Каталог захищених дисертацій в України за 2005 рік

2005 Військова організація та бойове застосування Слобідських українських полків (1765-1918 рр.)
2005 Організхація та бойове застосування винищувальної авіації Військово-Повітряних сил Радянського Союзу і Германії 1940-1945 рр.
2005 Взаємодія фторидів рідкісноземельних елементів, цирконію та хрому з металами-відновниками в розтопленому стані.
2005 Експериментальні дослідження високопольових автосолітонів в нерівноважній електронно-дірковій плазмі в кристалах Ge та Si.
2005 Дослідження впливу іонізуючої радіації на властивості аморфних та нанокристалічних сплавів на основі системи Fe-Si-B
2005 Клініко-функціональна характеристика стану здоров’я дітей та підлітків — мешканців радіоактивно забруднених територій в умовах реабілітації на курорті Трускавець
2005 Удосконалення роботи промислового автотранспорту в умовах кар’єру на підставі системного планування транспортного процесу
2005 Удосконалення силових хвильових зубчастих передач вживанням хвильового кульового зачеплення
2005 Двовимірні статичні та стаціонарні хвильові поля у кусково-однорідних п’єзокерамічних тілах
2005 Правові та організаційні засади виконання покарання в кримінально-виконавчих установах відкритого типу
2005 Спеціалізовані банки: напрями та перспективи розвитку в Україні
2005 Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор’я (синтаксономія, сучасний стан, напрямки трансформації, охорона та використання)
2005 Генетична компонента агроекосистем на прикладі різних порід великої рогатої худоби.
2005 Спонукальні конструкції в англійській та українській мовах
2005 Концепти "чоловік" і "жінка" в українській та англійській мовних картинах світу
2005 Словотворча прагматика у сучасній англійській мові.
2005 Лексико-семантична та словотвірна структура української термінології садівництва
2005 Механізми, засоби та прийоми мовної гри в сучасній англійській мовіІ
2005 Організація і ефективність використання землі в сільському господарстві регіону
2005 Комунікативний простір релігії в європейській культурі.
2005 Ірраціональне в науковому і позанауковому знанні
2005 "Харківська школа графіки (друга половина ХХ століття)"
2005 „Стильова еволюція в іконописі Слобожанщини ХVІІ — початку ХІХ ст."
2005 Масонські організації України (1900-1920): історіографія проблеми
2005 Педагогічний моніторинг як засіб гуманізації освітнього процесу у вищому навчальному закладі.
2005 Вплив пестицидного забруднення водного середовища на іхтіологічні показники та метаболічні перетворення в організмі коропа
2005 Рефлексія метафізики держави І.Канта (історико-філософський аспект).
2005 Демогеографічна ситуація українсько-польського пограниччя
2005 Географічні закономірності поширення і динаміка фтору у чорноземах південних північно-західного Причорномор’я
2005 Аналіз рельєфу та сучасного морфогенезу центральної частини Придніпровської височини з еколого-геоморфологічною метою.
2005 Геоморфологія сульфатного карсту Прут-Дністерського межиріччя
2005 Розвиток системи сценарного планування діяльності підприємств сфери послуг
2005 Економічні засади формування людського капіталу на морському транспорті
2005 Економічні засади управління якістю продукції морських торговельних портів України
2005 Ціннісна природа релігії (аксіологічний аналіз християнства).
2005 Сімейно-шлюбні відносини в ісламі: релігієзнавчий аспект.
2005 Функціональні зміни слизової оболонки бронхів у хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень із синдромом низького трийодтироніну та їх лікування
2005 Вільнорадикальні процеси у мозку і серці дорослих і старих щурів при іммобілізаційному стресі
2005 Особливості організації гран хлоропластів
2005 Комп’ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь учнів з геометрії
2005 Розвиток логічного мислення учнів основної школи у про-цесі навчання фізики.
2005 Адаптація кукурудзи до умов хлоридного засолення на ранніх етапах онтогенезу: вплив регуляторів росту.
2005 Творча діяльність Національного академічного театру опери та балету України ім.Т.Г.Шевченка в контексті розвитку української художньої культури (1991-2001).
2005 Клінічна оцінка варіабельності серцевого ритму у хворих з хронічною серцевою недостатністю і cистолічною дисфункцією лівого шлуночка
2005 Предметна модальність і модальність вірогідності у мові та мовленні (на матеріалі української, російської, французької та англійської мов)
2005 Фонетико-морфологічна структура кінця слова й особливості її функціонування в німецькій мові (діахронічне дослідження)
2005 Просодія переконування в англійському діалогічному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження)
2005 Еколого-біологічні особливості використання хімічного методу захисту картоплі від колорадського жука в північному Лісостепу України
2005 Формування і підвищення ефективності крупнотоварного виробництва молока в регіоні
2005 Урожайність та якість зерна і насіння сортів озимої м’якої і твердої пшениці залежно від умов вирощування на півдні України
2005 Розробка елементів технології вирощування гібридного насіння (F1) соняшника при зрошенні в умовах півдня України
2005 Оптимізація заходів посівного та збирального комплексу як напрямок реалізації продуктивності та якості насіннєвої й товарної продукції сучасного генофонду озимого ріпаку в південному Степу.
2005 Селекційна оцінка продуктивних якостей свиней створюваного м’ясного типу.
2005 Моделі та інформаційні технології інтелектуального інжинірингу даних в автоматизованих системах управління технологічними процесами
2005 Підвищення ефективності використання техніко-економічних показників енергоустаткування в інтегрованій АСУ теплової електростанції.
2005 Моделювання синергетичного ефекту при розробці маркетингових стратегій виробничо-економічних систем
2005 Механізм формування гнучких організаційних структур управління підприємствами
2005 Синтез механізмів логістико-орієнтованого управління зовнішньоекономічною діяльністю металургійного підприємства
2005 Вольтамперометричне визначення Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутности о,о’-дигідроксозаміщених азобарвників.
2005 Економічний механізм управління пропорційністю підприємств
2005 Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств.
2005 Організація маркетингових досліджень підприємствами на ринку продуктів харчування
2005 Організаційно-економічний механізм лізингу сільськогосподарської техніки
2005 Еколого-соціальні наслідки підтоплення міських територій та розробка заходів до його зниження (на прикладі міста Дніпродзержинська)
2005 Податкові важелі забезпечення сталого економічного розвитку в Україні
2005 Управління оборотним капіталом та оцінка його впливу на фінансовий стан підприємств (на базіхарчової промисловості Чернігівського регіону)
2005 Моделі і методи інженерії тестування програмних систем в умовах обмежених ресурсів.
2005 П’єса М.Л.Кропивницького "Дай серцеві волю, заведе у неволю" в українському літературному і театральнму контексті другої половини ХІХ століття.
2005 Синтез, фізико-хімічні і біологічні властивості похідних 4-гідразинохіназоліну
2005 Застосування композиції на основі акрилового сополімеру для створення високоякісних багатошарових текстильних матеріалів
2005 Розробка основ ресурурсозберігаючої технології глибокої переробки льоноволокна із застосуванням електророзрядної нелінійної об’ємної кавітації
2005 Удосконалення технології переробки та зберігання соєвого жмиху
2005 Підвищення ефективності технології фарбування сірчистими барвниками із застосуванням очищених стічних вод
2005 Економічний механізм розвитку промислового виробництва продуції дитячого харчування
2005 Ефективність реформування освіти в умовах трансформаційної економіки.
2005 Моделі та ефективні методи організації циклічних процесів в класі задач типу комівояжера
2005 Моделювання комплексів машин для основного обробітку ґрунту в системі сівозмін
2005 Діагностика та хірургічне лікування нетравматичної назальної ліквореї
2005 Диференційований підхід до профілактики невиношування та недоношування у жінок з неплідністю в анамнезі.
2005 Міжнародний кримінальний суд за Римським Договором 1998 року.
2005 Соціально-педагогічні умовм профілактики насильства щодо підлітків.
2005 Методи та програмні засоби сервісів мережних навчальних комплексів
2005 Гормонально — психологічні аспекти формування стресу у лікарів анестезіологів
2005 Тритерпенові глікозиди фатсії японської Fatsia japonica
2005 Синтез та біологічна активність гідразиновмісних похідних акридину, антрацену та флуорену
2005 Ресурси дикоростучих лікарських рослин та вирощування нагідок лікарських (Calendula officinalis L.) в умовах радіоактивного забруднення Житомирського Полісся
2005 Регулювання економічного розвитку України з урахуванням зовнішніх факторів.
2005 Перспективи розвитку економічного сівробітництва України та Бангладеш
2005 Забезпечення прав і свобод людини у процесі соціально-політичного реформування українського суспільства
2005 Олександр Сергійович Грушевський — історик, організатор архівної та бібліотечної справи, педагог
2005 Формування механізму управління стійким розвитком підприємства
2005 Механізм та стратегії забезпечення ефективності утилізації авіаційної техніки
2005 Пероксидне окиснення ліпідів і показники білкового обміну в курчат-бройлерів при різних системах утримання і респіраторних захворюваннях
2005 Формування умов оптимальності нормальних режимів електроенергетичних систем засобами автоматичного керування
2005 Економічні взаємовідносини бурякосійних господарств з цукровими заводами
2005 Організаційно-економічні основи регіонального розвитку молочного скотарства
2005 Ефективність корпоративного управління молочною промисловістю
2005 Метаболічні процеси в організмі кролів за умов створення стану штучного вуглекислотного гіпобіозу
2005 Європейський правовий гуманізм як чинник реформування кримінально-процесуального права України.
2005 Конституційно-правовий статус парламентарів України та Грузії (порівняльний аналіз)
2005 Законодавчий процес і законодавча техніка у період Центральної Ради, Гетьманату та Директорії.
2005 Субклінічний гіпотиреоз: особливості ліпідного обміну, функціонального стану серцево-судинної та нейро-м’язової систем за умов йодної недостатності
2005 Профілактична та лікувальна дія мінеральної води "Збручанська" курорту Сатанів при цукровому діабеті 2 типу та порушеній толерантності до глюкози
2005 Періодична нормобарична гіпоксія та кверцетин у лікуванні хворих ішемічною хворобою серця із супутньою цереброваскулярною патологією
2005 Соціально-психологічна корекція стану співзалежних жінок, які зазнали насильства в сім’ї.
2005 Забезпечення екологічної безпеки та енергозбереження при роботі підкачувальних зрошувальних насосних станцій ( на прикладі водогосподарчого комплексу Автономної Республіки Крим)
2005 Удосконалення організаційного забезпечення системи управління ефективністю будівельного виробництва
2005 Громадянське виховання учнів українських професійних шкіл Галичини (перша третина ХХ ст.).
2005 Системи професійної підготовки соціального педагога у вищих навчальних закладах освіти України і Польщі (порівняльний аналіз).
2005 Механізм синтезу літійвмісних феритів, реакційна здатність та прогнозування властивостей
2005 Конструктивно-екологічний аналіз дорожніх ландшафтів Східного Поділля
2005 Регіональна екологічна мережа: географічні аспекти формування і розвитку (на матеріалах Тернопільської області).
2005 Становлення і ефективність функціонування сільськогосподарських товариств
2005 Удосконалення процесів паливоподачі суднових малообертових дизелів
2005 Тверді планарні джерела для дифузії бору з алюмоборосилікатних сполук
2005 Великобританія та проблема будівництва Суецького каналу
2005 Політика Великобританії по відношенню до Палестини, 1915 — 1922 рр.
2005 Поняття "суспільство спектаклю" та його концептуальні кореляти.
2005 Нелінійна взаємодія двох замкнених електронних потоків з електромагнітним полем в автогенераторах зі схрещеними полями (двокаскадний магнетронний автогенератор)
2005 Динаміка електронного потоку в магнетронній гарматі з холодним вторинно-емісійним катодом
2005 Особливості формування структури тонких гарячекатаних штаб і розробка технологічних режимів, що запобігають утворенню різнозернистості.
2005 Удосконалення технології цифрового растрування зображень з модульованою частотою
2005 Селянський рух в Харківській губернії (1917-1921 рр.)
2005 Етнополітика і розвиток народної освіти в Криму в 20-30 роках ХХ століття
2005 Підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику в регіоні
2005 Регіональні аспекти формування ефективного виробництва і реалізації зерна кукурудзи
2005 Проценти у грошових зобов’язаннях (цивілістичні аспекти).
2005 Резонансні явища у квазіперіодичних шаруватих системах з металодіелектричними елементами
2005 Імпульсні сигнали у хвилеводах з неоднорідним заповненням та у щілинних антенах, що розширюються (Аналіз у часовій області)
2005 Підвищення ресурсу пневматичних шин транспортних засобів
2005 Вплив дорожніх умов, експлуатаційних і конструктивних параметрів автомобільних шин на рівень їх шумовипромінювання
2005 Розробка та реалізація методу автоматизованого діагностування системи запалювання автомобільного двигуна на основі порівняння спектрів сигналів
2005 Обгрунтування трансмісії малогабаритного машинного агрегату для фермерських господарств
2005 Удосконалення бортової системи діагностування електровоза
2005 Оптимізація наближеного інтегрування на деяких класах функцій однієї і багатьох змінних
2005 Північна Буковина і Хотинщина в роки Другої світовіої війні (1939-1945 рр.)
2005 Процеси фотогенерації і збирання носіїв заряду в кремнійових структурах з дифузійно-польовими бар’єрами
2005 Удосконалення процесу пресування винограду в щоковому пресі
2005 Розробка методів покращання хлібопекарських властивостей борошна при сортових помелах пшениці
2005 Підвищення ефективності процесу подрібнення кормів
2005 Феномен свободи у французькому дискурсі постмодернізму.
2005 Ринок праці в торгівлі: організаційно-економічні засади функціонування та регулювання.
2005 Удосконалення технологій та обладнання для плакування прокаткою та подальшої обробки тиском багатошарових поліметалевих стрічок, листів і смуг
2005 Фазові та структурні перетворення при синтезі титанових сплавів із порошкових сумішей
2005 Вплив розчинних та нерозчинних домішок на структуру, фізико-хімічні властивості та кристалізацію аморфних сплавів системи Fe-B
2005 Аналіз ефективності та безпеки комбінованої базисної терапії ревматоїдного артриту метотрексатом в поєднанні з преднізолоном і гідроксихлорохіном.
2005 Мотиви та мотивація злочинів, учинених жінками.
2005 Вплив паління на функцію зовнішнього дихання, показники якості життя у підлітків.
2005 Групи з умовою сепараторної нормальності для деяких систем нециклічних підгруп.
2005 Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи
2005 Розвиток концепції національної бібліографії України у ХХ столітті.
2005 Психологічні особливості репрезентації об"єкта в адресата художньо-образної реклами
2005 Розробка системи контролю якості полівінілхлориду в процесі його виробництва
2005 Медико-соціальна експертиза та медична реабілітація хворих на коксартроз
2005 Еколого-енергетичні засади оптимізації землеробства правобережного Лісостепу України (вірогідна модель сільськогосподарського виробництва Уманського району Черкаської області)
2005 Особливості застосування різних методів оцінки самозапилених ліній кукурудзи за ознаками тривалості вегетаційного періоду та продуктивності
2005 Ефективність агротехнічних заходів боротьби з бур’янами в посівах сільськогосподарських культур в умовах Полісся
2005 Оптимізація способів обробітку грунту та системи удобрення під озиму пшеницю в західному Лісостепу України
2005 Причинний зв’язок у злочинах, що вчиняються через необережність
2005 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
2005 Охорона прав акціонерів у цивільному праві
2005 Права та обовязки членів сільськогосопарських виробничих кооперативів
2005 Фінансово-правові аспекти регулювання банківського кредитування
2005 Правові проблеми вдосконалення організаційної діяльності та управління у сфері освіти”
2005 Патогенетичне обґрунтування хірургічного лікування дегенеративно-дистрофічних уражень крижово-куприкового сполучення.
2005 Виявлення, клінічний перебіг та лікування туберкульозу в інфікованих вірусом імунодефіциту людини осіб та хворих на синдром набутого імунодефіциту
2005 Еволюція політичної культури в незалежній Україні (гендерний аспект)
2005 Становлення ринку цінних паперів в умовах трансформації економіки України
2005 Економічні принципи розбудови соціальної сфери України у перехідний період
2005 Економічні засади формування сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань в умовах земельної реформи
2005 Геометричне моделювання деформованого стану опалубних структур змінної геометрії
2005 Закономірності структуроутворення, кінетики бейнітного перетворення в білих високохромистих чавунах та підвищення їх зносостійкості
2005 Мораль та суспільний прогрес
2005 Соціально-філософська концептуалізація реклами
2005 Забезпечення безаварійної роботи газопроводів у зсувонебезпечних гірських районах
2005 Оцінка характеристик матеріалів нафтогазопроводів при внутрішньотрубній корозії
2005 Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ «Яворів»).
2005 Правове забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів в Україні
2005 Українська реалістична проза другої половини ХІХ ст. як історичне джерело
2005 Визначення форми і напружено-деформованого стану гнучких огороджень суден на повітряній подушці
2005 Клініко-функціональна діагностика нефропатії у коней
2005 Антенатальна етіологія, патогенетичні ланки токсичної диспепсії новонароджених телят і їх корекція
2005 Розробка технології виготовлення листових суднокорпусних деталей методом повітряно-плазмового різання з додаванням води
2005 Ідеологія системних реформ в контексті стабілізації соціально-економічного та політичного розвитку України на рубежі століть (політологічний аналіз)
2005 Ідеологія сталого людського розвитку в Україні в період соціальних трансформацій: проблема становлення
2005 Міжнародно-правове регулювання інституту релігійної безпеки
2005 Міжнародно-правовий режим міжнародних водотоків ненавігаційного використання
2005 Розвиток територіальної організації місцевого самоврядування в Україні
2005 Розвиток та вдосконалення контрольно-ревізійної системи в державному управлінні
2005 Державне регулювання процесів реструктуризації в реальному секторі економіки
2005 Надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України: організаційно-правовий аспект
2005 Поведінка порошкових та композиційних матеріалів в умовах простого і складного навантаження, а також на стадії, що передує руйнуванню
2005 Зовнішньополітична діяльність уряду УРСР (1920-1923 рр.)
2005 Обґрунтування та вибір раціональних параметрів дискового гальма шахтного локомотива
2005 Економічні аспекти розвитку вугільних шахт як виробничих систем
2005 Формування оптимальної структури капіталу промислових підприємств
2005 Системний аналіз процесу реагування на виклик підрозділів регіональної оперативно-рятувальної служби
2005 Імітаційне моделювання ушкоджень та відмов складних технічних систем з регулярною структурою
2005 Поліпшення технічних характеристик ферозондових давачів для автоматизованих систем керування орієнтацією об’єктів.
2005 Удосконалення трифазних трансформаторів з просторовими магнітопроводами
2005 Конструктивне вирішення проблеми протезування при непереносимості пластмаси.
2005 Профілактика запальних ускладнень в плановій амбулаторній хірургії порожнини рота.
2005 Зміна пружноеластичних властивостей артеріальних судин у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом терапії інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту та антагоністами рецепторів ангіотензину ІІ
2005 Стратегія зростання прибутку морських торговельних портів України
2005 Управління матеріальними ресурсами у період реструктуризації підприємства
2005 Відтворення лісових природних комплексів заповідних територій Західного Поділля (на прикладі природного заповідника "Медобори")
2005 Клініко-експериментальне обгрунтування корекції порушень тіолового обміну у хворих на вікову макулодистрофію
2005 Вплив добрив на гумусовий стан і азотний фонд чорнозему опідзоленого та продуктивність сівозміни за традиційного і ресурсозберігаючого землеробства
2005 Генеза і розвиток традиційних форм українського співоцтва
2005 Удосконалення технології розсільного заморожування риби
2005 Синтез системи управління діловою активністю персоналу підприємства
2005 Моделювання попиту підприємств на робочу силу
2005 Методи управління нововведеннями на промислових підприємствах
2005 Правове регулювання виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
2005 Порівняльно-правовий аналіз інституту президентства в Україні та Франції.
2005 Особливості добового профілю артеріального тиску, центральної, церебральної гемодинаміки, стану автономної нервової системи та їх медикаментозна корекція у хворих з артеріальною гіпертензією, асоційованою з патологією екстракраніальних артерій.
2005 Шляхи створення стерильних ліній цукрових буряків та їх селекційна цінність
2005 Шляхи створення багатонасінних запилювачів цукрових буряків та їх селекційна цінність
2005 Контролінг в управлінні оборотним капіталом підприємств
2005 Формування системи бюджетування газорозподільних підприємств
2005 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства
2005 Формування та використання інвестиційного потенціалу підприємств у складі промислово-фінансових груп
2005 Соціально-філософські засади становлення національної суспільної свідомості на підґрунті етнорегіональної культури.
2005 Локальні алгоритми та їх ефективна реалізація в багатопроцесорних обчислювальних системах
2005 Особливості етіології, патогенезу і імунної реактивності при хронічному травматичному остеомієліті.
2005 Особливості використання лісових лікарських рослин в умовах радіоактивного забруднення Полісся України
2005 Забезпечення надійності електробурового обладнання при бурінні свердловин
2005 Моделі та методи управління навантаженням систем електропостачання в умовах нечіткості вихідної інформації
2005 Текстотвірні функції епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі (на матеріалі текстів Геракліта і Платона).
2005 Формування фінансових ресурсів підприємств (на прикладі підприємств спиртової галузі України)
2005 Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України
2005 Облік і аудит інвестиційної діяльності (на прикладі підприємств швейної промисловості)
2005 Оптохемотронний сенсор для визначення речовин в рідинах
2005 Правові засади взаємодії місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування в Україні.
2005 „Удосконалення інноваційної інфраструктури України в умовах глобалізації”
2005 „Експортний потенціал України в контексті розвитку світового господарства”
2005 „Інтеграція України у світову економіку через функціонування територій зі спеціальним інвестиційним режимом”
2005 Угода про визнання вини у сучасному кримінальному процесі: порівняльно-правове дослідження.
2005 Кримінальна відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України).
2005 Розвиток інноваційних технологій у формуванні інформаційних архівних ресурсів України (1991-2003 рр.)
2005 Формування механізму управління конкурентоспроможністю підприємств електротехнічної промисловості України
2005 Психолого-педагогічні умови гармонізації етнічної самосвідомості старшокласників.
2005 Психолого-педагогічні умови корекції особистісних дисгармоній вчителів загальноосвітніх шкіл.
2005 Формування та регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках
2005 Управління виробничо-господарськими комплексами на засадах використання інтелектуально-ресурсного потенціалу
2005 Інформаційна технологія побудови автоматизованої системи управління навчальним процесом
2005 Інформаційні технології семантичного захисту інформації в системах документообігу
2005 Виховання моральних рис молодших школярів Галичини засобами дитячої літератури (1900-1939 рр.).
2005 Перетворювальні системи розподілених альтернативних електростанцій, щозабезпечують гарантоване електропостачання відповідального навантаження.
2005 Епізоотологічний моніторинг та удосконалення системи боротьби з туберкульозом великої рогатої худоби у господарствах України
2005 Педагогічні засади укладання та ілюстрування українських підручників Галичини (друга половина ХІХ — початок ХХ століття).
2005 Ефективність використання сапоніту, селену та комплексних мінеральних добавок на їх основі в раціонах молочних корів і бичків на відгодівлі.
2005 Використання побічних продуктів крохмале-патокового виробництва в годівлі молодняку свиней.
2005 Концесія як правова форма використання державного майна у господарській діяльності недержавними суб’єктами
2005 Правове регулювання матеріально-технічного забезпечення сільськогоспо-дарських товаровиробників в умовах реформування АПК
2005 Підвищення безвідмовності універсальних шпинделів на підставі дискретно-континуальної моделі головної лінії робочих клітей прокатних станів
2005 Підвищення ефективності вибухозахищених асинхронних електродвигунів з литою мідною короткозамкненою обмоткою ротора для приводу гірничих машин.
2005 Відшкодування морального зносу технологічного обладнання підприємств машинобудування.
2005 Управління економічною стійкістю підприємства.
2005 Розвиток культури підприємства.
2005 Формування механізму управління прибутком підприємства.
2005 Клініко-гематологічні особливості та тактика лікування В-клітинної хронічної лімфоцитарної лейкемії в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986-1987рр.
2005 Правова природа доменних імен Інтернет
2005 Податкове законодавство в УСРР у період нової економічної політики (1921–1929 рр.)
2005 Механізми дефектоутворення та люмінесценції у бездомішкових і легованих телуром кристалах селеніду цинку
2005 Правове регулювання відчуження земе-льних ділянок
2005 "Кочовики Південно-Східної Європи Х — І половини ХІІІ ст. в українській та російській історіографії"
2005 "Законодавчі акти Росії як джерело до історії півдня України XVIII ст. (1700-1775 рр.)"
2005 Розсіяння випромінювань на багатоцентрових потенціалах. Розв’язувані моделі
2005 Оптимізація елементів технології вирощування проса для умов південно-західного Лісостепу України.
2005 Організаційні та процесуальні проблеми вдосконалення діяльності органів дізнання.
2005 Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощуванні буряка столового в Північному Лісостепу України
2005 Вплив викидів цементного виробництва на стан агроекосистем Передкарпаття
2005 Удосконалення елементів технології вирощування картоплі у фермерських і селянських господарствах Лісостепу України
2005 Алергічні захворювання у жителів промислового регіону України, розробка та здійснення заходів по їх своєчасному виявленню, попередженню та лікуванню.
2005 Формування тарифної політики на нові види послуг в галузі телекомунікацій на сучасному етапі технологічної конвергенції.
2005 Короткострокове банківське кредитування аграрного сектора в умовах трансформаційних процесів економіки України
2005 Розвиток інтеграційних процесів у м’ясопродуктовому підкомплексі регіону
2005 Фінансово-економічний механізм використання і відтворення природно-заповідного фонду України
2005 Автоматизація діагностики інформаційних моделей авіадиспетчера в процесі допуску до самостійної роботи
2005 Розвиток церковно-історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині ХУІІ — на початку ХХ ст.
2005 Окупаційний режим у військовій зоні України в 1941-1943 рр. (адміністративний, економічний та соціокультурний аспекти)
2005 Методика оцінки впливу коливань рідкого палива на динамічні властивості авіаційно-космічної системи з урахуванням характеристик демпферів коливань
2005 Компараторна структурно-параметрична ідентифікація моделі багатофакторного оцінювання методами генетичної селекції
2005 Управління інноваційною діяльністю на підприємствах газодобувної галузі України
2005 Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування
2005 Структура i властивостi маловуглецевих низьколегованих сталей, якi мiстять домiшки миш?яку
2005 Позацентрово навантажені фундаменти з вирізами по підошві
2005 Формування та діяльність органів влади і управління в Криму (1921-1929 рр.)
2005 Соціальна детермінація наукової інновації
2005 Єдиний освітній простір як інтегративна система: соціально-філософський аспект
2005 Аналітико-статистичні моделі для прогнозування та підвищення ефективності функціонування систем митного контролю
2005 Біобібліографія і бібліографічна діяльність учених-природознавців УАН-АН УРСР (1918-1941)
2005 Організаційно-правові проблеми судо-вого контролю.
2005 Показники поверхні одноклітинних водоростей та їх використання для структурно-функціональної оцінки фітопланктону.
2005 Система естетичного виховання старшокласників у загальноосвітній школі
2005 Розвиток музично-творчих здібностей учнів у навчально-виховному процесі мистецьких шкіл
2005 Оптимальне проектування конструкцій аннтенних опор радіорелейного зв’язку
2005 Міжнародне співробітництво держав у боротьбі з фальшивомонетництвом
2005 Моделювання логістики безперервного виробництва
2005 Податкові важелі державного регулювання доходів фізичних осіб
2005 Формування і розвиток інвестиційних процесів у регіоні
2005 Кримінальна відповідальність за незаконне полювання.
2005 Особливості образу Я у бездоглядних підлітків.
2005 Психологічний аналіз категорії життєвого шляху особистості.
2005 Соціально-психологічні чинники становлення професійної самосвідомості студентів технічних університетів
2005 Використання факторів стимулювання росту при вирощуванні курчат-бройлерів.
2005 Обґрунтування параметрів робочого органу установки для піддонного видобутку незв’язних корисних копалин
2005 Удосконалення механізму планування виробничої програми малих підприємств в умовах невизначеності середовища господарювання
2005 Формування інноваційної стратегії використання шахтних вод
2005 Визначення економічного потенціалу антрацитових шахт у депресивних регіонах Донбасу
2005 Нечітка система комбінованого управління технологічним процесом на-кочування профілів різей
2005 Обґрунтування способу та технології розробки крупноплощадних мульдоподібних родовищ твердого вуглеводневого палива
2005 Про подібність диференціальних операторів до cамоспряжених
2005 Деякі лінійні та нелінійні еквівалентні перетворення гаусівських мір у гільбертовому просторі
2005 Високотемпературний тепломасообмін при протіканні хімічних реакцій та фазових перетворень на поверхні вольфраму та його оксидів.
2005 Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємницьких структур
2005 Формування інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку виробництва у машинобудуванні
2005 Формування стратегій економічного розвитку промислового виробництва
2005 Формування системи інтегрованого управління морським природокористуванням
2005 Активізація інвестиційного процесу в текстильній промисловості
2005 Організаційно-економічне забезпечення екологічної безпеки транзиту вантажів територією України
2005 Формування соціально орієнтованої фінансової політики в хлібопекарській промисловості
2005 Моделі та методи моделювання зображень хімічних виразів
2005 Макромоделі нелінійних динамічних систем із неперіодичними процесами
2005 Соціально-економічний розвиток міст Південної України в 1861-1900 рр. (за матеріалами Херсонської та Катеринославської губерній)
2005 Судові витрати в цивільному судочинстві
2005 Відновлення майнових прав незаконно засуджених і реабілітованих громадян
2005 Магнітні ефекти при фазових перетвореннях в сплавах на основі заліза: Fe-B, Fe-Si-B, Fe-C
2005 Антропологія музичної тілесності
2005 Гендер і національний суб’єкт: конструювання маскулінності в контексті пострадянської України
2005 Антитерористична діяльність як складова національної безпеки (політологічний аналіз)
2005 Правове регулювання податкового контролю в Україні
2005 Електоральна поведінка населенння незалежної України в регіональних зрізах.
2005 Тактико-криміналістичні та процесуальні основи пошуку та затримання злочинця
2005 Моделі і методи розв’язання задач маршрутизації при ліквідації наслідків техногенних аварій
2005 Роль оксидативного стресу і ендотеліальної дисфункції в ремоделюванні лівого шлуночка серця та їх корекція карведілолом у хворих на гіпертонічну хворобу
2005 Чинники,що сприяють розвитку периферичної нейропатії у хворих на цукровий діабет
2005 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування пробіотиків у комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб та гіпотиреоз
2005 Викликані потенціали головного мозку в умовах мимовільної та довільної уваги у підлітків
2005 Перекисне окиснення ліпідів у зародках в’юна за впливу фторхінолонів, іонів кальцію та магнію
2005 Вплив іонізуючого опромінення на стан еритроцитів у нормі та при злоякісних новоутвореннях.
2005 Стан фібринолітичної активності легень у дітей раннього віку, хворих на гострі захворювання органів дихання
2005 Особливості обміну нейроамінокислот у хворих на гіпертензивну енцефалопатію
2005 Залежність від летких розчинників у дітей та підлітків (клініко-терапевтичні аспекти)
2005 Депресії при хворобі Паркінсона (клініко-психопатологічні закономірності формування, принципи діагностики і терапії)
2005 Особливості клініки, патогенезу та принципів військово-лікарської експертизи вертеброгенних попереково-крижових больових синдромів
2005 Діагностична та прогностична значущість індоламінів у недоношених новонароджених
2005 Патогенез, діагностика та профілактика отруєння тварин чорнокоренем лікарським
2005 Правовий статус біженців в Україні: проблеми теорії і практики
2005 Поглинання звуку та дисипативні процеси у надплинних розчинах 3Не-4Не
2005 Резонансна взаємодія електромагнітного випромінювання з парамагнітними іонами хрому у сполуках EHBACrV та Hg1-xCrxSe
2005 Автодинний ефект в НВЧ генераторах хаотичних коливань
2005 Дослідження фазових переходів та комбінаційного розсіяння в локально-ангармонічних системах з сильними електронними кореляціями
2005 Теоретико-правові питання законотворчості
2005 Методи і засоби комп’ютерної ідентифікації динамічних об’єктів на основі інтегральних моделей
2005 Застосування методу функцій впливу в задачах динаміки пружних систем із змінним розподілом параметрів
2005 Моделювання та аналіз механічної поведінки деформівних тіл за охолодження після витримки при високотемпературному відпалі
2005 Чисельне моделювання дифракційної взаємодії електромагнітних хвиль з періодичними структурами
2005 Удосконалення процесу додрукарської підготовки видань на підставі побудови і дослідження його моделей
2005 Моделі та алгоритми інформаційної підтримки прийняття рішень при формуванні колективів
2005 Методи, моделі і алгоритми оптимізації автоматизованого планування і управління промисловим виробництвом
2005 Моделі, методи інформаційних технологій оптимізації управління сільськогосподарськими підприємствами
2005 Методи та інформаційна технологія вибору ефективних режимів роботи систем з регульованим електроприводом
2005 Розвиток наукових основ і технології холодного профілювання прямокутних труб підвищеної точності прокаткою в чотирьохвалкових калібрах
2005 Проблеми осудності у кримінальному праві
2005 Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії)
2005 Діяльність транспортної міліції щодо попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті
2005 Відомчі засоби масової інформації у формуванні правосвідомості співробітників органів внутрішніх справ України
2005 Територіальний устрій та місцеве самоврядування Республіки Польща (1945-2000 рр.)
2005 Права жінок та юридичні гарантії їх захисту в Україні (теоретико-правові аспекти)
2005 Лікування та реабілітація постраждалих з переломами кісток середньої зони лицевого черепа із застосуванням пелоідотерапії та магніто-пелоідотерапії
2005 Використання магнітофорезу намацита і вітаміну D3 у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит
2005 Застосування остеотропних препаратів при лікуванні зубощелепних аномалій у дітей незнімними ортодонтичними апаратами
2005 Особливості хірургічного лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі зниженням мінеральної щільності кісткової тканини
2005 Вплив електрон-деформаційної взаємодії на електронні стани та перерозподіл електронної густини в широкозонних напівпровідниках з дислокаціями
2005 Електронні та екситонні стани у наногетеросистемах з тунельно-зв’язаними квантовими точками різної форми
2005 Розчиноутворення в бінарних та потрійних порошкових системах на основі Co,Fe,Ni та Cr
2005 Внутрішньополітичне життя Франції та його сприйняття російською консервативною публіцистикою (кінець ХІХ — початок ХХ ст.)
2005 Формування і регулювання ринку праці сфери фінансових послуг в Україні
2005 Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу (на прикладі Тернопільської області)
2005 Регіональні механізми підтримки самостійної зайнятості населення (на матеріалах Закарпатської області)
2005 Справедливість як філософсько-правова засада українського державотворення
2005 Обґрунтування конструктивно-силових параметрів планетарних відцентрових муфт
2005 Загальноросійські партії есерів і меншовиків в Українській національно — демократичній революції 1917 — 1920 років.
2005 Поняття та види підсудності в кримінальному процесі України
2005 Правовий статус Вищої ради юстиції
2005 Хірургічна корекція уражень мітрального клапану при інфекційному ендокардиті .
2005 Обгрунтування параметрів і режиму роботи підрівнювача-розстилача стрічки стебел льону
2005 Управління ліквідністю комерційного банку
2005 Соціальний захист членів сімей працівників органів внутрішніх справ України
2005 Форма трудового договору
2005 Внутрішньоуправлінська діяльність Верховної Ради України (організаційно-правові засади)
2005 Контрольне провадження в діяльності податкової міліції
2005 Правове регулювання індивідуальних трудових відносин
2005 Формування природної резистентності організму телят залежно від середовищних та генетичних факторів
2005 Правове забезпечення соціального захисту безробітних в Україні
2005 Динаміка функціональних показників зорової системи дітей і підлітків в процесі навчання у школі
2005 Рак молочної залози: фактори ризику, закономірності прогресування.
2005 Організаційно-економічний механізм регулювання стійкого функціонування об’єднань
2005 Організація регіональних систем інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва
2005 Проблеми діагностики і лікування вродженої корегованої транспозиції магістральних судин серця
2005 Мова права як предмет філософсько-логічного аналізу (історичний аспект)
2005 Моделі, методи та технології оцінювання якості процесу освіти на основі інформаційних показників
2005 Патогенетичне обгрунтування ефективності блокади Н2-рецепторів гістаміну та процесів перекисного окислення ліпідів при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки
2005 Ураження легенів при подагрі: діагностика, патогенез, лікування (клініко-експериментальне дослідження)
2005 Клініко-експериментальне дослідження морфо-функціонального стану слизової оболонки гастродуоденальної зони при виразковій хворобі та хронічному гастриті
2005 Диференційний підхід до реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму та рецидивуючий бронхіт в залежності від вихідного стану системи інтерферону
2005 Розробка конструкцій та обґрунтування параметрів гвинтових самозавантажувальних пристроїв
2005 Проблеми аграрних перетворень в Україні у 1900-1913 роках: історико-політичний аспект.
2005 Формування економічної стійкості аграрних підприємств
2005 Методи і алгоритми розпізнавання графів на передфрактальність і їх застосування
2005 Німецько-фінські відносини в 1933-1939 рр.
2005 Державний механізм монетарної політики України в контексті європейської інтеграції
2005 Організаційно-економічні механізми державного регулювання туристичної сфери України
2005 Підвищення ефективності буріння свердловин за рахунок вдосконалення елементів компоновки низу бурильної колони.
2005 Канальцеві дисфункції при діабетичній нефропатії.
2005 Вплив інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на активність цитокінів та ендотеліну-1 у хворих на гострий інфаркт міокарда.
2005 Корекція дисліпідемії і порушень гемостазу у жінок при ішемічній хворобі серця.
2005 Гомоцистеїн та дисліпідемія у хворих на хронічний гломерулонефрит.
2005 "Імуно-протеолітичний дисбаланс при поєднанні гастродуоденальної патології та бронхіальної астми та його корекція циклофероном"
2005 Гігієна та фізіологія праці при вирощуванні та переробці соняшника за індустріальними технологіями
2005 Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку промислового міста
2005 Державне управління засобами забезпечення життєдіяльності регіону (на прикладі водопровідно-каналізаційного господарства)
2005 Адаптація аграрного техніко-технологічного сервісу до ринкових умов (на прикладі Волинської області)
2005 Ринкові форми і системи заробітної плати на промислових підприємствах
2005 Порівняльна оцінка якості життя хворих на рак ободової та прямої кишки, оперованих традиційним (відкритим) та лапароскопічним методами
2005 Неурядові організації як інститут громадянського суспільства: методологія дослідження та стан в Україні.
2005 Особливості перебігу і ведення вагітності та пологів у жінок з прееклампсією на тлі патологічного рівня антифосфоліпідних антитіл
2005 Профілактика та лікування фетоплацентарної недостатності у жінок з хронічним психоемоційним напруженням
2005 Формування і розвиток аграрного підприємництва в регіоні
2005 Соціально-економічна ефективність використання земельних ресурсів регіону
2005 Формування конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу на рівні регіону
2005 Управління формуванням неподаткових доходів місцевого бюджету
2005 Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки
2005 Правоохоронні функції Української держави: зміст і реалізація.
2005 Організація самостійної роботи студентів технічного коледжу у процесі навчання суспільних дисциплін
2005 Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх бакалаврів з інформаційної діяльності у коледжах
2005 Профілактика порушень імунологічної реактивності у працівників виробництва азотної кислоти препаратами Тріовіт і Неоселен
2005 Творчість Ольги Кобилянської: калокагативне світовідчуття.
2005 Ливарні жаростійкі сталі для виробів, що працюють в агресивних середовищах при температурах до 1250°С
2005 Невідворотність кримінальної відповідальності: правова природа та зміст
2005 Відповідальність за торгівлю людьми за кримінальним законодавством України
2005 Плеохроїзм оптичних та фотоелектричних явищ у кубічних кристалах з індукованою анізотропією.
2005 Формування комплексу системних оцінок інвестиційної привабливості підприємств (на прикладі підприємств молокопереробної галузі)
2005 Інтервальне моделювання економічних збитків, наслідків негативного впливу господарської діяльності підприємств на здоров’я населення
2005 Управління цільовою структурою капіталу підприємства
2005 Формування мотивів і стимулів інноваційної діяльності підприємства.
2005 Сучасні методи лікування генітального герпесу у жінок репродуктивного віку
2005 Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії з вобензимом та кандесартаном хворих на гострий інфаркт міокарда, поєднаний з гіперурикемією
2005 Вплив біфтопу на функціональний стан печінки і кишковий мікробіоценоз у хворих на хронічний панкреатит та цукровий діабет
2005 Особливості психофізіологічного статусу льотчиків різного віку і стану здоровя
2005 Оцінка результативності діяльності і мотивація праці на машинобудівних підприємствах
2005 Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ризиками на підприємствах
2005 Правове регулювання єдиного податку для суб`єктів малого підприємництва.
2005 Особливості діагностики і тактики лікування гострого пієлонефриту у хворих на цукровий діабет
2005 Підвищення ефективності деривації сечі після цистектомії шляхом використання доліхосигми для створення сечового міхура
2005 Хірургічне лікування травматичного ушкодження серединного нерву на різних рівнях
2005 Рецидиви раку прямої кишки. Багатофакторний підхід до прогнозування, поліпшення результатів хірургічного лікування
2005 Соціально-психологічні механізми політико-ідеологічного самовизначення молоді
2005 Модальне керування та оптимізація в задачах супроводу антенними системами
2005 Розвиток навчально-пізнавальної активності молодших школярів на уроках рідної мови засобом ономастичного матеріалу
2005 Нейромережева технологія аналізу і прогнозування процесів на ринку нерухомості
2005 Науково-методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах
2005 Обґрунтування параметрів змінних брального і підбирально-повертального апаратів льонозбиральної машини
2005 Модифікування халькогенідних склоподібних напівпровідників на основі миш’яку і сурми
2005 Емісійні характеристики щільної плазми електророзрядних джерел випромінювання на атомах гелію і неону та монофторидах і монохлоридах важких інертних газів
2005 Теоретико-методичні основи картографування стану генофонду населення України
2005 Трансплантація фетальних тканин (тканинна терапія) в комплексному лікуванні остеоартрозу
2005 Формування соціально-трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах
2005 Формування готовності майбутніх учителів музики до інструментально-виконавської діяльності
2005 Структурні зміни у пізньолатинському реченні.
2005 Текстова варіативність англомовної лірико-епічної поеми (на матеріалі британських та американських поем кінця ХVІІІ — ХХ ст.).
2005 Комунікативно-когнітивні особливості вербальної інтеракції зі стороннім реципієнтом (на матеріалі англійської мови).
2005 Функціонування фразеологізмів у романах Йозефа Рота.
2005 Семантичне поле прикметників розміру у старогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу).
2005 Задачі статичної магнітопружності для тіл із магніто — м’якого феромагнетика з еліптичним та сферичним включеннями і порожнинами
2005 Поширення, структура популяцій і біологія розмноження кримських молюсків роду Helix (Gastropoda, Pulmonata)
2005 Особливості діагностики та лікування закритих травматичних уражень плечового сплетення, поєднаних з черепно-мозковою травмою.
2005 Соціально-психологічна модель гендерної поведінки політичного лідера в уявленнях студентської молоді
2005 Розроблення ливарних ресурсозберігальних технологій та устаткування для виробництва фасонних великогабаритних заготовок
2005 Розумова діяльність за умов переробки зорової інформації різного ступеня складності та успішність навчання учнів з різними типологічними властивостями вищої нервової діяльності
2005 Архетип у романістиці Ф.С. Фіцджеральда та В. Домонтовича.
2005 Профілактика ускладненого перебігу вагітності та пологів у жінок групи ризику з синдрому раптової смерті немовляти.
2005 Право і держава в концепції правосвідомості І. О. Ільїна
2005 Вдосконалення методики проектування неорієнтованих компоновок низу бурильної колони
2005 Клініко-експериментальне обґрунтування застосування шовного матеріалу, імпрегнованого декаметоксином
2005 Концептуальні засади екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій
2005 Формування і розвиток демографічної ситуації в депресивних регіонах (на прикладі Тернопільської області)
2005 Правове регулювання відносин за договором найму торгового місця на ринку
2005 Вплив ідей лібералізму на формування української політико-правової думки
2005 Організаційно-правові засади діяльності урядів "першої" та "другої" УНР
2005 Правовий статус засуджених до позбавлення волі
2005 Теоретико-правові основи організації та діяльності політичних партій в Україні
2005 Синхронізація та стійкість розв’язків систем зв’язаних відображень
2005 Особливості органозберігаючих і відновно-реконструктивних операцій при раку гортані T3N0M0 в осіб похилого віку
2005 Стан антиендотоксинового імунітету у хворих при різних формах поліпозного риносинуситу
2005 Категорія буття у релігійній філософії пізнього західноєвропейського Середньовіччя.
2005 Міграція у відтворенні населення Поділля
2005 Евфемізація і дисфемізація у фразеотворенні говірок сходу України
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)