Каталог захищених дисертацій в України за 2004 рік

2004 Ріст та формування генеративних органів Quercus robur L. в умовах
Правобережного Лісостепу України внаслідок стимулювання репродуктивного процесу.
2004 Біоекологічні особливості північноамериканських видів глоду (Crataegus L.)
у зв’язку з їх використанням в озелененні в Лісостепу України
2004 Організаційно-економічний механізм забезпечення соціальної стабільності в
регіоні
2004 Підвищення ефективності використання інвестицій підприємства на основі
методів управління проектами
2004 Формування і функціонування ринку великої рогатої худоби
2004 Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України
2004 Оцінка структурно-функціонального стану кісткової тканини у людей різного
віку та статі.
2004 Удосконалення агротехніки вирощування садивного матеріалу декоративних
деревних рослин
2004 Вплив способів основного обробітку грунту на урожайність гороху в умовах
південно-східного Лісостепу України
2004 Роль клітинного білково-вуглеводного комплексу в реалізації стійкості
рослин до вірусу тютюнової мозаїки
2004 Біосинтез поверхнево-активних сполук штамами Rhodococcus fascians ВКМ
Ac-1169, Rhodococcus fascians ВКМ Ac-1163 і Pseudomonas species PS-17.
2004 Моделювання і обробка інформації для сенсорів з керованим чутливим
елементом.
2004 Регулювання ринку праці на основі маркетингової стратегії
2004 Соціально-економічні аспекти управління рекламною діяльністю підприємства
2004 Особливості взаємодії паль, занурених вдавлюванням, з грунтом основи
2004 Удосконалення обліку та аналізу основних засобів (на матеріалах
хлібопекарських підприємств Полтавської області)
2004 Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної
торгівлі
2004 «Моделі та інструментальні засоби реінжинірінгу корпоративних інформаційних
систем»
2004 Прогнозування і профілактика ішемії товстої кишки при реконструктивних
операціях на черевній аорті
2004 Оптимізація діагностики та ендоскопічне лікування міхурово-сечовідного
рефлюкса у дітей
2004 Ефективність територіальної оранізації роздрібної торгівлі споживчої
кооперації
2004 Розробка та удосконалення способів та пристроїв для зниження енергосилових
параметрів процесу волочіння дроту
2004 Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень
1919 — травень 1920 рр.)
2004 Автоматизація технологічного процесу реєстрації номерів при керуванні
транспортними потоками
2004 Силовий розрахунок та швидкодiя автоматичних клинопасових варiаторiв
2004 Сегментація реалізацій випадкових процесів в автоматизованих системах
технічної діагностики ріжучих інструментів
2004 Валютно-курсова політика та механізм її реалізації в Україні
2004 Безпрогрівна технологія бетонів спеціального призначення
2004 Розробка методів РЕМ-фотограмметрії та морфолого-фрактального аналізу (на
прикладі дослідження деструкції кісткової тканини)
2004 Критеріальне моделювання якості функціонування регулюючих пристроїв в
задачах оптимального керування
2004 Суспільно-географічні засади зовнішньої торгівлі України з країнами-членами
Європейського Союзу
2004 Управління соціально-економічним розвитком монофункціональних міст України
2004 Використання оцінки спортивної роботоздатності в селекції коней української
верхової породи
2004 Формування інтересу учнів до вивчення фізики в багатопрофільних
школах-ліцеях
2004 Правове регулювання лізингових відносин в Україні
2004 Доказування в господарському судочинстві
2004 Розвиток теорії і практики музичного виховання учнів основних шкіл Польщі (
1980-2000 рр.).
2004 Містобудівні принципи і методи формування системи паркування легкових
індивідуальних автомобілів в крупних та найкрупніших містах України (на прикладі
м.Києва).
2004 Археологічна наука у Львівському університеті (друга половина XIX — 30-ті
роки XX ст.)
2004 Особливості соціально-трудових відносин в реформованих
сільськогосподарських підприємствах
2004 Реформування відносин власності в аграрному секторі України в умовах
становлення багатоукладної економіки
2004 Економічні аспекти підвищення енергетичної ефективності виробництва
сільськогосподарської продукції
2004 Міфопоетичні джерела сугестії в російських телевізійних текстах.
2004 Особливості земської статистики в Україні у другій половині ХІХ — на
початку ХХ ст.(історико-економічний аспект).
2004 Харківський сільськогосподарський науково-освітній центр з селекції і
насінництва: становлення та діяльність (друга пол. ХІХ — початок ХХ ст.).
2004 Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст у
територіально-господарській системі регіону (на прикладі Тернопільської області)
2004 Соціально-філософські та етико-гуманістичні аспекти проблеми смерті й
безсмертя (на матеріалі історії української духовної культури кінця XVI -
початку XVIII ст.)
2004 Поховальний обряд слов’ян Південно-Східної Європи V-VII ст.
2004 Оптимізація технології нанесення захисних плазмових покриттів на труби
пароперегрівачів
2004 Технологія акустико-емісійного контролю зварних трубопроводів та посудин
тиску
2004 Організаційно-педагогічні умови професійного навчання у центрах неперервної
освіти Польщі.
2004 Фактори визначення хірургічної тактики при стенотично-оклюзуючих ураженнях
в каротидному басейні
2004 Кардаш К.А. Оптимізація допомоги хворим з травматичними ушкодженнями
периферичних нервів
2004 Ефективність вакцинопрофілактики грипу в сучасних умовах
2004 Продуктивність, фітомаса та депонований вуглець штучних дубових
деревостанів Поділля
2004 Порівняльна характеристика вікових структурно-функціональних змін
вентромедіального ядра і латеральної області гіпоталамуса та особливості їх
реакції на стрес
2004 Зменшення нерівномірності глибини проплавлення шляхом вибору оптимальних
параметрів режимів електронно-променевого зварювання
2004 Виборча система: генеза і сучасний політичний процес.
2004 Ідентифікація та характеристика сайтів зв’язування у гамма C-домені
фібриногену з тромбоцитарними інтегринами
2004 Моделювання процесів управління в медичних установах в умовах переходу до
ринку
2004 Моделювання управління економічною стійкістю підприємств електронної
комерції
2004 Механізм структурних трансформацій промислового комплексу в умовах переходу
до ринку
2004 Механізми регуляції сексуальної поведінки чоловіків із психічними
розладами, які вчинили згвалтування (диференційна діагностика, психокорекція
раптофілії)
2004 Удосконалення проектування і управління виробництвом опор високовольтних
ліній електропередачі
2004 Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах
вугільних шахт Донбасу)
2004 Патологічні переломи довгих кісток кінцівок (діагностика, клініка,
лікування)
2004 Удосконалення управління підприємствами малого бізнесу в регіоні.
2004 Оцінка антикризового потенціалу вугледобувних підприємств.
2004 Суспільно-політична ситуація в СРСР у 20-ті роки та альтернатива лівої
опозиції
2004 Внесок А.О.Скальковського (1808-1898) у дослідження історії Південної
України
2004 Кредитно-банківські установи на Півдні України в ХІХ — на початку ХХ ст.
(історичний аспект)
2004 Обгрунтування конструктивних та технологічних парметрів пневмогодівниці з
внутрішнім розподілом пневмосуміші
2004 Геомеханічне обґрунтування параметрів безпечної відробки виїмкових дільниць
у процесі формування вугільних ціликів
2004 Епізоотологія та патогенетична терапія криптоспоридіозу телят у зоні
Лісостепу України.
2004 Електронний спектр та оптичні властивості напівпровідникових твердих
розчинів на основі нітридів ІІІ групи
2004 Стабільність, зонна структура та оптичні властивості твердих розчинів на
основі елементів IV групи
2004 Клініко-функціональні особливості піднебінно-глоткового комплексу після
уранопластики
2004 Клініко-лабораторне обгрунтування профілактики протезних стоматитів шляхом
застосування знімних зубних протезів із модифікованою поверхнею
2004 Економічний механізм інвестиційної діяльності в сільському господарстві
2004 Скіфська проблема в історичній україністиці (XVIII — ХХ ст)
2004 Автоматизація технологічного процесу виготовлення засобів індикації
2004 Підвищення ефективності роботи комплексу середньообертовий дизель — гвинт
регульованого кроку
2004 Агроекологічна оцінка впливу різних систем обробітку та удобрення на
грунтові процеси
2004 Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території
Сумської області)
2004 Військово-патріотична діяльність УВО-ОУН серед української молоді Галичини
(1920-1939 рр.)
2004 Участь жандармерії в державному будівництві та захисті суверенітету ЗУНР
2004 Оцінка відносного ризику виникнення репродуктивних втрат на радіоактивно
забруднених і «чистих» територіях
2004 Функціональний стан нейтрофілів в учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
2004 Досвід європейської інтеграції Польщі: перспективи для України.
2004 Україна в геополітичних концепціях Європейського Союзу: динаміка
«об»єкт-суб»єктних» відносин
2004 Сакральна готика середньовічного Львова: історичний контекст
2004 Проблеми колізій у законодавстві України (теорія і практика).
2004 Зниження витрати палива і шкідливих викидів легковим автомобілем з
бензиновим двигуном в експлуатаційних умовах шляхом оптимізації управління.
2004 Розробка і дослідження двомірної системи автоматичного регулювання двигуна
Стірлінга невеликої потужності.
2004 Давньогрецький імпорт у Придніпровському Лівобережному Лісостепу у другій
половині VII — III ст. до н.е.
2004 Внутрішньоартеріальна суперселективна поліхіміотерапія у хворих на
уротеліальний рак сечового міхура.
2004 Використання театральної педагогіки у підготовці майбутніх учителів
початкових класів
2004 Згортки сингулярних розподілів
2004 Трудова поведінка особистості як підприємницька діяльність:
соціально-філософський аналіз
2004 Соціальна детермінація естетичної свідомості
2004 Українська ментальність як феномен етногенетичного та соціокультурного
буття народу
2004 Метод побудови розв’язків нелінійних крайових задач теорії прямокутних
пластин
2004 Фотометричні свідоцтва подвійності обраних астероїдів
2004 Фізико-хімічні характеристики групи зір галактичного диску з дефіцитом
металів: зорі типу лямбда Волопаса і блакитні страглери поля.
2004 Моделювання та аналіз спектрів Ap зірок
2004 «Граничні теореми у задачах статистики процесів авторегресії «
2004 Інноваційно-інвестиційний чинник розвитку промисловості (на прикладі
Одеської області)
2004 Активізація інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості України
2004 Дослідження функції відгуку електродезінтеграції ядер 2H, 4He, 6Li, 9Be,
12C при середніх переданих імпульсах
2004 Вплив модового складу на робочі характеристики напівпровідникових лазерів з
вертикальним резонатором
2004 Поетика українських народних загадок.
2004 » Суспільно-економічні аспекти розвитку науки в Україні в 90-х роках ХХ
століття».
2004 Розробка біотехнології очистки стічних вод харчових виробництв із
застосуванням сполук заліза
2004 Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті
розвитку вітчизняної педагогічної думки..
2004 Оцінка ефективності та регулювання структурних зрушень промислового
виробництва
2004 Економічний механізм відшкодування витрат на розвиток соціальної
інфраструктури з місцевих бюджетів
2004 Розсіяння та реакції передач при взаємодії ядер 6Li, 7Li з ядрами 2H, 14C і
14N
2004 Активація систем зсідання крові та фібринолізу за розвитку солідних пухлин
2004 Кокомікоз вишні і черешні та заходи по його обмеженню його шкодочинності у
Східному Лісостепу України
2004 «Розроблення технології твердих сичужних сирів з використанням
бактеріальних препаратів прямого внесення»
2004 Підвищення ефективності функціонування хлібородуктового підкомплексу АПК
2004 Гормональний і біохімічний статус сироватки крові свиней різного віку,
статі та фізіологічного стану.
2004 Розвиток відносин страхового відшкодування збитків і втрат в АПК
2004 Макроекономічний розвиток суб’єктів фінансової діяльності в умовах ринку
2004 Закони у системі джерел (форм) права та їх класифікація
2004 Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування
2004 Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи
терористичної організації.
2004 Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю, не
пов`язані з посяганням на життя та здоров`я
2004 Правове регулювання венчурного під-приємництва (цивільно-правовий аспект)
2004 Динаміка макро- і мікроелементів, антиоксидантної активності крові та
синовії в патогенезі асептичних артритів у коней та при їх лікуванні
2004 Порівняльна оцінка методів діагностики і терапії гепатодистрофії у собак
2004 Патогенетичне обґрунтування застосування нестероїдних протизапальних
препаратів при бронхопневмонії у телят
2004 Корекція імунітету похідними імадазолу при вакцинації птиці проти
інфекційної бурсальної та н’юкаслської хвороб.
2004 Типологія характерів українських інтелігентів у романах Володимира
Винниченка 1910-х років.
2004 Проза Гната Михайличенка (особливості проблематики та поетики).
2004 Особливості найменувань осіб в українській художній прозі та збереження їх
функцій у німецькомовних перекладах
2004 Антропонімія Західного Поділля кінця ХVIІІ-XX ст.
2004 Еколого-економічні засади управління інноваційною діяльністю підприємств
(на прикладі Львівської області)
2004 Еколого-економічний механізм раціонального використання і відтворення
лісового фонду сільськогосподарських підприємств (на прикладі «Галсільлісу»)
2004 Функціональний стан системи ейкозаноїдів у хворих на псоріаз, комплексне їх
лікування із застосуванням ейкозамодулюючої терапії
2004 Варіантність і синонімія в умовно-наслідкових складних реченнях
2004 Гострі порушення мозкового кровообігу при подовженнях та перегинах сонних
артерій (клініка, діагностика, лікування, прогноз).
2004 Зололужні цементи та бетони, модифіковані штучними цеолітами
2004 Культурно-просвітницька діяльність татарської діаспори України як засіб
формування інтересу молодших школярів до національної культури
2004 Педагогічні умови організації сімейного дозвілля в сільських клубних
закладах
2004 Методи і способи підвищення теплової та екологічної ефективності
жаротрубних теплогенераторів малої потужності для локального теплопостачання
2004 Конфліктогенність постбіполярної системи міжнародних відносин.
2004 Назоінтестинальна інтубація в комплексному лікуванні непрохідності
кишечника та розповсюдженого перитоніту
2004 Геоінформаційне картографування Йорданії: становлення і застосування
2004 Клініко-ендоскопічна і цитоморфологічна характеристика та удосконалення
лікування рецидивуючого і хронічного бронхіту у дітей.
2004 Функціональний стан печінки та особливості перебігу вагітності і пологів у
жінок, які проживають на контамінованих радіонуклідами територіях.
2004 Профілактика передчасних пологів у багатородящих жінок
2004 Міфологічне осмислення буття в драматургії Лесі Українки.
2004 Флора Луганської області (сучасний стан, структурно-порівняльний аналіз та
охорона)
2004 Територіальна організація господарства країн Південно-Східної та Східної
Азії
2004 Вплив дофаміну на ГАМК-ергічну передачу в моторній корі при умовному
рефлексі
2004 Будівельні розчини на основі композиційного в’яжучого для литих підлог
2004 Оцінка імунологічних методів діагностики туберкульозу великої рогатої
худоби
2004 Розробка методів та алгоритмів стиснення мовних сигналів в інформаційних
системах
2004 Корекція еритропоезу залізо — вітамінним комплексом у дітей із
залізодефіцитною анемією
2004 Амортизаційна політика та її вплив на фінансово-економічну діяльність
підприємств
2004 Просодичні особливості територіальних типів британської вимови
(експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі шести територіальних типів
британської вимови)
2004 Жанрово-лінгвістичні особливості темпорально-оповідальної структури
художнього тексту (на матеріалі англомовної детективної прози 20 ст.)
2004 Словотворчий потенціал однинних іменників у сучасній українській мові
2004 Функціонально-семантичне поле квантитативності в сучасній українській мові
2004 Харківський університет наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.
2004 Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів у народній школі кінця
ХІХ – початку ХХ століття
2004 Естетична підготовка вчителів у діяльності педагогічних курсів Слобожанщини
(кінець ХІХ — початок ХХ ст.)
2004 Дидактичні засади створення та застосування тлумачних словників в умовах
інформатизації навчання
2004 І.О.Родіонов і літературний процес кінця ХІХ — початку ХХ століть
2004 Особливості психологзму та жанрова своєрідність «Театрального роману»
М.Булгакова
2004 Фразеологічні інновації в сучасній німецькій мові: когнітивний та
функціональний аспекти
2004 Сполучуваність та функціональні особливості прикметників на позначення
портретної характеристики людини в сучасній німецькій мові.
2004 «Асимптотичні задачі статистики для дискретних розподілів»
2004 Агрокліматичні ресурси продуктивності ярого ячменю в Україні
2004 Диференціація тактики лікування міхурово-сечовідного рефлюксу при
нейрогенних дисфункціях сечового міхура.
2004 Двовимірна задача електропружності для багатозв’язних середовищ з отворами
та тріщинами
2004 Дедуктивний метод моделювання несправностей для синтезу тестів цифрових
систем, що реалізовані у програмувальній логіці
2004 Кінцеві автомати з псевдовипадковими переходами і методи захисту інформації
на їх основі
2004 Структура та теплове розширення тонких плівок фулериту С60.
2004 Розробка і визначення основних параметрів обладнання для занурення
фундаментів-оболонок
2004 Організаційно-технологічні основи вдосконалення планування реалізації
об’єктів будівництва
2004 Удосконалення процесу зволоження в плоскому офсетному друці
2004 Діяльність Товариства «Просвіта» в Галичині (1868-1921 рр.)
2004 Комп’ютерний комплекс адаптивної магнітотерапії
2004 Підвищення енергетичної ефективності тягового електропривода кар’єрних
самоскидів великої вантажодідйомності
2004 Конкуренція як принцип суспільного розвитку: соціально-філософський аналіз
2004 Мемуари професорів та студентів з історії Харківського університету ХІХ -
початку ХХ століття
2004 Профілактика ускладнень гострого холециститу на етапах його лікування з
урахуванням морфофункціонального стану печінки
2004 У досконалення процесів обробки і розливання алюмінієвих сплавів за рахунок
модуляції електромагнітної сили у ливарних магнітодинамічних установках.
2004 Маркетингове управління діяльністю підприємства
2004 Правова підготовка майбутніх вчителів початкової школи в умовах ступеневої
освіти
2004 Проблеми захисту прав людини в діяльності ООН
2004 .Ефективність операції мікротрепанації лімба у поєднанні з
інтраопераційними аплікаціями мітоміцину-С при лікуванні неоваскулярної
глаукоми.
2004 Лівійсько-радянські відносини (1969-1991 рр.)
2004 Гуманістичне виховання студентів вищих навчальних закладів
фінансово-економічного профілю у позанавчальній діяльності
2004 Ефективність лікування хворих з дефектами та деформаціями кісток лицевого
черепу
2004 Українська міфологічна лексика в художній літературі XIX ст.
2004 Формування структури функціональної підготовленості юних бігунів на середні
дистанції у річному циклі тренування
2004 Інформаційні технології для системи інтенсивної нейрофізіологічної
реабілітації за методом Козявкіна
2004 Олігомеризація вінілових мономерів на поверхні високодисперсних оксидів
2004 Клініко-нейроміографічна діагностика та контроль лікування уражень лицевого
нерва
2004 Адміністративно-правове регулювання відповідальності посадових осіб органів
виконавчої влади
2004 Формування музичних інтересів майбутніх учителів початкових класів
2004 Формування інформаційної культури майбутніх економістів у процесі
професійної підготовки
2004 Виникнення і розвиток Таврійського магометанського духовного правління
(кінець XVIII-початок ХХ ст.)
2004 Ранньохристиянський Боспор (III-VI ст.)
2004 Управління розвитком підприємства (за матеріалами малих підприємств
меблевої промисловості України)
2004 Національно-державне відродження українства на Закарпатті (1918-1939 рр.).
2004 Клініко-терапевтичні і профілактичні аспекти незавершених суїцидів у
військовослужбовців.
2004 Постуральні реакції в ІІІ триместрі вагітності при гіпертензивних станах
2004 Формування організованості старшокласників академічного ліцею у
навчально-пізнавальній діяльності.
2004 Педагогічні умови використання аудіовізуальних засобів навчання іноземної
мови у професійній підготовці менеджерів-аграріїв.
2004 Модуляція високопорогових кальцієвих каналів ЦНС щурів іонами натрію
2004 Фотоіндуковане перемагнічування магнітооптичних середовищ
2004 Особливості вегетативного гомеостазу при гастроезофагеальному рефлюксі у
дітей та підходи до його корекції.
2004 Кількісний опис хімічної модифікації міцелярних розчинів додецилсульфату
натрію і модель утримування в міцелярній рідинній хроматографії.
2004 Методи вторинної обробки ультразвукових зображень, що забезпечують
підвищення точності оцінок діагностичних параметрів захворювань серця
2004 Інтелегенція Української СРР в українізаційних процесах 20-х — початку 30-х
років ХХ ст.
2004 Художні мемуари та автобіографічна повість в українській літературі 90-х
років ХХ століття.
2004 Оптимізація за канатомісткістю проектних параметрів барабанів шахтних
піднімальних машин
2004 Підвищення якісних показників систем підпорядкованого регулювання
електроприводів на основі модифікованого принципу симетрії
2004 Теоретичні основи формування та аналізу зображень в області дробового
фур’є-перетворення
2004 Ветеринарно-санітарна експертиза м’яса курчат, виробленого при стимуляції
їх росту та розвитку
2004 Фармакологічні властивості та лікувальна ефективність мазі «Офлодерм» при
гнійно-некротичних ураженнях шкіри.
2004 Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла, кардіо-міоцитів і
міоендокринних клітин серця в нормі та після дії загальної глибокої гіпотермії.
2004 Індивідуальні та гендерні відмінності альтруїзму-егоїзму особистості
2004 Дослідження життєдіяльності особистості в культурно-історичному просторі
(На прикладі творчості І.В.Ґете)
2004 Реґіональна система міських поселень: структура і особливості
функціонування у період трансформації суспільства (на матеріалах Хмельницької
області).
2004 Підвищення вірогідності та інформативності акустичного контролю трубних
виробів
2004 Раціональні методи реконструкції міських систем теплопостачання
2004 Вплив гетерофазних реакцій на формування весняної озонової аномалії в
Антарктиді.
2004 Стан ендотеліальної та гуморальної регуляції при серцевій недостатності у
хворих на гіпертонічну хворобу у сполученні з ІХС старших вікових груп в
динаміці лікування
2004 Оптимізація лікування дисфункції міокарда лівого шлуночка у хворих на
ревматоїдний артрит.
2004 Енергетичний стан ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки щурів за
сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію
2004 Система регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією в
країнах Центральної і Східної Європи
2004 «Методи оцінки та засади протидії іллегалізації перехідних економік в
умовах глобалізації»
2004 Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики.
2004 Ядерне стримування в політиці США і Росії в постбіполярний період
2004 Міжнародно-політична протидія розповсюдженню наркотиків як чинника
деструктивного впливу на розвиток суспільства.
2004 Еколого-геологічні та економічні фактори розвитку і експлуатації
залізорудної мінерально-сировинної бази Криворізького рудного району
2004 Клініко-патогенетичні особливості та лікування хронічного обструктивного
бронхіту, сполученого з дисбіозом кишечнику
2004 Оптимизация діагностики і лікування рецидивів виразкової хвороби
дванадцятипалої кишки на амбулаторному етапі
2004 Формування художньо-естетичних інтересів у дітей із затримкою психічного
розвитку
2004 Гігієнічне обгрунтування заходів по охороні здоров’я військовослужбовців
кадрового складу частин, що розташовані на територіях, забруднених
радіонуклідами
2004 Важкі метали в умовах промислових міст як фактор ризику для здоров’я
населення
2004 Фізіологічні реакції проростків Pinus sylvestris L. на інфекцію
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref
2004 Обмін кальцію та його регуляція у хворих на хронічний гломерулонефрит.
2004 Клініко-патогенетична характеристика гломерулонефриту у дітей на фоні
сучасних методів лікування (клініко-експериментальне дослідження)
2004 Порушення в обміні пуринів та інших видах обміну речовин у дітей з різними
фе-нотипічними проявами гіперурікемії.
2004 Розробка ефективних методів рафінування сталі у проміжних ковшах МБЛЗ
шляхом формування гідродинамічних потоків розплаву.
2004 1. Джерела кримінально-процесуального права
2004 Проникні термоелементи з функціонально-градієнтних матеріалів
2004 Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні та їх
реалізація
2004 Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук усистемах Zr-Zn-{Si,Ge,Sn}
та Zr-Zn-{Fe,Co,Ni}
2004 Квазіпотрійні системи на основі халькогенідів та галогенідів талію: фазові
рівноваги та властивості проміжних сполук.
2004 Інтелігенція в культурно-освітньому розвитку УСРР (1920-ті — початок 1930-х
рр.): Історіографія.
2004 Колегія Павла Галагана в національно-культурному житті України (1871-1920
рр.)
2004 Іпотечний ринок житла в Україні.
2004 Тератоморфи рослин в умовах антропогенно трансформованого середовища на
південному сході України
2004 Флора і рослинність кам’янистих відслонень Гірського Криму
2004 Метаболізм пуринів у клітинах імунокомпетентних органів щурів за
променевого ураження
2004 Особливості розподілу жувального тиску штифтовими конструкціями зубних
протезів
2004 Цивільно-правове регулювання страхування в сфері космічної діяльності
2004 Удосконалення технології хлібобулочних виробів подовженого терміну
зберігання.
2004 Морфогенез дипіридилфосфатної пневмопатії в умовах метаболічної корекції.
2004 Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності
населення України
2004 Український жіночий рух як складова національного відродження (ІІ пол. ХІХ
- 1908 р.)
2004 Функціональний розвиток малих міст в регіональній системі розселення (на
прикладі Подільської регіональної системи розселення)
2004 Державне регулювання земельних відносин.
2004 Бюджетно-податкове регулювання в умовах трансформаційних змін в економіці
України.
2004 Проза Миколи Чернявського в українському літературному процесі кінця ХІХ -
початку ХХ століття
2004 Оптимізація виробничого потенціалу економічних систем (на прикладі
бурякоцукрового підкомплексу)
2004 Статистичний аналіз безробіття в Україні
2004 Управління проектами з використанням методів та моделей управління вартістю
2004 Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств
2004 Управління проектами впровадження інформаційних технологій у
проектно-орієнтованих організаціях
2004 Флора Кам’янецького Придністров’я.
2004 Дослідження обмінної взаємодії між перехідним та рідкісноземельним металами
в тришаровій плівковій системі з немагнітним прошарком
2004 Організаційна культура як соціальне явище.
2004 Комунікативна діяльність університету і паблік рилейшнз
2004 Лексико-фразеологічні засоби образності в українській народній баладі
2004 Система прогнозування паводків у Закарпатті на основі дослідження та
математичного моделювання процесівформування стоку
2004 Ембріологія видів триби Potentilleae (Rosaceae)
2004 Стимулювання розвитку творчого потенціалу працівників вищої школи
2004 Структура та функції екотонних систем в умовах комплексного використання
водойм (на прикладі придунайських озер).
2004 Іхтіофауна та показники якості води Молочного лиману в зв`язку з
рибогосподарським використанням водойми
2004 Стан дофамінового обміну та його корекція у хворих з артеріальною
гіпертензією та супутнім ожирінням
2004 Історичний досвід становлення та розвитку законодавства про вугледобувну
промисловість в Україні (ХVІІІ-ХХІ ст.)
2004 Управління трансакційними витратами підприємства
2004 Організаційно-економічні засади формування капіталу промислових підприємств
2004 Управління логістичним процесом у виробничо-економічних системах
2004 Підготовка майбутніх учителів праці до створення естетичного середовища в
шкільних приміщеннях.
2004 Розвиток суспільного виробництва в умовах науково-технічного прогресу
2004 Макроекономічні бюджетно-податкові важелі регулювання транзитивних економік
2004 Чаплі (Ardeidae) як структурний елемент біогеоценозів Північного Приазов’я
(відновлення, охорона, управління).
2004 Організаційно-економічні засади функціонування дорадчих закладів з
обслуговування сільськогосподарських підприємств (на прикладі областей півдня
України)
2004 Формування і функціонування регіонального ринку цукру
2004 Джерела з історії митниць Південної України (1775 — 1819 рр.)
2004 Джерела з історії дворянства Південної України останньої чверті XVIII -
першої чверті XIX століття
2004 Розробка методів розрахунку інтергармонік напруги і струму в електричних
мережах з електротехнологічним устаткуванням і безпосередніми перетворювачами
частоти
2004 Інтенсифікація пробопідготовки при аналізі грунтів та геологічних зразків
2004 Автоматизація процесів контролю та оцінки технічного стану систем
електричної централізації
2004 Удосконалення технології роботи залізничних вузлів на основі варіантного
поїздоутворення
2004 Особливості електродних процесів у цинкатних електролітах
2004 Структуризація та інформаційно-логічне моделювання при створенні й
модернізації мереж зв’язку та передачі даних
2004 Робастне керування виконавчими пристроями на основі динамічних
компенсаторів збурень з ітераційно-інверсними моделями
2004 Давність у цивільних правовідносинах.
2004 Правове регулювання відносин за договором на розрахунково-касове
обслуговування.
2004 Судово-психологічна експертиза в цивільному процесі України проблеми теорії
та практики).
2004 Кримінально-правові проблеми застосування амністії та здійснення
помилування в Україні.
2004 Виконання процесуального рішення про закриття кримінальної справи.
2004 Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції.
2004 Розповсюдження спінових хвиль в епітаксіальних плівках залізо-ітрієвого
гранату
2004 Естетичні погляди Томаса Манна в соціокультурному просторі Німеччини (перша
половина ХХ століття).
2004 Гуманістична спрямованість літературного твору як джерело його художності.
2004 «Постать Семена Палія в українській літературі (Художні формотвори
авторської інтерпретації та історична дійсність)
2004 Лікування гнійно-запальних уражень кисті в умовах поліклініки
2004 Фінансове забезпечення діяльності малих підприємницьких структур
2004 Податкові механізми підвищення ефективності торговельного підприємства
2004 Організаційно-економічний механізм управлінського консультування
2004 Використання міжнародного маркетингу в управлінні торгово-промисловою
палатою
2004 Формування імунної відповіді під впливом антиферментних сироваток та
регуляторних пептидних комплексів.
2004 Сучасні аспекти лікування перфоративних виразок шлунка та дванадцятипалої
кишки.
2004 Організація біржового регулювання ризик-прибутків суб’єктів підприємництва
2004 Економічна та енергетична оцінка використання біоенергетичних ресурсів
2004 Кінематографічна модель інтуїтивізму в контексті культуротворчих процесів
ХХ століття.
2004 Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до використання нових
інформаційних технологій на уроках хімії
2004 Контроль знань учнів з алгебри в основній школі
2004 Ефективність лаферону в комплексному лікуванні діабетичної ретинопатії
2004 Становлення та правове регулювання адміністративної юстиції в Україні
2004 Структурно-функціональні особливості кісткової системи і гематологічні
показники у поросят.
2004 Організаційно-економічні напрямки підвищення ефективності кормовиробництва
в сільськогосподарських підприємствах
2004 Фінансовий менеджмент акціонерних товариств
2004 Клініко-лабораторне обґрунтування антигомотоксичної терапії червоного
плескатого лишаю слизової оболонки порожнини рота.
2004 Діяльність України в Організації з безпеки та співробітництва в Європі
(90-ті роки ХХ століття).
2004 Системи підтримки прийняття рішень у логістиці торговельних підприємств
2004 Особливості стану здоров’я та удосконалення організації надання медичної
допомоги сільському населенню Закарпаття
2004 Інтерфероногенні властивості ротавірусів та стан системи інтерферону у
новонароджених дітей при ротавірусній інфекції
2004 Отримання та фітохімічний аналіз трансгенної кореневої культури Rauvolfia
serpentina як джерела нових індольних алкалоїдів
2004 Розвиток недільних шкіл в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
2004 Система підготовки резерву керівників загальноосвітніх навчальних закладів
до управлінської діяльності.
2004 Спектральний аналіз деяких класів вольтеррових операторів та пов’язані з
ними операторні алгебри
2004 «Дослiдження стiйкостi i стабiлiзованостi руху твердого тiла з ротором»
2004 Удосконалення процесу та обладнання для стабілізації якості вишневого соку
з використанням високого тиску
2004 Моделювання людино-машинних систем управління з голосовим інтерфейсом
2004 Трансформація відносин власності в системі споживчої кооперації при
переході до ринкової економіки
2004 Мораль як інтеграційний чинник соціально-політичної стабільності.
2004 Компенсація низькочастотних пульсацій вихідної напруги 6-пульсних керованих
випрямлячів
2004 Реформування шаріату як основа модернізації ісламської держави в контексті
теорії конституціоналізму
2004 Удосконалення маркетингових комунікацій по просуванню лікарських засобів
рецептурного відпуску
2004 Автокоригуючі властивості та достовірність роботи логічних функціональних
перетворювачів інформації.
2004 Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності підрозділу
охорони.
2004 Технологічне забезпечення характеристик якості аеродинамічних поверхонь
лопаток відцентрових коліс компресорів з жароміцного нікелевого сплаву ЭК79-ИД
2004 Реструктуризація підприємств в умовах трансформаційної економіки
2004 Селекційна цінність сучасного генофонду озимої м’якої пшениці як вихідного
матеріалу в селекції на якість зерна в умовах північно-східного Лісостепу
України.
2004 Створення вихідного матеріалу, стійкого до високої температури та посухи в
селекції соняшнику.
2004 Методи і обчислювальні структури для розміщення файлів в комп’ютерних
мережах
2004 Розробка і дослідження формоутворення деталей авіаційних двигунів із
титанових сплавів.
2004 Полікультурній підхід у сучасній шкільній освіті Росії
2004 Художня природа «неокласичного» в поетичній творчості Миколи Зерова.
2004 Адміністративна відповідальність керівника державного підприємста,
установи, організації в Україні
2004 Українська етнопсихологія ХІХ століття
2004 Галицька армія у боротьбі за державність і соборність України (1918-1920)
2004 Інформаційно-психологічне протиборство в період конфлікту НАТО — Югославії
1999 року
2004 Шляхи формування рукописного зібрання Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка
НАН України (1944-1961).
2004 Рідиннофазна епітаксія структур на основі GaSb для термофотовольтаїчних
перетворювачів
2004 Методи і засоби організації паралельних процесів у системах великих баз
даних.
2004 Трансформація економіки галузі скотарства до ринкових умов
2004 Наукове обґрунтування системи медико-соціальної допомоги дітям-сиротам і
дітям, позбавленим батьківського піклування у державних інтернатних закладах.
2004 Планування сім’ї у жінок з цитомегаловірусною інфекцією
2004 Управління системою «витрати-ціна» в машинобудуванні
2004 Морегосподарський комплекс Українського Приазов’я: суспільно-географічне
дослідження
2004 Стовбурна ваготомія з дуодено- або пілороплаластикою в лікуванні
перфоративної виразки дванадцятипалої кишки.
2004 Особливості саморегуляції психічних станів курсантами в процесі первинної
військово-професійної підготовки.
2004 Герменевтика та кінотехнологія в сучасній методології історії.
2004 Метод інтегрального рівняння Вольтерра в нестаціонарних електродинамічних
задачах з аксіальною симертією
2004 Опозиція героїчного і філістерського в метакритичному дискурсі (на
матеріалі літератури Великобританії 60-х років ХХ століття)
2004 Поет як критик: шляхи та рівні реалізації літературознавчої концепції Т.С.
Еліота в його поетичній творчості
2004 Наратив дитячої літератури: специфіка художнього дискурсу
2004 Ідентифікація і характеристика білків-партнерів, що взаємодіють із
SH3-вмісним адаптерним білком Ruk в клітинах ембріональної нирки людини лінії
HEK293
2004 Особливості регуляції фосфатидилінозит-3-кіназного сигнального шляху в
процесі диференціації та апоптозу клітин еритролейкемії людини лінії К562
2004 Вексельний обіг в системі фінансових відносин.
2004 Управління валютними ризиками підприємств-експортерів.
2004 Фінансовий механізм функціонування інтегрованих виробничих формувань в
умовах ринкової економіки.
2004 Субконтинуум інформатики й обчислювальної техніки у французькій,
українській та російській мовах.
2004 Гра в постмодерністському творі: на матеріалі творчості Ю.Андруховича
2004 Роль порушень ліпідного обміну, спектра жирних кислот і
судинно-тромбоцитарного гемостазу в патогенезі істинної екземи та їх корекція
2004 Створення та морфо-біологічна оцінка вихідного матеріалу зернового сорго
для селекції на гетерозис в умовах Криму
2004 Методика аналізу залучених коштів банку
2004 Аномальна мінливість рослин в умовах техногенних екосистем Донбасу.
2004 Підвищення вогнестійкості металевих конструкцій за рахунок нанесення
вогнезахисних покриттів, що спінюються, з використанням компонентів,
вироблюваних в Україні
2004 Л.М.Толстой у творчому світі Д.С.Мережковського
2004 Екстремальні вихорострумові методи і перетворювачі для контролю параметрів
плоских виробів
2004 Удосконалення технології спалювання композиційних пальних у камерах
згоряння теплоенергоустановок
2004 Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному
процесі України.
2004 Термопружні задачі для міжфазних тріщин з зонами контакту їх берегів
2004 Становлення і розвиток кримськотатарського театру кінця ХIX — початку ХХ
століття
2004 Формування образного мислення в обдарованих учнів основної та старшої школи
засобами художньої літератури
2004 Соціалізація економіки: об’єктивна необхідність та основні напрями в
Україні
2004 Активність оксидних Cu-Co-Fe каталізаторів окиснення СО та їх
фізико-хімічні характеристики
2004 Художній діалог автора і персонажа в новітній українській прозі (90-ті роки
ХХ ст.).
2004 Психологізм романів Івана Франка середини 80-х — 90-х років.
2004 Розробка технології в’язання кулірного трикотажу комбінованого переплетення
з льномісткої та льняної пряжі
2004 Лікування постраждалих з політравмою (стандартизація та уніфікація медичної
допомоги)
2004 Організаційно-економічний механізм формування і функціонування
фінансово-промислових груп.
2004 Стан гемокоагуляйійного гомеостазу та можливості корекції його змін у
хворих з первинною легеневою гіпертензією та синдромом Ейзенменгера при
тривалому спостереженні
2004 Технологічні заходи реалізації потенціалу продуктивності гороху вусатого в
Лісостепу України
2004 Інтродукція декоративних дикорослих цибулинних геофітів у Донбас
2004 Інформаційне забезпечення управління загальною середньою освітою в регіоні
2004 Музичний театр Джакомо Пуччіні в мистецькому контексті першої чверті ХХ
століття (на матеріалі пізньої творчості композитора).
2004 Володимир Горовиць у культурному середовищі Києва кінця ХІХ — початку ХХ
століття.
2004 Організація педагогічної взаємодії з підлітками -студентами коледжу — як
оптимальна умова їх соціального становлення
2004 Дидактичні умови оптимізації працездатності молодших школярів на уроці
2004 Стимуляція репаративної регенерації кісткової тканини при переломах у
собак.
2004 Трансформація роздрібної торговельної мережі в сільській місцевості в
умовах ринкової переорієнтації екокономіки (за матеріалами Центрального і
Північно-східного районів України)
2004 Еколого-економічні засади використання і відтворення лісових ресурсів (на
прикладі За-хідного регіону України)
2004 Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності
військовослужбовців
2004 Закономірності формування структурно-фазового стану покриттів та
приповерхневих шарів сплавів на основі заліза і титану при комбінованій
імпульсній обробці
2004 Методологічні проблеми удосконалення системи соціального партнерства в
України
2004 Ефективність діяльності підприємств-природокористувачів (на матеріалах
підприємств Закарпатської області).
2004 Прогнозування та профілактика гіпогалактії у жінок з пізнім прикладанням
новонародженного до грудей
2004 Оптимізація шляхів хірургічного лікування гнійно-некротичних ускладнень
синдрома діабетичної стопи
2004 Оптимізація хірургічного лікування гіпер-пластичних захворювань
щитоподібної залози шляхом корекції тиреоїдопосередкованого імунного дисбалансу.
2004 Мовна характеристика персонажів у прозі Івана Франка.
2004 Житіє Теодосія Печерського преподобного Нестора і жанрова традиція
2004 Синтез, будова та властивості біядерних кластерних сполук ренію(ІІІ) з
адамантанкарбоновими кислотами.
2004 Розробка антифрикційних композиційних матеріалів на основі
феноло-формальдегідних смол
2004 NO-залежні механізми еміграції лейкоцитів.
2004 Комплексне лікування запальних захворювань жіночих статевих органів
хламідійної етіології
2004 Механізм інвестиційного забезпечення технічного переозброєння вугільної
промисловості
2004 Фармакогностичне вивчення трави чини нутової та чини весняної
2004 Лікування післяоперційного гіпотиреоза методом хірургічної імплантації
алогенної кріоконсервованої щитовидної залози
2004 Поліпшення експлуатаційних властивостей системи короткочасного збільшення
коефіцієнту зчеплення коліс локомотива з рейками
2004 Підвищення ефективності систем охолодження тепловозів використанням
удосконаленого гідроприводу вентилятора
2004 Дослідження електрослабкого фазового переходу в інтенсивних зовнішніх полях
2004 Заглибний асинхронний двигун-нагрівач з масивним ротором для обробки
легкоплавких речовин
2004 Статусметрія в медицині критичних станів
2004 Дослідження стійкості багатошарових тіл з тріщинами в області поділу
матеріалів
2004 Рентгеноендоваскулярний метод в діагностиці та лікуванні варикоцеле.
2004 Інфікованість мікобактеріями туберкульозу та шляхи її зниження у дітей в
сучасних умовах
2004 Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової
міліції України
2004 Організаційно-правові аспекти державного регулювання нотаріальної
діяльності в Україні
2004 Синтез багатовимірних динамічних компенсаторів збурень для комбінованих
систем управління теплоенергетичними процесами
2004 Психологічні особливості політичної соціалізації студентів
2004 Розвиток ринку телевізійної реклами в Україні
2004 Формування готовності до професійного саморозвитку у майбутнього
педагога-музиканта
2004 Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців фінансово-економічного
профілю у вищих навчальних закладах
2004 Обґрунтування обсягів виробництва продукції для забезпечення ефективності
функціонування гірничорудних підприємств
2004 Методи розрахунку та оптимізації параметрів дегазації вугільних пластів, що
підробляються
2004 Обгрунтування складу ризиків та їх рівня при оцінці загроз діяльності
підприємства
2004 Організаційно-економічні засади диверсифікації діяльності морських
торговельних портів України
2004 Глибиннопсихологічні передумови ставлення суб`єкта до інших людей (на
матеріалі активного соціально-психологічного навчання.
2004 Феноменологічний аналіз у віковому екзистенційному консультуванні.
2004 Вплив комунікативних особливостей студентів на ефективність навчання у
вищому навчальному закладі
2004 Психологічні особливості особистісної самопрезентації в молодшому шкільному
віці
2004 Психологічні особливості розвитку духовності старшокласників у процесі
навчання.
2004 Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хворих на хронічний
невиразковий коліт
2004 Дисфункція лівого шлуночка при дестабілізації ішемічної хвороби серця:
клініко-патогенетична характеристика та оптимізація лікування
2004 Радіальні водяні струмені-екрани для протипожежного захисту
2004 Хірургічна корекція протезного ложа щелеп при протезуванні знімними
ортопедичними конструкціями
2004 Релаксація напружень в вакуумних конденсатах дисперснозміцнених композитів
Ni та Cu
2004 Управління витратами при формуванні і реалізації стратегії підприємства
2004 Моделювання і оптимізація автоматизованого управління дорожнім рухом для
міської вуличної мережі
2004 Економічні засади розвитку підприємств
2004 Моделирование процесса перегрузки ядерного топлива для интеллектуальной
поддержки принятия решения в условиях неопределенности
2004 Формування образу політичного лідера засобами телебачення (вітчизняний і
світовий досвід)
2004 Вдосконалення магнітокерованого реактора для установок високовольтних
випробувань силових кабелів
2004 Чисельне дослідження математичних моделей жорстких динамічних процесів
пристроїв електротехніки та електроніки
2004 Розробка технології ковбасних виробів з використанням гороху
2004 Удосконалення обліку і аналізу витрат на виробництво туристичного продукту.
2004 Удосконалення обліку і аналізу грошових коштів вуглевидобувних холдингів.
2004 Семантичний та функціональний аспекти одиниць вторинної номінації з
компонентом «кольороназва» в сучасній німецькій мові.
2004 Літійпровідні сполуки на основі складних оксидів ніобію і танталу зі
структурою дефектного перовскіту
2004 Синтез та властивості халькогенхлоридних сполук родію
2004 Обліково-аналітичний механізм управління сільськогосподарськими
підприємствами
2004 Маркетингове забезпечення діяльності підприємств на ринку свинини
2004 Визначення параметрів обертання, форми та зміщення фотоцентра астероїдів
методами чисельного моделювання
2004 Фотометрія астероїдів, що наближаються до Землі
2004 Методична система реалізації освітнього стандарту з аналітичної геометрії у
педагогічних університетах
2004 Імплементація сучасних форм міжнародних розрахунково-кредитних відносин в
перехідних економічних системах
2004 Порівняння цитогенетичної та антимікротрубочкової активності фітотоксичних
металів
2004 Рикетсіозний кон’юнктивокератит молодняку великої рогатої худоби
2004 Економіко-математичне моделювання процесу ефективного використання активної
частини основних фондів
2004 Trifolium ambiguum Bieb. (Fabaceae): біоморфологічні та екологічні
особливості, інтродукція в Лісостепу України
2004 Обґрунтування застосування в клініці терапевтичної стоматології
вітчизняного фотополімерного матеріалу «КРОМЛАЙТ-Р» (експериментально-клінічне
дослідження).
2004 Перебіг та завершення вагітності у жінок після хірургічного та
консервативного лікування неплідності.
2004 Порівняльна характеристика ефективності різних методів терапії
невиношування вагітності нез’ясованої етіології.
2004 Хронічна цереброваскулярна недостатність при ішемічній хворобі серця
2004 Маркетингові дослідження ринку товарів для особистих селянських господарств
2004 Просторовий гармонічний аналіз магнітного поля технічних об’єктів
2004 Вікові особливості церебральної гемодинаміки та ліпідного обміну у хворих
на ішемічний інсульт
2004 Стильові особливості палацових та садибно-паркових ансамблів Галичини кінця
XVIII — першої половини ХІХ ст.
2004 «Інтернаціоналізація харчової промисловості України в контексті інтеграції
в світове господарство»
2004 Динаміка особистісних утворень майбутнього педагога на етапі первинної
професіоналізації (на матеріалі дослідження студентів педагогічного коледжу).
2004 Особливості взаємодії образних і вербальних чинників у детермінації
психічної активності суб’єкта.
2004 Випромінювання і фокусування елект-ромагнітних хвиль циліндричними
діеле-ктричними антенами
2004 Особливості формування міжсортових агробіоценозів озимої пшениці та вплив
їх на урожайність та якість зерна.
2004 Ефективність поєднання сучасних генофондів свиней великої білої породи
української (УВБ-1) та французької селекції.
2004 Систама обробки та аналізу даних селекційної роботи у тонкорунному
вівчарстві з використанням компютерної техніки

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)