Каталог захищених дисертацій в України за 2005 рік

2005 Фізичні механізми комплексоутворення біологічно активних ароматичних речовин із фрагментами ДНК різної структурної організації
2005 Розвиток теоретичних основ розрахунку та удосконалення конструкції аераційного живильника для інжекційних систем обробки металургійних розплавів
2005 Торговельно-економічні зв’язки Правобережної України наприкінці ХVIII — 50-і роки ХІХ ст.
2005 Неврологічні особливості міофасціальної дисфункції шийно-грудної локалізації (клініко-параклінічне дослідження)
2005 Формування ефективної структури виробництва сільськогосподарських підприємств
2005 Генетичні маркери, гормональні та імунологічні критерії ризику розвитку хронічного пилового бронхіту у гірників
2005 Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих технічних закладів освіти.
2005 Методи дослідження диференціальних рівнянь із запізненням та обмеженнями
2005 Удосконалення технологій ферментативного розріджування крохмалю та мальтодекстринів
2005 Удосконалення технології інвертних сиропів гідролізом цукрози клеровок жовтого цукру
2005 Педагогічна діяльність Спиридона Черкасенка в контексті руху за національну освіту (1906-1940)
2005 Варіабельність рДНК деяких видів роду Gentiana L. у природі та в культурі in vitro
2005 Формування економічних знань учнів профільних класів в умовах довузівської підготовки
2005 Методи морфологічної нормалізації бінарних перерізів зображень
2005 Особливості діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки
2005 Артеріальна гіпертензія у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (особливості клініки, діагностики, лікування)
2005 Ефективність функціонування і перспективи розвитку ринку молока і молочної продукції
2005 Стан та перспективи розвитку ринків продовольчих товарів
2005 Формування стратегічних напрямків розвитку ремонтних підприємств вугільного машинобудування.
2005 Управління ефективним розвитком промислових підприємств.
2005 Генетична система контрольованого розмноження кукурудзи на основі генів функціональної чоловічої стерильності
2005 Комплексний контроль рівня сформованості англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів.
2005 Методика навчання студентів-філологів граматично правильної англомовної писемної комунікації.
2005 Ідіостиль Ю.Клена у контексті інтелектуалізаторських мовних традицій українського неокласицизму.
2005 Навчання студентів фізико-математичних факультетів професійно спрямованого монологу-міркування на основі англомовних фахових автентичних аудіотекстів
2005 Навчання учнів початкової школи техніки читання англійською мовою.
2005 Насильницька злочинність осіб з психічними аномаліями та її запобігання
2005 Удосконалення проектування асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу в умовах міст
2005 Підвищення температурної тріщиностійкості асфальтобетонних шарів за рахунок використання синтетичних сіток
2005 Зміни скорочувальної властивості м’яза і модуляція сегментарних рефлексів при розвитку м’язової втоми.
2005 Соціалізація учнівської молоді в загальноосвітніх та альтернативних закладах середньої освіти в США
2005 Статистико-механічне моделювання впливу пористих середовищ на властивості рідин
2005 Стратегія розвитку підприємництва в регіоні
2005 Теоретико-методологічні та методичні основи оцінки інвестиційних параметрів регіонального розвитку (на прикладі Чернівецької області)
2005 Інвестиційне забезпечення розвитку будівельного комплексу регіону
2005 Мініінвазивні методи лікування гострого деструктивного панкреатиту в умовах корекції імуномодулюючої системи інтерфероном
2005 Хірургічне лікування міастенії: удосконалення та оцінка ефективності (клінічне дослідження).
2005 Формування економічної поведінки підприємств
2005 Правовий статус установи як учасника господарських відносин
2005 Використання інституту мирової угоди у процедурі банкрутства
2005 Технологія очистки соняшникової олії з використанням модифікованого адсорбенту на основі соняшникового лушпиння
2005 Навчання усного англомовного мовлення учнів початкової загальноосвітньої школи з використанням відеофонограми
2005 Адміністративно-правове регулювання видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства
2005 Формування емоційної стійкості в ранньому юнацькому віці.
2005 Розвиток фізіології нервової системи в Україні в 40-60-х роках ХХ століття.
2005 Розвиток природничих і технічних наук у Харкові в другій половині ХІХ — на початку ХХ століття.
2005 Регіональна політика в країнах Європейського Союзу і можливості використання її досвіду в Україні (суспільно-географічне дослідження)
2005 Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до розв’язання педагогічних ситуацій
2005 Структурний, семантичний і прагматичний аспекти англомовних торгових назв (на матеріалі веб-сайтів мережі Інтернет)
2005 Оптимізація підходів до прогнозування, діа-гностики та лікування фонових і передракових захворювань шийки матки
2005 Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні.
2005 Ціннісна система та мотиваційна спрямованість осіб з ендогенною депресією.
2005 Комплекс технологічних елементів і прийомів вирощування дині в степу України.
2005 Енергозберігаючі елементи технології виробництва кавуна на продовольчі та насіннєві цілі в лівобережному Лісостепу України.
2005 Ситуаційний підхід до тактики перевірки показань на місці
2005 Процесуальне становище в кримінальному судочинстві України неповнолітнього, який скоїв злочин або суспільно небезпечне діяння
2005 Моделі та методи підвищення надійності інформаційно-управляючих систем критичного застосування з використанням багатоканального дублювання
2005 Методи та інструментальні засоби розробки комп’ютерних мереж інформаційно-управляючих систем критичного застосування
2005 Концепція та образ читача в творчості Дж. Барта та Д. Бартелма останньої чверті ХХ століття.
2005 Формування інтеграційної моделі акціонування в промисловості України
2005 Формування еколого-економічної системи життєзабезпечення на регіональному рівні
2005 Застосування ультразвуку та інгаляцій актовегіну в комплексному лікуванні хворих з закритою черепно-мозковою травмою
2005 Обгрунтування диференційованих методів санаторно-курортної реабілітації хворих після холецистектомії
2005 Розробка елементів технології виробництва «рожевої» телятини з використанням вітчизняних порід
2005 Оцінка господарсько-корисних і біологічних ознак тварин червоної степової породи та помісей різних генотипів
2005 Концепт Європа в українській публіцистиці: когнітивно-лінгвістичні аспекти.
2005 Голодомор в Україні 1932-1933 років як проблема світової журналістики.
2005 Регіональна преса у конфліктному полі місцевих органів влади (за матеріалами львівських газет 1994-2004 рр.).
2005 Метафора в українському політичному дискурсі (за матеріалами сучасної періодики).
2005 Динаміка багатовитратного запобіжного клапану непрямої непрямої дії на тиск 25-32МПа в режимі перевантаення гідроагрегата підйому вала турбіниревантаження гідроагрегата підйому вала турбіни
2005 Динаміка комплексу гідропристроїв комп’ютерної системи управління частотоюобертання ротора гідротурбіни
2005 Напружено-деформований стан шаруватих гумовокордних оболонок пневматичних шин
2005 Забезпечення безпеки примагістральної території з малоповерховою забудовою за чинником шуму
2005 Зниження впливу шумовипромінювання лінійного рухомого джерела на робочі місця та сельбищну зону
2005 Розробка синергічних захисних композицій з використанням меркаптопохідних моно- і бігетероциклів для хімічної очистки теплоенергетичного обладнання
2005 Організація і управління інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості.
2005 Управління підприємством в умовах кризи.
2005 Маркетинговий контролінг в системі управління підприємством
2005 Управління розподілом в умовах маркетингової орієнтації підприємств
2005 Формування та розвиток роздрібної торговельної мережі в умовах ринкової економіки
2005 Податкове регулювання торговельної діяльності підприємств
2005 Методи та засоби підвищення ефективності моделей поведінки відмовостійких багатопроцесорних систем у потоці відмов
2005 Узагальнення і систематизація знань з хімії учнів профільних класів середньої загальноосвітньої школи
2005 Розробка та дослідження структурних методів та засобів побудови тестопридатних цифрових пристроїв
2005 Обгрунтування застосування лецитину в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту в осіб похилого віку
2005 Клініко-експериментальне обгрунтування способу профілактики та лікування протезних стоматитів
2005 Нейропатофізіологічні механізми зорових і слухових порушень у дітей зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу
2005 Лікувально-профілактична ефективність препарату ЕКСО при експериментальному пародонтиті
2005 Регіоналізація валютних криз в умовах економічної глобалізації.
2005 Обгрунтування методу усунення деформацій носа і верхньої губи у хворих після хейлопластики з приводу односторонньої уродженої розщілини
2005 Інтонаційна організація тексту радіорепортажу (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі французької мови)
2005 Адгезивні та імуномодулюючі властивості бактерій роду Lactobacillus
2005 „Міжнародна науково-технічна інтеграція України в контексті стратегії інноваційного розвитку”
2005 „Зовнішня торгівля України: механізм розвитку і управління в трансформаційній економіці”
2005 Цитогенетичні та інвазійні особливості різних клініко-морфологічних форм росту плоскоклітинного раку легень.
2005 Одонтогліфіка малих кутніх зубів верхньої, нижньої щелеп людини в нормі та при карієсі.
2005 Стратегічне партнерство у зовнішній політиці України
2005 Планування прибутку підприємств в умовах ринкового реформування економіки (на прикладі підприємств машинобудування)
2005 Економіко-організаційні фактори забезпечення якості на промислових підприємствах
2005 Реінжиніринг бізнес -процесів підприємств сфери послуг
2005 Маркетингове забезпечення послуг міжнародного експедирування
2005 Державне управління забезпеченням діяльності судів загальної юрисдикції
2005 Агрохімічна оцінка застосування добрив під кукурудзу на зерно у сівозміні на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті Лісостепу України
2005 Використання непрямих випарних повітроохолоджувачів у теплотехнологіях.
2005 Запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі.
2005 Облік орендних операцій в сільськогоспо-дарських підприємствах
2005 Функціонально-семантичні особливості дієслівних операторів гумористичної модальності (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози)
2005 Методичні засади відбору і реалізації етнологічного змісту шкільного курсу історії України (7 клас)
2005 Взаємодія особистісної та соціальної ідентичності (соціально-філософський аналіз).
2005 Покращення відтворних і продуктивних здатностей чорно-рябої худоби в умовах Полісся України
2005 Давньоруське Пониззя середини ХІІ — середини ХІІІ століття: соціально-економічний, військо-політичний і культурно-духовний аспекти.
2005 Розвиток ідей гуманістичної педагогіки в початковій освіті України (друга половина ХХ ст.)
2005 Формування оцінної діяльності молодших школярів у процесі навчання
2005 Витоки ідеології революційних народників в Україні (60-70-ті роки ХІХ ст.)
2005 Економічна стійкість садівництва Криму
2005 Теплофізичне моделювання мікрока-нальних систем терморегулювання електронних пристроїв.
2005 Вплив термочасової обробки розплавів на кінетику кристалізації сплавів в системах In-Bi, Bi-Sb, In-Sb, Sn-Bi, Cd-Bi, Cd-Sn, Se-S
2005 Кінетика кристалізації низькомолекулярних органічних речовин
2005 Технологічні параметри осесиметричного штампування обкочуванням
2005 Мешканки міст Харківської губернії: гендерна дискримінація та динаміка змін (1861-1917 рр.)
2005 Агроекологічні аспекти застосування мікробних препаратів при вирощуванні нагідок лікарських (Calendula officinalis L.)
2005 Інженерно-геоморфологічний ризик розвитку небезпечних екзогенних процесів на території міста Дніпропетровська
2005 Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами
2005 Клініко-морфологічні особливості формування плацентарної недостатності у вагітних з дифузним еутиреоїдним зобом.
2005 Контроль вібраційного стану газоперекачувальних агрегатів
2005 Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика
2005 Профілактика патологічних змін в тканинах протезного ложа при застосуванні незнімних конструкцій зубних протезів.
2005 Біологічні основи інтродукції витких деревних рослин в Правобережному Лісостепу України.
2005 Епідеміологічні особливості парентеральних вірусних гепатитів в умовах крупного промислового регіону
2005 Епідеміологічні особливості гепатиту в серед персоналу військового лікуванльного закладу та ефективність вакцинопрофілактики
2005 Суспільні та особисті інтереси у кримінальному судочинстві.
2005 Філософсько-правовий аналіз розробки і використання електронних експертних систем у правозастосовчій діяльності.
2005 Логістичний контролінг в системі управління підприємством
2005 Лексико-семантична група слів з просторовим значенням у німецькій мові (діахронічне дослідження)
2005 Функціонування алофонів фонеми /r/ у мовленні дикторів Німеччини 1923-2003 рр.
2005 Облік і аналіз оборотних активів господарських товариств
2005 Організація та методика аналізу ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості України
2005 Теорія і практика учнівського самоуправління в гімназіях Галичини (початок ХХ ст. — 1939 р.)
2005 Фітомеліорація девастованих ландшафтів в умовах Львівщини
2005 Джерела канонічного права (теоретико-правовий аналіз)
2005 Кримінологічна концепція альтернативних мір покарання
2005 Конституційно-правовий статус корінних народів України
2005 Економічні права та свободи людини і громадянина в Україні
2005 Неповнолітній як суб’єкт відповідальності за кримінальним правом України
2005 Психологічні особливості емоційності і товариськості дітей молодшого шкільного віку
2005 Психологічний аналіз кризи ідентичності у студентської молоді
2005 Становлення емоційної зрілості в підлітковому та юнацькому віці
2005 Психологічний аналіз системи дитячо-батьківських стосунків у парадигмі глибинної психології.
2005 Методика реконструкції античного міста (на прикладі Херсонеса Таврійського).
2005 Модульно-рейтингове навчання як засіб індивідуалізації навчального процесу у вищому технічному закладі.
2005 Формування доходів по капіталу інституційних інвесторів
2005 Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі
2005 Становлення сучасної української термінологічної системи автомобілебудування та ремонту транспортних засобів.
2005 Автобіографічний елемент у творчості А. О. Григор’єва.
2005 Організаційно-правові основи діяльності Державної служби охорони при міністерстві внутрішніх справ України щодо попередження та припинення правопорушень.
2005 Забезпечення екологічної безпеки адміністративно-правовими заходами, які застосовуються міліцією.
2005 Україна в геополітичних інтересах країн Середнього Сходу: Туреччини, Ірану, Афганістану
2005 Підвищення ефективності застосування засобів первинної профілактики карієсу зубів у дітей
2005 Методи та інформаційно-програмні засоби синтезу та аналізу стилів програмування
2005 Підвищення ефективності функціонування зернопродуктового підкомплексу Львівської області.
2005 Кабацький О.В. Підвищення стійкості проти холодних тріщин зварних з’єднань середньовуглецевих низьколегованих сталей
2005 Хірургічне лікування атеросклеротичних оклюзійно-стенотичних уражень брахіоцефальних артерій у хворих з супутньою ішемічною хворобою серця.
2005 Удосконалення технологічного процесу та розробка технічного засобу для передпосівного обробітку ґрунту під цикорій кореневий.
2005 Іспанська народна казка: жанрово-композиційний та лінгвопрагматичний аспекти.
2005 Еволюція філософських поглядів В.Лесевича.
2005 Трансформація вербалізації в англо-українському перекладі.
2005 Забезпечення внутрішньоденної ліквідності в системах міжбанківських розрахунків Європейського Союзу (на прикладі ТАРГЕТ)
2005 Конституційно-правові норми в Україні.
2005 Адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади.
2005 Управління капіталом підприємства в умовах ринкової трансформації економіки України
2005 Фармакологічна корекція похідними піридинкарбонових кислот перекисної модифікації мембран гепатоцитів при інтоксикації тетрахлорметаном
2005 «Концепція самоорганізації макросоціальних структур та її методологічна роль в осмисленні феномену соціальної еволюції».
2005 Особливості функціонування польської мови в Україні у XVII ст. (на матеріалі творів Лазаря Барановича)
2005 Механізм оподаткування доданої вартості в Україні
2005 Оптимізація режимів роботи автофазних приладів надвисоких частот
2005 Легітимізація соціальної нерівності як чинник конституювання соціального порядку.
2005 Стратегії переозначування суб’єкта (роман Дж.Фаулза «Жінка французького лейтенанта» у перспективі лаканівського психоаналізу).
2005 Конструктивні та деструктивні функції гендерних стереотипів.
2005 Соціально-політичний театр А.Б.Вальєхо в контексті театрального мистецтва Іспанії ХХ століття.
2005 Підвищення результативності державного регулювання діяльності машинобудівних підприємств
2005 Державне регулювання та цільове програмування сталого соціального розвитку в регіоні
2005 Механізми державного управління соціальними флуктуаціями на рівні регіону
2005 Індекс критичної точки недиференційовних еліптичних операторів
2005 Удосконалення економічних відносин як шлях підвищення прибутку підприємств, що взаємодіють у гірничо-збагачувальному комплексі (на прикладі ПВП „Кривбасвибухпром»)
2005 Оптимізація проектування тривалості і темпів будівництва комплексу виробок нижчележачих горизонтів шахт Кривбасу
2005 Обґрунтування методу розрахунку стійкості бортів кар’єрів, які формуються у масиві гірських порід складної структури
2005 Підвищення стійкості кріплень горизонтальних гірничих виробок за рахунок використання пружних елементів.
2005 Вплив технологічних та радіаційних дефектів на явища переносу в багатодолинних напівпровідниках n-Ge та n-Si
2005 Реформування і розвиток майнових відносин власності в сільському господарстві
2005 Управління підприємницьким ризиком підприємств океанічного рибальства
2005 Підвищення якості чавуну шляхом механічної та теплової дії
2005 1. Економічна ефективність агрохімічного обслуговування рослинництва на регіональному рівні
2005 Обгрунтування параметрів способів утворення шпурів заглибленням індентора в вугільний пласт для активного керування Його станом
2005 Прогнозування екологічного та технічного ризиків при експлуатації магістральних нафтопроводів з пересіченим профілем траси
2005 Управлінський облік виробничих витрат: аспекти оцінки й оптимізації асортиментної політики (на прикладі підприємств молочної промисловості).
2005 До теорії відображень, що зберігають міру
2005 Становлення та утвердження соціальної держави в Канаді (30-ті — 60-ті рр. ХХ ст.)
2005 Сортові особливості формування урожаю соняшнику в умовах північно-східної України.
2005 Удосконалення методики первинного формування і мінливості насінництва льону-довгунця.
2005 Кабельні первинні термоелектричні перетворювачі з покращеними метрологічними і експлуатаційними характеристиками.
2005 Вимірювальні генератри для напівпровідникових резонансних сенсорів
2005 Оцінка геліоенергетичних ресурсів Аравійського півострова
2005 Нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля річок Приазов’я.
2005 Активно-адаптивне керування динамічними об’єктами за наявності обмежень на фазові змінні
2005 Реалізація суб’єктивно-модальних значень у структурі безособово-інфінітивних речень сучасної української мови
2005 Медична допомога шахтарям з важкою механічною травмою на догоспітальному етапі
2005 Управління природно-заповідним фондом в Україні: організаційно-правові питання
2005 Вікові особливості морфофункціонального стану надниркових залоз при зміні імунного статусу
2005 Особливості будови щитоподібної залози при впливі на організм барбітуратів в різні вікові періоди
2005 Прийняття рішень в моделях перестрахування страхових компаній
2005 Сучасні принципи хірургічного лікування пізніх тромбозів аорто-стегнових протезів
2005 Організаційно-економічне забезпечення управління інформаційними потоками (на прикладі енергозбутової діяльності)
2005 Спектральні властивості конформаційно мобільних в електронно-збудженому стані діамінобензофенонів, фталімідвмісних біхромофорів та ексимерів пірену
2005 Агроекологічні основи використання фосфатмобілізуючих бактерій при вирощуванні олійних культур
2005 Консортивні зв»язки спірохет Leptospira interrogans у прибережно-водних екосистемах
2005 Особливості перебігу зовнішніх отитів грибкової етіології
2005 Диференціально-топічна діагностика інтракохлеарної хронічної сенсоневральної приглухуватості у дітей
2005 Лікування хворих на хронічний катаральний риніт з використанням нестероїдного протизапального препарату та імуномодуляторів
2005 Мовні стратегії у формуванні міжкультурного діалогу у Європейському просторі (соціально-філософський аналіз)
2005 Формування та розвиток особистості сучасного вчителя
2005 Облік і калькулювання на промислових підприємствах: організація і методика
2005 Дослідження процесу просіювання сипких матеріалів з метою удосконалення конструкцій просіювачів і збільшення ефективності їх роботи.
2005 Адгезивна техніка герметизації кореневого каналу при штифтовому протезуванні зубів композитними матеріалами.
2005 Олфактивна дія рослинних ефірних олій на функціональну активність головного мозку людини
2005 Кількісні оцінки фоносемантичних характеристик текстів природної мови та їх використання в системах штучного інтелекту
2005 Принципи усності, безпосесредності та безперервності у цивільному судочинстві
2005 Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки (теоретично-правовий аспект)
2005 Організація і управління діяльністю студентських соціальних служб у вищих навчальних закладах України
2005 Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності.
2005 Оптимізація теплових режимів випалу алюмінієвих електролізерів на металевих пластинах
2005 Речення тотожності в сучасній українській мові
2005 Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту
2005 Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи, придатних до механізованого обмолоту
2005 Академік М.Ф.Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець ХІХ — перша чверть ХХ ст.)
2005 Фармакотерапевтична ефективність амізону при експериментальних токсичних гепатитах
2005 Кінетика та механізм взаємодії фотозбуджених молекул алкіламінобензофенонів з бутилметакрилатом.
2005 Лексична та граматична семантика іменників у «Словнику української мови» (назви знарядь праці та споруд)
2005 1-метилтетразоло[5,1-a]ізоіндол у реакціях з малеїнімідами та хлорангідридами карбонових кислот
2005 Підвищення ефективності газополуменевого напилення порошкових матеріалів з низькою теплопровідністю
2005 Стохастичні колективні ефекти у функціонуванні іонних каналів та процесі фолдінгу білків
2005 Мистецька періодика Одеси другого десятиріччя ХХ століття: історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості
2005 Одеська періодична преса періоду визвольних змагань
2005 Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі
2005 Тематична модель сучасного регіонального видання (на матеріалі друкованої газетної періодики Кіровоградщини за період 1991 — 2003 років)
2005 Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва.
2005 педагогічні умови Формування хореографічних умінь дітей 5-6 річного віку у дошкільних закладах.
2005 Моделювання конкурентно-коопераційних взаємодій у соціально-економічних системах
2005 Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності промислового підприємства
2005 Кримінально-процесуальні питання діяльності міжнародних кримінальних судів
2005 Право людини на життя (теорія та практика міжнародного співробітництва)
2005 Правове регулювання вирощування і реалізації високопродуктивного насіння зернових культур.
2005 Осесиметричні нестаціонарні задачі теорії багатошарових підкріплених оболонок обертання з врахуванням дискретності розміщення ребер
2005 Розвиток виробничих кооперативів в сільському господарстві перехідного періоду.
2005 Забезпечення ефективності функціонування регіонального буряковоцукрового підкомплексу
2005 Вплив ноотропних (ноофен), вазоактивних (нафтидрофурил, томерзол) і антигомотоксичних препаратів на функціональний стан центральної нервової системи у хворих похилого віку, які перенесли ішемічний інсульт.
2005 Адаптивні електронні вимірювальні перетворювачі для високоточних імпульсних та фазових лазерних далекомірів
2005 Ефекти мікролінзування і будова гравітаційно-лінзових систем
2005 Особливості функціонування термінологічної лексики в мові української фантастики.
2005 Суб’єктно-об’єктні детермінанти в семантико-синтаксичній структурі простого речення в сучасній російській мові.
2005 Власні назви в російському рекламному тексті: лінгвістичний і функціональний аспекти.
2005 Адаптація англійської онімної лексики в російській мові другої половини XX — початку XXI століття.
2005 Профілактика і лікування порушень лактації у жінок з невиношуванням вагітності і фетоплацентарною недостатністю
2005 Прогнозування та профілактика прееклампсії у вагітних з антифосфоліпідним синдромом
2005 Стійкість мікробних угруповань грунту до генотоксичного впливу деяких пестицидів
2005 Оптимізація системи інформаційного забезпечення управління реформуванням первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню
2005 Синкретичний характер становлення традиції дзен-буддизму.
2005 Психологічні детермінанти та психокорекція шкільних страхів у молодших школярів
2005 Статистичне оцінювання рівноваги платіжного балансу
2005 Особливості перебігу раннього відновного періоду у хворих з півкульовим ішемічним інсультом, який супроводжувався внутрішньомозковими ускладненнями.
2005 Особливості діагностики клінічного перебігу і лікування переломів нижньої щелепи, що супроводжуються ушкодженням нижнього альвеолярного нерва.
2005 Моделі і засоби інженерії квантів знань для автоматизації прийняття рішень в технологічній підготовці виробництва
2005 Біотехнічна система для дослідження параметрів легенів.
2005 Ехо-корекція алгоритмів отримання і обробки вимірювальної інформації при оцінці параметрів антен лінійною решіткою вимірювальних зондів
2005 Проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально-виконавчих установ на підставі закону України про амністію або акта помилування.
2005 Причинний зв’язок як ознака об’єктивної сторони складу злочину.
2005 Становлення та розвиток митного законодавства на території України.
2005 Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект).
2005 Оцінка тріщиноутворення біля концентраторів напружень за циклічного навантаження сталей в корозійних середовищах
2005 Закономірності оксидоутворення на армко-залізі та хромистих сталях у розплаві кисневмісного свинцю
2005 Православна духовна освіта в Україні (1991-2001 рр.)
2005 Реабілітація репродуктивної функції при ендометріозі у хворих з безплідністю із застосуванням лапароскопічної хірургії
2005 Оцінка ефективності лікування та вторинної профілактики гострого інфаркту міокарда шляхом ранньої корекції неліпідних факторів захворювання
2005 Управління міжнародною діяльністю підприємств на світових ринках високотехнологічної продукції
2005 Кримінальна відповідальність за готування до злочину.
2005 Клініко-технологічне обгрунтування використання фіксуючих елементів при лікуванні хворих частковими знімними пластинковими протезами
2005 Дослідження ролі статевих гормонів у развитку морфінового абстинентного синдрому.
2005 Обновленський рух в Україні 20 — 30-х рр. ХХ ст.
2005 Дослідження опозиційних ефектів малих внутрішніх супутників Юпітера на основі наземних фотометричних спостережень
2005 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання сучасної англомовної дитячої літератури.
2005 Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників.
2005 Фармакоекономічне обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців в умовах медичного страхування
2005 Аналітичне забезпечення управлінських рішень
2005 Лікування переломів вилицевого комплексу, що призвели до зміни об’єму орбіти
2005 Некоректні задачі нестаціонарного деформування пластин та оболонок
2005 Медичні та соціально-економічні основи удосконалення планування сім’ї та профілактики порушень репродуктивного здоров’я жінок в Україні
2005 Місце та роль конституційно-судової гілки влади в демократичному політичному процесі
2005 В.Г.Мальований у суспільно-політичному русі України 70-80-х років ХІХ ст.
2005 Територіально-організаційна структура системи підприємств промислового залізничного транспорту та напрями її удосконалення
2005 Експортний потенціал регіону і його зовнішньоекономічна діяльність (на прикладі Черкаського регіону)
2005 Управління регіональним розвитком в умовах перехідної економіки України
2005 Удосконалення технології перевезень цукру-піску морськими суднами
2005 Проблеми реформування загальної середньої освіти в США (1950-ті — 1990-ті рр.)
2005 Удосконалення механізмів управління розвитком венчурного бізнесу в Україні
2005 Економічні і організаційні важелі регуляторної політики розвитку туризму
2005 Діагностування авіаційних електричних машин постійного струму в умовах експлуатації
2005 Профілактика і лікування післяопераційного холедохолітіазу
2005 Розвиток підприємств інфраструктури автомобільного транспорту
2005 Протекторна дія пектину при надходженні в організм ртуті в малих дозах (до проблеми мікромеркуріалізму)
2005 Удосконалення екструзійного обладнання з багатосекційним шнеком та технології переробки вторинних комбінованих полімерних матеріалів.
2005 Розвиток малого бізнесу в агропромисловій сфері прикордонного регіону України
2005 Становлення лактації та якісний склад молока у породіль після кесарського розтину
2005 Календарні зимові свята та обряди українців Буковини.
2005 Румунські дослідники традиційної культури і побуту населення Буковини другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
2005 Розробка методу сумісного аеро- і наземного знімання для вдосконалення маркшейдерського забезпечення об’єктів видобувних підприємств.
2005 Історіографія нумізматики України періоду середньовіччя.
2005 Вивчення особливостей м’ясних якостей свиней різного напрямку продуктивності залежно від методу їх розведення і забійної маси
2005 Вивчити внутріпородні поєднання генотипів свиней великої білої породи вітчизняної та зарубіжної селекцій на етапі закладки нових генеалогічних структур
2005 Зміни в адміністративному устрої православної церкви в Україні в другій половині ХІХ ст.
2005 Системи Стибію з d-металами (Ti, Zr, Y) та Силіцієм і Германієм та деякі споріднені.
2005 Синтез, структура та властивості нових сполук Ґалію з р-елементами IV групи та рідкісноземельними металами церієвої підгрупи.
2005 Математичне моделювання і розрахунок силових і енергетичних характеристик підводу вертикальної гідротурбіни осьового типу при проектуванні її проточної частини
2005 Формування та використання основних засобів в аграрних підприємствах Центрального Полісся
2005 Економічний механізм функціонування і розвитку ринку технічних засобів в АПК.
2005 Основні принципи та особливості участі захисника на досудовому слідстві
2005 Випробування прогонових будов автодорожніх балкових мостів рухомим навантаженням.
2005 Удосконалення конструкції ресорного підвішування ходових частин вантажних вагонів нового покоління
2005 Визначення показників надійності дизель-поїздів на етапі проектування
2005 Підвищення надійності тягових передач електропоїздів
2005 Синтез та термічні перетворення фосфатів стронцію та кадмію.
2005 Морфо-функціональні особливості регуляції активності адренокортикоцитів щура.
2005 Трансформації сюжетів та образів у художній літературі (на матеріалі творів про Роксолану).
2005 Оцінка гідролого-гідрохімічних характеристик мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України).
2005 Структура та оптичні властивості плівок фулеренів при легуванні і опроміненні.
2005 Сучасні концепції посткапіталістичного суспільства: соціально-філософський аналіз.
2005 Народна проза Куп’янщини у записах Петра Іванова: сюжет, мотив, образ.
2005 Прогноз, профілактика та інтенсивна терапія інтра- та післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні виразкових гастродуоденальних кровотеч
2005 Розробка інструментальних аналітичних біотестів та вивчення їхніх основних характеристик при визначенні токсичності об’єктів довкілля
2005 Зміна рівня нервовоспецифічних білків під впливом експериментального соматогенного болю та фармакокорекції
2005 Інформаційно — вимірювальні системи видалення структурних дефектів зображення цифрованих багатошарових фотографічних матеріалів
2005 Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією в Україні.
2005 Конституція України як основне джерело конституційного права України.
2005 Оптимізація системи використання лучних травостоїв в умовах північного Лісостепу України
2005 Ефективність поверхнево-активного препарату мірамістину в лікуванні хімічних опіків очей тяжкого ступеня (експериментально-клінічне дослідження)
2005 Система професійної компетентності вчителя-логопеда
2005 Формування системи медичних знань у процесі підготовки педагога-дефектолога до корекційної роботи в закладах спеціальної освіти
2005 Застосування програмно-технічного комплексу «Видима мова» в корекційній роботі з глухими дітьми
2005 Місцеве самоврядування як фактор регулювання соціально-економічного розвитку постраждалих районів від аварії на ЧАЕС
2005 Особливості інституту президентства в Україні та Азербайджанській республіці: державно-управлінський аспект
2005 Використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України: науково-методичні засади, напрями та форми (1993-2004 рр.)
2005 Переліки документів у діловодстві: історія, класифікація, концептуальні та методичні засади підготовки
2005 Оптимізація хірургічного лікування хвороби Гіршпрунга у дітей.
2005 Особливості формування професійної свідомості майбутніх психологів.
2005 Соціально-психологічний супровід академічної групи як засіб розвитку культури спілкування студентів.
2005 Соціально-психологічні особливості культури спілкування учнів недільних релігійних шкіл.
2005 Семантика та функціонування етнономінацій у сучасній англійській мові
2005 Еволюція економічної політики Федеративної Народної Республіки Югославії (1947-1961 рр.)
2005 Поділля в другій половині XIV — першій половині XV ст.: політичний та соціально-економічний аспекти
2005 Правове регулювання виникнення, зміни і припинення податкового обов’язку
2005 Удосконалювання технології обробки сталі порошковим дротом у проміжному ковші МБЛЗ
2005 Система технічного забезпечення моніторингу навколишнього середовища
2005 Комплексна оцінка екологічного стану та реструктуризація господарського використання басейнів малих річок
2005 Типологія термінів спорідненості
2005 Правове регулювання землеустрою.
2005 Правове регулювання використання й охорони водних живих ресурсів
2005 Сучасна українська термінологія маркетингу: семантика і прагматика.
2005 Синкретичні типи підрядності в системі складного речення
2005 Тепломасообмін в глибоководних генераторах водню на основі гідрореагуючих речовин
2005 Променева діагностика змін серця і малого кола кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця
2005 Будова і розвиток реакційної зони у процесах синтезу надпровідникових купратів
2005 1. Економічні важелі державного регулювання та підтримки цукробурякового підкомплексу
2005 Організаційно- правові питання удосконалення діяльності органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи в Україні
2005 Вікові особливості переносимості та ефективності бета-адреноблокаторів у хворих із застійною серцевою недостатності.
2005 Вплив пористості і фазового складу ТіО2 на кінетику та механізм фотокаталітичних перетворень спиртів та кетонів.
2005 Підвищення продуктивності меліорованих земель Лівобережного Лісостепу із застосуванням ресурсозберігаючих технологій водорегулювання.
2005 Облік і аналіз оновлення рухомого складу автотранспортних підприємств на умовах фінансового лізингу.
2005 Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства.
2005 Особливості проектування трубоукладних суден з корпусом понтонного типу і з S-подібним способом укладання підводного трубопроводу.
2005 Структуроутворення і формування властивостей трубної заготовки і труб для атомної енергетики з використанням нових способів виробництва
2005 Удосконалення методів розрахунку параметрів та підвищення ефективності технології виготовлення якісних канатів спіральної конструкції
2005 Комплексне лікування та клініко-епідеміологічні аспекти оніхомікозів у осіб Харківського регіону, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС
2005 Селекційоно-генетичні аспекти оцінки продуктивних якостей свиней асканійського типу української мясної породи
2005 Взаємозв`язок між показниками жиропоту та продуктивністю овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи
2005 Жанровий генезис виконавського діалогу в музиці (на матеріалі камерно-вокальної творчості)
2005 Надекспресивне інтонування в контексті сучасної хорової творчості
2005 Сфера послуг в умовах переходу до ринкової економіки України
2005 Аналітичне використання реакцій нітрогеновмісних фосфоліпідів та полімерних сполук з 12-молібдофосфатом
2005 Розвиток виноградарсько-виноробного підкомплексу регіону в умовах ринку.
2005 Державне регулювання розвитку аграрного сектора економіки регіону
2005 Використання явища гелеутворення для підвищення ефективності рідиниих засобів пожежогасіння
2005 Валентна і невалентна сполучуваність відприкметникових іменників у сучасній українській мові
2005 Вплив теплової та механічної дії на пружнопластчні властивості мікролегованої ітрієм міді
2005 Вивчення функціонального стану лейкоцитів за допомогою кількісної люмінесценції із застосуванням акридинового оранжевого в комплексі імунологічних методів при різних патологіях.
2005 Розроблення та застосування cпособу електрогідравлічної інтенсифікації процесів харчових виробництв
2005 Європейські механізми боротьби із торгівлею людьми.
2005 Функціональний стан цитокінової системи у хворих на атопічний дерматит, комплексне їх лікування з використанням цитокіномодулюючої хронотерапії
2005 Підвищення якості процесів розбирання з використанням термовпливу
2005 Діагностика та лікування допечінкової форми портальної гіпертензії
2005 Обґрунтування профілактики карієсу зубів у дітей з гемобластозами
2005 .Флегмони шиї та їх ускладнення: клініка, діагностика, лікування
2005 Класифікаційні задачі для рівнянь конвекції-дифузії та рівнянь Шрьодінгера
2005 Формування у молодших школярів мотивів учіння (на матеріалі природознавства)
2005 Аеродинамічні характеристики несучого гвинта на критичних режимах обтікання
2005 Вплив гвинтових рушіїв на аеродинамічні характеристики несучої системи літака
2005 «Верхнє критичне поле в надрешітках і шаруватих надпровідниках».
2005 Ультразвукова оцінка стану лівих відділів серця при фібриляції передсердь
2005 Формування основних понять механіки в курсі фізики середньої школи з використанням сучасних інформаційних технологій
2005 Джерела з історії мережі ОУН (б) і Запілля УПА на північно–західних українських землях у другій половині 1942 – на початку 1945 рр.
2005 Лектини бобових і їхня фізіологічна роль у формуванні і функціонуванні симбіозу
2005 Діагностичне та прогностичне значення інтервалу QT у хворих ішемічною хворобою серця
2005 Маркетингове забезпечення конкуренто-спроможності підприємств споживчої кооперації
2005 Впровадження міжнародно-правових актів в кримінальне законодавство України
2005 Технологія бюджетування як засіб управління матеріальними та фінансовими ресурсами підприємства
2005 Продуктивність гібридів соняшнику залежно від строків сівби та густоти стояння рослин в північній підзоні Степу України
2005 Громадсько-політична та наукова діяльність С.П.Шелухіна
2005 Двочастотний прилад контролю вологості сипких сільськогосподарських культур
2005 Температурні хвилі в ізотропних однорідних і кусково-однорідних напівпровідниках і діелектриках при об’ємному поглинанні гармонійно модульованого світла
2005 Інноваційна діяльність у сільському господарстві
2005 Організаційне забезпечення управління процесами реструктуризації промислового виробництва
2005 Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії конкуренції підприємствами борошномельної промисловості
2005 Особливості активної імунізації дітей з алергічним та лімфатичним діатезами.
2005 Номінація особи у сатирично-гумористичних текстах Івана Франка та Володимира Самійленка
2005 Засоби вираження вольової модальності в текстах кодексів України
2005 Проблеми лінгвоукраїністики в науковій спадщині В.Ягича
2005 Підвищення рівня професійної підготовки студентів економічних спеціальностей засобами ігрових форм навчання
2005 Топографія, структура та зв’язки під’язикового вегетативного вузла у осіб похилого та старечого віку.
2005 Конституціональні особливості жінок з генітальним ендометріозом.
2005 Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні.
2005 Макроекономічний аналіз інвестування у трансформаційній економіці України.
2005 Грошово-кредитне регулювання в перехідних економіках.
2005 Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення).
2005 Роль білкової системи у формуванні адаптивних реакцій до посухи на ранніх етапах онтогенезу озимої пшениці
2005 Становлення ідеології інтегрального націоналізму в інтелектуальній спадщині української еміграції (1920-1930 рр.)
2005 Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів
2005 Удосконалення процесів дублювання і забезпечення формостійкості деталей одягу із лляних тканин
2005 Облік та аудит фінансових результатів в умовах стандартизації звітності
2005 Контактна взаємодія пластин з криволінійними отворами і розімкнених підсилювальних елементів змінної жорсткості.
2005 Оцінка впливу системоутворюючих факторів на розвиток малого міста
2005 Формування структури і електрофізичних властивостей плівок на основі V, Cr, Co і Ni при фазоутворенні та взаємній дифузії.
2005 Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності українського сектора Азовського моря
2005 Комп’ютерно–орієнтована методична система навчання обчислювальної математики в педагогічному університеті.
2005 Сучасні підходи до лікування обтураційної товстокишкової непрохідності
2005 Декомпресія кишечнику поліфункціональним зондом у сполученні з внутрішньопросвітною оксигенацією і ентеросорбцією у комплексному хірургічному лікуванні важких форм гострої спайкової тонкокишкової непрохідності.
2005 Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади
2005 Правова реальність як форма прояву інтелектуальної традиції епохи (на матеріалах романо-германської правової сім’ї).
2005 Конфронтативні мовленнєві жанри: комунікативно-прагматичний та мовний аспекти (на матеріалі української, англійської та польської мов).
2005 Методика контролю технічного стану аналогових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння з використанням узагальненої контрольної точки.
2005 Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля.
2005 Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі
2005 Українська дитяча книжка Східної Галичини: історико-книгознавчий аспект (друга половина ХIХ ст. — 1939 р.)
2005 Формування творчої особистості гімназиста у пошуково-дослідницькій діяльності.
2005 Роль монооксиду азоту в регуляції ефективності використання кисню працюючим скелетним м’язом.
2005 Структура та термопружні властивості еластомерних нанокомпозитів
2005 Істотні умови трудового договору.
2005 Правове регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами.
2005 Російська рецепція Томаса Мура в XIX ст.
2005 Творчість Ернеста Хемінгуея в українському літературному процесі (рецепція і типологія)
2005 Революційні події 1905-1907 років в Україні в радянській історіографії
2005 Деформації основ фундаментів будівель в умовах щільної міської забудови
2005 Розробка моделей для керування організаційно- технічного розвитку виробництва
2005 Механізм забезпечення економіко-екологічної безпеки господарських систем
2005 Моделювання системи управління економічним об’єктом в структурі вищого навчального закладу
2005 Фінансовий лізинг як форма нагромадження капіталу в умовах трансформаційної економіки
2005 Взаємодія вітамінів А і Е та ряду мікроелементів в організмі курей залежно від їх рівня в кормі
2005 Роль системи народної освіти у подоланні дитячої безпритульності в 20-х- першій половині 30-х рр. ХХ століття в Україні
2005 Н. В. Пігулевська — історик Візантії
2005 Розробка методів діагностики внутрішніх руйнувань автомобільних шин в умовах експлуатації
2005 Нейрокерування нелінійними динамічними об’єктами на основі багатошарового персептрону
2005 Синтез та властивості бензотриазоліл- та арилазонафтохінонів
2005 Національно-патріотичне підпілля Уманщини у Другій світовій війні (військово-політичний аспект)
2005 Українська біографічна проза першої половини ХХ століття: жанровий аспект (за творами В.Петрова, С.Васильченка, О.Ільченка, Л.Смілянського).
2005 Мала проза Володимира Винниченка: від метафізичного до естетичного
2005 Моделі та інструментальні засоби системи оперативного управління виробництвом
2005 Українська книга другої половини ХІХ — першої чверті ХХ століття на Півдні України: історико-книгознавчий і бібліографічний аспекти.
2005 Верхньоюрський рифогенний комплекс Українського Передкарпаття: біолітомікрофації та стратиграфія
2005 Хітинозої лудловських відкладів силуру Волино-Поділля та їх стратиграфічне значення
2005 Стратегічне прогнозування соціально-економічного розвитку регіону
2005 Підприємницька культура в системі факторів підвищення конкурентоспроможності поліграфічних підприємств
2005 Інвестиційне забезпечення розвитку економіки регіону (на прикладі західних прикордонних областей)
2005 Теоретико-методологічні засади оцінки та моделювання інвестиційного клімату регіону
2005 Просодичні засоби актуалізації ритмічної структури навчального тексту (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі підручників з англійської мови).
2005 Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності (на матеріалі американських романів «чорного гумору»).
2005 Взаємозв’язок поляризаційних та частотних флуктуацій мод квазіізотропного резонатора
2005 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі
2005 Підвищення ефективності маркетингових комунікацій комерційного банку
2005 Управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві
2005 4,4′-біпіразоли — нові багатофункціональні тектони у контексті кристалічної інженерії
2005 Антистресова активність блокаторів ренін-ангіотензинової системи
2005 Розробка складу та технології нового комплексного природного препарату з антимікробними та імуномодулюючими властивостями
2005 Розробка лікарського препарату у вигляді капсул на основі квіткового пилку та янтарної кислоти
2005 Синтез, хімічні перетворення і біологічні властивості 1-R-4-аміно-2-оксохінолін -3-карбонових кислот та їх похідних
2005 Електронна структура і магнітне екранування ядер молекул епоксидів та олефінів аліциклічного ряду
2005 Поведінка похідних діалкіламінонафталевих кислот в умовах реакції Вільсмайєра-Хаака
2005 Динамічна інтегральна дифрактометрія порушених поверхневих шарів монокристалів з мікродефектами
2005 Деформаційні залежності повних інтегральних інтенсивностей у дифрактометрії мікродефектів монокристалів
2005 Моделювання квазістаціонарних пристінних течій при розрахунку аеродинамічних характеристик елементів літальних апаратів.
2005 Удосконалення хвильової зубчастої передачі з генератором кочення шляхом використання двох гнучких коліс
2005 Розробка методики розрахунку і дослідження характеристик радіальних підшипників ковзання з матеріалів типу гуми.
2005 Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії завідомо неправдивим повідомленням про загрозу громадській безпеці
2005 Теоретичні основи дослідження шкоди, заподіяної злочином
2005 Кримінальна відповідальністьза доведення до банкрутства (аналіз склада злочину)

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)