Каталог захищених дисертацій в України за 2005 рік

2005 Методичні основи застосування системи засобів навчання з астрономії у підготовці майбутніх учителів фізики і астрономії
2005 Розвиток пізнавальної самостійності майбутніх абітурієнтів у системі довузівської математичної підготовки
2005 Структурно-діяльнісна концепція дискурсу
2005 Складові організаційно-економічного механізму корпоратизації сучасних оператрів телекомунікацій
2005 Оптимізація параметрів залізничної транспортної системи з метою прискорення доставки вантажів.
2005 Корекція дисколорації емалі вітальних зубів препаратами на основі пероксиду карбаміду та їх вплив на ясна ання та профілактика захворювань пародонту у працівників цукрового виробництва
2005 Оцінка ролі інтенсивної терапії в лікуванні церебрального інсульту в гострому періоді.
2005 Особливості патогенезу попереково-крижового болю (low back pain) у чоловіків фертильного віку з урогенітальною патологією.
2005 Правове регулювання національної депортації з Кримської АРСР та репатріації до Автономної Республіки Крим у складі України (1941-1996 рр): історико-правове дослідження
2005 Правовий статус працівника органів внутрішніх справ у перехідному суспільстві (порівняльно-правовий аналіз на матеріалах країн СНД)
2005 Діяльність органів внутрішніх справ по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх (адміністративно-управлінське дослідження).
2005 Адміністративно-правові засади провадження зі звернень громадян в органах прокуратури
2005 Правовий статус установ в цивільному праві України.
2005 Теоретичні та практичні питання кримінальної відповідальності за фіктивні дії в підприємництві
2005 Топологічні реакції та перетворення спектру орбітального кутового моменту в оптичних пучках
2005 Оптичні властивості малих металевих оболонок різної форми
2005 Адміністративно-правовий статус громадянина України.
2005 Черезшкірна пункційна нефростомія як перший етап ліквідації обструкції верхніх сечових шляхів.
2005 Розробка технології зневолошування-зоління шкіряної сировини з імунізацією волосяного покриву
2005 Інформаційні технології паралельної фільтрації імпульсного шуму на супутникових зображеннях
2005 Фотолюмінесценція та комбінаційне розсіювання світла у самоіндукованих наноострівцевих структурах CdSe/ZnSe
2005 Рівень показників родючості чорнозему типового в залежності від грунтозахисних технологій і біологізації землеробства
2005 Лишайники приморської смуги Кримського півострова
2005 Лікарські макроміцети у поверхневій та глибинній культурі
2005 Синтез і біологічна активність авермектинового комплексу Streptomyces avermitilis
2005 Ліпополісахариди Rahnella aquatilis: структурно-функціональні дослідження
2005 "NADH-залежна монооксигеназна система мікросом печінки тварин при дії іонізуючого випромінювання та аліментарних факторів"
2005 Підвищення якості металоконструкцій з аустенітної метастабільної сталі 10Х13Г18ДУ шляхом зварювання з примусовим охолодженням
2005 Формування у старшокласників комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови.
2005 Трансформація бароко в художній культурі України ХVІІ — ХVІІІ ст.
2005 Одержання ізопропілового спирту на протонопровідних каталітичних мембранах
2005 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України
2005 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)
2005 Розвиток фінансових ринків в умовах глобалізації
2005 Ефективність нового методу фосфенелектропунктури у лікуванні хворих із акомодаційною дисфункцією
2005 Підсилення фундаментів існуючих будинків на слабких ґрунтах методом вдавлювання паль
2005 Аналіз та верифікація MSC-систем за допомогою мереж Петрі
2005 Мовні засоби вираження емоційного концепту СТРАХ: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози)
2005 Оцінка порушень серцево-судинної системи у дітей з бронхіальною астмою та їх патогенетична терапія
2005 Нові перетворення 1,2,4-тіадіазол-5(2Н)-імінів та їх солей у похідні інших азотистих гетероциклів
2005 Ефективність та оптимізація енергетичного балансу України
2005 Класи функцій та чисел, що визначаються трансформаційними та генеруючими моделями обчислень
2005 Особистісно-ситуаційна детермінація агресивної поведінки людини.
2005 Керування та стабілізація обертального руху твердого тіла за допомогою гіродинів
2005 Дослідження процесу деформування ультрадисперсних оксидних порошків при холодному ізостатичному пресуванні з метою одержання високоміцної кераміки
2005 Вибір раціональних параметрів системи комбінованого збудження високомоментних вентильних двигунів
2005 Удосконалення електрофехнологічної дії на мікроорганізми на основі аналізу електричного поля
2005 Моделі та методи ризик-орієнтованого підходу, що забезпечують вірогідність результатів розрахунку основних показників проекту
2005 Формування онтологічної та гносеологічної проблематики у досократівській філософії.
2005 Методика визначення залишкового ресурсу сучасних радіоелектронних засобів озброєння
2005 Агрохімічне обґрунтування використання добрив під озиму та яру пшеницю в сівозміні на лучно-чорноземному ґрунті північної частини Лісостепу України
2005 Підвищення ефективності руйнування гірських порід конверсійними вибуховими матеріалами
2005 Методологічна функція категорії "рівність" при аналізі перехідних процесів у суспільстві
2005 Пилип Васильович Клименко (1887 — 1955) — історик, джерелознавець, архівознавець
2005 Керування документацією за кордоном: історія, законодавство, теоретичні основи та технології
2005 Математичні моделі середнього ремонту сучасних радіоелектронних засобів озброєння, що проводиться у військових ремонтних органах
2005 Наукове обґрунтування методичних підходів до оптимізації медико-соціальної допомоги хворим на психічні розлади.
2005 Підвищення стійкості колісного керуючого модуля проти коливань, викликаних гідравлічним підсилювачем кермового керування автомобіля
2005 Дослідження зв’язків електрофізіологічних характеристик шкіри та індивідуально-типологічних особливостей людини
2005 Вдосконалення розрахункових методів оцінки параметрів вібронавантаженості несучих систем автомобіля
2005 Вплив ланкової структури гусеничного обводу трактора на навантаження трансмісії і тиск на ґрунт
2005 Вибір та обгрунтування параметрів багатодискових тракторних гальм, що працюють у мастилі
2005 Оптимізація діагностики та лікування ерозивно-виразкових захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки на тлі хронічного необструктивного бронхіту
2005 Оптична діагностика щільних квазістаціонарних потоків плазми і процесів їх взаємодії з по-верхнею матеріалів.
2005 Створення та динаміка негативно заряджених частинок у плазмових електромагнітних уловлювачах
2005 Напівінваріантні многовиди та періодичні розв’язки вироджених різницевих рівнянь у банахових просторах
2005 Морфо-функціональні показники адаптаційно-компенсаторних можливостей серцево-судинної системи при хронічній фтористій інтоксикації (анатомо-експериментальне дослідження).
2005 Достатні умови керованості систем при невизначеності
2005 Багатоточкові задачі для лінійних диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь із частинними похідними
2005 Задачі для гіперболічних систем першого порядку та ультрапараболічних систем у необмежених областях
2005 Відтворення населення: регіональні особливості та стратегії реалізації життєвого потенціалу
2005 Становлення та розвиток наукових установ при сільськогосподарських товариствах Правобережної України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.).
2005 Наноструктура та електродинаміка надпровідних квазі-монокристалічних плівок YBa2Cu3O7-x
2005 Народні кам’яні надмогильні хрести Українських Карпат середини ХVІІІ — першої половини ХХ століття (історія, типологія, художні особливості)
2005 Консортивні зв’язки синявців (Lepidoptera: Lycaenidae) плакорних трав’яних біогеоценозів степового Придніпров’я.
2005 Морфогенез та особливості вегетативного розмноження видів роду Gentiana L. in vitro
2005 Еколого — фітоценотичні основи інтродукції представників тропічної флори в умовах захищеного грунту.
2005 Корозійна стійкість і довговічність будівельних конструкцій транспортних споруд
2005 Політична суб’єктність української нації: ґенеза, стан, тенденції розвитку.
2005 Реалізація принципу поділу функцій влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз.
2005 Контроль громадян над лідерами в теорії демократії Р.Даля.
2005 Технологічне забезпечення виготовлення елементів осьового стопоріння механізмів машин
2005 Технологічне забезпечення точності та якості відновлення посадочних отворів корпусних деталей
2005 Православне духовенство в суспільному житті України 20-30-х рр. ХХ ст.
2005 Створення Кримської АСРР.
2005 Модульно-рейтингова система підготовки офіцерів -керівників занять з фізичної підготовки
2005 Психофізична підготовка спортсменок 12-14 років у художній гімнастиці.
2005 Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті Англії.
2005 Фізична та технічна підготовленість стрибунів у висоту відповідно до кваліфікаційних моделей
2005 Організаційно-економчний механізм забезпечення беззбитковості підприємств
2005 Поляризаційні властивості фототрансформацій бактеріо-родопсина для нелінійної просторової модуляції світла
2005 Моделювання адсорбції газів на поверхні перехідних металів
2005 Релігійний фанатизм: релігієзнавчо- психологічна сутність та форми прояву.
2005 Історична проза в кримськотатарській літературі XV — XVIII ст.
2005 Словесні символи першоелементів буття у тексті російської казки та внутрішньому лексиконі людини.
2005 Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз).
2005 Соціалізація статево-вікових груп в традиційній культурі українців другої половини XIX — початку XX ст.
2005 Творчість Ахмада Шауки і Хафіза Ібрагіма в контексті оновлення єгипетської поезії кінця ХІХ — початку ХХ століть.
2005 Підготовка старшинських кадрів в українських національних державних утвореннях (березень 1917 — листопад 1920рр.).
2005 Використання арбускулярних мікоризних грибів у фіторемедіації грунтів від радіонуклідів
2005 Інтерферон-індукована система 2′,5′-олігоаденілату в лімфоїдних клітинах щурів за умов опромінення
2005 Механізми трансдукції сигналу в парієтальних клітинах слизової оболонки шлунку щурів при експериментальній виразці.
2005 Економічне оцінювання та регулювання процесів трансформацій підприємств
2005 Гепатопротектори в фармакологічній корекції функціонального стану імунної системи при експериментальному токсичному гепатиті.
2005 Експериментальна фармакокінетика аміксину
2005 Підвищення ефективності очищення газів вентиляційних викидів вихровим турбулентним промивником
2005 Підвищення ефективності газопостачання за рахунок інтенсифікації захисту від сольових відкладів в системах водяного охолодження газомотокомпресорів (стосовно дожимних компресорних станцій)
2005 Плазмове електролітичне оксидування алюмінію в лужних розчинах.
2005 Электроосаждение композиционных электрокатализаторов на основе PbO2
2005 Гістогенетичні механізми септації серця.
2005 Морфогенез просторової організації міокарда в філогенетичному аспекті.
2005 Розвиток методів оцінки конкурентоспроможності техніки на стадії її проектування
2005 Етногеографічне дослідження реґіону (на ма-теріалах Тернопільської області)
2005 Оцінка антропогенного впливу на природне середовище та обгрунтування геоекологічних засад раціонального природокористування в Івано-Франківській області.
2005 Геоекологічний моніторинг Карпатського регіону України як основа раціонального природокористування
2005 Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в Україні
2005 Межі та обмеження права власності.
2005 Обґрунтування технологічного процесу комбінованої ґрунтообробної машини.
2005 Дезактивовані єнаміни як С-нуклеофіли
2005 Сезонна динаміка чисельності звичайного бурякового довгоносика та обгрунтування заходів захисту цукрових буряків від нього в умовах Центрального Лісостепу України
2005 Методика музично-теоретичної підготовки майбутніх учителів музики на історико-стильовій основі
2005 Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах
2005 Клініко-функціональна характеристика та особливості адаптації дітей раннього віку при перинатальних ураженнях центральної нервової системи гіпоксичного генезу
2005 Застосування симвастатину в лікуванні хворих на вазоспастичну форму стенокардії: корекція кристалофізичних властивостей ліпідів
2005 Удосконалення методу і засобів лазерного мас-спектрометричного контролю складу тугоплавких матеріалів
2005 Інноваційна стратегія операторів на ринку Інтернет-технологій
2005 Методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств промисловості (інвестиційно-інноваційний аспект)
2005 Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр.
2005 Формування та ефективне функціонування продовольчого ринку (на прикладі Херсонської області)
2005 Вагітність і пологи у жінок з прееклампсією при попередній гестації.
2005 Удосконалення проектування генерального плану аеропорту з урахуванням акустичного фактора
2005 Ринок нерухомості України: економічні та регіональні аспекти
2005 Інституціональне забезпечення ефективного функціонування нафтогазового комплексу Криму
2005 Управління ризиками підприємства на засадах реалізації превентивних та компенсаційних заходів
2005 Розвиток орендних земельних відносин у сільському господарстві
2005 Семантика найменувань частин тіла в англійській, німецькій, українській та російській мовах.
2005 Звукосимволічні властивості початкових приголосних звукосполучень у сучасній англійській мові.
2005 Особливості номінації в псевдонімії німецької та украінської мов.
2005 Економіко-організаційні умови входження українського флоту у міжнародні транспортні коридори
2005 Облік та аналіз власного капіталу: теорія і практика
2005 Обгрунтування технології мікрозрошення розсадника та саду мінералізованими водами в умовах півдня Одеської області
2005 Математичне забезпечення автоматизованої системи управління кредитуванням
2005 Раннє прогнозування труднощів у навчанні дошкільників з церебральним паралічем
2005 Психолого-педагогічні умови формування мовленнєвої компетентності у дітей із ЗПР в процесі вивчення англійської мови
2005 Диференційоване лікування хронічних гастродуоденальних захворювань у дітей з урахуванням холатоутворюючої функції печінки.
2005 Організаційно-правові засади адміністративного регулювання соціальної сфери в регіоні
2005 Адміністративний примус в діяльності органів державної податкової служби України
2005 Експлуатаційні характеристики газонаповнювальних компресорних станцій з надзвуковими газовими ежекторами
2005 Універсальний комплект для косметичного одномоментного очного протезування (клініко-експериментальне дослідження)
2005 Екологізація управління та економічне зростання: моделювання і аналіз взаємозв’язку
2005 Вазорегулююча функція ендотелію та стан гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу та при нефрогенно обумовленій артеріальній гіпертензії"
2005 Театр імені Івана Франка: становлення та тенденції розвитку (20-ті рр. ХХ століття)
2005 Методика оцінювання ймовірності успіху автоматичного заходу літака на посадку з урахуванням неоднорідності умов льотних випробувань
2005 Черепичні порядки та їх ідеали
2005 Хвороби листя ярого ячменю в Поліссі України та заходи по обмеженню їх шкідливості
2005 Жанрова диференціація і поетика українського історичного оповідання ХІХ — початку ХХ століття.
2005 Ураження нирок при реактивному хламідійному урогенітальному артриті (хворобі Рейтера): діагностика, патогенез, лікування
2005 Експериментально-клінічне обгрунтування комплексного хірургічного лікування хворих з великими і гігантськими післяопераційними вентральними грижами
2005 Нестабільність акреційних структур у катаклiзмiчних подвійних зірках.
2005 Еколого-геоморфологічний аналіз Закарпатської області.
2005 Розробка нових матеріалів гетерогенної структури на основі епоксиполімерів та металовуглецевої композиції
2005 Полемічна література як чинник становлення національно-релігійної свідомості українського народу.
2005 Реконструкція і аналіз прибережних морських течій на основі декомпозиції Гельмгольца
2005 Діагностичне значення клініко-параклінічних особливостей атеросклеротичних оклюзійно-стенотичних уражень екстракраніальних сегментів сонних артерій для вибору тактики лікування.
2005 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві
2005 Розробка та обґрунтування способів забезпечення стійкості виробок при інтенсивній відробці вугільних пластів
2005 Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах
2005 Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин
2005 Кримінально-правова відповідальність за фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства.
2005 Економічні механізми та фактори відтворення житла в Україні.
2005 Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування ербісолу та пилку квіткового у хворих на хронічний пієлонефрит з супутніми захворюваннями гастродуоденальної і біліарної систем
2005 Обставини, що виключають можливість застосування певних видів покарань
2005 Внутрішньогосподарська структуризація промислових підприємств (на матеріалах підприємств харчової промисловості)
2005 Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів
2005 Баянний ансамблево-оркестровий інструменталізм в історичній стильовій проекції.
2005 Грецький розспів у контексті російської церковно-співацької практики середини ХVII — ХVIII століть
2005 Створення вихідного матеріалу ярого тритикале для селекції на якість зерна
2005 Діагностика та хірургічне лікування стенозувального диспластичного спондилолістезу
2005 Структурно-функціональні особливості та діагностика дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років
2005 Створення вихідного матеріалу для селекції озимої твердої пшениці методом міжвидової гібридизації
2005 Організація управління Галичиною і Буковиною в складі Австрії ( 1772-1848 рр.).
2005 Дія ретардантів на морфогенез, газообмін і продуктивність цукрових буряків
2005 Продуктивність яблуні сорту Голден Делішес на підщепі М9 у зрошуваному насадженні залежно від позакореневого підживлення магнієм та мікроелементами в умовах Правобережного Лісостепу України
2005 Остракоди верхньокрейдових відкладів Волино-Поділля
2005 Оптимізація норми осушення на дерново-підзолистих ґрунтах в умовах радіаційного забруднення території.
2005 Особливості розвитку художньої системи Макса Фріша (на матеріалі прозових творів).
2005 П’єса-притча. Генеза. Поетика.
2005 Рубаї в жанрово-стильовій системі української поезії другої половини ХХ ст.
2005 Жанрово-тематична парадигма паломницької прози в китайській та європейських літературах ХУІ-ХУШ ст.
2005 Відповідальність учасників господарського товариства як засіб захисту інтересів його кредиторів (порівняльно-правовий аналіз німецького та українського права).
2005 Особливості одонто- та кефалометричних показників у підлітків з ортогнатичним прикусом
2005 Управління розвитком підприємства: інформаціологічний контекст (теоретико-методичні аспекти)
2005 Морфологія і філогенія ґрунтових та прісноводних нематод підряду Leptolaimina Lorenzen, 1981
2005 Чисельне моделювання розповсюдження нафтопродуктів в прибережних зонах морів та внутрішніх водоймищ.
2005 Інтродукція видів роду Echinacea Moench на південний схід України
2005 "Київське товариство західних земств (1912-1919): науково-організаційні та концептуальні основи функціонування в галузі механізації сільського господарства"
2005 Вплив топології надпровідних елементів на стійкість рівноваги вільного тіла
2005 Розвиток процесів управління діяльністю організації на основі проектів
2005 Методи організаційно-технологічного проектування зовнішніх мереж трубопроводів з урахуванням параметрів надійності і технологічності
2005 Романи Мілана Кундери: проблематика, поетика, наративні стратегії.
2005 Економічна етика в сучасних процесах раціоналізації господарства.
2005 Особливості жанру та стилю драматургії Гарольда Пінтера.
2005 Художня своєрідність поезії Ліни Костенко (інтертекстуальність і феномен аґону).
2005 Концептуалізація історіософського міфу у ліриці 1960-80-х рр.
2005 Стан діастолічної функції лівого шлуночка у хворих після гострого інфаркту міокарда
2005 "Концепція історичних систем в світ-системному аналізі: історико-соціологічний аспект"
2005 Вірулентність Septoria tritici Rob. et Desm.та оцінка стійкості вихідного і селекційного матеріалу озимої пшениці до септоріозу в Центральному Лісостепу України
2005 Війна Української Народної Республіки зі Збройними Силами Півдня Росії (осінь 1919 р.)
2005 Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об’єкти. Сейсмічний ризик.
2005 Підвищення еффективності оптичних прицілів для стрілецької зброї
2005 Технологічне забезпечення точності циліндричних зубчастих коліс на операції зубофрезерування шнековими фрезами
2005 Підвищення міцності сталевих циліндричних елементів машин та конструкцій
2005 Cаркома матки: особливостi клiнiко-морфологiчноi дiагностики та тактики лiкування.
2005 Лікування розповсюдженого раку яєчників із застосуванням комбінованих оперативних втручань.
2005 Німецькі військовополонені в Донбасі (1943-1954 рр.).
2005 Вплив умов мінерального живлення на ріст і хімічний склад Spirulina platensis (Nordst.) Geitler
2005 Імпульсні генератори для радіолокаторів дистанційного зондування навколишнього середовища.
2005 Кінетика структурних змін та фазових перетворень у зразках алюмінієвих сплавів 1460 і АМг6, надпластично деформованих при високих гомологічних температурах
2005 Структура, оптичні і електричні властивості легованих плівок оксиду цинку, виготовлених методами магнетронного розпилення.
2005 Удосконалення технології прогріву тепловозів та дизель-поїздів на основі методів нечіткої логіки
2005 Удосконалення методів визначення технічного рівня сортувальних станцій
2005 Удосконалення технології роботи залізничного вузла на основі комплексу планетарних моделей
2005 Удосконалення регулювання потужності тепловозних дизель-генераторів
2005 Диференційований підхід до вибору метода операції у хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки залежно від терміну перфорації
2005 Осмотична поведінка ооцитів і ембріонів миші на різних етапах кріоконсервування
2005 Роль фосфідної евтектики у формуванні структури та деяких фізико-механічних властивостей поверхневих шарів перлітних чавунів у процесі тертя
2005 Фінансово-економічний механізм екологізації виробничої діяльності
2005 Оптимізація програми комплексного лікування хворих на гострий панкреатит біліарної етіології
2005 „Глобалізація і прогресивна трансформація вільних економічних зон України”
2005 Підвищення ефективності комплексного лікування пошкоджень рогівки шляхом додаткової оксигенації (клініко-експериментальне дослідження)
2005 Дослідження переходів Гамова-Теллера в області легких ізотопів олова методом спектроскопії повного поглинання
2005 Дослідження структури збуджених станів ядер в області 100Sn методом бета-розпаду
2005 Хірургічні аспекти радикальної корекції тетради Фалло у дорослих.
2005 Інвестування іноземного капіталу в країнах Південно-Східної Азії
2005 Творчість Георгія Малакова в контексті розвитку української графіки 50 — 70 років ХХ століття
2005 Обґрунтування технології виробництва гомогенату трутневих личинок
2005 Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності нижньокрейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря
2005 Соціальна експертиза програм взаємодії міліції і населення
2005 Судові постанови у цивільному процесі України (на матеріалі рішень і ухвал суду першої інстанції).
2005 Виховання в контексті соціально-естетичної концепції Герберта Ріда.
2005 Строки (терміни) у цивільному праві
2005 Системи дистанційного керування перетворювачами в умовах завад
2005 Методи забезпечення інноваційного розвитку підприємств (за матеріалами промислових підприємств Автономної Республіки Крім)
2005 Клініко — метаболічні особливості у хворих на ішемічний інсульт.
2005 Клініко — біоенергетичні та плазмово-клітинні показникиі у хворих, які перенесли церебральний ішемічний інсульт.
2005 Формування економічного механізму ефективної підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах
2005 1. Морфофункціональний стан ендокринних залоз у системі гіпофіз-наднирники-яєчники у великої рогатої худоби в умовах радіоактивного забруднення
2005 Післядипломна освіта вчителя початкових класів в системі методичної роботи загальноосвітньої школи
2005 Активність антиоксидантної системи хлоропластів пшениці при водному дефіциті та засоленні грунту
2005 Структурний стан хроматину тимоцитів за дії іонізуючої радіації та пероксиду водню
2005 Індуктивні границі напівгруп перетворень над скінченними множинами з лінійними зануреннями та діагональними зануреннями кратності (p — просте число).
2005 Особливості епізоотичного процесу сибірки у південному регіоні України
2005 Вплив бета-адреноблокаторів на добовий профіль артеріального тиску, варіабельність серцевого ритму та функціональний стан артеріальних судин у хворих на гіпертонічну хворобу
2005 Особливості сируктурно-функціональних змін жовчного міхура і підшлункової залози у хворих з хронічною серцевою недостатністю
2005 Формування регулярних структур з наноцентрів у кристалах KCl в стаціонарних просторово-періодичних світлових полях
2005 Токсиколого-гігієнічна оцінка фуразолідону, продуктів його синтезу та їх суміші технологічного складу в зв"язку з регламентуванням у воді водоймищ
2005 Фітомоніторинг основних річок Національного природного парку "Подільські Товтри"
2005 Герменевтичний потенціал норми в контексті філософії науки.
2005 Успадкування деяких маркерних ознак гороху та їх взаємозв’язок із продуктивністю
2005 Продуктивність нових сортів льону-довгунця і льону олійного залежно від способів сівби та системи удобрення
2005 Продуктивність низинних лук Полісся України залежно від строків підсівання багаторічних бобових трав.
2005 Дислокації мозку у хворих з гліомами супратенторіальної локалізації та їх значення при хірургічному лікуванні
2005 Дидактичне моделювання змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета для педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
2005 Особливості клінічного перебігу неінфекційної лихоманки у дітей та підлітків та обгрунтування її лікування
2005 Клініко-імунологічна характеристика і удосконалення лікування гострих респіраторних захворювань у дітей
2005 Стратегічне управління збутом на підприємстві
2005 Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства
2005 Оцінка ефективності експорту та імпорту машин і обладнання вітчизняними підприємствами
2005 Проблема естетичного виховання дітей дошкільного віку в педагогічній думці України (кінець ХІХ — початок ХХ ст.)
2005 Гомеостаз порожнини рота та його корекція у дітей з диспластичним сколіозом
2005 Зміни виробничих відносин в українському селі (друга половина XX — початок XXI століття): історичний аспект
2005 Управління державним сектором промисловості в Україні
2005 Моделювання контрактної діяльності економічного об’єкту в умовах ринкової економіки
2005 Позиція правлячих кіл Росії та громадська думка щодо англо-бурської війни (1899-1902 рр.).
2005 Соціально-економічний, суспільний та культурний розвиток Північної Бессарабії у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.
2005 Сільське населення Степового Побужжя кінця ХVIII — початку ХХ ст.
2005 Польське питання у політиці Росії в роки Першої світової війни
2005 Методи покращення характеристик п’єзомагнітних перетворювачів числа обертів валів робочих механізмів
2005 Створення перетворювачів механічних величин з пєзоелементами в схемах електричних фільтрів
2005 Динаміка конфіксальної деривації іменника української мови XI-XVIII століть
2005 ""Дідівщина" як соціально-культурне явище: механізми та форми відтворення"
2005 Формування бар’єрних властивостей натуральних оболонок та товарознавча оцінка сардельок з їх використанням
2005 Імовірнісні моделі і методи барицентричного усереднення граничних потенціалів
2005 Ефекти вібронної взаємодії в багатокомпонентних галоїдних кристалах, активованих ртутеподібними іонами.
2005 Структура розбавлених металічних розплавів-розчинів з обмеженою розчинністю в твердому стані
2005 Механізми психологічного впливу кінема-тографічного відеоряду на глядача
2005 Оксидази метилотрофних дріжджів і цвільових грибів: характеристика та біоаналітичне використання.
2005 Педагогічні основи самоосвітньої діяльності майбутніх учителів природничих дисциплін
2005 Маркери малігнізації у цитологічній діагностиці захворювань щитоподібної залози
2005 Перетворювачі постійної напруги на основі резонансних інверторів з широтно-частотним регулюванням
2005 Стратегія управління інноваційним розвитком економіко-виробничих структур
2005 Формування механізму реструктуризації підприємств важкої промисловості
2005 Методи аналізу і оцінки ефективності експортної діяльності металургійних підприємств
2005 Формування системи управління промисловим підприємством в умовах стратегічного партнерства
2005 Моделювання кредитного процесу в банківській установі
2005 Управління зовнішньоторговельною діяльністю підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України.
2005 Управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки в Україні.
2005 Державне регулювання розвитку промислового виробництва в перехідній економіці України (галузево-територіальні аспекти).
2005 Уявлення про надприродне в українській культурі X–XVIII ст.
2005 Українська еміграція Канади і США та національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1914–1923)
2005 Фізична реабілітація хворих на статичну форму плоскостопості та остеохондроз хребта
2005 Планування навчально-тренувального процесу футболістів-інвалідів з наслідками дитячого церебрального паралічу в річному циклі підготовки
2005 Показники просторово-часової точності кидкових дій як критерій відбору юних гандболістів
2005 Нові принципи динамічної трикристальної рентгенівської дифрактометрії мікродефектів в реальних монокристалах
2005 Верифікація та тестування інтерактивних систем, специфікованих за допомогою базових протоколів
2005 Фізичні і методичні принципи дослiдження характеристик морської поверхні на основі натурних інфрачервоних радіометричних вимірювань
2005 Стан передміхурової залози, мікції та кісткової системи у пацієнтів з частковим андрогенним дефіцитом чоловіків, які старіють
2005 Боротьба за панування у повітрі в боях на Правобережній Україні в період 23.12.1943-28.02.1944.
2005 Комплексна оцінка ефективності механізмів екологічного регулювання, спрямованих на забезпечення сталого розвитку території
2005 Економічні основи управління інноваційною ресурсозберігаючою політикою в машинобудуванні
2005 Психологічні передумови розвитку молодшого школяра як суб’єкта учіння
2005 Розробка моделей і критеріїв забезпечення ефективності експлуатаційних властивостей пожежних автомобілів
2005 Адміністративно-процесуальні строки
2005 Гуманістичні засади впровадження інформаційних освітніх технологій (соціально-філософський аспект)
2005 Діагностика професійної придатності операторів підземних шахтних електросистем
2005 Методика підготовки диспетчерів-інструкторів служби повітряного руху до педагогічної діяльності в умовах модульної технології
2005 АНГІОГЕНЕЗ В РАКУ ЯЄЧНИКА: ЦИТОКІННА РЕГУЛЯЦІЯ ТА ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ.
2005 Вміст йоду і селену та метаболічний профіль у крові великої рогатої худоби в різних ландшафтних зонах західного регіону України
2005 Метаболізм пропіонової і лінолевої кислот в організмі великої рогатої худоби при додаванні до раціону різних форм сечовини
2005 Особливості постнатальної адаптації та стан протеїназно-інгібіторної системи у новонароджених з синдромом аспірації меконію
2005 Південь України кінця ХІХ — початку ХХ століття в контексті культурно-національного відродження України
2005 Анафродизія та методи відновлення відтворної функції у корів
2005 Моделі дальнього порядку в твердому тілі з наномасштабною модуляцією його просторової структури
2005 Активізація інноваційного розвитку промисловості на засадах лізингу.
2005 Ефективність капітальних вкладень в оновлення кар’єрного автотранспорту гірничорудних підприємств.
2005 Економічне обґрунтування якості продукції вугільних підприємств для енергетики.
2005 Поліпшення техніко-економічних показників дизеля 4ЧН 12/14, що працює на біопаливах.
2005 Перехідні теплові процеси у напівпровідниках
2005 Дослідження та розробка раціональних конструкцій подовжених зарядів з регулюванням динамічного навантаження донної частини свердловини
2005 Проблеми економічного виховання в педагогічній спадщині А.С.Макаренка
2005 Розвиток логічного мислення учнів основної школи в процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу
2005 Розробка засобів і способів підвищення екологічної безпеки при дії шкідливих фізичних полів техногенного походження
2005 Деформування гнучких гумовокордних оболонок обертання.
2005 Стійка побудова цифрових радіозображень при неявній дискретизації спостережень
2005 Ресурсне забезпечення банківського іпотечного житлового кредитування
2005 Прагматизм фіскального регулювання процесів формування місцевих бюджетів.
2005 Реформування житлово-комунального господарства та регулювання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги населенню.
2005 Технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок
2005 Науково-методичні засади оцінки і регулювання інвестиційної діяльності в промисловому секторі регіону
2005 Нормативність в конституюванні лінгвістичних одиниць: філософський аналіз
2005 Дискурс театру у французькій драматургії XVII століття.
2005 Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які проживають на території України.
2005 Джерела права Європейського Союзу
2005 Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України
2005 Обгрунтування процесу і параметрів механізму для добування сапропелів
2005 Підвищення ефективності використання енергопотенціалу регіону
2005 Людський вимір етнонаціональної політики та його реалізація в Україні
2005 Оптимізація ранньої діагностики хвороби Пертеса у дітей
2005 Ендохірургічне лікування перерваної позаматкової вагітності з масивною та помірною крововтратою
2005 Удосконалення нормування часу механообробки деталей у одиничному та дрiбносерiйному виробництвi на основi нейронних мереж
2005 Комп’ютерна iдентифiкацiя людини за зображенням обличчя на основi кореляцiйних методiв
2005 Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів засобами сучасної фортепіанної музики
2005 Вдосконалення процесу проектування формованих підошов
2005 Соціокультурні виміри концепції господарства С.М. Булгакова
2005 Х-променева дифракція в кристалах та багатошарових нанорозмірних системах, що містять дислокаційні петлі
2005 Еколого-географічний аналіз боліт Волинської області.
2005 Концепція ландшафтного різноманіття як основа оптимізації мережі природно-заповідного фонду (на прикладі Кіровоградської області).
2005 Удосконалення технології соєпродуктів з використанням ендогенних ферментів
2005 Людський капітал у трансформаційній економіці:зміст та основні напрямки формування
2005 Національні фірми в транснаціональних корпоративних системах
2005 Удосконалення теплообмінних апаратів і систем для конденсації і охолодження технологічних потоків.
2005 Автоматизація процесу спалювання газового палива в котлоагрегатах ТЕЦ промислових підприємств
2005 Спілка войовничих безвірників в антирелігійній пропаганді в Україні (20-ті-40-ві роки ХХ ст.)
2005 Прогнозування перебігу хронічних обструктивних захворювань легень в профілактиці інвалідності
2005 Просодична організація англомовного дискурсу реклами (експериментально-фонетичне дслідження на матеріалі британської телевізійної реклами)
2005 Розвиток психолого-педагогічної компетентності молодих учителів у системі післядипломної освіти
2005 Лісівничі особливості та полезахисна роль лісових смуг різних конструкцій в умовах Правобережного Лісостепу
2005 Кримінально–процесуальні функції на стадії досудового розслідування
2005 Компроміс на досудовому слідстві: поняття, види, криміналістичні прийоми досягнення
2005 Елементи технології оптоелектронних приладів на основі нематичних та холестерико-нематичних рідкокристалічних сумішей
2005 Екосистеми Житомирського Полісся: класифікація, територіальна диференціація, охорона
2005 Функціональні рівняння на локально компактних абелевих групах
2005 Підготовка майбутніх учителів до музично-творчого розвитку учнів початкових класів
2005 Перебіг та лікування ішемічної хвороби серця при супутньому хронічному панкреатиті
2005 Методичні засади бухгалтерського обліку в установах Національного банку України
2005 Екситони і фазові переходи в шаруватому сегнетоеластику Cs3Bi2I9
2005 Підвищення ефективності комплексної підготовки ендометрія та порожнини матки у жінок з безплідністю в програмі допоміжних репродуктивних технологій
2005 Одержання коолігомерів на основі суміші ненасичених вуглеводнів з використанням амінопероксидів
2005 Зелені жаби фауни України: морфологічна мінливість, каріологія та особливості біології.
2005 Моделі структурно-об’єктної технології розробки інтерфейсного комплексу корпоративної інформаційної системи
2005 Електрична активність та постсинаптичні струми нейронів культури гіпокампу
2005 Формування організаційно-управлінських механізмів підприємств туристичної сфери (на прикладі франчайзингової мережі "Галопом по Європах")
2005 Організаційно-економічний механізм управління підприємств машинобудівної галузі
2005 Особистісні детермінанти формування стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів
2005 Психологічні особливості переживання суб’єктом юнацької кризи
2005 Профілактика та лікування плацентарної недостатності у вагітних з лейоміомою матки.
2005 Удосконалення діагностики та лікування жінок з вірусно-бактеріальними захворюваннями геніталій з урахуванням морфологічного стану ендометрія.
2005 Лікування вагітних з невиношуванням за наявності цитомегаловірусної інфекції.
2005 Удосконалення управління комунальною власністю в Україні: теоретичні засади
2005 Державні механізми реформування системи ресурсного забезпечення Воєнної організації на шляху євроатлантичної інтеграції України
2005 Управління державними соціальними гарантіями в Україні
2005 Правове регулювання діяльності аграрних бірж в Україні
2005 Синтез, властивості та фотохімічна активність змішанолігандних комплексів мангану (ІІ) та церію (ІІІ) з етилендиаміндиянтарною кислотою та тіосечовиною
2005 Статистичне оцінювання якості обслуговування у роздрібній торгівлі
2005 "Структурні та функціональні особливості вторинної предикації в сучасній англійській мові (досвід формально-граматичного моделювання)"
2005 Педагогічні засоби подолання фонетичної інтерференції у тюркомовних студентів в умовах вищого навчального закладу
2005 Тенденції розвитку вищої освіти у країнах Західної Європи та України
2005 Великомасштабні рухи спіральних галактик каталогу RFGC
2005 Комплексна оцінка просторово-часових параметрів рухів тенісистів високої кваліфікації
2005 Методика використання комп’ютерно-орієнтованих засобів у процесі вивчення фізичної географії у загальноосвітній школи
2005 Методи та засоби алгебраїчного програмування в розробці математичних програмних систем
2005 Принципи архітектурно-планувальних рішень соціально-реабілітаційних центрів (для безпритульних дітей та підлітків)
2005 Німецько-фашистський окупаційний режим (1941-1944 рр.) на території генеральної області „Київ" (Київська та Полтавська області)
2005 Економічне оцінювання та організування інтегрованих корпоративних структур консорціумного типу
2005 Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств
2005 Двостороннє ендопротезування кульшових суглобів
2005 Медична реабілітація хворих та інвалідів з деформаціями кисті внаслідок пошкоджень нервів верхньої кінцівки
2005 Князі Нижегородсько-Суздальської землі в кінці XIV — середині XV століть (історико-генеалогічний дискурс)
2005 Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні
2005 Політика партійно-державного керівництва Кримської АРСР щодо національних меншин (1921-1941 роки)
2005 Стан ендотелійзалежних чинників та їх корекція під впливом метаболічної терапії у новонароджених з гіпоксичним пошко-дженням міокарду.
2005 Метод маршрутизації пакетів за критерієм рівномірного завантаження мережі
2005 Продуктивність ланки кормової сівозміни залежно від факторів інтенсифікації в Західному Лісостепу України
2005 “Українська афористика: структурно-семантичний та функціональний аспекти”
2005 Моделі та алгоритми діагностики в медичних інформаційних системах
2005 Система підтримки прийняття рішень для керування маневруванням кораблів і суден берегової охорони в складних навігаційних умовах.
2005 Відонімні утворення: структурно-семантичні і функціонально-стилістичні аспекти у мові сучасної публіцистики.
2005 Оптичні та релаксаційні властивості невпорядкованих середовищ з наноструктурою
2005 Діагностика та хірургічна тактика при хронічних порушеннях дуоденальної прохідності у хворих на хронічний калькульозний холецистит.
2005 Ураження нирок у хворих на хронічні гепатити.
2005 Хіміко-токсикологічне дослідження кеторолаку
2005 Синтез і утеростимулююча активність похідних 1-алкокси-3-діалкіламіно-2-пропанолу
2005 Фармакогностичне дослідження пагонів ожини сизої та створення на її основі лікарських засобів
2005 Розробка складу та технології гранул цеоліту з плантаглюцидом для лікування виразкової хвороби шлунку
2005 Застосування іонометрії для аналізу декаметоксину, мірамістину й етонію та їх лікарських форм
2005 Податки в Україні та в державах-членах Європейського Союзу: порiвняльно-правовий аналiз.
2005 Особливості порушень серцевої діяльності у слабочуючих дітей шкільного віку
2005 Стрес-індукована ішемія міокарда та порушення ритму серця у пацієнтів з гострим одонтогенним болем
2005 Структура ценопопуляцій степових видів на південному сході України .
2005 Синтез двомасових електромеханічних систем переміщення електродів дугових сталеплавильних печей
2005 Підвищення робастності асинхронного електроприводу з векторним керуванням
2005 Податкові механізми в системі природокористування: теорія і практика
2005 Удосконалення технології макаронних виробів, збагачених яєчними продуктами
2005 Розроблення способів підвищення ефективності процесу дефекації в цукровому виробництві
2005 Методи ідентифікації перехідних характеристик засобів вимірювальної техніки, що моделюються інерційними ланками аперіодичного типу
2005 Оптико-тепловий метод вимірювання витрати природного газу.
2005 Гігієнічна оцінка сучасних методів знешкодження відходів фармацевтичної промисловості та непридатних медичних препаратів
2005 Показники економічної ефективностіінноваційних технологій у банківській сфері(на прикладі дистанційного банківського обслуговування)
2005 Управління інноваціями на етапах життєвого циклу програмного забезпечення
2005 Обґрунтування параметрів вибухозахисної перемички для гасіння ударних повітряних хвиль при підземному видобутку руд
2005 Методи автоматичного контролю перевантаження барабанних млинів рудою
2005 Розробка методів і засобів компенсації складових струму однофазного замикання на землю в електричних мережах кар’єрів
2005 Українське студентство у суспільнго-політичному житті Східної Галичини (60-ті рр. ХІХ — початок ХХ ст.)
2005 Суспільно-політична діяльність Оранізації українських націоналістів (1929 — 1934 рр.).
2005 Ціннісний зміст і принципи структурування молодіжного руху в процесі демократичних перетворень в Україні.
2005 Імперативи людської життєдіяльності у техногенній цивілізації.
2005 Прогностичні критерії перебігу та виходів тяжкої черепно-мозкової травми (клініко-біохімічне дослідження)
2005 Оксидантно-антиоксидантний та біоенергетичний гомеостаз у хворих з ішемічним інсультом у ході лікування.
2005 Особливості соціально-перцептивної регуляції професійного спілкування працівника ОВС
2005 Емоційно-вольовий образ "Я" студентів, що займаються різними видами фізичної культури
2005 Розвиток креативності у молодших школярів із порушеними соціальними зв’язками.
2005 Підроблення як спосіб вчинення злочину
2005 Дослідження нелінійних коливань ортотропних пластин складної форми за допомогою методу R — функцій
2005 Цифрові системи міжперіодної обробки сигналів на фоні пасивних завад для імпульсних радіолокаційних станцій
2005 Теоретичне обґрунтування, методи і засоби узгодженого вторинного перетворення вібросигналів у системах керування енергетичними установками
2005 Структурно-параметрична оптимізація цифрових керуючих пристроїв нечітких систем управління
2005 Обмеження струму в кераміці на основі оксиду індію
2005 Система автоматичного управління технологічним процесом переробки вугілля в піролізний газ
2005 Розвиток механізмів управління економічною стійкістю функціонування морських портів регіону.
2005 Взаємодія фінансової та грошової політик у трансформаційній економіці післякризового періоду
2005 Провідні концепти американського символічного літературознавства (на матеріалі творчого доробку С.Лангер).
2005 Особливості політичної суб’єктивації національних меншин в Україні.
2005 Особливості політичного тероризму в сучасному суспільстві.
2005 Соціальна детермінованість еміграційного процесу з України в кінці XX-го — на початку XXI-го століть.
2005 Наукова діяльність: соціальна детермінація та перспективи.
2005 Засоби формалізації математичних знань та міркувань: теоретичні та практичні аспекти
2005 Золоцементносульфатні в’яжучі речовини,модифіковані кремнеземистими добавками,та бетони на їх основі
2005 Організаційно-педагогічні умови виховної роботи в технічних коледжах
2005 Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу вищого навчального закладу
2005 Багатохвильова Х-променева дифрактометрія реальних кристалів
2005 Розвиток інтегрованого цукробурякового виробництва в Україні
2005 Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII — XVIII ст.: еволюція взаємовідносин.
2005 Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності
2005 Виконавча влада: соціально-правова природа, особливості
2005 Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні
2005 Обгрунтування ринкових стратегій розвитку сільського господарства
2005 Метод побудови областей стійкості і якості систем автоматичного керування просторово-одномірними тепловими об’єктами при конвективному теплообміні
2005 Еколого-систематична характеристика та біологічна активність мікроскопічних грибів, виділених із забруднених важкими металами ґрунтів України
2005 Вуглеводи поверхневих структур клітин молікутів та філогенетично споріднених з ними родів Bacillus — Lactobacillus — Streptococcus
2005 Лікувально-діагностичний алгоритм при абсцесі маткової труби у жінок репродуктивного віку
2005 Алгоритми для систем з тепліцевими лямбда-матрицями та їх застосування
2005 Економетричні та організаційні основи управління ціною будівельного контракту.
2005 Адаптація сільськогосподарських підприємств до умов ринкового середовища
2005 Соціалізація молоді Великої Британії у діяльності молодіжних організацій
2005 Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах (на прикладі України та Російської Федерації).
2005 Міжнародна конкурентоспроможність машинобудівної галузі України в контексті процесів глобалізації
2005 Оптимізація лікувальної тактики при гострому ішемічному інсульті в каротидному басейні з урахуванням прогнозу 30-денних наслідків хвороби.
2005 Науково-методичні засади державного регулювання відновлення платоспроможності (банкрутства) підприємств
2005 Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності пенсійних фондів
2005 Вогнебіозахист тканин і паперу просочувальною композицією
2005 Обґрунтування параметрів установки для дистанційного гасіння пожеж газоводяною сумішшю
2005 Організаційні структури корпоративних холдингових груп в житловому будівництві в сучасних умовах
2005 Функціональне та імітаційне моделювання технічних систем за допомогою модифікованих мереж Петрі
2005 Співвідношення метаболітів андрогенів і глюкокортикоїдів у хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу.
2005 Музично-просвітницька діяльність А.Кушніренка в контексті розвитку професійно-хорового виконавства на Буковині.
2005 Результати лікування дискогенних поперекових радикулопатій із застосуванням малоінвазивних втручань.
2005 Комплексна коригуюча терапія хворих на псоріаз з урахуванням змін в стані про- та антиоксидантних систем.
2005 Судово-медичні критерії загальних ознак загиблої особи за структурною організацією підязикової кістки
2005 Адміністративна правосуб`єктність юридичних осіб та особливості її реалізації в адміністративно-деліктних відносинах.
2005 Гібридні поліуретан-акрилатні системи на основі іономерних олігоуретанакрилатів
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)