Каталог захищених дисертацій в України за 2004 рік

2004 Обгрунтування параметрів урахування старих гірничих виробок на малій
глибині для охорони поверхневих об’єктів
2004 Локальний дозований кріовплив в лікуванні дифузного токсичного зобу
2004 Післяопераційна реабілітація хворих на аутоімунний тиреоїдит з
використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання
2004 Метафора і символ у поетичному ідіостилі Тодося Осьмачки
2004 Підвищення надійності і ефективності використання зернових жниварок шляхом
модернізації їх приводів
2004 Театралізація хорових творів як метод художньої інтерпретації
2004 Моделі та алгоритми автоматизованої системи обробки ультразвукових ехограм
органів людини
2004 Математичні моделі та методи для векторних задач оптимізації організаційних
структур та землекористування
2004 Комплексоутворення та оксигенація у змішанолігандних системах кобальт(ІІ)-фенантролін-дипептид
2004 Історія Новоросійського (Херсонського) військового поселення кавалерії.
1817-1857 рр.
2004 Управління збутом промислової продукції в комплексі маркетингу
2004 Дискретне моделювання обрисів магістральних перехрещень за керуючими
чинниками параметрів натуральних рівнянь
2004 Договір довірчого управління майном як форма еалізації правового інституту
довірчого управління майном в Україні
2004 Кримінально-правові проблеми визначення осудності злочинця
2004 Діяльність органів внутрішніх справ по протидії злочинності у курортних
регіонах (кримінологічне дослідження на матеріалах Запорізької області).
2004 Гендерна детермінація вибору студентами стратегії поведінки в конфлікті.
2004 Пропедевтика природничих знань учнів 5-го класу загальноосвітньої школи
2004 Структурування та дослідження стійкості динамічних систем дискретного
аргументу
2004 Вдосконалення управління оціночно-консультаційною діяльністю в інноваційній
сфері
2004 Явище синкретизму поезії та прози в українській літературі барокової доби
2004 Складні номінативні одиниці в структурі займенниково-співвідносних
ототожнювальних речень
2004 Соціальність філософії мови Мартіна Гайдеґґера.
2004 Залежність прояву господарсько корисних ознак української червоно-рябої
молочної породи від генотипу та умов середовища
2004 Технічне діагностування системи аеродромних світлосигнальних вогнів у
процесі експлуатації
2004 Час як феномен людської життєдіяльності
2004 Казначейська система виконання Державного бюджету України
2004 Правове регулювання посередництва в підприємницькій діяльності.
2004 Суспільний досвід: структура, проблеми сприйняття та соціальні наслідки.
2004 Динамічна теорія дифракції рентгенівських променів в пружно вигнутих
монокристалах з мікродефектами
2004 Поетика романів Салмана Рушді
2004 Біологічні особливості основних шкідників сходів цукрових буряків та захист
сходів від них в умовах Північного Степу України
2004 Критика принципу історизму в контексті філософії постмодернізму
2004 Оновлення і розвиток технічних засобів у сільськогосподарському виробництві.
2004 Засоби масової комунікації у контексті громадської думки: формування,
функціонування, жанрові прийоми.
2004 Ціннісні орієнтації сучасного біологічного дослідження (постнекласичний
етап).
2004 Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації Конвенції
про захист прав і основних свобод людини.
2004 Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості
2004 Особливості соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до
діяльності в особливих умовах
2004 Земська добродійність на Катеринославщині 1866-1913 рр. (комп’ютерні
технології обробки та аналізу джерел)
2004 Удосконалення та підвищення ефективності спеціалізації господарств
зернового напрямку
2004 Шляхи покращення робочих характеристик вентильних двигунів середньої і
великої потужності
2004 Удосконалення індукторів-струмопроводів на основі аналізу імпульсних
електродинамічних зусиль
2004 Удосконалювання діагностики заземлювальних пристроїв електроенергооб’єктів
2004 Корекція характеристик підсилювальних пристроїв для реалізації шумового
узгодження з джерелом сигналу
2004 Методи опису та розпізнавання дактилоскопічних зображень для створення
інформаційно-вимірювальних систем
2004 Моделювання початкової стадії корозії металів із застосуванням
квантово-хімічного підходу
2004 Особливості правового регулювання договору комерційної концесії
(франчайзингу)
2004 Стратегічний моніторинг в управлінні фінансово-господарською діяльністю
виробничих систем
2004 Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке
життя в Галичині кінця ХІХ — першої половини ХХ століття
2004 Психопатологічні закономірності формування та принципи терапії невротичних
розладів у військовослужбовців бойових підрозділів внутрішніх військ МВС.
2004 Дозрівання за Оствальдом в металевих сплавах та гетероструктурах з
квантовими точками
2004 Термоімпульсні технології очистки поверхонь деталей агрегатів авіаційних
двигунів.
2004 Відновлення працездатності вертикальних монтажних з’єднань стінки
рулонованих резервуарів
2004 Маркетингові дослідження українського ринку добровільного медичного
страхування
2004 Психологічні методи вогневої підготовки в підрозділах внутрішніх справ МВС
України
2004 Права людини як новоєвропейський філософський та політико-правовий феномен
2004 Розроблення технології високовуглеводного порошку біологічно активної дії
із стружки топінамбура
2004 Психологічні чинники формування етнічної свідомості у юнацькому віці
2004 Система підтримки прийняття рішень при моделюванні та прогнозуванні
фінансово-економічних показників
2004 Клініко-морфологічні особливості хронічного пієлонефриту єдиної нирки
(клініко-експериментальне дослідження)
2004 Управління підприємствами автомобілебудівної промисловості України в умовах
протекціонізму
2004 Формування навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих технічних
навчальних закладів.
2004 Формування технологічної культури май-бутніх учителів трудового навчання.
2004 Математична модель ритмічного біосигналу в задачах фотоплетизмодіагностики
2004 Жуковський і англійські романтики
2004 Тріщиностійкість алюмінієвого сплаву АМг6 в умовах динамічної повзучості
2004 Напружений стан і руйнування деревини дуба при
конвективно-надвисокочастотному сушінні
2004 Ефективність функціональнощадячого втручання у комплексному лікуванні
хворих хронічним одонтогенним перфоративним гайморитом
2004 Використання танталу і ніобію з модифікованою поверхнею для дентальної
імплантації
2004 Моделі та алгоритми розробки баз даних інформаційних систем з використанням
цільового програмування
2004 Клініко-імунологічні порушення у часто хворіючих дітей з пре- і
перинатальним ураженням центральної нервової системи і методи їх корекції
2004 Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині (друга половина ХІХ -
початок ХХ ст.)
2004 Поезія Аркадія Казки та її місце в літературному процесі перших десятиліть
ХХ ст.
2004 Асоціативно-образний потенціал внутрішньої форми слова у поетичному тексті
(на матеріалі української поезії 60-90-х років ХХ століття)
2004 Роль антифосфоліпідних антитіл у розвитку цереброваскулярної патології у
осіб молодого віку
2004 Церебральний параліч у дітей, які народжені від матерів з серопозитивним та
серонегативним варіантом антифосфоліпідного синдрому
2004 Протипожежний захист промислових підприємств від небезпечного впливу
каскадних пожеж
2004 Розробка епоксидних композиційних матеріалів з пониженою горючістю та
поліпшеними експлуатаційними властивостями
2004 Електромагнітні поля та структура факельного НВЧ розряду
2004 Компенсації за трудовим правом України.
2004 Особливості церебральної гемодинаміки, структурно-функціональних змін
головного мозку та когнітивних розладів у хворих інфарктом мозку в відновному
періоді.
2004 Формування культури навчальної діяльності молодших школярів
2004 Еталонні моделі символьної обробки
2004 Підвищення якості металу шва при зварюванні електродами з кислим покриттям
шляхом застосування чавунного порошку
2004 Лікувальна ефективність амізону у хворих на ревматоїдний артрит та
остеоартроз (клініко-експериментальне дослідження)
2004 Функціональне числення в спряжених просторах функціоналів над класами цілих
функцій експоненціального типу
2004 Багатоточкові задачі для гіперболічних рівнянь та рівнянь, не розв’язаних
відносно старшої похідної.
2004 Крайові задачі для лінійних і слабконелінійних гіперболічних та безтипних
рівнянь у циліндричних областях.
2004 Реалізація принципу неперервності у профорієнтаційній роботі зі
старшокласниками та фаховій підготовці студентів- майбутніх словесників.
2004 Термометричний метод оцінки стану окорухових прямих м’язів та його значення
для планування хірургічного виправлення косоокості
2004 Підбір сортименту та агробіологічне обгрунтування елементів технології
вирощування кавуна і дині в плівкових теплицях
2004 Східне Середземномор’я в системі регіональних пріоритетів України
2004 Принцип віртуозності в російській художній культурі другої половини ХІХ -
початку ХХ століття та еволюція жанру російського романтичного фортепіанного
концерту.
2004 Австрійський театр у Львові (1789-1872): історія, музичний репертуар,
оперне виконавство, культурний контекст.
2004 Митна справа в Гетьманщині в другій половині XVII-XVIII ст.
2004 Маркетинг хлібобулочних виробів
2004 Механізми формування ринку продовольства в перехідній економіці
2004 Логістичні системи на фармацевтичному підприємстві: формування та
функціонування.
2004 Національно-патріотичне виховання студентів вищих педагогічних закладів
засобами декоративно-ужиткового мистецтва.
2004 Реформування професійної освіти у Фінляндії в умовах глобалізаційних
процесів
2004 Управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні
2004 Аеротехногенна трансформація соснових екосистем середньої течії басейну р.
Сіверський Донець
2004 Вплив способів створення та режимів вирощування культур сосни на їх ріст і
зміну едафічних умов в Ізюмському пристеповому бору
2004 Збройні сили України в протистоянні турецько-татарській експансії у другій
половині ХVІ — на початку ХVІІ ст.
2004 Дослідження та розробка методів і математичних моделей інформаційної
підтримки автоматизованої системи управління ремонтно-технічного обслуговування
2004 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної
галузі України).
2004 Середньонаддніпрянсько-степове діалектне порубіжжя у світлі ізоглос.
2004 Підвищення ефективності очищення суднових нафтовмісних вод у
коалесцувальній сепараційній установці
2004 Синтез затискних патронів з позиційними багатопрофільними затискними
елементами для токарних верстатів.
2004 Формування комунікативної культури молодших школярів в умовах дозвілля
2004 Міф і мистецька гра в естетиці неоромантизму
2004 Економічна ефективність зернопродуктового виробництва в підприємствах АПК
та шляхи її підвищення
2004 Системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в європейських
країнах
2004 Міжнародно-правовий статус корінних народів
2004 Загальнолінгвістична теорія фонеми та її розвиток в Україні.
2004 . Експериментальне дослідження та аналіз структури металічних розплавів
методами оберненого Монте Карло та Вороного-Делоне
2004 Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси,
цінності.
2004 Нормування водоподачі на зрошувальні системи
2004 Організування та інвестування інтегрованих виробничо-господарських структур
2004 Інвестиційна привабливість підприємства в умовах трансформації економіки
2004 Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємства
2004 Роль М.Грушевського у національно-культурному відродженні українського
народу (кін. ХІХ — поч. ХХ ст.)
2004 Оптимізація режимів нагріву кільцевих дисків з метою створення поля
переміщень для забезпечення з’єднань з натягом
2004 Психологічне здоров’я підлітків та його оцінка в умовах загальноосвітнього
навчального закладу.
2004 Психологічні ознаки культури українців на сучасному етапі розвитку
суспільства.
2004 Порівняльна характеристика різних методів ортопедичного лікування хворих на
хронічний генералізований пародонтит ІІ та ІІІ ступеня тяжкості.
2004 Екологічний фактор формоутворення в дизайні
2004 Удосконалення методів діагностики моно- та асоційованих бактеріальних
пневмоній свиней
2004 Радикальна дуоденопластика в лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої
кишки, ускладеної пенетрацією та стенозом
2004 Оптимізація лікування первинного гнійного осередку та корекція синдрому
ендогенної інтоксикації у хворих сепсисом.
2004 Гіподермоз великої рогатої худоби і розробка ефективних методів боротьби з
ним в умовах Лісостепової зони України
2004 Підвищення якості сталевих виробів мікролегуванням та вдосконаленням
способу введення модифікаторів у ківш.
2004 Вплив високих рівнів забруднення свинцем та кадмієм чорноземів опідзолених
і типових на надходження цих елементів у рослини ячменю і кукурудзи, урожай та
його якість в умовах Лівобережного Лісостепу України
2004 Просвітницько-педагогічна діяльність вчених Педагогічного відділу
Харківського університету кінця ХІХ — початку XX століття
2004 Періодична преса як засіб оволодіння іноземною мовою студентами вищих
технічних навчальних закладів
2004 Обґрунтування способу сепарування насіння соняшника у повітряних потоках
2004 Обгрунтування параметрів систем гальмування багатоканатних піднімальних
машин із багатомодульним дисковим гальмом
2004 Християнсько-містеріальний континуум оперного мистецтва: генезис, еволюція,
перспективи
2004 Розроблення самозахисного порошкового дроту для наплавлення деталей, що
працюють в умовах гідроабразивного зносу
2004 Економіко-математичне моделювання процесів відтворення у сільському
господарстві
2004 Аналіз причин невдалого лікування дуоденальних виразок та можливі
терапевтичні підходи.
2004 Реакції циклізації функціонально заміщених 1,3-дикарбонільних сполук
гетероциклічного ряду з похідними ціанооцтової кислоти
2004 Організаційно-економічний механізм активізації іноземного інвестування в
економіку України
2004 Науково-методичні засади стимулювання розвитку туристично-рекреаційного
комплексу регіону
2004 Фоносемантична організація поетичного твору: аспект рецепції (на матеріалі
поезії Павла Тичини).
2004 Вплив вуглецю на міжатомну взаємодію і термічне розширення ГЦК сплавів на
основі Fe — Ni
2004 Показники функціонального стану ендотелію при цукровому діабеті 2-го типу
2004 Покарання в системі засобів протидії злочинності
2004 Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язання
2004 Організаційно-економічний механізм удосконалення природоохоронної
діяльності на залізничному транспорті України
2004 Розробка та впровадження енерго- та ресурсозберігаючої технології спирту
етилового технічного з вуглеводвмісної сировини
2004 Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва
2004 Правове регулювання відносин по розслідуванню та обліку нещасних випадків
на виробництві
2004 Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб, які не є стороною
трудового договору
2004 Моделювання і розрахунки зсувної небезпеки та інженерного захисту територій
і об’єктів
2004 Вплив режиму навантаження і тривалого витримування під навантаженнем на
несучу здатність сталебетонних балок
2004 Ефективні методи організації використання засобів механізації в будівництві
2004 Розвиток світового фінансового ринку в умовах глобалізації
2004 Рукописна книга XVI ст. в Україні. Основні засади кодикологічного опису
2004 Моніторингцентральної гемодинаміки та нервово-мязової провідності під час
анестезіологічного забезпечення лапароскопічних оперативних втручань у хворих на
жовчнокамяну хворобу
2004 Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні
2004 Обгрунтування включення гормонозамісної терапії в комплексне лікування
андрогенетичної алопеції у жінок менопаузального періоду
2004 Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у осіб молодого
віку різних соціальних груп
2004 Тополого-алгебраїчні властивості паратопологічних груп
2004 Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т.Гоббса і
Дж.Локка
2004 Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему
2004 Удосконалення організації та підвищення економічної ефективності
виробництва яловичини в сільськогосподарських підприємствах
2004 Господарсько-біологічна оцінка нових і перспективних сортів малини в умовах
Лісостепу України
2004 Виховання вольових якостей в учнів середнього шкільного віку в процесі
занять фізичною культурою
2004 Адаптаційно-компенсаторні процеси в організмі великої рогатої худоби під
впливом надлишку нітратів залежно від типів вищої нервової діяльності (за даними
артеріо-венозної різниці)
2004 Чинники ризику формування вроджених вад розвитку серед новонароджених (за
даними генетичного моніторингу населення Київської області)
2004 Управління реструктуризацією великих акціонерних товариств
2004 Державний бюджет в умовах демократії (домінанти суспільного вибору та
реалії бюджетного процесу)
2004 Інвестиційна діяльність комерційних банків
2004 Особливості правового регулювання праці в акціонерних товариствах.
2004 Організаційно-правові проблеми статусу суддів
2004 Безлужні склокристалічні матеріали з реакційно зформованою структурою
2004 Інформаційна технологія символьно-числового аналізу виробничо-економічних
процесів для підтримки прийняття управлчнських рішень.
2004 Структурно-функціональне забезпечення територіального управління
запобіганням та ліквідацією надзвичайних ситуацій (на прикладі Управління
пожежної безпеки в Харківській області)
2004 Концептуальні основи реформування територіальної організаціїї державного
управління
2004 Багатопараметрові різницеві електромагнітні методи і пристрої для контролю
матеріалів і виробів
2004 Римсько-вірменські відносини в І ст. до н.е. — на початку І ст. н.е.
2004 Система оподаткування у Візантії в IV — IX ст.
2004 Формування ефективної організації управління в регіональних підрозділах
комерційних банків
2004 Гамма-розпад ізобар-аналогових резонансів у ядрах 23Na, 27Al, 31P та 35,
37Cl
2004 Історична еволюція топоніміки міста Сімферополя
2004 Вимірювальні генераторні частотні перетворювачі для промислових
мікроелектронних датчиків
2004 Удосконалення технології та обладнання для реалізації процесу плющення
заготовок зі складним профілем поперечного перерізу
2004 Удосконалення технології об’ємного штампування поковок із зігнутою віссю на
базі нового способу одержання профільованої заготовки
2004 Відносини радянської держави та православної церкви в Криму (в кінці 40-х -
на початку 60-х років ХХ століття)
2004 Земельні громади Кримської АРСР (1922 — 1930 рр.).
2004 Доказування як метод пізнання в процесі розслідування злочинів.
2004 Типи неозначеного суб`єкта-діяча в англійській та українській мовах
2004 Розробка технології пресування порошкових заготовок, яка забезпечує
можливість їхньої обробки у неспеченому стані
2004 Формування морально-етичної відповідальності особистості майбутнього
практичного психолога
2004 Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів
2004 Інформаційно-телекомунікаційні технології як засіб індивідуалізації
навчання курсантів вищих військових навчальних закладів.
2004 Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному
виробництві
2004 Чорноморська проблема в контексті державницьких змагань української
козацької старшини (середина XVII — початок XVIII ст.)
2004 Воєнні конфлікти в Азії, Африці, Латинській Америці та мілітаризація
країн-учасниць (1975-1991 рр.).
2004 Речово-правові обмеження права приватної власності за стародавнім римським
та сучасним цивільним правом України
2004 Обмін амінокислот і фракційний склад білків у організмі коропа за дії іонів
марганцю, цинку, міді та свинцю
2004 Біохімічні особливості проникнення і розподілу деяких важких металів в
організмі коропа лускатого
2004 Усередненi моделi з пам’яттю
2004 Становлення філософської теорії цінностей (історико — філософський аналіз).
2004 Економічна ефективність виробництва картоплі в господарствах різних форм
власності і господарювання.
2004 Принципи дидактики як об`єкт історико-філософської рефлексії.
2004 Застосування поліпептидного препарату далагріну у дітей з незрощеннями
піднебіння на догоспітальному етапі і в ранньому післяопераційному періоді.
2004 «Асимптотичні методи статистики лічильних процесів»
2004 Ефекти ближнього впорядкування в бінарних рідкокристалічних системах та
розплавах органічних молекулярних кристалів
2004 Концентраційні аномалії властивостей в напівпровідникових твердих розчинах
на основі телуриду свинцю»
2004 Моделі та інформаційні технології побудови діагностичних експертних систем
з великим об’ємом залежних вхідних даних
2004 Г.М. Хоткевич і українська театральна культура кінця ХІХ — початку ХХ
століття
2004 Культура та цивілізація: становлення проблематики в українській
філософській думці (кінець ХІХ — початок ХХ століть).
2004 Взаємодія компонентів у системах U-{Co,Ni,Cu}-In та споріднених до них.
2004 Кінетика термолізу та термодинамічні властивості Силіцій- та
Нітрогенвмісних органічних пероксидів.
2004 Дослідження багатофазних імпульсних перетворювачів із ШІМ-регулюванням та
розробка методики їх проектування
2004 Моделювання знакових структур (на матеріалі текстів культури).
2004 Вікові особливості структури судинних захворювань головного мозку та стану
церебральної гемодинаміки в учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС.
2004 Синтагматіон про сім святих тайн Гавриїла Севера в контексті
грецько-українських культурних та релігійно-політичних зв’язків кінця 16 -
початку 17 століть
2004 Підвищення ефективності функціонування природних монополій в умовах ринку
(за матеріалами залізничного транспорту)
2004 Асимптотичний аналіз дробових процесів
2004 Радіаційно-індуковані дефекти монокристалів Li2B4O7:Ln (Ln=Tm, Eu, Ce)
2004 Імунологічна реактивність організму за різних умов техногенного забруднення
середовища важкими металами.
2004 Удосконалення методології статистичного аналізу міжнародного трансферу
технологій в Україні
2004 Стан прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, мікробіоценозу кишечника у
хворих на сальмонельоз при використанні альтану і хілаку-форте у комплексному
лікуванні (клініко-експериментальні дослідження).
2004 Використання аміксину в комплексній терапії хворих на ентеровірусні
менінгіти
2004 Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д.Юма та їх
сучасні інтерпретації.
2004 Геоекономічні трансформації в Центрально-Східному регіоні Європи в
контексті національних пріоритетів України
2004 Взаємодія піридо[2,1-а]ізоіндолу і 2,4-диметилпіримідо[2,1-а]ізоіндолу з
малеїнімідами та синтез нових похідних конденсованих ізоіндолів
2004 Взаємодія впливів вестибулярної, зорової та слухової сенсорних систем на
активність мотонейронів екстензорних м’язів нижніх кінцівок людини.
2004 Педагогічні умови керівництва самостійною підготовкою курсантів військових
вищих навчальних закладів
2004 Вивчення активності протеолітичних ферментів панкреатичного та
позапанкреатичного походження в динамиці експериментального цукрового діабета
2004 Формування корпусу професійних суддів України.
2004 Психологічні чинники формування алкогольної адиктивної поведінки у
підлітків та юнаків.
2004 Щеплені кополімери на основі полівінілового спирту та поліакриламіду з
різною довжиною прищеплених ланцюгів.
2004 Розвиток християнської писемної культури в Україні: етно-конфесійна
специфіка.
2004 Управління витратами підприємства в ринковій економіці
2004 Організація системи моніторингу фінансової діяльності на металургійних
підприємствах
2004 Удосконалення систем змащування суднових ГТД шляхом застосування
функціональних термочутливих елементів
2004 Визначення головних розмірів швидкісних однокорпусних водомістких суден на
початкових стадіях проектування
2004 Реконструкція ліній електропередачі на основі нових підходів до їх
моніторингу та оптимального проектування
2004 Кінетика розчинення монокристалів іодиду цезію у воді та н-аліфатичних
спиртах в умовах природної конвекції
2004 Структура та властивості керамічних покриттів, нанесених високошвидкісним
імпульсним струменем плазми на металеві підкладки
2004 Структура, фазовий склад та механічні властивості покриттів на основі
системи титан-вуглець
2004 М.Н.Петровський та його внесок в українську історичну науку 20-х — початку
50-х рр. ХХ століття.
2004 Стратегія антикризового проактивного управління підприємством
2004 Інституціональні інвестори — специфічна система фінансування сучасної
ринкової економіки
2004 Систама бібліотечно-інформаційного забезпечення галузі фізичної культури і
спорту в Україні
2004 1. Психологічні механізми адаптації підлітків з кримінальною поведінкою в
умовах примусової ізоляції
2004 Аутоагресивна поведінка працівників органів внутрішніх справ України
(соціа-льно-психологічні детермінанти виник-нення, методи превенції та
профілакти-ки).
2004 Особливості становлення антиоксидантного захисту та вплив мікотоксинів на
організм птиці в онтогенезі
2004 Радянський тоталітарний режим у боротьбі проти збройного підпілля ОУН і
військових формувань УПА (1944-1953)
2004 Розробка енергозберігаючих технологій виробництва варення
2004 Розробка біотехнології отримання гідролітичного ферментного препарату з
a-галактозидазною активністю.
2004 Консервативна терапія раку легенів.
2004 Шляхи підвищення ефективності комбінованого лікування раку ободової кишки
(експериментально-клінічне дослідження)
2004 Геохімія мінералоутворюючих розчинів золото-поліметалевих рудопроявів
Центрального Донбасу (за включеннями у мінералах)
2004 Зонально-концентраційне розташування вуглеводвих пасток та нафтогазовий
потенціал південного сходу ДДз
2004 Усталені коливання у тривимірних тілах з плоскими концентраторами напружень
2004 Квазістатичні задачі термопружності для плоско-шаруватих тіл при локальному
нагріві
2004 Обґрунтування способу визначення пористості вугілля для прогнозу параметрів
газовиділення
2004 Видавнича діяльність Національної академії наук України у 1918-1933 рр.
2004 Метод вимірювання прохідної потужності в багатомодових хвилеводах
гальваномагнітними перетворювачами.
2004 Суспільно-політичні рухи в Україні (90-ті роки ХХ ст.): Історіографія.
2004 Субодиничний склад нікотинових холінорецепторів нейронів нижнього брижового
ганглія морськоїсвинки
2004 Фотопружний ефект в кубічних кристалах з неоднорідним потенціалом
2004 Методи параметричного діагностування поршневих газоперекачувальних
агрегатів компресорних станцій підземних сховищ газу
2004 Хемілюмінесцентні реакції нітрату 9-ціано-10-метилакридинію з
нуклеофільними реагентами та застосування їх в аналізі
2004 Взаємодія владних структур, політичних і громадських організацій як засіб
підвищення ефективності управління на регіональному рівні
2004 Особливості й тенденції розвитку державного управління освітою в Україні
(1946-2001 рр.)
2004 Громадські рухи за суспільно-політичні перетворення в НДР та возз’єднання
Німеччини (1989-1990 рр.)
2004 Диференційована інтенсивна терапія прееклампсії з урахуванням змін
вегетативного тонусу вагітних
2004 Викликані ЕЕГ-потенціали у дітей і підлітків: зв’язок з індивідуальними
особливостями уваги.
2004 Відмірювання інтервалів часу: аналіз ЕЕГ і викликаних потенціалів мозку.
2004 Напружено-деформований і граничний стани сталебетонних плит перекриттів.
2004 Формування ринку інженерно-технічного сервісу в сільському господарстві
2004 Розвиток економічних взаємовідносин в енергозабезпеченні сільського
господарства.
2004 Становлення і розвиток підприємництва в аграрному виробництві
2004 Ефективне формування селянських (фермерських) господарств в ринкових умовах
2004 Макроекономічне державне регулювання аграрної сфери економіки
2004 Народна мудрість як фактор духовної єдності суспільства
2004 Стан репродуктивної функції у жінок з урогенітальною цитомегаловірусною
інфекцією
2004 Наукові основи технології термозміцнення поздовжньо розділеної арматури.
2004 Організаційно-економічний механізм управління продуктивністю праці на
вугільних підприємствах
2004 Роль ендотеліальної дисфункції в розвитку симптоматичної
ренопаренхіматозної артеріальної гіпертензії
2004 Поліморфізм гена ангіотензинперетворюючого ферменту, добовий профіль
артеріального тиску та ефективність бета-блокаторів у хворих з метаболічним
синдромом Х.
2004 Стан, профілактика та лікування порушень периферичного кровообігу у хворих
на ішемічну хворобу серця з стенокардією напруги ІІ — ІІІ функціональних класів
амлодіпіна бесілатом.
2004 Підвищення продуктивності бройлерів шляхом удосконалення технології
передінкубаційної обробки яєць
2004 Розробка гнучких систем транспортного обслуговування для підвищення
ефективності залізничних вантажних перевезень
2004 Організація ефективної підтримки підприємництва (на прикладі малих
підприємств Автономної республіки Крим).
2004 Аграрна політика на Закарпатті (1944 — 1950 рр.)
2004 Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні
аспекти)
2004 Запорізька преса 20-40-х рр. ХХ ст.: жанрово-стильові особливості
2004 Структурно-стильові та лексико-семантичні особливості заповітної
документації (на матеріалі духівниць кінця ХVІІ — ХVІІІ ст.).
2004 Порівняльна характеристика структурних властивостей гемоглобінів та
показників еритроцитарного метаболізму у представників класу ссавців і класу
риб.
2004 Оцінка ефективності створення і функціонування холдингової компанії
2004 Отримання трансфер-фактору антирабічного та його імунобіологічні
властивості
2004 Кон’юнктура ринку ріпаку та умови підвищення ефективності його виробництва
2004 Закономірності перенесення поверхневим шаром гумовотканинного полотнища
офсетного плоского друку фарби та зволожувального розчину
2004 Виховання гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової
підготовки
2004 Функціонування ринку молока в сучасних умовах господарювання9045
2004 Формування шестичленних азагетероциклів в реакціях бета-ароїлакрилових
кислот з бінуклеофілами.
2004 Система підтримки прийняття рішень для управління процесами передавання
рідинних вантажів в умовах динамічних обмежень
2004 Мікроелектронні сенсори на основі КНІ-структур з рекристалізованим шаром
полікремнію
2004 Багатофункціональні рідкокристалічні сенсори фізичних величин
2004 Питання єдиності елементів найкращого наближення в інтегральній метриці
2004 Стан оксидантно-антиоксидантної системи та вміст нейронспецифічної енолази
у новонароджених з гіпоксичним ураженням центральної нервової системи.
2004 Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства.
2004 Аналіз і синтез магнітних систем давачів лінійних переміщень
2004 Механізм оцінки конкурентоспроможності послуг електрозв’язку
2004 Рід Марковичів-Маркевичів у культурно-громадському житті України: «Нова
сімейна історія».
2004 Проблема Гібралтару в зовнішній політиці Іспанії, 1963 — 1985 рр.
2004 Проблема Чорноморських проток у зовнішній політиці Великобританії,
1892-1920 рр.
2004 Рід Даниловичів у кінці XVI — на початку XVIII ст.: історико-генеалогічне
дослідження.
2004 Динаміка соціальної структури і зайнятості польського населення Західної
України у міжвоєнний період (20-ті — 30-ті рр. XX ст.).
2004 Реформи сільського господарства України і Казахстану за роки незалежності і
шляхи удосконалення економічних відносин
2004 Проблема онтологічного статусу універсалій у філософії Середньовіччя.
2004 Забезпечення регіональних органів управління ситуативною інформацією:
бібліографознавчий підхід
2004 Становлення і розвиток шкільної літературної освіти в Україні у 1918 — 1938
рр.
2004 В.І.Веретенников як архівознавець та архівіст
2004 Невербальна діагностика шизотипових розладів.
2004 Особливості застосування норм міжнародного права у внутрішньому праві
Йорданії і Ізраїлю (порівняльно-правовий аналіз).
2004 ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЦИЛІНДРО-ПОРШНЕВИХ ПАР ТЕРТЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ
ГІДРОМАШИН І ЕКСПРЕСНЕ УСУНЕННЯ ВІДМОВ, ВИКЛИКАНИХ ЇХНІМ ЗНОСОМ
2004 Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з дифторантом
2004 Хіміко-токсикологічне дослідження лепонексу
2004 Міжнародно-правові механізми протидії нелегальній міграції.
2004 Роль спадкових факторів в формуванні затримки статевого розвитку та
опсоменореї
2004 Високоточні обчислювальні алгоритми та система автоматизованого розрахунку
дифузійних процесів в багатокомпонентних середовищах
2004 Розвиток методів розрахунку параметрів процесу багаторівчакової
прокатки-розділяння на основі аналізу силової взаємодії розкату та інструменту
2004 Особливості формування структури і властивостей вуглецевих сталей при
газоповітряному охолодженні та розробка екологічно чистої технології термічної
обробки дроту для виготовлення поршневих кілець
2004 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
2004 Еколого-економічні аспекти реформування лісового господарства України
2004 Еколого-економічні засади формування кореневих цін на деревину
2004 Вплив кріоконсервування на культуру клітин щитовидної залози новонароджених
поросят
2004 Побудова довільних композиційних програм гімнастичних вправ на колоді
2004 Експрес-контроль спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців
механізованих підрозділів Сухопутних військ
2004 Підвищення продуктивності шліфування внутрішньої гвинтової канавки гайок
кулькової гвинтової пари.
2004 Забезпечення якості і прискорення технологічної підготовки
механоскладального виробництва
2004 Забезпечення працездатності нечутливих до сил ваги некласичних
автобалансирів
2004 Процеси переносу при взаємодії крапель у турбулентних полідисперсних
потоках
2004 Взаємодія електромагнітного випромінювання з регулярними та нерегулярними
структурами на поверхні твердих тіл
2004 Оцінка джерел доказів у кримінальному процесі.
2004 Cинтез та фізико-хімічні властивості суперкислотного вольфраматвмісного
діоксиду цирконію
2004 Психологічні особливості процесу персоніфікації в діалозі «людина -
комп’ютер»
2004 Методи та засоби якісного моделювання критичних за умовами безпеки мережних
динамічних систем
2004 Акустичні та реологічні властивості ряду рідинних систем поблизу критичної
температури
2004 Історія плуга в Україні в ХІХ — на початку ХХ століття
2004 Аналіз мутацій в гені арилсульфатази А та особливості біохімічної
діагностики метахроматичної лейкодистрофії
2004 Дослідження перерізів ядерних реакцій (n, x) на ядрах Y, La, Ta, Pb, Bi при
енергії нейтронів 14 МеВ.
2004 Функціональний стан природної резистентності бугайців м`ясних порід залежно
від генотипу, факторів навколишнього середовища та рівня живлення
2004 Віктор Олександрович Романовський — історик та архівіст.
2004 Соціальне становлення студентської молоді у позааудиторний час у вищих
навчальних закладах
2004 Глутатіонтрансферазна активність і ДНК — аддукти в плаценті людини у
радіаційно та хімічно забрудненому довкіллі
2004 Судово-медична оцінка ступеня тяжкості нелетальних травм обличчя і
головного мозку у дітей та підлітків
2004 Удосконалення територіальної організації розселення в Чернігівській області
(суспільно-географічне дослідження)
2004 Тригонометричні суми та їх застосування
2004 Розробка стратегії промислового підприємства на основі системного підходу
2004 Організація внутрішньофірмових господарських відносин промислових
підприємств (на прикладі машинобудування)
2004 Автоматизована система підтримки прийняття лікарських рішень (на прикладі
тиреотоксичного серця)
2004 Автоматизована система інтерпретації промислових ситуацій для
борошномельних підприємств
2004 Формування і економічний механізм функціонування інтегрованих структур АПК.
2004 Методи вторинної обробки сигналів та зображень у системах дистанційного
зондування на основі використання міріадного оцінювання
2004 Закономірності перебігу процесів перекисного окислення ліпідів і системи
антиоксидантного захисту організму курей
2004 Цінні папери ділових підприємств в умовах ринкової трансформації економіки
України.
2004 Інституційні фактори економічного зростання в умовах переходу України до
ринку.
2004 Мовна атракція в різних дискурсивних виявах
2004 «Аліна й Костомаров» та «Романи Куліша» В. Петрова в контексті українського
культурного життя 20-х років ХХ століття
2004 Порушення слизової секреції в шлунку та дванадцятипалій кишці у
ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи: патоморфологічна
характеристика
2004 Ефективність пеніциліну в комплексній терапії отруєнь блідою поганкою
2004 Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку
кібернетичної науки в Україні в другій половині XX — на початку XXI століття.
2004 Система підготовки організаторів виховної роботи з військовослужбовцями в
умовах університетської освіти
2004 Контроль та профілактика порушень опорно-ресорної функції стопи школярів у
процесі фізичного виховання
2004 Становлення і функціонування спеціальних економічних зон в Україні
2004 Професійна підготовка інженерів-педагогів у вищих технічних навчальних
закладах Польщі
2004 Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом’якшуючих
обставинах (статті 116, 117, 118 КК України).
2004 Ефективність топкового режиму енергетичних котлів при висококонцентрованій
пилоподачі низькореакційного вугілля.
2004 Удосконалення технології ігристих вин.
2004 Розробка технології переробки яблук з підвищеним вмістом радіонуклідів.
2004 Функціональні особливості зорового сприйняття еметропічним і міопічним оком
дітей шкільного віку
2004 Управління загальнодержавною системою забезпечення безпеки дорожнього руху.
2004 Доказування і докази у справах про адміністративні правопорушення посадових
осіб.
2004 Туризм як чинник гуманізації відносин між народами
2004 Держава і громадянське суспільство: соціокультурні аспекти розвитку.
2004 Особистісно орієнтоаний підхід до виховання в педагогічній спадщині
А.С.Макаренка
2004 Формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору на уроках
читання
2004 Трансоваріальна передача мікобактерій різних видів, адаптованих до
організму ку-рей
2004 Адаптація серцево-судинної системи кваліфікованих спортсменок у синхронному
плаванні протягом річного циклу підготовки.
2004 Трансформація ліпід-пігментних компонентів фотосинтетичних тканин Triticum
aestivum L. за умов свинцевого навантаження.
2004 Норми конституційного права України.
2004 Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні.
2004 Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в
Україні та в законодавстві зарубіжних країн.
2004 Конституційний статус суб’єктів права законодавчої ініціативи.
2004 Форми трудового права України: сутність, класифікація, тенденції розвитку.
2004 Конституційне право на інформацію в Україні (порівняльний аналіз).
2004 Проблема відчуження в соціальній філософії Франкфуртської школи (спроба
осмислення в контексті глобалістики). — Рукопис.
2004 Вплив кореневої гіпоксії на фізіологічні процеси у плодових культур
2004 Моделі, алгоритми та інформаційні технології управління розвитком
соціально-економічних систем (на прикладі вищої освіти України)
2004 Картографо-геодезичне забезпечення земельно — кадастрових робіт в регіоні
(проблеми, методика, застосування)
2004 Професійна підготовка молодших спеціалістів з бухгалтерського обліку у
вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації
2004 Моделювання продовольчого комплексу регіону в умовах трансформації
економіки (на прикладі Полтавської області)
2004 *-Алгебри, породжені лінійно пов’язаними проекторами, їх зображення та
застсування
2004 Поширеність і особливості перебігу хвороб органів дихання у різних
категорій військовослужбовців Збройних сил України
2004 Форми та способи протидії розслідуванню злочинів та засоби їх подолання (за
матеріалами кримінальних справ про вимагання, вчинені організованими групами,
злочинними організаціями)
2004 Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів, які вчиняються
працівниками міліції у сфері службової діяльності.
2004 Ефективність розвантажувально-дієтичної терапії у поєднанні з
альфа-токоферолом у хворих на ожиріння з супутньою артеріальною гіпертензією
2004 Гігієнічна діагностика психофізіологічної адаптації підлітків, що
навчаються операторським спеціальностям
2004 Розробка трансгенних ліній Arabidopsis thaliana чутливих до хімічних
мутагенів
2004 Вивчення балансу протеолітичних ферментів та їх інгібіторів у крові та
судинній стінці при порушеннях кислотно-основного стану
2004 Майнова відповідальність за порушення лісового законодавства
2004 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ ІЗ ВТЯГНЕННЯМ
НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ АБО ІНШУ АНТИГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
2004 Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України (організаційно
- правовий та психологічний аналіз)
2004 Експериментальна оцінка інбредних ліній кукурудзи для селекції гібридів,
адаптованих до умов Лісостепу України.
2004 Цiлiснiсть живого в контекстi сучасного природознавства (онтологiчнi
основи).
2004 Соціально-економічна природа і тенденції безробіття в перехідній економіці
України
2004 Електрохімічна поведінка тугоплавких металів (Pt, Ti, Ta) в
низькотемпературних карбамідних розплавах
2004 Процеси електровідновлення міді, цинку, нікелю та хрому на біполярному
електроді.
2004 Клініко-гормональні особливості синдрому полікістозних яєчників у хворих зі
сполуч-нотканинною дисплазією.
2004 Патологоанатомічні зміни церебральних мікросудин в динаміці
постреанімаційних енцефалопатій.
2004 Вибір методів місцевої ін’єкційної анестезії при протезуванні незнімними
суцільнолитими протезами на основі порівняльної клініко-лабораторної оцінки
2004 Оцінка ефективності ендодонтичного лікування при удосконаленому
препаруванні кореневих каналів зубів
2004 Роль міжнародного права у здійсненні митно-тарифного регулювання
зовнішньоторговельної діяльності України
2004 Роль міжнародних економічних організацій в правотворчому процесі
2004 Ветеринарно-санітарна оцінка м’ясопродуктів, що реалізуються на ринках, та
заходи з підвищення їх якості.
2004 Радіаційні поправки в процесах взаємодії електронів та адронів з
врахуванням їх поляризації
2004 Жіноцтво в соціально-економічному та політичному житті США з кінця XVIII
ст. до 1920 р. (проблема досягнення рівноправності)
2004 Суспільно-політичні, економічні та наукові зв’язки України та Греції (90-ті
роки ХХ століття).
2004 Формування електротехнічних понять та умінь у процесі трудового навчання в
учнів 5 — 9 класів загальоосвітніх шкіл.
2004 Підвищення показників якості систем фазового автопідстроювання пристроїв
синхронізації в телекомунікаціях
2004 Морфофункціональна характеристика червоного кісткового мозку молодняку
великої рогатої худоби, вирощеного на забрудненій радіонуклідами території
2004 Шахрайство за кримінальним кодексом України 2001 року.
2004 Процесуальна діяльність слідчого по попередженню злочинів.
2004 Оптимізація інтенсивної терапії хворих з гострими інгаляційними отруєннями
мастиками — гідроізолянтами (клініко — експериментальне дослідження).
2004 Закономірності температурної зміни кроку спіралі, індукованої в нематичних
рідких кристалах хіральними ариліденпохідними деяких амінів та (+)-ізоментону
2004 Поетика Василя Голобородька
2004 Історик Ф.І. Леонтович: життя та наукова діяльність
2004 Технологічне забезпечення параметрів якості лопаток компресора ГТД в
процесі їх виготовлення.
2004 Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно-правових актів
2004 Естетичне виховання учнів у вальдорфських школах
2004 Творча самореалізація учнів у позакласній діяльності сільської школи
2004 Умови вирощування та продуктивність ріпаку ярого після різних попередників
у правобережному Лісостепу України.
2004 1. Лежкоздатні і споживні властивості сортів картоплі вітчизняної селекції.
2004 Підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно
орієнтованого навчання
2004 Підвищення управлінської кваліфікації керівника загальноосвітнього
навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти
2004 Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в
адміністративному порядку
2004 Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ
виконання покарання
2004 Компаративна модель світу в російській мові та її реалізація у творах
І.Бабеля
2004 Кадрове забезпечення якості системи управління підприємством.
2004 Закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної
національно-демократичної революції народів Центрально-Східної Європи
2004 Офіційні свідки в структурі Луцького замкового уряду до реформ 1564-1566
років (службове підпорядкування і правові послуги).
2004 Патогенетичне обгрунтування застосування системної ензимотерапії для
корекції порушень гемостаза та ліпідного обміну у хворих на ювенільний
ревматоїдний артрит.
2004 1. Особливості будови яєчників великої рогатої худоби чорно-рябої породи в
екологічних умовах Житомирщини
2004 Глутатіонзалежна антиоксидантна система і толерантність проростків
кукурудзи, сої й гороху за дії кадмію та нікелю
2004 Державне регулювання інноваційної сфери
2004 Економічна оцінка інноваційних управлінських рішень в енергетиці
2004 Християнство в історії духовної культури українського народу: на матеріалах
наукової спадщини І.Огієнка..
2004 Структурно-функціональний аналіз міфологічно-релігійних уявлень і вірувань
українців та їх інкорпорація в монотеїзм.
2004 Музика як фактор психокоригування: історичний, теоретичний і практичний
аспекти
2004 Необарокові тенденції в музиці ХХ ст.
2004 Застосування модифікованої внутрішньоартеріальної селективної
поліхіміотерапії у комбінованому лікуванні хворих на рак ротової частини глотки
2004 Художня реалізація універсальної картини світу в «Повісті врем’яних літ»
2004 «Становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х — в першій
половині 1990-х років»
2004 Концепції смислу історії в сучасній християнській філософії (порівняльний
аналіз).
2004 Від аналітичної естетики до постмодернізму: аналіз американських теорій
(США)
2004 Педагогічні умови виховання основ здорового способу життя підлітків у
позакласній діяльності.
2004 Формування стратегії диверсифікації розвитку вуглезбагачувальних
підприємств
2004 «Обгрунтування технологічних принципів комплексного освоєння алмазоносних
родовищ України»
2004 Обґрунтування раціональних параметрів технології видобутку залізних руд з
охоронних ціликів
2004 Методи та алгоритми відновлення функцій, що засновані на бінарному
поповненні даних.
2004 Синтез і кристалічна структура алільних -комплексів сульфамату Cu(I).
2004 Особливості взаємодії Літію та Цирконію з р-елементами III і IV груп
2004 Обгрунтування конструктивних параметрів і режимів роботи безнапірного
дугового сепаратора рідкого гною великої рогатої худоби
2004 Обґрунтування методу та пристрою керування електрообладнанням потокової
насіннєочисної лінії.
2004 Клініко-лабораторні i еколого-гігієничні аспекти епідермальної алергії у
дітей із бронхіальною астмою.
2004 Клінічна та функціонально — морфологічна оцінка органів та систем організму
під впливом продуктів термодеструкції поліетилену
2004 Клініко-біохімічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця у хворих на
хронічний пієлонефріт.
2004 Колоїдно-хімічні процеси біотрансформації важких металів у грунті
2004 Морфологічні критерії корекції мексидолом змін в печінці щурів після
кріодеструкції шкіри
2004 Моделі і структури процесів управління змінами в вітчизняних енергетичних
проектах.
2004 Удосконалення процесу проектування форм верхніх трикотажних виробів з
урахуванням характеристик полотен
2004 «Мовна особистість Пантелеймона Куліша»
2004 «Асоціативно-образне поле назв спорідненості в мові поезії ХХ століття»
2004 Фомально-синтаксичні і семантико-функціональні параметри дієприслівникових
зворотів у структурі речення
2004 Вплив препарату Ербісол на функціональну активність імунокомпетентних
клітин
2004 Методи та засоби проектно-орієнтованого управління у вищих навчальних
закладах.
2004 Математичне моделювання квазістаціонарних та нестаціонарних температурних
полів
2004 Продуктивність сої залежно від рівня інтенсифікації технологій вирощування
в Правобережному Лісостепу України
2004 Селекційна оцінка колекційних зразків озимої пшениці для створення
вихідного матеріалу в правобережному Лісостепу України.
2004 Механізм управління техногенною безпекою підприємств
2004 Судово-медична оцінка змін регіональних лімфатичних вузлів серця при
гострій ішемічній хворобі серця і отруєнні алкоголем
2004 Обгрунтування раціональних параметрів імпульсного струменя машини для
проведення свердловин на крутих і крутопохилих пластах
2004 Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток
2004 Механізм управління господарсько-економічною діяльністю підприємств
фармацевтичної галузі
2004 Циганське населення України (ХVІ — ХХ ст.)
2004 Механізми розвитку серцевої недостатності у хворих на хронічний
ексудативно-адгезивний перикардит та їх медикаментозна корекція.
2004 Роль дисбактеріозу товстої кишки при ускладненій виразковій хворобі та
обгрунтування диференційованого лікування хворих різного віку
2004 Cтан мікроелементного і металоферментного обміну та корекція виявлених
порушень у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту.
2004 Чинники ризику розвитку та шляхи профілактики системної гіпоплазії емалі
зубів у дітей
2004 Самоорганізація історичного процесу (методологічний аналіз)
2004 Підвищення ефективності технології вуглевидобутку в
комплексно-механізованих лавах пологих пластів за фактором засмічення вугілля

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)