Філософські науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Докса (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова МОН України), 30.06.04.
 2. Philosophia Prima: метафізичні питання (Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України), 09.02.00.
 3. Post office. (Харківський національний університет ім. В.Н. Кара­зіна), 09.06.99.
 4. Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства)(Вінницький державний технічний університет, Український філософський  фонд), 11.04.01.
 5. Totallogy. Постнекласичні дослідження (Центр гуманітарної освіти НАН України), 09.02.00.
 6. Актуальні проблеми духовності (Криворізький державний педагогічний університет МОН України), 12.06.02.
 7. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. (Київ­ський національний університет ім. Тараса Шевченка, Державна акаде­мія керівних кадрів культури і мистецтв), 09.06.99.
 8. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. (Київ­сь­кий державний лінгвістичний університет), 09.06.99.
 9. Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: Философия, 15.01.03.
 10. Вестник СевГТУ. Серия: Философия (Севастопольський державний технічний університет Міносвіти України), 09.02.00.
 11. Вестник Харьковского государственного политехнического университета Минобразования и науки Украины. Серия: Философия, 11.05.00.
 12. Військово-науковий вісник (Військовий інститут при Державному університеті «Львівська політехніка»), 09.02.00.
 13. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія “Філо­софія, соціологія, політологія”, 09.06.99.
 14. Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Історія і філософія науки і техніки”, 09.06.99.
 15. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Історія. Економіка. Філософія, 09.02.00.
 16. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство, 15.01.03.
 17. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філосо­фія. Політологія”, 09.06.99.
 18. Вісник КНУКіМ. Серія: філософія (Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв), 11.10.00.
 19. Вісник Львівського державного університету. Серія “Філософські науки”, 09.06.99.
 20. Вісник Національного авіаційного університету . Серія: Філософія. Культурологія, 19.01.06.
 21. Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка, 14.11.01.
 22. Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: філософські науки, 15.12.04.
 23. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філософські і психологічні науки, 12.06.02.
 24. Вісник Харківського державного університету. Серія “Теорія культури та філософія науки”, 09.06.99.
 25. Вісник Харківського державного університету. Серія “Філософія. Філософські перипетії”, 09.06.99.
 26. Вісник Черкаського університету. Серія: філософія, 12.06.02.
 27. Гілея (науковий вісник) (Українська академія наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України), 14.09.06.
 28. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії Міносвіти і науки України, 11.04.01.
 29. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди, 15.01.03.
 30. Гуманітарний часопис  (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» МОН України), 08.06.05.
 31. Інтелект. Особистість. Цивілізація (Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського МОН України), 15.01.03.
 32. Культура народов Причерноморья. (Кримський науковий центр НАН України), 09.06.99.
 33. Культура України. Серія: Мистецтвознаство. Філософія (Харківська державна академія культури Міністерства культури і мистецтв України).
 34. Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка), 11.10.00.
 35. Мультиверсум. Філософський альманах. (Інститут філософії ім. Г.С. Ско­вороди НАН України), 09.06.99.
 36. Науковий вісник Харківського державного педагогічного універ­ситету імені Г.С.Сковороди. Серія “Філософія”, 09.06.99.
 37. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія “Філософія”, 09.06.99.
 38. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія, 30.06.04.
 39. Наукові записки НаУКМА. Серія: Теорія та історія культури, 15.01.03.
 40. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного універ­ситету імені Володимира Гнатюка. Серія “Філософія, економіка, соціологія”, 09.06.99.
 41. Наукові записки Харківського військового університету. Серія “Со­ціаль­на філософія, педагогіка, психологія”, 09.06.99.
 42. Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальні філософія, психологія, 08.06.05.
 43. Наукові записки. (Національний університет «Києво-Могилянська ака­де­мія»), 09.06.99.
 44. Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія (Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова Міносвіти), 09.02.00.
 45. Наукові записки. Серія: філософія. (Національний університет “Острозька академія”), 15.12.04.
 46. Нова парадигма. (Запорізький державний університет), 09.06.99.
 47. Політологічний вісник (Політологічний центр при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка), 13.12.00.
 48. Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Міносвіти України), 10.11.99.
 49. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії (Інститут філософії ім. Г.Сковороди НАН України, Українська асоціація релігієзнавців, Державний комітет України у справах релігій), 11.05.00.
 50. Стратегічні пріоритети (Національний інститут стратегічних досліджень), 11.10.07.
 51. Українське релігієзнавство. (Бюлетень Української асоціації релігіє­знавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України), 09.06.99.
 52. Філософія і соціологія в контексті сучасної культури (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України), 09.02.00.
 53. Філософія. Антропологія. Екологія (Інститут філософії НАН України), 12.06.02.
 54. Філософія. Культура. Життя (Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства фінансів України, Національна металургійна академія України), 09.06.99, 08.06.05.
 55. Філософія. Культура. Життя (Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут, Національна металургійна академія України), 30.06.04, 08.06.05.
 56. Філософські дослідження (Східноукраїнський національний університет МОН України), 12.06.02.
 57. Філософські науки (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка Міносвіти та науки України), 11.05.00.
 58. Філософські проблеми гуманітарних наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 15.12.04.
 59. Філософсько-антропологічні студії (Інститут філософії НАН України), 12.06.02.

ЖУРНАЛИ

 1. Вища освіта України (МОН України, АПН України, Інститут вищої освіти АПН України), 15.01.03.
 2. Вища школа (Міністерство освіти і науки України). 13.02.08.
 3. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 11.05.00.
 4. Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія: гуманітарні науки, 09.02.00.
 5. Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки, 14.11.01.
 6. Вісник Житомирського педагогічного інституту, 30.06.04.
 7. Вісник Київського державного торговельно-економічного університету, 11.05.00.
 8. Грані (Дніпропетровський державний університет, Центр соціально-політичних досліджень, 09.02.00.
 9. Культура і сучасність (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв), 10.12.03.
 10. Культурологічний вісник (Запорізький державний університет, Запорізький обласний інститут вдосконалення вчителів, Запорізька облдержадміністрація), 09.02.00.
 11. Людина і політика (м.Київ), 10.11.99.
 12. Мандрівець (НУ “Києво-Могилянська  академія”), 30.06.04.
 13. Наука та наукознавство (Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України), 11.10.00.
 14. Наука. Релігія. Суспільство (Донецький державний інститут штучного інтелекту НАН України, Донецька облдержадміністрація), 11.04.01.
 15. Наукове пізнання. Методологія та технологія (Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського), 09.02.00.
 16. Науковий вісник ВДУ. Серія: філософські науки (Волинський державний університет ім. Лесі Українки), 09.02.00.
 17. Нова парадигма (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України), 15.12.04.
 18. Ноосфера і цивілізація (Донецький національний технічний університет МОН України), 15.12.04.
 19. Персонал (м. Київ), 11.05.00.
 20. Перспективи (м. Одеса), 11.05.00.
 21. Практична філософія (Інститут філософії НАН України, Центр практичної філософії), 11.04.01.
 22. Проблеми філософії права (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України), 30.06.04.
 23. Сіверянський літопис. (Чернігівський державний педагогічний уні­вер­ситет ім. Т.Г.Шевченка), 09.06.99.
 24. Схід (Український культурологічний центр, Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Запорізький національний університет МОН України), 09.02.00, 19.01.06.
 25. Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет «ХПІ», Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди), 12.06.02.
 26.  Українська полоністика (Житомирський державний університет імені Івана Франка), 14.06.2007.
 27. Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия: География. История. Педагогика. Филология. Философия. Экономика, 11.05.00.
 28. Філософська думка, 09.06.99.
 29. Філософські обрії (Інститут філософії НАН України, Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка), 09.02.00.
 30. Філософія освіти (Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова МОН України, Інститут вищої освіти АПН України, Українська академія політичних наук), 09.03.06. 

ДОДАТКОВИЙ СПИСОК

 1. Studia methodologica (Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, Лабораторія славістичних студій), 13.12.00.
 2. Актуальні проблеми державного управління (Харківська філія УАДУ при Президентові України), 11.10.00.
 3. „Вісник Житомирського державного технологічного університету/ Філософські науки”, 20.09.07
 4. Збірник наукових праць НДІ українознавства МОН України, 19.01.06.
 5. Людина і світ (Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка, Міжнародний фонд «Відродження»), 14.11.01.
 6. Магістеріум. Історико-філософські студії (Національний університет «Києво-Могилянська Академія»), 15.01.03.
 7. Магістеріум. Культурологія (Національний університет «Києво-Могилянська Академія»), 19.01.06.
 8. Наука і молодь (Національний авіаційний університет МОН України), 30.06.04.
 9. Наукові записки КІТЕП (Київський інститут туризму, економіки і права), 12.06.02.
 10. Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі (Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя Міносвіти і науки України, Севастопольське управління освіти, Севастопольська держадміністрація), 11.04.01.
 11. Українознавство (НДІ українознавства МОН України), 08.06.05.
 12. Українознавство (Центр українознавства Київського національного  університету ім. Тараса Шевченка), 12.06.02.
 13. Український богослов (Історичний клуб “Планета”), 11.10.00.
 14. Філософські пошуки (Інституту філософії, логіки і соціології Львівської філософської спілки “Cogito”, Всеукраїнська асоціація філософських спілок), 13.12.00.
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)