Державне управління

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 1. Актуальні проблеми державного управління (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України). 12.06.02
 2. Актуальні проблеми державного управління (Одеський філіал Української Академії державного управління при Президентові України). 11.05.00
 3. Актуальні проблеми державного управління (Харківський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України). 12.06.02
 4. Актуальні проблеми державного управ­лін­ня. (Укра­їн­сь­ка ака­де­мія дер­жа­в­но­го упра­в­лін­ня при Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни). 09.06.99
 5. Ві­с­ник Уні­вер­си­те­ту вну­т­рі­ш­ніх справ. 09.06.99
 6. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 10.12.03
 7. Ефективність державного управління (Львівський регіональний інститут державного управління  УАДУ при Президентові України). 10.12.03
 8. Збірник наукових праць Донецької державної академії управління. Серія: Державне управління. 14.11.01
 9. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: „Управління” 21.05.08.
 10. На­у­ко­вий ві­с­ник На­ці­о­наль­ної ака­де­мії вну­т­рі­ш­ніх справ Укра­ї­ни. 09.06.99
 11. На­у­ко­ві за­пи­с­ки Ін­сти­ту­ту по­лі­тич­них і ет­но­на­ці­о­наль­них до­слі­джень НАН Укра­ї­ни. 09.06.99
 12.  Стратегічні пріоритети (Національний інститут стратегічних досліджень), 11.10.07
 13. Теорія і практика державного управління (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України). 15.12.04

ЖУРНАЛИ 

 1. Актуальні проблеми внутрішньої політики (Національна ака­де­мії дер­жа­в­но­го упра­в­лін­ня при Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни, державне управління справами). 30.06.04
 2. Вісник державної служби  України (Головне управління державної служби України). 08.09.99
 3. Ві­с­ник Українсь­кої ака­де­мії дер­жа­в­но­го упра­в­лін­ня при Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни. 09.06.99
 4. Держава та регіони. Серія: Державне управління (Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління»), 04.07.06.
 5. Економіка і держава (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства праці та соціальної політики України, Редакція журналу “ Економіка і держава”). 08.06.05
 6. Еко­но­мі­ка Укра­ї­ни. 09.06.99
 7. Ко­ман­дор. (Ві­с­ник дер­жа­в­но­го слу­ж­бо­в­ця Укра­ї­ни). 09.06.99
 8. Менеджер. Вісник Донецької державної академії управління. 14.11.01
 9. Менеджер. Вісник Донецької державного університету  управління. 30.06.04
 10. Освіта і управління. 09.06.99
 11. Статистика України (Державний комітет статистики України, НДІ статистики Держкомстату України). 11.04.01
 12. Університетські наукові записки (Хмельницький університет управління та права). 08.06.05
 13. Управління сучасним містом (Українська Академія державного управління при Президентові України). 14.11.01
 14. Фі­ло­соф­сь­ка ду­м­ка. 09.06.99
 15. Юри­ди­ч­ний ві­с­ник. (Оде­сь­ка дер­жа­в­на юри­ди­ч­на ака­де­мія). 09.06.99

ДОДАТКОВИЙ СПИСОК

 1. Актуальні проблеми державного управління (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України), 14.11.01.
 2. Актуальні проблеми державного управління (Львівська філія УАДУ при Президентові України), 11.04.01.
 3. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія „Управління” (Академія муніципального управління), 14.06.2007.
 4. Україна –НАТО. (Державне підприємство “Євроатлантикінформ”). 09.04.08 
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)