Каталог захищених дисертацій в України за 2005 рік

2005 Виробничі кооперативи як суб’єкти цивільного права
2005 Аграрна політика партійно-радянської влади (1944-1964 рр., західні землі України)
2005 Зміни мікроциркуляторної ланки судинногорусла та функції ендотелію у хворихна гіпертонічну хворобу похилого та старечого вікупід впливом антигіпертензивної терапії(еналаприл, амлодипін, небіволол- довготривалі спостереження)
2005 Еколого-правове регулювання лісокористування в Україні
2005 Правове забезпечення біобезпеки при здійсненні генетично-інженерної діяльності
2005 Про зображення співвідношень Темперлі — Ліба
2005 Інфрадіанна ритміка фізіологічних процессів у щурів із низькою руховою активністью у відкритому полі при дії слабкого змінного магнітного поля наднизької частоти
2005 Назви їжі й кухонного начиння в південних ужансько-латорицьких угорських говірках Закарпатської області
2005 Формування інноваційної моделі інвестиційної політики регіону
2005 Економічний потенціал регіону та його ефективне використання в умовах ринкової трансформації
2005 Ефективні спектральні алгоритми для вирішення задач цифрової стеганографії
2005 Морфофункціональна характеристика сперматозоїдів при порушенні фертильності
2005 Агроекологічні аспекти використання мікробіологічних препаратів на посівах сої
2005 Географічні назви у мовленні угорців м. Берегова та його околиць
2005 Аміноліз активованих естерів твердими солями амінокислот в умовах трансфазного каталізу
2005 Розробка матеріалів і технології наплавлення зношених рейок на діючій трамвайній колії
2005 Вікові особливості реакцій кардіо-респіраторної системи плавців в умовах адаптації до специфічних фізичних навантажень.
2005 Криміналістичне забезпечення розслідування незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж.
2005 Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України.
2005 Формування та розвиток маркетингу страхових компаній
2005 Клініко-функціональні критерії обмежень життєдіяльності при гіпертонічній хворобі ІІ стадії.
2005 Особливості корекції психологічної напруженості у прикордонників
2005 Психологічні умови подолання труднощів у педагогічній діяльності викладачем вищого військового навчального закладу
2005 Особливості соціально-психологічної дезадаптації студентів з обмеженими можливостями та їх психокорекція
2005 Громадська та наукова діяльність Юліана Целевича.
2005 Музична освіта та виховання учнів і молоді Галичини (20-30-ті рр. ХХ ст.).
2005 Педагогічнай аспект опіки дітей і молоді в Галичині (друга половина ХIХ — перша третина ХХ ст.).
2005 Формування гуманістичних цінностей у студентів медичного технікуму
2005 Організаційно-економічні основи енергозбереження в сільському господарстві
2005 Організаційно-економічні основи функціонування соціальної сфери села
2005 Клініко-діагностична характеристика пе-ринатального періоду у юних вагітних із залі-зодефіцитною анемією та її лікування.
2005 Підвищення рівності поверхні проїзної частини і плавності руху в проектах ремонту і реконструкції автомобільних доріг
2005 Формування професійних інтересів студентів педагогічних училищ у процесі вивчення іноземних мов.
2005 Податкове регулювання міжнародного руху капіталів
2005 Державне регулювання ефективного функціонування інноваційної інфраструктури в Україні
2005 Розробка складу обкладальних гум з використанням промоторів адгезії на основі гексахлор-п-ксилолу та солей полігуанідинів
2005 Формові піноматеріали на основікарбамідоформальдегідної смоли
2005 Лексика традиційного господарювання в говорах центральної Слобожанщини (Харківщини).
2005 Український вербальний оберег: семантика і структура
2005 Педагогічні умови формування пізнавальної активності учнів 7-9 класів на уроках природничо-математичного циклу.
2005 Німецькомовні колоністи Півдня України в мультинаціональному оточенні: проблема взаємодії культур (ХІХ – початок ХХ ст.)
2005 Українські народні замовляння: питання походження і поетики.
2005 Український оказіонально-обрядовий фольклор: структурно-функціональний аспект.
2005 Весняна календарно-обрядова поезія українців: регіональна специфіка та жанрова динаміка.
2005 „Галицько-руські народні приповідки» Івана Франка: пареміологічний та пареміографічний аспекти, поетика текстів.
2005 Безпекові імперативи телевізійного простору України
2005 Творення іміджу телебачення України
2005 Міжнародний відділ новин на телебаченні: організаційний, жанрово-творчий і технологічний потенціал
2005 Зародження і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні (кінець ХІХ ст. — 80-ті роки ХХ ст.)
2005 Газета «Волинь» та однойменне видавництво (1941-1944 рр.): організаційний і проблемно-тематичний аспекти
2005 Вплив технологічних умов отримання на досконалість кристалічної структури і фізичні властивості CdTe і твердих розчинів CdZnTe і CdMnTe
2005 Розробка та дослідження алгоритмів оптимального прийому багатопозиційних сигналів багатоканальних модемів
2005 Економічне регулювання монополізму в трансформаційній економіці
2005 Теплообмін при випаровуванні плівки рідини, що стікає по горизонтальній трубі з поперечним оребренням
2005 Підвищення працездатності та довговічності корпусних деталей з алюмінієвих сплавів шляхом управління внутрішніми напруженнями
2005 Патогенетичні механізми епілептогенезу в онтогенетичному аспекті (експериментальне дослідження)
2005 Біокінетика рибофлавіну і 2-дезоксиглюкози в структурах ока експериментальних тварин у нормі і за лужного опіку
2005 Гострий холецистопанкреатит.Питання оптимiзацii хiрургiчноi тактики з використанням вiдеоендоскопiчноi технiки
2005 Аналіз лікарських речовин з первинною аліфатичною аміногрупою та солей слабких органічних кислот по реакції з 1,3-диметилалоксаном та похідними бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму
2005 Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування
2005 Українсько-китайські відносини наприкінці ХХ — початку ХХІ століття.
2005 Естетосфера сучасного дизайну.
2005 Фармако-біофізична характеристика катіонних каналів плазматичної мембрани міоцитів тонкого кишечнику, активованих мускариновими холінорецепторами
2005 Основи теорії проектування торцевих фасонних фрез
2005 Синтез, структура, електрофізичні властивості та киснева стехіометрія купратів на основі рідкісноземельних елементів та бісмуту.
2005 Вплив пружних деформацій у епітаксійному гетеропереході Sі-Gе з квантовими точками Gе на ефект розмірного квантування
2005 Статевий диморфізм інфекційного ендокардиту у хворих із ревматичними пороками серця (перебіг, зміни реологічних властивостей крові, лікування)
2005 Структурно-функціональна характеристика органічного ураження головного мозку в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період після опромінення
2005 Денаціоналізація системи відносин сім’ї і школи в умовах рядянізації освіти в УСРР (20-ті — початок 30-х років ХХ століття)
2005 Показники функціонування миготливого епітелію у різних представників родини Unionidae (Mollusca : Bivalvia) і їх залежність від чинників навколишнього середовища
2005 Чайка (Vanellus vanellus L.) на заході України: біологія, динаміка чисельності, біотопічний розподіл.
2005 Посттромбоемболічна легенева гіпертензія у хворих з супутньою ішемічною хворобою серця: особливості морфо-функціонального стану серця та ефективність медикаментозної корекції при довготривалому спостереженні.
2005 Розсіяння і поглинання електромагнітного випромінювання малими багатошаровими частинками та матричними дисперсними системами на їх основі
2005 Розроблення плоскощілинних головок для екструзійного формування листових та плівкових виробів із полімерних композицій
2005 Науково-просвітницька діяльність В.П.Науменка (1852-1919)
2005 Поляризовність слабкозв’язаних легких іонів в кулонівському полі важких ядер.
2005 Стратегічне планування розвитку промислового підприємства
2005 Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства
2005 Урбоекологічні проблеми Західного регіону України 1960-1990 рр.: історичний аспект.
2005 Реологічні і технологічні характеристики будівельних сумішей і їх контроль електромеханічним методом.
2005 Залізобетонні стволи комбінованого типу, які будуються над діючими каналізаційними колекторами.
2005 Європейська інтеграція як фактор розвитку промисловості України
2005 Технологія сірковмісних добрив з мікроелементами.
2005 Моделі та інструментальні засоби автоматизованого організаційного управління матеріально-технічною базою вузу
2005 Моделі та метод забезпечення надійності інформаційно-управляючих систем АЕС з використанням багатоверсійних технологій
2005 Безгіпсові портландцементи з органо-мінеральними додатками для сухих будівельних сумішей
2005 Оптичні спостереження гравітаційних лінз
2005 Токсикодинаміка Т-2 токсину під дією розчину гіпохлориту натрію
2005 Псевдомоноз перепелів (біологічні властивості збудника, діагностика, заходи боротьби)
2005 Хламідіоз великої рогатої худоби (серологічний моніторинг, виділення, ідентифікація і вивчення біологічних властивостей збудника)
2005 Державне регулювання розвитку туристичної галузі України в контексті досвіду Франції
2005 Формування привабливого інвестиційного клімату в регіоні (державно-управлінський аспект)
2005 Термічне розширення рідкісноземельних галатів зі структурою перовскіту
2005 Розробка методу та системи для безконтактного контролю стану ізоляції промислових нафтогазопроводів
2005 Тенденції децентралізації управління базовою освітою в сучасній Польщі
2005 Математичне моделювання та керування односторонніми процесами дифузії та тепломасообміну
2005 Застосування варіювання вибірки у задачах ідентифікації
2005 Удосконалення терапії гестаційної анемії напередодні пологів щодо профілактики післяпологових ускладнень
2005 Діагностика, лікування та профілактика фетоплацентарної недостатності у жінок, які страждають варикозною хворобою.
2005 Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок, прооперованих з приводу доброякісних кіст яєчників під час вагітності.
2005 Корекція урогенітальних розладів при клімактеричному синдромі
2005 Конституційні засади розвитку системи органів внутрішніх справ України.
2005 Підвищення ефективності розрахунку магнітних полів у кусково-однорідних лінійних і нелінійних середовищах методом інтегральних рівнянь
2005 Розробка реагентів для комплексних технологій очищення води та утилізації відходів
2005 Дифракція електромагнітних хвиль на незамкненій біконічній структурі
2005 Категорія оцінки та засоби її вираження в публіцистичних та інформаційних текстах.
2005 Оказіоналізми в мові української преси 90-х років ХХ століття
2005 Удосконалення топки киплячого шару з метою газодинамічного транспортування матеріалу
2005 Дисипативне нагрівання текучого середовища в каналі
2005 Розробка технології десульфурації чавуну алюмотермічним відновленням магнезиту в глибині металевого розплаву.
2005 Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця у хворих з різною масою тіла
2005 Прогностичне диференційне значення гомоцистеїну при артеріальних гіпертензіях різного генезу
2005 Формування еталонів ефективної педагогічної взаємодії у процесі підвищення кваліфікації викладачів
2005 Формування оцінного компонента професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх учителів української мови і літератури
2005 Підготовка майбутніх педагогів до правового забезпечення професійної діяльності
2005 Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін.
2005 Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах
2005 Підготовка студентів університету до роботи з підлітками девіантної поведінки
2005 Підготовка майбутнього вчителя до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів
2005 Автоматизований оперативний вибір схем технологічних процесів енергоблоків електростанцій з урахуванням показників надійності
2005 Дослідження гідродинаміки та масопередачі на клапанній тарілці зі сферичними клапанами
2005 Нові форми профілів лопатей вертикально-осьових вітроустановок середньої швидкохідності.
2005 Менонітські колонії півдня України (1789-1917 рр.)
2005 Педагогічні умови формування емпатійної культури студентів вищих медичних навчальних закладів
2005 Виховання моральної культури курсантів у педагогічному процесі вищих військових закладів освіти
2005 Розробка та вивчення властивостей вакцини емульсійної інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби
2005 Моделювання і дослідження поліфакторних впливів-відгуків у вузлі управління складної біотехнічної системи.
2005 Профілактика та лікування ускладнень урогенітальних інфекцій у жінок із безплідністю при використанні допоміжних репродуктивних технологій.
2005 Обмін циклічних нуклеотидів і його регуляція при гострому вірусному гепатиті В
2005 Організаційно-економічні основи охорони здоров’я в Україні
2005 Індуктивно-резонансний перенос енергії в мембранних системах
2005 Формування громадянськості у студентів вищих навчальних закладів України в другій половині ХІХ — на початку ХХ століття
2005 Функціональний взаємозв’язок ліпополісахарид-зв’язуючого білка та імунних зрушень у патогенезі хронічного вірусного гепатиту С.
2005 Формування знань і навичок майбутніх вчителів фізичної культури в процесі вивчення дисциплін «Теорія і методика фізичного виховання» і «Гімнастика з методикою викладання»
2005 Експериментальне обґрунтування методики формування навичок рукопашного бою фахівців податкової міліції в системі професійного навчання
2005 Спеціальна фізична підготовка у системі професійного навчання фахівців податкової міліції
2005 Біомеханічна корекція швидкісно-силової підготовленості волейболістів високої кваліфікації у передзмагальний період
2005 Взаємозв’язок між активністю оксидантного стресу, атерогенністю плазми та функціональним станом судинної стінки при системному запальному синдромі
2005 Конкурентні моделі розвитку експорту
2005 Реалізація національних економічних інтересів у регуляторній системі СОТ.
2005 Популяції ценозоутворюючих видів злакових рослин на заплавних луках р. Сули в її верхній та середній течії (Сумська область).
2005 Проблеми розвивального навчання молодших школярів в українській педагогічній науці(60-90 рр.ХХ століття)
2005 Розвиток форм і способів збройної боротьби у війнах у зоні Перської затоки у 90-х роках ХХ ст. — початку ХХІ ст.
2005 Ефективність медикаментозної корекції глутатіонового статусу організму при віковій катаракті (експериментально-клінічне дослідження)
2005 Акустична спектроскопія полімерних електролітів на основі поліпропіленгліколь-LiClO4
2005 Обмін та зв’язок поліамінів з функціонуванням ядерного фактору транскрипції NF-kappaB при пухлинах молочної залози
2005 Формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики
2005 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю.
2005 Формування готовності до управлінської діяльності у майбутніх магістрів військово-соціального управління
2005 Мистецький декоративно-ужитковий компонент у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальних закладах
2005 Проза Богуміла Грабала в контексті «празької іронії».
2005 Державний фінансовий контроль та його вдосконалення у трансформаційній економіці України
2005 Удосконалення засобів та методів акустичного контролю металоконструкцій
2005 Фармакологічний аналіз центральних нейромедіаторних механізмів дії протисудомних препаратів
2005 Індивідуальні особливості емоційного самоконтролю старшокласників.
2005 Участь у скаутському русі як психологічна умова розвитку національної самосвідомості підлітків.
2005 Особистісні зміни в умовах позбавлення волі.
2005 Емоційні і поведінкові тенденції в системі особистісних характеристик майбутніх психологів.
2005 Створення рівнотовщинних моно- та багатошарових покрить з підвищеними фізико-механічними властивостями методами лазерної та іонно-променевої обробки
2005 Кирило-Мефодіївська традиція в українській духовній культурі (ІХ — перша половина ХІХ ст.)
2005 Український кордоцентризм: історико-філософський аналіз.
2005 Епоксидні полімерні розчини, модифіковані фурфуролом і цеолітом
2005 Правове регулювання діяльності суб’єктів природних монополій
2005 Право суб’єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист
2005 Особливості трансформації партійної системи України за роки незалежності.
2005 Психопатологічні особливості агорафобій різного генезу
2005 Неврологічні особливості астенічного синдрому у хворих з віддаленими наслідками легкої закритої черепно-мозкової травми та його диференційована корекція.
2005 Клініко-патогенетичне обґрунтування використання озонотерапії у комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну атеросклеротичну енцефалопатію
2005 Параноїдна шизофренія: клініко-патогенетична характеристика та лікування на сучасному етапі
2005 Кадастрова багатофакторна оцінка міських земель
2005 Розробка флуктуаційних методів врахування вертикальної рефракції, основаних на законах турбулентності атмосфери
2005 Інструментальне забезпечення оцінки земель (на прикладі забруднених територій Лісостепової зони Харківської області)
2005 Вплив регіональних властивостей тропосфери на результати GPS спостережень
2005 Удосконалення системи державного регулювання діяльності вільних економічних зон в Йорданії
2005 Науково-методичні основи державного регулювання інвестиційної діяльності
2005 Особливості мотиваційної сфери неповнолітніх правопорушників
2005 Моделі та методи обробки даних в Єдиній автоматизованій інформаційній системі митної служби
2005 Розвиток особистих селянських господарств в контексті використання трудового потенціалу
2005 Створення, організація та діяльність системи пожежної безпеки в Україні (ХIХ – початок ХХ ст.)
2005 Молекулярні механізми взаємодії нових антибіотиків актиноцинового ряду з матрицями нуклеїнових кислот.
2005 Селянське господарство Харківської губернії в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.
2005 Фільваркове господарство в Подільському воєводстві Речі Посполитої у XVIII ст.
2005 Українське питання в Галичині в політиці австрійського уряду в 1907-1914 рр.
2005 Параметричний синтез високовикористаних індукторних машин аксіально-радіальної конфігурації
2005 Фотометричні властивості поверхонь та частинок з передфрактальною структурою.
2005 Фотоіндуковані ефекти в тонких фоточутливих плівках Аs2S3-Ag та AgCl-Ag на скляних підкладках
2005 Проблеми початкової освіти України в роботі педагогічних з»їздів (1861-1920 рр.).
2005 Особливості правового регулювання обігу лікарських засобів
2005 Синдром Шегрена: офтальмологічні, імуногістохімічні та патоморфологічні критерії діагностики
2005 Комплексоутворення міді (ІІ) на поверхні силікагелів, активованих одночасно N-, S- вмісними лігандами
2005 Формування музично-стильових уявлень майбутніх учителів музики у процесі інструментально-виконавської підготовки
2005 «Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп»
2005 Економічний механізм регулювання інвестиційної діяльності в Україні.
2005 Аналітично орієнтована диференціальна діагностика та прогноз афективних розладів.
2005 Психотерапія в комплексному лікуванні тютюнової залежності у хворих на невротичні розлади та шизофренію.
2005 Стратегія внутрішньокорпоративного управління на підприємствах України.
2005 Вплив окремих мікроелементів на визрівання та якість твердих сичужних сирів з низькою температурою другого нагрівання
2005 Розробка технології бактеріальних препаратів із залученням Lactobacillus сasei ssp. сasei для виробництва функціональних молочних напоїв
2005 Лазеротерапія та поліоксидоній в комплексному лікуванні герпесвірусних уражень нервової системи
2005 Інтегральний метод параметричного синтезу соленоїдальних джерел магнітних полів
2005 Формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю.
2005 Формування духовних цінностей старшокласників в умовах соціально-виховуючого середовища
2005 Підготовка юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька
2005 Проблема відродження української мови та історичної пам’яті в Україні( др. пол. 80-х -поч. 90-х рр. ХХ ст.) Теоретичний аналіз.
2005 Ідеї вільного виховання особистості в діяльності сучасної загальноосвітньої школи.
2005 Виховання естетичного ставлення старшокласників до творів мистецтва української діаспори
2005 Становлення єдиної національної ідентичності в контексті реалізації національних інтересів України.
2005 Ензимно-кінетичне визначення фосфорорганічних отруйних сполук з використанням індикаторних реакцій окиснення 3,3′,5,5′-тетраметилбензидину та п-фенетидину
2005 Загальна Українська Рада: проблеми консолідації національно-демократичних сил (1914-1916 рр.).
2005 Ефективність медико-соціальної реабілітації в умовах спеціалізованої школи-інтернату для дітей, хворих на цукровий діабет
2005 Професійна підготовка майбутніх техніків-механіків у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін в аграрних навчальних закладах I-II рівнів акредитації
2005 Андрагогічний підхід до професійної підготовки вчителя гуманітарного профілю
2005 Київський Фребелівський педагогічний інститут в системі вищої освіти України (1907-1920 рр.).
2005 Право власності політичних партій в Україні
2005 Судовий захист прав і інтересів членів сім’ї власника жилого приміщення
2005 Морфо-імунологічні співвідношення при кріодеструкції структур головного мозку (експериментальне дослідження)
2005 Товарознавча характеристика нових видів заморожених картоплепродуктів
2005 Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині ХХ — на початку ХХІ століття
2005 Товарознавча оцінка споживних властивостей нової штучної шкіри
2005 Клініко-лабораторна оцінка перебігу гестаційного періоду при макросомії плода у недіабетичних матерів
2005 Розвиток харчової промисловості на Правобережній Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.
2005 Еволюція трудових відносин на селі в добу непу
2005 Закономірності формування пилової обстановки у вугільних шахтах і удосконалювання заходів запобігання захворюваності гірників пневмоконіозом
2005 Коґнітивний стиль особистості як чинник процесу розуміння тексту
2005 Соціально-психологічні особливості мотивації професійного вдосконалення спеціалістів відділів освіти
2005 Удосконалення методів діагностики та лікування сонячних ретинальних опіків.
2005 Застосування імуномодуляторів місцевої дії при лікуванні хронічного катарального гінгівіту в осіб молодого віку
2005 Корекція адаптаційно-компенсаторних реакцій порожнини рота у дітей при ортодонтичному лікуванні
2005 Моніторинг економічного розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах ринкових перетворень
2005 Електромагнітні датчики систем діагностики трансмісій машин
2005 Нефротичний синдром у високопродуктивних корів і новонароджених телят (патогенез, діагностика і лікування)
2005 Системна навантаженість наукового факту
2005 Cучасні тенденції воєнного виробництва як чинники формування воєнно-економічної безпеки
2005 Розвиток теорії й практики естетичного виховання школярів в Україні (1917 – 1937 рр.)
2005 Вербалізація концепту КОХАННЯ в сучасній англійській мові: когнітивний та дискурсивний аспекти
2005 Семантична неологія в сучасному французькому медіадискурсі
2005 Словацький автономістський рух в роки першої Чехословацької республіки(1918 -1938 рр ).
2005 Дискретна иетрика життєвого шляху творчої особистості
2005 Психологічні особливості процесу ціле покладання у керівників вищих навчальних закладів.
2005 Формування архітектурно-ландшафтного середовища міста в арабських країнах (на прикладі Лівану)
2005 Діагностика і терапія мікоплазмової урогенітальної інфекції у чоловіків з урахуванням особливостей біології збудників, патогенезу та клінічного перебігу захворювання
2005 Експертна оцінка художніх різьблених виробів із коштовного каміння
2005 Лікування переломів довгих кісток нижніх кінцівок та їх ускладнень у дітей спицестрижньовим апаратом
2005 Тепломасообмін та гідродинаміка в пульсаційному диспергаторі для приготування глиняних суспензій.
2005 Соціальні проблеми вугільної промисловості України в 1965 — 2000 рр
2005 Особливості природної резистентності корів голштинської породи різного фізіологічного стану за впливу біологічно активних речовин (прополісу та гідрогумату)
2005 Лептоспіроз собак (епізоотологічний моніторинг, удосконалення засобів лікування та профілактики)
2005 Вдосконалення водопровідних мереж з урахуванням мінливості критеріїв надійності та економічності в процесі експлуатації
2005 Гідравлічні аспекти розрахунку замкнутих систем ємностей для перевезення плідників риби в період нересту
2005 Принципи оподаткування та їх реалізація у податковому законодавстві України
2005 Економічне регулювання потенціалу в сучасних умовах (на прикладі АПК)
2005 Двохпараметрична параметризація вертикальної турбулентної дифузії атмосферних аерозольних домішок
2005 Поширення, біологічні властивості збудника та удосконалення профілактики сальмонельозу свиней
2005 Вплив іонізуючої радіації низької інтенсивності та вітаміну Е на систему антиоксидантного захисту тканин із високою проліферативною активністю
2005 Радіоелектронна система розпізнавання рослинних об’єктів
2005 Конституційні особисті права та свободи людини і громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ
2005 Державне регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкового розвитку аграрної сфери
2005 Інтелектуалізація прийняття рішень при автоматизованому управлінні процесом магнетронного напилення
2005 Реструктуризація виробництва в умовах реформування підприємств важкого машинобудування
2005 Організаційно-економічний механізм управління санаційними процедурами підприємств вугільної промисловості
2005 Прогнозування геомеханічних умов відробки похилих вугільних пластів на основі рельєфу їх залягання
2005 Корекція порушень загальноадаптивних реакцій організму у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
2005 Гемореологічні порушення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, сполучене з ішемічною хворобою серця, та їх корекція
2005 Медико-соціальна експертиза та реабілітація інвалідів внаслідок гіпертонічної хвороби
2005 Управління процентними активами і пасивами комерційних банків (на матеріалах банківського сектора Закарпатської області)
2005 Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до керівництва технічною творчістю школярів
2005 Підготовка майбутнього вчителя до використання музики як засобу саморегуляції функціонального стану учнів
2005 Організаційно-економічні основи розробки та впровадження систем менеджменту якості випробувальних центрів і лабораторій
2005 Порівняльна гігієнічна оцінка використання на сільськогосподарських культурах різних форм препаратів на основі металаксилу-М
2005 Гігієнічне обґрунтування шляхів оптимізації харчування курсантів вищих військових навчальних закладів сухопутних військ Збройних Сил України.
2005 Популяційно-генетичний моніторинг формування генофонду української чорно-рябої молочної породи
2005 Прояви і значення гетерозису при трансплантації ембріонів великої рогатої худоби
2005 Групи з інваріантними нормалізаторами підгруп
2005 Синтези потенційних біорегуляторів піримідинового ряду на основі стабілізованих фосфонієвих ілідів
2005 Клініко-імунологічна діагностика активних форм Епштейна-Барр вірусної інфекції у дітей з гіперплазією лімфоїдної тканини та обгрунтування імунотерапії.
2005 Принципи комплексного формування підприємств дрібнороздрібної торгівлі.
2005 Соціально-філософський вимір формування етнонаціональної свідомості в Україні
2005 Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України.
2005 Правовий статус парламентської опозиції (порівняльно-правовий аналіз).
2005 Механізми соціокультурної детермінації пізнавального процесу в астрономії
2005 Творчість Івана Величковського. Тематика, барокова образність.
2005 Музичний твір як вид дискурсивної практики
2005 Українська шабля ХУІІ-ХУІІІ ст. як історичне джерело: витоки, типологія, виготовлення та поширення (за матеріалами музейних колекцій України).
2005 Білий рух в Україні (1917-1920 рр.).
2005 Віброакустика овочерізальних машин підприємств харчування
2005 Розробка апарата та дослідження процесу обробки пряно-ефірної сировини при розрідженні з НВЧ-енергопідводом
2005 Художнє відтворення ідеї державності Київської Русі у російській історичній прозі 30-х років ХІХ століття. -
2005 Формування критичного мислення студентів вищих навчальних закладів засобами інформаційних технологій
2005 Когнітивно-дискурсивна концептуалізація часу в сучасній німецькій мові
2005 Термінологічна лексика як засіб когезії англомовного економічного тексту
2005 Соціолінгвістичні особливості просодичної організації тексту англійської комерційної телереклами (експериментально-фонетичне дослідження)
2005 Вербування і депортація населення України до Німеччини та умови його праці і побуту у неволі (1939-1945 рр.).
2005 Депортації та переміщення населення західних земель України 40-х — початку 50-х рр. ХІХ ст.
2005 Особливості хронічного генералізованого пародонтиту та його лікування у жінок з гіпоестрогенемією
2005 Клініко-експериментальне обґрунтування застосування технології електромагнітної обробки акрилових пластмас при виготовленні знімних пластинкових протезів.
2005 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ярусного глибокорозпушувача
2005 Проблеми законодавчого регулювання та практики розгляду адміністративно-правових спорів
2005 Закономірності формування стоку біогенних речовин річки Дунай (українська частина) і його роль в евтрофуванні північно-західної частини Чорного моря
2005 Окиснення аліфатичних альдегідів С2-С6 у присутності кластерів паладію
2005 Вікові особливості порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в населення,що мешкає в екологічно несприятливих умовах (підвищений вміст фтору в воді) та шляхи їх корекції.
2005 Юнацький епіфізеоліз головки стегнової кістки. Питання етіології, патогенезу, діагностики та лікування
2005 Механізми державного регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку.
2005 Гігієнічна оцінка екологічного середовища сільських районів Донецької області та його впливу на онкологічну захворюваність населення
2005 Комплексна диференційна діагностика та шляхи підвищення ефективності лікування плевритів пухлинної етіології.
2005 Антимонопольне регулювання в системі економічної безпеки України.
2005 Процеси формування регіональної ідентичності України як чинник її зовнішньої політики в галузі безпеки.
2005 Порівняльна оцінка хронотерапії хворих на артеріальну гіпертензію інгібітором АПФ спіраприлом та антагоністом кальцію амлодипіном
2005 Недиференційована дисплазія сполучної тканини та гіпермобільний синдром у дітей та підлітків: поширеність, особливості діагностики та лікування.
2005 Відеоендоскопічні втручання в хірургічному лікуванні вузлової доброякісної патології щитоподібної залози
2005 Визначення межі некрозу кишки при гострій тонкокишковій непрохідності
2005 Імплементація норм міжнародного морського права: правова теорія і практика України.
2005 Формування конкурентних маркетингових стратегій на підприємстві в умовах глобалізації бізнесу.
2005 Порушення урівноваженості хребта в патогенезі диспластичного сколіозу та її оперативна корекція
2005 Чинники, структура і динаміка виносу розчиненого цезію-137 з водним стоком у басейні Прип’яті
2005 Історія автоматизації біюліотек: Історико-бібліотекознавчий аспект(11половина ХХ-початок ХХ1ст.)
2005 Літературно-естетичні позиції і творча спадщина Івана Єрофеїва.
2005 Розробка методу синтезу та створення круглих одномодових світловодів з поліпшеними електродинамічними характеристиками
2005 Оцінка та корекція адаптаційних можливостей організму за умов одночасного впливу стрес-чинників хімічної природи (на прикладі свинцю і фтору)
2005 Гігієнічна і токсикологічна характеристика гриба Penicillium vitale як промислового штаму у виробництві мікроциду та глюкозооксидази
2005 Асиметрія гемостазу в парних органах у людей та тварин
2005 Вплив гамма-опромінення і температури на конформацію білків крові
2005 Розвиток процесів ідентифікації і відособлення у підлітковому і ранньому юнацькому віці.
2005 Діяльність органів місцевого самоврядування в забезпеченні транспортних послуг
2005 Державне управління охороною здоров’я в країнах Східної Європи: досвід та можливість використання в Україні
2005 Управління освітньою галуззю в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: регіональний аспект
2005 Зв’язок інфрадіанної ритміки фізіологічних процесів у тварин з варіаціями геліогеофізичних факторів
2005 1.Інфрадіанна ритміка стрес-реалізуючих систем і показників неспецифічної резистентності нейтрофілів периферичної крові щурів при гіпокінетичному стресі
2005 Психологічні особливості професійного стресу та попередження його виникнення у майбутніх вчителів
2005 Збудники змішаних гнилей картоплі та з обмеження їх розвитку в умовах Полісся України
2005 Біолого-екологічні особливості збудника фітофторозу томата (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) в умовах Північного Степу України.
2005 Розвиток селекційної науки в скотарстві України другої половини ХХ століття
2005 Формування рухових якостей та технічної підготовленості школярів протягом безперервної футбольної підготовки
2005 Становлення та розвиток конфліктологічної парадигми в німецькій соціології.
2005 Перебудова структурного плану та етапи трапового вулканізму Волино-Поділля в пізньому протерозої
2005 Формування світоглядної культури майбутнього вичтеля засобами української літератури
2005 Клініко-діагностичні особливості больових попереково-крижових синдромів при застосуванні в комплексному лікуванні методу підводного вертикального витягування
2005 Дидактичні засади розробки навчально-методичного комплекту з курсу хімії основної школи
2005 Високоефективні жаротрубні теплогенеруючі установки для локальних систем тепалопостачання з газопальниковими пристроями, які регулюються
2005 Конструкційні будівельні матеріали підвищеної довговічності з використанням відсіву подрібнення відвального мартенівського шлаку
2005 Обґрунтування ефективного розвитку виробництва продукції олійних культур
2005 Основні напрями підвищення економічної ефективності функціонування виноградарсько-виноробного підкомплексу регіону
2005 Функціональний стан печінки у дітей з дисфункціональними розладами біліарного тракту
2005 Стан здоров’я дівчат, народжених від батьків-ліквідаторів аварії на ЧАЕС, на етапах статевого дозрівання
2005 Клініко-неврологічний та функціональний стан гіпофізарно-гонадної та гіпофізарно-тиреоїдної систем у хворих на епілепсію.
2005 Інтродукція видів і сортів роду Hemerocallis L. (Hemerocallidaceae R. Br.) у Донбас та перспективи їх використання у декоративному садівництві
2005 Дидактичні основи формування творчої активності студентів у процесі особистісно орієнтованого навчання (на матеріалі музичних дисциплін).
2005 Дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників при вивченні науково-природничих дисциплін
2005 Мікроструктура та динаміка електролітних розчинів на основі ацетонітрилу та метанолу: молекулярно-динамічне моделювання
2005 Суспільно-географічні чинники формування системи регіональної економічної інтеграції в Північній Америці
2005 Педагогічні умови підвищення ефективності фізичної підготовки особового складу підрозділів пожежної охорони.
2005 Розвиток теорії та технології гідропресування біметалевих складених пруткових заготовок з відносно тонкими та м’якими оболонками
2005 Методичні основи проектування логістичної системи доставки вантажів (на прикладі нафти та нафтопродуктів)
2005 Різнорівнева біоіндикаційна оцінка екологічного стану слабкоурбанізованих селітебних територій Чернівецької області
2005 Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з гіперандрогенією.
2005 Профілактика постоваріоектомічного синдрому у жінок, прооперованих з приводу межових пухлин яєчників.
2005 Стан прооксидантно-антиоксидантної системи та індукція хромосомних аберацій за умов дії ксенобіотиків
2005 Облік і аналіз експортно-імпортних операцій (на прикладі сб’єктів підприємницької діяльності України)
2005 Вплив конкурентних взаємодій між рослинами на анатомо-морфологічну будову, ріст і продуктивність деяких еугалофітів
2005 Функціонально-семантична категорія інтенсивності дії.
2005 Профілактика непереносимості до зубних протезів в клініці ортопедичної стоматології.
2005 Організаційно-технологічні аспекти використання інформаційних ресурсів у наукових бібліотеках (1918-2004 рр.)
2005 Формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін.
2005 Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних.
2005 Забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств
2005 Використання бюджетних коштів підприємствами агропромислового комплексу України.
2005 Комплексне лікування хворих на гнійно-запальні процеси щелепно-лицевої ділянки антибіотиками та препаратом із імуномодулюючими властивостями
2005 Сегментація зображень на основі достатніх умов оптимальності в NP-повних класах задач структурної розмітки
2005 Формування портфеля облігацій з урахуванням випадкової зміни характеристик
2005 Формування моральної культури студентів вищих навчальних закладів торговельно-економічного профілю
2005 Педагогічні умови розвитку комунікативної культури соціальних інспекторів у процесі підвищення кваліфікації
2005 Удосконалення аналізу фінансового стану фармацевтичних установ.
2005 Оцінка трансакційних витрат підприємства.
2005 Управління знаннями при формуванні конкурентних переваг підприємств.
2005 Структура, типологія, динаміка і відновлення дібров Дніпровсько-Орільського природного заповідника.
2005 Еволюція теорії ціни від класичної до сучасної
2005 Функціональний стан системи нейропептидів у дітей, хворих на екзему та нейродерміт, комплексне їх лікування з використанням нейропептидомодулюючої терапії
2005 Механізм узгодження інтересів ТНК зі стратегічними пріоритетами національної економіки
2005 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості.
2005 Обґрунтування раціональних конструктивно- технологічних рішень та часу посилення сталевих циліндричних резервуарів бандажами
2005 Іншомовні лексичні запозичення в українській мові: етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ – початку ХХІ ст.)
2005 „Механізм інтеграції вугільної галузі України до світового енергетичного ринку”
2005 Вплив температурної і деформаційної залежності параметрів електроперенесення на електрофізичні властивості багатошарових плівок на основі Cr, Cu і Sc (Co).
2005 Профілактика слабості пологової діяльності
2005 Пренатальний моніторинг при затримці розвитку плода
2005 Контрольна діяльність обласних державних адміністрацій у сфері фінансів та бюджету
2005 Драматургія хорових сцен в операх В.Губаренка (на прикладі «Загибелі ескадри», «Памятай мене», «Вій», «Згадайте, братія моя»)
2005 Радикалізм хірургічного лікування раку молочної залози: особливості хірургічної техніки та профілактика ускладнень
2005 Концерт для труби з оркестром в аспекті жанрово-стильової еволюції.
2005 1.Клінічна характеристика змін у порожнині рота, їх профілактика та лікування у дітей з гострими формами лейкемій.
2005 Клініко-патогенетичні особливості застосування протизапальних засобів та ангіопротекторів в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
2005 Корекція першої стадії родів та профілактика затримання посліду у корів
2005 Будівлі салтово-маяцької культури степового Наддінців’я
2005 Прядіння і ткацтво у населення Лівобережного Лісостепу України VII — початку III ст. до н. е. (за керамічними матеріалами)
2005 Економічні взаємовідносини у сфері виробництва, реалізації і переробки насіння соняшнику
2005 Забезпечення соціальної та трудової реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі
2005 1. Епідеміологічні особливості інфекцій невенеричної природи, що передаються статевим шляхом
2005 Еідеміологія лептоспірозу в Північному регіоні Украіни
2005 Експериментальне обгрунтування доцільності використання бензофурокаїну при відмороженні
2005 1. Метричні книги як джерело з історичної демографії Південної України другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
2005 Гігієнічна і технологічна оцінка підлог та їх вплив на продуктивність та здоровўя корів
2005 Формально-граматична і функціонально-семантична стратифікація імперативних конструкцій в українській мові ХVІ-ХVІІІ ст.
2005 Пошкоджуваність та руйнування конструкційних матеріалів при складному малоцикловому навантаженні
2005 Формування у підлітків естетичного світосприйняття навколишнього середовища у процесі вивчення природничих дисциплін.
2005 Закономірності формування структури надтвердих матеріалів в системі B-C-Si в умовах високих тисків
2005 Кримінальна відповідальність за насильницьке донорство
2005 Ефективність розширеного відтворення в сільськогосподарських підприємствах
2005 Державне регулювання цукробурякового виробництва
2005 Економічні проблеми транспортного забезпечення аграрного виробництва
2005 Структурні і комунікативні параметри жанру вільного інтерв’ю (на матеріалі телепередач 2000-2004 років)
2005 Математичні моделі прогнозування динамічних рядів у дилінгових інформаційних системах
2005 Дослідження висхідного контролю діяльності головного мозку людини через дію нерелевантних олфактивних подразників
2005 Двовимірні динамічні системи з імпульсною дією
2005 Клініко-експериментальні аспекти лікування глибокого карієсу сучасними пломбувальними матеріалами
2005 Принципи архітектурно-планувальної організації виставкових комплексів.
2005 Педагогічні засади організації дозвілля дітей та молоді української діаспори
2005 Франкомовна україніка кінця XVII – початку ХХ ст. у бібліотечних колекціях України: походження, склад, зміст, історико-книгознавча реконструкція.
2005 Підзаконні нормативно-правові акти: організаційно-правові питання забезпечення законності.
2005 Правові та організаційні форми діяльності Міністерства юстиції України у здійсненні державної правової політики (теоретичні та практичні питання).
2005 Методика вивчення української еміграційної прози в старших класах загальноосвітньої школи
2005 Методи прийняття рішень в системах управління запасами на підприємствах в умовах обмеженого часу
2005 Моделі і методи підтримки прийняття рішень в системах управління рибогосподарськими підприємствами
2005 Дисипативні функції середовища за даними сейсмічних хвиль
2005 Діагностування стану та довготермінових змін озонового шару за даними космічних спостережень
2005 Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів (на прикладі консервного виробництва України)
2005 Теоретико-методологічний аналіз цінностей в неокантіанській культурфілософії кінця XIX — початку XX сторіччя.
2005 Правове регулювання державного кредитування в Україні.
2005 Землеробство і тваринництво слов’ян Лівобережжя Дніпра другої половини І тис. н.е.
2005 Організаційно-економічні основи маркетингових досліджень на підприємстві
2005 Нейродинамічні прогнозуючі моделі в системах керування
2005 Економіко-математичне моделювання прийняття рішень у системі міжбанківських валютних ринків
2005 Синтез системи адаптивного управління грошовими потоками
2005 Ідентифікація моделей прийняття багатокритеріальних рішень в умовах інтервальної невизначеності переваг
2005 Єврейське населення Південно-Східної України. 1861-1917 рр
2005 Відновлення макропараметрів сильнорозсіюючих об’єктів за спекл-полем із використанням опорної хвилі
2005 Ефективність підприємницької діяльності фермерських господарств
2005 Формування інвестиційної привабливості аграрного сектора економіки
2005 Макроекономічний механізм забезпечення зайнятості сільського населення
2005 Євреї в Донбасі (20-30-ті роки ХХ ст.)
2005 Діяльність місцевих органів влади і самоврядування на Півдні України в 1917-1920 рр.: соціально-економічний аспект
2005 Селективний захист від однофазних замикань на землю в радіальних електричних мережах 6(10)кВ
2005 Оптимізація управління державними установами в умовах транcформації українського суспільства
2005 Судова влада в умовах трансформації українського суспільства.
2005 Якісне перетворення системи управління на рівні районних державних адміністрацій
2005 Особливості клінічного перебігу гнійно-запальних захворювань м’яких тканин у хворих-наркоманів.
2005 Порівняльна оцінка результатів оперативного лікування хворих з об`ємними утвореннями печінки.
2005 ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛО — І МА-СООБМІНУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ БЛОКУ ВТОРИННОЇ КОНДЕНСАЦІЇ ВИРОБНИЦТ-ВА СИНТЕТИЧНОГО АМІАКУ
2005 Патогенетичне обґрунтування сорбційної терапії при гнійних ранах у коней.
2005 Національний генофонд конопель (Cannabis sativa L.) як вихідний матеріал для селекції
2005 Оптимізація норми висіву гібридів соняшнику при звичайному рядковому способі сівби в умовах східного Лісостепу України
2005 Прикметникові деривати із латентною модально-пасивною предикацією.
2005 Популяційно-генетична мінливість ялиці білої ( Abies alba Mill.) в Українських Карпатах
2005 Українська національна ідентичність: компаративний аналіз націоналістичних дискурсів
2005 Художній час і художній простір у драматургії (на матеріалі української літератури XVIІ-XVIII ст.)
2005 Хірургічне лікування тунельних невропатій ліктьового та серединного нервів
2005 Клініко-параклінічні критерії тяжкості перебігу алергічного риніту у дітей та його комплексна патогенетична терапія
2005 Прогнозування, рання діагностика та лікування невиношування вагітності
2005 Структурно-фунціональна організація клітин епідерми однорічних пагонів жовтої акації Caragana arborescens Lam.
2005 Функціонування культурної традиції у соціальному просторі.
2005 Удосконалювання генераторів термоакустични коливань і теплотехнологічних агрегатів
2005 Екоімунна корекція інтралюмінального гомеостазу товстої кишки при гострій абдомінальній патології
2005 Особливості ортопедичного лікування хворих з поодиноко збереженими коренями і зубами
2005 Еволюція українсько-німецьких відносин в умовах Першої світової війни та Української революції
2005 Роль університетських історичних наукових товариств України в українському національному відродженні (остання третина ХІХ ст. — 1917 р.)
2005 Підвищення інтенсивності роботи тарілчастої тістомісильної машини безперервної дії
2005 Організаційно-економічний механізм антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств регіону
2005 Компоненти спектрів характеристичних втрат енергії електронів, відбитих плівками Al, In та Ge.
2005 Реологічні типи, умови та етапи формування дислокаційної тектоніки Голованівської шовної зони та її обрамлення на прикладі Середнього Побужжя.
2005 Особливості анестезіологічного забезпечення при хірургічному лікуванні ішемій головного мозку, обумовлених патологією екстракраніальних відділів внутрішньої сонної артерії.
2005 Правомірна бездіяльність як форма правової поведінки
2005 Вплив мікробіологічної ферментації кормів на співвідношення вільних амінокислот крові поросят та їх фізіологічний стан
2005 Удосконалення продуктивних та племінних якостей свиней великої білої породи у плепмінних господарствах Сумщини
2005 Дослідження властивостей та розробка складів мас глинувміщуючих дисперсних систем в тонкокерамічному виробництві
2005 Еколого-мікроморфологічна оцінка едафотопів лісових екосистем Степового Придніпров’я (стан, охорона, прогноз).
2005 Філософська лірика К.К.Случевського: від романтизму до символізму.
2005 Жанрово-стильові особливості художньо-біографічної прози 80-90-х років ХХ століття
2005 Методи та інформаційна технологія стиску зображень в автоматизованих системах на основі вейвлет-перетворень
2005 Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей
2005 Оптимізація методів відновлення уродинаміки в комплексній терапії гестаційного пієлонефриту і профілактиці його віддалених ускладнень
2005 «Лексика української мови в почаївських виданнях ХVІІІ — першої третини ХІХ ст.»
2005 Зоогігієнічне обґрунтування умов утримання надремонтного молодняку молочної породи у стійловий період на малих фермах
2005 Зоогігієнічні вимоги до вдосконалення технології вирощування молодняку при виробництві яловичини на малих фермах
2005 Фізіолого-морфологічна оцінка дії натрієвмісних препаратів.
2005 Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп’ютерних технологій.
2005 Трудовий потенціал Східного Поділля та Центрального Придніпров’я: демографічний та працересурсний вимір
2005 Міграційні процеси великих міст (на прикладі м.Києва)
2005 Інвестиційна привабливість акцій відкритих акціонерних товариств (на матеріалах Полтавської області)
2005 Українське балетмейстерське мистецтво другої половини ХХ ст.
2005 Стан дубових насаджень Гірського Криму та їх відновлення
2005 Вирощування садивного матеріалу модрини європейської інтенсивними методами в умовах Лівобережного Лісостепу України
2005 Селекція дуба в степових умовах Правобережжя України (інтродукція, міжвидова гібридизація, апоміксис).-
2005 Підвищення ефективності післяопераційних випробувань електричних машин при капітальному ремонті на підприємствах АПК
2005 Стохастична стійкість та оптимальне ке-рування напівмарковськими процесами ризику
2005 Експертні помилки: сутність, генезис, шляхи подолання
2005 Криміналістичне дослідження інформації про зовнішність особи методами та засобами інформатики
2005 Еколого-економічний механізм планування використання обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (на прикладі Полтавської області).
2005 Стратегія регіонального розвитку інноваційної діяльності (організація та управління)
2005 Структура, фазові переходи і ліквації при твердінні та термічній обробці теплостійких сталей з підвищенням експлуатаційних властивостей
2005 Обґрунтування методичних основ формування структури інвестиційних ресурсів підприємства
2005 Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку регіону
2005 » Жанр транскрипції в системі індивідуального композиторського стилю»

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)