Каталог захищених дисертацій в України за 2005 рік

2005 Становлення ринкових відносин власності та господарювання в аграрній сфері
2005 Розвиток підприємницької діяльності в сільському господарстві
2005 Інтеграція, як необхідна умова прогресу перехідних економік
2005 Вплив маркетингової стратегії на ефективність банківського бізнесу.
2005 Фінансовий механізм управління філіями банку.
2005 Морфологія порушень обміну кальцію в скоротливому міокарді при моделюванні хронічної ішемічної хвороби серця та їх медикаментозна корекція.
2005 Підвищення ефективності праці керівників аграрних підприємств
2005 Структурно-функціональний стан міокарда лівого шлуночка серця та можливості його корекції лозартаном і небівололом у хворих на стенокардію напруги у поєднанні з гіпертонічною хворобою
2005 Обґрунтування лікування синдрому ендогенної інтоксикації у хворих на неспецифічний виразковий коліт і хворобу Крона
2005 Удосконалення управління проектами реформування житлово-комунального господарства міст
2005 Професійний розвиток державних службовців на засадах самотренінгу
2005 Удосконалення діяльності керівника в органах державної влади: теоретико-методологічний аналіз
2005 Особливості диференційованого призначення препаратів жовчних кислот у комплексному етапному лікуванні захворювань жовчного міхура, що супроводжуються порушенням колоїдної стабільності жовчі
2005 Розробка чисельно-аналітичного методу дослідження переходу від регулярної до хаотичної динаміки в нелінійних системах
2005 Адміністративно-правовий статус державних інспекцій в Україні
2005 Підвищення екологічної безпеки використання джерельних вод (на прикладі Харківського регіону)
2005 Радіаційний вплив викидів АЕС та ТЕС України на навколишнє середовище та населення
2005 Соціально-економічні механізми управління акціонерним капіталом
2005 Синтез та біологічна активність нових 1,4-бензо- і 1,4-нафтохінонів з амінокислотними та гетероциклічними фрагментами.
2005 Тактика ведення та лікування безпліддя у жінок із хронічною ановуляцією на фоні інсулінорезистентності
2005 Управління формуванням і функціонуванням капіталу підприємств (за матеріалами машинобудівних підприємств України)
2005 Гігієнічна оцінка морських водоростей і продуктів з ними як засобів мінімізації дії радіації та ендемії
2005 Сепаратизм як соціально — політичне явище.
2005 Міжнародна трудова міграція на сучасному етапі ринкової трансформації економіки України
2005 Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики учнями 5-6 класів шкіл з російською мовою навчання
2005 Ефективність виробництва і реалізації зерна кукурудзи
2005 Синдром емоційного вигоряння вчителя.
2005 Розвиток фізичного виховання молоді в Україні (1917-1930 рр.).
2005 Прогнозування попиту на навчальні послуги (післядипломна освіта) та впровадження новітніх інформаційних технологій для підвищення інформаційних технологій для підвищення.
2005 Роль еволюційно синергетичної парадигми в осмисленні соціуму
2005 Моделі та методи сегментації границь зображень нерегулярного вигляду на основі адаптивних масок
2005 Математичне моделювання дифузійних процесів в електрохімічних системах з мікроелектродами різних геометричних форм
2005 Вибрані осмогласні жанри української монодії
2005 Музична мова хорових творів Лесі Дичко
2005 Механізм управління фінансово-матеріальними потоками на підприємствах в умовах економічних трансформацій
2005 Державне регулювання малого підприємництва
2005 Влив заходів обробітку грунту і удобрення на протиерозійну стійкість схилових земель Лісостепу україни
2005 Профілактика та лікування місцевих променевих ушкоджень верхніх дихальних шляхів у ЛОР-онкологічних хворих
2005 Облік і аналіз формування фінансових результатів та розподілу прибутку
2005 Клінічні, реографічні та морфологічні зіставлення при хронічних вірусних гепатитах
2005 Характеристика і шляхи корекції порушень серцевого ритму та провідності у хворих на цукровий діабет 2 типу з ішемічною хворобою серця
2005 Вплив йодного дефіциту на тиреоїдний статус вагітних та народжених ними дітей
2005 Історія Закарпаття у крайовій угорськомовній історіографії ХІХ — початку ХХ століття.
2005 Генеза концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР: 1930-і перша половина 1940-х рр.
2005 Клінічні, гормональні та метаболічні показники в перименопаузі у жінок з синдромом полікістозних яєчників в анамнезі.
2005 Стан фетоплацентарного комплексу при цитомегаловірусній та герпетичній інфекціях в динаміці терапії.
2005 Відтворення основних засобів аграрних підприємств (на прикладі Сумської області)
2005 Порівняльна перевага України в системі виробництва і торгівлі: євроінтеграційний аспект
2005 Синтез системи прийняття управлінських рішень в умовах нестабільного економічного середовища
2005 Розвиток в Україні системи підприємництва: формування малого бізнесу
2005 Підвищення інвестиційної активності суб’єктів господарювання на ринку цінних паперів
2005 Моделювання адаптивної системи управління універсальним комерційним банком
2005 Доктрини зовнішньої політики: історія і сучасний розвиток.
2005 Формування витрат на виробництво продукції молокопереробних підприємств
2005 Автоматизація технологічного процесу абсорбційної осушки газу на базі нечіткої логіки.
2005 Аналіз інформативних параметрів і розробка автоматичної системи керування процесом екстракції
2005 Процес модифікування бентонітів сульфатною кислотою
2005 Правові засади становлення та розвитку багатопартійної системи в Україні в період з кінця ХІХ ст. до 2001 р. (на матеріалах Запорізького регіону)
2005 Концепція форми в музиці Китаюі Європи: аспекти композиції та виконавства
2005 Вдосконалення технології одержання карбамідоформальдегідних смол з моно- і диметилолкарбаміду — форконденсату
2005 Низькотемпературні характеристики ниткоподібних кристалів Si1-хGeх і їх застосування для створення елементної бази сенсорів температури та деформації
2005 Параметрична подібність в задачах оптимального керування електричними системами
2005 Методи адаптації пристроїв передавання інформації до параметрів каналу зв’язку
2005 Моделювання систем керування потокорозподілом в мережах теплопостачання
2005 Удосконалювання систем охолодження лопаток газових турбін на основі застосування рідиннометалевих теплоносіїв
2005 Математичне моделювання турбулентної в’язкої течії у вхідних відсіках турбомашин
2005 Аналіз банківського кредитування аграрних підприємств
2005 Розробка математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення для прийняття рішень в різних предметних областях на основі методу дерева рішень
2005 Методичні засади особистісно-орієнтованого навчання старшокласників на уроках історії
2005 Розробка комплексу технічних заходів по захисту водойм від забруднення нафтопродуктами.
2005 Міфологічні мотиви в українських народних казках про тварин
2005 Структура і семантика деагентивних речень у сучасній чеській літературній мові
2005 Інформативно недостатні слова української мови: семантика, функції
2005 Визначення контактної границі за значеннями похідних логарифмічного потенціалу на істотно обмежених множинах
2005 Організаційно-методичні засади педагогічної практики майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої підготовки
2005 Товарознавча оцінка порошкових лакофарбових покриттів
2005 Розподілена динамічна маршрутизація з урахуванням якості обслуговування в мобільних мережах.
2005 Характеристика активованих лімфоцитів у експерименті та клініці.
2005 Радіочастотні вимірювання робочих параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників.
2005 Оптимізація інформаційно-вимірювальних систем у мережах водопостачання
2005 Термомагнітний газоаналізатор з корекцією за «роторним» ефектом
2005 Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку (на прикладі аграрних підприємств Київської області)
2005 Основи методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи
2005 Морфолого-таксаційна структура букняків Бескидів
2005 Особливості формування ялинових деревостанів у Ґорґанах (Українські Карпати).
2005 Ефективність субаліну при експериментальній колібактеріальній інфекції.
2005 Міжнародна журналістика в контексті глобальних суспільних трансформацій.
2005 Вдосконалення технологій одержання вуглецевих сорбентів з антрациту Донецького басейну
2005 Формування уявлень про властивості і співвідношення предметів у дітей раннього віку.
2005 Формування громадянських цінностей старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах.
2005 Особливості магнітних фазових переходів у сильно корельованих та низьковимірних електронних системах.
2005 Організація зовнішнього стандартизованого тестування навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи
2005 Педагогічна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання у вищих педагогічних навчальних закладах України (20-80рр. ХХст.)
2005 Формування структури і фізичних властивостей нітридних плівок, отриманих методами реактивного розпилювання на підкладках Si, Ni, Ti, Ta, Mo і W
2005 Структура та фізичні властивості боридних плівок, отриманих ВЧ — магнетронним розпиленням
2005 Особистісно-професійне становлення працівників прокуратури в процесі діяльності.
2005 Роль саморегуляції в оптимізації професійної діяльності працівників правосуддя.
2005 Особливості застосування методів психологічного впливу у професійній діяльності слідчого
2005 Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості швейної продукції
2005 Облік і контроль страхування майна.
2005 Діастолічна дисфункція лівого шлуночка та серцева недостатність у хворих на гіпертоничну хворобу, їх лікування метопрололом, еналаприлом і спіронолактоном.
2005 Частотні перетворювачі тиску на основі транзисторних структур з від’ємним опором
2005 Педагогічні основи військово-патріотичного виховання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України
2005 Військова служба в Україні: вступ, просування, припинення.
2005 Особливості клініки, діагностики та лікування хворих на ранніх стадіях інфільтративного раку гортані
2005 Комплексна система оцінки рухових можливостей фехтувальників в процесі багаторічного відбору
2005 Контроль і структура фізичної підготовленості гандболістів високої кваліфікації у тренувальному макроциклі
2005 Розробка процесів одержання каротиновмісних харчових продуктів
2005 Реалізації алгебр Лі невисоких розмірностей та інваріантні системи нелінійних диференціальних рівнянь
2005 Розвиток послуг розосередженим контингентам споживачів в умовах ринкової економіки
2005 Розробка технологічних методів відбійки на граничних глибинах залізорудних кар’єрів
2005 Підвищення ефективності відбійки порід в кар’єрах свердловинними зарядами з боковою порожниною та лінійним ініціюванням.
2005 Розробка ефективних методів обґрунтування технологічних параметрів при проектуванні відкритих гірничих робіт.
2005 Розробка і впровадження безпечних засобів та технології вибухової відбійки сульфідовмісних порід в кар’єрах.
2005 Технологічна мінералогія відходів збагачення Північного гірничозбагачувального комбінату Криворізького басейну.
2005 Тяжкообпечені в період опікового шоку, при проведенні в комплексі інтенсивного лікування еритроцитаферезу та плазмаферезу.
2005 Kорекція функціонального стану спортсменів екзогенними макроергічними фосфатами
2005 Удосконалювання 3D моделей формоутворення різанням спеціальних конічних зубчастих колес для двопараметричних передач
2005 Визначення раціональних характеристик алмазних кругів шляхом 3D моделювання процесів їх виготовлення і шліфування надтвердих матеріалів
2005 Удосконалення технології електролізу нікелю з розведених відпрацьованих розчинів
2005 Електроосадження функціональних покрить сплавами нікелю з простих та комплексних електролітів
2005 Анатомо-морфологічні і генетичні особливості гетероспермії кукурудзи і їх використання в селекції і насінництві
2005 Функціональний опис тексту (на матеріалі творів російських поетів ХХ століття)
2005 Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету
2005 Внутрішній діалог як механізм творчого мислення.
2005 Фактор часу в «психологічному профілі» керівника
2005 Психологічні чинники подолання дисгармонійного розвитку характеру молодшого школяра
2005 Дослідження параметрів регенераторів двопроводових дуплексних систем симетричного доступу
2005 Адаптивна обробка сигналів на фоні завад з довільним просторовим спектром потужності
2005 Закономірності багаторічної динаміки популяцій і прогноз розмноження найголовніших шкідників озимої пшениці в Лівобережному Лісостепу України
2005 Методи інтерполяції функцій двох змінних
2005 «Рід Білозерських та культурний світ України ХІХ — поч. ХХ століття: нові методологічні підходи»
2005 Адресованість в офіційному та неофіційному англомовному дискурсі (комунікативно-прагматичний аналіз)
2005 Просодична інтерференція в англомовному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження мовлення арабо-англійських білінгвів).
2005 Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування
2005 Методологічні засади статистичного спостереження за нефінансовими послугами малих підприємств України
2005 Застосування протипухлинної аутовакцини в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози.
2005 Циркадна динаміка структурних змін гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи та епіфіза птахів при введенні мелатоніну та блокаторів дофамінових рецепторів
2005 Формування асортименту плавлених сирів підвищеної біологічної цінності
2005 Геометрооптична побудова осьового контуру в роз’юстированому резонаторі лазерного гіроскопа
2005 Комплексне лікування гнійних ран щелепно-лицевої ділянки у дітей із використанням сучасних вітчизняних багатокомпонентних мазей.
2005 Шляхи оптимізації методів полімеризації фотокомпозиційних матеріалів.
2005 Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами
2005 Удосконалення процесів холодного торцевого розкочування та ротаційної витяжки на основі математичного моделювання механіки формоутворення
2005 Моделювання поведінки нестаціонарних релейних систем, що самоналаштовуються, в просторі приростів параметрів
2005 Стан системи мати-плацента-плід при функціональних порушеннях дихання у жінок з нейроциркуляторною астенією.
2005 Постмодерністське теоретизування в сучасній соціології.
2005 Організаційно-економічний механізм державного регулювання ефективного використання трудового потенціалу України
2005 Механізм оподаткування прибутку і ефективність функціонування промислових підприємств
2005 Роль порушень метаболізму оксиду азоту в розвитку глаукоматозної оптичної нейропатії та можливості їх корекції
2005 Морфологічні аспекти застосування лазерного випромінювання у комплексній корекції загоювання виразки дванадцятипалої кишки
2005 Удосконалення ресурсозберігаючої технології одержання і використання високоміцних шламовихбрикетів в аглодоменному виробництві
2005 Оподаткування прибутку підприємств та його оптимізація в умовах перехідної економіки
2005 Взаємозв’язок структурних особливостей вуглецевих матеріалів з їх оптичними та механічними властивостями.
2005 Узагальнюючо-контрапунктичне формотворення як категорія сучасного музичного мислення (на матеріалі музики Юрія Іщенка).
2005 Стан слизової оболонки порожнини рота у жінок з гіпоестрогенією та корекція його препаратами фітоестрогенів
2005 Обгрунтування застосування кріоконсервованого екстракту плаценти людини в комплексній терапії генералізованого пародонтиту
2005 Організаційно-економічний механізм оперативного контролінгу на промисловому підприємстві.
2005 Управління ціновою політикою підприємства.
2005 Екологічне обгрунтування методів контролю каліфорнійської щитівки в плодових насадженнях України
2005 Тютюнопаління у осіб молодого віку (клінічне та експериментально-фізіологічне дослідження).
2005 Часова логіка: семантика тривалості
2005 Методи і моделі управління проектами інформатизації агропромислового комплексу
2005 Здійснення державної податкової політики в Україні (організаційно-правові аспекти).
2005 Індивідуально-психологічні особливості когнітивно-стильових характеристик навчальної діяльності студентів.
2005 Етичний релятивізм у філософії постмодерну.
2005 Етичний вимір концепції ноосфери.
2005 Телевізійний дискурс у культурному просторі постмодернізму.
2005 Удосконалення технології плодово-ягідних соків і напоїв
2005 Удосконалення технології гранульованого хмелю
2005 Розвиток маркетингу страхових послуг
2005 Соціально-економічна спрямованість інноваційного розвитку підприємств
2005 Механізми управління місцевими бюджетами (на прикладі міста без районного розділення)
2005 Науково-методичні засади формування нових механізмів державного управління у сфері послуг
2005 Використання інтер’єрних тестів для оцінки та відбору овець за вовновою і м’ясною продуктивністю.
2005 Продуктивність та біологічні особливості новоствореного внутрішньопородного сумського типу української чорно-рябої молочної породи
2005 Чисельне розв’язування просторових стаціонарних самоузгоджених задач електронної оптики на основі методу інтегральних рівнянь
2005 Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційно-реабілітаційної терапії у жінок після тубектомії
2005 Моделювання елементів біотехнічної системи багатоканальної пульсометрії та розроблення пристрою формування пульсових сигналів
2005 Право учасників цивільних правовідносин на самозахист
2005 Значення преференційності та способи його вираження в українській мові
2005 Вплив хлоридів кобальту і меркурію на пероксидне окислення ліпідів, систему тіолів та активність глутатіонзалежних антиоксидантних ферментів.
2005 Вплив частоти та форми циклу навантажування на високотемпературну циклічну тріщиностійкість біматеріалу
2005 Обгрунтування параметрів внутрішньоребристих висівних апаратів для зернових сівалок.
2005 Організаційно-педагогічні засади управління центром довузівської підготовки вищого навчального закладу
2005 Синтез цифрових регуляторів одномірних і двомірних систем керування основними параметрами парогенераторів
2005 Відновлення кісткового мозку як органу імунітету у реципієнтів лімфомієлотрансплантату
2005 Оцінка складових додаткових втрат електроенергії в системах з напівпровідниковими перетворювачами
2005 Вплив озону на корозійно-електрохімічну поведінку титану та його сплавів з алюмінієм в кислих середовищах
2005 Особливості діагностики і лікування кашльового варіанту бронхіальної астми
2005 Розвиток воєнно-теоретичних поглядів у творчій спадщині генерала М.І.Драгомирова
2005 Управління коаліційними збройними силами в локальних війнах другої половини ХХ-початку ХХІ століття
2005 Напружено-деформований стан та міцність цегляної кладки при місцевому її стисненні
2005 Подружня дезадаптація при хронічних запальних гінекологічних захворюваннях та її психокорекція. -
2005 Наукове обґрунтування розробки функціональних модулів пакетоформувальних машин для продовольчих вантажів
2005 Оптимізація фінансових ресурсів акціонерних товариств в торгівлі.
2005 Механізм маркетингової діяльності на ринку цінних паперів
2005 Клініко-патогенетичні аспекти комплексного лікування фонових процесів шийки матки
2005 Управління поведінкою організації (на прикладі промислових підприємств)
2005 Диверсифікація діяльності підприємств в умовах трансформаційної економіки
2005 Удосконалення технології улаштування ефективних огороджуючих конструкцій з використанням ніздрюватобетонних блоків
2005 Нормативно-правове регулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом.
2005 Раціоналізація параметрів висячих стін
2005 Технологічне забезпечення точності виготовлення кілець карданних підшипників в адаптивних технологічних системах шліфування.
2005 Оптимізація і прогнозування характеристик металургійних процесів адаптивними синергірованими та гібридними моделями.
2005 Теоретичне дослідження енергетичних і силових характеристик обмежених металевих систем: робота виходу, поверхневий стрес.
2005 Хіміко-токсикологічне дослідження атенололу
2005 Розробка технології екстемпоральних прописів м’яких лікарських форм та мазі на основі прополісу і янтарної кислоти
2005 Синтез, фізико-хімічні властивості, реакційна здатність та біологічна активність похідних нітробензойної та аміно- і нітро-N-фенілантранілової кислот
2005 Синтез та вивчення шляхів перетворення 2-імінокумарин-3-карбоксамідів з метою пошуку нових біологічно активних речовин
2005 Організаційно-економічний механізм регулювання екологізації виробництва (на прикладі лісового комплексу)
2005 Формування земель комунальної власності територіальних громад
2005 Визначення кутової структури радіовипромінювання космічних радіоджерел у декаметровому діапазоні хвиль
2005 Інтенсифікація процесу колорирування поліефірних текстильних матеріалів дисперсними барвниками
2005 Методи, алгоритми та технології контролю знань в системах навчання.
2005 Пружні деформації при релаксації фототермічного збудження у кристалах з різним ступенем п’єзоелектричних властивостей.
2005 Психологічні умови формування правової культури старшокласників.
2005 Психологічні особливості ціннісних орієнтацій осіб похилого віку.
2005 Обґрунтування мікробіологічних критеріїв важкості перебігу поєднаної травми опорно-рухової системи і головного мозку
2005 Удосконалення молекулярно-генетичних методів внутрішньовидового епідеміологічного типування клінічно-значущих мікроорганізмів різних таксономічних груп
2005 Мікробіологічна характеристика легіонел, які циркулюють на території України, та деякі підходи щодо вирішення проблеми легіонельозу
2005 Підвищення ефективності діагностики, моніторингу перебігу та медичної реабілітації хворих на непроліферативну діабетичну ретинопатію.
2005 Народний Рух України: Волинська регіональна організація на зламі 80-90-х років
2005 Технологічне забезпечення виробництва гвинтових заготовок з листового прокату
2005 Технологічно-адаптивне забезпечення складання різьбових з’єднань машин
2005 Удосконалення заходів безпеки управління забійними машинами в умовах впливу електромагнітного поля силових мереж
2005 Велике підприємництво в умовах ринкової трансформації економіки України.
2005 Економіко-математичне моделювання формування основних показників діяльності банківських установ
2005 Фармакологічна ефективність Ордіази при ферментній недостатності процесів травлення (експериментальні дані).
2005 Система діагностики передсердних аритмій
2005 Статистичне моделювання вибору вкладника в умовах ризику
2005 Біохімічні механізми антиоксидантної дії екстракту родіоли рідкого
2005 Розвиток похідних фінансових інструментів у країнах з перехідною економікою
2005 Роль лаїцизму у процесі модернізації традиційних суспільств ісламського Сходу.
2005 Вилучення багатократних хвиль-завад із сейсмічних записів на основі рядів розсіювання Борна
2005 Організація проектно-технологічної діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання
2005 Стратегічне планування в реалізації інновацій на підприємстві
2005 Управління витратами підприємств у системі логістики
2005 Вихідний матеріал для гетерозисної селекції цукрової кукурудзи в умовах північного Степу України
2005 Реакція рослин самозапильних ліній кукурудзи на дію гербіцидів
2005 Патофізіологічна інтерпретація іммунного статусу хворих на стриктури уретри
2005 Вплив адренореактивності організму на патогенез ренальних дисфункцій після термічного ушкодження шкіри
2005 Розвиток мас-медійних навчальних технологій у середніх навчальних закладах США
2005 Індивідуально-диференційований підхід у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики
2005 Діагностики і лікування сечостатевого трихомоніазу у жінок з урахуванням показників стану піхвового середовища та клінічного перебігу захворювання
2005 Економіко-математичні моделі і методи антикризового управління підприємством
2005 Клініко-нейропсихологічна характеристика органічних психічних розладів у віддалений період в осіб, опромінених внаслідок Чорнобильської катастрофи
2005 Управління фінансовими інвестиціями
2005 Страхові процеси в умовах ринкової трансформації екноміки
2005 Закономірності поширення плоских гармонічних хвиль в композитних матеріалах
2005 Вплив мікроструктури на пооодинокі пружні хвилі зі спеціальними профілями у композитних матеріалах
2005 Морфо-функціональна характеристика сперматогенезу при дії деяких хімічних і фізичних чинників
2005 Морфологічні особливості тимусу та селезінки за умов травми сідничого нерва та дії імунодепресанту
2005 Оптимізація перкутанної пункційної склеротерапії простих кіст нирок з урахуванням їх функціонального стану
2005 Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської області (суспільно-географічне дослідження)
2005 Методика геоекологічного районування території України
2005 Виникнення та становлення Кримського ханату (XV століття)
2005 Особистісний чинник у структурі управління організацією.
2005 Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елементи з зворотними зв’язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння
2005 Типологія неоромантизму Йосано Акіко, Лесі Українки та Уїли Кесер.
2005 Державна влада як інститут конституційного права України.
2005 Методика використання історичних документів на уроках історії України в загальноосвітній школі
2005 Продуктивність ланок сівозмін при різних системах удобрення в північній підзоні Степу України.
2005 Моделі об’єктно-реляційного сполучення геоінформаційних систем з базами даних
2005 Формування системи охорони культурних цінностей в Україні (ХІХ — поч. ХХ ст.)
2005 Еволюція пластичної мови стиля Ар Деко у вітчизняній архітектурі кінця 20-х-50-х рр. ХХ ст.
2005 Специфіка відображення православного архетипу у російській метафізичній традиції.
2005 Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація
2005 Художньо-філософські шукання в романістиці Емми Андієвської.
2005 Функціонально-ономасіологічний аналіз дієслів на позначення емоційних станів у сучасній українській літературній мові.
2005 Структурно-семантична і функціональна характеристика предикатів процесу в сучасній українській мові.
2005 Удосконалення методів оцінки ситуації розходження суден
2005 Формування готовності студентів біологічних факультетів до виховання у підлітків культури міжстатевих стосунків.
2005 Формування української правової традиції у сфері оподаткування та її втілення в розбудові національної державності 1917 — 1920 рр.
2005 Прокуратура і органи позавідомчого контролю: нагляд і взаємодія.
2005 Уголовно-правовая охрана информации в компьютерных системах и телекоммуникационных сетях
2005 Методи та засоби реалізації багатофункціональної підсистеми ціноутворення
2005 Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору регіону
2005 Формування музично-творчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів
2005 Методичні основи розвитку музично-виконавського мислення студентів у процесі фортепіанної підготовки
2005 Професійні спілки як суб’єкти трудового права
2005 К-структура рідких одноатомних спиртів з даних коливальної спектроскопії
2005 Соціально-економічна діяльність земств в Україні (1864-1917 рр.): історіографія.
2005 СОЦІАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СТИЛІВ ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ ФЕМІНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ
2005 Версифікація Ліни Костенко (метрика, ритміка, строфіка, фоніка).
2005 Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств
2005 Українська публіцистика 60-х і 90-х років ХХ століття в контексті національного відродження (ідеї і тенденції)
2005 Змішані договори в цивільному праві України.
2005 Правові основи організації і діяльності Галицького крайового сейму (1861-1918 рр.).
2005 Самоврядування вірменської громади у місті Львові (XIV-XVIII ст.).
2005 Погляди Станіслава Дністрянського на право та державу (загальнотеоретичні аспекти).
2005 Розвиток художньої освіти у школах Німеччини і України в 90-х роках ХХ століття (на матеріалах образотворчого мистецтва).
2005 Формування комунікативних умінь студентів вищих аграрних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін.
2005 Матеріальне та моральне стимулювання ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України: теоретичний аспект.
2005 Фізико-геологічні моделі для визначення ємнісних характеристик порід-колекторів складної будови за даними ГДС (на прикладі нафтових і газових родовищ Карпатського регіону і Північного Донбасу).
2005 Особливості клінічних, гемодинамічих, структурно-функціональних змін у хворих на нижній інфаркт міокарда з ураженням правого шлуночка
2005 Особливості статево-рольового виховання учнів молодших класів допоміжної школи
2005 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку
2005 Поперечно-планарні інтегральні транзисторні генератори НВЧ
2005 Наукове обґрунтування шляхів оптимізації розподілу обсягів медичних послуг між рівнями медичної допомоги
2005 Клініко-патогенетичні аспекти невиношування вагітності у жінок із хламідійною інфекцією, та їх медикаментозна корекція
2005 Моделювання системи електронних банківських послуг
2005 Стійкість та асимптотична поведінка розв’язків системи нелінійних різницевих рівнянь
2005 Оцінювання завадостійкості ансамблів адресних кодів для CDMA-систем.
2005 Підвищення показників динамічної якості приводу головного руху верстата із обертовим гідроприводом затиску
2005 Економічний механізм формування і функціонування агроторгових домів в Україні
2005 Історіографія історії Української Повстанської Армії.
2005 Термодинаміка протонної моделі кристалів сім’ї KH2PO4 з тунелюванням і п’єзоелектричною взаємодією
2005 Моделювання та фізичні властивості модифікованих структур на основі склоподібних халькогенідів германія
2005 Державні утворення в Криму наприкінці 1918 — в 1920 рр.: історико-правове дослідження.
2005 Виховання фізичної культури учнів 5-9 класів у позакласній діяльності загальноосвітньої школи
2005 Соціально-педагогічні умови виховання особистості молодшого школяра у сучасній сім’ї
2005 Міри на просторі узагальнених функцій над полем p-адичних чисел
2005 Економічний механізм формування та функціонування ринку хмелю в Україні
2005 Джерела податкового права України
2005 Диференційована лікувальна тактика при метастатичних пухлинах головного мозку.
2005 Вплив різних видів простоїв на продуктивність дискретних гнучких виробничих систем
2005 Конституційно-правовий статус міста в Україні
2005 Стратегія формування надійності збутових структур (на прикладі пивобезалкогольної галузі України)
2005 Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму
2005 Метафора у сфері сучасної української політичної комунікації
2005 Критерії для перевірки гіпотез про вигляд кореляційної функції гауссових випадкових процесів та полів
2005 Випадкові процеси в функціональних просторах Орлича
2005 Спектральні ефекти при взаємодії випромінювання неперервного лазера на барвниках з атомами та молекулами
2005 Поліпшення умов праці на постійних робочих місцях за фактором освітлення
2005 Поліпшення умов мікроклімату в приміщеннях за рахунок поверхнево-розвинутого низькотемпературного обігріву
2005 Клініко-лабораторна оцінка і обґрунтування клінічного застосування нового вітчизняного альгінатного відбиткового матеріалу «Стомальгін-04″.
2005 Клініко-технологічні особливості виготовлення повних знімних протезів з використанням еластичних пластмас.
2005 Мікробіоценоз піхви при загрозі переривання вагітності і його корекція
2005 Економічні та організаційні важелі регулятивної політики в АПК регіону
2005 Управління маркетинговими дослідженнями підприємств в процесі формування конкурентних переваг
2005 Системне управління процесами мотивації персоналу організацій
2005 Розробка генераторів вогнегасячого аерозолю із покращеними характеристиками
2005 Клініко-патогенетичне обгрунтування використання альтану і дицетелу в комплексному лікуванні хронічного некаменевого холециститу
2005 Шуми в підсилювачах з MESFET- та HEMT-структурами і методи їх зниження
2005 Оpганізаційно-економічний механізм стимулювання діяльності деpевообpобної пpомисловості pегіону
2005 Творча спадщина Євгена Нагірного та її значення для розвитку архітектури України.
2005 Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок без зчеплення зовнішньої арматури з бетоном
2005 Міцність та деформації сталебетонних згинаних елементів із додатковою стержневою арматурою
2005 Методика вивчення властивостей трикутника в умовах рівневої диференціації в основній школі
2005 Усереднення в задачах керування системами із запізненням
2005 Інваріантні тори зліченних систем різницевих рівнянь, що містять відхилення дискретного аргументу
2005 Доходи і видатки сільського населення.
2005 Клініко-патогенетичні особливості бронхіальної астми та її лікування у дітей з синдромом недиференційованої системної дисплазії сполучної тканини.
2005 Особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду у жінок зі змішаною інфекцією генітального тракту в анамнезі
2005 „Інтеграція України до світової економічної системи через діяльність морських портів”
2005 «Механізм державного регулювання зайнятості в промисловому регіоні»
2005 „Зовнішньоекономічна стратегія України в контексті її інтеграції до європейської економічної системи”
2005 «Регулювання руху робочих кадрів на внутрішньому ринку праці»
2005 Україна в Першій світовій війні: вітчизняна історіографія.
2005 Пропагандистська діяльність ОУН і УПА в 1944-1950-х рр.
2005 Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств
2005 Корекція фізичної підготовленості студенток вузу в процесі занять оздоровчими видами плавання
2005 Циклізації 1-хлоралкілгетерокумуленів з похідними 2(3)-азагетерилоцтових кислот
2005 Синтез і властивості функціонально заміщених гемінальних бісфосфонових кислот
2005 Функціоналізація електронозбагачених гетероциклів ізоціанатами та ізотіоціанатами фосфору
2005 Еволюція структури читацького складу наукової бібліотеки (у 90-х роках XX ст.)
2005 Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності
2005 Навчання студентів університету професійно орієнтованого спілкування іноземною мовою.
2005 Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови.
2005 Трудове навчання у загальноосвітніх закладах Харківської губернії у другій половині XIX – на початку XX століття.
2005 Підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до педагогічного проектування
2005 Ірраціональність поведіки домашніх господарств як споживачів
2005 Мотивація праці як складова економічної стратегії підприємства
2005 Підготовка та проведення спеціальних операцій у збройних конфліктах другої половини ХХ ст.
2005 Моделювання системи професійного навчання державних службовців ділової англійської мови
2005 Державне управління аграрним сектором економіки України: функціонально-структурний аспект
2005 Таксономія, філогенія та біологія деяких представників родини Agaricaceae (Fr.) Cohn
2005 Вплив пероксидації ліпідів на стан мембран клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки
2005 Конституційна юстиція Сполучених Штатів Америки.
2005 Вплив особливостей спілкування в мережі „Internet» на процес соціалізації студентської молоді.
2005 Діалогічна інтерпретація музичної активності дитини.
2005 Структурно-семантичні та функціональні особливості французьких інтенсифікаторів процесуальної ознаки.
2005 Організаційно-правове забезпечення впровадження іпотечного кредитування в Україні
2005 Синтез та властивості складних оксинітридофосфатів лужних та полівалентних металів
2005 Формування екологічно доцільної поведінки молодших школярів.
2005 Особистісно орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дітей шостого року життя.
2005 Адміністративно-правове регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади
2005 Удосконалення режимів введення кальцію при позапічній обробці низькосірчистої киснево — конвертерної сталі.
2005 Пристрої комутації пакетів даних з багатоканальною вхідною буферизацією
2005 Дослідження розподілу електромагнітного поля радіотелефону у фантомі людини
2005 Методика формування психологічної готовності курсантів-льотчиків до льотної діяльності
2005 Психодіагностика функціональних станів операторів динамічних і енергетичних автоматизованих систем
2005 Розвиток творчих здібностей учнів при вивченні елементів електроніки на уроках фізики і в позаурочній роботі
2005 Модифікація та розробка технологій переробки вторинного поліетилентерефталату
2005 Еколого-гігієнічна оцінка забруднення ґрунту і суміжних об’єктів довкілля важкими металами та їх впливу на здоров’я населення в умовах техногенного навантаження
2005 Прогнозування, клініко-генетична характеристика та шляхи профілактики уроджених вад серцево-судинної системи у дітей
2005 Полегшені багатошарові перекриття для архітектурно-будівельних систем з широким кроком несучих конструкцій
2005 Агрохімічна оцінка застосування добрив під моркву столову на темно-сірому опідзоленому грунті Північного Лісостепу України
2005 Алгебраїчні методи у теорії нейронної асоціативної пам’яті
2005 Клініко-комп’ютерно-томографічна характеристика гострого періоду черепно-мозкової травми.
2005 Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного пожежного нагляду
2005 Обіг земельних володінь волинської шляхти у другій половині ХУІ ст. (на матеріалах Луцьких актових книг 1566-1599 рр.).
2005 Панський маєток на Східному Поділлі наприкінці ХУІІІ — у першій третині ХІХ ст.: соціально-економічні та етноконфесійні відносини.
2005 Диверсифікація виробництва і капіталу як фактор стабілізації фінансового стану підприємства
2005 Обґрунтування методики прогнозу стійкості та способів керування покрівлею в очисних вибоях з урахуванням стохастичності впливаючих факторів
2005 Економічні можливості адаптації малоефективних вугільних шахт до ринкових умов
2005 Підвищення ефективності усереднення руд у накопичуваль-них бункерах збагачувальних фабрик
2005 Формування мотивації навчальної діяльності студентів коледжу економіки та права
2005 Технологічна мінералогія гіпергенно змінених залізних руд Інгулецького родовища Криворізького басейну
2005 Адаптивна система управління процесом магнітної сепарації залізних руд на базі засобів ультразвукового контролю
2005 Закономірності управління забезпеченням якості шихти в проекті вивозу готових до виймання запасів руди з кар’єру залізорудного комбінату.
2005 Просторові контактні задачі для пружної багатошарової основи з гладкою межею
2005 Засоби побудови прикладної експертної системи на базі трикомпонентної моделі знань
2005 Державний фінансовий контроль діяльності органів місцевого самоврядування
2005 Механізм формування іміджу державної установи
2005 Державна промислова політика в умовах структурної трансформації економіки України
2005 Державна політика екологобезпечного розвитку економіки в трансформаційний період
2005 Вплив різних рівнів селену на ембріогенез курчат, продуктивність та обмін речовин у ремонтного молодняку і курей-несучок
2005 Удосконалення технології вирощування післяукісних посівів кормових культур у правобережному Лісостепу України
2005 Інституціоналізація сучасного молодіжного руху України: тенденції та проблеми
2005 Семантична програма симфоній А.Брукнера в її жанрових і культурно-історичних зв’язках.
2005 Проблема втілення екстатичного стану у музиці (на прикладі творів К.Дебюссі, О.Скрябіна та Ч.Айвза).
2005 «Антиметастатичні властивості протипухлинних засобів хлофідену, бротеофіну, мебіфону при пухлинній хворобі» (експериментальні дослідження)
2005 Cyanophyta морської кам’янистої супраліторалі Криму
2005 Корекційна спрямованість занять з фізичного виховання старших дошкільників із затримкою психічного розвитку
2005 Оптимізація тренувального процесу в акробатичному рок-н-ролі на етапі початкової підготовки
2005 Комплексна оцінка впливу шкідливих факторів регіону з розвинутою залізоуранодобувною промисловістю на репродуктивну систему чоловіків (клініко-експериментальне дослідження.
2005 Особливості перебігу та діагностики поєднаного ураження нирок туберкульозом та хронічним неспецифічним пієлонефритом.
2005 Особливості екскреторно-токсичного безпліддя у чоловіків при хронічному простатиті бактеріальної трихомонадної, хламідійної і бруцельозної етіології.
2005 Дисфункція нервової системи в жінок з естрогендефіцитними станами та методи її корекції
2005 Лексична ідіосистема в поезіях М. Вінграновського
2005 Конкурентоспроможність машинобудівної продукції та напрями її підвищення
2005 Парадигма антиглобалізму в трансформаційних процесах міжнародних фінансових організацій
2005 Металооксидні сполуки Y-Ba-Cu-0 та Bi-Sr-Ca-Cu-O і взаємозв’язок їх мікроструктури з високими надпровідними характеристиками
2005 Адміністративно-правові заходи забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції в діяльності органів Антимонопольного комітету України
2005 Вплив залишкових напружень в зварних двотаврових колонах на їх стійкість при дії моменту в площині більшої жорсткості
2005 Український іконостас XVIII — ХІХ ст. у структурі православного храму. Архітектурно-мистецька сутність і принципи реставрацїі»
2005 Тютюнопаління та його вплив на перебіг вагітності, пологів, стан плода і новонародженого.
2005 Удосконалення технології бубличних виробів підвищеної біологічної цінності
2005 Діагностичне та практичне значення порушення кальцієвого обміну у хворих на хронічний безкам`яний холецистит із супутньою гіпертонычною хворобою та шляхи їх корекції
2005 Функціонально-семантичні особливості культурно-маркованої лексики мови гінді.
2005 Слов’янські автохтонні власні особові імена в чеському антропоніміконі.
2005 Емпатія і особливості її розвитку у дітей молодшого шкільного віку.
2005 Мікроміцети подрібненої деревини гілок листяних порід та їх еколого-біологічні властивості в умовах дерново-слабопідзолистого грунту Північного Лісостепу України
2005 Покращання показників маневренності і стійкості руху шарнірно зчленованих автобусів
2005 Покращання показників техніко-експлуатаційних властивостей міських газобалонних автобусів.
2005 Методика навчання майбутніх економістів професійно спрямованого читання англійською мовою з використанням комп’ютера.
2005 Формування ринково-орієнтованої стратегії розвитку лісоресурсного комплексу України
2005 Перинатальні наслідки розродження при багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода.
2005 Вплив легенево-протективної штучної вентиляції легень на частоту розвитку і тяжкість синдрому гострого пошкодження легень при тяжкій черепно-мозковій травмі
2005 Роль ідеалізації в сучасній формальній епістемології
2005 Гармонізація податкового законодавства України з законодавством Європейських Співтовариств про непряме оподаткування.
2005 Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності.
2005 Рослинність долини річки Хорол та її флористичні і созологічні особливості
2005 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів системи пневмосепарації вороху в комбайнах для збирання смородини
2005 Обґрунтування параметрів процесу висіву мінеральних добрив розподільчо-дозуючим пристроєм
2005 Обгрутування параметрів електромагнітного впливу і технічних засобів для поліпшення відновлення кісткової тканини сільськогосподарських тварин
2005 Організаційно-економічний механізм державної підтримки малого підприємництва: логістична концепція
2005 Динаміка складно-суфіксальної деривації іменників в українській мові ХІ-ХVІІІ ст.
2005 Структурно-семантичні особливості новітніх лексичних запозичень з англійської в українську мову (90-і рр. ХХ ст. — початок ХХІ ст.)
2005 Стратегічне управління підприємствами легкої промисловості (на прикладі підприємств Чернігівського регіону)
2005 Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України.
2005 Словотвірна структура та міжчастиномовний тезаурус лексико-семантичного поля ‘strong — weak’ в історії англійської мови.
2005 Категорія теперішності та засоби її реалізації в англомовному художньому дискурсі.
2005 Підготовка кадрів російської армії у другій чверті ХІХ століття
2005 Любецька шляхта: генеза та еволюція регіональної військовослужбової спільноти у XV — XVIII ст.
2005 Юридична освіта в університетах України ХІХ — початку ХХ ст. (етапи та особливості розвитку)
2005 Столипінська аграрна реформа на Катеринославщині (1906 — 1916 рр.)
2005 Формування і розвиток регіонального ринку плодів
2005 Суперсиметрія і k-симетрія у моделях релятивістських частинок, струн та р-бран
2005 Стратегія і тактика ОУН в українському національно-визвольному русі Західної України у 1929-1935 рр.
2005 «Котик Летаев» та «Крещеный китаец» А. Бєлого в контексті російської художньої автобіографічної прози першої третини ХХ століття
2005 Порушення функціонування тиреоїдної системи при тяжкій черепно-мозковій травмі, способи їхньої корекції
2005 Особливості росту, будови та формоутворення кісток скелета при інтоксикації організму солями свинцю
2005 Особливості перебігу вегетативної дисфункції у дітей Вінниччини середнього та старшого шкільного віку
2005 Обгрунтування способів видобутку енергії з осередкових джерел тепловиділення і утилізації складованих відходів вугільного виробництва
2005 Рівноважна та нерівноважна сорбція соляної кислоти гелевими та пористими поліакриловими аніонітами
2005 «Соціально-економічний і політичний розвиток Афганістану після Другої світової війни (1945-1978 рр.)»
2005 Соціальна робота як фактор формування громадянського суспільства
2005 Система освіти як засіб модернізації української культури
2005 Золь-гель синтез і властивості іонітів на основі складних фосфатів багатовалентних металів і кремнезему.
2005 Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціально-економічна система: проблеми та перспективи розвитку
2005 Професійна підготовка соціальних працівників до здійснення посередництва (на матеріалах США і Канади)
2005 Паразитичні нематоди картоплі в Східному Поліссі України: поширення, шкодочинність та методи контролю чисельності.
2005 Організація діяльності ліцею технічного профілю в системі неперервної професійної освіти
2005 Методи оцінювання енергетичної ефективності для визначення потенціалу енергозбереження та прогнозування енергоспоживання в процесах нафтопереробки
2005 Топографо-анатомічне та морфологічне обґрунтування лікування стегнових гриж
2005 Обґрунтування підбору маточно-насінневих форм груші для вирощування слаборослих підщеп у Лісостепу України.
2005 Оперно-режисерська діяльність Ірини Молостової
2005 Методика навчання пілотів веденню радіообміну в умовах дефіциту часу на міжнародних повітряних трасах
2005 Кредитні відносини сільськогосподарських підприємств з комерційними банками
2005 Метаболічні зміні в еритроцитах та функціональний стан гемоглобіну при дії фізичних навантажень
2005 Контроль ефективності та адекватності антигіпертензивної терапії методом добового моніторування артеріального тиску
2005 Методичні основи оцінки економічного ризику в діяльності підприємств
2005 Зайнятість в умовах становлення інформаційного суспільства.
2005 Домогосподарство в умовах перехідної економіки інверсійного типу. — Рукопис.
2005 Управління рухом оборотного капіталу підприємства
2005 Геометричні моделі для процедур барицентричного усереднення.
2005 Геометричне та комп’ютерне моделювання компонування обладнання спеціальної техніки швидкого реагування
2005 Геометричне моделювання робочих об’ємів роторно-планетарних трохоїд-них машин
2005 Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні.
2005 Вплив лазерного опромінення на поведінку домішок і дефектів у Ві-заміщених ферит-гранатових плівках
2005 Розробка методу обробки інтерферограм Фабрі-Перо для визначення параметів плоскопаралельних плівкових структур
2005 Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у позаурочний час на західноукраїнських землях (1919 — 1939 рр.)
2005 Стратегія життя особистості як фактор розвитку суспільства
2005 Внутрішньофірмова система цінностей: соціально- філософський аналіз.
2005 Удосконалення методів діагностики та профілактики кампілобактеріозу птиці.
2005 Удосконалення технології підготовки чавуну до конверторної плавки
2005 Підвищення ефективності роботи розрядних ламп у ступінчастому режимі

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)