Каталог захищених дисертацій в України за 2003 рік

2003 Біохімічні особливості антиоксидантних систем штамів Escherichia coli з різною толерантністю до кисню
2003 Муніципальне управління в США та в Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії: порівняльно-правове дослідження.
2003 Конституційно-правові засади виборів Президента України: проблеми теорії і практики
2003 Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав.
2003 Соціально-економічні важелі активізації інноваційної праці на промислових підприємствах
2003 Трансформація функцій управління в АПК за ринкових умов
2003 Економічний механізм формування і функціонування ринку насіння cоняшнику в Україні
2003 Фононні спектри та нелінійно-оптичні властивості монокристалів CdI2, легованих йодидами 3d -металів
2003 Технологія і властивості дорожнього цементобетону в умовах сухого жаркого клімату.
2003 Вплив битого льоду на прогресивні поверхневі хвилі кінцевої амплітуди
2003 Співробітництво України з державами Співдружності Націй в 90-ті роки: проблеми становлення і розвитку.
2003 М.П. Драгоманов — дослідник історії суспільно-політичного руху ХІХ століття в Україні.
2003 Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості в умовах обмеженості ринку позикового капіталу
2003 Діагностика та лікування синдрому ендогенної інтоксикації.
2003 1. Ефективність усунення синдрому бронхіальної обструкції при термоінгаляційному ураженні у постраждалих з опіковою хворобою.
2003 Формування пізнавальної активності як засіб розвитку індивідуальності дошкільників.
2003 Формування фундаментальних цінностей майбутнього педагога засобами зарубіжної літератури
2003 Фізико-хімічні умови формування покладів калійних солей пермських галогенних відкладів Східноєвропейської платформи (на прикладі Верхньокамського родовища)
2003 Катагенетичні перетворення пісковиків різних генетичних типів кам’яновугільних відкладів Донецького та Львівсько-Волинського басейнів.
2003 Проектування літакових конструкцій із композиційних матеріалів на основі стохастичних моделей
2003 Методи та алгоритми системи захисту інформації на основі нейромережевих технологій
2003 Елементи око-процесорної обробки зображень в логіко-часовому середовищі
2003 Математичне моделювання вуглецевого балансу екосистем Карпатського регіону України
2003 Статистичний аналіз прихованих періодичностей в системах для визначення характеристик технічних об’єктів
2003 Хвилькові методи стиску зображень в системах медичної діагностики
2003 Удосконалювання технологічних режимів та конструктивних параметрів механічного обладнання станів для прокатки стрічок
2003 Дидактичні умови формування загальнопізнавальних умінь і навичок у молодших школярів (на матеріалі вивчення англійської мови)
2003 Прийменниково-відмінкова модель українських фразеологізмів.
2003 Розробка та впровадження технології виготовлення якісних виливків з переплаву відходів алюмінієвих деформуємих сплавів
2003 Організація і діяльність комерційних судів Російської імперії: історико-правове дослідження на прикладі Одеського комерційного суду (1808-1917).
2003 Координаційні сполуки нікелю(ІІ) та міді(ІІ) з бідентатними лігандами оксимного, амідного та гідроксаматного типів
2003 Кластерний пiдхiд в дослiдженнi псевдоспiнових моделей
2003 Формування національної самосвідомості у підлітків на уроках музики в загальноосвітній школі (на матеріалі творчої спадщини західноукраїнських композиторів ХІХ — початку ХХ століття)
2003 Економіко-математичне моделювання і системна інтеграція сховищ даних банківської інформації
2003 Динаміка та напрямки деструкції гербіцидів з класу сульфонілсечовин в рослинах та грунті.
2003 Видавничо-бібліотечна інфраструктура української еміграції в Чехо-Словаччині між двома світовими війнами
2003 Розробка інформаційного методу аналізу та пропорціювання одягу промислового виробництва
2003 Механізм екологоорієнтованої структурної перебудови господарського комплексу Карпатського регіону
2003 Формування і функціонування регіонального ринку плодів
2003 Об’ємно-планувальна структура будівель багатопрофільних університетів(на прикладі Кіпру)
2003 «Дієслівна лексика соціально-економічної сфери (на матеріалі мови засобів масової інформації кінця ХХст.)»
2003 Оптимізація хіміотерапії злоякісних пухлин шляхом модуляції біотрансформації циклофосфаміду
2003 Знать Південної Волині на схилі середніх віків: Історико-генеалогічне та історико-географічне дослідження
2003 Динамічні процеси в бурових установках під час гальмування колони бурильних труб
2003 Фармако-токсикологічна оцінка дії фенарону
2003 Токсикодинаміка бороцину
2003 Семантична та словотвірна структура агентивно-професійних найменувань металургійної термінолексики.
2003 Перебіг вагітності і пологів та тактика розродження жінок з гіпертензивними синдромами (клініко-експериментальне дослідження)
2003 Функціонально-семантичне дослідження дієслівної метафори: семасіологічний та ономасіологічний аспекти (на матеріалі «Симфоній» А.Бєлого).
2003 Патогенетична роль і клінічне значення тахікінінів, ейкозаноїдів, локального протеолізу і фібринолізу в порушенні функції зовнішнього дихання при інфільтративному і дисемінованому туберкульозі легень
2003 .Формування ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах навчально-виховного процесу гімназії
2003 a-Галогенозаміщені b-алкоксивініл(поліфторалкіл)кетони в синтезах гетероциклічних фторовмісних біорегуляторів
2003 Формування ораторських умінь в учнів 5-8 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури
2003 Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств
2003 Стратегічне управління інвестиційною діяльністю підприємства
2003 Управлiння iнвестицiйною дiяльнiстю промислового пiдприємства
2003 Економіко-організаційне забезпечення постприватизаційних процесів у промисловості
2003 Педагогічні умови формування економічної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників
2003 Соціально-економічні аспекти розвитку трудових ресурсів в аграрній сфері
2003 Педагогічне проектування засобів управління навчально-пізнавальною діяльністю старшокласників
2003 Педагогічні умови впровадження робочих зошитів з друкованою основою в процес індивідуалізації навчання школярів.
2003 Організація самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання
2003 Літолого-геохімічні особливості і умовини утворення родовищ сірки північно-західної частини Передкарпатського сірконосного басейну (на прикладі Язівського родовища)
2003 Хорове виконавство як феномен творчої взаємодії (з досвіду Київської хорової школи)
2003 Воєнне мистецтво та організаційні засади військ держав Східної Європи VІІ-ХІІІ ст.ст.
2003 Внутрішньовенне лазерне опромінення крові та ентеросорбція в комплексному лікуванні уросепсису
2003 Роль земств у розвитку народної освіти в Україні (1864 — 1917 рр.)
2003 1. Удосконалення управлінського процесу на базі функціонально-вартісного аналізу
2003 Сучасний стан та перспективи удосконалення технології, стандартизації та забезпечення населення гомеопатичними засобами
2003 Нелінійна динамічна модель імунного відгуку у відкритих умовах
2003 Узагальнені автодуальні поля в N=2 суперсиметричній теорії Янга-Міллса
2003 Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства в суспільно-політичному русі України у другій половині ХІХ століття
2003 Особливості хімічної поведінки кремнеземів, модифікованих алкіламінами
2003 Романтизм як спосіб осмислення держави та нації у політико-правових концепціях мислителів Німеччини XVIII-XIX століть.
2003 Роль релігійного фактора в політичному житті України
2003 Зміни кардіогемодинаміки та морфо-функціонального стану серця у хворих з васкулярною легеневою гіпертензією і можливості їх корекції за допомогою периферичних вазодилататорів при тривалому спостереженні.
2003 Економічна ефективність виробництва та формування ринку продукції скотарства
2003 Соціокультурні орієнтації студентської молоді трансформаційного суспільства: сутність та динаміка
2003 Алгебри з додатковими структурами та їх зображення
2003 Фармакопрофілактична та лікувальна ефективність калефлону при гастродуоденальних ерозивно-виразкових ураженнях.
2003 1. Динаміка фітомаси та депонованого вуглецю в штучних насадженнях сосни Полісся Укра-їни.
2003 Продуктивність і структура фітомаси штуч-них лісостанів ялини звичайної в Українсь-ких Карпатах.
2003 Статистична механіка магнітних ланцюжків з регулярною неоднорідністю і випадковим безладом
2003 Облік та аналіз витрат і доходів за центрами відповідальності
2003 Конфліктна поведінка особистості за умов трансформації українського суспільства
2003 Моделі й алгоритми геоінформаційної системи автоматизації будування геологічних розрізів шахтного поля
2003 Перетворення оксиду азоту в тканинах щурів за умов гіпоксії та дії дипептиду карнозину
2003 Економіко-екологічні основи відтворення родючості та охорони еродованих земельj
2003 Синтез, будова та структурно-адсорбційні характеристики поліаміносилоксанових адсорбентів.
2003 Синтез та дослідження поліорганосилоксанів з бі- та трифункціональним поверхневим шаром
2003 Становлення і розвиток педагогічної освіти в Центральній та Східній Україні (1802-1866 рр.).
2003 Сонячні системи тепло- і холодопостачання.
2003 Операторні алгебри, що зв’язані з одновимірними простими динамічними системами
2003 Розробка ефективних методів відбійки порід при поглибленні стволів з розширюванням передового підняттєвого знизу вверх
2003 Обгрунтування методу прогнозування викидонебезпеки вугільних пластів при їх розробці з урахуванням впливу космогонічних факторів
2003 Обґрунтування параметрів анкерного кріплення капітальних похилих виробок в умовах шахт ДХК «Добропіллявугілля»
2003 Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій в Україні
2003 Договір купівлі-продажу земельної ділянки
2003 Захворюваність, фактори ризику розвитку туберкульозу у дітей в умовах промислового регіону. Туберкулінодіагностика та профілактика
2003 Технологія виробництва, якість і властивості відцентроволитих валків з високохромистим чавуном у робочому шарі
2003 Організація та економічна оцінка інноваційної діяльності підприємств
2003 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до правового виховання молодших школярів.
2003 Формування культури професійного спілкування у майбутніх менеджерів невиробничої сфери.
2003 Організаційно-економічні аспекти діяльності малих форм господарювання на селі в умовах переходу до ринкової економіки
2003 Трансформація відносин відносин власності і формування раціональної структури економіки
2003 Власні значення варіаційних еліптичних задач в перфорованих областях
2003 Лапароскопічна діагностика та лікування ектопічної трубної вагітності із збереженням маткової труби.
2003 Морфогенетичні та топографічні особливості атеросклерозу середньої мозкової артерії і зв’язок геліометеофакторів з клінічними та морфологічними проявами церебрального атеросклерозу
2003 Вдосконалення системи прогнозування впливу екологічних витрат на макроекономічний розвиток
2003 Екологічний менеджмент в системі територіального управління
2003 Козацькі печатки Гетьманщини (середина XVII — XVIII ст.). За архівними матеріалами Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського
2003 Оксидаційна некаталітична очистка прямогонних гасових фракцій
2003 Клініко-патогенне обгрунтування застосування імуномодулюючих факторів у комплексному лікуванні запальних захворювань придатків матки.
2003 Суспільно-географічні аспекти розвитку сіль-ського господарства польсько-українського прикордоння (на матеріалах Підкарпатського воєводства Польщі)
2003 Імунні порушення при внутрішньочеревних кровотечах в гінекології та їх імунокорекція як профілактика інфекційних післяопераційних ускладнень.
2003 Фонетико-граматична варіантність в українській мові кінця XVІІІ — початку ХІХ ст. на Слобожанщині (за «Словником мови творів Г.Квітки-Основ’яненка»)
2003 Семантика та стилістичні функції кольоративів у поетичній мові Ліни Костенко
2003 Профілактика порушень стероїдогенезу і фетоплацентарної недостатності після іонізуючого опромінення.
2003 Молочна продуктивність корів-первісток української чорно-рябої молочної породи залежно від генотипу і способу підготовки до лактації
2003 Дослідження генетичного потенціалу та природної резистентності гуцульської породи коней
2003 Порівняльна імуногенетична характеристика вітчизняних і зарубіжних кросів яєчних курей
2003 Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження статичного деформування складених тіл
2003 Некласична теорія мажорант і діаграм Ньютона функцій, заданих таблично, та її застосування.
2003 Морфолого-синтаксична омонімія дієслів із префіксами ви-, пере-, по-.
2003 Міф у художньому світі Євгена Маланюка
2003 Дослідження критичних та закритичних властивостей металевого церію
2003 Система реабілітації пацієнтів з деменцією при хворобі Альцгеймера в стаціонарних та позалікарняних умовах.
2003 Порівняльний вимір демократизації постколоніальних і постсоціалістичних держав
2003 Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках
2003 Світломодулюючі пристрої підвищенної швидкодії на нематичних рідких кристалах.
2003 Розвиток професійних умінь керівника школи у системі курсової підготовки
2003 Свобода особистості як форма її самореалізації (історико-філософський аспект)
2003 Роль інтерпретації в культурі
2003 Соціально-психологічне дослідження особистості школяра в процесі експериментального навчання
2003 Формування комунікативних умінь майбутніх учителів у процесі виховної роботи в оздоровчих таборах.
2003 Богослужебний спів в музичній культурі Чернігівщини на початку ХХ століття
2003 Підвищення ефективності процесів чистової обробки на основі аналітичного моделювання силової взаємодії леза із заготівкою
2003 Формування української медичної клінічної термінології.
2003 Дискурс акцентуйованих мовних особистостей: комунікативно-когнітивний аспект (на матеріалі персонажного мовлення в сучасній американській художній прозі.
2003 Економічний механізм формування ринку картоплі
2003 Сучасні підходи до ведення пологів з використанням простагландинів групи Е1
2003 Економіко-математичне моделювання процесів координації в системі управління проектами
2003 Моделювання процесів оподаткування підприємств в умовах перехідної економіки
2003 Вплив катіонної нестехіометрії та структурної невпорядкованості кисню в епітаксіальних YBa2Cu3O7 плівках на надлишковий шум нормальної фази
2003 Структурні особливості та фізико-хімічні властивості нових гідридів потрійних сполук РЗМ церієвої підгрупи з металами тріади Феруму та B, Ga або In
2003 Оцінка та забезпечення економічної результативності функціонування дорожньо-будівельних підприємств
2003 Розробка еластомерних композицій, що містять подрібнений вулканізат
2003 Іонометрія катіонів різної природи з використанням твердоконтактних і плівкових ІСЕ на основі молібдофосфату
2003 Мова українських перекладів І. Мацинського
2003 Моделі і алгоритми системи управління електроерозійною обробкою
2003 Інформатизація процесів управління в виробничо-фінансовій діяльності підприємств
2003 Ефективність природних та синтезованих регуляторів росту при застосуванні під садивні бульби картоплі.
2003 Економічна оцінка і прогнозування ефективності інвестицій
2003 Естетика музичного постмодернізму (на матеріалі творчості К.Штокгаузена та М.Кагеля).
2003 Міфопоетичне відтворення архетипу.
2003 Ефективність переробки інформації в умовах активної діяльності як індикатор резервних можливостей організму людини
2003 Свята Трійця в українській літературі ХІ-ХУ ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення.
2003 Інтегральні оцінки норм резольвент та безумовні базиси, що породжуються системою ваг Макенхаупта
2003 Формування навичок діалогічного мовлення в учнів 5 — их класів ( у школах з російською мовою навчання).
2003 Становлення і розвиток новітньої соціал-демократії в Україні.
2003 Підвищення надійності, живучості та безпеки кабельних і трубопровідних систем суднових енергетичних установок
2003 Формування стратегічного потенціалу підприємства.
2003 Інфокомунікаційні технології як чинник політичної модернізації
2003 Політичні інститути й економіка: взаємодія та взаємозалежність
2003 Політична соціалізація молоді в умовах трансформації суспільства: порівняльний аналіз міжнародного і українського досвіду
2003 Формування гуманістичних цінностей у політичній свідомості молоді
2003 Економічні основи формування торгових механізмів екологічного захисту
2003 Зміни чисельності, структури і становища селянства Лівобережної України в 1928-1933 роках
2003 Українські хоругви XVII — XVIII ст. (Основні типи. Історико-художні та іконографічні особливості).
2003 Комплексна оцінка показників мікрофлори кишечника у дітей Буковини у зв’язку з мікросоціальними, екологічними та медичними факторами
2003 «Становлення і розвиток системи освіти євреїв на Волині у ХІХ — на початку ХХ століття»
2003 Сходознавство в Харківському університеті (1805-1917 рр.)
2003 Особливості стану здоров’я підлітків, які зазнали дії іонізуючого опромінення в антенатальному періоді і постійно мешкають в контамінованих районах
2003 Напружено-деформований стан статично невизначених двопрольотних залізобетонних балок при довготривалій дії сульфатних розчинів та короткочасного навантаження
2003 Дослідження робочих процесів розчинонасоса з комбінованим законом руху проточного плунжера
2003 Вібраційна установка для формування трубчастих виробів із бетонних сумішей
2003 Обгрунтування параметрів буферних гумових футеровок робочих поверхонь барабанів кульових млинів
2003 Утилізація циркуляційних розчинів процесу очищення сірководеньвмісних газів цинковмісними стоками.
2003 Одержання лангбейнітового концентрату з галіто-лангбейнітового залишку калійних руд Прикарпаття.
2003 Ольга Кобилянська в останній період творчості (від 1914 р.): ідейно-художня еволюція.
2003 Роль ранніх світоглядно-естетичних маніфестацій Івана Франка в еволюції його творчості 1870 — 1880-х років.
2003 Інститут земських начальників Російської імперії кінця ХІХ — початку ХХ ст.
2003 Фізичні параметри плазмових хвостів комет 1Р/Галея, 67/Чурюмова-Герасименко, C/1970 N1 (Абе), C/1982 M1 (Остин).
2003 Філософський аналіз наукового передбачення у військовій сфері
2003 Оптимізація еколого-гігієничних умов рекреацій Криму
2003 Клініко-морфологічна характеристика та лікування уражень слизової оболонки рота у робітників залізорудної промисловості.
2003 Управління персоналом в умовах розвитку ринкових відносиннку
2003 Організація та ефективність спільних підприємств на зовнішньому ринку
2003 Розвиток системи маркетингу туристичних послуг
2003 Підвищення ефективності управління діяльністю торговельного підприємства
2003 Економічний механізм державного регулювання доходів населення в ринкових умовах.
2003 Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційованого використання імунотропних препаратів при лікуванні та реабілітації дітей хворих на рецидивуючий бронхіт.
2003 Шляхи покращення безпосередніх результатів радикальних операцій при раку і передракових захворюваннях стравоходу
2003 Обґрунтування оригінального оперативного доступу при хірургічному та комбінованому лікуванні місцево-поширеного раку легені
2003 Обгрунтування доцільності застосування перирпераційної схеми антибіотикопрофілактики з метою попередження післяопераційних ускладнень у хворих на рак легень та рак проксимального відділу шлунку.
2003 Вплив трансплантації фетальної нервової тканини на динаміку перекисного окислення ліпідів, антиоксидантний статус, окисне фосфорилювання при експериментальній тяжкій черепно-мозковій травмі.
2003 Віруси та вірусні захворювання чорного перцю (Piper nigrum L.) в умовах закритого грунту та тропічних і субтропічних агроценозів.
2003 Комерційні банки у забезпеченні фінансової стабільності держави.
2003 Міжнародна інвестиційна діяльність комерційних банків
2003 Формування ринку ріпака та продукції його переробки в Україні
2003 Німці Волині (кінець XVIII — початок XX ст.)
2003 Клініко-мікробіологічні особливості сальмонельозної інфекції, асоційованої з умовно-патогенними ентеробактеріями.
2003 Діяльність оранів внутрішніх справ Кримської АРСР у 1921-1925 рр.
2003 Географія, природне середовище Вольностей Війська Запорозького, та природокористування запорозьких козаків (1734-1775).
2003 Шляхи оптимізації відновлювальної терапії у жінок з синдромом полікістозних яєчників після хірургічного лікування.
2003 Удосконалення управління підприємствами громадського харчування
2003 Геометричне моделювання спіралеподібних дискретно представлених кривих ліній.
2003 Ідентифікація та аналіз багатокомпонентних фотограмметричних зображень проекційної природи
2003 Управління інвестиційною діяльністю в промисловому регіоні
2003 Вплив неоднорідності деформації на характер розподілу електродного потенціалу вздовж границі металеве тіло — електроліт
2003 Внесок української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та культури незалежної України (1991-2001 рр.)
2003 Порушення центральної і церебральної гемодинаміки та їх корекція у хворих на гіпертонічну хворобу
2003 Корекція сурфактантної системи легень в комплексному лікуванні ускладнень травм грудної клітки
2003 Антиінфекційна резистентність дітей першого року життя м.Івано-Франківська в сучасних соціально-економічних умовах
2003 Клініко-патогенетичні особливості, діагностика та удосконалення лікування бронхообструктивного синдрому у дітей
2003 Стратегія управління розвитком АПК в умовах трансформації економіки України.
2003 Організація управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України (на прикладі відкритих акціонерних товариств).
2003 Політика зайнятості у перехідній економічній системі України.
2003 Маркетинг в системі державного регулювання АПК.
2003 Робота та несуча здатність залізобетонних елементів за дії осьової стискуючої сили та згину в двох площинах
2003 Тріщиностійкість похилих перерізів косозігнутих залізобетонних елементів таврового профілю
2003 Еколого-економічні проблеми будівництва та експлуатації водогосподарських обєктів (на прикладі басейну р. Горинь)
2003 Гемореологічні порушення та функціональний стан судинної стінки у хворих з ішемічними ураженнями головного мозку
2003 Становлення етичних аспектів відношення «людина-природа»
2003 Концепт зла в сучасній культурі.
2003 Методичні основи оцінки енергозбереження та прогнозування енергоспоживання в сфері житлового та комунально-побутового обслуговування населення України.
2003 Особливості клінічного перебігу та медикаментозної терапії хвороби Паркінсона у хворих з супутнім цукровим діабетом 2 типу.
2003 “Нігерія на світовому ринку нафти”
2003 “Особливості функціонування та розвитку технологічних парків і технополісів у світовому господарстві”
2003 Якісна та кількісна інтеракція препаратів для тотальної інтравенозної анестезії
2003 Мотивація праці в сільськогосподарських підприємствах
2003 Селекція самозапилених ліній кукурудзи на основі гібридів, створених за участю ліній різних генетичних плазм, контрастних за довжиною вегетаційного періоду
2003 Технологічні заходи посилення контролю над бур(янами і адаптивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в південному Степу України
2003 Концепція часу запізнення в задачах макропереносу радіоактивних речовин в гетерогенних середовищах
2003 Діагностика клінічних варіантів та консервативне лікування первинного пролапсу мітрального клапана.
2003 Формування професійної готовності директора школи до управління якістю освіти
2003 Інформаційні та методологічні засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств
2003 Взаємозв’язок між ефективністю мнемічних процесів та індивідуально-психологічними особливостями оператора
2003 Аналітичне забезпечення фармацевтичної розробки та стандартизація м’яких лікарських засобів.
2003 Піоціанін як антибактеріальний та імуногенний субстрат синьогнійної палички
2003 Інвестиції та економічне зростання: взаємозв’язок у перехідній економіці
2003 Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку в умовах ринкової трансформації
2003 Оптимізація забезпечення населення України імунобіологічними препаратами для активної імунізації
2003 Розробка технології та дослідження противиразкового засобу — густого екстракту листя горіху грецького
2003 Метод і пристрій електрохемілюмінесцентного вимірювання компонентів біорідин на прикладі гістаміну
2003 Правове забезпечення збереження вантажів при залізничних перевезеннях
2003 Доказування та докази в господарському процесі України
2003 Інтенсифікація термообробки неньютонівських харчових рідин в апараті з ротаційним термосифоном
2003 Інтенсифікація обробки зерна в абразивно-дисковій лущильній машині шляхом поєднання процесів пневмосепарування та аспірації
2003 Оцінка церебрального кровоплину у прогнозуванні результатів хірургічного лікування хворих з множинними оклюзивно-стенотичними ураженнями сонних та хребтових артерій.
2003 Удосконалення інноваційного менеджменту на машинобудівному підприємстві
2003 Управління собівартістю нових видів продукції в процесі їх виробничого освоєння (на прикладі машинобудування)
2003 Рушники Західного Полісся України кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (Технологія. Семантика. Художні особливості).
2003 Оптико — електронні продуктивні методи та пристрої для аналізу біомедичних зображень
2003 Формування готовності старшокласників до свідомого вибору майбутньої професії типу «людина-техніка» в процесі навчально-виховної роботи
2003 Сучасна корислива економічна злочинність та заходи її попередження.
2003 Кримінально-правові і кримінологічні аспекти легалізації грошових коштів та іншо-го майна, здобутих злочинним шляхом
2003 Особливості утворення та методи запобігання оксидних включень у швах при зварюванні алюмінієвих сплавів пульсуючою дугою.
2003 Просторова осесиметрична динамічна задача для матеріалу з круговою тріщиною при врахуванні контактної взаємодії берегів
2003 Процеси формування наносистем на основі терморозширеного графіту та кластерів металів
2003 Поляковський скейлінг в непружних hh-взаємодіях при високих енергіях
2003 Юридична соціологія: предмет та її місце в системі юридичних наук
2003 Становлення і розвиток ідеї українського державотворення в Галичині (друга половина ХІХ — початок ХХ століття)
2003 Процеси перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи при дії нових похідних фенилоксалурової кислоти.
2003 1. Гальмівні постсинаптичні струми в нейронах спінальних гангліїв, культивованих разом з нейронами спинного мозку.
2003 Оподаткування експортно-імпортних операцій в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності в Україні
2003 Судові витрати у кримінальному процесі України.
2003 Предмет доказування в кримінальних справах про ухилен-ня від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.
2003 Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини.
2003 Німеччина у структурі європейського співробітництва
2003 Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні та механізм його забезпчення.
2003 Біологічні особливості представників роду Iberis L. в умовах культури
2003 Кон’юнктура ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки
2003 Підвищення електроенергетичної ефективності збагачувальних комплексів гірничо-металургійних підприємств
2003 Особливості лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, ускладненої дуоденогастральним рефлюксом
2003 Розвиток промисловості на основі активізації трудового потенціалу
2003 Управління громадянською злагодою в регіоні
2003 Державне регулювання доходів субєктів господарювання на підставі удосконалення прямого оподаткування
2003 Інформаційне забезпечення органів регіонального управління в сучасних умовах
2003 Інформаційна цивілізація: проблема вітуальної реальності у суспільному розвитку
2003 Етносоціальні процеси в західних областях України (друга половина 40-х — 50-ті роки ХХ ст.).
2003 Тривимірні фізично нелінійні задачі про згин пружних прямокутних пластин
2003 Формування тиском профільних стрижнів на основі плетених композитних структур
2003 Правове регулювання міжнародної торгівлі в системі ГАТТ/СОТ (інституційні засади).
2003 Квазікласичне наближення для релятивістських одно- та двоцентрових квантово-механічних задач.
2003 Резонансні особливості пружного розсіювання повільних електронів атомами елементів ІІ групи
2003 Процеси надпружного розсіяння електронів на метастабільних атомах магнію та стронцію
2003 Картографічне забезпечення радіоекологічного моніторингу (на прикладі зони аварії на ЧАЕС)
2003 Розподіл негемового заліза в організмі за даними спектроскопії електронного спінового резонансу.
2003 Розробка специфічних компонентів імуноферментної тест-системи для визначення антитіл до вірусу Епштейна-Барр та характеристика її параметрів
2003 Обґрунтування технологічних та конструктивних параметрів ротаційного пилевідокремлювача кабін сільськогосподарських машин
2003 Вплив структури поверхні фібринового згустку на процеси взаємодії з компонентами фібринолітичної системи
2003 Етос економічної поведінки в православ’ї та юдаїзмі: порівняльний аналіз
2003 Диференціація доходів як чинник соціальної напруженості
2003 Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток Київської господарської агломерації
2003 Територіальна організація еколого-економічного комплексу Волинської області
2003 Міністерства в системі органів виконавчої влади України.
2003 Спонтанні і індуковані магнітним полем спінові конфігурації у багатошарових плівках Fe/Si, Gd/Co, Gd/Fe
2003 Мероморфні майже періодичні функції та їх узагальнення
2003 Екологічні параметри свободи особистості.
2003 Розробка технології дріжджових лізатів у полі ультразвукових хвиль для інтенсифікації біотехнологічних процесів
2003 Хімічний склад препаратів каротину вітатону і вітадепсу та їх вплив на ріст і деякі показники обміну речовин в організмі курей в постнатальному онтогенезі
2003 Суспільно-географічні аспекти зовнішніх зв’язків України та Німеччини
2003 Роль «Літературно-наукового вісника» в національному відродженні України.
2003 Амбулаторна профілактика захворюваності дітей першого року життя
2003 Ефективність топічного використання напівпроникних біогенних мембран у комплексному лікуванні трофічних виразок гомілки при посттромбофлебітичному синдромі
2003 Оперативне лікування пахвинних гриж із передочеревинногодоступу
2003 Взаємодiя пучкiв поляризованих електронiв з поляризованою електронною мiшенню
2003 Клініко-лабораторне обгрунтування диференційованого застосування препаратів-адаптогенів рослинного походження в комплексному лікуванні хворих на хронічний катаральний гінгівіт і генералізований пародонтит
2003 Вплив знімної та незнімної ортодонтичної апаратури на гігієну порожнини рота та стан тканин пародонта у дітей
2003 Монументально-декоративне мистецтво українських церков зарубіжжя ХХ ст.
2003 Мистецтво Острозького осередку др. пол. XVI — п. пол. XVII століття. (Синтезування середньовічних візантійських та ренесансних західноєвропейських ідейно-художніх концепцій).
2003 Мистецькі традиції і новаторство у творчості Василя Турчиняка 1900-1939 років.
2003 Холодне пластичне формоутворення сталевих порожнистих заготовок методами гідропресування і гідроштампування.
2003 Формування естетичного досвіду молодших школярів у процесі художнього діалогу
2003 Формування культури мовлення студентів-аграрників в умовах нижньонаддніпрянських говірок
2003 Протонна рухливість у модельних білково-нуклеїнових і нуклеїново-нуклеїнових комплексах та її можливе біологічне значення
2003 Раннє ремоделювання лівого шлуночка (феномен експансії) при гострому інфаркті міокарда: клінічне значення, вплив на внутрішньосерцеву гемодинаміку, медикаментозна корекція
2003 Пружна взаємодія світла з неоднорідним хіральним анізотропним середовищем.
2003 Ефективність вирощування озимої пшениці за ярими капустяними культурами на зрошуваних землях півдня України
2003 Агроекологічне обґрунтування ефективності внесення біогумусу під гречку в умовах південно-західної частини Лісостепу України
2003 Ядерна магнітна релаксація та спінова дифузія в
2003 Особливості будови надниркових залоз щурів у ранньому післянатальному періоді в нормі та після внутрішньоплідного введення антигенів (анатомо-експериментальне дослідження).
2003 Стан, продуктивність та відтворення букових насадженьна Західному Поділлі
2003 Формування пучків позитронів, поляризованих і неполяризованих електронів для ядерно-фізичних досліджень та модифікації властивостей матеріалів
2003 Клініко-патогенетичне обгрунтування профілактики метастазування раку гортані
2003 Клініко-анатомічне обгрунтування функціональної спроможності стійкої трахеостоми
2003 Українсько-польські економічні відносини в процесі загальноєвропейської інтеграції
2003 Аналіз та оптимізація характеристик завадостійкості турбо-кодів
2003 Каталітичне окиснення Н2 та СО на металокомплексах платини та паладію, гетерогенізованих на поверхні кремнезему
2003 Податкова система України в роки нової економічної політики (1921-1929 рр.)
2003 Регулювання ринків, що розвиваються, в умовах фінансової лібералізації
2003 Стратегія функціонування і розвитку міжнародних транспортних коридорів і методи управління
2003 Таксономія і антибіотична активність Alteromonas-подібних бактерій Чорного моря
2003 «Їздці-енциртиди (Hymenoptera, Halcidoidea, Encyrtidae) Українських Карпат»
2003 Формування у училища пізнавальної самостійності (на матеріалі вивчення психолого-педагогічних дисциплін ).
2003 Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку
2003 Попередження адміністративних правопорушень серед неповнолітніх.
2003 «Структура зони гібридизації червоночеревої (Bombina bombina L. ) і жовточеревої (Bombina variegata L.) кумок в Прикарпатті України»
2003 Оцінка ресурсу трубчастих елементів конструкцій на стадії росту втомних поверхневих тріщин
2003 Порівняльна оцінка ефективності лікування гострого холециститу методами традиційної та лапароскопічної холецистектомії.
2003 Вміст біологічно-активних речовин у фолікулярній рідині та їх вплив на процеси запліднення ооцитів і розвиток ембріонів in vitro при безплідності.
2003 Обгрунтування диференційованої імунореабілітації дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні інфекції.
2003 Відновлення інструменту для гарячого об’ємного штампування електрошлаковим наплавленням некомпактними матеріалами.
2003 Вторинні пошкоджуючи фактори при тяжкій черепно-мозковій травмі та шляхи їх корекції (клінічне, експериментальне дослідження).
2003 Розробка низькоінтенсивних модифікацій двоконсольного дощувального агрегата ДДА-100МА
2003 Клініко-морфологічна характеристика і лікування ідіопатичного мембранозного гломерулонефриту.
2003 Вплив різноманітних варіантів антигелікобактерної терапії на склад мікрофлори кишечнику у хворих виразковою хворобою дванадцятипалої кишки.
2003 Активність ферменту АПФ-незалежного шляху утворення ангіотензина ІІ — хімази в динаміці лікування хворих на гіпертонічну хворобу.
2003 Енерготехнологічне дослідження та вдосконалення виробництва залізного порошку
2003 Особливості формування фондового ринку України у контексті фінансової безпеки держави
2003 Особливості перебігу виразкової хвороби та шляхи оптимізації протигелікобактерної терапії у осіб призовного віку
2003 Удосконалення рецептури БВМД для молодняку свиней в умовах Степу України
2003 Моделювання процессів прийнття рішень в системі інвестиційного менеджменту
2003 Анодна обробка олов’яних покриттів в лужних електролітах
2003 Адміністративно-правові засоби забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху
2003 Організаційно-правові аспекти управління персоналом в акціонерних товариствах.
2003 Адміністративна відповідальність за порушення авторських та суміжних прав.
2003 Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики ускладнень вагітності та пологів на основі диференційованої корекції тиреоїдного статусу
2003 Формування музичного мислення майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки
2003 Розробка систем кондиціонування повітря на основі абсорбційних циклів відкритого типу і сонячної енергії.
2003 Управління діяльністю автотранспортних підприємств спеціального призначення.
2003 Іноземні інвестиції в промисловість В’єтнаму та ефективність їх використання
2003 Психологічні аспекти ефективності антигіпертензивної терапії.
2003 Рід Eria Lindlеу (Orchidaceae Juss.) у флорі В»єтнаму: морфологічна еволюція і таксономія
2003 Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції).
2003 Особливості структури та функцій клітинних мембран при панкреатиті та дії фітопрепарату «»Поліфітол-1″»"
2003 Економічна стратегія переробних підприємств АПК на ринку сокової продукції
2003 Український національний рух в контексті визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи (кін. ХІХ ст. — 1920 р.): компаративний аналіз
2003 Літературна творчість Мусія Кононенка: проблематика і поетика
2003 Аналіз генетичного різноманіття та спадковості господарських ознак сортів різного типу озимого тритикале
2003 Механізм державного регулювання і планування залучення інвестицій
2003 Планування бюджетної підтримки підприємств міського пасажирського транспорту (на прикладі автобусного транспорту м. Харкова)
2003 Організаційно-економічний механізм стійкого функціонування підприємств малого бізнесу
2003 Державне регулювання інноваційних процесів в економіці перехідного періоду
2003 Об’єктивна основа і суб’єктивні фактори електорального вибору населення в умовах суспільства, що трансформується (на матеріалах Південно-Східного регіону України).
2003 Способи та засоби побудови ефективних цифрових моделей реального часу для керованих динамічних систем
2003 Морфофункціональні особливості мегакаріоцитів і тромбоцитів при мієлодиспластичному синдромі
2003 Моделювання, оцінка та менеджмент якості освітніх послуг
2003 Активізація інвестиційної діяльності підприємств в умовах трансформації економіки
2003 Виховання вольових якостей у курсантів вищих військових навчальних закладів
2003 Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами
2003 Злочинність у сфері віросповідання та боротьба з нею
2003 Вплив трансплантації ембріональної нервової тканини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті.
2003 Методи відновлення спектральних характеристик оптично активних домішок за даними вимірювань коефіцієнта яскравості водного середовища
2003 Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу
2003 Технологічні засади підвищення зносостійкості дереворізального інструменту комплексною електроіскровою і лазерною обробкою
2003 Оцінка впливу податкової політики на економічні процеси.
2003 Розробка системи підтримки стратегічного планування маркетингової діяльності металурійного підприємства (на прикладі ВАТ «Нікопольський завод феросплавів»)
2003 Обгрунтування технології та розробка пристроїв знезаражування вовни з використанням електромагнітних і пружних коливань
2003 Коливання і дисипативний розігрів в’язкопружних тіл при полігармонічному деформуванні, викликаному рухом поверхневих навантажень.
2003 Стан судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу та особливості імунологічних порушень у хворих з різними клініко-морфологічними формами геморагічного васкуліту
2003 Докритичний розвиток тріщин у в’язкопружних анізотропних тілах при повільній зміні навантаження
2003 Координацiйнi сполуки 3d-металiв з N-ацильованими амiнокислотами та ?х похiдними
2003 Екстракція та аналітичне застосування іонних асоціатів Nі(ІІ) та Со(ІІ) з нітрозонафтолами та ціаніновими барвниками
2003 Політичне лідерство: сутність та механізм формування в Україні.
2003 Західні землі України в Другій світовій війні: військово-історичний аспект (1939-1944рр.)
2003 Проблема фікційності художнього світу в англомовному та українському літературознавстві
2003 Розвиток методів оцінки безпеки електроустаткування ділянок вугільних шахт.
2003 Розробка зварювальних матеріалів і технології ручного підводного мокрого зварювання низьколегованих сталей.
2003 Розробка інерційних трансформаторів моменту на основі просторового планетарного імпульсного механізму
2003 Розвиток зоологічних досліджень на Волині в ХІХ — початку ХХ століть
2003 Вибір методу лікування подвоєної нирки залежно від морфологічного стану тканин нирки та сечових шляхів у дітей
2003 Особливості номінації запахів у сучасній французькій мові.
2003 Моделювання і оптимізація поставок ресурсів і готової продукції в умовах нерівномірності роботи транспорту
2003 Облік, аналіз та аудит запасів на підприємствах торгівлі.
2003 Облік і контроль податкових взаємовідносин на підприємствах торгівлі.
2003 Особливості симбіотичної азотофіксації і продуктивність козлятника східного
2003 Експериментальне вивчення фармакологічної ефективності нового поліфенольного препарату альтану при виразкових колітах
2003 Фізіологічні основи застосування продуктів термофільного метанового бродіння як стимулятора росту та розвитку рослин
2003 Військова справа в Україні у другій половині XIV — першій половині XV ст.
2003 Музично-видавнича діяльність на Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
2003 Соціалізація дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад»
2003 Адсорбція гумусових сполук на сорбентах різної хімічної природи
2003 Формування документного масиву для публічних бібліотек мовами національних меншин: етнорегіональний аспект.
2003 «М.П. Дашкевич: особистість, наукова та педагогічна спадщина вченого»
2003 Правові основи місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії і практики.
2003 Особливості вилучення екологічно небезпечних поверхнево-активних речовин із водних систем
2003 Адміністративно-правовий статус посадової особи.
2003 Геоекономічний та регіональний вектори прямого іноземного інвестування в економіку України
2003 Синоптико-статистичний метод прогнозу різких змін температури повітря всередині місяця на території України у теплий період року
2003 Обґрунтування параметрів анкерно-бетонного кріплення під час спорудження сполучень вертикальних стволів вугільних шахт
2003 Розробка методів розрахунку та експериментального дослідження герметичності беззмащувальних циліндро-поршневих ущільнень
2003 Параанальний аденіт у собак (патогенез и патогенетичні методи лікування)
2003 Стан фібринолізу при асептичному та гнійному запаленні у великої рогатої худоби
2003 Гуманізація професійної підготовки майбутніх менеджерів виробничої сфери
2003 Держава і політичні партії (проблеми співвідношення та взаємодії)
2003 Правове забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення
2003 Управління матеріальними ресурсами в організаціях дорожнього господарства
2003 Взаємодія електромагнітних хвиль високого рів-ня потужності з інтегральними p-i-n-структурами
2003 Урожайність і якість картоплі залежно від доз внесення та способу застосування вуглеамонійних солей.
2003 Порівняльний аналіз ефективності систем оборотного водопостачання промислових підприємств
2003 Управління і регулювання факторами та наслідками курсової динаміки акцій
2003 Морфологічні зміни в гепатоцитах при консервації печінки та при кризах відторгнення після трансплантації
2003 Аналіз перехідних процесів в геометрично змінюваних конструкціях на основі методу скінченних елементів.
2003 Ефективність використання комп’ютерних систем контролю знань в післядипломній медичній освіті
2003 Розробка технології помадних цукерок з функціональними рослинними інгредієнтами
2003 Розробка технологій желейних кондитерських виробів з використанням фітодобавок
2003 Оцінка ефективності віддалених результатів хірургічного лікування хвороби Гіршпрунга у дітей методом первинного анастомозу
2003 Комплексна радіонуклідна діагностика порушень ниркової гемодинаміки та функціонального стану нирок при різних клінічних формах гломерулонефриту у дітей
2003 Ефективність вугільного ентеросорбенту й озонотерапії в комплексному лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з різним ступенем ендогенної інтоксикації
2003 Контроль чисельності сисних шкідників в посівах цукрових буряків та їх насінників в умовах Центрального Лісостепу України
2003 Психологічні умови розвитку самоповаги у дошкільників
2003 Методи, моделі і стратегії мультимодальних перевезень вантажів.
2003 Діяльність професора П.В. Будріна в контексті розвитку сільськогосподарської науки і освіти
2003 Хірургічне лікування вроджених вад розвитку жовчовивідних шляхів у дітей
2003 Правове забезпечення обов’язкового особистого страхування працівників органів внутрішніх справ.
2003 Адсорбційно-каталітичні та фізико-хімічні властивості нанесених Pd та Pd-Ag каталізаторів окиснення СО
2003 Фонові знання як засіб поглибленого вивчення художнього твору в шкільному курсі зарубіжної літератури.
2003 Порівняльна оцінка методів обробки ложа жовчного міхура у хворих з гнійно-деструктивними формами гострого холециститу, ускладнених перивезікальним абсцесом і перитонітом.
2003 Зміни функціональної активності деяких залоз внутрішньої секреції внаслідок фізичного навантаження вправами Хатха-Йоги
2003 Екзогенна регуляція метаболізму вуглеводів мікробною популяцією рубця
2003 Адміністративна відповідальність військовослужбовців за законодавством України.
2003 Удосконалювання технологічних режимів роботи та конструктивних параметрів механічного обладнання станів для холодної полистової прокатки
2003 Хірургічна тактика при гострокровоточивих рецидивних після органозберігаючих операцій та резекцій шлунку пептичних виразках.
2003 «Комунікативний потенціал односкладних речень у науковому тексті (на матеріалі на-уково-технічної літератури)»
2003 Стійкість гібридів і сортів кукурудзи до кукурудзяного метелика та бага-торічний прогноз його чисельності в Лісостепу України
2003 Моделювання процесів антисипативного управління економічною безпекою
2003 Феномен агресії в людському досвіді: соціально-філософський вимір
2003 Організаційно-економічні засади формування стратегічного потенціалу підприємства
2003 Морфометрична характеристика кісток склепіння черепа людини для комп’ютерного моделювання
2003 Ріентрі тахікардія АВ вузла. Електрофізіологічні аспекти та лікування методом катетерної деструкції.
2003 Комплексне лікування гострого гематогенного остеоміеліта у дітей .
2003 Діяльність інформаційних агентств світу в умовах формування глобального комунікаційного простору
2003 Роль центральної преси Ємену в інформаційному забезпеченні громадсько-політичних перетворень суспільства: проблеми та перспективи (1994-2000 рр.)
2003 Експлікація прихованого впливу публіцистичного тексту
2003 Українська преса повітових міст Галичини 20-30-х рр. ХХ ст.: особливості становлення та розвитку, система текс-то-вих публікацій
2003 Українські видання в Коломиї (друга половина ХІХ — ХХ ст.): історико-функціональний і тематичний аспекти
2003 Міжнародно-правова практика тлумачення норм міжнародних договорів.
2003 Організація розрахунків за експортно-імпортними операціями господарюючих суб’єктів України
2003 Релікти культу вогню у світогляді, звичаях і традиціях українців Буковини ХIX — ХХ ст.
2003 Оцінка екологічного стану геологічного середовища та рекреаційних можливостей Долинського району Карпат
2003 Формування нормативних засад для впровадження стандартів ISO 14000
2003 Патогенетичне обгрунтування принципів профілактики дермато-респіраторного синдрому у дітей з атопічним дерматитом.
2003 Рання діагностика та профілактика невиношування вагітності на фоні урогенітальних інфекцій та дизбіозів піхви.
2003 Управління державним боргом
2003 Фазові стани і спектри зв’язаних магнітопружних хвиль негейзенбергівських магнетиків
2003 Особливості формування ментальних та релігійних структур в іудаїзмі (український контекст).
2003 Вірменська Апостольська Церква як специфічний феномен християнського світу.
2003 Південь України в революції 1917 — початку 1918 років.
2003 Підвищення довговічності корпусних чавунних деталей бурякозбиральних машин наплавленням розщепленим електродом
2003 Пісенна культура українців Підляшшя: етнорегіональна специфіка, загальноукраїнський контекст
2003 Російська православна церква в суспільно-політичному житті України 1917 — 1921 рр.
2003 Методичне осмислення зв’язків словотвору й синтаксису як засіб оптимізації навчального процесу
2003 Ліквідність комерційного банку: управління та регулювання
2003 Ноотропні препарати як модулятори пластичних функцій і засоби захисту глутаматергічних синапсів головного мозку при його аноксичних ушкодженнях
2003 Тактика узнавання і впізнання під час досудового слідства.
2003 Селянський рух в Україні (березень 1917 р. — квітень 1918 р.).
2003 Літературна критика російської еміграції 20-30-х рр. XX ст. Етико-естетичні і жанрово-стильові параметри.
2003 Фольклористичні праці М.Ф.Сумцова в контексті української фольклористики другої половини ХІХ — початку XX століття.
2003 Особистісні кореляти успішності інтерпретації хореографічного тексту
2003 Активізація розвитку допитливості школярів підліткового віку.
2003 Психологічні чинники побудови іншомовного письмового тексту (на матеріалі дослідження студентів мовних спеціальностей).
2003 Оцінка ефективності управління промисловим виробництвом (методологія та практика)
2003 Розвиток високих технологій в промисловості КНР
2003 Розвиток і розміщення малого підприємництва у виробничій сфері економіки України
2003 Визначення надійності світлосигнальних систем аеродромів на етапах проектування, сертифікації та експлуатації
2003 Оптимізація елементів технології вирощування ріпаку ярого в північному Лісостепу України.
2003 Згинальні несучі конструкції зі сталевих двотаврів із порожнинами, заповненими бетоном
2003 Механізм довгострокового інвестування промислового виробництва

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)