Каталог захищених дисертацій в України за 2005 рік

2005 Особистісні характеристики юнацтва з різними формами обдарованості
2005 Розвиток емоційної сфери учнів при переході до основної школи в умовах різних типів навчання
2005 Банки на ринку корпоративних цінних паперів в Україні
2005 Розслідування та попередження викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів
2005 Узгодження мотиваційних впливів на ефективність механізму управління телекомунікаціями регіону
2005 Агротехнічне і екологічне обґрунтування сортової технології вирощування сої в умовах південної частини Західного Лісостепу України
2005 Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації
2005 Моделювання та розрахунок впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на ціноутворення в економічній системі
2005 Англійська лексика моди ХХ-ХХІ століть
2005 Особистісний підхід у допрофесійній підготовці учнів гімназій з вивченням східних мов.
2005 Модулюючий вплив зміни позаклітинної концентрації йонів калію на властивості потенціал-керованої калієвої провідності клітин феохромоцитоми щура РС-12
2005 Формування національної самосвідомості учнів 7-9 класів на уроках історії України.
2005 Діагностика, лікування та профілактика порушень менструального циклу у дівчат-підлітків з психоемоційними розладами
2005 Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади
2005 Механізми виникнення та прояви втоми у хворих на розсіяний склероз, методи діагностики та лікування
2005 Прогнозирование изменения характеристик глинистых грунтов при оценке устойчивости оползнеопасных склонов
2005 Формування професійних якостей майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у процесі вивчення іноземних мов
2005 “Ефективність гіпо-гіпермагнітного поля в комплексному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з гіперкоагуляційним синдромом”
2005 Розвиток обладнання потокових систем харчо- вих виробництв на основі використання гравіта- ційних сил
2005 Рефлексивні компоненти професійного самовизначення старшокласників.
2005 Розвиток у педагогів орієнтації на суб’єкт-суб’єктну взаємодію у процесі післядипломної освіти.
2005 Спектральні прояви взаємодії ціанінових барвників у водних розчинах та на поверхні ДНК
2005 Поява та поширення християнства в Криму (ІІІ-IX ст.).
2005 Економіко-математичне моделювання економічної безпеки України
2005 Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу
2005 Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів
2005 Вдосконалення системи транспортного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств
2005 Лексичний та синтаксичний повтор в українській народній творчості (на матеріалі українських народних казок)
2005 Управління якістю діяльності торговельного підприємства
2005 " Співвідношення танцювального і пластичного в жанрі балету."
2005 Правове становище кредитних спілок в Україні
2005 Патогенетичні аспекти зниження толерантності до фізичних навантажень у хворих на цукровий діабет
2005 Розробка системи оптимального управління шахтними вентиляторами головного провітрювання
2005 Соціальні аспекти екологічної політики України
2005 Причини та мотиви протестної поведінки працівників промислових підприємств Донецької області.
2005 Синтез і спектральні властивості гексагідродициклопентано[b,e]піридинів, їх солей та дигідропохідних.
2005 Ергономічні особливості удосконалення внутрішніх архітектурних просторів
2005 Методика архітектурної реабілітації міського середовища Донбасу, що містить порушені території
2005 Комплексний підхід до лікування хронічних гастродуоденітів у дітей з урахуванням психоемоційних особливостей.
2005 Клініко-метаболічні порушення та їх корекція у дітей з хронічними вірусними гепатитами.
2005 Фізичний розвиток, стан кісткової системи та шляхи корекції їх порушень у першого покоління дітей, які народилися у жінок, опромінених у дитячому і підлітковому віці внаслідок аварії на ЧАЕС.
2005 Чинники ризику виникнення вроджених вад розвитку судин шкіри у дітей: спадкова компонента та зовнішні фактори (на прикладі дитячого населення м. Києва)
2005 Зв’язані задачі термов’язкопружності для плоских тіл з концентраторами напружень при гармонічному навантаженні
2005 Облік та аудит адміністративних витрат господарюючого суб’єкта (на прикладі лісогосподарських підприємств Рівненської області)
2005 Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств
2005 Розвиток поглядів на інститут батьківства в історії української етнопедагогіки 9045
2005 Онтологія релігійно-філософських концептів війни і миру в християнстві та ісламі.
2005 Діагностичні критерії симптоматичних епілепсій, що сполучаються з хромосомними порушеннями
2005 Комплексне оцінювання генетичних наслідків забруднення навколишнього середовища і шляхи їхнього попередження
2005 Становлення та розвиток українознавчих досліджень у системі університетських центрів і провідних наукових організацій Наддніпрянської України (остання чверть ХІХ ст. – 1917 р.).
2005 Двоплощинний накістковий остеосинтез при переломах кісток подвійною деротаційною пластиною з обмеженим контактом
2005 Фазові рівноваги в квазікристалоутворюючих системах Al-Pd-dM (dM = Fe, Re)
2005 Формування біологічних понять в учнів 6-9 класів у шкільному курсі біології
2005 Формування соціокультурних знань учнів основної школи у процесі вивчення географії України
2005 Моделювання процесів оцінки інвестиційних проектів в електроенергетичній галузі України
2005 Біоекологічні основи формування лісопаркових ландшафтів (на прикладі лісів зеленої зони м. Києва)
2005 Вибір доцільного типу двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням умов експлуатації
2005 Українсько-російське економічне співробітництво в контексті реалізації національних інтересів
2005 Стратегія комерційного банку на ринку банківських послуг
2005 Розробка елементів технології вирощування чини посівної на зрошуваних землях півдня України
2005 Вплив попередників, способів обробітку ґрунту та мінеральних добрив на продуктивність скоростиглих гібридів соняшнику при зрошенні
2005 Технологічне забезпечення вирощування сталих урожаїв зерна і насіння рису в Україні
2005 Обґрунтування способу підвищення біологічної герметичності кишкового анастомозу.
2005 Формування ефективного механізму управління фінансами великого металургійного комплексу
2005 Міжбюджетні відносини в структурі державних фінансів
2005 Вплив трофічного ентерального харчування в ранньому неонатальному періоді на становлення системи гемостазу і функціональну активність печінки в передчасно народжених дітей.
2005 Люмбріціди (Oligochaeta: Lumbricidae) як структурний елемент біогеоценозів Волинського Полісся.
2005 Еколого-енергетична диференціація едафотопів у біогеоценозах басейну верхнього Дністра.
2005 Архітектурно-планувальна структура хрестово-баневих церков ХІІ-ХІІІ ст. Давнього Галича
2005 Регулярна та хаотична динаміка електромагнітних хвиль і заряджених частинок у плазмовому та твердотільному середовищах
2005 Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: методика та організація
2005 Вплив кріоконсервованих продуктів ембріофетоплацентарного комплексу на процеси апоптозу при аутоімунних захворюваннях
2005 Комплексне лікування хворих на вугрову хворобу з урахуванням гормонального фону та мікробіоценозу шкіри
2005 Технологія отримання моноацилгліцеринів амідуванням соняшникової олії
2005 УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГІДРАТАЦІЇ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОСФОЛІПАЗ
2005 Технологія підготування насіння соняшнику із застосуванням дисперсних мінералів
2005 Стратегічне управління інвестиційними партійно-політичними проектами в сучасній Україні.
2005 Автоматизована система управління технологічним процесом приготування пралінових мас на основі експертних оцінок
2005 Інформаційно-вимірювальна система градуювання термоанемометричних вимірювальних перетворювачів швидкості газу
2005 Літологія неоком-нижньосеноманських відкладів автохтона Покутсько-Буковинської частини Передкарпатського прогину
2005 Наукова та науково-організаційна діяльність академіка В.І. Атрощенка в хімічній технології
2005 Формування тривимірних дифракційних структур і визначення анізотропії механічних властивостей матеріалів листової форми методами оптичної голографії.
2005 Розробка принципових схем і конструкцій сумісної роботи мобільних і широкозахватних дощувальних машин.
2005 Комплексне лікування центральної інволюційної хоріоретинальної дистрофії із застосуванням операцій реваскуляризації та ембріональних нервових клітин.
2005 Фармакологічний аналіз впливу блокаторів гліколізу та електронно-транспортного ланцюгу на гіпоксичну констрикцію легеневих артерій (експериментальне дослідження).
2005 Довічне позбавлення волі як вид кримінального покарання
2005 Фінансовий механізм прямої державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників
2005 Механізми накопичення ергостерину в клітинах дріжджів Saccharomyces cerevisiae в залежності від умов культивування
2005 1. Експортний потенціал ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки в Україні
2005 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми й параметрів робочих органів машини для передпосівного обробітку ґрунту
2005 Формування професійно-моральних якостей майбутніх працівників правоохоронних органів у вищих навчальних закладах МВС України.
2005 Клініка та лікування інфекційно — запальних захворювань органів сечової системи в жінок у постменопаузальному періоді.
2005 Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій в сільському господарстві
2005 Структура популяцій збудників темно-бурої та сітчастої плямистостей листя ячменю ярого у північно-східному Лісостепу та пошук джерел стійкості
2005 Міжнародне корпоративне податкове планування в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю компаній.
2005 Біологічні особливості видів родини Taxodiaceae F.W. Neger у зв’язку з інтродукцією в Лісостепу України
2005 Організаційно-правове забезпечення діяльності Рахункової палати
2005 Законодавство про регламент Верховної Ради України: проблеми теорії і практики
2005 Самодія гаусового пучка світла в нематичному рідкому кристалі
2005 Розробка технології мікрогеофізичних досліджень процесів підтоплення грунтів (на прикладі Лісостепу Придніпров’я та Київського Полісся)
2005 Удосконалення превентивного та відновлювального лікування опіків обличчя та шиї на базі принципів дермотензії
2005 Шляхи оптимізації місцевого лікування гострого нагноєння епітеліального куприкового ходу
2005 Клініко-нейрофізіологічне обгрунтування використання фізичних факторів в реабілітації дітей з ДЦП
2005 Розсіяння електромагнітних хвиль на шаруватих анізотропних об’єктах в вільному просторі та в хвилеводах
2005 Педагогічне проектування процесу професійної підготовки педагогів-організаторів у Міжнародному дитячому центрі "Артек".
2005 "Повітряний моніторинг пилку алергенних рослин урбанізованої екосистеми на прикладі м. Вінниці"
2005 Протиборство Північноатлантичного Альянсу та Організації Варшавського Договору (1949-1991 рр.)
2005 Збереженість плодів томата різних генотипів залежно від температурних умов та стиглості
2005 Дидактичні умови організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів у вищих навчальних закладах
2005 Формування мотивації вивчення педагогічних дисциплін майбутніми вчителями праці і професійного навчання
2005 Структурування змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх інженерів машинобудівного профілю
2005 Формування професійних знань учнів професійних училищ у процесі позаурочної роботи з природничо-математичних дисциплін
2005 Променеві методи у дослідженні формування дистракційного регенерату кісток кінцівок при їх подовженні у дітей
2005 Агроекологічне обґрунтування та моделювання впливу кліматичних умов на урожайність та якість зерна сої в умовах Центрального Лісостепу України
2005 “Значення багатогодинного внутрішньостравохідного рН-моніторингу для діагностики гастро-езофагеальної рефлюксної хвороби та оцінки якості її терапевтичного лікування”
2005 "Розвиток синонімії в українській мові ІІ половини ХVІІ — І половини ХVІІІ століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії)"
2005 Клініко-імунологічна характеристика і лікування хворих на аденовірусні кон’юнктивіти
2005 Простори основних та узагальнених функцій у задачах нескінченновимірного аналізу
2005 Розвиток системи вищої освіти регіону в умовах формування різних форм власності (соціально-економічний аспект)
2005 Управління конкурентним потенціалом торговельної марки
2005 Планування розвитку роздрібної торговельної мережі
2005 Епідеміологічна характеристика ентеровірусних менінгітів у Західному регіоні України
2005 Іпотечний ринок: природа та особливості формування в транзитивній економіці.
2005 Професійна адаптація молодих викладачів іноземної мови до роботи у вищих технічних навчальних закладах
2005 Педагогічні ідеї та діяльність М.В.Остроградського в закладах вищої освіти (кінець 20-х — початок 60-х рр. ХІХ ст.)
2005 Розробка інтегрованих алгебро-алгоритмічних моделей: елементи теорії, інструментарій, застосування
2005 Ліївська та умовна симетрії деяких нелінійних еволюційних рівнянь
2005 Транспорт надструму та вихори Абрикосова в плівках YBa2Cu3O7-d
2005 Наближення psi-інтегралів функцій, заданих на дійсній осі
2005 Оцiнка найкращих наближень періодичних функцiй багатьох змінних через коефіцієнти Фур’є
2005 Принципи архітектурної організації і регенерації міст Лівану (на прикладі міста Тир)
2005 Удосконалення системи управління місцевими фінансовими ресурсами
2005 Формування механізму державного регулювання інвестиційних процесів в економіці України
2005 Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України.
2005 Статистичне вивчення природного відтворення населення Чернівецького регіону.
2005 Договір про надання фінансових послуг в цивільному праві України.
2005 Касаційне провадження в господарському судочинстві України.
2005 Розвиток та організація маркетингових досліджень в Україні в умовах глобалізації бізнесу.
2005 Клінічні дослідження методів імплантації інтраокулярної лінзи при відсутності капсульної опори
2005 Управління фінансуванням оборотних активів торговельних підприємств.
2005 Організаційно-економічні умови соціального відродження села.
2005 Психологічний аналіз окремих кримінально-правових понять (за чинним КК України).
2005 Слідчі дії: поняття, сутність, напрями розвитку та удосокналення
2005 Тенденції розвитку цілей освіти в розвинених країнах світу і Україні (друга половина ХХ століття).
2005 Клініко-організаційні засади лікування постраждалих з поєднаною торако-абдомінальною травмою на ранньому госпітальному етапі надання медичної допомоги.
2005 Психологічні чинники психотерапевтичного дискурсу.
2005 Психологічні особливості розвитку сприймання підлітками поетичної форми.
2005 Можливостi холтерiвського монiторування електрокардiограми та аналiз варiабельностi ритму серця у дiтей з вегетативними дисфункцiями
2005 Умови забруднення підземних вод нафтопродуктами в зоні водозаборів (на прикладі Херсонського вузла водозаборів)
2005 Удосконалення регулювання економічних взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі регіону
2005 Шкідники груші та фактори, що обмежують чисельність найбільш шкодочинних видів в передгірному Криму
2005 Структура і мікромеханічна поведінка осадженого хрому
2005 Особливості використання лазеропунктури в лікуванні больових рефлекторних проявів поперекового остеохондрозу у хворих старших вікових груп
2005 Адсорбційно закріплені на кремнеземах хелати Купруму та Феруму — твердофазні редокс-реагенти для визначення органічних відновників
2005 Організаційно-педагогічні умови становлення виховних систем сучасних гімназій.
2005 Формування земельних відносин в ринкових умовах, їх еколого-економічна та соціальна ефективність
2005 Державний земельний кадастр як інформаційна основа еколого-економічної оцінки використання земель
2005 Моделі та метод розрахунку асфальтобетонних шарів нежорстких дорожніх одягів армованих синтетичними матеріалами.
2005 Підвищення строку служби аеродромних покриттів шляхом поліпшення умов роботи штучних основ.
2005 Обгрунтування параметрів системи очищення виноградникових малооб’ємних обприскувачів
2005 Синтез та властивості твердих розчинів заміщення на основі гідратованих фосфатів двовалентних 3-d металів та Mg
2005 Клініко-метаболічні маркери прогнозування перебігу та ефективності протизапальної терапії негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку
2005 Роль інновацій у формуванні конкурентних переваг національної економіки
2005 Оцінка функціонування та забезпечення розвитку управлінської діяльності на підприємстві
2005 Формування фінансових стратегій промислових підприємств
2005 Управління стратегічним потенціалом підприємства
2005 Психологічні особливості прийняття ефективних рішень офіцерами ДПС України в нестандартних ситуаціях
2005 Психологічні особливості становлення сімей майбутніх офіцерів
2005 Соціально-психологічні умови профілактики нестатутних взаємовідносин у первинних військових колективах
2005 Історична небхідність формування сучасної професійної армії України
2005 Особливості розвитку епізоотичного процесу та оздоровлення неблагополучних щодо лейкозу великої рогатої худоби господарств з використанням імуноферментного методу діагностики
2005 Напружено-деформований стан і міцність нерозрізних залізобетонних балок при одноразових і повторних навантаженнях
2005 Ціннісні структури сучасного рекламного дискурсу (на ма-теріалі російської комерційної та політичної реклами
2005 Оптимізація конструктивних параметрів опор бака спеціального малогабаритного обприскувача
2005 Прийоми і методи поліпшення племінних і продуктивних якостей яєчних курей
2005 Конфесійна лексика у творчості українських поетів 60 — 80-х років ХХ століття (семантико-стилістичний аспект)
2005 Поетична семантика концептів "білий" — "чорний" (на матеріалі української лірики першої третини XX сторіччя)
2005 Покриття підлог на основі акрилових полімерів
2005 Створення скоростиглого селекційно-цінного матеріалу картоплі
2005 Продуктивність сортів картоплі залежно від норм і способів застосування регуляторів росту в умовах Західного Лісостепу України
2005 Обгрунтування параметрів процесі внесення органічних дбрив із куп
2005 Концепт "степ" в українській мові: словникова, текстова і психолінгвістична парадигма
2005 Удосконалення системи керування процесом згущування червоного шламу глиноземного виробництва
2005 Методи багатокритеріальної оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій
2005 Політичні репресії комуністичного режиму на Північній Буковині й Хотинщині в 40-50-х рр. ХХ ст.
2005 Фінансове забезпечення охорони репродуктивного здоров’я в умовах трансформаційної економічної системи
2005 Механізми стимулюючого впливу кредиту на розвиток економіки регіону
2005 Український Партизансько-Повстанський Штаб та його участь в організації антибільшовицької боротьби в Україні (1920-1921 рр.)
2005 Створення вихідного матеріалу для селекції ранньостиглих гібридів кукурудзи зернового напрямку
2005 Теорія резонансних оптичних явищ на періодично-модульованих межах провідних середовищ
2005 Кінетичні процеси при фазовому розшаруванні слабких твердих розчинів 4Не у 3Не при наднизьких температурах
2005 Структура та надпровідність напівпровідних гетероструктур халькогенидів свинцю, олова та рідкісноземельних металів
2005 Підвищення надійності складання шліцьових з’єднань шляхом вибору раціональної системи позиціювання елементів
2005 Етнотипи та їх художні стереотипи в українському анекдоті (на матеріалі видань ХІХ століття).
2005 Народна топонімічна проза Західного Полісся: синхронічний аспект.
2005 Стратегія зовнішнього зростання підприємства: теоретичне позиціювання та методичне забезпечення
2005 Кислотно-основна взаємодія діоксиду сульфуру з водними розчинами амідів
2005 Проблема особистості у романах Вільяма Стайрона.
2005 Своєрідність романістики Маргарет Етвуд.
2005 Морфофункцiональний стан надниркових залоз при накопиченнi сполук свинцю в організмі та за умов дiї фармакологiчних коригуючих засобiв.
2005 Стан стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої си-стем у дітей з бронхіальною астмою та способи корекції порушень в цих системах на різних ета-пах реабілітації
2005 Особливості регіональної і глобальної систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця за даними стресової ехокардіографії з черезстравохідною стимуляцією передсердь.
2005 Морфологічні особливості ядер передніх рогів спинного мозку після хронічної інтоксикації барбітуратами в різні вікові періоди (експериментально-морфологічне дослідження)
2005 Вплив нанорозмірного фактора на каталітичні властивості складних оксидних систем в реакції глибокого окислення метану.
2005 "Формування маркетингово-логістичного механізму функціонування ринку робочої сили"
2005 Стратегія формування системи оплати праці на промисловому підприємстві
2005 „Інтеграція будівельного комплексу України до світового господарства”
2005 „Інноваційний розвиток економіки України в контексті глобалізації світового ринку технологій”
2005 Легкотопкі грунтові безкобальтові склоемалі з комплексним активатором зчеплення
2005 Функціональний стан ендокринної частини підшлункової залози у щурів з перенесеним хронічним пренатальним стресом
2005 Спеціалізований електротехнологічний комплекс на базі індукційно-дугового перетворення електричної енергії
2005 Підвищення ефективності електропривода побутових занурювальних помп шляхом використання вентильних індукторних двигунів
2005 Удосконалення методу проектування силуетних конструкцій чоловічого піджака
2005 Розробка спеціального взуття для шахтарів
2005 Розробка систем автоматизованого проектування конструкцій і технології дрібних шкіргалантерейних виробів
2005 АПАРАТНО-ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОЗДІЛЬНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ФОНЕМ В СИСТЕМАХ МОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ З ЕОМ
2005 Кріогенна деструкція в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози
2005 Рід Paeonia L. природної флори України (біологія, кількісно-популяційний аналіз, охорона)
2005 Слово як семантико-функціональна одиниця в структурі української проповіді
2005 Цитоморфологічні, морфометричні і цитогенетичні ознаки медіастинальних дрібноклітинних пухлин
2005 Психологічні засади моніторингу навчальних досягнень учнів основної школи
2005 Вплив надвисокочастотного опромінення як екологічного фактора на деякі гідробіонтні організми.
2005 Активність тирозинових протеїнфосфатаз в лімфоїдних клітинах щурів за умов впливу іонізуючого випромінювання
2005 Методи і алгоритми оцінювання точності інформаційно-вимірювальних систем діагностики на базі моделей субгауссових процесів
2005 Автоматизоване управління виробництвом залізобетонних виробів на основі нечіткої логіки.
2005 Одержання біологічно-активного пролактину людини із використанням бакуловірусної експресійної системи
2005 Біогенна міграція сполук ртуті в системі грунт-вода-корми-організм курей-несучок.
2005 Часова дистантність художнього твору як проблема перекладу (на матеріалі перекладів "Кентерберійських оповідей" Дж.Чосера сучасною англійською, німецькою, українською та російською мовами)
2005 Технологія побудови тривимірних моделей неперервних поверхонь за стереопарами зображень
2005 Моделі антикризового управління регіоном
2005 Моделі антисипативного управління у фінансовій діяльності підприємств
2005 Регулювання якості робочої сили з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці
2005 Формування та збереження трудового потенціалу промислових підприємств
2005 Удосконалення управління персоналом: узгодження кадрової політики та стратегії розвитку
2005 Податкова та бюджетна політика в системі інструментів державного регулювання відтворення капіталу підприємств
2005 Державне фінансування соціальних гарантій населення України
2005 Регулювання ринку цінних паперів
2005 Формування місцевих бюджетів області у механізмі бюджетного регулювання
2005 Конвергенція фоновоактивних прегангліонарних входів на нейроні симпатичного ганглія
2005 Фармакологічні властивості та альфа-субодиничний склад нікотинових ацетилхолінових рецепторів нейронів вегетативних гангліїв щура
2005 Транзитивні особливості формування електорального простору сучасної України
2005 Модернізація системи влади і управління: чинники змін та розвитку.
2005 Ефективність заходів захисту посівів люцерни від повитиці в правобережному Лісостепу України
2005 Феномен "чужого" тексту в сучасній музиці. Аспект неоміфологічних інтенцій художнього мислення.
2005 Неофольклоризм у музичному мистецтві: статика та динаміка розвитку в першій половині ХХ ст.
2005 Роль льодового морфогенезу та тектоніки в формуванні західного шельфу Антарктичного півострова
2005 Особливості отримання ультрадисперсної структури в системі WC-Co (Ni) з високим вмістом металевої фази та розробка матеріалів з підвищеними механічними властивостями
2005 Особливості розповсюдження крутих гравітаційних хвиль на поверхні рідини
2005 Кримінальна відповідальність за суспільно небезпечні діяння стосовно радіоактивних матеріалів
2005 Американський білий метелик (Hyphantria cunea Drury) та фактори обмеження його чисельності в Закарпатті
2005 Розробка захисних детонаційних покриттів з механічно легованих порошків на основі Ti-Al.
2005 Стан системи гемостазу, центральної та периферичної гемодинаміки у дітей з тяжкими формами найбільш розповсюджених інфекційних хвороб (нейро-, респіраторні та гострі кишкові інфекції)
2005 Культура діловодства в сучасних установах України: становлення, технологія, організація, керування.
2005 Демодекоз собак (епізоотологія, патогенез, симптоми, діагностика, лікування)
2005 Формування страхового ринку України
2005 Державне регулювання пропорцій та темпів розвитку реального сектора економіки
2005 Оцінка нерухомості в іпотечному кредитуванні
2005 Фототермоакустичний ефект в шаруватій структурі тверде тіло-п’єзоелектрик
2005 1. Операторний підхід до проблеми малих рухів в’язкопружних середовищ
2005 Розвиток кустарної промисловості в Харківській губернії в другій половині ХІХ — на початку ХХ століття
2005 Становлення та діяльність товариств "Просвіта" Катеринославської губернії у 1905-1922 рр.
2005 Постаті народних ватажків доби Хмельниччини у семіотичному просторі української пісенної епіки.
2005 Акторське мистецтво В. М. Чистякової як явище української театральної культури XX сторіччя
2005 Плани змісту та повідомлення британського газетного новинного дискурсу (початок ХХІ століття).
2005 Розвиток і підвищення економічної ефективності виробництва зерна озимої пшениці в регіоні
2005 Публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність Євгена-Юлія Пеленського.
2005 Дискурсивні особливості інтернет-публікацій дебатів британського парламенту.
2005 Михайло Драгоманов і газета "Вольное слово" (1881 — 1883) в полеміці з російською соціалістичною журналістикою.
2005 Психологічні особливості прояву агресії у дітей підліткового віку
2005 Зниження техногенного впливу виробництва гранульованого суперфосфату на атмосферу
2005 Тиристорні перетворювачі частоти. Методика аналізу перехідних і усталених режимів роботи
2005 Методи дослідження крайових задач для лінійних рівнянь математичної фізики з екстремальною граничною умовою.
2005 Структуроутворення шарів Al, Cu, Ni, Cr, Ta, Ti та C при нерівноважному переході речовини в конденсований стан
2005 Енергозберігаючі режими роботи замкнутої системи опалення та вентиляції теплиць
2005 Оцінка надійності інвестиційних проектів вугільних шахт
2005 Явища масо- та зарядопереносу, стимульовані ультразвуковими хвилями в пластинах ніобата літію
2005 Ефективність кредитної діяльності банку
2005 Формування ресурсів комерційних банків
2005 Науково-методичні основи формування корпоративного сектору в процесі приватизації
2005 Науково-методичні основи раціонального розвитку лісосировинної бази
2005 Організаційно-економічний механізм виявлення та попередження тіньової діяльності.
2005 Соціально-економічна інфраструктура як фактор зростання трансформаційної економіки України
2005 Науково-методичні основи регулювання розвитку агропромислового комплексу регіону
2005 Спектри періодичних задач з узагальненими функціями
2005 Застосування електростимуляції та озокериту в комплексному лікуванні хворих з ускладненими формами поперекового остеохондрозу хребта в післяопераційному періоді
2005 Стандартизація професійної підготовки вчителів у Англії й Уельсі (кінець ХХ — початок ХХІ ст.).
2005 Організаційно-педагогічні умови професійного навчання безробітних у професійно-технічних навчальних закладах.
2005 Стан іхтіофауни Дністровського водосховища за дії факторів антропогенної природи
2005 Роль патогенетичних і саногенетичних факторів у розвитку хронічного гастриту, гастродуоденіту, виразкової хвороби, асоційованих з Helicobacter pylori, у людей молодого віку
2005 Порівняльна оцінка діагностичних методів визначення зовнішньосереторної недостатності підшлункової залози
2005 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування кутикули шлуночків курей в комплексній терапії дампінг-синдрому
2005 Хронічний некалькульозний холецистит у жінок різого віку: лікування з включенням кверцетину і препаратів магнію
2005 Шляхи оптимізації медикаментозної терапії у хворих із хронічною серцевою недостатістю
2005 Консенсусний потенціал політичної комунікації в умовах ідеологічного плюралізму.
2005 Геометричне моделювання поверхонь літака в інтегрованих комп’ютерних системах з використанням кривих Безьє третього порядку
2005 Дослідження властивостей цифрових дерев з адаптивним гілкуванням
2005 Підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємств.
2005 Еволюційні рівняння із суттєво нескінченновимірними операторами
2005 Автоматизований синтез маршрутних технологічних процесів складання
2005 Педагогічні засади соціальної роботи зі студентською молоддю у вищих навчальних закладах США
2005 Етикетна латиномовна поезія в українській літературі XVI-XVIII ст.
2005 Суспільно-історичні та організаційні аспекти утворення й діяльності Національного олімпійського комітету України.
2005 Зміни метаболізму, стану центральної і матково-плацентарно-плодової гемодинаміки у вагітних з гіпертонічною хворобою та їх корекція.
2005 Особливості ранньої діагностики прееклампсії вагітних.
2005 Імунні порушення при виразковій хворобі, асоційованої з Helicobacter pylori, та їхня корекція.
2005 Ендотеліальні та запальні механізми серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця.
2005 Клінічні, метаболічні та гемодинамічні особливості різних структурно-функціональних типів гіпертензивного серця.
2005 Православна заупокійно-поминальна традиція як феномен музичної культури
2005 Чоловіча репродуктивна система видку, отриманого від щурів, що зазнали впливу несприятливих факторів довкілля
2005 Патофізіологічні механізми розвитку епілептичного синдрому в умовах модуляції функціональної активності палеоцеребелярної кори (експериментальне дослідження)
2005 Механізми порушення метаболізму креатину у щурят, народжених від опромінених тварин
2005 Фармакотерапевтична ефективність мазей, що містять вінборон, при експериментальних ранах
2005 Кримінологічна характеристика та запобігання транснаціональному наркобізнесу в Україні.
2005 Дидактичні умови використання комп’ютерних технологій у процесі навчання студентів вищих технічних навчальних закладів.
2005 Річний стік річок Кримського півострова
2005 Організаційні та фінансово-правові відносини, що виникають при вексельних розрахунках
2005 Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні
2005 Фінансово-правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні
2005 Кримінологічна характеристика корисливо-насильницьких злочинів відносно іноземних громадян
2005 Математичні моделі адаптивного радіоканалу зв’язку з системами регулювання потужності передавача на базі нечіткої логіки
2005 Одномодові волоконні світловоди зі складними профілями показника заломлення та пристрої на їх основі
2005 Удосконалення процесу обробки пива високим тиском з метою стабілізації його якості
2005 Ефективність нейрохірургічного лікування ішемічних інсультів, спричинених оклюзивно-стенотичними ураженнями сонних артерій
2005 Розробка методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних каналів передавання даних
2005 Історіософія поезії Ліни Костенко
2005 Концептуальні засади реформування митної служби України
2005 Радіаційно-індуковані дефекти у кристалах складних боратів Li6-x(Na,Mg)xGd(BO3)3:Ce та Li6Gd(Y)1-xEux(BO3)3
2005 Удосконалення механізму регулювання потоків робочої сили на фіксованому ринку праці промислового регіону
2005 Cистема бібліотечно-інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні
2005 Cтратегічні орієнтири розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в умовах реформування освіти в Україні
2005 Трансформація навчальної книги в умовах інформатизації вищої освіти
2005 Активізація і підвищення ефективності розвитку агропромислової інтеграції та кооперації в АПК регіону
2005 Теоретичні основи відтворення людського капіталу
2005 Формування продукційного процесу зернобобових культур під впливом погодних і технологічних факторів в північній частині Степу.
2005 Розвиток малих підприємств на підставі диверсифікації діяльності.
2005 Удосконалення управління діяльністю інформаційних підприємств.
2005 Удосконалення організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства.
2005 Модель світу та форми її художнього вираження в поезії Юрія Тарнавського.
2005 Концепція світу і людини у творчості С. Йовенко.
2005 Проектування каналових поверхонь методом політканинних перетворень.
2005 Моделі та алгоритми оптимізації розподілених баз даних комп’ютерних інформаційних систем
2005 Інтерпретація акустичних даних у задачах моніторингу виробничих шумів
2005 Політична довіра як складова соціального капіталу громадянського суспільства.
2005 Структурно-концентраційні зміни в тонкоплівковій системі Cr/Cu/Ni при лазерній обробці
2005 Формування та ефективність використання трудових ресурсів у сільському господарстві
2005 Педагогічне керівництво формуванням ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами музично-ігрової діяльності.
2005 Виплавка напівпродукту в дугових електропечах з використанням металізованої сировини, що відновлена в сводовiй камері
2005 Гемостаз, реологічні властивості еритроцитів та стан ендотеліоцитів при різних варіантах інтенсивної терапії тяжкої черепно-мозкової травми та корекція їх порушень (клініко-експериментальне дослідження)
2005 Корекція порушень мікробіоценозу статевих шляхів у жінок, які планують вагітність.
2005 Профілактика передчасних пологів при внутрішньоутробному інфікуванні
2005 Порівняльні аспекти контрацепції у жінок з бактеріальним вагінозом.
2005 Реакції місткових єнамінів з електрофільними реагентами
2005 Синтез та спектральні властивості поліметинових барвників на основі ядер псевдоазуленів
2005 Колективна спонтанна рекомбінація у квантових гетероструктурах і нитковидних кристалах
2005 Вплив тривалих процесів та корозії на міцність залізобетонних балок при дії корозії
2005 Медико-соціальна експертиза та реабілітація хворих з неврологічними проявами остеохондрозу поперекового відділу хребта
2005 Арил(гетерил)ацилоїни. Синтез та властивості
2005 Підвищення ефективності використання та відтворення основних виробничих фондів підприємства (за матеріалами підприємств сільськогосподарського машинобудування України)
2005 Неуоядові організації як фактор розбудови громадянського суспільства в Україні
2005 Зміст організаційно-правових форм підприємницьких товариств: інтереси, функції, правові засоби
2005 Державна етнонаціональна політика в Україні у 1917-1921 рр.
2005 Метод усереднених характеристик та його застосування у нелінійних задачах релятивістської електродинаміки
2005 Синтез та реакційна здатність природних ізофлавоноїдів та їх аналогів
2005 Правове регулювання процесу фінансового контролю (за законодавством України).
2005 Правове регулювання державного мита
2005 Управління інвестиційною діяльністю залежних підприємств міжнародних холдингових компаній
2005 Обґрунтування комплексного підходу до визначення факторів прогресії церві кальної інтраепітеліальної неоплазії і початкового раку шийки матки
2005 Порівняння ефективності методів підсилення залізобетонних згинальних елементів
2005 Статистичні індикатори соціально-економічного становища населення України
2005 Відтворення функціональної семантики українських часток у перекладах англійською та французькою мовами.
2005 Вербалізація чуттєвих інтенцій у російському діалогічному мовленні (на матеріалі комунікативної ситуації "освідчення в коханні").
2005 Дискурс козацтва в поезії "української школи" польського романтизму.
2005 Етика засобів масової інформації в сучасних політичних процесах.
2005 Визначення технічного стану транспортних газотурбінних двигунів в експлуатації
2005 Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності
2005 Удосконалення організаційно-економічного механізму утримання житлового фонду регіону
2005 Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами
2005 Стратегія комерційних банків України на світовому фінансовому ринку.
2005 Лексико-семантичні та структурні особливості тематично-описового дискурсу "природа" у творах англійських письменників XVIII — початку XX століття.
2005 Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект)
2005 Захист патентного права на основі формули винаходу
2005 Адміністративно-правові засоби охорони земельних відносин в Україні
2005 Юридична природа та місце офіційних інтерпретаційних актів у правовій системі України
2005 Парламентаризм Німеччини: становлення, розвиток, історико-правовий досвід
2005 Інноваційний чинник розвитку промисловості
2005 Банківський капітал в умовах ринкової трансформації економіки України.
2005 Формування конкурентних відносин у трансформаційній економіці України.
2005 Розвиток господарських систем в умовах ринкової трансформації (проблеми ефективності державного регулювання).
2005 Державне регулювання економічного розвитку приватних агроформувань в Україні
2005 Моделювання фінансового менеджменту підприємницької діяльності.
2005 Методологія побудови системи комплексного моніторингу навколишнього природного середовища на техногенно-навантажених територіях
2005 Формування професійного інтересу у майбутніх учителів у процесі педагогічної практики
2005 Економічна регіоналізація в контексті глобалізації світогосподарських зв’язків
2005 Чутливість нормальних та малігнізованих лімфоцитів до світлового випромінювання видимої ділянки спектру
2005 Інвестиційний механізм конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування
2005 Підвищення ефективності системи логістичного управління вантажоперевезеннями для металургійних підприємств
2005 Удосконалення методів оцінки економічної ефективності господарської діяльності промислових підприємств
2005 Економічне обгрунтування інвестиційних проектів промислових підприємств
2005 Оцінювання навчальних досягнень учнів методом тестування в педагогіці США
2005 Геометричне моделювання рельєфу поля для системи точного землеробства.
2005 Взаємодія суб’єктів боротьби з корупцією (адміністративно-правовий аспект)
2005 Семантико-граматичні чинники формування зіставного відношення в складних конструкціях сучасної української мови
2005 Організаційно-методологічні та методичні спрямування обліку і аналізу в системі оподаткування (на прикладі акціонерних товариств України)
2005 Облік та аналіз операцій банку з цінними паперами
2005 Визначення раціональних параметрів подачі повітря в дизеля з газотурбінним наддувом
2005 Поліпшення показників керованості та стійкості три ланкових автопоїздів.
2005 Застосування грошової оцінки в регулюванні земельних відносин України
2005 Формування та реалізація стратегії сталого розвитку гірських територій (на прикладі Українських Карпат)
2005 Ефективність залучення і використання інвестицій у розвиток економіки регіону
2005 Естетика українського іконопису ХІУ — ХУ ст.
2005 Управління інноваційними процесами на підприємстві
2005 Маркетингові стратегії торгівців цінними паперами
2005 Становлення та розвиток географічної науки на Харківщині (друга половина ХІХ — перша половина ХХ століття).
2005 Культурно-освітня діяльність громадських організацій України в умовах НЕПу (1921-1929 рр.)
2005 Стійкість гнучких оболонок зі змінними геометричними параметрами за товщиною при термосилових навантаженнях
2005 Розширення технологічних можливостей обробки деталей у вібруючих контейнерах
2005 Підсистема оперативного календарного планування гнучкої виробничої системи
2005 Профілактика перинатальної патології у вагітних віком понад 40 років.
2005 Інтродукція в Лісостеп України видів квітниково-декоративних рослин родини Scrophulariaceae Juss.
2005 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів гичкозбиральної машини
2005 Правове регулювання лізингової діяльності.
2005 Український поліметричний вірш: тенденції розвитку, типологія форм
2005 Поетика української колискової пісні: мотиви, функції, образи
2005 Розробка та впровадження політичних рішень у демократичному суспільстві.
2005 Міф як феномен сучасної політики.
2005 Становлення та особливості розвитку венчурного капіталу.
2005 Спосіб вчинення злочину: сучасні проблеми вивчення та використання у боротьбі зі злочинністю.
2005 Методи та засоби побудови високопродуктивних обчислювальних систем для задач управління повітряним рухом та навігації
2005 Синтез спеціалізованих цифрових пристроїв за умовою надійності на основі систем числення з постійною кількістю одиниць
2005 Громадянство України: конституційно-правові основи.
2005 Особливості екології диких бджолиних (Hymenoptera, Apoidea) Українських Карпат
2005 Підвищення зносостійкості вузлів тертя трансмісій з використанням технологій тріботехнічного відновлення
2005 Формування моральної свідомості сту-дентів вищих педагогічних навчальних закладів
2005 Розвиток дітей раннього віку, народжених матерями із залізодефіцитною анемією під час вагітності, та корекція залізодефіцитних станів цих дітей
2005 Клініко-імунологічна характеристика гострої пневмонії у дітей раннього віку
2005 Роль сидеропенічного синдрому в патогенезі і клініці хронічного, рецидивуючого бронхіту та методи його корекції у дітей
2005 Феномен свідомості в інтеракціях "життєвого світу" людини.
2005 Технологічність процесу політичного лідерства.
2005 Суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали С.Шелухіна.
2005 Обґрунтування патогенетичної терапії хвороб сальних залоз у жінок в перименопаузальному періоді
2005 Роль порушень імунітету та неспецифічної резистентності у патогенезі асептичного некрозу голівки стегнової кістки у дітей
2005 Організація педагогічної практики в різних типах педагогічних навчальних закладів України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
2005 Дидактичні умови застосування комп‘ютерної графіки в навчанні учнів 5-7 класів загальноосвітньої школи.
2005 Плавлення – кристалізація та дифузійна активність в шаруватих плівкових системах Al/M/Al та Ge/M/Ge (M = In, Sn, Bi, Pb)
2005 Ефективність ентеросгелю та циклоферону у комплексній терапії хворих на ревматоїдний артрит з ураженням серця
2005 Діагностика та комплексна терапія вегетативних дисфункцій в осіб різних вікових груп, що мешкають в зоні підвищеного радіаційного фону.
2005 Діагностика рухових конверсійних розладів та їх реабілітація у осіб молодого віку
2005 Вплив поетонімогенезу на образні можливості пропріальної лексики
2005 Удосконалення методів управління оборотними коштами підприємства.
2005 Обгрунтування конструктивно-силових параметрів вібраційних притиральних машин з кутовими коливаннями для забезпечення рівномірного зношування притира та інтенсивного оброблення деталей
2005 Удосконалення методики оцінки точності навігаційного забезпечення у зонах підвищеної обережності плавання
2005 П’єзо- та акустооптика променевостійких кристалів BaB2O4, Li2B4O7 та CsLiB6O10
2005 Прогнозування та емуляція нестаціонарних послідовностей за допомогою штучних вейвлет-нейронних мереж
2005 Моделі, методи та інформаційні технології еконо-мічного моніторингу і управління фінансовими ре-сурсами ієрархічних бізнес-структур
2005 Моделі і методи автоматизованого управління навантаженням в мережних системах передачі даних
2005 Стадії розряду та кристалізації електро-осадження моношару міді
2005 Розробка клейових композицій холодного отвердження на основі поліхлоропрену і олігоізоціанатів
2005 Розробка еластомерних композицій із використанням продуктів переробки амортизованих гумових виробів
2005 Імплементація міжнародно-правових зобов’язань України у сфері зовнішньої міграції.
2005 Статус біженця в міжнародному праві.
2005 Психотерапія подружньої дезадаптації при спинномозковій травмі у чоловіків.
2005 Типологія дискурсивних одиниць в українському епістолярному мовленні.
2005 Методи алгоритмізації білінгових задач у корпоративних комп’ютерних системах
2005 Розробка елементів системи автоматизо-ваного проектування технологічного процесу виплавки сталі у надпотужній ДСП
2005 Вдосконалення автоматизованої електромеханічної системи для віброобробки металевих деталей
2005 Вентильний реактивний двигун з програмним формуванням вихідних характеристик
2005 Типологія станів мовної ситуації в Центрально-Східній Україні в першій половині ХХ століття
2005 Категорія безвідносної міри ознаки в слов’янських і германських мовах: семантика, структура форм.
2005 Створення економнолегованих корозійно-стійких метастабільних аустенітно-феритних сталей і керування їх властивостями
2005 Формування естетичних почуттів старшокласників на основі взаємодії мистецтв у процесі вивчення літератури.
2005 Формування обрису повітряно-реактивних двигунів малорозмірних літальних апаратів на основі комплексного моделювання
2005 Метод розрахункового та експериментального визначення вигляду снаряда спеціального призначення із заданими аеродинамічними властивостями.
2005 Дослідження процесу нанесення детонаційно-газових покрить деталей авіаційної техніки з урахуванням величини та розподілу залишкових напружень у системі покриття-підкладка
2005 Розвиток методів зондування плазми пучком важких іонів і його реалізація на стелараторі TJ II.
2005 Засоби інженерії ймовірних квантів знань для підтримки рішень при виборі обладнання в технологічній підготовці виробництва
2005 Моделі, методи і інформаційна технологія децентралізації управління ресурсами розподілених систем функціонально неоднорідних операційних підрозділів в умовах невизначеності.
2005 Реструктуризація промислового виробництва (на прикладі гірничо-металургійного комплексу України)
2005 Математичне моделювання процесів виникнення радіаційних пошкоджень ДНК клітини і їх репарації
2005 Стабілізація ринку зерна в Україні
2005 Макрозообентос літоралі верхів’я Каховського водосховища в умовах антропогенного впливу
2005 Оцінка ризикованості функціонування об’єктів комунального господарства на основі нечітко-множинного підходу
2005 Оцінка та прогнозування фінансового стану підприємств
2005 Еволюційний синтез структур соленоїдних систем із заданим розподілом магнітного поля
2005 Навчальний переклад як засіб формування мовної компетенції майбутніх учителів початкових класів (в умовах російсько-української двомовності).
2005 Біотехнологічні аспекти оцінки асоціативних відносин бактерій Enterobacter aerogenes 30Ф з різними сортами ячменю
2005 Підвищення ефективності функціонування видавничо-поліграфічного комплексу регіону
2005 Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти англомовних текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики).
2005 Профілактика інтраамніального інфікування у вагітних після допоміжних репродуктивних технологій
2005 Профілактика перинатальної патології у вагітних з міомою матки різної локалізації
2005 Особливості фізіологічного стану, метаболічного статусу та продуктивність курчат-бройлерів при згодовуванні хелатних сполук цинку
2005 Вдосконалення методів та засобів інформаційного забезпечення задач керування режимами електроспоживання промислових підприємств
2005 Діяльність Семена Жука в національно-визвольному русі українського народу на Волині у міжвоєнний період ХХ ст.
2005 Північнонімецькі топоніми слов"янського походження
2005 Історико-науковий аналіз діяльності академіка В.І.Липського в контексті розвитку ботанічної науки
2005 Гідродинаміка та тепломасообмін в пневмо-пульсаційному апараті камерного типу
2005 Підвищення показників якості мережі спільноканальної сигналізації №7
2005 Розробка та дослідження ефективних алгоритмів визначення надійності пристроїв управління резервним обладнанням інформаційних мереж
2005 Популяційно-генетичні механізми адаптації і розповсюдження напівлетальних рецесивних мутацій на прикладі BLAD у великої рогатої худоби
2005 Бойове застосування засобів звязку в оборонних і наступальних операціях першого періоду Великої Вітчизняної війни (1941-1942 рр.)
2005 Застосування військ (сил) в операції на оточення (за досвідом Корсунь-Шевченківської операції 1944 р.)
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)