Каталог захищених дисертацій в України за 2003 рік

2003 Економічна ефективність льонарського підкомплексу АПК Чернігівської області
2003 Підвищення ефективності склеропластики у дітей і підлітків шляхом застосування експланта з інгібітором трипсину на підставі вивчення ролі протеолізу у прогресуванні короткозорості
2003 Методи та моделі забезпечення резервування відмовостійких систем авіаційного обладнання.
2003 Клінічна характеристика загальносоматичних порушень та заходи їх профілактики у юнаків з різними умовами проживання.
2003 Розроблення процесу імпульсного електроплазмолізу тканини цукрового буряку та способу її комбінованої теплової і електричної обробки
2003 Азотофіксувальна активність і продуктивність люцерни за різного водозабезпечення та дії регуляторів росту
2003 Підвищення якості перехідних процесів складних електромеханічних систем кранових механізмів
2003 Трансформаторно-асинхронна система для електропривода герметичних об’єктів
2003 Особливості енергетичного спектру низькорозмірних кремнієвих структур з розвиненою поверхнею
2003 Стан процесів переокислення та антиоксидантної системи організму каченят в постнатальному онтогенезі.
2003 Політика радянської держави щодо протестантських церков в Україні (середина 40 – 70-их років ХХ ст.)
2003 Ефективність дії норм міжнародного гуманітарного права в їх еволюційному розвитку.
2003 Формування у молодших школярів інтересу до музикування на народних інструментах в позакласній роботі
2003 Просторово ускладнені ціаніни для флуоресцентної детекції нуклеїнових кислот
2003 Поєднаний вплив чинників довкілля на захворюваність жителів великого міста (на прикладі міста Тернополя)
2003 Наукове обґрунтування гігієнічних вимог щодо розміщення радіотехнічних засобів спеціального призначення
2003 Кінетика встановлення рівноваги та властивості розчину метанол-гексан в гравітаційному полі поблизу критичної температури.
2003 Розробка способу одержання хромових дубителів з відходів шкіряного виробництва та їх використання у виробництві шкір.
2003 Конституційні засади виконавчої влади в Україні (проблеми теорії і практики).
2003 Господарські та окремі біологічні особливості свиней ліній центрального типу нової м’ясної породи
2003 Поліпшення меліоративного стану важких грунтів Передкарпаття багатоярусним розпушенням
2003 Моделювання системи захисту інформації у реляційних базах даних.
2003 Когнітивна метафора та її типи
2003 Походження обрядових календарних термінів весняного циклу (на матеріалі української, російської, урумської та румейської мов)
2003 Синтаксичні функції називного відмінка іменників і його функціональні еквіваленти (на матеріалі російської і української мов)
2003 Структурно-семантична типологія словотвірних парадигм дієслів динамічної просторової локалізованості в українській і польській мовах
2003 Оптична спектроскопія внутрішньо- та міжмолекулярних взаємодій у піразолінових та поліметинових люмінофорах
2003 Використання характеристичного рентгенiвського випромiнювання, збуджуваного протонами для визначення вмiсту цирконiєвих сплавiв
2003 Концепція особистості жінки в українській прозі 90-х років ХХ століття (феміністичний аспект)
2003 Політичне світосприйняття як система: структурно-компонентний аналіз
2003 Відносні наближення функціональних класів
2003 Патогенетична роль і корекція гіперпролактинемії у хворих з плевральними випотами різної етіології.
2003 Семантичні, прагматичні та структурні особливості висловлювань із запереченням заперечення (на матеріалі сучасної французької мови)
2003 Морфофункціональний стан кровоносних судин, гемомікроциркуляторного русла і паренхіми сім’яників в нормі та після дії загальної глибокої гіпотермії
2003 Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного лікування хронічного хелікобактерзалежного гастродуоденіту з включенням озонотерапії
2003 Біохімічні і функціональні властивостіплазматичних мембран кардіоміоцитів за умов оксидативного стресу і дії активного метаболіту вітаміну Е.
2003 Психолого-педагогічні умови подолання пізнавального егоцентризму молодших школярів
2003 Особливості формування врожаю та якість насіння льону-довгунця за різних строків збирання і способів післязбиральної обробки
2003 Регіональна економічна політика залучення прямих іноземних інвестицій в країнах СНД
2003 Розробка, дослідження та впровадження технічних засобів контролю для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки об»єкта «Укриття»
2003 Дослідження процесів розвитку аварії та утворення лавоподібних паливовмісних матеріалів зруйнованого реактора 4-го блока Чорнобильської АЕС
2003 Удосконалення економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності
2003 Визначення концентрації розривів і зшивок макромолекул за змінами молекулярно-масового розподілу полімеру
2003 Синтез кремній-, фосфор-, хром-, алюмінійвмісних поліуретанів та їх фізико-хімічні властивості
2003 Динаміка перемішаних плям та моделювання їх реєстрації тіньовими методами
2003 Строки у кримінальному судочинстві: поняття, класифікація та функціональне призначення
2003 Розробка технології транспорту сірководневих газів малих родовищ України
2003 Застосування реакції пірилоціанінів з амінами в синтезі кон’югатів піридоціанінів з біомолекулами
2003 Політика регіональних органів влади у сфері зовнішньоекономічної діяльності: управлінські аспекти
2003 Дослідження пожежонебезпечних властивостей нітратно-магнієвих сумішей
2003 Механоактивовані реакції галогенідних комплексів платини з метилйодидом і ненасиченими вуглеводнями
2003 Термоліз і активація викопного вугілля, структурно модифікованого в системі HNO3-Ac2O
2003 Агротехнічні заходи подовження продуктивного довголіття різнодостигаючих люцерно-злакових сумішок у системі зеленого та сировинного конвеєра в північному Лісостопу.
2003 Обґрунтування параметрів відцентрового робочого органа з активними лопатями машин для внесення мінеральних добрив
2003 Змінність, структура і спектр радіовипромінювання активних ядер галактик за спостереженнями на радіотелескопах.
2003 Формування системи стратегічного моніторингу середовища функціонування організації (на матеріалах гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу)
2003 Профілактика хронічних захворювань органів травлення у дітей, що відвідують дошкільні заклади.
2003 Транспорт Са2+ в мітохондріях гладеньком`язових клітин
2003 Порівняльний аналіз ефективності методів діагностики гіперпластичних захворювань ендо- і міометрія
2003 Метаболізм катехоламінів у щурят, народжених від опромінених тварин
2003 Корекція гормональної функції у дівчаток-підлітків, які мешкають в промисловому районі м. Одеси
2003 Лексикон сучасного фемiнiзму (на матерiалi англiйської мови).
2003 Відтворення англійської сенсорної лексики в українських віршових перекладах.
2003 Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім’ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України.
2003 Міжнароднополітичні проблеми інформаційної безпеки України.
2003 Діагностичне і прогностичне значення процесів перекисного окисления ліпідів та стан антиоксидантної системи у хворих з тяжкими формами локалізованої ранової інфекції та сепсисом
2003 Потреба у спеціалістах з вищою освітою в умовах формування ринку праці в Україні
2003 Поширення електромагнiтних хвиль у двовимiрних нерегулярнх структурах: розробка та реалiзацiя строгих методiв аналiзу
2003 Формування системи естетичних цінностей у студентів педагогічного навчального закладу
2003 Дидактичні умови індивідуалізації навчального процесу на основі використання комп’ютерів у педагогічному університеті
2003 Формування світоглядних уявлень підлітків засобами мистецтва
2003 Формування естетичної культури студентів музично-педагогічних факультетів
2003 Історичні форми саморегуляції соціального процесу.
2003 Титриметричне визначення гідрофобних органічних протолітів із застосуванням водно-міцелярних середовищ ПАР
2003 Механізми формування стресу у лікарів — анестезіологів відповідно стажу за спеціальністю.
2003 Формування професійно зорієнтованого мовлення у студентів технікумів і коледжів технічного профілю
2003 Ефективність інвестицій у дорозробку нафтових родовищ України
2003 Водозберігаючі природоохоронні технології зрошення земель у приморських регіонах (на прикладі Краснознам’янської зрошувальної системи)
2003 Індикаційний просторово-генетичний аналіз морфоструктур Поділля (на основі матеріалів аерокосмічного зондування)
2003 Раціональні режими відпуску теплоти у централізованих теплофікаційних системах міського типу.
2003 Застосування фітосорбентів для лікування ран у великої рогатої худоби
2003 Вікова динаміка показників неспецифічної резистентності клінічно здорових коней та при асептичних артритах (за результатами досліджень синовії та крові)
2003 Організаційно-економічний механізм лізингових операцій товарів для підприємств АПК
2003 Обґрунтування профілактики вогнищевої демінералізації емалі зубів при лікуванні зубощелепних аномалій незнімними ортодонтичними конструкціями
2003 Вплив монохроматичного світла на гідродинаміку ока
2003 Інтродукція і перспективи культури видів роду Echinacea Moench в Україні
2003 Розроблення технології хліба з борошняних сумішей підвищеної харчової цінності
2003 Історичний дискурс Валерія Шевчука — повістяра і романіста
2003 Статеворольова структура жіночої тілесної ідентичності
2003 Затримка статевого розвитку у хлопців-підлітків та підходи до їх реабілітації
2003 Структура, семантика і прагматика текстів-інтерв’ю (на матеріалі сучасної англомовної преси)
2003 Імуностимулююча та замісна терапія при гіпофункції яєчників у корів
2003 Інвестиційні договори на будівництво житла (цивільно-правовий аспект)/
2003 Цивільно-правове регулювання діяльності фізичної особи — підприємця
2003 Загальна аварія (цивілістичні аспекти)
2003 Організаційно-правові форми сільськогосподарської кооперації в Україні
2003 Удосконалення технології монтажу будівельних конструкцій великопрогонових будівель
2003 Теплоутилізаційна енергохолодильна установка з водневим термосорбційним компресором.
2003 Удосконалення методів визначення варіанту відновлення схеми електропостачання споживачів в умовах нечіткості вхідної інформації
2003 Еколого-ценотична характеристика ксерофітної трав’янистої рослинності Західного Лісостепу (Україна)
2003 Моделювання і алгоритмічне забезпечення інформатизації організаційних систем у державних фінансових органах
2003 Моделі та алгоритми інформаційної під-тримки прийняття рішень при управлінні комплексом «підприємство-місто»
2003 Моделі та методи інформаційної підтримки в комп’ютеризованих системах навчання
2003 Дослідження фізичних характеристик та хімічного вмісту областей НІІ в блакитних компактних карликових галактиках
2003 Комплексна терапія при гострих запальних захворюваннях придатків матки їз застосуванням ліпосомальної форми даларгіну
2003 Краєзнавча бібліографія Галичини: становлення та розвиток (ХІХ ст. — 30-ті рр. ХХ ст.).
2003 Словацький національно-політичній рух (60-ті роки ХІХ ст. — 1914 р.)
2003 Фінансовий лізинг як ресурс оновлення основних фондів (на прикладі оператора зв’язку)
2003 Лікування переломів стегнової кістки у постраждалих з поєднаною травмою.
2003 Редукцiя ступенiв вiльности у релятивiстичнiй гамiльтоновiй динамiцi
2003 Ендоскопічна портальна нуклеоектомія при дискогенних попереково-крижових радикулітах.
2003 Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці.
2003 Особливості черепно-мозкової травми середнього і тяжкого ступеня в осіб старших вікових груп (клініка, діагностика, прогнозування).
2003 Вивчення молекулярно-генетичних механізмів пухлинної прогресії при Ph’-позитивних лейкеміях та їх діагностика
2003 Використання замінників молочних кормів на соєвій основі в годівлі телят української чорно-рябої молочної породи.
2003 Низькочастотний ультразвук та низькочастотне імпульсне магнітне поле в комплексному лікуванні хворих на артроз
2003 Застосування нормобаричної гіпоксітерапії у відновлювальному лікуванні часто хворіючих дітей
2003 Ефективність застосування вібротерапії і м’яких мануальних технік у хворих на дорсалгії за результатами клініко-інструментального дослідження і комп’ютерного нейрометамерного аналізу
2003 Ономастикон у поетичному ідіолекті Яра Славутича.
2003 Частотна i поляризацiйна селекцiя в одно- та багатоелементних металодiелектричних НВЧ структурах
2003 Дослідження областей нестійкості хвиль в анізотропному шарувато-періодичному середовищі
2003 Спектральні властивості сильно неоднорідних коливних систем
2003 1 Розробка, впровадження та моніторинг проектів раціонального використання енергетичних ресурсів (на прикладі створення і роботи демонстраційної зони енергозбереження)
2003 Розрахунково-експериментальні методи випробувань компонентів бетону і визначення його складу.
2003 Масові джерела з історії депортації цивільного населення Харківщини до Німеччини в період 1941-1943 рр.
2003 Феномен соціальної свободи
2003 Підвищення експлуатаційної ефективності систем утилізації теплоти суднових дизель-генераторів
2003 Творчість Ч. Робертса і проблеми становлення національної англоканадської літератури.
2003 Фасціольоз жуйних тварин в Ефіопії
2003 Полімери з сульфаніламідними фрагментами.
2003 Формування та властивостi полiмерних композицiйних матерiалiв на основi олiгоестерних та епоксидних сполук.
2003 Типи дебютів і перебігу посттравматичних стресових розладів та стійких змін особистості після перенесеного катастрофічного переживання (клініка, діагностика).
2003 Інвестиційна діяльність у сільському господарстві (на прикладі реформованих аграрних підприємств)
2003 Дослідження тактової та групової синхронізації таймерних сигнальних конструкцій
2003 Рання діагностика та лікування гострої альвеолярно-капілярної недостатності
2003 Обгрунтування структури та змісту навчальної дисципліни «Адаптивне фізичне виховання» в системі вищої фізкультурної освіти
2003 Системні та функціональні характеристики англійських прислівників місця та напрямку.
2003 Соціодинаміка свідомості у вимірах особистісного буття.
2003 Правове регулювання клірингових розрахунків.
2003 Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями.
2003 Клініко-епідеміологічна характеристика синдрому раптової смерті дітей та обгрунтування принципів його профілактики (на моделі Одеської області).
2003 Принципи реабілітації глибоконедоношених дітей на першому році життя.
2003 Прогнозування і профілактика гіпотрофії плода у вагітних з хронічним гломерулонефритом.
2003 Методичні основи механізму розвитку економічних систем
2003 Підвищення ефективності міжнародних автомобільних автомобільних перевезень вантажів.
2003 Функціонування інструментальних жанрових моделей західноєвропейського бароко в українській музиці другої половини ХХ ст.
2003 Біографічний міф митця початку ХХ століття в романі «Доктор Фаустус» Т.Манна
2003 Формування інформаційної культури студентів аграрних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.
2003 Емотивні дієслова як база іменного словотвору(семантико-функціональний аспект).
2003 Роль міфопоетичних структур в творчій еволюції О.С.Пушкіна періоду південного заслання (за матеріалами кримської подорожі
2003 Народовський рух у Галичині як суспільно-політична течія (70-80-ті роки ХІХ ст.)
2003 Кореневі гнилі озимої та ярої пшениці, шляхи зниження їх розвитку в Південному Степу України
2003 Метод комп’ютерної візуалізації результатів експериментальних досліджень з використанням принципів когнітивної графіки.
2003 Планування руху грошових коштів в системі управління фінансовими ризиками.
2003 Дослідження гліального фібрилярного кислого білка головного мозку за дії низьких доз іонізуючої радіації
2003 Удосконалення способів очищення транспортерно-мийної води та дезинфекції екстрактора з метою зменшення втрат цукрози від розкладання
2003 Комплексне лікування хронічного пієлонефриту з використанням офлоксацину, біоспорину та еналаприлу
2003 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування препаратів літію та мікрохвильової резонансної терапії у хворих на хронічний гастродуоденіт
2003 Клініко-лабораторні аспекти та прогнозування важкості перебігу герпетичного стоматиту у дітей
2003 Оптичні властивості шаруватих напівпровідників PbI2
2003 Ефективність сучасних методів пластики пахвинних гриж
2003 Iнгібітори протеїназ, антиоксиданти та сурфактант у корекції пошкоджень легень при турнікетному шоці
2003 Вплив зовнішніх чинників на характеристики центрів люмінесценції в монокристалах CdTe та CdTe:Cl
2003 Біліарне стентування при лікуванні холедохолітіазу
2003 Особливості морфофункціональних змін печінки щурів під впливом парацетамолу і алілового спирту та в умовах застосування антиоксидантів.
2003 Видача осіб в аспекті співвідношення міжнародного та національного права.
2003 Загальна активність нейтральних протеїназ, активність кальпаїнів та a-2-макроглобуліну при оксидативному стресі у щурів
2003 Прогнозування і запобігання небезпеки загоряння в електричних мережах промислових і побутових об’єктів
2003 Обґрунтування параметрів буферів ківшової навантажувальної машини, що підвищують продуктивність її роботи з вологою породою
2003 Відономастичний словотвір у сфері термінології та номенклатури (на матеріалі кулінарної лексики)
2003 Лексико-семантичне вираження концепту «природа» у поетичній мові Ліни Костенко.
2003 Гідрогеологічні умовини газонафтоносності акваторії Північнопричорноморського водонапірного басейну
2003 Кримінальна відповідальність за незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж (аналіз складу злочину)
2003 Економічні інтереси та напрями їх реалізації в особистих селянських господарствах (на прикладі Миколаївської області)
2003 Система хіміко-токсикологічних досліджень та моніторингу в галузі ветеринарної медицини України
2003 Виявлення сигналiв на фонi негауссiвських завад полiномiальними алгоритмами
2003 Особливості вегетативного гомеостазу та лікування дітей з пролапсом мітрального клапана.
2003 Стан здоров’я (фізичний, нервово-психічний, статевий розвиток) дітей шкільного віку, які проживають у йододефіцитному регіоні.
2003 Особистісна самореалізація майбутнього вчителя в навчально-виховному середовищі педагогічного університету
2003 Кодифікаційні акти в системі законодавства України.
2003 Зміст і гарантії забезпечення реалізації свободи пересування людини та громадянина в Україні.
2003 Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав та свобод людини і громадянина.
2003 Фармакогностичне вивчення листя деяких йорданських (палестинських) сортів винограду культурного
2003 Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості ацильних похідних 4-(адамантил-1)-тіазоліл-2-аміну
2003 Оптимізація процесу фізичного виховання в аграрних вищих навчальних закладах України з використанням комп’ютерних технологій.
2003 Побудова тренувального процесу в паверліфтингу (силовому триборстві) у підготовчому періоді.
2003 Організаційно-методичні основи пропагандистської та рекламної діяльності в сфері фізичної культури і спорту.
2003 Психофізична підготовка юних гімнастів.
2003 Економічний механізм формування продовольчого потенціалу регіону як основа стабільності соціального розвитку
2003 Організаційно-економічні основи підготовки виробництва на малих підприємствах
2003 Структурно-аналітичні моделі, алгоритми і програмні засоби для розпізнавання виробничих ситуацій за різнотипними ознаками
2003 Трикомпонентна модель подання знань для проектування інтелектуальних агентів та експертних систем
2003 Предикатні моделі логіко-математичних понять та їх застосування в системах штучного інтелекту
2003 Оцінка ефективності використання повітряного простору України та методи її забезпечення.
2003 Обґрунтування застосування узагальнених функцій до задач згину плитно-ребристих конструкцій
2003 Розмежування морських просторів між прибережними державами у міжнародному морському праві: теорія і практика.
2003 Фізичні закономірності просторового розподілу електромагнітного поля вібраторних випромінювачів у ближній зоні
2003 Взаємодія органосилоксанів з поверхнею пірогенного кремнезему, модифікованого оксидами металів
2003 Фотоніка органічних флуорофорів на поверхні титанокренеземів
2003 Удосконалення складу і процесу наплавлення порошковою стрічкою деталей із низьколегованих сталей, працюючих в умовах тертя металу об метал.
2003 Розробка раціональних схем і процесів підготовки марганецьвміщуючих матеріалів для електроплавки феросплавів.
2003 «Стильові домінанти поезії Тодося Осьмачки»
2003 Найкращi тригонометричнi наближення класiв перiодичних функцiй багатьох змiнних
2003 Фітостратиграфія нижньокрейдових відкладів та палеоландшафти ранньокрейдового часу Причорноморської западини.
2003 Процес цілепокладання в організації діяльності органів внутрішніх справ України на сучасному етапі розвитку
2003 Міжнародно-правові аспекти співробітництва України з питань подвійного оподаткування.
2003 Енергозберігаючі апарати і гідродинаміка в умовах комбінування технологічних процесів харчових виробництв
2003 Музично-етнографічні записи та наукові дослідження фольклору Північного Причорномор’я (кінець ХІХ — ХХ століття)
2003 Фізичні механізми взаємодії ультразвуку з біологічними структурами та їх моделями
2003 Порівняння клініко-фармакодинамічних ефектів різних дигідропіридинових антагоністів кальцію пролонгованої дії у гіпертензивних хворих із серцевою недостатністю та збереженою систолічною функцією лівого шлуночка
2003 Комплексне лікування хворих на розповсюджений остеохондроз хребта з прискореним постарінням опорно-рухового апарату
2003 Особливості діелектричних властивостей та фазових діаграм сегнетоелектричних плівок та релаксорів
2003 Сучасні підходи до діагностики і лікування гострого панкреатиту та його ускладнень
2003 Формування регіональної стратегії розвитку малого підприємництва
2003 Зайнятість населення та удосконалення економічного механізму її державного регулюван-ня в ринкових умовах
2003 Цифрові перетворювачі енергетичних характеристик на основі малохвильового перетворення сигналів
2003 «Номінація одягу та взуття в середньополіському діалекті»
2003 Оцінка енергозбереження та його прогнозування у промисловості України
2003 Маркетинговий аналіз конкурентних позицій підприємств України (на прикладі харчової промисловості)
2003 Порівняльна характеристика профілактичної та лікувальної ефективності антимікробних препаратів бісчетвертичного амонію в профілактиці та лікуванню хронічних верхівкових періодонтитів
2003 Розробка і дослідження базису високоточної комп’ютерної технології з розрядно-логарифмічним представленням даних
2003 Гіпертензивні внутрішньошлуночкові крововиливи в осіб молодого та середнього віку (клініка, діагностика, лікувальна тактика)
2003 Сільський ринок праці в умовах трансформації економіки України (на прикладі Тернопільської області)
2003 Мотиваційні механізми активізації політики зайнятості в Україні (на прикладі Львівської області)
2003 Італо-турецький конфлікт в контексті міжнародних відносин початку ХХ століття.
2003 Державна політика у сфері українського професійного мистецтва (1965-1985).
2003 Іконографічний символ в духовно-естетичній спадщині П.Флоренського
2003 Право держави на самооборону в світлі розвитку юридичних гарантій міжнародної безпеки.
2003 Адаптивні моделі оцінки та аналізу економічної безпеки регіону
2003 Розробка і дослідження методів синтезу швидкодіючих пристроїв керування на ВІС
2003 Краудіони як нелінійні збудження тривимірної кристалічної ґратки
2003 Міжнародне гуманітарне право, що застосовується в період збройних конфліктів, та імплементація його Україною
2003 Європейська система безпеки: міжнародно-правові аспекти становлення і розвитку
2003 Фізіологічне обґрунтування ефективності використання кормового препарату мікробіологічного каротину (КПМК) сухостійним коровам і молодняку в умовах Полісся України
2003 Газоенергетичний обмін і метаболічна активність печінки у яєчних курей у постембріогенезі
2003 Дериваційний потенціал дієслів конкретної фізичної дії з семантикою створення об’єкта
2003 Оцінно-образна номінація у структурі художнього тексту (на матеріалі української «малої прози» кінця XIX — початку XX століття
2003 Вихід неврастенії та дисоціативних невротичних розладів (клініко-психопатологічний та соціально-психологічний аспекти)
2003 Економічні фактори соціально-класової стратифікації в умовах становлення сучасного ринкового господарства України
2003 Ресурсозбереження в розширеному відтворенні трансформаційної економіки України
2003 Аліментні правовідносини в Україні
2003 Правові особливості захисного застереження як умови зовнішньоекономічного договору
2003 Качур В.О. Становлення та розвиток державно-правових інститутів Канади в XVII — 60-х роках ХІХ ст.
2003 Українське селянство в соціально-економічній структурі суспільства на початку ХХ ст.
2003 Інтимна лірика як духовний феномен (чоловічий і жіночий дискурси)
2003 Облік і аудит запасів: світова практика та особливості в Україні
2003 Психологічні зміни особистості яхтсмена у процесі спортивної діяльності під впливом психотравмуючих факторів
2003 Організаційно-правові засади надання охоронних послуг
2003 Граничний аналіз параметризованих варіаційних нерівностей
2003 Моделі автоматизованого проектування технологічних систем обробки відправлень
2003 1. Удосконалення діагностики, хірургічного лікування та післяопераційного моніторингу хворих на високодиференційовані форми раку щитоподібної залози
2003 Біологічні особливості і господарсько-цінні ознаки Dracocephalum moldavica L. в умовах Нижнього Придніпров’я Херсонської області
2003 Розробка колагензберігаючої технології дехромування продуктів переробки шкіри і одержання білоквмісного клею
2003 Ринок корпоративних цінних паперів в Україні: стан та перспективи розвитку
2003 Українознавчі аспекти творчості Павла Рябкова (1848 — 1926)
2003 Фактори противірусного імунітету під впливом різних доз антиретикулярної цитотоксичної сироватки
2003 Класи сигналів на основі досконалих двійкових решіток
2003 Удосконалення електрохімічних технологій переробки сполук кобальту
2003 Лізинг в сільськогосподарському виробництві
2003 Стратегія організаційно-економічного розвитку залізничних рефрижераторних перевезень
2003 Кримінально-правові аспекти примирення між особою, яка вчинила злочин, та потерпілим (порівняльний аналіз законодавтсва України та ФРН)
2003 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні
2003 Вільні коливання циліндричної оболонки з приєднаними абсолютно твердими та пружни-ми тілами
2003 Підготовка іноземних студентів вищих навчальних закладів технічного профілю України до вивчення професійної лексики
2003 Ендиковий ангідрид та його похідні. Замикання та розкриття оксиген- та нітрогенвміщуючих циклічних систем
2003 Електрокаталізатори на базі диоксиду свинцю, модифікованого іонами групи заліза
2003 Вольтамперометрія сполук Рутенію в присутності металів платинової групи
2003 Інформаційно-вимірювальна система контролю параметрів життєдіяльності молодняку свиней.
2003 Ідея справедливості як інструмент соціальної політики: соціально-філософський аналіз
2003 Моделювання редактора формул секвенційних алгоритмів.
2003 Управління матеріальними потоками на підприємствах вугільної промисловості України
2003 Організація творчої діяльності учнів у позашкільному закладі
2003 Клініко-патогенетичне значення адсорбційної тензіореометрії шлункового соку та крові у хворих з гастродуоденальними пептичними виразками.
2003 Зміни метаболізму оксиду азоту при кардіопатії у хворих на ревматоїдний артрит (клініко-експериментальне дослідження).
2003 Організація і підвищення ефективності діяльності спеціальних економічних зон (за матеріалами СЕЗ України).
2003 Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
2003 Параметричні коливання в’язкопружних шаруватих тонкостінних п’єзоелементів
2003 Підвищення ефективності управління на основі використання потенційних можливостей підприємства
2003 Структура тимуса потомства щурів після попереднього впливу на них пестицидом симазином і результати корекції
2003 Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення іноземної мови
2003 Можливості добового моніторингу артеріального тиску, його значення у діагностиці гіпертонічної хвороби та вирішенні експертних питань у військовослужбовців
2003 Рідинна епітаксія твердих розчинів сполук А4В6 для діодів Шотткі
2003 Конструкції та технологія електронних логічних пристроїв на основі НВЧ- мікроелементів з контурним гістерезисом
2003 Аналіз ефективності кредитних операцій банку
2003 Лінійні стаціонарні дисипативні системи розсіяння з пк-просторами станів
2003 Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління
2003 Державна політика у сфері культури: сутність та особливості реалізації в сучасних умовах
2003 Державне регулювання банківської системи України
2003 Ґрунтово-екологічні умови формування просторової неоднорідності вмісту важких важких металів у ґрунтах Лівобережного Лісостепу України
2003 Особливості азотного режиму чорноземів південних в інтенсивних насадженнях яблуні при зрошенні та їх продуктивність
2003 Флора Північного Присивашшя
2003 Порівняльна морфологія квітки видів роду Anemone L.(Ranunculaceae Juss.)у зв»язку з систематикою
2003 Комплексна профілактика і лікування післяпологових гнійно-септичних ускладнень у породіль із запальними захворюваннями сечовидільної системи
2003 Оптимізація умов існування наземних хребетних у приміських і міських насадженнях
2003 Дуб червоний (Quercus rubra L.) в лісових насадженнях Львівщини
2003 Структура та властивості плівок Со-Р, отриманих при імпульсних діях
2003 Транспортна інфраструктура західноукраїнського прикордоння: економіко-географічне дослідження.
2003 Обгрунтовування вибору способу і об’єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику
2003 Обгрунтування та вибір параметрів системи живлення перспективних одноциліндрових двотактних двигунів з іскровим запалюванням
2003 Оптимізація лікування дітей у критичних станах, що зумовлені ураженням центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях
2003 Комплексний вплив елементів на структуру та властивості сталей 07ЮТ, 09Г2С, що оброблені технологічними добавками з відходів марок ДТ
2003 Бетони з підвищеними адгезійними властивостями для ремонту штучних транспортних споруд
2003 Інтерлокаційні формули RFM та їх реалізація в системах POLYE
2003 Економічний механізм формування ринку сільськогосподарських земель в Україні
2003 Морфофункціональний стан ліофілізованих ксенодермотрансплантатів та регенераторні процеси опікових ран при їх застосуванні
2003 Квантово-хімічний опис фізико-хімічних характеристик радикалів та іон-радикалів з супряженими зв’язками
2003 Основні агротехнічні прийоми вирощування гірчиці сарептської в умовах зрошення півдня України
2003 Удосконалення технології вирощування ріпаку ярого в умовах зрошення півня України.
2003 Макроекономічне регулювання сукупного попиту
2003 Вплив амфіфільних сполук на гіпертонічний гемоліз еритроцитів
2003 Клініко-морфологічні прояви та показники імунної відповіді у хворих на HCV-інфекцію.
2003 Оцінка ризику третьої сторони і визначення зон громадської безпеки на околиці аеропорту.
2003 Картографування динаміки соціально-економічних явищ (на прикладі населення України)
2003 «Онтологія в естетичному пізнанні: аналіз філософсько-естетичної концепції Романа Інгардена»
2003 Слабоспрямовані антени метрового і дециметрового діапазонів хвиль для систем радіомоніторингу
2003 Оспорювання та примусове виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу: порівняльно-правове дослідження
2003 Формування пізнавальної самрстійності в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобами інтелектуальної гри
2003 Тотальне ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит.
2003 Фонетика, словозміна та соціолінгвістичний статус польської периферійної острівної говірки с.Красилівська Слобідка Хмельницької області
2003 Акціонерна власність в умовах ринкової трансформації економіки України.
2003 Організаційно-економічний механізм структурної корекції промислового виробництва регіону.
2003 Роздiлено-сумiснi економiчнi вiдносини i форми їх реалiзацiї в фiнансовiй сферi транзитивного суспiльства
2003 Дослідження історії Росії в Історичному товаристві Нестора-літописця (1872-1931 рр.)
2003 Обмін білків в організмі курей різного віку при згодовуванні жирів
2003 Регуляторна роль Са2+ у функціонуванні глутатіонової антиоксидантної системи лімфоцитів крові
2003 Порушення подружньої комунікації за невідповідності статевої конституції подружжя та його психотерапевтична корекція
2003 Трансформація системи реалізації зерна в Україні до ринкових умов
2003 Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу
2003 Поширення гідродинамічних хвиль у системах з неоднорідною структурою
2003 Синтез і дослідження властивостей біологічно активних полімерних матеріалів на основі лінійних поліуретанів
2003 Флуоресцентні зонди на основі 3-гідроксихромону: синтез, вивчення спектральних і сенсорних властивостей, випробування в моделях біологічних систем
2003 Клініко-параклінічні особливості хронічних захворювань гастродуоденальної зони та удосконалення їх лікування у дітей з патоло-гією щитовидної залози
2003 Метод трансформації контурів конструктивного вузла «пройма-окат» в жіночому легкому одязі базового крою.
2003 Прямі іноземні інвестиції в промисловість України (механізми активізації та підвищення ефективності)
2003 Управління якістю роботи авіаційних спеціалістів при технічному обслуговуванні повітряних суден
2003 Роль контрольного механізму Конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм.
2003 Взаємозв’язок образу «Я», самооцінки і ціннісних орієнтацій молодших школярів.
2003 Вплив етногенних депресій на соціально-психологічну адаптацію німців-переселенців в Україні.
2003 Психосемантична репрезентація порушень функціонування особистості.
2003 Психологічні особливості конфліктів у процесі спільної учбової діяльності студентів.
2003 Українське провінційне місто як політичне та соціокультурне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917 — квітень 1918 рр.)
2003 Моделювання механізмів взаємодії підприємства та споживача
2003 Маркетингова товарна політика операторів ринку легкових автомобілів
2003 Податкове планування на підприємстві
2003 Розробка та освоєння ефективної технології сухого волочіння сталевої катанки після механічного видалення окалини
2003 Синтез і реакційна здатність органічних люмінофорів – 3-бензазолілпохідних імінохромену та кумарину
2003 Підвищення працездатності багатошарових інструментальних керамічних пластин групи застосування Р10.
2003 Працездатність різальних пластин із порошків твердого сплаву, регенерованих методом вібророзмелу
2003 Розвиток ближньозонних методів визначення характеристик випромінюючих систем при використанні широкосмугових сигналів
2003 Кримські татари у збройних силах Росії (кінець XVIII — початок ХХ ст.)
2003 Формування української політичної нації: передумови та перспективи
2003 Протолітичні та комплексоутворюючі властивості волокнистих комплекситів у сумішах вода-діоксан
2003 Процес демократизації «третьої хвилі» та особливості його розвитку у посткомуністичних країнах.
2003 Підвищення довговічності довгомірних деталей шляхом нанесення покриттів.
2003 Методика навчання курсантів-пілотів льотної екс-плуатації повітряних суден на міжнародних авіалініях.
2003 Диригентсько-хорове мистецтво Галичини другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст.
2003 Відродження традиційних свят та обрядів в сучасних умовах культурного життя Криму.
2003 Підвищення точності діагностування агрегатів трансмісії сільськогосподарської техніки
2003 Ефективність використання землі в ринкових умовах господарювання
2003 Економічні суперечності подолання кризових явищ у галузях АПК
2003 Стан плода при бактеріальному вагінозі у вагітних жінок
2003 Особливості фетоплацентарного комплексу при цукровому діабеті у вагітних
2003 Сушіння паливних матеріалів різнодисперсного складу у щільному шарі
2003 Отримання стабілізованої полімерної сірки з розчинів натрію тіосульфату.
2003 Взаємозв’язок державного регулювання та механізмів самоорганізації в управлінні вищою освітою
2003 Комп’ютерне моделювання зображень поверхонь i контактних взаємодiй в атомно-силовому мiкроскопi
2003 Генотипові особливості морфогенетичних реакцій в культурі тканин ячменю
2003 Особливості культивування стеноспермокарпічного насіння винограду в селекції на безнасінність
2003 Значення порушень метаболізму катехоламінів та ендотеліальної функції в розвитку цереброішемічної форми артеріальної гіпертензії та їх корекція інгібиторами ангіотензин- конвертуючого ферменту і блокаторами кальцієвих каналів.
2003 Паперові грошові знаки і бони Східної Галичини Галичини Галичини 1914-1920 рр.
2003 Підвищення ефективності лікування гострих захворювань органів калитки у дітей
2003 Кембриджська школа в літературознавстві Англії.
2003 Особливості поетики творчості Джорджа Ґасконя.
2003 Клінічне значення місцевого неспецифічного протеїназно-інгібіторного потенціалу при хронічних захворюваннях гастродуоденальної зони у дітей.
2003 Розробка спеціального захисного одягу бійців підрозділів пожежної охорони
2003 «Остарбайтери» з Поділля (1942-1947 рр.)
2003 Моделі формування ціни в кластерних утвореннях (на прикладі підприємств санаторно- курортної сфери)
2003 Розробка технології в`язання еластичних виробів заданої форми
2003 Профілактика гіпогалактії у юних першороділь при спільному перебуванні і вільному вигодовуванні
2003 Профілактика аномалій пологової діяльності у багатородящих жінок.
2003 Педагогічні засади підготовки документо-знавців в умовах інформатизації суспільства
2003 Роль оксиду азоту в реалізації цитотоксичної дії N-нітрозодиметиламіну та обміні цієї нітрозосполуки
2003 Оптимізація магнітометричних систем орієнтації штучних супутників Землі
2003 Відновлення експлуатаційних властивостей фільтрів функціональних систем літальних апаратів методом десорбції газу з миючої рідини
2003 Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України
2003 Реабілітація репродуктивної функції жінок після перенесеного сальпінгоофорита
2003 Клініко-функціональна характеристика хворих на ішемічну хворобу серця з ангіографічно незміненими вінцевими артеріями: своєрідність перебігу, внутрішньосерцева гемодинаміка та контрактильна активність міокарда
2003 Боротьба з пожежами в житловому секторі (кримінально-правовий та кримінологічний аспекти)
2003 Малозначність діяння за кримінальним законодавством України
2003 Синтез системи маркетингово-орієнтованого управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств промисловості
2003 Соціально-економічні основи мотивації підприємницької діяльності малих підприємств
2003 Формування та основні характеристики чернецтва київських чоловічих монастирів (20-і — середина 80-х рр. ХVІІІ ст.)
2003 Гідроімпульсний привод вібраційного руху робочого органу розкочувальної машини для виготовлення кільцевих заготовок
2003 Структура та функціональні властивості швидкоохолоджених фольг багатокомпонентних сплавів на основі NiTi
2003 Синтез, структура та електрофізичні властивості твердих розчинів Ln1+xBa2-xCu3Oy.
2003 Поетика перформатива у творчості Андрія Бітова (на матеріалі «Книги подорожей»).
2003 Тверда сажка озимої пшениці та обгунтування імунологічних методів захисту
2003 Розробка методики розрахунку на температурну тріщиностійкість асфальтобетонного покриття штучних споруд автомобільних доріг.
2003 Клініко-інструментальна оцінка ризику розвитку раптової кардіальної смерті у хворих, які перенесли прогресуючу стенокардію на основі проспективного спостереження
2003 Регуляторна дія монохроматичного видимого світла нетеплової інтенсивності на розвиток птиці (за функціонуванням енергетичної, гідроксилюючої та антиоксидантної систем)
2003 Лікування прогресуючої трубної вагітності метотрексатом і наступна реабілітація хворих із використанням кріоконсервованої плацентарної тканини
2003 Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у юних першороділь з обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом.
2003 Патологічна анатомія посліду при первинній та вторинній слабкості пологової діяльності.
2003 Стан фетоплацентарного комплексу при багатоводді бактеріального генезу
2003 Ефективність інвестування виноробних підприємств (за матеріалами Одеської області)
2003 Безробіття в трансформаційній економіці: причини, форми, тенденції
2003 Прогнозування перебігу нестабільної стенокардії з використанням вищих жирних кислот і анізотропії шкіри.
2003 Моделювання та оптимальне керування процесами трансформування відношень власності і інфляції
2003 Моделювання та оптимізація інвестиційних процесів в умовах нестаціонарності та невизначеності
2003 Фізіологічний стан бугайців і ветеринарно- санітарна оцінка яловичини, виробленої в умовах підвищеного вмісту кадмію за корекції метаболізму хелатами мікроелементів та вітамінами
2003 Вплив агротехнічних прийомів на урожайність і якість насіння соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України
2003 Формування конкурентних переваг комерційно-посередницьких організацій ринку газу.
2003 Прийняття управлінських рішень у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств.
2003 Формування соціокультурної компетенції учнів старшої школи засобами іноземної мови
2003 Теорія і практика виховання громадянськості в школах Франції у контексті Європейської інтеграції
2003 Процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів.
2003 Психологічні особливості забезпечення особистісної самореалізації майбутніх психологів у процесі фахової підготовки.
2003 Розробка способу і засобів сухого прибирання осілого пиплу в приміщеннях гірничих підприємств
2003 Покращання теплового режиму в мобільних приміщеннях
2003 Фазові рівноваги, сполуки, їх кристалічна структура в системах {Y,Nd}-Cu-P, {Y,Ce,Nd}-Ag-P та в деяких споріднених.
2003 Спектральні та резонансні властивості резонансних систем, частково заповнених діелектриком з втратами
2003 Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в системах {Fe,Ni}-Zn-{Si,Ge,Sb,Bi}
2003 Розробка механізму внутрішнього інвестування на промисловому виробництві
2003 Економічна оцінка споживацької привабливості інноваційних товарів
2003 Інноваційні технології залучення інвестиційних ресурсів
2003 Абсорбція діоксиду вуглецю розчином сульфіду барію у виробництві карбонату барію
2003 Соціал-демократичні партії України наприкінці ХХ — початку ХХІ століть.
2003 Дискурсивні слова «действительно», «в самом деле», «на самом деле», «именно» як епістемічні та риторичні оператори: прагмасемантичні аспекти їхнього функціонування
2003 Формування морально-вольових якостей ділової людини у старшокласників
2003 Система роботи з удосконалення монологічного мовлення учнів 5-7 класів
2003 Застосування методу некогерентного розсіяння радіохвиль для визначення температур іонів та електронів в області F іоносфери
2003 Наступність і перспективність формування діалогічного мовлення учнів початкових і 5 класів загальноосвітньої школи
2003 Агроекологічне обгрунтування зонального насінництва овочевих і баштанних культур в Україні
2003 Експериментальне обґрунтування доцільності використання тіотриазоліну при опіковій хворобі
2003 Комп’ютер як засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках історії (на матеріалах курсу Стародавнього світу)
2003 Формування соціальної відповідальності старшокласників у позанавчальній діяльності
2003 Вплив антиоксидантних препаратів на обмін речовин, перетравність кормів та продуктивність качок
2003 Використання енергії поживних речовин раціонів молодняком абердин-ангуської та волинської м’ясної порід при різних рівнях енергетичного живлення
2003 Комплексне лікування гострих ендометртитів та пельвіоперитонітів із застосуванням озонотерапії
2003 Органосилікатні композиції на основі ізоціанатів для захисту та відновлення залізобетонних конструкцій
2003 Творчість Надії Кибальчич у контексті української літератури кінця ХІХ — початку ХХ століття
2003 Групи з умовам щільності нормальності для нециклічних підгруп.
2003 Адміністративні правопорушення проти громадської моралі
2003 Кримінальна відповідальність за вбивство через необережність
2003 Корекція основних показників гомеостазу хворих на гострий калькульозний пієлонефрит в післяопераційному періоді в залежності від стадії запального процесу.
2003 Інтерпретація як компонент музичної творчості: естетичний аспект.
2003 Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: порівняльно-правове дослідження.
2003 Національно-марковані концепти в британській мовній картині світу XX століття.
2003 Соціофонетична варіативність вимови політичних діячів Німеччини.
2003 Розробка конструкції та технологічного процесу виготовлення спеціального взуття з радіозахисними властивостями.
2003 Нові перетворення арилсульфонілзаміщених енамідів та споріднених реагентів у похідні азотистих гетероциклів
2003 Моделювання та комп’ютеризовані засоби підтримки прийняття рішень при адмініструванні податків.
2003 Організаційно-правові засади проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України
2003 Застосування паравизначників та параперманентів до розв’язання задач комбінаторного аналізу
2003 Прогнозування економічного розвитку малих підприємств
2003 Структуризація виробничих ресурсів таксомоторних підприємств
2003 Хірургічна тактика і лікування хворих з синдромом Маллорі-Вейса.
2003 Усічення як тип структурно-семантичного варіювання і спосіб трансформації у фразеології
2003 Гідронімія Буковини (назви непротічних вод)
2003 Коливання імпульсних багаточастотних систем
2003 Операційний метод розв’язування багатоточкової за часом задачі та задачі Коші для полілінійної системи рівнянь із частинними похідними.
2003 Трансформація організаційних структур управління підприємствами (на прикладі автотранспортних послуг)
2003 Стратегічні аспекти планування реальних інвестицій на промислових підприємствах
2003 Механізм державного регулювання підготовки управлінського персоналу в реальному секторі економіки
2003 Науково-методичні основи реформування відносин власності в Україні
2003 Козацтво Лівобережної України і російсько-турецька війна 1735-1739 рр.
2003 Підвищення ефективності екстракції катаракти з імплантацією ІОЛ за допомогою селективного інгібування циклооксигеназних і ліпооксигеназних прозапальних медіаторів
2003 Подільсько-середньонаддніпрянське суміжжя у світлі ізоглос
2003 Мова публіцистики Івана Багряного
2003 Епітет в українській поезії 20-30-х років ХХ століття (структурно-семантичний і функціональний аспекти)
2003 1. Організація і методи управлінського обліку в рослинництві
2003 Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського і Селестена Френе (порівняльний аналіз)
2003 Антропогенна трансформація біогеоценозів Кривбасу (біоіндикація, відновлення, управління).
2003 Проблема волі у філософській культурі України ІХ-ХУІІІ ст.
2003 Формування режимів валютних курсів у країнах з перехідною економікою (на прикладі Польщі, Чехії, України).
2003 Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання України до СОТ
2003 Іноземний капітал у приватизації стратегічних підприємств України.
2003 Моральні цінності як основи взаємодії суспільства з природою
2003 Прагматичний аспект категорії інформативності англомовних синоптичних текстів газетно-публіцистичного стилю
2003 Мовні особливості почаївського стародруку «Книжиця для господарства» 1788 р. (Фонетика. Морфологія)
2003 Конверсія як соціально-політична проблема трансформації українського суспільства.
2003 Комбінаційна здатність маток нової української мясної породи свиней у поєднанні з кнурами різних генотипів
2003 Нові прийоми підвищення життєздатності і продуктивності шовковичного шовкопряда в процесі розведення
2003 Обгрунтування параметрів та розробка машини відділення заморожених пельменів і вареників від борошна
2003 Формування організаційних умов розвитку малого бізнесу у регіоні
2003 Біологічні властивості поліовірусів, поширених на території України
2003 Маркетингове забезпечення ринку плодоовочевої продукції
2003 Фінансово-економічне регулювання розвитку агропромислового виробництва
2003 1. Порушення мінерального обміну в альвеолярній кістці при генералізованому пародонтиті та їх корекція у хворих на цукровий діабет
2003 1. Структурно-функціональні порушення тканин пародонту та скелету у дівчаток пубертатного віку за функціональної недостатності гонад та шляхи їх корекції
2003 Шкільна політика в Галичині в контексті європейських освітніх реформ ХІХ століття.
2003 Активи в национальних системах бухгалтерського обліку
2003 Земельне оподаткування у сільському господарстві
2003 Правове регулювання боротьби з безпритульністю, бездоглядністю та правопорушеннями неповнолітніх в УСРР у 20-х роках ХХ століття
2003 Фазова діаграма та масоперенос при розшаруванні у твердих розчинах ізотопів гелію
2003 Стратегія трансформації управління виноградарсько-виноробними підпри-ємствами Криму
2003 Ефективність інвестицій підприємств харчової промисловості
2003 Радіогеоекологічний аналіз водокористування з місцевих водойм Полісся та півночі Лісостепу
2003 Особливості впливу неоднорідних ґрунтових основ на пружно-деформований стан аеродромних покрить.
2003 Флоролексеми в українській поезії ІІ половини ХХ століття: функціонально-стилістичний аспект

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)