Каталог захищених дисертацій в України за 2003 рік

2003 Теорія і практика контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних за-кладів України у другій половині ХІХ століття
2003 Педагогічні умови навчання молодших школярів основам мови образотворчого мистецтва
2003 Вплив випадкових структурних неоднорідностей на параметри низькотемпературної акустичної релаксації в ОЦК металах
2003 Педагогічні умови забезпечення різнорівневої професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури
2003 Стилістика художнього простору у творчості харківських поетів-романтиків 20-40- років ХІХ ст.
2003 Фразеологізми з назвами людей у лексичному наповненні
2003 Безсполучникові складні речення з компонентом обґрунтування
2003 Оптимізація елементів технології вирощування соняшнику в Степовій зоні України.
2003 Формування оксидних плівок на поверхні монокристалів напівпровідникових сполук АIIBVI та їх твердих розчинів
2003 Електричний сумісний двохпараметровий контроль стану ізоляції багатожильних кабелів
2003 Підвищення ефективності вентиляції колекторів систем водовідведення
2003 Кінетична модель прищепленої полімеризації, ініційованої від поверхні твердого тіла
2003 Рекурентне оцінювання параметрів нелінійної моделї Гаммерштейна
2003 Ландшафтний аналіз індустріально-урбанізованих те-риторій (на прикладі міста Дніпропетровська
2003 Підвищення ефективності збірних відрізних різців для важких верстатів шляхом забезпечення міцності різальної частини на стадії проектування
2003 Удосконалювання технологій і оснащення для гарячого штампування просторових тонкостінних конструкцій з титанових сплавів з підвищено точністю геометричних характеристик
2003 Дослідження властивостей математичних моделей комбінаторних задач оптимізації на полірозміщеннях та розробка методу і алгоритму комбінаторного відсікання
2003 Фенотипічні та цитокінові характеристики лімфоцитів у хворих на гліоми головного мозку.
2003 Особливості клініки, перебігу та терапії заразних форм сифілісу з урахуванням імунного статусу та аутофлори шкіри
2003 Організаційно-економічний механізм планування діяльності підприємства на основі контролінгу
2003 Профілактика прееклампсії в жінок із неспецифічною патологією легень.
2003 Оцінка ефективності діагностики і лікування гіпоксії плода при маловодді у вагітних
2003 Реформування системи управління доходами та витратами бюджету і розвиток казначейської системи його виконання
2003 Еколого-економічні основи сталого розвитку Закарпаття
2003 Моніторинг та управління наводнюванням металів у електрохімічних процесах
2003 Волокнисті теплоізоляційні матеріали на основі композицій системи Al2O3-SiO2-MgO-P2O5
2003 Оптимізація відбору проб при радіоекологічному моніторингу територій Українського Полісся
2003 Гігієнічне прогнозування токсичності епоксидних сполук на основі методів статистики і квантової хімії
2003 Галузева лексика в Словнику української мови в 11-ти томах (1970-1980 рр.) (семантичний та стилістичний аспекти).
2003 Наближення неперервних періодичних функцій сумами Валле-Пуссена.
2003 Система професійного самовдосконалення вчителя хімії середньої школи
2003 Творчість польських композиторів (1792-1939) Львова в контексті українсько-польських музичних зв»язків
2003 Українське музичне життя Перемишля (1919 — 1999)
2003 Математична та імітаційна модель зображення для задачі Х-променевої локальної томографії
2003 Удосконалення протезування дефектів зубних рядів адгезивними мостоподібними протезами.
2003 Методи та засоби автоматичного контролю системи «кріплення — породний масив» при проведенні гірничих виробок
2003 Інтелектуальні моделі системи підтримки прийняття рішень при автоматизованому управлінні процесом гідротранспортування
2003 Обгрунтування параметрів прогнозу викидонебезпечності у вугільних шахтах на основі аналізу акустичного сигналу
2003 Розробка викопувально-сепаруючого пристрою машини для збирання коренеплодів кормового буряка та обґрунтування його параметрів.
2003 Патофізіологічні аспекти макромолекулярних змін сироватки крові при формуванні імунної відповіді
2003 Прогнозування та діагностика ступеня тяжкості пізніх гестозів та ефективності терапії
2003 Психологічне проектування модульно-розвивальних занять у загальноосвітній школі
2003 Краун-етери, що містять біфенільний та
2003 4-Гетерил(арил)-2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіазепін-2-они. Синтез та реакційна здатність
2003 Моделювання мультиагентних систем для управління логістичними процесамина підприємствах
2003 Українські обряди родинного циклу крізь призму моделі переходу
2003 Облік в управлінні основною діяльністю готелю
2003 Особливості і перспективи інтеграційних процесів у регіоні Магрибу
2003 Облік та аналіз фінансових результатів (на прикладі авіаремонтних підприємств України)
2003 Обґрунтування раціонального складу та ефективного використання комплексів машин для основного обробітку ґрунту в умовах зони Полісся України
2003 Локальний спосіб застосування добрив як фактор оптимізації мінерального живлення і продуктивності перцю солодкого при зрошенні в Лівобережному Лісостепу України
2003 Становлення органів самоврядування у містах і посадах Чернігівської губернії в останній третині ХІХ ст.
2003 Моделювання прийняття фінансових рішень на основі функції вигідності з грошовим і часовим аргументами
2003 Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки
2003 1. Діяльність української діаспори по відзначенню тисячоліття хрещення Руси-України (кін.70-х-80-ті роки ХХ ст.)
2003 Модерна концепція мистецтва у творчості Лесі Українки.
2003 Модерні тенденції української романістики 20-х рр. ХХ ст.
2003 Індукція овуляції у пацієнток з безпліддям поєднаного генезу у програмах допоміжних репродуктивних технологій
2003 Розвиток різноукладності у сільському господарстві регіону
2003 Рання діагностика, профілактика і лікування мікроелементозів (Se і Co) телят
2003 Символіка в українській народній баладі
2003 Зміни морфофункціонального стану шлуночків серця у хворих на ішемічну хворобу серця з початковою серцевою недостатністю та можливості їх медикаментозної корекції.
2003 Прогнозування економічних криз в умовах сучасних світогосподарських відносин
2003 Інтенсифікація тепломасообміну в контактному конденсаторі з сітчастою насадкою
2003 Комп’ютерна технологія укладання словників та проектування словникових баз даних на основі інформаційних лексикографічних моделей.
2003 Науково-методичні засади збалансованого розвитку лісогосподарського комплексу регіону (на прикладі Львівської області)
2003 Організаційно-економічні важелі формування зовнішньоекономічних зв’язків регіону (на прикладі Івано-Франківської області)
2003 Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства
2003 Формування регіональної економічної політики (методи, механізми її реалізації)
2003 Особливості клінічного перебігу та лікування червоного плоского лишаю слизової оболонки порожнини рота у хворих на інсулінозалежний цукровий діабет.
2003 Роль ендотеліоцитів у походженні та морфогенезі міксом серця
2003 Творчість Майка Йогансена в контексті українського авангарду 20-30-х років.
2003 Образна символіка у творах Т.Осьмачки.
2003 Естетична природа поетичного мислення Василя Барки.
2003 Синтез систем захисту інформації з використанням логіко-імовірнісних методів
2003 Громадські і приватні вищі навчальні заклади в Україні (наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.)
2003 Абдомінокраніальна травма, поєднана з алко гольною інтоксикацією, (клініко-епідеміологічна характеристика. Лікувально-діагностична такти ка).
2003 Аналіз функціонування електричних систем на основі структурної зв’язності
2003 Клініко-експериментальне обгрунтування удосконаленої технології виготовлення повних знімних протезів на нижній щелепі
2003 Симптоматична, локально-обумовлена епілепсія у хворих, що перенесли ішемічний інсульт
2003 Імунобіологічний статус у свиней в неонатальний період та вплив на нього риботану, тималіну та левамізолу
2003 Внутрішня політика Української держави у галузі охорони здоров’я та соціального захисту населення (квітень-грудень 1918 р.)
2003 Мотивація господарської діяльності в трансформаційній економіці
2003 Трансформація споживчого ринку та його регулювання в перехідній економіці
2003 Політика «воєнного комунізму» і українське селянство, 1919 р.
2003 Вплив трансплантації кріоконсервованих клітин ембріональної печінки на перекисне окислення ліпідів та відновні процеси у щурів з печінковою недостатністю
2003 Романи Василя Барки «Рай» та «Жовтий князь»: художня візія тоталітарної дійсності.
2003 Образ світу в поезії Олега Ольжича.
2003 Естетика і поетика вісниківського неоромантизму.
2003 Управління якістю внутрішньофірмового планування у торгівлі
2003 Прилади і методи виміру вологості зерна та продуктів його переробки
2003 Імуногенетична характеристика дітей з нетоксичним дифузним зобом ІА-ІБ ступеня, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС
2003 Нові підходи до діагностики та ан-тимікробного лікування пептичних виразок і хронічних гастритів
2003 Кримінальна відповідальність за розкрадання, вчинені у співучасті.
2003 Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ (проблеми теорії та практики).
2003 Європейська соціальна хартія (пе-реглянута) і трудове законодавство Ук-раїни: питання адаптації.
2003 Підготовка старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії в процесі профільного трудового навчання
2003 Профілактика та лікування звичного невиношування вагітності у жінок з автоантитілами до хоріонічного гонадотропіну людини
2003 Хемотаксисні властивості Bradyrhizobium japonicum
2003 Медико — економічне обгрунтування оптимізації лікувально-діагностичного процесу у хворих на пневмонію в умовах реформування галузі
2003 Розробка та наукове обґрунтування основних шляхів розвитку первинної медико-санітарної допомоги на рівні первинної ланки медичних закладів сільської охорони здоров’я
2003 Архітектурна ідея та засоби її формування в творчій діяльності архітектора
2003 Інтервальні методи обчислення допусків при проектуванні електронних апаратів
2003 Національні меншини у політичному житті України.
2003 Вплив «Політики» Арістотеля на становлення і розвиток європейської політичної думки.
2003 Клонування та аналіз структури і особливостей експресії гена екзопектатліази ендофітної бактерії Klebsiella oxytoca VN13
2003 Правове становище особистих селянських господарств в Україні.
2003 Договори франчайзингу.
2003 Цивільно-правове регулювання позикових відносин в Україні.
2003 Концептуальні засади визначення геополітичних пріоритетів України.
2003 Шляхи покращення кровопостачання яєчка при крипторхізмі у дітей (клініко-експериментальне дослідження)
2003 Профілактика та лікування ендометріозу вагінальної частини шийки матки у жінок репродуктивного віку з бактеріальним вагінозом
2003 Валютно-курсова політика країн з перехідною економікою (приклад України).
2003 Стратегія розвитку підприємств у післяприватизаційному періоді
2003 Конструювання дискретних точкових каркасів квазіканалових поверхонь за наперед заданими умовами
2003 1. Прямі іноземні інвестиції в технічне забезпечення сільськогосподарського виробництва України
2003 Будова атеросклеротично зміненої аорти при аневризмі її черевної частини та сиедромі Леріша.
2003 Утворення і рекомбінаційні властивості неоднорідностей в твердих розчинах n-CdHgTe.
2003 Розробка та вивчення робочих характеристик ензимних сенсорів для визначення рівня фосфорорганічних пестицидів та іонів важких металів
2003 Розробка біосенсорів на основі композицій мономер-олігомерного типу, що здатні фотополімеризуватись
2003 Вплив динамічних процесів у бурильній колоні на роботу тришарошкових доліт
2003 Діагностика та лікування затримки статевого дозрівання у дівчат-підлітків.
2003 Роль порушень нейро-гуморальної адаптації в патогенезі передменструального синдрому та шляхи їх корекції.
2003 Асоційовані респіраторні хвороби свиней (клініко-епізоотологічні особливості, система терапії та профілактики).
2003 Особливості клінічного перебігу, комплексне лікування та профілактика захворювань пародонту у працівників скло-керамічного виробництва
2003 Застосування антиоксидантів у комплексному лікуванні хронічних верхівкових періодонтитів
2003 Особливості клінічного перебігу, діагностика і лікування вірусних гепатитів В і С у новонароджених.
2003 Конформні модулі та екстремальні метрики у неорієнтовних ріманових многовидах
2003 Синтез та фізико-хімічні властивості гомо- та гетерополіядерних m3-оксокарбоксилатних комплексів Fe3+, Cr3+, Mn2+, Co2+ та Ni2+
2003 Конституційно-правові основи військового правосуддя в Україні.
2003 Гуманізація виховного процесу в старших класах загальноосвітньої приватної школи
2003 Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до естетичного виховання учнів основної школи.
2003 «Народне повстання 1734-1738 рр. на Правобережній Україні та його місце у суспільно-політичному житті і міжнародних відносинах».
2003 Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К.Ф.Лебединцева (1878-1925).
2003 Підвищення ефективності інвестиційного проекту (на прикладі текстильної промисловості України)
2003 Реальні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток регіону
2003 Взаємовідносини політики і релігії в соціокультурному просторі (соціально-філософський аналіз).
2003 Розвиток образного мислення старшокласників у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін
2003 Індивідуальний підхід до виховання дітей у педагогічній спадщині Г.Спенсера (1820-1903 рр.)
2003 Обґрунтування параметрів технології та засобів безвибухового руйнування гірничих порід
2003 Обгрунтування параметрів технології виїмки крутих пластів гідроімпульсними установками
2003 Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в системах {Ce,Yb}-{Co,Ni}-P та деяких споріднених.
2003 Взаємодія Цинку з рідкісноземельними металами (La, Ce, Sm, Gd, Tb) та Кобальтом: фазові рівноваги, кристалічна структура сполук та деякі фізичні властивості
2003 Вплив L-аргініну та Nw-нітро-L-аргініну на функціональний стан мітохондрій печінки щурів з різною резистентністю до гіпоксії
2003 Обгрунтування параметрів дозуючого пристрою компонентів органо-мінеральних добрив
2003 Хронічна дія іонізуючої радіації та кадмію на клітини печінки і слизової оболонки тонкогокишечника щурів
2003 Рециклінг продукції машинобудування: економічна оцінка ефективності
2003 Організація творчої роботи молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
2003 Особливості функціонування та геоекологічна роль міських ґрунтів (на прикладі м. Харкова)
2003 Лікування і профілактика атопічного дерматиту у дітей з уродженими щілинами верхньої губи та піднебіння
2003 Штамова належність Echinococcus granulosus Північно-Східної України та особливості його циркуляції в умовах регіону
2003 Особливості асоційованого перебігу колібактеріозу та респіраторного мікоплазмозу курей (епізоотологія, діагностика, профілактика)
2003 Експериментальне обгрунтування перорального методу імунізації телят проти сальмонельозу
2003 Формування м’ясної продуктивності у тварин різних генотипів великої рогатої худоби в умовах Полісся
2003 Еколого-економічні пріоритети реабілітації гірничопромислових регіонів
2003 Зарядні пристрої генераторів імпульсних струмів з ланкою високочастотного перетворення електричної енергії
2003 Історіографія діяльності земських установ України (1864 — 2001 рр).
2003 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів вертикального доочисника головок коренеплодів цукрових буряків
2003 Геометричне моделювання та управління формою енергетичних споруд
2003 Обгрунтування параметрів бітера-відбивача обчісувального пристрою для обмолоту зернових культур на корені
2003 Фармакогностичне вивчення рослин роду бадан
2003 Технологія виробництва біологічно активних синтетичних субстанцій з використанням поліфункціонального обладнання
2003 Синтез, будова та протитуберкульозна активність фторзаміщених амідів 1-R-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонових кислот
2003 Вивчення гепатозахисної дії препарату з трави гороху посівного — піфламіну
2003 Діагностичне та прогностичне значення стану різних відділів слухового аналізатора при хронічній функціональній гіпотонусній дисфонії
2003 Роль порушення функції клапана носа у виникненні та перебігу захворювань носа і приносових пазух.
2003 Утворення граничного шару в композитних волокнах при старінні.
2003 Обґрунтування конструкції і параметрів спірального сепаратора картопляного вороху
2003 Проблеми методики розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів
2003 Правове регулювання безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні України
2003 Тактичні операції при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями.
2003 Динамічна модель фізичних процесів у польових транзисторах із затвором Шоттки субмікронних розмірів
2003 Випромінювання надширокосмугових імпульсних електромагнітних полів антенами великого струму Хармута.
2003 Організація та діяльність виконавчих органів місцевих рад в Україні
2003 Виправлення девіантної особистості як предмет філософського дослідження.
2003 Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості.
2003 Родильно-хрестильна обрядовість греків Приазов’я в другій половині ХІХ — ХХ ст.
2003 Закономірності якісної кваліфікації предметних імен у структурі українського наукового стилю.
2003 Семантико-синтаксична структура текстів українських замовлянь.
2003 Агроекологічна ефективність захисно-стимулюючих сумішей природного походження
2003 Підвищення ефективності використання твердосплавних різців на основі об’ємного моделювання їх термоміцності
2003 Обґрунтування хімічної імунізації винограду як прийому захисту від сірої гнилі
2003 Фотокаталітичні процеси в системі бутил-метакрилат — ізопропанол — наночастинки напівпровідників (CdS, ZnO, TiO2, Fe2O3).
2003 Сингулярності випадкових оптичних полів
2003 Координаційні сполуки 3d-металів з тетрадентатними відкритоланцюговими лігандами оксимного типу
2003 Особливості формування мікробоценозів ризосфери рослин Українського степового природного заповідника.
2003 Психологічні особливості професійного спілкування працівників міліції в екстремальних умовах.
2003 Антропоцентризм фразеологічної семантики (на матеріалі фразеологічних одиниць української, перської, японської мов зі значенням відносного часу).
2003 Ефективність застосування низькочастотного ультразвуку в комплексному лікуванні контузійного гемофтальму
2003 Особливості клініки, діагностики та хірургічного лікування хворих на токсичний зоб у похилому і старечому віці
2003 Вплив суміщующих добавок на кінетику формування та структуру уретановмісних взаємопроникних полімерних сіток.
2003 Теплофізичні властивості наноструктурованих полімерів олефінів та їх кополімерів з оксидом вуглецю
2003 Вплив етнічних стереотипів на процес міжособистісного оцінювання.
2003 Етносоціальні уявлення в структурі «Я»- концепції університетської молоді.
2003 Педагогічна лексика української мови XVI-XVIII ст.
2003 Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: структурно-семантичний і стилістичний аспекти.
2003 Максимальний стiк дощових паводкiв з малих водозборiв у Закарпаттi
2003 Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу
2003 Організація простору суспільства як політична діяльність
2003 Стимулювання морального вибору дошкільників у процесі педагогічного впливу
2003 Малоінвазивні технології при лікуванні хворих гострим холециститом
2003 Соціальна перцепція як чинник оптимізації управлінської діяльності керівника середньої загальноосвітньої школи.
2003 Психологічний аналіз групових феноменів у котерапії.
2003 Патологічні зміни в нирці при нирковій коліці. Тактика лікування і профілактика ускладнень
2003 Модель комунікації у філософії культури Р.Якобсона (лінгво-філософський аспект дослідження)
2003 Методи та засоби теплового проектування МЕП з кристалами на жорстких виводах
2003 Моделі та алгоритми ієрархічного трасування НВІС з декомпозицією дво- і тривимірного конструктивного простору
2003 Моделювання інтелектуальних інформаційних систем з індуктивною компонентою.
2003 Благодійність у розвитку освіти в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ століть)
2003 Задачі для еволюційних рівнянь та систем високого порядку з виродженням
2003 Вікові та індивідуальні особливості будови передньої стінки черевної порожнини в пізньому пре- та постанальному онтогенезі
2003 Топографо-анатомічні особливості артерій матки та їх анастомозів у пізньому пре- та постнатальному онтогенезі
2003 Метод оцінювальної функції у моделюванні кривих та поверхонь другого порядку
2003 Математичні моделі та методи комп’ютерного моделювання процесу екстракції цукру в похилому дифузійному апараті
2003 Дослідження та розробка високоточних конвеєрних аналого-цифрових перетворювачів із ваговою надлишковістю
2003 Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна.
2003 Економічні аспекти підвищення ефективності виробництва м’яса великої рогатої худоби в нових умовах господарювання
2003 Хірургічне лікування ушкоджень позапечінкових жовчних проток. -
2003 Часовий аналіз процесів тунелювання в ядерних зіткненнях і розпадах
2003 Принципи архітектурно-планувальних рішень житлових будинків 30-х рр. ХХ_ст. в м. Києві та їх використання в сучасній практиці проектування.
2003 Інфекційні кератокон’юнктивіти великої рогатої худоби у господарствах півдня України
2003 Синтез релейних систем керування електроприводів постійного струму з від`ємним в`язким тертям у навантаженні
2003 Соціально-економічні проблеми трудового потенціалу аграрного сектора економіки регіону
2003 Аналітичне дослідження термогазодинамічних процесів в газопроводах і їх взаємодія з довкіллям
2003 Макроекономічне регулювання інституціональних перетворень в умовах ринкової трансформації
2003 Комплексна оцінка ступеня біологічної зрілості дітей грудного та раннього віку (клініко-ультрасонографічне дослідження)
2003 Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості друкованих видань
2003 Камбоджійська проблема в міжнародних відносинах у Південно-Східній Азії ( 1975 — 1991 рр.).
2003 Філософсько-правовий аналіз легітимації правової держави
2003 Обґрунтування використання антиоксидантних препаратів для тривалого зберігання плодів яблуні.
2003 Управлінський облік і аналіз у флюсо-доломітному виробництві
2003 Удосконалення антигелікобактерної терапії у хворих на виразкову хворобу
2003 Управління процесом забезпечення загальної стійкості промислового підприємства
2003 Економічні аспекти сертифікації продукції та систем управління якістю за міжнародними стандартами
2003 Єдність економічної і соціальної ефективності на підприємстві
2003 Експлуатаційна надійність балочних залізобетонних прогонових споруд залізничних мостів
2003 Розвиток методів розрахунку зміцнення низьковуглецевих сталей у процесах холодної обробки тиском з немонотонною деформацією.
2003 Причини виникнення, діагностика та лікування рецидивних та пептичних виразок після селективної проксимальної ваготомії
2003 Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми (аналіз складу злочину)
2003 Еколого-економічна оцінка технологічних рішень в машинобудуванні
2003 Ірраціональне пізнання в філософській думці України.
2003 Концепція романтичної іронії єнської школи в українській духовній культурі.
2003 Одержання карбоксилвмісних нафтополімерних смол
2003 Динаміка самовдосконалення майбутнього офіцера у вищому військовому навчальному закладі.
2003 Діагностична інформативність системної електрометрії шкіри при гострому апендициті (клінічне дослідження)
2003 Система принципів міжнародного гуманітарного права.
2003 Структура міокарда щурів при хронічній інтоксикації симазином і корекції тимогеміном
2003 Етномовний компонент компонент поеьтичного тексту давньогрецької трагедії як перекладознавча проблема (на матеріалі давньогрецьких трагедій та їхніх українських перекладів).
2003 Оптоелектронні частотно-динамічні нейронні елементи
2003 Патогенетична роль порушень фібронектину крові та їх корекція у дітей з гострими кишковими захворюваннями, що протікають з токсикозом
2003 Художні структури в духовних кантатах Й.С.Баха
2003 Вплив геодинамічних напруг на розвиток і нафтогазоносність локальних структур Борисласько-Покутської зони Передкарпатського прогину
2003 Формування вмінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм.
2003 Роль традицій у формуванні архітектури житлової забудови в сучасних містах Йорданії
2003 Комплексне лікування гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії з використанням методів рефлексотерапії.
2003 Оцінка виробничого потенціалу регіону та удосконалення механізму його нарощення
2003 Регіональний господарський комплекс: особливості відтворення в умовах трансформації
2003 Попередження та уникнення банкрутства промислових підприємств (на прикладі підприємств поліграфічної промисловості)
2003 Розвиток виробничої інфраструктури регіону в умовах ринкової економіки
2003 Українське село: проблеми соціальних змін (70-і — перша половина 80-х років ХХ ст.
2003 Висловлювання-відмова: структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі сучасної німецької мови).
2003 Моральнісне підгрунтя галицької педагогіки 30-х років ХХ ст.
2003 Синтез, будова та протитуберкульозна активність фторзаміщених амідів 1-R-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонових кислот
2003 Профілактика патології кукси шийки матки після субтотальної гістеректомії.
2003 Еколого-біологічні особливості Botrytis cinerea Pers., його роль в етіології і патогенезі сірої гнилі гороху
2003 Управління розвитком економіки на основі активізації бюджетно-інвестиційних процесів
2003 Організація інтенсивного виробництва в овочеконсервному підкомплексі АПК Херсонської області
2003 Ріст та структура неорганічних полімерних плівок на основі вуглецю та селену
2003 Моделювання інструментів адаптації у виробничо-економічних системах
2003 Роль порушень детоксикуючої системи та ендогенної інтоксикації в патогенезі експериментального гепатиту, викликаного поєднаною дією натрію нітриту і тетрахлорметану, та їх корекція
2003 Оптимізація лікування у ранньому післяопераційному періоді хворих на ускладнені форми синдрому діабетичної стопи
2003 Прогнозування ускладнень у хворих на гострий апендицит та їх лікування
2003 Вікові зміни в кістках скелета при адаптації організму до загального зневоднення та в період реадаптації
2003 Морфофункціональні зміни нейтрофільних гранулоцитів і лімфоцитів крові за дії тяжкої термічної травми
2003 Порівняльна ефективність лікування хворих на гострий інфаркт міокарда різними методами тромболітичної терапії.
2003 Регіональні аспекти реформування сільського господарства (на матеріалах Житомирської області)
2003 Нові похідні амінів з каркасними фрагментами. Методи синтезу і спектральні параметри
2003 Галогенування алкілзаміщених в хіноїдному ядрі N-арилсульфоніл-1,4-бензохінонмоноімінів та 4-ароїл(арилсульфоніл)оксиміно-2,5-циклогексадієн-1-онів.
2003 Підвищення ефективності систем охолодження тягового електрообладнання локомотивів удосконаленням повітроочищувачів
2003 Ефективні рішення покрить підземних будівель з тонкостінних монолітних залізобетонних оболонок для умов Близького Сходу
2003 Розробка антидеструктивної технології хімічного чищення вовняних виробів
2003 Закрита поєднана торако-скелетна травма (клініко-епідеміологічна характеристика, проблеми діагностики и лікування).
2003 Вплив тривалої бронхолітичної терапії на стан серцево-судинної системи у хворих на хронічний обструктивний бронхіт
2003 Господарсько-біологічна оцінка клонових підщеп яблуні в умовах західного Лісостепу України
2003 Вплив різних чинників на споживні властивості та збереженість крекерів
2003 Екологічне виховання учнів на засадах «глибинної екології» в процесі вивчення біології.
2003 Модульно-рейтингова технологія навчання та контролю засвоєння знань у вищому військовому закладі освіти.
2003 Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914 — 1918 рр.).
2003 Підвищення ефективності протиаерозольних засобів індивідуального захисту органів дихання працюючих
2003 Напружено-деформований стан сталебетонних плит при силових і температурних впливах
2003 Сімейно-побутові конфлікти в системі детермінації умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень
2003 Особливості будови щитоподібної залози при впливі на організм тютюнового диму в різні вікові періоди (анатомо-експериментальне дослідження).
2003 Морфологічна характеристика нирок плоду в строку гестації 20-27 тижнів при затримці внутрішньоутробного розвитку плода
2003 Архітектурно-ландшафтний уклад садибно-паркових комплексів Галичини (кінця XVIII — початку XX століть)
2003 Економіко-математичне моделювання діяльності суб’єктів паливно-енергетичного комплексу України
2003 Особливості формування самосвідомості у дітей — погодків
2003 Фільтрація систематичних похибок при вимірюваннях і зрівнюванні геодезичних мереж
2003 Формування основ моральної свідомості молодших школярів засобами дитячої літератури
2003 Зіставно-порівняльна характеристика словесно-образних систем О.Олеся, П.Тичини, М.Рильського
2003 Віддієслівні іменники без слловотвірних афіксів у середньоверхньонімецькій і сучасній німецькій мові
2003 Лінгвостилістичні засоби створення образу стереотипного персонажа (на матеріалі англомовної пригодницької прози ХІХ-ХХ ст.)
2003 Прагматичний аспект інтонації в реалізації іронії в англомовному художньому тексті(експериментально-фонетичне дослідження)
2003 Англійський багатокомпонентний економічний термін (парадигматичний та синтагматичний аспекти)
2003 Оцінка та добір бугаїв різних генотипів молочної худоби за комплексом ознак при міжпорідному схрещуванні
2003 Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності в Карпатському регіоні (на прикладі соціальної сфери)
2003 Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторі
2003 Організаційно-правові засади контрольної діяльності державних інспекцій в соціальній сфері
2003 Науково-методичні основи визначення тіньової економіки в системі зовнішньоекономічних операцій
2003 Економічні важелі регулювання структури промислового виробництва
2003 Науково-методичні основи економічного регулювання розвитку і розміщення олійно-жирового комплексу України
2003 Науково-методичні основи управління проектами вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку
2003 Семантико-стилістичне явище гри слів в українській мові
2003 Трансформація політичних функцій церкви у контексті сучасного державотворення в Україні.
2003 Формування правової культури підприємця: теоретичні та прикладні аспекти.
2003 Архітектура бізнес-центрів в системі аеропорту (на прикладах об’єктів цивільної авіації України)
2003 Програми тренувальних занять в атлетизмі, що побудовані залежно від індивідуальних властивостей м’язової маси спортсменів.
2003 Оптимізація радіойодотерапії диференційованого раку щитовидної залози на основі аналізу індивідуальних параметрів розподілу 131I в тиреоїдній тканині
2003 Дослідження впливу нових активаторів АТФ-залежних калієвих каналів на функції серця та вазомоторні реакції в нормальних та патологічних умовах.
2003 Формування системи інтеграційних відносин підприємств бурякоцукрового підкомплексу
2003 Розвиток мотивації навчання молодших школярів у процесі вивчення інтегрованих курсів.
2003 Формування психологічної готовності студентів педагогічних університетів до професійно-управлінського самовизначення.
2003 Міжнародно-правові аспекти забезпечення безпеки мореплавства в СР Югославії
2003 Обґрунтування профілактики фісурного карієсу у дітей з урахуванням одонтогліфіки перших постійних молярів.
2003 Відповідальність спеціального суб’єкта злочину за кримінальним правом України
2003 Розвиток експериментальної педагогіки в Україні (20 — 30 роки ХХ століття)
2003 Педагогічні умови формування навчальної етичної діяль-но-сті майбутнього вчителя.
2003 Формування умінь спілкування молодших школярів у позакласній навчально-виховній роботі
2003 Аналітичні номінації в економічній терміносистемі (структурно-типологічний аспект)
2003 Низькотемпературні радикальні ініціатори на основі металокомплексів гетерофункціональних олігопероксидів
2003 Методи та моделі логістичного аналізу процесів прийняття рішень і управління автоматизованими багаторівневими розподіленими системами
2003 Удосконалення аудиту фінансової звітності акціонерних товариств.
2003 Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах.
2003 Домішкові стани в одноосьове стиснутому кристалічному твердому тілі із складною енергетичною структурою (на прикладі p-Ge)
2003 Синтез і перетворення піразол-4-карбонових кислот та їх аналогів
2003 Моделі та методи оцінювання і розпізнавання двовимірних зображень в інтелектуальній діяльності людини
2003 Реклама як засіб формування сучасного способу життя міського населення України
2003 Особливості освітніх мотивацій студентської молоді в умовах трансформації українського суспільства.
2003 Розвиток інноваційної активності студентства в умовах оновлення вищої школи України.
2003 Градоначальства півдня України в XIX — на початку XX ст.
2003 формування історичних понять в учнів 9-го класу загальноосвітньої школи
2003 Функції і завдання криміналістики (теоретико-прикладний аспект).
2003 Об’ємрегульовані хлорні канали в клітинах карциноми простати: вплив кальційхелатуючих речовин, рН і протеаз.
2003 Структурні особливості процесів мієлінізації та експериментально викликаної демієлінізації в умовах культивування нервової тканини.
2003 Міфопоетика метаморфози і способи її об’єктивації у художньому мовленні: лінгвосеміотичний аспект (на матеріалі прози М. В. Гоголя та М. О. Булгакова).
2003 Судово-медична оцінка гострої крововтрати за особливостями кровонаповнення внутрішніх органів.
2003 Організація регіональної влади в британських колоніях Північної Америки (XVII-XVIII століття).
2003 Виборчий процес в Україні: конституційно-правові аспекти
2003 Політравма у літніх людей (клініко — епідеміологічна характеристика, особливості діагностики та лікування).
2003 Взаємодія вокального і методичного компонентів у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики
2003 Способи і засоби підвищення продуктивності мобільних комп’ютерних мереж з асинхронним режимом передачі даних
2003 Окислювальна конверсія етанолу в ацетальдегід клітинами метилотрофних дріжджів
2003 Перебіг та лікування хронічного остеомієліту довгих кісток верхньої кінцівки
2003 Перебіг та лікування хронічного остеомієліту довгих кісток верхньої кінцівки
2003 Лікувально-профілактична ефективність тіотриазоліну при синдромі тривалого роздавлювання
2003 Свобода віросповідання людини: юридичне забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження)
2003 Актуальні проблеми загальної теорії прав людини
2003 Сучасні аспекти діагностики та лікування бактерійних абсцесів печінки
2003 Порівняльна клініко-технологічна оцінка штифтових конструкцій для відновлення коронкової частини зуба
2003 Основні тенденції розвитку українського фортепіанного концерту 80-90х років ХХ століття.
2003 Аутоімунні механізми ретардації плода (прогнозування, профілактики та лікування).
2003 Прогнозування і профілактика синдрому хірургічної менопаузи у жінок після гістеректомії.
2003 Система керування процесом випалювання цегли в тунельній печі
2003 Взаємодія метилендифосфінів з акрилонітрилом та вінілметилкетоном, С=С-подвійний зв’язок яких активований двома трифторометильними групами.
2003 Експортний потенціал України як фактор інтеграції в світогосподарський простір
2003 Регулювання виробничих ресурсів землеробства в умовах переходу до ринкової економіки (на матеріалах сільськогосподарських підприємств зони Лісостепу України)
2003 Солiтони в двовимiрних магнетиках i нелiнiйнi коливання в малих магнiтних частинках
2003 Моделі дефектів і методика оцінки надійності всипних обмоток асинхронних двигунів
2003 Дослідження поведінки розв’язків нелінійних систем диференціальних рівнянь в околі їх інваріантних тороїдальних многовидів
2003 Оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення.
2003 Клінічні аспекти реактивно-дистрофічних уражень малих слинних залоз порожнини рота та їх корекція.
2003 «Розв’язність крайових задач для диференціальних рівнянь головного типу високого порядку в крузі»
2003 Вплив технологічних факторів на дефектну підсистему і електронні процеси у плівках халькогенідів свинцю PbTe, PbSe і PbS
2003 Державний бюджет як інструмент макроекономічної політики в умовах ринкової трансформації
2003 Реформування власності споживчої кооперації у трансформаційній економіці
2003 Формування механізму мотивації інвестора і підвищення інвестиційної активності
2003 Розробка засобів ефективного вибору та реалізації алгоритмів захисту інформації в комп’ютерних системах.
2003 Вплив застосування мінеральних добрив на агрохімічні показники лучно-чорноземного грунту та продуктивність кукурудзи в умовах північної частини Лісостепу України
2003 Військово-технічне співробітництво Червоної армії та рейхсверу (1922 — 1933 рр.).
2003 Вплив локальних кріопошкоджень на мікрогемоциркуляцію нормальної і циротично зміненої печінки
2003 Орто-Фосфорильовані похідні електронозбагачених ароматичних і гетероароматичних карбонових кислот
2003 Регіональні особливості формування ринку товарів народного споживання України
2003 Функціональні і морфологічні зміни в наднирниках та гіпофізарно-тиреоїдній системі при травматичному стресі
2003 Коеволюція соціально-культурного стану суспільства та католицької церкви у В’єтнамі.
2003 Біохімічні основи вдосконалення технології виробництва столових плодово-ягідних вин
2003 Політична стабільність: суть і основні засоби її досягнення в Україні.
2003 Структурні та лінгвопрагматичні особливості рекламного знака (на матеріалі англомовної реклами).
2003 Лінгвостилістичні особливості морської прози Дж.Конрада.
2003 Структурно-семантичні особливості фразеологічних модифікацій та їхні функції в німецькому газетному тексті.
2003 Енергетична структура дефектів і фотоелектричні властивості легованих кристалів групи А2В6
2003 Випромінювальні остовно-валентні та міжконфігураційні переходи в галоїдних сцинтиляційних матеріалах
2003 Морфофункціональні зміни в паренхімі нирок при адаптації організму до клітинного зневоднення
2003 Поліпшення характеристик бортових систем живлення електрорухомого складу
2003 Удосконалення конструкції механізму газорозподілу локомотивної енергетичної установки типу Д80
2003 Тепловий стан асинхронних двигунів в умовах нестабільної напруги живлення
2003 Порівняльна оцінка різних програм лікування гострого коронарного синдрому із застосуванням антикоагулянтних та симптоматичних засобів
2003 Моделі та методи обробки інформації в автоматизованих системах диспетчерського управління електричними мережами
2003 Метод комп’ютерної рентгеноморфометрії метакарпальних кісток людини у діагностиці остеопорозу
2003 Нечіткі моделі та алгоритми для оптимізації маршрутів і траєкторій в умовах невизначеності
2003 Метод і засоби логарифмічного контролю обчислювальних пристроїв для обробки мантис чисел із плаваючою точкою
2003 Автоматизація процесів відтворення функціональних залежностей в системах інформаційної підтримки прийняття рішень
2003 Удосконалення механізму планування наукових досліджень у державних організаціях і установах
2003 Розвиток автоматизованого управління матеріально-технічним забезпеченням формувань державної служби медицини катастроф України
2003 Формування і ефективність інтегрованих виробництв в молокопродуктовому підкомплексі АПК
2003 Органи місцевого самоврядування на Західній Україні у 1919-1939 роках.
2003 Громадська і політична діяльність Михайла Галущинського.
2003 Альфа-N-ацетилгалактозамінідаза та альфа-галактозидаза Aspergillus niger 185ш
2003 Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні
2003 1. Вплив карпатоукраїнського фактора на політику європейських країн у період чехословацької кризи (травень 1938 р. — березень 1939 р.)
2003 Попередження органами внутрішніх справ посягань на життя та здоров’я працівників міліції у зв’язку з їх службовою діяльністю.
2003 Матричні перетворювачі для електропривода (керування, комутація струму).
2003 Малий бізнес у розвитку зовнішньоекономічної діяльності країн перехідної економіки
2003 Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі конденсованих піролопіримідинів
2003 Гетарилацетонітрили та їх похідні у синтезі 5-аміно-4-гетарил-2,3-дигідро-3-піролонів
2003 Наукове обґрунтування змісту і методики викладання основ технології обробки харчових продуктів у 5-7 класах.
2003 Система соціально-моральної регуляції у Збройних силах України: соціально-філософський аналіз.
2003 Статистичне оцінювання та оптимальна реконструкція в ультразвуковій та магніторезонансній інтроскопії
2003 Бібліотека Волинського краєзнавчого музею у Житомирі (1900-1932): походження, склад, доля.
2003 Організаційно-правові засади державного особистого обов»язкового страхування співробітників органів внутрішніх справ в Україні
2003 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання державної мови у школах з угорською мовою навчання
2003 Формування в учнів поняття про майстерність письменника у процесі вивчення української літератаури в загальноосвітній школі
2003 Хірургічне лікування раку щитоподібної залози з ларинготрахеальною інвазією
2003 Удосконалення технологічного процесу та технічних засобів для обробітку грунту перед садінням коренеплодів маточних цукрових буряків
2003 Взаємодія грунтових підвалин та портових гідротехнічних споруд з врахуванням особливостей їх експлуатації
2003 РОЗРОБКА СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ ЗАПОБІГАННЯ ВИГОРЯНЬ ШПУРОВИХ ЗАРЯДІВ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИБУХОВИХ РОБІТ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ
2003 Роль преси у правовому інформуванні громадян України.
2003 Правовий статус службовців органів внутрішніх справ: проблеми загальної теорії.
2003 Засоби державного примусу у правовій системі України.
2003 Принцип законності в правозастосувальній діяльності
2003 Проблема людини у філософській культурі Київської Русі
2003 Варіаційний метод розрахунку теплових і пружних властивостей простих кристалів
2003 Історико-картографічні дослідження Середніх віків та Нової доби в Україні: бібліографознавчий аспект.
2003 Податкове правопорушення як підстава адміністративної відповідальності
2003 Дитяча гра в суспільному дошкільному вихованні України (70-ті роки ХІХ ст. — кінець 20-их років ХХ ст.).
2003 Принципи діагностики та обгрунтування вибору методу хірургічного лікування хворих з оклюзією ниркової артерії.
2003 Функціональний стан нижніх сечових шляхів у хворих, які перенесли простатектомію.
2003 Комплексне застосування балонної дилатації та уретеролітоекстракції в лікуванні хворих з каменями сечоводів.
2003 Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках.
2003 «Взаємодія InAs, InSb та GaAs з бромвиділяючими травильними композиціями»
2003 Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного контролю діяльності підприємств в умовах трансформації економіки.
2003 Управління портфельними інвестиціями комерційних банків в Україні.
2003 Організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності у перехідній економіці України.
2003 Підвищення надійності корпусів букс колісних пар електровозів
2003 Семантико-функціональні особливості німецьких висловлень-прислів’їв
2003 Стратегії домінування в аргументативному дискурсі: гендерний аналіз (на матеріалі англійської мови)
2003 Динаміка пуску та усталеного режиму роботи ланцюгового привода, оснащеного полімерними деталями
2003 Гігієнічна оцінка регіональних особливостей екологічного середовища та їх ролі у формуванні територіальних відмінностей онкологічної патології населення України
2003 Сучасні підходи до проблеми штучного пере-ривання вагітності в ранні терміни
2003 Хронічний больовий синдром у хворих діабетичною полінейропатією, оцінка методів його лікування.
2003 Технологія керованого кріохірургічного лікування хворих на хронічний декомпенсований тонзидіт з протипоказаннями до тонзилектомії
2003 Ефективність застосування ентеросорбентів та імунокоректорів при органозберігаючому хірургічному методів лікування хворих на хронічний тонзиліт, ускладнений паратонзилітом
2003 Технологія створення та використання зошитів з друкованою основовю (на матеріалі хімії)
2003 Підвищення техніко-експлуатаційних характеристик машинно-тракторних агрегатів застосуванням газодизельних енергетичних засобів
2003 Топомінералогія кори вивітрювання продуктивної товщі Інгулецького родовища Криворізького басейну
2003 Технологічна мінералогія гранат-вмісних сланців Ганнівського родовища Криворізь-кого басейну.
2003 Антиоксиданти в комплексній терапії діабетичних ангіоретинопатій (клініко-експериментальне дослідження).
2003 Інформаційно-вимірювальна система діагностики виробів із композиційних матеріалів
2003 Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу молодших школярів
2003 Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості: теорія і практика
2003 Діагностика фізіологічного стану насіння основних зернових культур і розробка технологічних прийомів поліпшення його якості.
2003 «Лисиця звичайна (Vulpes vulpes L. 1758 ) в умовах Нижнього Подніпров’я (морфологія, екологія, практичне значення)»
2003 Особливості життєвих орієнтацій ліквідаторів аварії на ЧАЕС
2003 Корекція психічного і фізичного розвитку інвалідів з порушенням функцій спинного мозку
2003 Формування емоційної культури майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін
2003 Збагачення словника дітей старшого дошкільного віку експресивною лексикою засобами української народної казки
2003 Формування фонетико-орфоепічної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів південно-східного регіону України
2003 Підготовка майбутніх учителів до структурування навчальної інформації у дидактичному процесі загальноосвітньої школи (на матеріалі математики і фізики)
2003 Підготовка майбутніх учителів до формування у школярів продуктивних способів образотворчої діяльності
2003 Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників
2003 Динаміка клініко-імунологічних показників у дітей та підлітків з вперше виявленим цукровим діабетом 1 типу в процесі лікування
2003 Хірургічний регіонарний метод лікування гнійно-некротичних процесів при діабетичних ангіопатіях нижніх кінцівок
2003 БІФУРКАЦІЇ СТАЦІОНАРНИХ СТАНІВ ДВОЛАНКОВОГО МАЯТНИКА ПІД ДІЄЮ АСИМЕТРИЧНОЇ СЛІДКУЮЧОЇ СИЛИ
2003 Моделювання прийняття ризикових рішень з формування інвестиційного портфеля
2003 Оптимізаційне управління структурою портфеля цінних паперів
2003 Організаційний механізм екологічного страхування при реструктуризації вугільних підприємств
2003 Соціально-педагогічні умови формування морально-етичної культури майбутнього керівника у сфері управлінської діяльності.
2003 Педагогічні засади виявлення та подолання насилля у підлітковому середовищі
2003 Відображення нелінійних керованих систем на лінійні.
2003 Ідеї аналітичної психології К.Г. Юнга в дослідженні проблем особистісного розвитку
2003 Психологічний аналіз інноваційного потенціалу особистості
2003 Психологічні складові індивідуального іміджу сучасного педагога
2003 Безхвості амфібії як зооіндикатори забруднення важкими металами природних і штучних екосистем степового Придніпров’я (на прикладі Rana ridibunda Pall., 1771).
2003 Вплив зовнішніх чинників на структуру та властивості поверхневого шару невпорядкованих систем
2003 Ефективність малоінвазивних методів лікування гострого деструктивного панкреатиту за умов корекції імуноло-гічного статуса інтерфероном
2003 Система стратегічного управління великим текстильним підприємством
2003 Синтез цифрових нечітких регуляторів систем автоматичного керування нестаціонарними об’єктами й об’єктами з чистим запізнюванням
2003 Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні (методологічний аспект, історико-теоретичний вимір).
2003 Європейська політика об’єднаної Німеччини.
2003 Психологічні особливості мотивації досягнення випускника школи-інтернату
2003 Підвищення експлуатаційної надійності вузлів приєднання нульових захисних та заземлювальних провідників електроустановок тваринницьких ферм
2003 Обґрунтування механізму оцінки ефективності використання керівного персоналу підприємств
2003 Регулювання експортної діяльності підприємств чорної металургії України (на прикладі Європейського Союзу)
2003 Ендоінтоксикаційний синдром у хворих на мікробну екзему: патогенетична роль і коригуюча терапія
2003 Корекція змін імунітету і гемостазу в залежності від вираженості реакції загострення Лукашевича-Яриша-Гергсгеймера у хворих ранніми формами сифілісу
2003 Розвиток, формування та становлення пазух твердої мозкової оболони у ранньому періоді онтогенезу людини
2003 Компенсаційні перетворювальні системи для підвищення енергоефективності промислових підприємств
2003 Постоваріоектомічні психічні розлади
2003 Нейроно-гліально-капілярні відносини медіального ядра проміжного мозку людини в системі стереотаксичних координат
2003 Фізична реабілітація при комплексному лікуванні вагітних з артеріальною гіпертензією
2003 Вивчення ролі нейросенсибілізації в патогенезі діабетичної ретинопатії та способи корекції виявлених порушень
2003 Реакція етіольованих проростків озимої пшениці на дію гамма-радіації та високої температури.

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)