Каталог захищених дисертацій в України за 2005 рік

2005 Моделі і методи аналізу ризиків проекту на етапах науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
2005 Побудова і застосування математичних моделей для формування цінової політики провайдера Інтернет
2005 Моделювання, методи та комп’ютерні засоби підтримки прийняття групових рішень.
2005 Обгрунтування параметрів захисного одягу для застосування під час проведення пожежно-рятувальних робіт
2005 Удосконалення методів оцінки показників якості спеціальних матеріалів захисного одягу пожежників
2005 Підвищення ефективності технологічного процесу вторинної сепарації картоплі
2005 Підвищення міжремонтного ресурсу двигунів мобільної сільськогосподарської техніки електрохіміко-механічним припрацюванням циліндро-поршневої групи
2005 Забезпечення функціональної стабільності мобільної сільськогосподарської техніки шляхом удосконалення засобів очищення дизельного палива
2005 Формування інтеграційних відносин особистих селянських господарств у системі АПК
2005 Керування станом гірського масиву при захисті природних і інженерних об’єктів від сейсмічних впливів
2005 Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень
2005 Управління міжнародною економічною діяльністю Гонконгу.
2005 Несуча здатність сталебетонних колон при силових і інтенсивних температурних впливах
2005 Обгрунтування ефективних параметрів буропідривних робіт при проходці вертикальних шахтних стволів
2005 Обґрунтування параметрів шпурових зарядів, котрі забезпечують підвищення швидкості спорудження гірничих виробок
2005 Експериментально-клінічне обґрунтування застосування комбінації тималіну та амізону для корекції мукозального імунітету при хронічному верхньощелепному синуїті у дітей
2005 Хронічний тонзиліт (питання патогенезу та лікування)
2005 Удосконалення діагностики та хірургічного лікування акустичної невриноми у хворих з односторонньою сенсоневральною приглухуватістю
2005 Травматичний розрив барабанної перетинки (патогенез, клініка, лікування)
2005 Еколого-економічні перспективи розвитку ринку молока в Поліській зоні Житомирської області
2005 Технологія вирощування товарної риби за умов випасного утримання у ставах з обмеженим рівнем водозабезпечення
2005 Зміни рибницько-біологічних показників при аеромонозі та весняній віремії коропів
2005 Вплив термічної обробки на структуру і стійкість проти міжкристалітної корозії труб з низьковуглецевих аустенітних сталей
2005 Розум і воля як антропологічні основи права.
2005 Розвиток наукових основ розробки та впровадження раціональних режимів волочіння з мінімізацією зношування волок
2005 Регулювання ринку праці та оптимізація структури економічно активного населення в праценадлишкових районах України
2005 Державне регулювання розвитку ринку кредитних послуг в Україні
2005 Розробка енергозберігаючого та екологічнобезпечного обладнання і систем для компресорних станцій магістральних газопроводів
2005 Обґрунтування раціональних параметрів виконавчих механізмів верстатів-качалок.
2005 Моделювання роботи клапанів трипоршневих бурових насосів для підвищення ефективності їх проектування та експлуатації
2005 Лінгвостилістичні аспекти прозаїзації англомовних пісенних текстів другої половини ХХ століття
2005 Удосконалення технології вирощування садивного матеріалу калини звичайної зеленими живцями в умовах Правобережного Лісостепу України
2005 Особливості прояву і успадкування господарсько-цінних ознак смородини чорної та їх селекційне використання
2005 В. К. Кюхельбекер — літературний критик (Ідеї. Жанри. Стиль.).
2005 Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури
2005 Оптимізація основних технологічних параметрів при підрощуванні личинок російського осетра
2005 Типоморфізм і прикладна мінералогія егірину з натрієвих метасоматитів залізисто-кременистої формації докембрію Криворізького басейну.
2005 Психологічні особливості саморегуляції у професійній діяльності менеджерів
2005 Соціально-педагогічні умови управління розвитком дошкільної освіти в регіоні
2005 Реформуваня пенсійної системи в Україні
2005 Виховання в учнів молодших класів гуманних якостей в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу.
2005 Формування пізнавальної активності студентів медичного коледжу в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін.
2005 Методи адаптивної маршрутизації в гібридних телекомунікаційних мережах з гарантованою якістю обслуговування
2005 Османська експансія в Південно-Східній Європі та зовнішня політика Польщі в останній чверті XV-на початку XVI ст.
2005 Методи забезпечення електромагнітної сумісності в комплексі радіоелектронних засобів зв’язку на етапі функціонування
2005 Структура протопланетних дисків за даними фотополяриметричного моніторингу молодих зір
2005 Пріоритетний метод вибору способу розродження у вагітних з перинатальною патологією.
2005 Методи і пристрій контролю віброприскорень стінок паливопроводу високого тиску дизельних агрегатів
2005 Структура і динаміка ставлення населення України до екологічних проблем.
2005 Екологізація суспільного відтворення: шляхи та механізми здійснення.
2005 Контрастивні тропи й фігури в американській поезії модернізму: лінгвокогнітивний аспект
2005 Інформаційні виміри політичного простору країн Європи (Німеччина, Франція, Португалія, Чеська Республіка, Україна)
2005 Ефективне використання ресурсного потенціалу водогосподарського комплексу України
2005 Розробка технології виробництва хромових шкір з використанням кисневмісних вуглеводнів
2005 Судова система української держави (Гетьманщини) 1648-1657рр.
2005 Співвідношення національних та інтернаціональних термінів в українській термінології галузі фізичної культури та спорту.
2005 Клонування гена та характеристика білка-партнера протеїнкінази рибосомного білка S6 коензим А-синтази
2005 Особливості експресії альфа та бета ізоформ протеїнкінази рибосомного білка S6 при злоякісній трансформації в тканинах молочної залози людини
2005 «Роль онтології в розумінні політичних явищ (на матеріалах концепції Г.Арендт)»
2005 Формування системи гуманітарних інтегрованих знань студентів технічних університетів
2005 «Структура комплексу щипівок родів Cobitis і Sabanejewia (Cypriniformes: Cobitidae) басейну Середнього Дніпра та р. Сіверський Донець»
2005 Картографо-аналітична оцінка агроекологічного стану грунтового покриву (на прикладі Чернігівщини)
2005 Розвиток економіки регіону в умовах реформування податкового механізму
2005 Регіональні особливості формування і реалізації людського капіталу
2005 Борсук (Meles meles L., 1758) на заході України: морфологія, поширення, екологія, охорона
2005 Вплив сірки, молібдену і мікробних препаратів на азотне живлення, врожай і якість картоплі на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся України
2005 Назви осіб у сучасній словацькій літературній мові: словотвірний аспект.
2005 Оптичні та електрохімічні властивості структур змінного складу і валентності на основі оксидів і ціанофератів перехідних металів.
2005 Підвищення ефективності методу «стіна в ґрунті» з використанням імпульсного глинозмішувача.
2005 Моделювання інвестиційних процесів на регіональному рівні в Україні.
2005 Техніко-тактична підготовка стрільців у спортивно-прикладних вправах з пістолета.
2005 Теоретико-методичні аспекти застосування ігрового методу фізичного виховання у розвитку психомоторики розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку.
2005 Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу.
2005 Організаційно-методичні основи використання рухливих ігор у фізичному вихованні молодших школярів із затримкою психічного розвитку.
2005 Удосконалення методів та засобів управління об’єктами мікроелектронної системи централізації
2005 Розробка нових технічних засобів автоматизованого регулювання швидкості відчепів на сортувальних гірках
2005 Моделювання та оптимізація комплексу операцій обслуговування кораблів у порту
2005 Математичні моделі та алгоритми тестування знань з використанням зворотного зв’язку та Інтернет-технологій
2005 Методи та алгоритми побудови карти середовища мобільного робота з використанням злиття сенсорних даних
2005 Психологічні чинники вибору молодою людиною цивільного шлюбу.
2005 Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді
2005 Методи і моделі управління якістю проектів створення автоматизованих систем безпеки в атомній енергетиці
2005 Проектування панелей крил зі стільниковим заповнювачем при комбінованому навантаженні з урахуванням недосконалостей його виготовлення.
2005 Стійкість підкріпленої в області і на криволінійній границі пластини як елемента тонкостінної просторової системи
2005 Вплив соціально-емоційного стресування вагітних щурів з різним ступенем інсулінової забезпеченості на глюкозний гомеостаз та ан-тиоксидантну систему захисту у нащадків
2005 Формування і розвиток регіонального ринку зерна.
2005 Удосконалення лікування фонових захворювань шийки матки у жінок з папіломавірусною та герпетичною інфекціями
2005 Міжнародно-правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності та національне законодавство України (нетарифний аспект)
2005 Обґрунтування параметрів борони з гнутоштабовими зубами
2005 Ідеологія та культура діяльності правозахисних органів України в контексті становлення громадянського суспільства (політологічний аналіз).
2005 Державне регулювання діяльності підприємств згідно з соціально-екологічною концепцією управління
2005 Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації
2005 Побутові реалії Гомерової «Одіссеї» у перекладі (на матеріалі українських перекладів поеми).
2005 Державне регулювання фінансової діяльності та ціноутворення природних монополій в Україні
2005 Сучасний іспаномовний суспільно-політичний дискурс: лінгвопрагматичний аспект
2005 Структурно-семантичні особливості термінів оподаткування в американському і британському варіантах сучасної англійської мови.
2005 Облік оперативної оренди в сільському господарстві України
2005 Описи Чернігівського намісництва останньої чверті XVIII cт.: історія створення та інформаційний потенціал.
2005 Виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи на родинних традиціях українського народу.
2005 Номінативний простір «Ігровий вид спорту» в сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний та лінгвокультурний аспекти
2005 Стандартизація і оцінка комфортності житла.
2005 Особливості перебігу та лікування хворих на постхолецистектомічний синдром з дефіцитом маси тіла та ожирінням
2005 Продуктивність лучних травостоїв за різних систем удобрення і режимів використання на суходолах Лісостепу України
2005 Ефективність використання інбридингу в селекції гречки на гетерозис
2005 Історична свідомість української молоді: проблеми формування в трансформаційному суспільстві (соціально-філософський аналіз)
2005 Еколого-економічні проблеми розвитку монофункціона-льних міст України
2005 Організаційно-методичні аспекти оптимізації вторинної амбулаторної профілактики артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця в умовах міської поліклініки
2005 Наукове обгрунтування діяльності денних стаціонарів загального профілю в умовах переходу до сімейної медицини
2005 Державне управління системою охорони здоров’я на засадах загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування
2005 Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні
2005 Обгрунтування амортизаційної політики підприємства в умовах її лібералізації
2005 Управління інноваційною діяльлністю підприємства
2005 Взаємодія невербальних та вербальних компонентів ситуації комунікативного домінування в англомовному дискурсі
2005 Патогенетичні особливості функціонально-структурних порушень в серці та змін імунологічної реактивності у дорослих і старих тварин з адреналіновою міокардіодистрофією
2005 Ріст та формоутворення кісток скелету при фізичних навантаженнях залежно від вихідного стану вегетативної нервової системи
2005 Роль порушень вільнорадикальних процесів та ендогенної інтоксикації в патогенезі ураження нирок отрутою блідої поганки та їх корекція
2005 Патогенетичні аспекти хронічної плацентарної недостатності при затримці розвитку плода та методи їх корекції
2005 Кореляційні залежності між елементами криміналістичної характеристики та їх використання у методиці розслідування вбивств
2005 Мовна об’єктивація концепту БОГ в англійському дискурсі XIV-XX століть
2005 Когнітивна структура концепту «радість» (на матеріалі англійської мови)
2005 Механізми регулювання зайнятості молодих фахівців із вищою освітою
2005 Негладкі відображення керованих систем
2005 Моніторинг фінансової конкурентоспрможності підприємств харчової промисловості на регіональному рівні(на прикладі м»ясної промисловості).
2005 Російська воєнна мемуаристика першої третини ХІХ століття
2005 Формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення української літератури
2005 Виховання патріотизму молодших школярів у позаурочній виховній роботі
2005 Педагогічні умови духовної самореалізації старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.
2005 Морально-естетичне виховання курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України
2005 Духовно-моральне виховання курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України
2005 Формування естетичного відношення до людини у курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України
2005 „Іноземний капітал в економіці України в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності”
2005 «Використання трудових ресурсів промислового регіону»
2005 Національне питання в Росії 1905-1907 рр. (на матеріалах Державної Думи першого та другого скликань)
2005 Оцінка ефективності інвестиційних проектів на залізничному транспорті в умовах невизначеності і ризиків
2005 Удосконалювання системи стимулювання ефективної роботи колективів підприємств залізничного транспорту
2005 Морально-етичні цінності підприємця: формування та розвиток (соціально-філософський аналіз)
2005 Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку (управлінський аспект)
2005 Комплексне управління активами і пасивами комерційного банку в умовах ринкової трансформації економіки.
2005 Український громадський комітет у Чехословаччині (1921-1925 рр.).
2005 Відбудова міського господарства України у 1943-1950 рр.
2005 Організаційно-економічні засади удосконалення виробничої діяльності енергогенеруючих підприємств
2005 Активізування інвестиційної діяльності підприємств
2005 Мотивування працівників промислових підприємств
2005 Зсуви і зсувні зони у геологічній структурі Донецько-Макіївського району Донбасу.
2005 Обґрунтування параметрів устаткування для зневоднення канатів шахтних підйомних установок
2005 Удосконалення технології тонкого грохотіння вугільних шламів Західного Донбасу, що містять мул
2005 Оптимізація процедур вимірювання стану мережних елементів телекомунікаційних систем
2005 Розвиток методів параметричного синтезу та схемотехніки частотно-вибіркових пристроїв засобів телекомунікацій
2005 Патогенетичне обгрунтування профілактики бронхообструктивного синдрому при гострих респіраторних захворюваннях у дітей першого року життя
2005 Ефективність інтерфероніндукуючої терапії у дітей, хворих на рецидивуючий та хронічний бронхіти
2005 Стан мікроелементного гомеостазу та захисного слизового бар’єру шлунка при хронічному гастродуоденіті в дітей
2005 Особливості стану здоров’я та шляхи корекції вегетативних дисфункцій у підлітків, мешканців Вінницької області
2005 Науково-педагогічна спадщина Іоанникія Галятовського (бл. 1620-1689 рр.).
2005 Організаційно-педагогічні основи діяльності українознавчих інституцій у системі вищої освіти Канади (40 — 90-і рр. ХХ ст.)
2005 Кооперація в сільському господарстві Правобережної України (1906 — лютий 1917 рр.).
2005 Економічні механізми у діяльності державного казначейства великого промислового регіону
2005 Управління організаційними нововведеннями в системі інноваційного менеджменту підприємства
2005 Суспільно-політична та наукова діяльність О. Кандиби-Ольжича у першій половині ХХ століття.
2005 Зовнішня політика Болгарії після Першої світової війни (1919-1923 рр.)
2005 Розробка інформаційно-аналітичної системи органа регіонального управління (на прикладі управління освітою)
2005 Структурно-функціональні особливості драматургійних текстів.
2005 Семантико-синтаксична категорія партитивності в українській мові.
2005 Внутрішня форма та словотвірна семантика назв діяча в сучасній російській мові.
2005 Культурологічні аспекти художньо-стильової еволюції візуального мистецтва України (ХХ — початок ХХІ ст.).
2005 Напівкласичний підхід до логарифмічної теорії збурень для зв’язаних станів квантово-механічних рівнянь
2005 Імпульсна автоматична компенсація радіальних пружних переміщень тонкостінних циліндричних деталей при точінні
2005 Словотвірне гніздо з вершиною есть у російській мові: становлення і сучасний стан.
2005 Водорості водойм Ірану
2005 «Начало» як основоположний символ релігійної свідомості: феноменологічний аналіз»
2005 Обгрунтування параметрів вібраційного живильника-грохота з просторовим коливанням короба
2005 Удосконалення механізму сталого розвитку промислового підприємства в умовах нестабільної кон’юнктури
2005 Формування комплексної системи управління господарськими ризиками (за матеріалами підприємств олійно-жирової галузі України)
2005 Ефективність діяльності центрів зайнятості: інституційний аспект
2005 Психологічні засоби формування у майбутнього педагога здатності до довільної саморегуляції поведінки.
2005 Трансформація особистісного міфу як засіб розвитку особистості
2005 Психологічні механізми подолання дезадаптаційних переживань студентів-першокурсників.
2005 Напівгрупи напівстохастичних матриць та їх застосування
2005 Фулерени, нанотрубки і нанокільця: стереохімія та спосіб кодування (номенклатура). Комплекси фулеренів з каліксаренами
2005 Періодичні видання як джерело з історії агрономії в Україні 20-30-х років ХХ ст.
2005 Формування активної екологічної позиції підлітків
2005 1.Формування політичної культури старшокласників на уроках суспільствознавчого циклу.
2005 Морально-етичні погляди українського народу за фольклорними джерелами: аксіологічний аспект.
2005 Логіко-філософський аналіз еристичного дискурсу
2005 Розширення технічних можливостей кривошипних пресів введенням в їх конструкцію додаткових механізмів
2005 Оподаткування доданої вартості в Україні
2005 Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації учнів 5-9 класів у позашкільних навчальних закладах.
2005 Електрофорез цитостатичних препаратів у консервативній терапії хворих на рак стравоходу
2005 Дифузійні процеси з мембранами в гільбертовому просторі
2005 Національне самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців (друга чверть ХІХ ст. — середина 20-х рр. ХХ ст.)
2005 Програмно-апаратний комплекс реєстрації характеристик локальних зон шкіри в системах діагностики
2005 Розробка модельної системи отримання транспластомних рослин на прикладі представників родини пасльонових
2005 Агроекологічні основи створення пасовищного конвеєра для молодняка великої рогатої худоби м’ясного напрямку продуктивності в умовах радіоактивного забруднення Полісся України
2005 Захисна функція профспілок, форми її реалізації.
2005 Правове регулювання трудових відносин за участю роботодавця — фізичної особи.
2005 Роботодавець як суб’єкт трудового права.
2005 Державне регулювання розвитку олійного виробництва в Україні
2005 Інституційна взаємодія народовладдя та органів державної влади у виборах
2005 Розробка клейових композицій на основі комбінацій хлорвмісних полімерів для кріплення гум до металу в процесі вулканізації
2005 Кольорові склопокриття на основі сирих глазурей
2005 Студентство Радянської України в 20-ті роки ХХ ст.
2005 Вібролиті тиглі із стабілізованого діоксиду цирконію для індукційної плавки платини
2005 Розширення технологічних можливостей прискореного формоутворення способом стереолітографії
2005 Моделювання процесів зубонарізання конічних коліс з круговим зубом
2005 Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств громадського харчування.
2005 Удосконалення технології вирощування вики ярої на зерно в умовах центрального Лісостепу України
2005 «Розвиток статистичних досліджень в Таврійській губернії в XIX — на початку ХХ століття»
2005 Історико-етнографічне вивчення народів Криму в 20-х — напочатку 30- рр. ХХ століття
2005 Патогенез порушень функцій нирок -опромінених щурів різного віку.
2005 Зберігання сперміїв в умовах гіпотермії для використання в програмі екстракорпорального запліднення ооцитів людини
2005 Вплив інгібіторів аніонного транспорту і модифікаторів мембрани на постгіпертонічний лізис еритроцитів
2005 Взаємовідносини органів представницької та виконавчої влади Автономної Республіки Крим (конституційно-правовий аспект)
2005 Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами.
2005 Технологія легкосуспендованих кристалічних комплексних добрив
2005 Оцінка впливу забруднених зливових вод з поверхні автомобільних доріг на навколишнє середовище
2005 Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі
2005 Кероване проектування документообігу в управлінських інформаційних системах
2005 Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні
2005 Прецизійні мости змінного струму для вимірювання імпедансу платинових термометрів опору в діапазоні частот
2005 Діагностика вірусних хвороб в процесі одержання здорового садивного матеріалу винограду
2005 Лептоспіроз коней (епізоотологічний моніторинг, лікування, профілактика)
2005 Поширення та діагностика вірусу шарки сливи на півдні України
2005 Обгрунтування економіко-організаційних передумов ефективного функціонування акціонерних товариств
2005 Ідеї вільного виховання в реформаторській педагогіці кінця ХІХ — першої третини ХХ століття.
2005 Сучасні зміни умов осадконакопичення і бентосні форамініфери як індикатори забруднення донних осадків північно-західного шельфу Чорного моря.
2005 Розробка методу синтезу локальних систем навігаційного устаткування стислого району
2005 Кристалооптика та спектроскопія неспівмірно модульованих сегнетоеластиків Cs2HgCl4, Cs2HgBr4 i Cs2CdBr4
2005 Економіко-організаційний механізм оподаткування підприємств
2005 Рання діагностика, патогенез і лікування хронічної склеродермічної нефропатії
2005 Порушення реологічних властивостей крові у хворих на геморагічний васкуліт та їх корекція
2005 Зовнішньополітичні аспекти реалізації курсу Чеської Республіки на інтеграцію до Європейського Союзу.
2005 Особливості застосування воєнної сили у збройних конфліктах 90-х років ХХ століття.
2005 Баянне мистецтво України: тенденції розвитку оригінальної музики та індивідуальне втілення жанрово-стильового аспекту у творчості Володимира Рунчака
2005 Перинатальний ризик, діагностика та лікування герпетичної інфекції у новонароджених
2005 1.Особливості будови слизової оболонки шлунку щурів при дії летких компонентів епоксид-ної смоли ЕД-20 та профілактичному введенні кверцетину.
2005 Поняття «експеримент» в логіці мистецьких подій кінця ХІХ — першої третини ХХ століття.
2005 Екологічне обґрунтування методів прогнозу звичайного та сірого бурякового довгоносиків в умовах Центрального Лісостепу України.
2005 Управління оборотними коштами в умовах їх дефіциту (на прикладі гірничорудних підприємств Кривбасу).
2005 Удосконалення економічного механізму управління процесом відтворення технічних ресурсів підприємств.
2005 Чисельний аналіз варіаційних задач міграції домішок в нестисливих потоках із домінуючою конвекцією
2005 Вивчення фармакодинаміки та токсичності бровальзену і бронтелу на тлі дії нітратного навантаження
2005 Побудова і застосування моделей у мікроскопічній теорії металів.
2005 Особливості спектра випромінювання заряджених частинок, що рухаються в електромвгнітному полі у вакуумі та непогинаючих середовищах.
2005 Розвиток неявної інфраструктури рекреаційного комплексу (на прикладі АР Крим).
2005 Громадська, культурно-просвітницька і наукова діяльність Володимира Щербини (1850-1936)
2005 Розробка технології друкування текстильних матеріалів дисперсними барвниками із застосуванням уретанового загусника
2005 Розробка ресурсозберігаючої технології котонування лляних волокон
2005 Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції швейної промисловості
2005 Політична етика у філософії М.О. Бердяєва доеміграційного періоду (1900-1922рр.)
2005 Кореляції у скінченних граткових спінових системах
2005 Облік і контроль лізингових процесів: сучасний стан та перспективи розвитку
2005 Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України).
2005 Державно-правові засади громадянського суспільства.
2005 Обгрунтування та нові способи гіпотензивного лікування нормотензивної глаукоми
2005 Податковий контроль та напрями підвищення його ефективності
2005 Формування місцевих бюджетів в Україні
2005 Розвиток та удосконалення фінансового контролю у митній справі
2005 Банківська система України та основні напрями її розвитку
2005 Ринкова трансформація організаційних форм державного управління системою водокористування
2005 Формування державного механізму управління економічною безпекою підприємництва
2005 Агроекологічне обгрунтування вирощування томатів у ланці зрошуваної зерно — овочевої сівозміни
2005 Розробка та обґрунтування комплексу профілактичних заходів, спрямованих на збереження тканин альвеолярного відростка щелеп після видалення зубів
2005 Правове регулювання цін та ціноутворення
2005 Створення та реєстрація суб’єктів підприємництва недержавного сектору економіки
2005 Радіаційно-індуковані дефекти в кристалах боратів LaB3O6 і Li6Gd(BO3)3, активованих церієм
2005 «Умови підпорядкованості для систем мінімальних та максимальних диференціальних операторів у просторах L_p(Omega)»
2005 «Операторний підхід до задач спряження»
2005 Еволюція обертань твердого тіла під дією нестаціонарних відновлюючих і збурюючих моментів
2005 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування диференційованих методів санаторно-курортного лікування хворих на хронічний коліт
2005 Ефективність використання перемінного магнітного поля у комплексному лікуванні хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки з підвищеним рівнем неспецифічної реактивності організму
2005 Застосування мезодіенцефальної електромодуляції на санаторно-курортному етапі реабілітації хворих, які перенесли ішемічний інсульт
2005 Комплексне застосування електрофорезу пірацетаму та препаратів природного походження у корекції когнітивних змін у дітей, викликаних хронічною екологічно обумовленою свинцевою інтоксикацією
2005 Диференційоване застосування магніто- та лазеротерапії у комплексному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу в залежності від стану неспецифічної резистентності організму
2005 Розробка процесів безвідходної переробки томатних овочів на підприємствах харчування
2005 Формування якості соків із дикорослих ягід з використанням ферментативної обробки сировини
2005 Підготовка майбутнього вчителя гуманітарного профілю до застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітньої школи
2005 Педагогічні умови адаптації курсантів до навчання у вищих військових навчальних закладах.
2005 Підготовка майбутніх менеджерів до діалогової комунікації в системі післядипломної освіти.
2005 Формування толерантності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки.
2005 Формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої школи.
2005 Розвиток творчого мовленнєвого самовираження старших дошкільників в ігрових казкових ситуаціях.
2005 Особливості формування врожаю та якості зерна сортів озимої пшениці різних екологічних типів у ресурсозберігаючій технології вирощування в умовах західного Лісостепу України
2005 Дослідження експресії і активності нітрооксидсинтаз і функції серця при ішемії-реперфузії міокарда
2005 Знання як стратегічний ресурс сталого економічного розвитку
2005 Вплив зміни фотоперіодичності та рівня кортикостероїдів на циркадіанний ритм екскреторної діяльності нирки.
2005 Правове регулювання використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України
2005 Комплексне лікування вагітних із залізодефіцитною анемією, які перенесли вірусний гепатит
2005 Материнсько-плодові взаємовідносини та корекція їх порушень у вагітних з туберкульозом легень
2005 Методи вдосконалення виконавського апарату музиканта-інструменталіста.
2005 Стратегічне планування діяльності підприємства
2005 Роль конституційно-правового регулювання відносин держави і релігійних організацій у гарантуванні свободи віросповідання в Україні
2005 Підтекст музичного твору: формування і функціонування
2005 Облік і аудит формування та руху статутного капіталу відкритих акціонерних товариств
2005 Формування та вибір корпоративних структур з управління будівельними інвестиціями.
2005 Україна в європейському воєнно-політичному вимірі
2005 Формування полімерних наношарів на поверхні активованого діоксиду силіцію та одержання полімеризаційнонаповнених композитів
2005 Міський господарський комплекс: напрями реформування та ефективність функціонування
2005 Збалансованість територіального ринку праці: методологія та шляхи досягнення
2005 Стан трансмембранного транспорту Na+, K+, Ca2+ в еритроцитах крові хворих на хронічний гепатит В та шляхи його корекції.
2005 Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей
2005 Удосконалення управління діяльністю підприємств за участю іноземного капіталу.
2005 Формування ефективного податкового середовища господарювання підприємств.
2005 Формування системи внутрішньовиробничої логістики підприємства з безперервним характером виробництва.
2005 Організаційно-економічне забезпечення випереджувального управління підприємством.
2005 Композиційні плазмові покриття на основі порошків валкових чавунів
2005 Регіональні аспекти інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств
2005 Моральне виховання особистості майбутнього вчителя музики і художньої культури засобами українського сакрального хорового мистецтва
2005 Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню
2005 Особливості предмету доказування у справах про підпали з метою приховування злочинів
2005 Розробка технології проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв на основі принципів трансформації
2005 Організаційно-педагогічні основи діяльності ліцеїв інтернатного типу для учнів сільської місцевості.
2005 Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі мовленнєвої діяльності
2005 Загоювання хірургічних ран нирок та сечового міхура в умовах використання багатокомпонентного біологічного раневого покриття (експери ментальне дослідження).
2005 Адаптивні можливості серцево-судинної системи дітей шкільного віку та шляхи їх оптимізації.
2005 Формування конкурентного середовища у сфері послуг суспільного сектора економіки в умовах ринкової трансформації
2005 Розвідувальна діяльність періодів Нової Запорозької Січі та Української революції: історичний аспект.
2005 Полонення та репатріація Квантунської армії (1945-1956рр.).
2005 Диверсифікація промислового виробництва України в умовах міжнародної економічної інтеграції (на прикладі харчової промисловості)
2005 Комплексна оцінка агроекологічного стану орних земель Чернігівської області та обґрунтування заходів щодо його поліпшення.
2005 Активні лексико-семантичні процеси в мові художньої прози кінця ХХ — початку ХХІ століть.
2005 Левінець Р.П. Життєвий шлях та науково-громадська діяльність В.Я.Шульгіна (1821-1878 рр.).
2005 Переклад як наукова проблема в українській літературно-критичній думці ХІХ — початку ХХ ст. (компаративний дискурс).
2005 Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром
2005 Удосконалення технології зварювання тиском біметалевих заготовок кінцевого інструменту
2005 Синтез високонавантажених циліндричних передач із двоопукло-ввігнутими зубцями за геометро-кінематичними критеріями
2005 Стохастичнi ефекти у динамицi багатофотонноi iонiзацii атомних систем у полi лазерного випромiнювання.
2005 Дискретна інтерполяція плоских дискретно представлених кривих ліній на основі кутів згущення
2005 Апроксимація плоских дискретно пред-ставлених кривих ліній на основі дис-кретного методу найменших квадратів
2005 Функціонально-адаптивна система питання-відповідь у англомовному розмовному дискурсі
2005 Математичні моделі процесу прийняття рішень щодо інвестування соціальної сфери та його інформаційна підтримка.
2005 Вплив етанолу на властивості Na+,K+-ATP-ази кори головного мозку щурів
2005 Малоінвазивні втручання при кістозних захворюваннях нирок.
2005 Трансформація українського суспільства в контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз.
2005 Проблеми соціальної філософії у творчості Жака Марітена.
2005 Дефектна структура, явища переносу,люмінесценція і радіаційні властивостінестехіометричних гетеросистем ? — SiO2-x <Oi, (O2)і> і Znx Cd1-x S<Os>
2005 Психічні розлади у дітей, які зазнали внутрішньоутробного опромінення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
2005 Удосконалення комплексної терапії та профілактика ускладнень вагітності при цукровому діабеті типу 1
2005 Математичне моделювання реального інвестування в умовах трансформаційної економіки України.
2005 Контактні задачі для пружної смуги з початковими (залишковими) напруженнями, підсиленої пружними накладками
2005 Підвищення ефективності полірування виробів з алюмосилікатних матеріалів
2005 Довготривале руйнування тонкостінних циліндричних труб за умов повзучості при двовісному статичному навантаженні.
2005 Удосконалений метод діагностування цифрових пристроїв з використанням параметрів енерогодинамічного процесу при відновленні їх працездатності у військових ремонтних органах.
2005 Поетика простору в творчості Тараса Шевченка.
2005 Методика формування базових знань та вмінь з образотворчого мистецтва в майбутніх учителів початкових класів
2005 Особливості систолічної і діастолічної функції міокарду та функціонального стану ендотелію судин у пацієнтів на гіпертонічну хворобу з метаболічним синдромом.
2005 Підвищення ефективності використання сонячної енергії в комбінованих системах промислового теплопостачання
2005 Національна ідентифікація у становленні Я-образу особистості
2005 Духовно-символічний аспект філософської культури Київської Русі: історико-філософський аналіз
2005 Система методичної підготовки вчителя математики у вищому навчальному закладі за заочною формою навчання
2005 Ліпідний склад апікальної мембрани ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації
2005 Особливості діагностики та клініки респіраторних захворювань у дітей, інфікованих Pneumocystis carinii.
2005 Організаційно-економічний механізм державного регулювання освіти (на прикладі післядипломної освіти).
2005 Адміністративно-правові заходи протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
2005 Кримінальна відповідальність за вчинення злочину групою осіб.
2005 Технологічні принципи зведення гаражних комплексів як об’єктів масового (комерційного) будівництва.
2005 Історико-культурна еволюція артикуляційного комплексу
2005 Фіскально-економічна політика в перехідних умовах.
2005 Деякі особливості патогенезу прееклампсії та неспецифічна імунотерапія кріоконсервованою суспензією плаценти людини як метод профілактики і лікування.
2005 Порушення у фетоплацентарному комплексі та їх корекція у вагітних, зайнятих у сфері переробки фосфоритів.
2005 Метаболічна та продуктивна дія бікарбонату амонію при його використанні в годівлі телят
2005 Математичне моделювання інвестиційної діяльності підприємства з врахуванням ризику.
2005 Автоматизація прийняття рішень при управлінні періодичністю технічного обслуговування технологічних комплексів
2005 1. Розробка методів аналізу і розрахунку процесів керування температурою теплоносія у просторово — одномірних теплових апаратах.
2005 Оцінка ефективності комбінованих форм серцевих глікозидів в комплексному лікуванні серцевої недостатності
2005 Формування мережі та розвиток сільськогосподарських освітніх закладів Київщини в ХІХ — на початку ХХ століття.
2005 Етіологічні та патогенетичні основи емпіричної і спрямованої антибіотикотерапії у хворих на сепсис.
2005 Лікування панкреонекрозу.
2005 Діагностика та лікування ушкоджень діафрагми.
2005 Вікові особливості реакції нирки при дії денервації, ішемії та делімфатизації.
2005 Біологічні особливості формування врожаю ярої м’якої і твердої пшениць на сході Лісостепу України.
2005 Вплив активних обробок на процеси формування та властивості омічних та бар’єрних контактів до карбіду кремнію.
2005 Теоретичні закономірності дії правових приписів.
2005 Американсько-єгипетські відносини в контексті близькосхідної політики США (1952-1991 рр.)
2005 Динаміка компонентів твердої та рідкої фаз вуглевміщуючої товщі як основа згладжування техногенних аномалій
2005 Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями механічних транспортних засобів правил керування
2005 Оптимізація процесів культивування у виробництві пробіотичних препаратів на основі лактобацил
2005 Телевізійні новини в політичній комунікації України: жанрова типологія, технологія виробництва, взаємодія з аудиторією
2005 Видавнича справа в Києві (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
2005 Концепція персонального журналізму у пресі Сполучених Штатів Америки (історія формування та сучасний аспект проблеми)
2005 Основи технології аерозольної нанокаталітичної переробки органічних сполук у віброзрідженому шарі
2005 Допрофесійна підготовка учнів ліцею в системі „ліцей – ВНЗ”
2005 Комплексна оцінка і прогнозування еколого — гідрогеологічного стану Червоноградського вугільного регіону в умовах експлуатації та закриття шахт
2005 Розробка та дослідження фізико-хімічної моделі синтезу портландцементного клінкеру з полімінеральної сировини
2005 Договір Ренти
2005 Правове регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
2005 Кримінальна відповідальність за посягання на життя та здоров’я особи, вчинені в стані сильного душевного хвилювання
2005 Організаційно-правові засади охоронної діяльності Державної служби охорони при МВС України
2005 Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів України
2005 Державний контроль у сфері ліцензійної діяльності.
2005 Рок-поезія: міф, ритуал й американська традиція у творчості Джима Моррісона.
2005 Екзистенційні мотиви в творчій спадщині В.Винниченка.
2005 Співвідношення понять розуму та віри в історіософії П.І.Ліницького
2005 Описи Новгород-Сіверського намісництва останньої чверті XVIII cт.: історія створення та інформаційний потенціал.
2005 Історичний аспект розвитку основного обробітку ґрунту на Полтавщині
2005 Методичне забезпечення оперативного та тематичного контролю в умовах особистісно орієнтованого навчання фізики
2005 Вплив локальних структурних дефектів на розсіяння рентгенівських променів та магнітну сприйнятливість кисневомістких кристалів кремнію
2005 Моніторинг і регулювання ринку олії соняшникової в умовах глобалізації світової економіки
2005 Зміна пивоварних якостей гранульованого хмелю ароматичних і гірких сортів у процесі зберігання
2005 Оптичні спектри та особливості дисперсії елементарних збуджень в кристалах зі структурою вюрциту: ZnO та CdSe
2005 Токсиколого-гігієнічна характеристика пестициду «Полікарбацин» і гігієна праці в умовах його виробництва та застосування
2005 Кадрова реструктуризація на промислових підприємствах
2005 Буття людини як буття можливостей: cоціально-філософський аналіз
2005 Соціально-екологічні відносини: сутність, формування та шляхи вдосконалення
2005 Ишемія міокарду у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію
2005 Морфометричні властивості еритроцитів, показники гемодинаміки і варіабельності серцевого ритму у хворих на стабільну стенокардію напруги та їх зміни під впливом метаболічної терапії
2005 Формування у дітей старшого дошкільного віку умінь будувати міркування
2005 Тілесна самоідентифікація в умовах культурних трансформацій
2005 Cистема контролю знань і вмінь з клінічних дисциплін студентів медичного коледжу
2005 Комплексна терапія хворих на розацеа, яке поєднується з маласезіозом.
2005 Клініко-параклінічні характеристики гострого і проміжного періодів легкої черепно-мозкової травми.
2005 Комплексне лікування гіпотонічних станів у осіб молодого та середнього віку
2005 Інвестиційна діяльність в машинобудівному комплексі Центрального економічного регіону
2005 Формування регіональних фінансів
2005 Гігієнічні аспекти шкільної зрілості дітей Прикарпаття
2005 Інтенсифікація та механізм твердофазного відновлення оксидів задіза в умовах хіміко-каталітичої дії
2005 Економічна ефективність виробництва свинини на комбікормах із різними білковими добавками
2005 Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання
2005 Створення вихідного матеріалу для селекції проса на продуктивність та якість зерна в умовах східного Лісостепу України.
2005 Вихідний матеріал Allium cepa L. для селекційних програм східної частини Лісостепу України.
2005 Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про рекламу
2005 Кримінологічні та кримінально-правові проблеми ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості
2005 Адміністративно-правовий статус торговців цінними паперами
2005 Мовно-стилістичні засоби відображення біблійних мотивів у повоєнному американському романі.
2005 Організаційно-технічні заходи при гасінні пожежі на станції нейтралізації компонентів ракетного палива
2005 Оцінка пожежовибухонебезпеки систем зберігання та подання водню на основі гідрореагуючих сполук та розробка рекомендацій щодо її зниження
2005 Реакції розкладу озону закріпленими на пористих носіях комплексами Co(II), Mn(II) і Cu(II)
2005 Однорідно- та різнометальні комплексонати германію (IV)
2005 Обґрунтування параметрів способу забезпечення стійкості капітальних виробок вугільних шахт в умовах нестійких порід підошви
2005 Обгрунтування параметрів способу підвищення стійкості підготовчих виробок з підошвою, що здимається, у зоні впливу очисних робіт
2005 Оптимізація структури та параметрів гірничопрохідницьких робіт з використанням імовірнісно-статистичних моделей
2005 Закономірності втрати пружнопластичної стійкості складноструктурного масиву навколо одиночної виробки
2005 Удосконалення управління державними пакетами акцій в Україні
2005 Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управлінні
2005 Профорієнтація та професійне навчання населення в умовах закриття потенційно небезпечних об єктів
2005 Молода сім’я в сучасній Україні: соціально-філософський аналіз
2005 Формування демократичних цінностей студентської молоді в трансформаційний період
2005 Освіта в системі факторів професійного самовизначення особистості
2005 Облік та аналіз витрат на виробництво (на прикладі підприємств пивоварної промисловості України)
2005 Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: еколого-управлінський аспект
2005 Розсіяння та реакції передач при взаємодії ядер 9Ве + 11В
2005 Створення та добір вихідного матеріалу для селекції чини посівної з округлою і кутасто-округлою формою насіння.
2005 Підвищення показників якості синхронно-фазових демодуляторів в пристроях зв’язку
2005 Патоморфологія фонових захворювань шийки матки. Імунологічний та мікробіологічний аспекти
2005 Проблема національної свідомості в білоруській філософській культурі кінця XIX — початку XX ст. (на матеріалі художньої літератури).
2005 Закономірності фазоутворення та термічна стабільність силіциду нікелю NiSi в тонкоплівкових системах Co-Ni, Ni-Ti, Ni-Si на монокристалах кремнію
2005 Лицьова керамічна цегла з використанням некондиційної сировини природного і техногенного походження
2005 Політика Польської держави в Східній Галичині (1918-1926 рр.)
2005 Автоматизований вибір агрегатно-модульних промислових роботів для ГВС
2005 Прогнозування точнісних характеристик радіотехнічних систем посадки повітряних суден з урахуванням дифракції радіохвиль на об’єктах циліндричної форми
2005 Комплексне лікування хворих з вертлюговими переломами стегна в похилому та старечому віці
2005 Інформативність біохімічних показників сполучної тканини в диференціальній діагностиці гепатодистрофії і цирозу печінки у корів
2005 Гемостаз та його корекція при хірургічній інфекції у собак
2005 Синтез і спектральні характеристики заміщених кумаринів та їхніх функціональних похідних.
2005 Забезпечення активної відмовостійкості пневматичного сервопривода безпілотного літального апарату
2005 Механізми комбінованої стійкості до дії важких металів і високої температури
2005 Державне управління пенітенціарною системою України: механізми ресоціалізації засуджених
2005 Економічний механізм формування і функціонування ринку картоплі
2005 Оптимізація комплексного лікування гострих гнійно-запальних захворювань м’яких тканин
2005 Диспозитивність як елемент принципу змагальності у кримінальному процесі України
2005 Морфогенез спільної жовчної протоки у ранньому періоді онтогенезу людини
2005 Ультраструктурні та гістологічні особливості реакції надниркових залоз птахів на стрес
2005 Провадження у кримінальних справах, пов’язане з міжнародними відносинами, за законодавством України.
2005 Перегляд судових рішень в порядку виняткового провадження.
2005 Концепція характеру гетьмана Мазепи в українській історичній романістиці.
2005 Поетика символічного образу у творчості Василя Стуса.
2005 Допплерівсько-поляриметрична оцінка характеристик вітру для безпечної навігації повітряних суден
2005 Предмет злочину в кримінальному праві України.
2005 Маркетингова концепція розвитку ринку товарів з радіопротекторними властивостями
2005 Вміст цинку в клітинах при різних функціональних станах інсулярного апарата підшлункової залози
2005 Розвиток економічного співробітництва арабських країн з Європейським Союзом
2005 Клініко-генетичні дослідження та роль цитокінової регуляторної мережі в патогенезі гострого вірусного гепатиту В.
2005 Особливості просторово-часового розподілу водних організмів деяких ділянок літоралі Кременчуцького та Канівського водосховищ.
2005 Моделювання ситуацій професійної діяльності у навчанні іноземної мови у вищому начальному закладі військового профілю.
2005 Проблеми організації клубної роботи з учнівською молоддю в педагогічній теорії й практиці України (1917-1931 рр.).
2005 Підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах радіоактивно забруднених районів Полісся.
2005 Кримінально-правова характеристика примушування до виконання (невиконання) цивільно-правових зобов’язань (ст. 355 КК України).
2005 Право людини на життя: цивільно-правові аспекти.
2005 Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції).
2005 Нікчемні правочини
2005 Становлення та функціонування фермерських господарств на радіоактивно забруднених територіях.
2005 Динаміка накопичення 137Cs сільськогосподарськими культурами в умовах Українського Полісся та Лісостепу
2005 Маркетинг у залученні іноземних інвестицій
2005 Методика навчання інформатики студентів економічних спеціальностей
2005 Біологічне обгрунтування використання бак-терій роду Bacillus для захисту суниці від сірої гнилі па плодів яблуні при зберіганні
2005 Організаційно-економічний механізм фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств
2005 Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку
2005 1. Хірургічне лікування хворих із пухлиноподібними захворюваннями та доброякісними пухлинами кісток із використанням біологічного гідроксиапатиту (експериментально-клінічне дослідження).
2005 Аналіз одновимірних та двовимірних діагностичних даних методами штучних нейронних мереж
2005 Розробка технології водневотермічної обробки нітриду алюмінію.
2005 Інтенсифікація теплових і гідродинамічних процесів шляхом керування умовами енергомасообміну (на прикладі потужнострумового плазмового прискорювача)
2005 Фразеологія говірок центральної Слобожанщини (структурно-семантичний аспект)
2005 Приклад як тип тексту: лінгвостилістичні та прагматичні аспекти (на матеріалі сучасної англійської дидактичної літератури)
2005 Синтаксичні та функціонально-семантичні характеристики експлікаційних моделей в англійському розмовному мовленні
2005 Фотометрія та поляриметрія затемнюваних систем, що містять субгіганти
2005 Особливості функціонування природних монополій в умовах ринкової трансформації
2005 Ринок інфраструктурних послуг та його розвиток у трансформаційній економіці
2005 Підвищення точності процесу розходження суден у стислих умовах
2005 Становлення історіософського світобачення майбутнього педагога
2005 1. Автоматизований контроль технологічних параметрів при виготовленні буроін’єкційних паль великого діаметра
2005 Система управління трудовим колективом в умовах трансформації економіки
2005 Організаційно-економічний механізм забезпечення соціального захисту працюючих

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)