Каталог захищених дисертацій в України за 2004 рік

2004 Адміністративно-правовий статус працівника міліції.
2004 Адміністративно-правовий статус Державної автомобільної інспекції МВС
України.
2004 Управління у сфері рекламної діяльності: організаційно-правовий аспект.
2004 Інформація як об’єкт цивільно-правових відносин.
2004 Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України
2004 Насильство в сім’ї: соціологічний аналіз явища.
2004 Удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності в умовах
ринкової економіки
2004 Правові засади валютного регулювання і контролю в Україні
2004 Подвійний запис в бухгалтерському обліку: теорія і практика застосування
2004 Правова культура — важливий фактор розбудови правової культури
2004 Типи праворозуміння як методології основних філософсько-правових дискурсів
2004 Особистість як суб’єкт політики: мотиваційний аспект реалізації політичної
влади.
2004 Розвиток самоосвітньої діяльності майбутніх учителів трудового навчання
засобами навчально-технічної літератури.
2004 Слухові та вестибулярні розлади у хворих на системні аутоімунні
захворювання
2004 Політекономічні аспекти маркетингу: особливості ефективного використання в
Україні
2004 Особливості діагностики пограничних психічних порушень у хворих на
ревматоїдний артрит і шляхи їх корекції
2004 Особливості алкогольної енцефаломієлополінейропатії
2004 Порядок фінансування видатків на утримання центральних органів виконавчої
влади в Україні.
2004 Пристосованiсть i частота кросинговеру у мутантiв Drosophila melanogaster
залежно вiд вiку та штучних перебудов генотипу.
2004 Генетичний аналіз господарських ознак сортів озимої м’якої пшениці різних
років селекції.
2004 Удосконалення ресурсозберігаючих технологічних процесів кування плит
2004 Удосконалення технологічних режимів роботи та конструктивних параметрів
намотувально-натяжних пристроїв станів холодної прокатки
2004 Удосконалення процесів точного об’ємного штампування ступінчастих
стрижневих деталей з фланцем
2004 Доброчинна діяльність Греко-католицької церкви у 1921- 1939 рр. (за
матеріалами Галицької митрополії).
2004 Англо-німецькі відносини на рубежі ХІХ — ХХ сто-літь: проблеми
колоніального поділу Африки.
2004 Військова мемуаристика як джерело вивчення історії українських військових
формувань 1917-1921 рр.
2004 Стан вегетативної нервової системи та принципи його корекції при хронічній
гастродуоденальній патології у дітей
2004 Режим прямого іноземного інвестування (порівняльно-правове дослідження)
2004 Диференційована терапія бронхообструктивного синдрому у дітей першого року
життя з тимомегалією.
2004 Еволюція теорії цінності в українській економічній думці ХІХ — поч. ХХ ст.
2004 Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла і паренхіми
передміхурової залози в нормі та в умовах загальної глибокої гіпотермії.
2004 Клініко-допплерографічні особливості порушень мозкового кровообігу при
стенотично-оклюзуючій патології судин вертебро-базилярного басейну.
2004 Українсько-російські відносини: квітень-грудень 1918 року.
2004 Імунотропна терапія хворих на бронхіальну астму з ускладненнями в верхніх
дихальних шляхах.
2004 Запобігання злочиинності неповнолітніх в Україні спеціальними органами та
установами
2004 Медикаментозна корекція порушень периферійного кровообігу в комплексному
лікуванні хворих на посттравматичний остеомієліт гомілки.
2004 Визначення міцнісних характеристик ґрунтів за даними випробування
палею-зондом
2004 Обґрунтування ефективності комбінованої терапії гастропатій, викликаних
диклофенаком натрію, у хворих на остеоартроз (експериментально-клінічне
дослідження).
2004 Удосконалення методів лікування і профілактики порушень фетоплацентарного
комплексу при пізніх гестозах
2004 Розробка теплозахисного спецодягу з локальною вентиляцією
2004 Прогнозування циркуляції та розвитку фітовірусних інфекцій з урахуванням
біологічних властивостей патогенів та використанням комп’ютерних баз даних.
2004 Клінічне значення психоемоційних та психосоціальних факторів при
бронхіальній астмі у дітей.
2004 Особистісно-стильові характеристики оволодіння іноземною мовою студентами
вищого техінчного навчального закладу.
2004 Психологічні засоби запобігання та корекції фрустрації у професійній
діяльності молодих учителів
2004 Психологічні чинники мотивації вибору особистістю нової роботи.
2004 Героїчна минувшина у творчості Гната Хоткевича (фольклорні та історичні
джерела, їх інтерпретація).
2004 Виявлення неоднорідності пружних властивостей тонкостінних елементів по
зміні резонансних часток повздовжніх та згинних власних коливань (метод
низькочастотної томографії).
2004 Психологічні чинники підприємницької активності особистості.
2004 Підвищення якості магнетитових концентратів за рахунок зміни взаємної
орієнтації магнітного і гідродинамічного потоків.
2004 Збагачуваність та технологічна типізація золотовмісних руд України.
2004 Підвищення ефективності використання основних фондів гірничо-збагачувальних
комбінатів шляхом диверсифікації виробництва
2004 Особливості передзмагальної підготовки кваліфікованих лижників-гонщиків з
урахуванням участі в класичних та ковзанярських гонках
2004 Підготовка студентів вищих закладів освіти до самостійних занять фізичними
вправами
2004 Удосконалення управління змагальною діяльністю в американському футболі на
основі застосування інформаційних технологій
2004 Обґрунтування рішень у кримінальному процесі
2004 1. Проблеми теорії і практики виконання майнових покарань.
2004 Зв’язки з громадськістю в системі маркетингового управління підприємствами
2004 Стратегічне маркетингове управління підприємством в умовах ринкової
економіки
2004 Сутність теологічного і філософського просвітництва: від Гегеля до
Фейєрбаха (соціальний аспект)
2004 Стратегічне управління залученням іноземних інвестицій в економіку України
2004 Формування доходів сільськогосподарських підприємств та підвищення
економічної ефективності їх господарювання
2004 Ефективність політики управління фінансуванням обігових активів
торговельних підприємств
2004 Економічний механізм підвищення продуктивності праці в підприємствах
харчування
2004 Жанрові модифікації казки у творчості Івана Франка.
2004 Динаміка і статика в діалектних просторових конструкціях (на матеріалі ІІ
тому АУМ).
2004 Формування і розвиток української музичної термінології.
2004 Формування регіонального ринку праці: теорія, методологія та інтегральна
оцінка (на прикладі Дніпропетровської області)
2004 Корпоративне управління акціонерними товариствами у післяприватизаційний
період
2004 Використання рослинних білково-жирових добавок в годівлі ремонтних теличок
2004 Розроблення та дослідження нових конструкцій електромеханічних
перетворювачів для пневмо-гідропідсилювачів
2004 Температурна та хімічна модифікація чутливості еритроцитів до
гіпертонічного шоку і гіпертонічного кріогемолізу
2004 Соціально-педагогічні умови інтегративної виховної діяльності зі школярами
у різновікових колективах.
2004 Теоретичні засади формування культури учнів загальноосвітньої школи.
2004 Міжпредметні зв’язки у процесі професійної підготовки майбутніх учителів
фізичної культури.
2004 Загальнолюдські цінності в контексті громадянського виховання учнів
середньої школи у Франції.
2004 Математичне моделювання та оптимізація процесів неперервного вальцювання
2004 Математичні моделі та комп’ютерна система визначення ціни валютних кредитів
2004 Відгук поверхневого потенціалу клітин крові на ліганди деяких компонентів
мембранних сигнальних систем під впливом b-випромінювання
2004 Микола Міхновський у суспільно-політичних процесах України (кінець ХІХ -
перша чверть ХХ століття).
2004 Удосконаленя планування товарного асортименту предметів споживання.
2004 Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення
освітнього рівня персоналу.
2004 Розвантаження ділянок підвищеного тиску в лікуванні невропатичної форми
синдрому стопи діабетика.
2004 Клініко-гормональна характеристика та удосконалення терапії невиношування
при гіперпролактинемії
2004 5-Амінолевулінатсинтазна активність і вміст деяких гемопротеїнів в печінці
щурів при дії гемолітичних агентів
2004 Механізми утворення та закономірності вторинної номінації англійської
загальнонаукової дієслівної лексики
2004 Торгові марки у зовнішньоекономічній стратегії підприємств
2004 Колемболи (Collembola, Entognatha) заповідних територій південного сходу
України: фауна та екологія
2004 Акантоцефали справжніх тюленів тихоокеанського сектору Антарктики
2004 Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку.
2004 Ренальні ефекти даларгіну (експериментальне дослідження)
2004 Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у
навчально-виховному процесі
2004 Міжнародно-правовий захист права людини на приватність персоніфікованої
інформації.
2004 Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в
Україні.
2004 Діагностування напруженого стану магістральних нафтогазопроводів в околі
стикових зварних з’єднаннь та корозійних пошкоджень
розрахунково-експериментальним методом
2004 Термодинамічні та структурні характеристики неоднорідного електронного газу
2004 Нелінійні когерентні ефекти при розповсюдженні електромагнітних хвиль у
магнітоактивній плазмі
2004 Вивчення активності фагоцитуючих клітин мозку при експериментальному
алергічному енцефаломієліті та його корекції.
2004 Роль холінергічних механізмів у патогенезі епілептичного синдрому
(експериментальне дослідженя).
2004 Порівняльна фармакологічна характеристика циназепаму та гідазепаму -
проліків 1,4-бенздіазепінової структури
2004 Температурно-концентраційна залежність термодинамічних властивостей рідких
сплавів кобальту, нікелю та міді з титаном, цирконієм, гафнієм.
2004 Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування особистих
господарств населення
2004 Українська ментальність у контексті відродження національної духовності
2004 Музична ментальність: соціально-філософський аналіз
2004 Організаційно-економічне обгрунтування системного оновлення та ефективного
використання транспортних засобів у сільському господарстві
2004 Розробка стратегій реального інвестування підприємств АПК
2004 Розвиток та підвищення ефективності свинарства в Черкаській області
2004 Моделі та методи планування, оперативного накопичення та реалізації товарів
в сучасних торгових центрах
2004 Методи та засоби підвищення якості даних в автоматизованих системах
організаційного управління
2004 Музичний естезис в контексті концепції діалогу культур
2004 Дійсна робота монтажних стиків вертикальних циліндричних резервуарів
2004 Особливості енергетичного і ліпідного обмінів та аутоімунних процесів у
хворих на ішемічну хворобу серця при застосуванні антагоністів кальцію.
2004 Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів (на матеріалах підприємств
хлібопекарної галузі промисловості)
2004 Клініко-гормональні паралелі та ефективність негормональних методів
лікування при олігоменореї та вторинної аменореї у дівчат-підлітків.
2004 Жанрово-стильова своєрідність малої прози Генрі Джеймса.
2004 Трифазні трансформатори з ефективним використанням конструктивного об’єму
2004 Вплив прогестерону та 17(-естрадіолу на функціональну активність фактора
некрозу пухлин.
2004 Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права
обвинуваченого
2004 Особливості функціонування і розвитку малих підприємств в умовах
конкуренції
2004 Механізм формування, розподілу і використання фонду оплати праці
підприємств машинобудування
2004 Застосування гіпербаричної оксигенації у комплексній реабілітації гірників
глибоких вугільних шахт з тепловими ураженнями
2004 Гігієнічна оптимізація навчання і заходи щодо охорони здоров’я студентів
медичних училищ в умовах реформованої освіти
2004 Дослідження структурно-динамічних властивостей автоматичних систем із
багатозв’язними керуючими підсистемами
2004 Підвищення ефективності діагностики і лікування порушень менструального
циклу при нейроендокринно-обмінній формі гіпоталамічного синдрому у жінок в
репродуктивному віці.
2004 Формування соціально-культурного простору середнього навчально-виховного
закладу
2004 Біологічна характеристика фагів фітопатогенних бактерій виділених із
агроценозів України
2004 Фізико-хімічні методи виділення та визначення суми алкалоїдів «Чистотілу
великого»
2004 Розподіл реактивної потужності в судновій електроенергетичній системі при
імпульсному регулюванні збудження синхронних генераторів.
2004 Адміністративні правопорушення у митній сфері
2004 Ультразвукові критерії пренатальної діагностики обструктивних уропатій
плода та оцінка його життєздатності.
2004 Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері
національної інформаційної безпеки
2004 Роль освіти як фактора економічного зростання в умовах перехідної економіки
2004 Визначення циклічної довговічності елементів зварних конструкцій в умовах
гальмування тріщини втоми.
2004 «Електронні ефекти в спектрах електровідбивання приповерхневих шарів
матеріалів IV АIII та ВV груп»
2004 Внутрішня картина здоров’я у підлітків та юнаків, які входять до «групи
ризику .
2004 Гуманістично-зорієнтовані технології навчання дисциплін природничого циклу
у загальноосвітній школі (кінець ХХ — початок ХХІ століття)
2004 Планування виробничої діяльності в системі сільськогосподарського
менеджменту
2004 Аудіовізуальні мистецтва в системі професійної мовної підготовки
майбутнього фахівця у сфері міжнародних відносин
2004 Проблеми гуманістичного виховання особистості в педагогічній спадщині Януша
Корчака та Антона Макаренка
2004 Моделі соціальної адаптації потерпілих від Чорнобильської катастрофи
2004 Прогнозування підприємствами обсягів збуту споживчих товарів і послуг на
регіональних ринках
2004 Організація управління персоналом (на прикладі комерційних банків)
2004 Управління екологічною безпекою промислових підприємств
2004 Інститут президентства як суб’єкт концептуальної влади в демократичних
політичних системах.
2004 Розвиток вторинного ринку цінних паперів України.
2004 Карткові платіжні інструменти як засіб підвищення фінансової стійкості
банків України.
2004 Еколого-економічні основи формування та використання рекреаційних територій
в умовах міських агломерацій
2004 Моделі релятивістських конфігурацій на основі точних розв’язків загальної
теорії відносності
2004 Розслідування злочинів організованих злочинних груп (тактико-психологічні
основи)
2004 Скінченноелементний аналіз коливань пакетів лопаток турбомашин на основі
тривимірних моделей
2004 Теоретичне моделювання фазових переходів у низькорозмірних магнетиках та
плівках складних рідин
2004 Фізико-хімічні закономірності взаємодії алюмінію та його сплавів з водними
і водно-спиртовими розчинами сильних основ
2004 Система контролю для запобігання прихоплень бурильної колони в процесі
буріння.
2004 Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових
глибинно-насосних установок для видобутку нафти та розробка технічних засобів
для їх реалізації.
2004 Державно-правові погляди Павла Скоропадського.
2004 Синтез і модифікація глюкозамінідів
2004 Динаміка імунной реактивності при післяпологовому ендометриті в процесі
лімфотропної терапії
2004 Встановлення і функціонування радянського режиму в Західній Україні у
1939-1941 рр. (державно-правовий аспект).
2004 Історія парламентської системи в Україні (1990-1998 рр.)
2004 Висловлювання похвали в комунікативно-діяльнісній парадигмі спілкування (на
матеріалі англійської мови)
2004 Динаміка зсувного процесу Середнього Прдніпров»я на прикладі ділянки
Трипілля-Канів
2004 Інженерно-геологічні умови правобережного схилу долини Дніпра в районі м.
Києва
2004 Модульні середовища для мережного розподіленого моделювання складних
динамічних систем
2004 Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів художньої культури
(на прикладі вивчення циклу театральних дисциплін)
2004 Розвиток ідей В.Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в
педагогічній теорії та практиці сучасної школи
2004 Трансформація громадян еллінської ойкумени у птолемеївських підданих
2004 Давньоєгипетські міфи про світобудову (за матеріалами 17-ї глави Книги
Мертвих)
2004 Концепція релігійної влади в шиїзмі (за твором Абу Джа’фара ал-Куліні
«Компендіум із богословської науки», Х ст.)
2004 Мілітаризація близькосхідного регіону в 70-ті — 90-ті рр. ХХ століття.
2004 Роль засобів масової інформації у забезпеченні політичних прав та свобод
громадян у демократичному суспільстві
2004 Експресія власних назв як засіб публіцистики
2004 Профілактика синдрому гіперстимуляції яєчників при екстракорпоральному
заплідненні.
2004 Вплив іонізуючої радіації та пероксиду водню на показники
окисно-антиоксидантної рівноваги та енергетичного обміну в тимоцитах та
гепатоцитах in vitro.
2004 Концентрація напружень на міжфазних поверхнях канонічної форми у
в’язко-пружних композитних матеріалах
2004 Парамагнітні дефекти в оксидах кремнію з нанокристалітами та карбіді
кремнію p-типу.
2004 Вивчення терапевтичної дії кріоконсервованної фетопланцентарної тканини в
комплексній терапії цукрового діабету 1 та 2 типів
2004 Механізм розвитку управлінського потенціалу промисловості
2004 Організація управління економічною безпекою підприємства
2004 Використання показників продуктивності праці в управлінні господарською
діяльністю підприємства
2004 Управління витратами при відтворенні потужності вугільного підприємства
2004 Апроксимативні властивості середніх Чезаро кратних ортогональних рядів та
сталі Уітні
2004 Потенційна плодоносність сорту Кокур білий, інших аборигенних сортів
винограду і її реалізація у гірсько-долинному приморсь-кому районі Криму.
2004 Політика російського уряду в єврейському питанні наприкінці ХІХ століття
(1881-1894 рр.)
2004 Аналіз ефективності пристроїв обмеження внутрішніх перенапруг на
регулювальному трансформаторі статичного компенсатора реактивної потужності
прямого регулювання
2004 Центральний співудар двох однакових затуплених пружних тіл
2004 Процеси скорельованої перколяції в гетерогенних системах
2004 Шлюб і сім’я у бойків Карпат наприкінці ХІХ ст. — до 1939 р.
2004 Гломерулонефрит зі супутньою HBV-інфекцією: особливості клінічного
перебігу, стану імунної реактивності та метаболічних зрушень
2004 Символічна влада в українському соціумі
2004 Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних та 3d-металів (Mn, Co, Ni).
2004 Дослідження витрат енергії на сколочування вершків у масло з метою
інтенсифікації процесу і розрахунку обладнання
2004 Облік виробництва сільськогосподарської продукції
2004 Клініко-імунологічна оцінка ефективності лікування псоріазу комплексом n-3
поліненасичених жирних кислот, вітамінами D, А та ультрафіолетовим опроміненням
2004 Розроблення технології оброблення пророслих зерен та рекомендацій щодо їх
використання
2004 Динаміка регіонарної скоротливості міокарда як маркер формування його
пошкоджень, оцінка ефективності лікування
2004 Цитохімічні та імунологічні диференційно-діагностичні критерії
симптоматичних еритроцитозів та еритроцитозів при хронічних мієлопроліферативних
захворюваннях
2004 Стан психофізіологічних функцій та успішність навчання учнів середнього
шкільного віку і їх зв’язок з властивостями основних нервових процесів.
2004 Моделювання динамічних характеристик структури капіталу підприємства
2004 Моделювання стратегії розвитку персоналу підприємства
2004 Профілактика та лікування вторинної панкреатичної інфекції при хірургічному
лікуванні хворих на тяжкий гострий панкреатит (клініко-експериментальне
дослідження)
2004 Шляхи оптимізації діагностики та місцевого лікування складних форм гострого
парапроктиту.
2004 Шляхи оптимізації ендоскопічних методів лікування ускладнених форм
жовчнокам`яної хвороби і ефективність їх застосування у не-стандартних випадках.
2004 Підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК
2004 Методика та організація аналізу формування і використання фінансових
ресурсів підприємства
2004 Ультразвукова та клінічна семіотика захворювань гепатобіліарної зони:
гепатити, цирози та абсцеси печінки.
2004 Стан адренорецепторного комплексу та фактор некрозу пухлин-a при
гіпертонічній хворобі.
2004 Патогенетична роль цитокінів в розвитку серцевої недостатності у хворих на
гострий інфаркт міокарда.
2004 Ефективність антигіпертензивної терапії у хворих на метаболічний синдром Х
за даними добового моніторингу артеріального тиску та електрокардіограми.
2004 Ефективність і перспективи розвитку м’ясногоскотарства у фермерських
господарствах Львівської області
2004 Вірменська національна меншина в Україні у 20-30-ті роки ХХ століття
2004 Взаємовідносини Золотої Орди і Південно-Західної Русі в ХІІІ ст.
2004 Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному українському
суспільстві
2004 Технологія клейового закріплення у бетоні металевих анкерів не круглого
перерізу
2004 Розробка технологічних та організаційних рішень з ремонту та відновлення
конструкцій аеротенків очисних споруд
2004 Формування ефективного механізму взаємодії перехідних економік з
транснаціональними корпораціями
2004 Стан фетоплацентарного комплексу та корекція його порушень при
невиношуванні вагітності
2004 Фотоіндуковані процеси розсіювання світла та мікродоменоутворення в
сегнетоелектриках
2004 Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей як тьюторів для
системи дистанційної освіти
2004 Музично-дидактичні ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності дітей
дошкільного віку з вадами зору
2004 Формування педагогічної самоорганізації студентів педагогічних училищ
2004 Формування готовності майбутнього вчителя до комунікації з молодшими
школярами засобами образотворчого мистецтва
2004 Підготовка майбутніх учителів біології до формування екологічної культури
старшокласників
2004 Валеологічна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищому
педагогічному навчальному закладі
2004 Заспокоєння руху в центральних частинах міст стримуванням транспортних
потоків
2004 Аналіз та підвищення безпеки дорожнього руху на основі енергетичних
характеристик транспортного потоку
2004 Особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії у жінок з
клімактеричним синдромом
2004 Розвиток екологічної освіти у середніх школах Великої Британії у другій
половині ХХ століття.
2004 Правове регулювання правочинів щодо земельних ділянок в Україні
2004 Співучасть у злочині за кримінальним правом України
2004 Формування регіонального ринку мясної продукції
2004 Прогнозування фетоплацентарної недостатності та обґрунтування лікувально -
профілактичних заходів при ній.
2004 Регіональні проблеми активізації трансформаційних процесів у споживчій
кооперації
2004 Українсько-болгарські відносини в 90-х роках XX століття
2004 Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових
платежів
2004 Удосконалення технології харчоконцентратів швидкого приготування для
дитячого та дієтичного харчування
2004 Емансипаційні тенденції в українській жіночій прозі кінця ХІХ — початку ХХ
століть
2004 Виникнення і прояв післятравматичних стресових розладів у працівників
органів внутрішніх справ в умовах виконання миротворчої місії ООН (на прикладі
колишньої Югославії).
2004 Професійна деформація працівників органів внутрішніх справ і шляхи її
корекції
2004 Семантика та прагматика висловлень відмови в англомовному художньому
дискурсі
2004 Динаміка функціональних змін у мові американської публіцистики кінця ХХ -
початку ХХІ століття
2004 Механізм регулювання комерційної діяльності авіакомпаній України
2004 Методи дослідження крайових задач для імпульсних систем диференціальних
рівнянь з параметрами та обмеженнями
2004 Структурні особливості плазматичної та мітохондріальної мембран ентероцитів
тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації та кадмію.
2004 Соціальна природа жанру в контексті історичної динаміки мистецтва.
2004 Роль мікроорганізмів техногенно забруднених грунтів в біопошкодженні сталі
2004 Взаємодія антиген-антитіло в умовах поверхневого плазмонного резонансу та
застосування цього явища для визначення вірусспецифічних макромолекул
2004 Міжнародний маркетинг підприємств України у торговельно-економічних
відносинах із США
2004 Організаційно-економічні механізми управління ринком нафти і нафтопродуктів
України в умовах глобалізації
2004 Застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції
(європейських досвід).
2004 Правовий механізм регулювання спільної транспортної політики Євросоюзу.
2004 Формування національних цінностей у студентів — майбутніх вчителів
трудового навчання в процесі художньо-трудової діяльності
2004 Формування графічних понять в учнів 8-9-х класів на уроках креслення
(методичний аспект).
2004 Роль та місце 13С-метацетинового дихального тесту в діагностиці хронічних
дифузних захворювань печінки.
2004 Роль простагландинів у регуляції хроноритмів функцій нирок
2004 Проблематизація модерністських течій у художньо-естетичних пошуках Івана
Кочерги
2004 Вплив довготривалого застосування добрив і вапна на агрохімічні властивості
ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного грунту західного Лісостепу
2004 Купецтво Харківської губернії (друга половина ХIХ – початок ХХ ст.)
2004 Психологічна готовність старших підлітків та юнацтва до подружніх
взаємовідносин.
2004 Онтологічна концепція музики: на прикладі світських та духовних жанрів.
2004 Оцінка якості життя та реабілітація жінок, оперованих з приводу
генітального ендометріозу
2004 Вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у
сплавах на основі нікеля і заліза.
2004 Вплив адсорбції молекул аміаку на поверхневі явища в p-n переходах на
основі напівпровідників А(((ВV.
2004 Суб’єктивна семантика колористичної стратегії в образотворчій діяльності
2004 Кінетична модель блочної лінійної фотоініційованої полімеризації до
глибоких конверсій
2004 Синтез конденсованих гетероциклічних сполук на основі продуктів реакції
Меєрвейна
2004 Оптимізація показів та вибору способу інтубації тонкої кишки при
розповсюдженому перитоніті і гострій кишковій непрохідності..
2004 Методи, моделі і стратегії інвестування процесів міжнародних перевезень
2004 Психологічні особливості самооцінки військовослужбовців з девіантною і
делінквентною поведінкою.
2004 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПАЛИВНИХ СИСТЕМ ВІД ВІЛЬНОЇ ВОЛОГИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЛІТАКІВ
2004 Діагностика уретральних рефлюксів та принципи антимікробної терапії їх
госпітальних ускладнень.
2004 Каталітична активність в окисненні СО та фізико-хімічні властивості Fe-Mn
та Fe-Cu оксидних систем.
2004 Педагогічні чинники соціалізації молоді країн Бенілюксу в структурі
екокультурної діяльності
2004 Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектора
економіки
2004 Таргетування інфляції в європейських країнах
2004 Фактори вибору валютного режиму в країнах Центральної та Східної Європи
2004 Адміністративно-правові основи організації та діяльності Державної служби
охорони при Міністерстві внутрішніх справ України.
2004 Ойконімія північної Хмельниччини
2004 Конституційний Суд України як гарант конституційного ладу.
2004 Стилістика української акапельної хорової опери (на матеріалах творчості
Л.Дичко).
2004 Проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття
2004 Методика визначення функції інформативності світлосигнального комплексу при
посадці повітряного судна у складних метеоумовах
2004 Деякі класи мір та пов’язані з ними оператори на просторах конфігурацій
2004 Вплив імунізації, введення мелатоніну, серотоніну та епіфізектомії на
гіпоталамо-гонадну систему птахів.
2004 Дослідження динамічних характеристик нелінійних систем за допомогою функцій
Ляпунова, інтегральних та векторних співвідношень
2004 Просодичні диференційні ознаки функціонального стилю в українській мові
2004 Функціональний стан систем вторинних посередників при вугровій хворобі,
комплексне лікування хворих із застосуванням мембраностабілізуючої терапії
2004 Взаємний вплив фундаментів на деформації їхніх основ у шаруватих ґрунтах
2004 Коливання фундаментів інерційних вибивальних решіток ливарного виробництва
2004 Культура як аксіологічний феномен буття (соціально-філософський аналіз
природи та ієрархії культури).
2004 Дослідження і розробка технології формування та калібрування
великогабаритних листових деталей літаків на електрогідравлічних установках з
багатоелектродними розрядними блоками.
2004 Діяльність міліції Донбасу (1956-1964 рр.): досвід, проблеми, уроки.
2004 Комунікаційна природа легітимаційних процесів.
2004 Текстова ситуація «Соціальний захист»: лінгвокогнітивний аспект (на
матеріалі різностильових англомовних текстів)
2004 Структура осадового чохла Дніпровсько-Донецької западини до глибини 7000 м
(у зв’язку з нафтогазоносністю)
2004 Критерії відбору висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у
пауерліфтингу, на етапах максимальної реалізації індивідуальних можливостей та
збереження досягнень
2004 Власна назва в композиційно-смисловій структурі віршованих текстів
американської поезії: комунікативно-когнітивний підхід
2004 Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла і структурних
елементів колінного та надп’ятково-гомілкового суглобів в нормі та після дії
загальної глибокої гіпотермії
2004 Осучаснення змісту культурознавчих дисциплін у вищій школі в контексті
міжнародних культуроохоронних конвенцій.
2004 «Робітники України в суспільно-політичному русі (60-80-ті роки ХІХ ст.)»
2004 Апеляційне оскарження в цивільному процесі України.
2004 Представництво за римським приватним правом та його рецепція у сучасному
цивільному праві України.
2004 Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини ХХ століття.
2004 Зброярська справа Давньоруської держави (середина ІХ — перша половина ХІІІ
ст.)
2004 Клініко-статистичне обґрунтування профілактики та інтенсивна терапія
ускладнень гострого панкреатиту.
2004 Феномен життєтворчості в культурі перехідного типу
2004 Диктіокаульоз великої рогатої худоби (поширення, діагностика та лікування).
2004 Переломи стегна, як компонент поліорганних та полісистемних пошкоджень
(наукове обґрунтування принципів лікувальної тактики).
2004 Стан хворих в ранні терміни після резекції шлунка з приводу виразкової
хвороби та їх реабілітація (клініко-функціональне і морфологічне дослідження
етапного лікування з використанням Моршинських мінеральних вод)
2004 «Клініко-імунологічні особливості мікст-інфекцій групи TORCH у
новонароджених»
2004 Консортивні зв’язки птахів у дібровах степового Придніпров’я як фактор
стійкості лісових екосистем.
2004 Параметри транспортно-заготівельної інфраструктури молокопереробного
підприємства
2004 Обґрунтування параметрів багатоярусного агромеліоративного розпушувача
2004 Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування індукованих автоколивань у
комплексному лікуванні хворих на обмежену склеродермію
2004 Автоматизована діагностика технічного стану тепломасообмінних систем і
устаткування енергоустановок на основі математичного моделювання
2004 Моделі та засоби комбінаторно-топологічного перетворення двомірної
інформації.
2004 Гормональні та імунологічні зрушення при невиношуванні вагітності, корекція
їх за допомогою гетеротопічної трансплантації кріоконсервованої плацентарної
тканини
2004 Модернізація політичної системи Марокко: напрямки, етапи та перспективи
2004 Тернарні сполуки типу Ме2ТeГал6 (Ме — К, Rb, Cs, Tl; Гал — Br, I):
кристалічна структура, області гомогенності, одержання та властивості
монокристалів
2004 Фазові рівноваги, кристалічна структура і електричні властивості сполук в
системах {La,Ce}-In-{Al,Si,Ge}
2004 Поезія Кристини Россетті у контексті естетикі прерафаелітизму.
2004 Фінансове забезпечення інвестиційної програми (на прикладі Харківського
регіону)
2004 Управління ресурсним потенціалом банку
2004 ІЗОМОРФНІ ЗАМІЩЕННЯ КАЛЬЦІЮ ТА СТРОНЦІЮ НА ЛУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА Y(Bi) У
СТРУКТУРІ АПАТИТУ
2004 Регіональна політика ринку праці в умовах трансформаційних змін (на
прикладі Польщі та України)
2004 Механізм інвестування підприємницької діяльності (регіональний аспет
дослідження)
2004 Обґрунтування геометричних параметрів конструкції пілонної станції
метрополітену з урахуванням взаємодії кріплення з масивом
2004 Розробка і дослідження методу визначення якісних характеристик металу на
основі аналізу фрактальної розмірності його мікроструктури
2004 Математичні моделі для експлуатаційного моніторингу температурного стану
деталей ГТД в системах обліку виробітку ресурсу
2004 Вплив рівня забур’яненості на розвиток оїдіуму та продуктивність
виноградної рослини в умовах Південного берега Криму.
2004 Підвищення якості врожаю винограду сорту Мускат білий шляхом короткочасного
впливу водним стресом в умовах Південного берегу Криму.
2004 Удосконалення технології коньячних виноматеріалів.
2004 Удосконалення технології коньячних спиртів на апаратах періодичної дії.
2004 Гетерофазні реакції координаційних сполук міді(І),(ІІ), нікелю(ІІ) з парами
води, амоніаку, диетиламіну та гідразину
2004 Організаційно-економічний механізм формування стратегічних альянсів
2004 Організація рекламної діяльності у системі засобів масової інформації
України: оцінка та моделювання.
2004 Методика навчання студентів мовних спеціальностей форм способу та часу
англійського дієслова
2004 Правове регулювання діяльності міліції по забезпеченню політичного права
громадян на свободу зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій.
2004 Організаційно-правові засади діяльності підрозділів місцевої міліції щодо
охорони громадського порядку
2004 Стан страху та його роль в правоохоронній діяльності працівників ОВС.
2004 Оцінка екологічного стану поверхневих водних об’єктів на меліорованих
територіях. -
2004 Методика навчання англійських прийменників майбутніх філологів
2004 Фінансово-правове регулювання грошово-кредитних відносин
2004 Українська традиційна весільна обрядовість Одещини (20-80-ті рр. ХХ ст.
2004 Епідеміологія і профілактика синдрому раптової смерті у дітей.
2004 Особливості гемодинаміки та фукції нирок при хірургічному лікуванні
аневризм черевної аорти
2004 Комплексна терапія гіпертонічної хвороби у жінок з клімактеричним синдромом
в практиці сімейного лікаря.
2004 Перехідні процеси в українській партесній музиці середини ХVІІІ століття
(за матеріалами київської колекції рукописних пам’яток)
2004 Економічне регулювання інвестиційної діяльності в промисловості
2004 Організаційно-економічні аспекти формування кооперативних підприємств в
аграрному секторі економіки
2004 Автономістські ідеї в політико-правовій думці кримськотатарського народу
(1783 — 1918 рр.).
2004 Вплив активації мітохондріальної пори на діяльність серця
2004 Моделі і алгоритми автоматизованого управління рівнем готовності
авіадиспетчерів до дій в кризових ситуаціях
2004 Педагогічні умови формування культури вільного часу студентів
2004 Розвиток і трансформація аграрного виробництва в Угорщині.
2004 Макроекономічні інвестиційно-інноваційні процеси в економіці України
2004 Відповідальність працівників податкової міліції за адміністративні
проступки та порядок її реалізації
2004 Оптимізація методів діагностики і лікування доброякісних пухлин матки у
жінок фертильного віку
2004 Регулювання соціально-економічних умов праці в системі управління її
результативністю в аграрних підприємствах
2004 Фотокаталітичне та каталітичне окиснення сіркувмісних іонів киснем за
участю нанорозмірних частинок CdS та CuS
2004 Підвищення ефективності процесів пресування і використання пористих
порошкових матеріалів
2004 Якість і безпека м’ясопродуктів, отриманих в несприятливих
еколого-епізоотичних умовах
2004 Формування властивостей і товарознавча оцінка якості тканин для дитячого
одягу
2004 Технологія солодких страв з окарою
2004 Неокласичний філософський підхід до розуміння історичного процесу
2004 Математичне моделювання фазових рівноваг у вуглеводневих та металогідридних
робочих тілах теплотехнічних пристроїв
2004 Модифіковані силікатні матеріали безавтоклавного твердіння. Структура,
властивості
2004 Захисно-акумулюючі покриття
2004 Формування будівельно-технічних властивостей бетонів як грубогетерогенних
матеріалів.
2004 Раціональне розміщення будівель на пальових фундаментах у складних
інженерно-геологічних умовах Південного берега Криму.
2004 Сибірська проза І.Т.Калашникова
2004 Оптико-спектроскопічні особливості радіаційно-індукованих ефектів в
змішаних мишўяко-германієвих сульфідних стеклах
2004 Оптичні властивості кристалів боратів стронція SrВ4O7, Sr4B14O25,
Sr4B14O25: RE3+ (RE3+ = Pr3+, Nd3+, Eu3+)
2004 Міцність фундаментів стаканного типу при крихкому руйнуванні.
2004 Німецька траурна погребальна музика лютеранської традиції як феномен
європейської культури XVII — XX століть
2004 Професіоналізм хормейстера. Психологічний та культурно-історичний аспекти
2004 Фізика і технологія інтеркальованих сполук А3В6 та приладів на їх основі
2004 Навчання студентів розуміння соціокультурної інформації при читанні
англомовної художньої літератури у вищих мовних навчальних закладах
2004 Інформатизація процесів удосконалення телекомунікаційних каналів
автоматизованих систем переробки інформації й управління
2004 Моделі та інструментарій синтезу автоматизованого управління гнучкими
виробничими системами
2004 Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету.
2004 Управління кредитним портфелем комерційного банку
2004 Маркетингові комунікації як інструмент узгодження економічних інтересів
виробника та споживача
2004 Гігієнiчна оцінка паливних шлаків як фільтрувального матеріалу станцій
водоочищення
2004 Гігієнічна характеристика виробництва димексиду та охорона навколишнього
середовища
2004 Фреге і Гуссерль: проблема основ логіки.
2004 Методи ідентифікації параметрів стохастичних систем із слабкою та сильною
залежністю
2004 Маркетингові стратегії підприємства мобільного зв’язку.
2004 Виконання місцевих бюджетів України
2004 Фінансовий механізм підвищення ефективності функціонування комерційних
банків
2004 Оптимізація та обгрунтування лапароскопічної холецистектомії у хворих на
гострий холецистит
2004 Клініко-діагностичні аспекти гострого тромбофлебіту нижніх кінцівок та
обгрунтування тактики лікування
2004 Зміни холінергічної регуляції серця при експериментальному тироксиновому
токсикозі та їх корекція
2004 Обгрунтування конструктивно-силових параметрів секційних робочих органів
гвинтових перевантажувальних механізмів
2004 Особливості розвитку пирію повзучого в ланках сівозміни та заходи боротьби
з ним в посівах озимої пшениці в лівобережному Лісостепу України
2004 Технологічне забезпечення точності обробки криволінійних осей базуванням у
трьох центрових отворах
2004 Права людини та громадянина в сучасних демократіях
2004 Структурна природа схильності до формозмінювання листових феритних
корозійностійких сталей
2004 Облік динамічного характеру особливих навантажень на конструкції укісних
шахтних копрів
2004 Геомеханічне обгрунтування параметрів способів кріплення та охорони виробок
в нестійких породах при інтенсивному відпрацюванні пологих вугільних пластів
2004 Підвищення надійності силових контактних з’єднань електропневматичних
контакторів електровозів постійного струму
2004 Особливсоті розвитку та використання заплавних лісових ґрунтів р.
Сіверський Донець у лісо-степових умовах.
2004 Диференціально-символьний метод розв’язування задачі Коші та двоточкової
задачі для систем рівнянь із частинними похідними другого порядку за часом
2004 Обернені задачі для параболічних рівнянь з нелокальними та інтегральними
умовами
2004 Військовопідготовча діяльність українських молодіжних організацій Галичини
напередодні та в роки Першої світової війни
2004 Клініко — імунологічна характеристика бронхіальної астми у дітей раннього
віку (диференційний діагноз, лікування, прогноз)
2004 Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей з харчовою алергією
2004 Ерос як естетична і поетологічна проблема української прози 20-30-х років
ХХ століття
2004 Адміністративно-правове регулювання грального бізнесу в Україні.
2004 Комплексна біологічна очистка малих об’ємів стічних вод
2004 Засоби хімічного захисту культурбіогеоценозів як екологічний фактор (дія,
оптимізація, стійкість, продуктивність).
2004 Розвиток архівної справи на Черкащині (1919 — 2000 рр.)
2004 Михайло Грушевський — дослідник української історіографії
2004 Морфологічні зміни печінки під впливом низьких рівнів іонізуючого
опромінення
2004 Енергетична електронна структура та оптичні властивості дефектних кристалів
типу AnXO4 (A=Pb, K; n=1,2; X=S,Cr,W)
2004 Соціально-психологічні чинники становлення менеджера виробничої сфери.
2004 Синтез похідних 1,2-поліметилен-1,3-діазагетероциклів і поліметинових
барвників на їх основі
2004 Обрядові аспекти народної лікувальної практики слов’янського населення
південно-західної України
2004 Традиційна поховальна обрядовість слов»янського населення Південно-Західної
України середини ХІХ-ХХ ст.: ритуальна структура та її статевовіковий аспект.
2004 Предикати відношення в українській мові: семантико-граматичний аспект
2004 Корсунський полк у XVII — на початку XVIII ст.
2004 Підвищення ефективності лікування хворих на уросепсис шляхом корекції
перекисного окислення ліпідів (клініко-експериментальне дослідження)
2004 Формування професійної компетентності вчителів української діаспори США
засобами педагогічної періодики
2004 Оптимізація структурно-функціональної моделі служби медико-соціальної
експертизи України (обгрунтування та реалізація
2004 Вихідний матеріал для селекції озимої пшениці щодо стійкості до збудника
септоріозу (Septoria tritici Rob.ex Desm.) в умовах півдня України
2004 Відмінності ефектів генів фотоперіодичної реакції в озимої м’якої пшениці
2004 Експериментальне обґрунтування використання похідних вазопресину для
регуляції просторової пам`яті і функціонального стану гіпокампа.
2004 Підвищення точності та швидкодії багатоконтурних систем фазового
автопідстроювання
2004 Оцінювання стану цифрових трактів за показниками фазових спотворень
2004 Розвиток ідеї цілісного дослідження дитини в українській педології 20-30-х
років.
2004 Вікові особливості розуміння особистого досвіду.
2004 Взаємозв’язок мислення, почуттів та уяви у розвитку критичності людини.
2004 Системи управління технологічними параметрами котлоагрегатів з функцією
автоматизованного настроювання
2004 «Гіпохолестеринемія при ревматизмі, хронічній ішемічній хворобі серця та
хронічному обструктивному бронхіті»
2004 Авторське право на твори образотворчого мистецтва.
2004 Обгрунтування методики оцінки геоекологічного стану гірничопромислових
територій на основі ландшафтно-системного підходу і аерокосмічної інформації
2004 Методологічні та методичні основи економіко-екологічного та правового
регулювання міського природокористування
2004 Термодинамічне дослідження переносу хімічних елементів між атмосферою і
матеріалом у термохімічних процесах
2004 Механізми розсіювання носіїв струму та оптимізація термоелектричних
властивостей кристалів PbTe, PbSe, PbS n-типу провідності
2004 Атомні дефекти і фізико-хімічні процеси в епітаксійних плівках селеніду
свинцю
2004 Стимулювання інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку
2004 Експериментальне обґрунтування ретинопротекторних властивостей і клінічна
ефективність інстенону в лікуванні ранньої сенільної макулодистрофії
2004 Особистісно орієнтоване виховання майбутніх офіцерів у вищому військовому
навчальному закладі
2004 Хірургічне лікування хворих з гострою емпиємою плеври з урахуванням
показників імунореактивности.
2004 Система шкільництва в Галичині (кінець ХІХ — початок ХХ ст.)
2004 Клініко-морфологічні особливості розвитку і перебігу сіалолітіазу під
впливом малих доз радіації
2004 Математичне моделювання фізико-механічних полів з гвинтовим типом симетрії
методом R-функцій
2004 «Методи та алгоритми раціональної обробки даних при автоматизованому
управлінні регіональними інженерними мережами»
2004 Повстанський рух в Одеській губернії у 1920-1923 роках
2004 Рід Аркасів: просопографічний портрет на історичному тлі доби.
2004 Соціальні та політичні процеси на Уманщині в період раннього та пізнього
середньовіччя
2004 Вплив сполук йоду на біологічні властивості мікроорганізмів, продукуючих
водень пероксид
2004 Порівняльне дослідження антимікробної активності і властивостей нових
антисептичних препаратів.
2004 Вплив біотичних та абіотичних факторів на персистенцію та біологічні
властивості збудника дифтерії
2004 Діяльність земських статистичних закладів південноукраїнських губерній у
другій половині ХІХ — початку ХХ ст.
2004 Контактні задачі трибомеханіки для циліндричних тіл в передачах
обертального руху.
2004 Маргінальна особистість як предмет соціально-філософського аналізу.
2004 Психопатологічні порушення у хворих на аліментарно-обмінне ожиріння.
(клініка, діагностика, принципи психотерапії).
2004 Формування економічних інститутів ринкового типу в аграрній економіці
2004 Зміни системи гемостазу, функцій нирок за хронічних токсичних гепатитів та
цирозів печінки у хворих різного віку
2004 Клініко-експериментальне обгрунтування ефективності препарату природного
екзогенного сурфактанту в комплексному лікуванні дітей, що страждають на
бронхіальну астму
2004 Особливості показників добового моніторування артеріального тиску та
варіабельності серцевого ритму у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з
метаболічним синдромом
2004 Iмунореабiлiтацiя дiтей, хворих на рецидивуючий бронхiт, на етапi
санаторно-курортного лiкування
2004 Міжнародно-інформаційна діяльність Української держави. 1917-1923 рр.
2004 Вдосконалення механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності України
щодо міжнародних організацій (на прикладі вступу до СОТ).
2004 Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у юних вагітних з
субклінічним гіпотиреозом
2004 Трансформація осушуваних торфових грунтів Західного Полісся України при
довготривалому сільськогосподарському використанні
2004 Народний танець у традиційній і сучасній культурі України
2004 Педагогічне забезпечення культурологічної складової у підготовці студентів
технічних вищих навчальних закладів
2004 Корекція тренувального процесу велосипедисток високого класу з урахуванням
модельних характеристик змагальної діяльності
2004 Пошук вітчизняної сировини, що містить гідроксиантрахінони, синтез їх
аналогів, хімічне і біологічне дослідження
2004 Ураження стовбура лівої вінцевої артерії при ішемічній хворобі серця:
особливості вінцевого русла та функції міокарда, своєрідність клініки, алгоритм
діагностики для обґрунтування диференційованого лікування.
2004 Антитрагедійне в сучасному філософсько-естетичному дискурсі.
2004 Антикорупційна політика в умовах трансформації українського суспільства.
2004 Особливості творчості Марії Галич у контексті літературної організації
«Ланка» — МАРС.
2004 Підвищення якості вихідного зображення тепловізійної системи на
піровідиконі.
2004 Розробка засобів застосування булевих функцій спеціальних класів для
підвищення ефективності хеш-адресації, контролю та захисту інформації.
2004 Метафізичні підстави позитивної епістемології Моріца Шліка
2004 Стан ангіотензину ІІ, необмеженого протеолізу, гемостазу і ліпопероксидації
в гострому періоді ішемічного інсульту та їх корекція.
2004 Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку
2004 Просторова організація міського планування на основі закономірностей
ритмічного розвитку.
2004 Експериментальна гостра ішемія-реперфузія міокарда: роль системи оксиду
азоту.
2004 Розвиток професійної позиції шкільного психолога у післядипломній освіті.
2004 Становлення художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів у
процесі професійної підготовки
2004 Інформаційне забезпечення управління логістичними витратами на підприємстві
2004 Клініко-морфологічна характеристика та лікування хронічного гіпертрофічного
пульпіту.
2004 Прогнозування виникнення герпетичного та кандидозного стоматиту.
2004 Індивідуалізація системи фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток.
2004 Cпеціальна силова підготовка та засоби її контролю у річному циклі
тренування кваліфікованих борців.
2004 Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5-11-х класів.
2004 Індивідуалізація фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму.
2004 Метаболічні розлади за атеросклеротичного ураження мезентеріальних артерій
та шляхи їх корекції
2004 Підвищення ефективності функціонування автобусів у Іорданії з урахуванням
енергоекологічних вимог
2004 Оптимізація режимів роботи суднового морозильного комплексу
2004 Фінансові потоки страхових компаній в умовах трансформації економіки
України
2004 Операції банків з цінними паперами та перспективи їх розвитку.
2004 Право як фактор економічного розвитку (інституційний підхід).
2004 Розробка оптоелектронних пристроїв для переміщення оптичного випромінювання
на основі закручених структур
2004 Податкова і кредитно-фінансова злочинність: кримінологічна характеристика
та попередження.
2004 Теплові режими підготовки та введення в експлуатацію катодних пристроїв
алюмінієвих електролізерів
2004 Стан і тенденції розвитку системи післядипломної педагогічної освіти у
Польщі
2004 Порушення показників системи імунітету та інтерферону при гіперплазії
тимусу у дітей із обструктивним бронхітом .

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)