Фізичне виховання і спорт

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 14.06.2007.
 2. Молода спортивна наука України (Львівський державний інститут фізичної культури Міносвіти України). 10.11.99
 3. Мо­ло­ді­ж­ний на­у­ко­вий ві­с­ник. (Во­лин­сь­кий дер­жа­в­ний уні­вер­си­тет ім. Ле­сі Укра­ї­н­ки). 09.06.99
 4. Пе­да­го­гі­ка, пси­хо­ло­гія та ме­ди­ко-­бі­о­ло­гі­ч­ні про­б­ле­ми фі­зи­ч­но­го ви­хо­ван­ня і спор­ту. (Хар­ків­сь­кий ху­до­ж­ньо-­про­ми­с­ло­вий ін­сти­тут). 09.06.99
 5. Слобожанський науково-спортивний вісник (Харківський державний інститут фізичної культури Міносвіти України, Державний комітет України з фізичної культури і спорту). 10.11.99
 6. Фи­зи­че­с­кое во­с­пи­та­ние сту­ден­тов твор­че­с­ких спе­ци­аль­но­с­тей. (Хар­ків­сь­кий ху­до­ж­ньо-­про­ми­с­ло­вий ін­сти­тут). 09.06.99
 7. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві (Волинський державний університет ім. Л.Українки). 08.09.99 

ЖУРНАЛИ

 1. Актуальні  проблеми фізичної культури і спорту (Державний НДІ фізичної культури і спорту). 30.06.04
 2. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. (Державний вищий навчальний заклад „Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), 14.06.2007.
 3. Наука в олимпийском спорте. 09.06.99
 4. Науковий вісник Волинського державного уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле­сі Укра­ї­н­ки. 09.06.99
 5. Спортивна медицина (Національний університет фізичного виховання і спорту України), 19.01.06.
 6. Спортивний вісник Придніпров’я (Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту). 10.12.03
 7. Теорія і методика фізичного виховання і спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту). 09.02.00
 8. Теорія і практика фізичного виховання (Донецький національний університет Міносвіти і науки України). 14.11.01
 9. Фі­зи­ч­не ви­хо­ван­ня в шко­лі. 09.06.99

ДОДАТКОВИЙ СПИСОК

 1. Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні (Міжнародний університет “РЕГІ” імені академіка Степана Дем’янчука), 15.01.03.
 2. Теорія та практика фізичного виховання (ТОВ «ОВС»), 14.11.01.
 3. Фізична культура, спорт та здоров’я нації (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського), 14.06.2007. 
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)