натрію у питній воді
2005 Удосконалення управління промислово-фінансо-вими групами в умовах становлення сучасних фінан-сових інститутів
2005 Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
2005 Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина ХУІІ — початок ХХІ ст.).
2005 "Просвіта" у формуванні державницького потенціалу українського народу (друга половина ХІХ — перша чверть ХХ ст.).
2005 Драматургія Лесі Українки: поетика власних назв
2005 Державне стимулювання ринкових перетворень в аграрному секторі
2005 Взаємодія місцевих органів виконавчої та представницької влади в реалізації бюджетних відносин
2005 Розвиток корпоративних форм державного управління в регіоні
2005 Сучасні українські прізвища північної Донеччини
2005 Англомовна проповідь як специфічний вид мовленнєвого акту (фоностилістичне дослідження)
2005 Кодифікаційно-інтерпретаційні особливості текстів міжнародних нормативно-правових актів (на матеріалі англомовних версій МНПА ХХ-ХХІ ст.)
2005 Обгрунтування параметрів асиметричного льонобрального агрегату.
2005 Обгрунтування параметрів знаряддя для видалення бур’янів на плантаціях цукрових буряків.
2005 Дінофлагеляти північно-західного Причорноморя: видове різноманіття та екологія
2005 Англійські запозичення в мові сучасної української реклами
2005 Діагностика, патогенез і лікування офтальмопатій при реактивному хламідійному урогенітальному спондилоартриті (хворобі Рейтера)
2005 Роль ендогенного оксиду азоту в патогенезі периферичної полінейропатії при експериментальному цукровому діабеті (експериментальне дослідження)
2005 Маркетингова концепція формування системи "підприємства та роздрібні клієнти — комерційний банк"
2005 Кримінальна відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність.
2005 Мікроелектронні частотні перетворювачі концентрації газу
2005 Управління асортиментом машинобудівної продукції в умовах нестабільного ринкового середовища
2005 Особливості усного зв’язного мовлення у комунікативно депривованих дітей-сиріт
2005 Фінансова транснаціоналізація як засіб перерозподілу світового багатства
2005 Концепція "Світового суперорганізму" Ф.Гейлігена.
2005 Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її природне існування.
2005 Вікова динаміка особливостей функціонування серцево-судинної системи людини при циклічних фізичних навантаженнях.
2005 Резонатори поверхневих хвиль та надвисокочастотні пристрої на їх основі.
2005 " Вплив пестицидів на морфо-функціональний стан печінки."
2005 Виховання культури поведінки у дітей 6-7-го років життя (в умовах НВК "школа — дитячий садок").
2005 Роль тахікінінів в регуляції жовчоутворення
2005 Педагогічні умови адаптації викладача-початківця до професійно-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі
2005 Апаратне та програмне забезпечення сплайн — обробки багатовимірних цифрових сигналів
2005 Адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка
2005 Формування когерентних вихрових структур у закручених потоках та заглибленнях
2005 Розповсюдження імпульсу тиску в в’язкопружній оболонці з рідиною
2005 Вплив дистальних мутацій на конформаційну рухливість ВІЛ-1 протеази: дослідження методом молекулярної динаміки
2005 Проблема істинного/ложного в західноєвропейському філософському дискурсі: гендерний підхід.
2005 Оцінка впливу базисної терапії на морфо-функційний стан суглобів у хворих на ревматоїдний артрит.
2005 Обґрунтування параметрів робочого органу ґрунтообробної машини для мілкого обробітку ґрунту
2005 Педагогічно-наукова та громадська діяльність П. Г. Житецького
2005 Спектральний аналіз за методом динамічних інваріантів в задачах моделювання процесів в телекомунікаційних системах
2005 Удосконалення технології хліба зі слабкого пшеничного борошна
2005 Ендогенні механізми кардіопротекції: роль активації мітохондріальних АТФ-чутливих калієвих каналів
2005 Кислотність та активність цеолітних каталізаторів алкілування ізобутану бутенами
2005 Критерії стійкості імпульсних систем на основі багатокомпонентних функцій Ляпунова
2005 "Конкурентоспроможність машинобудівного комплексу України в умовах глобалізації світових ринків"
2005 Температурна залежність і часова стабільність деформацій, що контролюються магнітним полем, у сплавах Ni-Mn-Ga
2005 Психологічні особливості розумової працездатності молодших школярів
2005 Культурно-філософський постмодерн Ф. Джеймісона: неомарксистський проект
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)