Наукова громадська рада ВАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Вищої атестаційної комісії України

28.09.2004  № 545

ПОЛОЖЕННЯ

про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України

1. Наукова громадська рада при ВАК України є дорадчо-консультативним органом, який утворюється з метою створення ефективних організаційних та правових умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності ВАК України, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання її рішень, підтримки постійного діалогу з науковою громадськістю, створення можливостей для вільного та об’єктивного висвітлення усіх процесів у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації засобами масової інформації.

2. У своїй діяльності Наукова громадська рада при ВАК України керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями ВАК України, який її утворив, цим Положенням, а також своїми рішеннями.

3. Основними завданнями наукової громадської ради при ВАК України є:

3.1.Представлення інтересів громадськості у її співпраці з ВАК України.

3.2.Проведення, у випадку необхідності, наукової громадської експертизи проектів рішень ВАК України.

3.3.Виконання дорадчих функцій під час обговорення та прийняття окремих рішень ВАК України, а також здійснення моніторингу реалізації зазначених рішень.

3.4.Забезпечення співпраці з ВАК України щодо організації та проведення публічних громадських обговорень з основних напрямів його діяльності.

3.5.Опрацювання та узагальнення даних щодо проведення консультацій з науковою громадськістю, узгодження позицій для передачі ВАК України.

3.6.Організація проведення громадського обговорення нормативно-правових актів.

4. Для виконання своїх завдань Наукова громадська рада при ВАК Україні має право:

4.1.Отримувати від ВАК України проекти рішень з концептуальних питань, діяльності системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

4.2.Надавати ВАК України пропозиції з питань, віднесених до компетенції Наукової громадської ради.

4.3.Запрошувати до участі в своїх засіданнях керівників та фахівців ВАК України.

4.4.Утворювати робочі групи  відповідно до головних напрямків діяльності, залучаючи до участі в їх роботі спеціалістів ВАК України (за погодженням з її керівництвом) та членів експертних рад.

4.5.Рішення Наукової громадської ради, що прийняті у межах її компетенції, надаються керівництву ВАК України для врахування під час прийняття рішення.

5. Голова Наукової громадської ради:

5.1.Керує діяльністю Наукової громадської ради;

5.2.Організовує підготовку та скликає засідання Наукової громадської ради;

5.3.Підписує документи від імені Наукової громадської ради;

5.4.Представляє Наукову громадську раду у взаємовідносинах з ВАК України, в тому числі бере участь у засіданнях Президії ВАК України з правом дорадчого голосу;

5.5.Вносить пропозиції щодо кандидатур на посади заступників голови Наукової громадської ради.

 

6. Члени Наукової громадської ради при ВАК України:

6.1.Обираються на зборах наукової громадськості терміном на два роки не пізніше 1 жовтня та затверджуються головою ВАК України не пізніше 1 листопада того ж року.

6.2.Припинення членства у Науковій громадській раді здійснюється на черговому засіданні за рішенням Наукової громадської ради після розгляду справи у зв’язку з фактом бездіяльності або за письмовою заявою члена Наукової громадської ради.

6.3.До складу Наукової громадської ради з правом дорадчого голосу, входить представник керівництва ВАК України за поданням голови ВАК України.

 

7. Порядок обирання членів Наукової громадської ради при ВАК України.

7.1.Не пізніше 1 вересня раз на два роки Наукова громадська рада оприлюднює своє рішення про скликання зборів наукової громадськості, в яких обов’язково зазначається дата їх проведення та склад відповідного оргкомітету.

7.2.Делегатами зборів наукової громадськості можуть бути представники Національної академії наук, Академії медичних наук, Української академії аграрних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових наук, Академії мистецтв, Міністерства освіти і науки, вищих навчальних закладів, засобів масової інформації.

7.3.Делегати зборів обирають персональний склад Наукової  громадської ради шляхом відкритого голосування з висунутих кандидатів не більше одного від організації, представленої на зборах.

7.4.Делегати зборів, шляхом відкритого голосування, обирають голову Наукової громадської ради терміном на два роки.

7.5.Під час свого першого засідання Наукова громадська рада обирає заступника (заступників) голови та визначає свою внутрішню структуру, відповідно до напрямків роботи ВАК України.

 

 

8. Організація та забезпечення діяльності Наукової громадської ради при ВАК України.

8.1.Основною формою роботи Наукової громадської ради є засідання, які скликаються головою в разі потреби, проте не рідше одного разу на два місяці.

8.2.Засіданням Наукової громадської ради керує голова або за його дорученням заступник голови Наукової громадської ради.

8.3.Засідання Наукової громадської ради вважається правомочним, якщо в його роботі взяло участь не менше половини її складу. Рішення, прийняте на засіданні Наукової громадської ради, набуває чинності, якщо за нього проголосувало більше половини персонального складу Наукової громадської ради.

8.4.Рішення Наукової громадської ради оформлюються протоколами та подаються керівництву ВАК України для врахування при прийнятті відповідного рішення.

8.5.ВАК України створює умови для успішної роботи Наукової громадської ради під час проведення її засідань.

8.6.Наукова громадська рада систематично інформує наукову громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

 

 

Перший заступник

голови ВАК України                                                                       Р.В.Бойко

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)